Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: Od 1. januara 2021. godine o zapošljavanju u javnom sektoru odlučivaće institucije


O novom zapošljavanju u javnom sektoru od 1. januara 2021. godine više neće odlučivati vladina komisija već same institucije, prema svojim potrebama i mogućnosti, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Ipak, one će biti ograničene, tako što će moći da zaposle do 70 odsto od broja zaposlenih koji su iz te institucije otišli u prethodnoj godini, naveo je Mali.

"Postojala je kontrola zapošljavanja u javnom sektoru i shodno mišljenju MMF-a naša želja je bila da se sistem stroge kontrole ne olabavi već da se na neki način uredi, tako da ne treba svaki novozaposleni da ide na komisiju za zapošljavanje Vlade Republike Srbije da bi dobio saglasnost već da se odgovornost prenese na institucije i ustanove koje zapošljavaju", kaže Mali.

Tako će, dodaje, od 1. januara one imati mogućnost i slobodu da zapošljavaju ukoliko im je to neophodno prema svojim poslovnim planovima i fondu plata koji mogu da obezbede.

Ističe da će sa pomenutim ograničenjem od 70 odsto opet ostati indirektna kontrola, ali će institucije imati mogućnost da zaposle ljude u skladu sa svojim potrebama.

Od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. godine biće olakšano zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme u javnom sektoru, nakon što je šest godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u tom sektoru.

To predviđa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji se nalazi na dnevnom redu tekuće sednice Narodne skupštine, a u kome je navedeno da će korisnicima javnih sredstava u naredne tri godine biti dozvoljeno da bez posebnih dozvola i saglasnosti Vlade Republike Srbije prime nove ljude u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Međutim, državna preduzeća i ustanove moći će za stalno da prime nove zaposlene u ograničenom broju, a koji ne sme biti veći od 70 odsto od ukupnog broja onih čiji je radni odnos u tom preduzeću ili ustanovi prestao u prethodnoj godini.

O prijemu novozaposlenih iznad tog procenta, kako je navedeno u izmenama i dopunama zakona, odlučivaće Vlada Republike Srbije uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme ne može biti veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Takođe, u Predlogu zakona se navodi i da će zapošljavanje biti moguće ukoliko državno preduzeće ili ustanova ima obezbeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, kao i pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim posebnim propisima.

Ta ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom.

Takođe, ne odnose se ni na postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.

Ograničenja se ne odnose ni na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.12.2020.
Naslov: Redakcija