Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj 225

Prethodni brojevi

Specijalis za carine

Aktuelni broj 201-202

Prethodni brojevi

Šta je Poresko-računovodstveni instruktor?

Poresko-računovodstveni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.).

Pročitajte poslednji broj besplatno

Časopis sadrži:

 • Stručne komentare - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja javnog i finansijkog prava i drugih propisa.
 • Pitanja i odgovore - Odgovori na pitanja iz svakodnevne poreske i računovodstvene prakse.
 • Aktuelnu sudsku praksu, službena mišljenja, kao i modele vezane za poresko i računovodstveno poslovanje
 • Izlazi 2 puta mesečno, odnosno sadrži 24 broja godišnje

Tu su u svakom trenutku aktuelni statistički podaci poreske i računovodstvene prakse i korisne informacija kao na primer podaci o:

 • Minimalnoj zaradi
 • Prosečnoj zaradi
 • Najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa
 • Formule za preračun sa neto na bruto iznos određenih primanja
 • Stopama za obračun kamate
 • Usklađenim neoporezivim iznosima određenih vrsta prihoda iz ZPDG

Šta dobijate godišnjom pretplatom na stručni časopis Poresko-računovodstveni instruktor?

 1. 24 broja
 2. Specijalis za Carine (12 brojeva)
  Časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina
 3. Besplatni telefonski kontakt sa redakcijom
  Svakog radnog dana od 10h do 13h
 4. Zbirke propisa
 5. Sve brojeve
  objavljene u godini u kojoj je zaključena pretplata, u PDF formatu, na kraju kalendarske godine
 6. Popuste na pretplatu
  na ostala izdanja i stručne skupove kompanije Paragraf
 7. Povoljne uslove plaćanja
  Mogućnost plaćanja godišnje pretplate na 4 ili 12 rata
 8. Online pristup korisnim programima
  Kalkulator zarada i drugih primanja

Zašto Poresko-računovodstveni instruktor?

Oblast poreza i računovodstva - Struka na prvom mestu

Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

Aktuelne teme iz poreske i računovodstvene prakse kao i poreskog zakonodavstva

Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blagovremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni poreskog zakonodavstva, koje podrazumeva:

 • Zakonodavstvo Republike Srbije (poreski postupak i administraciju, PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na dohodak građana, doprinose socijalnog osiguranja, propise u vezi sa evidentiranjem prometa preko fiskalnih kasa itd.)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidenata Republike Srbije koji posluju u drugim državama i rezidenata država ugovornica koji posluju u Srbiji
 • Računovodstvo i reviziju, uključujući sve statističke podatke, koji su neophodni za bilo koji obračun

Postavite nam pitanje telefonom u vezi sa porezima i računovodstvom

Pitanja možete postaviti i pisanim putem, preko formulara koji se nalazi ovde. Na Vaša pitanja, odgovore daju eminentni stručnjaci iz svih oblasti, a odgovori su precizni, detaljni i uvek se pozivaju na propise koji regulišu tu materiju.

Specijalis za carine

Specijalis za carine, podlistak Poresko-računovodstvenog instruktora, je stručni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje. Sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, aktuelna pitanja i odgovore i objašnjena Uprave carina.

Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama. Putem stručnih komentara i praktičnih pravnih saveta, korisnici se blagovremeno obaveštavaju o obavezama, pravima, propisanim procedurama i rokovima, što ovaj časopis čini pouzdanim osloncem u dinamičnom međunarodnom poslovanju.

Kome je namenjen Specijalis za carine?

Namenjen je direktnim i posrednim učesnicima u spoljnotrgovinskim poslovima (međunarodni promet robe, usluga i intelektualne svojine, strano investiranje i dr.) koji su, između ostalog, specifični po tome što se zaključuju između pravnih lica sa sedištem u različitim zemljama. Privredni subjekti - nosioci izvoznog, odnosno, uvoznog posla ne bi mogli da realizuju posao bez posrednih učesnika kao što su: špediteri, poslovne banke, društva za osiguranje, organizacije koje se bave transportom, atestiranjem, odnosno kontrolom kvaliteta robe, materijala i sl. kao i lica koja se bave marketingom. Realizacija ovih poslova zahteva poznavanje domaćih i stranih poropisa i stalno informisanje, a Specijalis je koncipiran tako da svojom sadržinom može zadovoljiti potrebe navedenih subjekata.

Izlazi jednom mesečno kao dvobroj.

Zakažite besplatnu prezentaciju
Kontaktirajte nas


1Profaktura za godišnju pretplatu

Količina Cena Vrednost PDV(%)
1 41600 41600 10

Osnovica za PDV    41600
PDV (10%)     4160
Ukupno:
45760 RSD


NAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 11 2750 952 ili +381 11 3290 393.

Opšti uslovi pretplate