Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAPREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2022. do 31.1.2023. godine

R.
br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 
 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

76.281

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

 

- naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 
 

- neoporezivi iznos zarade

19.300

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 
 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.630

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 
 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 
 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

111.380

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 
 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

14.480

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 10/2022, a stupaju na snagu 1. februara 2022. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021) primenjuju od 1.1.2022. godine.
↩ Nazad na prethodnu stranicu