Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023)

 

 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

24.790

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

125.230

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta

15.110

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije i nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

7.550

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

4.370

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

77.490

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

123.940

Tarifni broj 191a

Za izdavanje dozvole za emisiju gasova sa efektom staklene bašte (GHG) operatoru postrojenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju klimatske promene

31.680

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

187.890

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

5.030

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

5.030

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

75.160

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

50.100

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

75.160

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

50.100

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.860

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

92.980

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

54.220

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

46.450

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

23.250

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

38.730

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

232.410

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

92.980

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

74.910

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

74.910

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

7.120

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

10.970

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

23.250

Za izdavanje dozvole za transport otpada

23.250

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

38.730

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

77.490

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

77.490

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

77.490

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

123.940

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

3.420

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

92.980

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

61.990

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

7.750

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

28.380

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

9.450

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

28.380

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

28.380

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

5.720

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

5.720

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

30.980

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

7.240

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz fluorovanih gasova i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte

1.540

Za izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže rashladna sredstva

470

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u određenim slučajevima

1.540

Za dozvolu za instalaciju, održavanje ili servisiranje i isključivanje iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte ili kontrolisane supstance

4.260

Za dozvolu za centar za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

7.020

Za izdavanje i obnavljanje sertifikata A, odnosno sertifikata B

1.500

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

9.320

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

4.330

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

4.330

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

15.500

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

4.330

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

4.330

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

4.330

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.540

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

130

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

16.530

Tarifni broj 204a

Za upis hemikalija u registar hemikalija:

 

1) do 100 hemikalija

10.760

2) od 101 do 500 hemikalija

16.150

3) više od 500 hemikalija

21.540

Tarifni broj 204b

Za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

329.790

2) za procenu biocidnog proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije

1.035.390

Za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

659.590

2) za procenu biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije

2.070.780

Za pojednostavljeni postupak za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

32.980

2) za procenu biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije u pojednostavljenom postupku

103.530

Za pojednostavljeni postupak za donošenje odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda, i to:

 

1) za formalnu procenu dokumentacije koja se dostavlja uz zahtev za donošenje odobrenja

49.460

2) za procenu grupe biocidnih proizvoda na osnovu dostavljene dokumentacije u pojednostavljenom postupku

155.310

Za procenu dokumentacije radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu

63.520

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

228.100

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

456.210

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

22.800

Za procenu dokumentacije dostavljene uz zahtev za donošenje rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

34.210

Za procenu novih podataka koji se odnose na neželjene efekte aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na ljude, naročito na osetljive grupe, na životinje ili na životnu sredinu, na mogućnost razvoja rezistencije na aktivnu supstancu, kao i na nedovoljnu efikasnost biocidnog proizvoda

223.380

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje

40.960

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje u pojednostavljenom postupku

4.090

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto rešenje kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

6.840

Za procenu podataka o novom biocidnom proizvodu u grupi biocidnih proizvoda za koju je doneto rešenje kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

680

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

682.590

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

1.365.190

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku

68.260

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku

102.390

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

114.050

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

228.100

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

11.400

Za procenu novih podataka u postupku produženja važenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU u pojednostavljenom postupku od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

17.100

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

47.770

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

95.560

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u pojednostavljenom postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda

4.770

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u pojednostavljenom postupku donošenja odobrenja za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda

9.550

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu

7.490

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

7.980

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

15.960

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje biocidnog proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

790

Za procenu dokumentacije za odobrenje izmene podataka dostavljenih u postupku donošenja rešenja kojim se priznaje odobrenje za činjenje dostupnim na tržištu i korišćenje grupe biocidnih proizvoda donetog u pojednostavljenom postupku u skladu sa propisom EU od strane nadležnog organa države članice EU ili od strane Evropske komisije

1.590

Za procenu podataka koji se dostavljaju uz zahtev za donošenje privremene dozvole za činjenje dostupnim na tržištu ili korišćenje biocidnog proizvoda

249.170

Za procenu podataka koji se dostavljaju uz zahtev za donošenje dozvole za eksperiment ili ispitivanje za svrhe naučnog istraživanja i razvoja ili proizvod i proces - orijentisanog istraživanja i razvoja

13.650

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

(Brisan)

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

37.260

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

18.620

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 205b

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje ispita za rad u zapošljavanju

9.580

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela ispita za rad u zapošljavanju plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje ispita za rad u zapošljavanju uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205v

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za rad agencija za privremeno zapošljavanje

1.150

Tarifni broj 205g

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje

9.580

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje, čija se visina utvrđuje podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove rada, uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205d

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za privremeno zapošljavanje, i to:

 

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti za privremeno zapošljavanje ili delatnosti ostalog ustupanja ljudskih resursa

37.440

2) za produženje dozvole za rad delatnosti agencije za privremeno zapošljavanje i promenu sedišta

18.720

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

1) do 50 m2

490

2) preko 50 m2 do 100 m2

1.000

3) preko 100 m2

1.990

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nafte i naftnih derivata; delatnosti proizvodnje hemikalija: lepkova, rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

11.180

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

14.910

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

18.620

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

26.080

(5) za objekat preko 100 m2

33.530

tač. 2) i 3) (brisane)

4) za usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište i svratište, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.460

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.180

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.910

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

22.350

(5) za objekat preko 100 m2

29.810

 

 

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.730

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

1.150

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

920

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu

14.000

2) za stručni ispit za obavljanje poslova saradnika za bezbednost i zdravlje na radu

12.000

3) za stručni ispit za poslodavca koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu

12.000

4) za stručni ispit za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova saradnika za bezbednost i zdravlje na radu ili stručni ispit za poslodavca koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu

6.000

5) za stručni ispit za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine - bioloških štetnosti

20.000

 

 

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

 

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem..

 

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

31.040

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

16.150

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

16.150

4) za ponovno polaganje stručnog ispita

6.220

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

 

1) za izdavanje i obnavljanje licence savetniku za bezbednost i zdravlje na radu, saradniku za bezbednost i zdravlje na radu, koordinatoru za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatoru za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

3.000

2) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

80.000

3) za obnavljanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

60.000

4) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine - bioloških štetnosti

300.000

5) za obnavljanje licence pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine - bioloških štetnosti

250.000

6) za izdavanje licence za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine - bioloških štetnosti

35.000

7) za obnavljanje licence za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine - bioloških štetnosti

20.000

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

5.690

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

24.680

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

5.690

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.320

2) drugi i svaki naredni put

2.840

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.520

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

920

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

9.450

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

5.690

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

4.710

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.910

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.710

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

(Brisan)

Tarifni broj 213.

(Brisan)

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

33.050

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

7.570

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

2.310

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

6.950

(2) otuđenje nepokretnosti

11.570

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.640

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.640

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

11.570

(6) razmenu nepokretnosti

11.570

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

4.600

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

13.890

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

138.830

(2) obveznika srednje preduzeće

92.540

(3) obveznika malo preduzeće

46.280

XXVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI I NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.430

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

23.450

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

52.090

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

91.170

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

128.960

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

31.260

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.350

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

19.220

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

42.260

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

810

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.770

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.040

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

2.040

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.200

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

810

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

60

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

60

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

60

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.770

(2) za jedan sat utrošen za obradu

150

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.880

Za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.930

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.930

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.280

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.280

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka

480

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

1.100

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

1.100

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

5.780

9) za 12 meseci korišćenja servisa za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnove

38.840

Za izdavanje položaja tačke geodetske i gravimetrijske mreže

120

Za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

17.430

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

71.650

2) za tačku gravimetrijske mreže

32.190

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

42.150

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

50.160

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

26.860

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik korisnika.
Taksa propisana u stavu 1. tačka 1) podtačka (1) ovog tarifnog broja obračunavaju se na kraju svakog kalendarskog meseca bez obzira kada je u toku kalendarskog meseca korisniku omogućena usluga.
Za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse za prethodni uređaj.
Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.
Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.
Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.
Usluga iz stava 2. tačka 9) ovog tarifnog broja će se primenjivati od 1. maja 2023. godine.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

80

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

540

3) fotokopiju indikacione skice, odnosno katastarskog plana u analognom ili rasterskom obliku formata A3

450

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.460

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

660

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

730

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

780

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

760

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po parceli:

 

(1) za jednu katastarsku parcelu

1.040

(2) za svaku sledeću do 100 katastarskih parcela

730

(3) za svaku sledeću preko 100 katastarskih parcela

420

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti u digitalnom obliku, na osnovu spiska nepokretnosti, po nepokretnosti

20

5) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti u digitalnom obliku, po specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

50

Za izdavanje isprava, i to:

1) za izvod iz lista nepokretnosti Geodetskog katastarskog informacionog sistema, po nepokretnosti

630

1a) za izvod iz lista nepokretnosti Geodetskog katastarskog informacionog sistema, u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti

630

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

900

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

380

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

1.200

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

 

(1) za prvobitno stanje i do pet promena

5.230

(2) za prvobitno stanje i preko pet promena

8.380

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer za jednu katastarsku parcelu

1.000

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

10.000

7) za uverenje o nepokretnostima upisanim u geodetsko katastarski informacioni sistem, na teritoriji Republike Srbije, za jedno lice

360

8) za izveštaj o nepokretnostima upisanim u geodetsko katastarski informacioni sistem, na teritoriji Republike Srbije, za jedno lice

360

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

13.040

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

380

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

260

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

15.620

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

5.200

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

13.670

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

15.620

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

19.530

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

80

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.610

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

13.040

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

20.840

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

39.080

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

62.520

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.300

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

4.560

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

12.630

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

130

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

12.630

(2) za svaki metar preko 100 m

80

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

3.660

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.980

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.860

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.470

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

1.000

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

6.830

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

6.830

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

3.110

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2, pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.820

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

5.580

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.860

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

370

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.470

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.470

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

1.000

(2) uklanjanjem dela objekta

2.470

(3) deobom objekta

3.110

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.470

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

6.490

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

6.220

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.860

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

370

13a) za naknadni upis zajedničke svojine bračnih, odnosno vanbračnih supružnika na nepokretnosti na kojoj je upisan samo jedan od supružnika - upis na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini - po zahtevu

360

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.730

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

3.110

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

26.060

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

65.140

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

130.260

(4) preko 60.000.000,00 dinara

195.370

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.730

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

4.290

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.730

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

900

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

4.290

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

4.290

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

840

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

1.070

(4) zabeležbe, po ispravi

1.070

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

660

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

3.400

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

1.020

 

NAPOMENA:

Podaci iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja izdaju se samo u slučaju kada za nepokretnost iz zahteva ne postoji katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku ili u vektorskom obliku.
Podaci iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja izdaju se samo u slučaju kada za nepokretnost iz zahteva ne postoji katastarski plan u vektorskom obliku.
Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Ne plaća se taksa iz stava 5. tačka 21) ovog Tarifnog broja ako se zahtev odnosi na upis jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) ili na promenu podataka o upisanom JMBG.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se zahtev za spise i radnje iz ovog tarifnog broja podnosi elektronskim putem, taksena obaveza za taj zahtev i spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše nastaje po njihovom izdavanju.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

780

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

780

tač. 3)-6) (brisane)

 

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

3.350

 

 

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

4.170

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.670

3) za upravni okrug, po poligonu

1.240

4) za katastarski srez, po poligonu

830

5) za grad, po poligonu

830

6) za opštinu, po poligonu

480

7) za naseljeno mesto, po poligonu

50

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

50

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

68.390

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

426.860

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

172.010

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

128.080

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

51.220

17) za granice upravnih okruga, po temi

12.790

18) za granice katastarskih srezova, po temi

33.300

19) za granice gradova, po temi

11.520

20) za granice opština, po temi

47.400

21) za granice naseljenih mesta, po temi

85.170

22) za granice katastarskih opština, po temi

103.760

23) za granice mesnih zajednica, po temi

70.450

24) za granice statističkih krugova, po temi

153.680

25) za granice popisnih krugova, po temi

230.530

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

80

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

900

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

1.200

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

2.000

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

1.070

2) list vodova - za imaoca prava na vodu

930

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

1.200

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

780

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

10.420

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

100

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

6.770

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

100

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

5.590

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

50

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

2.210

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

2.080

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

13.040

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

10.960

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.540

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

5.200

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.300

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

660

9) brisanje voda

1.300

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

10.410

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

8.440

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

7.000

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

9.370

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

7.600

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

6.280

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.270

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

5.920

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

4.890

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

6.560

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

5.320

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

4.390

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.200

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.220

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.490

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.680

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.810

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.140

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.600

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.440

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.160

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

 

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.230

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.710

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

810

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.300

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.220

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

560

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

5.090

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.650

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.130

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.170

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.530

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.510

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

820

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.820

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.080

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

580

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

5.410

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

3.230

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.670

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.800

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.260

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.170

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.700

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.620

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

830

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir do A3 formata

2.100

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

12.810

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

4.620

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

3.100

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.970

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

8.990

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.230

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.150

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.370

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

6.400

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.300

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.550

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

970

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM) u digitalnom obliku - raster, i to:

 

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000, po listu karte

3.250

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000, po listu karte

3.660

3) za topografsku kartu razmere 1:250.000, po listu karte

3.830

4) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

3.040

5) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

3.420

6) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (georeferencirana), po listu karte

3.460

6a) dodatak za štampani - kolor oblik osnovne državne karte razmere 1:5.000 ili 1:10.000, topografsku kartu razmere 1:20.000 ili 1:250.000

1.040

7) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km2

5.850

(2) za temu reljef, po km2

980

(3) za temu objekti, po km2

1.370

(4) za temu saobraćaj, po km2

1.370

(5) za temu hidrografija, po km2

1.370

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

770

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km2

770

8) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km2

930

(2) za temu reljef, po km2

150

(3) za temu objekti, po km2

300

(4) za temu saobraćaj, po km2

300

(5) za temu hidrografija, po km2

300

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

120

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km2

120

9) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (vektorski oblik)

 

(1) za sve teme, po km2

140

(2) za temu reljef, po km2

20

(3) za temu objekti, po km2

20

(4) za temu saobraćaj, po km2

20

(5) za temu hidrografija, po km2

20

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

10

NAPOMENA:

 

Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km2, list karte), s tim da ukupno obračunata taksa ne može biti manja od propisane takse za jedinicu mere.

 

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

5.200

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.910

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.910

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.910

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

4.560

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.870

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

5.200

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

5.200

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.910

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.910

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

4.560

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.870

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

4.560

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.910

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.910

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

7.830

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

10.420

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

3.260

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

5.200

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

5.200

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

5.200

22) Srbija, geografsko-turistička karta P 1:300 000 (126×171 cm)

4.580

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

3.260

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

3.260

3) Srbija 1282-1321. godine

3.260

4) Srpske države polovinom XIV veka

3.260

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

3.260

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

3.260

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

3.260

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

3.260

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

3.260

10) Evropa polovinom XIV veka

3.260

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

3.260

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

3.260

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

3.260

14) Srbija 1804-1833. godine

3.260

15) Srbija 1876-1885. godine

3.260

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

3.260

17) Privreda Srbije do 1912. godine

3.260

18) Crna Gora 1913. godine

3.260

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

3.260

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

3.260

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

3.260

22) Habzburška monarhija u XIX veku

3.260

23) Venecija od XV-XVIII veka

3.260

24) Evropa od XVI-XVIII veka

3.260

25) Evropa u XIX veku

3.260

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

3.260

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

3.260

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

3.260

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

3.260

30) Prvi svetski rat

3.260

31) Drugi svetski rat

3.260

32) Velika geografska otkrića

3.260

33) Marička bitka i posledice

3.270

34) Boj na Kosovu

3.270

35) Napoleonova osvajanja

3.270

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

250

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

320

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

250

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

320

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

100

6) Evropa, političko-geografska karta

250

7) Azija, političko-geografska karta

250

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

250

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

250

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

250

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

100

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

100

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

100

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

50

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

50

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

50

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

100

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

100

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

100

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

100

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

100

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

100

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

100

8) Evropa polovinom XIV veka

100

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

100

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

100

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

100

12) Srbija 1804-1833. godine

100

13) Srbija 1878-1913. godine

100

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

100

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

100

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

100

17) Habzburška monarhija u XIX veku

100

Za izdavanje rasterskih (georeferenciranih) geografskih, turističkih, istorijskih i nemih karata, i to:

 

1) geografsko-turistička karta Srbije razmere 1:300 000

4.190

2) karta do formata B2

1.800

3) karta do formata B1

3.580

4) karta veća od formata B1

7.180

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

100

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

250

3) Evropa, auto-karta

250

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

250

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

100

6) Srbija, auto-karta

250

7) Beograd, turističko područje

250

8) Fruška gora, turistička karta

250

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

320

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

250

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

320

12) Zlatibor, turistička karta i plan

250

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

320

14) Balkan, auto-karta

250

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

250

16) Sremski Karlovci, plan grada

100

17) Tara, planinarsko-turistička karta

250

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

320

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

250

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

250

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

320

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

250

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

250

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

320

25) Srbija, manastiri i crkve

250

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

320

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

250

28) Golija, planinarsko-turistička karta

250

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

250

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

250

31) Beograd, turistička karta područja

250

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

320

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

250

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

320

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

250

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

320

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

250

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

320

39) Centralna Srbija, turistička karta

250

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

250

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

100

42) Zapadna Srbija, turistička karta, P1:215 000

240

43) Južna Srbija, turistička karta, P1:215 000

240

44) Vojvodina, turistička karta, P1:300 000

240

45) Istočna Srbija, turistička karta, P1:215 000

120

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

250

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

320

3) Beograd, foto karta

250

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

320

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

100

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

520

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

520

3) Atlas sveta

520

4) Katalog planova i karata Beograda

520

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

780

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

780

7) DVD - Virtuelni atlas

780

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

520

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

520

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

520

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

520

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

480

(3) preko 100 primeraka, po primerku

460

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

580

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

540

(3) preko 100 primeraka, po primerku

520

3) geografski atlas za osnovnu i srednje škole:

 

(1) do 50 primeraka, po primerku

770

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

750

(3) preko 100 primeraka, po primerku

730

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

90

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

90

(3) preko 100 primeraka, po primerku

80

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

90

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

90

(3) preko 100 primeraka, po primerku

80

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

90

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

90

(3) preko 100 primeraka, po primerku

80

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

90

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

90

(3) preko 100 primeraka, po primerku

80

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.960

2) Fizička geodezija

1.170

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

520

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.910

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

65.140

2) za kartografsku publikaciju formata B1

97.690

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

182.360

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

312.610

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

416.810

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

 

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

52.090

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

16.930

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.830

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

5.200

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

8.460

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

16.930

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

26.050

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

16.930

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

5.200

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

8.460

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

5.200

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

8.460

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

8.460

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

5.200

15) za globuse Ø30, po publikaciji

6.490

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

8.460

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), i to:

 

1) uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti na 12 meseci ili 240 upita

28.320

2) svaki pojedinačni upit

120

Za pristup setovima prostornih podataka putem servisa Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP) prema vrsti servisa, i to:

 

1) za 12 meseci korišćenja WMS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

20.880

2) za 12 meseci korišćenja WMS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

41.760

3) za 12 meseci korišćenja WMS prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

83.520

4) za 12 meseci korišćenja WMTS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

20.880

5) za 12 meseci korišćenja WMTS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

41.760

6) za 12 meseci korišćenja WMTS prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

83.520

7) za 12 meseci korišćenja WFS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

208.800

8) za 12 meseci korišćenja WFS standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 400.000 upita godišnje

417.600

9) za 12 meseci korišćenja REST standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 200.000 upita godišnje

208.800

10) za 12 meseci korišćenja REST standard servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 500.000 upita godišnje

417.600

11) za 12 meseci korišćenja REST prilagođenog korisničkog servisa NIGP-a ili 500.000 upita godišnje

835.200

12) za 12 meseci korišćenja DOWNLOAD vektor servisa NIGP-a za teritoriju Republike ili 10.000 upita godišnje

20.880

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, pretplata za jednu opštinu (gradsku opštinu)

11.250

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za javni uvid u podatke katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

 

Ne plaća se taksa za DOWNLOAD vektor servis NIGP-a za:

 

1) Adresni registar za teritoriju Republike Srbije (Izvod iz distribucione baze ulica i kućnih brojeva sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

2) Registar prostornih jedinica (Izvod iz distribucione baze teritorijalne podele Republike Srbije sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

3) Registar geografskih imena (Izvod iz distribucione baze registra geografskih imena mesečne ažurnosti).

 

4) Registar investicionih lokacija (Izvod iz distribucione baze registra investicionih lokacija sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

5) Nomenklatura statističkih jedinica (Izvod iz distribucione baze nomenklature statističkih jedinica sa geometrijom mesečne ažurnosti).

 

Ne plaća se taksa za korišćenje NIGP servisa za transformaciju podataka - GIS Transformacija.
Za elektronski podnete zahteve za usluge integrisane kroz sistem RGZ ID i ePlaćanje, ne plaća se taksa za obradu zahteva.
Za elektronski podnete zahteve za usluge integrisane sa nalogom eUprave, ne plaća se taksa za obradu zahteva.

 

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

 

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova u digitalnom obliku - raster:

 

(1) za format A4

1.250

(2) za format A3

2.510

(3) veći od A3 formata, po dm 2

260

2) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova, dodatak za štampane primerke:

 

(1) kolor primerak formata A4

60

(2) kolor primerak formata A3

130

3) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske) u digitalnom obliku - rasteru:

 

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

2.090

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

4.180

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

5.320

4) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske) dodatak za štampanje:

 

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte štampanje crno-belo

840

(2) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte štampanje u koloru

1.250

(3) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte štampanje crno belo

1.670

(4) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte štampanje u koloru

2.510

(5) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte štampanje crno belo

1.880

(6) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte štampanje u koloru

2.770

Za izdavanje dokumenata, i to:

 

1) u digitalnom obliku - rasteru iz arhive po listu

100

2) dodatak za štampani oblik dokumenata iz arhive:

 

(1) do formata A4, po listu crno belo

20

(2) do formata A4, po listu u koloru

60

(3) od formata A4 do formata A3, po listu crno belo

40

(4) od formata A4 do formata A3, po listu u koloru

130

(5) od formata A3 do formata A2, po listu crno belo

80

(6) od formata A3 do formata A2, po listu u koloru

310

(7) od formata A2 do formata A0, po listu crno belo

260

(8) od formata A2 do formata A0, po listu u koloru

1.040

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

 

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

 

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

10

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

10

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

20

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

370

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

730

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

1.460

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

1.040

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

630

Napomena:

 

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:
1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 50% propisane takse;

 

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

 

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u bazu podataka 10 dinara po jednom meta podatku.

 

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

 

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

 

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

 

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

 

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

 

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

 

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

 

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

 

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

770

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

(Brisan)

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

10.420

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.910

3) za geodetsku licencu i pečat

13.040

3a) za geodetsku licencu I reda i pečat, za lica kojim je prethodno izdata geodetska licenca II reda

10.930

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.690

Za izdavanje podataka i izveštaja, i to:

 

1) za izveštaje i za uverenja o podacima poslednjeg stanja registra geodetskih organizacija

720

2) za uverenje o vrsti geodetskih radova za koje geodetska organizacija ima izdatu licencu za rad od strane Republičkog geodetskog zavoda

720

3) za izdavanje dokumenata iz arhive, to jest distribuciju dokumenata u elektronskom formatu

720

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

 

1) za izradu programa komasacije, po satu

2.520

2) za izradu idejnih i glavnih projekta, po satu

2.520

3) za stručnu kontrolu idejnog projekta, po zaposlenom, po satu

2.520

4) za tehničku kontrolu glavnog projekta, po satu

2.520

5) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti osnovnih geodetskih radova, topografskog premera i gravimetrijskog premera, po satu

2.460

6) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po zaposlenom, po satu

3.810

7) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

4.450

8) za konsultantske usluge, po satu

2.520

9) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.680

10) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.520

11) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.520

12) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.520

13) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

1.080

14) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

800

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

 

Pod obukom iz tačke 6) ne podrazumeva se obuka izvršena preko Nacionalne akademije za javnu upravu.

 

Pod poslovima iz tač. 13) i 14) ne podrazumeva se stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra, kao ni pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra.

 

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

65.140

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

32.550

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

65.140

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

45.580

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

19.530

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

65.140

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

65.140

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

65.140

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215nj

Za rešenje kojim se odbija zahtev za ispravku greške u katastru

5.270

Tar. br. 216-218.***

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

560

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

560

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

560

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

560

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

1.040

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uverenja iz matičnih knjiga u elektronskom obliku.

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga u štampanom obliku, i to:

 

1) na domaćem obrascu

140

2) namenjenih inostranstvu

490

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za izvode iz matičnih knjiga u elektronskom obliku.

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE, PRERADE I PROMETA DUVANA, KAO I PROIZVODNJE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

3.310

1a) obavljanje prerade duvana

99.650

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

991.640

3) obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

99.650

4) obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

3.330

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

99.160

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

330

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

3.310

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

1.000

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

1.000

Za izvod o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

3.310

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

330

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

330

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

4.630

Tarifni broj 223b

(Brisan)

Tarifni broj 223v

(Brisan)

XXIXB SPISI I RADNJE U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Tarifni broj 223g

Za organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora, odnosno ponovno organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora (po kandidatu)

8.970

Za organizovanje i sprovođenje popravnog ispita za inspektora (po kandidatu)

4.780

XXIXV SPISI I RADNJE U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Tarifni broj 223d

Za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča iz predmeta strani jezik

3.580

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog vodiča

17.930

Za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iz predmeta strani jezik

3.580

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog pratioca

7.180

Za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne predmete za turističkog vodiča

10.760

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

360

Za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

360

Tarifni broj 223đ

Za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta:

 

1) za hotele, garni hotele, apart hotele, motele, pansione i turistička naselja:

 

(1) preko 200 ležaja

53.820

(2) od 101 do 200 ležaja

41.860

(3) od 51 do 100 ležaja

29.900

(4) do 50 ležaja

17.930

2) za kampove:

 

(1) preko 60 kamp parcela

41.860

(2) od 31 do 60 kamp parcela

29.900

(3) od 15 do 30 kamp parcela

14.950

3) za marine:

 

(1) preko 200 vezova

41.860

(2) od 101 do 200 vezova

29.900

(3) od 50 do 100 vezova

14.950

4) za lovačke vile

14.950

5) za specijalizaciju hotela (poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel)

11.960

NAPOMENA:
Za vrste ugostiteljskih objekata: kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u postupku određivanja kategorije.

 

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

11.570

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

16.530

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

19.820

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

1.000

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

8.050

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

8.050

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

9.320

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

3.110

Tarifni broj 229.

Za sprovođenje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu

52.960

Tarifni broj 230.

Za polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno ponovno polaganje ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

8.970

Za polaganje popravnog ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

4.780

 

Tarifni broj 231.

Za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

12.520

 

 

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

EUR

6

AUD

10

CAD

9

DKK

45

JPY

970

NOK

48

SEK

56

CHF

10

GBP

5

USD

9

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

- u evropskim zemljama:

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

- vanevropskim zemljama:

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

NAPOMENA:

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

1) na prvom primerku isprave

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) na drugom primerku isprave

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

EUR

142

AUD

237

CAD

224

DKK

1.060

JPY

22.966

NOK

1.133

SEK

1.329

CHF

229

GBP

112

USD

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

1) prve strane

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) svake naredne strane, po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) (brisana)

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

3) vizu tipa A-C

 

EUR

60

AUD

100

CAD

95

DKK

448

JPY

9.704

NOK

479

SEK

651

CHF

97

GBP

47

USD

93

4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

1

AUD

2

CAD

2

DKK

7

JPY

162

NOK

8

SEK

9

CHF

2

GBP

1

USD

2

5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

3

AUD

5

CAD

5

DKK

22

JPY

485

NOK

24

SEK

28

CHF

5

GBP

2

USD

5

6) vizu tipa D

 

EUR

30

AUD

50

CAD

47

DKK

224

JPY

4.852

NOK

239

SEK

281

CHF

48

GBP

24

USD

47

Tač. 7), 8) i 9) (brisane)

 

NAPOMENA:

 

Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:

 

1) žrtva trgovine ljudima, ili

 

2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili

 

3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.

 

Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.

 

Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:

 

1) deca do navršenih šest godina života;

 

2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;

 

3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.

 

U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

 

Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

 

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to:

 

1) u kancelariji DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van kancelarije DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Za sastavljanje akta o opozivu testamenta

 

EUR

69

AUD

115

CAD

109

DKK

515

JPY

11.159

NOK

551

SEK

646

CHF

111

GBP

54

USD

107

Za sastavljanje dopune testamenta

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to:

 

1) u prostorijama DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van prostorija DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:

 

1) do 100 reči

 

EUR

48

AUD

80

CAD

76

DKK

358

JPY

7.763

NOK

383

SEK

449

CHF

78

GBP

38

USD

75

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,11

AUD

0,18

CAD

0,17

DKK

0,82

JPY

17,79

NOK

0,88

SEK

1,03

CHF

0,18

GBP

0,09

USD

0,17

Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:

 

1) do 100 reči

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,06

AUD

0,10

CAD

0,09

DKK

0,45

JPY

9,70

NOK

0,48

SEK

0,56

CHF

0,10

GBP

0,05

USD

0,09

Tarifni broj 16.

(Brisan)

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka

 

EUR

50

AUD

84

CAD

79

DKK

373

JPY

8.087

NOK

399

SEK

468

CHF

81

GBP

39

USD

78

Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:

 

1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP

 

(1) za prvu stranu zapisnika

 

EUR

55

AUD

92

CAD

87

DKK

410

JPY

8.895

NOK

439

SEK

515

CHF

89

GBP

43

USD

86

(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti

 

EUR

180

AUD

301

CAD

284

DKK

1.343

JPY

29.111

NOK

1.436

SEK

1.684

CHF

291

GBP

142

USD

280

3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika

 

4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine

 

5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

 

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja

4%

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:

 

1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

6%

2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

9%

3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

10,5%

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

 

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:

 

1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:

 

(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti

9%

(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po

7,5%

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava

 

EUR

80

AUD

134

CAD

126

DKK

597

JPY

12.938

NOK

638

SEK

749

CHF

129

GBP

63

USD

125

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:

 

1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;

 

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

 

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

 

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave

 

EUR

450

AUD

752

CAD

710

DKK

3.358

JPY

72.779

NOK

3.591

SEK

4.211

CHF

727

GBP

355

USD

701

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:

 

1) prvu stranu

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) drugu i svaku dalju započetu stranu po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.