Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr. i 98/2020 - usklađeni din. izn.)

 

 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

20.950

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

105.840

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta)

12.770

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.700

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

65.490

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

104.750

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

158.790

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

4.250

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

4.250

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

63.520

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

42.340

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

63.520

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

42.340

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.260

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

78.580

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

45.830

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

39.260

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

19.650

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

32.730

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

196.420

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

78.580

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

63.310

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

63.310

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

6.020

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

9.270

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

19.650

Za izdavanje dozvole za transport otpada

19.650

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

32.730

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

65.490

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

65.490

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

65.490

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

104.750

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.890

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

78.580

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

52.390

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.550

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

23.990

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.990

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

23.990

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

23.990

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.830

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.830

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

26.190

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač

6.120

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz fluorovanih gasova i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte

1.300

Za izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže rashladna sredstva

400

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u određenim slučajevima

1.300

Za dozvolu za instalaciju, održavanje ili servisiranje i isključivanje iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte ili kontrolisane supstance

3.600

Za dozvolu za centar za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

5.930

Za izdavanje i obnavljanje sertifikata A, odnosno sertifikata B

1.260

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

7.880

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.660

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.660

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

13.100

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.660

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.660

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.660

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.300

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

13.970

Tarifni broj 204a

Za upis hemikalija u registar hemikalija:

 

1) do 100 hemikalija

9.100

2) od 101 do 500 hemikalija

13.650

3) više od 500 hemikalija

18.200

 

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

13.970

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

31.490

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.740

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 205b

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje ispita za rad u zapošljavanju

8.090

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela ispita za rad u zapošljavanju plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje ispita za rad u zapošljavanju uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205v

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za rad agencija za privremeno zapošljavanje

970

Tarifni broj 205g

Za polaganje ispita i za ponovno polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje

8.090

NAPOMENA:

 

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje plaća se 70% iznosa takse iz ovog tarifnog broja.

 

Naknada za rad komisije za polaganje stručnog ispita za rad agencija za privremeno zapošljavanje, čija se visina utvrđuje podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove rada, uključena je u taksu propisanu ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 205d

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za privremeno zapošljavanje, i to:

 

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti za privremeno zapošljavanje ili delatnosti ostalog ustupanja ljudskih resursa

31.640

2) za produženje dozvole za rad delatnosti agencije za privremeno zapošljavanje i promenu sedišta

15.820

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

1) do 50 m2

420

2) preko 50 m2 do 100 m2

850

3) preko 100 m2

1.680

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

9.450

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.600

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.740

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

22.040

(5) za objekat preko 100 m2

28.340

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

8.400

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.550

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.700

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.000

(5) za objekat preko 100 m2

27.290

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.340

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.490

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.650

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.950

(5) za objekat preko 100 m2

26.240

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

6.300

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.450

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.600

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.890

(5) za objekat preko 100 m2

25.190

 

 

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.150

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

970

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

780

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.600

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.740

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

26.240

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.650

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.650

4) za ponovno polaganje stručnog ispita

5.250

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

52.480

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

209.920

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

31.490

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.810

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

20.860

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.810

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.120

2) drugi i svaki naredni put

2.400

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.280

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

780

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.990

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.810

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.980

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.610

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.450

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.980

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.980

Tarifni broj 213.

(Brisan)

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

240.030

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

6.400

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.960

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

5.880

(2) otuđenje nepokretnosti

9.780

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.070

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

3.070

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

9.780

(6) razmenu nepokretnosti

9.780

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.890

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

11.740

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

117.330

(2) obveznika srednje preduzeće

78.210

(3) obveznika malo preduzeće

39.110

XXVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI I NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.210

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

19.820

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

44.030

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

77.050

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

108.990

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

26.420

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.140

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

16.250

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

35.720

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

680

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.500

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

880

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.720

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.010

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

680

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.500

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.280

Za izdavanje koordinata tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.630

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.630

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.080

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.080

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka

410

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

930

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

930

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.880

Za izdavanje položaja tačke geodetske i gravimetrijske mreže

100

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

16.250

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

60.550

2) za tačku gravimetrijske mreže

27.210

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

35.620

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

42.390

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

22.700

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik korisnika.
Taksa propisana u stavu 1. tačka 1) podtačka (1) ovog tarifnog broja obračunavaju se na kraju svakog kalendarskog meseca bez obzira kada je u toku kalendarskog meseca korisniku omogućena usluga.
Za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse za prethodni uređaj.
Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, istog korisnika, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.
Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.
Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

460

3) fotokopiju indikacione skice, odnosno katastarskog plana u analognom ili rasterskom obliku formata A3

380

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.240

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

550

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

610

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

660

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

640

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm2

1.330

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

940

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

760

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

320

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

660

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

 

(1) za prvobitno stanje i do tri promene

1.070

(2) za prvobitno stanje i od četiri do šest promena

1.710

(3) za prvobitno stanje i preko šest promena

2.350

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

650

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

270

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.150

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

 

(1) do deset lica

350

(2) za svako sledeće lice

30

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

350

(2) za svako sledeće lice

30

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

11.020

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

320

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

220

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

13.200

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.400

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

11.560

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

13.200

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

16.510

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

70

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.210

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

11.020

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

17.620

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

33.030

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

52.840

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.100

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.850

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.670

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.670

(2) za svaki metar preko 100 m

70

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

3.090

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.210

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.580

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.090

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

850

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.770

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.770

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.630

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2 trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.630

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.720

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.580

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

310

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.090

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.090

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

850

(2) uklanjanjem dela objekta

2.090

(3) deobom objekta

2.630

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.090

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.490

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.250

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.580

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

310

13a) za naknadni upis zajedničke svojine bračnih, odnosno vanbračnih supružnika na nepokretnosti na kojoj je upisan samo jedan od supružnika - upis na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini - po zahtevu

300

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.150

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.630

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

22.020

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

55.050

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

110.090

(4) preko 60.000.000,00 dinara

165.120

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.310

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.630

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.150

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

760

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.630

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.630

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

710

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

900

(4) zabeležbe, po ispravi

900

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

550

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.870

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

870

 

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

660

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

660

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.830

 

 

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% - od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% - preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% - od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% - preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.520

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.410

3) za upravni okrug, po poligonu

1.050

4) za katastarski srez, po poligonu

700

5) za grad, po poligonu

700

6) za opštinu, po poligonu

410

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

57.800

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

360.760

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

145.370

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

108.250

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

43.290

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.810

18) za granice katastarskih srezova, po temi

28.140

19) za granice gradova, po temi

9.740

20) za granice opština, po temi

40.060

21) za granice naseljenih mesta, po temi

71.980

22) za granice katastarskih opština, po temi

87.690

23) za granice mesnih zajednica, po temi

59.540

24) za granice statističkih krugova, po temi

129.880

25) za granice popisnih krugova, po temi

194.830

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

760

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

740

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

1.330

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

900

2) list vodova - za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

900

(2) za svaki sledeći vod

340

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

760

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

660

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.800

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.720

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.730

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.870

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.760

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

11.020

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

9.260

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.150

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.400

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.100

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

550

9) brisanje voda

1.100

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.790

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

7.130

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.910

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.920

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.420

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.310

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

6.150

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

5.000

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

4.130

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.540

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.490

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.710

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.400

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.570

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.950

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

 

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.960

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.220

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.660

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.890

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.060

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

980

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

 

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.730

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.450

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

680

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.950

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.030

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

480

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.300

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.080

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.800

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

990

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.140

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.270

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

690

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.540

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

910

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

490

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.570

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.730

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.410

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.210

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.910

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

990

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.290

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.370

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

700

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir, po dm2

380

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

10.830

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.900

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.620

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.660

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

7.600

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.730

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.820

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.160

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

5.410

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

1.950

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.310

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

820

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

 

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.740

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

3.090

3) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (analogni oblik), po listu karte

3.240

4) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.570

5) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.890

6) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (georeferencirana), po listu karte

2.930

7) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km2

4.940

(2) za temu reljef, po km2

830

(3) za temu objekti, po km2

1.160

(4) za temu saobraćaj, po km2

1.160

(5) za temu hidrografija, po km2

1.160

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

650

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km2

650

8) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

 

(1) za sve teme, po km2

790

(2) za temu reljef, po km2

130

(3) za temu objekti, po km2

250

(4) za temu saobraćaj, po km2

250

(5) za temu hidrografija, po km2

250

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

100

(7) za temu vodovi (nadzemni), po km2

100

9) za topografsku kartu razmere 1:250.000 (vektorski oblik)

 

(1) za sve teme, po km2

120

(2) za temu reljef, po km2

20

(3) za temu objekti, po km2

20

(4) za temu saobraćaj, po km2

20

(5) za temu hidrografija, po km2

20

(6) za temu zemljišni pokrivač, po km2

10

Za izdavanje podataka registra geografskih imena (tačke), u vektorskom obliku, i to:
1) podaci Registra geografskih imena (tačke):

 

(1) imena objekata (javni, privredni, zdravstveni, kulturni, obrazovni, sportski, arheološki, religijski, parkovi, groblja i dr.), po imenu

60

(2) hidronimi (izvori, banje, bunari, česme, vodopadi i dr.), po imenu

60

(3) oronimi (vrhovi, pećine, stene, prevoji i dr.), po imenu

60

(4) ojkonimi (gradovi, sela, zaseoci, delovi naselja i dr.), po imenu

60

(5) imena saobraćajnih objekata (stanice, tuneli, rampe, prelazi, aerodromi, mostovi, prevodnice, luke, pristaništa i dr.)

60

2) podaci Registra geografskih imena (linije):
(1) hidronimi (reke, potoci, kanali i dr.), po imenu

120

(2) drimonimi (šume, zasadi, livade, pašnjaci i dr.), po imenu

120

(3) oronimi (planine, brda, doline, klisure, ostrva, grebeni i dr.), po imenu

120

(4) horonimi (oblasti, regije, krajevi, polja, potesi i dr.), po imenu

120

(5) dromonimi (putevi, pruge, tuneli, mostovi i dr.), po imenu

120

NAPOMENA:

 

Obračun visine takse u ovom tarifnom broju vrši se srazmerno jedinici mere (snimak, decimetarski kvadrat, km2, list karte).

 

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više od 1000 podataka iz stava 5. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za 10%.

 

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.400

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.310

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.310

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.310

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

3.850

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.420

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.400

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

4.400

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.310

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.310

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.850

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.420

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.850

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.310

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.310

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.610

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.800

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.750

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.400

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.400

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.400

22) Srbija, geografsko-turistička karta P 1:300 000 (126×171 cm)

3.870

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.750

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.750

3) Srbija 1282-1321. godine

2.750

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.750

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

2.750

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

2.750

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.750

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.750

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.750

10) Evropa polovinom XIV veka

2.750

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.750

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.750

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.750

14) Srbija 1804-1833. godine

2.750

15) Srbija 1876-1885. godine

2.750

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

2.750

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.750

18) Crna Gora 1913. godine

2.750

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

2.750

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.750

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.750

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.750

23) Venecija od XV-XVIII veka

2.750

24) Evropa od XVI-XVIII veka

2.750

25) Evropa u XIX veku

2.750

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.750

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.750

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.750

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.750

30) Prvi svetski rat

2.750

31) Drugi svetski rat

2.750

32) Velika geografska otkrića

2.750

33) Marička bitka i posledice

2.760

34) Boj na Kosovu

2.760

35) Napoleonova osvajanja

2.760

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

210

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

270

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

210

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

270

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

90

6) Evropa, političko-geografska karta

210

7) Azija, političko-geografska karta

210

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

210

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

210

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

210

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

40

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

40

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

40

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

90

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

90

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

8) Evropa polovinom XIV veka

90

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

12) Srbija 1804-1833. godine

90

13) Srbija 1878-1913. godine

90

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

90

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

Za izdavanje rasterskih geografskih, turističkih, istorijskih i nemih karata, i to:

 

1) geografsko-turistička karta Srbije razmere 1:300 000

3.540

2) karta do formata B2

1.520

3) karta do formata B1

3.030

4) karta veća od formata B1

6.070

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

90

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

210

3) Evropa, auto-karta

210

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

210

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

6) Srbija, auto-karta

210

7) Beograd, turističko područje

210

8) Fruška gora, turistička karta

210

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

270

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

210

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

270

12) Zlatibor, turistička karta i plan

210

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

270

14) Balkan, auto-karta

210

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

210

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

17) Tara, planinarsko-turistička karta

210

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

210

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

210

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

270

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

210

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

210

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

25) Srbija, manastiri i crkve

210

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

270

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

210

28) Golija, planinarsko-turistička karta

210

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

210

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

210

31) Beograd, turistička karta područja

210

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

270

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

210

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

210

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

210

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

270

39) Centralna Srbija, turistička karta

210

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

210

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

210

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

270

3) Beograd, foto karta

210

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

270

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

440

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

440

3) Atlas sveta

440

4) Katalog planova i karata Beograda

440

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

660

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

660

7) DVD - Virtuelni atlas

660

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

440

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

440

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

440

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

440

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

410

(3) preko 100 primeraka, po primerku

390

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

490

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

460

(3) preko 100 primeraka, po primerku

440

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.650

2) Fizička geodezija

990

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

440

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.310

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

55.050

2) za kartografsku publikaciju formata B1

82.560

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

154.120

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

264.200

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

352.270

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

 

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

44.030

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

14.310

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.550

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.400

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

7.150

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

14.310

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

22.010

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

14.310

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.400

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

7.150

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.400

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

7.150

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

7.150

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.400

15) za globuse Ø30, po publikaciji

5.490

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

7.150

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

Za pristup setovima prostornih podataka putem servisa nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP) prema vrsti servisa za set podataka, i to:

 

1) WMS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

20.220

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

2) WMS prilagođeni korisnički servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

36.400

(2) za svakih sledećih 1000 upita

120

3) WMTS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

20.220

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

4) WMTS korisnički prilagođeni servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

36.400

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

120

5) WfS standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 200.000 upita mesečno

181.980

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

910

6) REST standard servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

181.980

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

910

7) REST korisnički prilagođeni servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 300.000 upita mesečno

363.960

(2) za svakih sledećih 1.000 upita

900

8) DOWNLOAD vektor servis NIGP-a:

 

(1) za teritoriju Republike do 10.000 preuzimanja mesečno

181.980

(2) za svakih sledećih 1.000 preuzimanja

15.160

9) DOWNLOAD servis NIGP-a - šifarnik Adresnog registra za teritoriju Republike za pristup tom setu podataka

300

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.490

Za pristup podacima putem web servisa, za podatke iz jedinstvene evidencije stambenih zajednica - mesec dana pristupa

10.620

NAPOMENA:

 

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za javni uvid u podatke katastra nepokretnosti.

 

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

 

Taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za pregled po matičnom broju

30

Ne plaća se taksa za DOWNLOAD servis za Registar prostornih jedinica, kao i Nomenklaturu statističkih jedinica.

 

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm2

660

(2) za format A4

1.100

(3) za format A3

2.210

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.870

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.850

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.960

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

220

(2) za svaki sledeći list

50

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

440

(2) za svaki sledeći list

110

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

760

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.330

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

220

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

440

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.380

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.650

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

760

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

380

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

650

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

2.050

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.630

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.520

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

320

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom "E" metodom, po uzorku

1.100

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

220

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti "Y1", po uzorku

320

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu "S", po uzorku

320

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

320

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)-4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.800

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.310

3) za geodetsku licencu i pečat

11.020

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.430

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.130

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.130

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.100

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

490

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

320

(3) za topografski premer, po hektaru

420

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.250

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.790

7) za konsultantske usluge, po satu

1.430

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.430

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.130

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.130

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.130

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

920

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

360

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

55.050

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

27.510

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

55.050

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

38.520

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

16.510

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

55.050

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

55.050

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

55.050

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tar. br. 216-218.***

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

480

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

480

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

480

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

480

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

880

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:

 

1) na domaćem obrascu

120

2) namenjenih inostranstvu

420

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE, PRERADE I PROMETA DUVANA, KAO I PROIZVODNJE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.800

1a) obavljanje prerade duvana

84.220

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

838.080

3) obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

84.220

4) obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.810

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

83.800

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

280

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.800

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

850

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

850

Za izvod o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.800

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

280

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

280

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.910

Tarifni broj 223b

(Brisan)

Tarifni broj 223v

(Brisan)

XXIXB SPISI I RADNJE U OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Tarifni broj 223g

Za organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora, odnosno ponovno organizovanje i sprovođenje ispita za inspektora (po kandidatu)

7.580

Za organizovanje i sprovođenje popravnog ispita za inspektora (po kandidatu)

4.040

XXIXV SPISI I RADNJE U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Tarifni broj 223d

Za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča iz predmeta strani jezik

3.030

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog vodiča

15.160

Za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca iz predmeta strani jezik

3.030

Za polaganje stručnog ispita iz ostalih predmeta stručnog ispita za turističkog pratioca

6.070

Za polaganje stručnog ispita za kandidata koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca, a koji polaže diferencijalne predmete za turističkog vodiča

9.100

Za izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

300

Za izdavanje legitimacije za turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca

300

Tarifni broj 223đ

Za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta:

 

1) za hotele, garni hotele, apart hotele, motele, pansione i turistička naselja:

 

(1) preko 200 ležaja

45.490

(2) od 101 do 200 ležaja

35.380

(3) od 51 do 100 ležaja

25.270

(4) do 50 ležaja

15.160

2) za kampove:

 

(1) preko 60 kamp parcela

35.380

(2) od 31 do 60 kamp parcela

25.270

(3) od 15 do 30 kamp parcela

12.640

3) za marine:

 

(1) preko 200 vezova

35.380

(2) od 101 do 200 vezova

25.270

(3) od 50 do 100 vezova

12.640

4) za lovačke vile

12.640

5) za specijalizaciju hotela (poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel)

10.110

NAPOMENA:
Za vrste ugostiteljskih objekata: kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u postupku određivanja kategorije.

 

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

9.780

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

13.970

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

16.750

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

850

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

6.800

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

6.800

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.880

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.630

Tarifni broj 229.

Za sprovođenje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu

44.760

Tarifni broj 230.

Za polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno ponovno polaganje ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

7.580

Za polaganje popravnog ispita za komunalnog milicionara (po kandidatu)

4.040

 

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

EUR

6

AUD

10

CAD

9

DKK

45

JPY

970

NOK

48

SEK

56

CHF

10

GBP

5

USD

9

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

- u evropskim zemljama:

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

- vanevropskim zemljama:

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

NAPOMENA:

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

1) na prvom primerku isprave

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) na drugom primerku isprave

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

EUR

142

AUD

237

CAD

224

DKK

1.060

JPY

22.966

NOK

1.133

SEK

1.329

CHF

229

GBP

112

USD

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

1) prve strane

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) svake naredne strane, po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) (brisana)

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

3) vizu tipa A-C

 

EUR

60

AUD

100

CAD

95

DKK

448

JPY

9.704

NOK

479

SEK

651

CHF

97

GBP

47

USD

93

4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

1

AUD

2

CAD

2

DKK

7

JPY

162

NOK

8

SEK

9

CHF

2

GBP

1

USD

2

5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

3

AUD

5

CAD

5

DKK

22

JPY

485

NOK

24

SEK

28

CHF

5

GBP

2

USD

5

6) vizu tipa D

 

EUR

30

AUD

50

CAD

47

DKK

224

JPY

4.852

NOK

239

SEK

281

CHF

48

GBP

24

USD

47

Tač. 7), 8) i 9) (brisane)

 

NAPOMENA:

 

Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:

 

1) žrtva trgovine ljudima, ili

 

2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili

 

3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.

 

Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.

 

Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:

 

1) deca do navršenih šest godina života;

 

2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;

 

3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.

 

U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

 

Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

 

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to:

 

1) u kancelariji DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van kancelarije DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Za sastavljanje akta o opozivu testamenta

 

EUR

69

AUD

115

CAD

109

DKK

515

JPY

11.159

NOK

551

SEK

646

CHF

111

GBP

54

USD

107

Za sastavljanje dopune testamenta

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to:

 

1) u prostorijama DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van prostorija DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:

 

1) do 100 reči

 

EUR

48

AUD

80

CAD

76

DKK

358

JPY

7.763

NOK

383

SEK

449

CHF

78

GBP

38

USD

75

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,11

AUD

0,18

CAD

0,17

DKK

0,82

JPY

17,79

NOK

0,88

SEK

1,03

CHF

0,18

GBP

0,09

USD

0,17

Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:

 

1) do 100 reči

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,06

AUD

0,10

CAD

0,09

DKK

0,45

JPY

9,70

NOK

0,48

SEK

0,56

CHF

0,10

GBP

0,05

USD

0,09

Tarifni broj 16.

(Brisan)

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka

 

EUR

50

AUD

84

CAD

79

DKK

373

JPY

8.087

NOK

399

SEK

468

CHF

81

GBP

39

USD

78

Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:

 

1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP

 

(1) za prvu stranu zapisnika

 

EUR

55

AUD

92

CAD

87

DKK

410

JPY

8.895

NOK

439

SEK

515

CHF

89

GBP

43

USD

86

(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti

 

EUR

180

AUD

301

CAD

284

DKK

1.343

JPY

29.111

NOK

1.436

SEK

1.684

CHF

291

GBP

142

USD

280

3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika

 

4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine

 

5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

 

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja

4%

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:

 

1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

6%

2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

9%

3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

10,5%

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

 

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:

 

1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:

 

(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti

9%

(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po

7,5%

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava

 

EUR

80

AUD

134

CAD

126

DKK

597

JPY

12.938

NOK

638

SEK

749

CHF

129

GBP

63

USD

125

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:

 

1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;

 

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

 

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

 

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave

 

EUR

450

AUD

752

CAD

710

DKK

3.358

JPY

72.779

NOK

3.591

SEK

4.211

CHF

727

GBP

355

USD

701

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:

 

1) prvu stranu

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) drugu i svaku dalju započetu stranu po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.