Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008)

Aneks I (a)

SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE

(navedeno u članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

a) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

b) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

v) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2501 00

So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda

 

- Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost:

 

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

2501 00 91

- - - - so namenjena za ljudsku ishranu:

ex 2501 00 91

- - - - - jodirana

ex 2501 00 91

- - - - - nejodirana, za doradu

2501 00 99

- - - - ostalo

2515

Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika

2517

Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci, uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, uključujući termički obrađene

2521 00 00

Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa

2522

Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:

2522 20 00

- Kreč gašen

2522 30 00

- Hidraulični kreč

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera:

2529

Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:

2529 10 00

- Feldspat

2702

Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata

2703 00 00

Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili anglomerisan

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

 

- Tečni:

2711 12

- - Propan:

 

- - - propan čistoće ne manje od 99%:

2711 12 11

- - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje

 

- - - ostalo:

 

- - - - za ostale svrhe:

2711 12 94

- - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%

2711 12 97

- - - - - ostalo

2711 14 00

- - etilen, propilen, butilen i butadien

2801

Fluor, hlor, brom i jod:

2801 10 00

- Hlor

2802 00 00

Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor

2804

Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

 

- Retki gasovi:

2804 21 00

- - argon

2804 29

- - ostali

2804 30 00

- Azot

2804 40 00

- Kiseonik

2806

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00

- Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

2807 00

Sumporna kiselina; oleum

2808 00 00

Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline

2809

Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 10 00

- Difosfor pentoksid

2811

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

 

- Ostale neorganske kiseline:

2811 19

- - Ostale:

2811 19 10

- - - bromovodonik (bromovodonična kiselina)

 

- Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00

- - Ugljen dioksid

2811 29

- - Ostala:

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

2812 90 00

- Ostalo

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

2816

Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:

2816 10 00

- Hidroksid i peroksid magnezijuma

2817 00 00

Cink oksid; cink peroksid

2818

Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:

2818 30 00

- Aluminijum hidroksid

2820

Oksidi mangana:

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

2825 50 00

- Oksidi i hidroksidi bakra

2825 80 00

- Oksidi antimona

2826

Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:

2826 90

- Ostali:

2826 90 80

- - ostalo

ex 2826 90 80

- - - Fluorosilikati natrijuma i kalijuma

2827

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00

- Amonijum hlorid

2827 20 00

- Kalcijum hlorid

 

- Ostali hloridi:

2827 35 00

- - nikla

2827 39

- - ostali:

2827 39 10

- - - kalaja

2827 39 20

- - - gvožđa

2827 39 30

- - - kobalta

2827 39 85

- - - ostali:

ex 2827 39 85

- - - - cinka

 

- Oksihloridi i hidroksihloridi:

2827 41 00

- - bakra

2827 49

- - ostali

2827 60 00

- Jodidi i oksijodidi

2828

Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti:

2828 90 00

- Ostalo

2829

Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:

 

- Hlorati:

2829 19 00

- - ostali

2829 90

- Ostalo:

2829 90 10

- - perhlorati

2829 90 80

- - ostalo

2830

Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2830 90

- Ostalo:

2830 90 11

- - sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa

2830 90 85

- - ostalo

ex 2830 90 85

- - - Osim cink - sulfida i kadmijum - sulfida

2831

Ditioniti i sulfoksilati:

2831 90 00

- Ostalo

2832

Sulfiti; tiosulfati:

2832 10 00

- Natrijum sulfiti

2832 20 00

- Ostali sulfiti

2833

Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):

 

- Natrijum sulfati:

2833 19 00

- - ostali

 

- Ostali sulfati:

2833 21 00

- - magnezijuma

2833 25 00

- - bakra

2833 29

- - ostali:

2833 29 20

- - - kadmijuma; hroma; cinka

2833 29 60

- - - olova

2833 29 90

- - - ostalo

2833 30 00

- Stipse

2833 40 00

- Peroksosulfati (persulfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

- Nitriti

 

- Nitriti:

2834 29

- - ostali:

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Fosfati:

2835 22 00

- - mono- ili dinatrijuma

2835 24 00

- - kalijuma

2835 25

- - kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat):

2835 26

- - ostali fosfati kalcijuma

2835 29

- - ostali

 

- Polifosfati:

2835 31 00

- - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat)

2835 39 00

- - ostali

2836

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni Amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:

2836 40 00

- Kalijum karbonati

2836 50 00

- Kalcijum karbonat

 

- Ostalo:

2836 99

- - ostalo:

 

- - - karbonati:

2836 99 17

- - - - ostalo:

ex 2836 99 17

- - - - - komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati

ex 2836 99 17

- - - - - olovo karbonati

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:

 

- Natrijuma:

2839 11 00

- - natrijum metasilikati

2839 19 00

- - ostali

2841

Oksi ili peroksi soli kiselina metala:

 

- Manganiti, manganati i permanganati:

2841 61 00

- - kalijum permanganat

2841 69 00

- - ostalo

2842

Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida:

2842 10 00

- Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene

2842 90

- Ostali:

2842 90 10

- - soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina

2843

Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala

2849

Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2849 90

- Ostali:

2849 90 30

- - volframa

2853 00

Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:

2853 00 10

- Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće

2853 00 30

- Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

- Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 13 00

- - hloroform (trihlorometan)

2909

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 50

- Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 50 90

- - ostalo

2910

Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2910 40 00

- dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

- Ostalo

2912

Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid:

 

- Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 11 00

- - metanal (formaldehid)

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 29 00

- - ostalo

2917

Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2917 20 00

- Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline i njihovi derivati

2918

Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2918 14 00

- - limunska kiselina

2930

Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 30 00

- Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi

3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:

3004 90

- Ostalo:

 

- - pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:

3004 90 19

- - - ostalo

3102

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

3102 10

- Urea, u vodenom rastvoru ili ne:

 

- Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:

3102 29 00

- - ostalo

3102 30

- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 40

- Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama

3102 90 00

- Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tar. podbrojevima

ex 3102 90 00    

- - Osim kalcijum cijanamid

3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; ili proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:

3105 20

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum

3202

Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu:

3202 90 00

- Ostalo

3205 00 00

Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja

3206

Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:

3206 19 00

- - ostali

3206 20 00

- Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma

 

- Ostale materije za bojenje i ostali preparati:

3206 49

- - ostalo:

3206 49 30

- - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma

3208

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 90

- Ostalo:

 

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 90 13

- - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N, N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3210 00

Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:

3212

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:

3212 90

- Ostalo:

 

-- pigmenti(uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovaniu nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle):

3212 90 31

- - - na bazi aluminijuma u prahu

3212 90 38

- - - ostalo

3212 90 90

- - boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo

3214

Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko - farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično:

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg:

 

- Ostalo:

3506 91 00

- - sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka

3601 00 00

Barut

3602 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

3603 00

Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori

3605 00 00

Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604

3606

Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu:

3606 90

- Ostalo:

3606 90 10

- - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima

3802

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo:

3802 10 00

- Aktivni ugalj

3806

Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole:

3806 20 00

- Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma

3807 00

Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola

3810

Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3810 90

- Ostalo:

3810 90 90

- - ostalo

3817 00

Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902:

3817 00 50

- Linearni alkilbenzol

3819 00 00

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3820 00 00

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 30 00

- Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima

3824 40 00

- Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone

3824 50

- Nevatrostalni malteri i betoni

3824 90

- Ostalo:

3824 90 40

- - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode

 

- - ostalo:

 

- - - proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu:

3824 90 61

- - - - međuproizvodi u procesu proizvodnje antibiotika, dobijeni fermentacijom "Streptomyces tenebrarius", osušen ili neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu medicinu iz tar. broja 3004

3824 90 64

- - - - ostalo

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901 10

- Polietilen, specifične gustine manje od 0,94:

3901 10 90

- - ostalo

3916

Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani:

3916 20

- Od polimera vinil hlorida:

3916 20 10

- - od poli (vinil hlorida)

3916 90

- Od ostalih plastičnih masa:

3916 90 90

- - ostalo

3917

Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa:

3917 10

- Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsnutih belančevina ili celuloznih materijala:

3917 10 10

- - od očvrsnutih belančevina

 

- Ostale cevi i creva:

3917 31 00

- - fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MPa

ex 3917 31 00

- - - Sa postavljenim priborom ili ne, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

3917 32

- - ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora:

 

- - - ostalo:

3917 32 91

- - - - veštačka creva za kobasice

3917 40 00

- Pribor

ex 3917 40 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

3919

Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama:

3920

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima:

3920 10

- Od polimera etilena:

 

- - debljine ne preko 0,125 mm:

 

- - - od polimera etilena specifične gustine:

 

- - - - manje od 0,94:

3920 10 23

- - - - - polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće, ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola

 

- - - - - ostalo:

 

- - - - - - neštampani:

3920 10 24

- - - - - - - rastegljiv (streč) film

3920 10 26

- - - - - - - ostalo

3920 10 27

- - - - - - štampani

3920 10 28

- - - - 0,94 ili veće

3920 10 40

- - - ostalo

 

- - debljine preko 0,125 mm:

3920 10 89

- - - ostalo

3920 20

- Od polimera propilena:

3920 30 00

- Od polimera stirola

 

- Od polimera vinil hlorida:

3920 43

- - koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora

3920 49

- - ostali

 

- Od akrilnih polimera:

3920 51 00

- - od poli (metil metakrilata)

3920 59

- - ostalo

 

- Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara:

3920 61 00

- - od polikarbonata

3920 62

- - od poli(etilen tereftalata)

3920 63 00

- - od nezasićenih poliestara

3920 69 00

- - od ostalih poliestara

 

- Od celuloze ili njenih hemijskih derivata:

3920 71

- - od regenerisane celuloze:

3920 71 10

- - - listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm:

ex 3920 71 10

- - - - Osim za dijalizatore

3920 71 90

- - - ostalo

3920 73

- - od celuloznog acetata:

3920 73 50

- - - listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje od 0,75 mm

3920 73 90

- - - ostalo

3920 79

- - od ostalih derivata celuloze

3920 79 90

- - - Ostalo

 

- Od ostalih plastičnih masa:

3920 92 00

- - od poliamida

3920 93 00

- - od amino-smola

3920 94 00

- - od fenolnih smola

3920 99

- - od ostalih plastičnih masa:

 

- - - od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:

3920 99 21

- - - - listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom

3920 99 28

- - - - ostalo

 

- - - od proizvoda adicione polimerizacije:

3920 99 55

- - - - biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm

3920 99 59

- - - - ostalo

3920 99 90

- - - ostalo

3921

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa:

3921 90

- Ostalo

4002

Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

 

- Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR):

4002 19

- - ostalo

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

 

- Ostalo:

4005 99 00

- - ostalo

4007 00 00

Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume)

4008

Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde gume:

 

- Od celularne (ćelijaste, penaste) gume:

4008 11 00

- - ploče, listovi i trake

4008 19 00

- - ostalo

 

- Od necelularne gume:

4008 29 00

- - ostalo

ex 4008 29 00

- - - Osim profila, sečenih po meri za civilne vazduhoplove

4010

Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe:

 

- Trake i remenje za transportne svrhe:

4010 11 00

- - ojačani samo metalom

4011

Nove spoljne pneumatske gume:

4011 20

- Za autobuse ili kamione:

4011 20 10

- - sa indeksom opterećenja ne preko 121:

ex 4011 20 10

- - - dimenzija naplatka ne preko 61 cm

 

- Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom:

4011 61 00

- - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine

4011 62 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm

4011 63 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm

 

- Ostale:

4011 92 00

- - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine

4011 93 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm

4011 94 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože:

 

- vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe :

4205 00 11

- - transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje

4205 00 19

- - ostalo

4206 00 00

Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva:

ex 4206 00 00

- Osim ketguta

4411

Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

 

- Ostale:

4411 94

- - gustine ne preko 0,5 g/cm3

4411 94 10

- - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene:

ex 4411 94 10

- - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3

4411 94 90

- - - ostale

ex 4411 94 90

- - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3

4412

Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta:

 

- Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm:

4412 31

- - sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta navedenog u napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu glavu:

4412 31 10

- - - od acajou d'Afrique, tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola i beli lauan

 

- Ostalo:

4412 94

- - panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče:

4412 94 10

- - - koji sadrži najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta

ex 4412 94 10

- - - - Osim ostalih koji imaju najmanje jedan sloj od iverice

4412 99

- - ostale:

4412 99 70

- - - ostale

4413 00 00

Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila

4416 00 00

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i druge

4419 00

Stono i kuhinjsko posuđe od drveta

4420

Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94

4602

Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe:

 

- Od biljnih materijala:

4602 11 00

- - od bambusa

ex 4602 11 00

- - - Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo

4602 12 00

- - od ratana

ex 4602 12 00

- - - Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo

4602 19

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

4602 19 99

- - - - ostalo

4602 90 00

- Ostalo

4802

Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručnoizrađena hartija i karton:

 

- Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana:

4802 55

- - mase 40 g/m2 ili veće, ali ne preko 150 g/m2, u rolnama

 

- Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom:

4802 61

- - u rolnama

4802 61 15

- - - mase manje od 72 g/m2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom

ex 4802 61 15

- - - - Osim podloge od hartije za karbon hartiju

4802 61 80

--- Ostalo

4802 62 00

- - u listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju

ex 4802 62 00

- - - Osim podloge od hartije za karbon hartiju

4802 69 00

- - ostalo

ex 4802 69 00

- - - Osim podloge od hartije za karbon hartiju

4804

Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803

 

- Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2 ili veće:

4804 59

- - ostalo

4805

Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu Glavu:

 

- Fluting hartija:

4805 11 00

- - fluting talasasta hartija od polu-hemijske celuloze

4805 12 00

- - fluting talasasta hartija od celuloze dobijene od slame

4805 19

- - ostala:

 

- Testlajner (reciklirani slojeviti karton):

4805 24 00

- - mase 150 g/m2 ili manje

4805 25 00

- - mase veće od 150 g/m2

4805 30

- Sulfitna omotna hartija

 

- Ostalo:

4805 91 00

- - mase 150 g/m2 ili manje

4810

Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo koje veličine:

 

- Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom:

4810 29

- - ostala

 

- Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe:

4810 31 00

- - beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase ne veće od 150 g/m2

4810 32

- - beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase veće od 150 g/m2

4810 39 00

- - ostalo

 

- Ostala hartija i karton:

4810 92

- - višeslojna

4810 99

- - ostalo:

4811

Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani, impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810:

4811 10 00

- Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili asfaltom

 

- Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni plastičnim masama (isključujući lepkove):

4811 51 00

- - beljena, mase veće od 150 g/m2

ex 4811 51 00

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4811 59 00

- - ostalo

ex 4811 59 00

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4811 90 00

- Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana

4818 10

- Toaletna hartija:

4818 10 10

- - mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje

4818 10 90

- - mase, po sloju, veće od 25 g/m2

4818 40

- Sanitarni peškiri i tamponi, pelene za bebe i podmetači za pelene i slični sanitarni predmeti:

 

- - sanitarni peškiri, tamponi i slični predmeti:

4818 40 19

- - - ostalo

4818 50 00

- Odeća i pribor za odeću

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana:

4823 90

- Ostalo:

4823 90 85

- - ostalo

ex 4823 90 85

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4908

Hartije za preslikavanje (dekalkomanije)

6501 00 00

Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobličeni i bez oboda; krugovi i cilindri (uključujući sečene cilindre) od filca

6502 00 00

Tuljci, konusi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, neuobličeni i bez oboda, nepostavljeni i neukrašeni

6504 00 00

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, uključujući i postavljene ili ukrašene

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

6506

Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene:

6506 10

- Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.):

6506 10 80

- - od ostalih materijala

 

- Ostalo:

6506 91 00

- - od kaučuka, gume ili plastične mase

6506 99

- - od ostalih materijala

6507 00 00

Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane):

6603

Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602:

6603 20 00

- Kosturi za kišobrane, uključujući i montirane kosture na šipkama (štapovima)

6603 90

- Ostalo:

6603 90 10

- - ručice i okrugle drške

6703 00 00

Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili sličnih proizvoda

6704

Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

6804

Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova od drugih materijala:

 

- Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično:

6804 22

- - od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike

6805

Abrazivni materijali prirodni ili veštački u obliku praha ili zrna naneti na podlogu od tekstila, hartije, kartona ili drugih materijala, uključujući isečene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene

6807

Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.: od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog uglja)

6808 00 00

Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, strugotine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerisane sa cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima

6809

Proizvodi od gipsa ili od mešavina na bazi gipsa

6811

Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično

6812

Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:

6812 80

- Od plavog azbesta:

6812 80 10

- - prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata

ex 6812 80 10

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6812 80 90

- - ostala

ex 6812 80 90

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostalo:

6812 91 00

- - odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu

6812 92 00

- - hartija, karton i filc

6812 93 00

- - zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni

6812 99

- - ostalo:

6812 99 10

- - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

ex 6812 99 10

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6812 99 90

- - - ostalo

ex 6812 99 90

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6813

Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:

 

- Koji ne sadrže azbest:

6813 89 00

- - ostalo

ex 6813 89 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6814

Liskun obrađen i proizvodi od liskuna, uključujući aglomerisani ili rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili ostalih materijala:

6814 90 00

- Ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

6815 20 00

- Proizvodi od treseta

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji:

6902 10 00

- Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3:

ex 6902 10 00

- - blokovi za staklarske peći

6902 20

- Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda:

 

- - ostalo:

6902 20 99

- - - ostalo:

ex 6902 20 99

- - - - blokovi za staklarske peći

6903

Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr.: retorte, topionički lonci, tave, mlaznice-izlivnici, čepovi, podloge, kupele, cevi, obloge i šipke), osim od silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje:

6903 10 00

- Sa sadržajem, po masi, preko 50% grafita ili nekog drugog ugljenika ili mešavine ovih proizvoda

7002

Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja 7018), šipke ili cevi, neobrađeni:

7002 20

- Šipke

 

- Cevi:

7002 32 00

- - od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne preko 5x10-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0°C i 300°C

7004

Vučeno ili duvano staklo u obliku listova ili ploča, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno:

7004 90

- Ostalo staklo:

7004 90 70

- - staklene ploče za hortikulturu

7006 00

Staklo iz tar. brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima:

7006 00 90

- Ostalo

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore:

 

- Ostalo:

7009 91 00

- - neuramljena

7009 92 00

- - uramljena

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010 20 00

- Čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7016

Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji ("vitražno", "katedralno", "umetničko") i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika:

7016 90

- Ostalo

7017

Proizvodi od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduisani ili negraduisani, baždareni ili nebaždareni

7018

Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm:

7018 90

- Ostalo:

7018 90 10

- - oči od stakla; proizvodi od sitne staklene robe

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine):

 

- Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti:

7019 12 00

- - roving

7019 19

- - ostalo:

7019 19 90

- - - od rezanih vlakana

 

- Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi:

7019 32 00

- - koprena (voal):

ex 7019 32 00

- - - širine ne preko 200 cm

 

- Ostali tkani materijali:

7019 51 00

- - širine ne preko 30 cm

7019 90

- Ostalo

7101

Biseri, prirodni i kultivisani, obrađeni ili neobrađeni, nesortirani, sortirani ali nenanizani, nemontirani ili neuglavljeni; biseri, prirodni ili kultivisani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

7102

Dijamanti, neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani niti uglavljeni:

7102 10 00

- Nesortirani

 

- Neindustrijski:

7102 31 00

- - neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani

7102 39 00

- - ostali

7103

Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađeno ili obrađeno, nesortirano niti uglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje privremeno nanizano radi lakšeg transporta

7104

Sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, obrađeno ili neobrađeno, nesortirano ili sortirano, ali nenanizano, nemontirano, neuglavljeno; nesortirano sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, privremeno nanizano radi lakšeg transporta:

7104 20 00

- Ostalo, neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo uobličeno

7104 90 00

- Ostalo

7106

Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha

7107 00 00

Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda

7108

Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:

 

- Nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 13

- - poluproizvodi

7108 20 00

- Monetarno

7109 00 00

Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda

7110

Platina, neobrađena, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu

7111 00 00

Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda

7112

Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala

7115

Ostali predmeti od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima:

7115 90

- Ostalo

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

7117

Imitacija nakita:

 

- Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima:

7117 11 00

- - dugmad za manžetne i slična dugmad

7117 19

- - ostalo:

 

- - - bez delova od stakla:

7117 19 91

- - - - pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom

7118

Metalni novac

7213

Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- Ostala:

7213 91

- - kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:

7213 91 10

- - - za armiranje betona

7307

Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika:

 

- Liveni pribor:

7307 11

- - od netemperovanog livenog gvožđa:

7307 11 90

- - - ostali

7307 19

- - ostali

 

- Ostali, od nerđajućeg čelika:

7307 21 00

- - prirubnice

7307 22

- - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:

7307 22 90

- - - kolena i lukovi

7307 23

- - pribor koji se sučeono zavaruje

7307 29

- - ostalo

7307 29 10

- - - sa navojem

7307 29 90

- - - Ostalo

 

- Ostalo:

7307 91 00

- - prirubnice

7307 92

- - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:

7307 92 90

- - - kolena i lukovi

7307 93

- - pribor koji se sučeono zavaruje:

 

- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm:

7307 93 11

- - - - kolena i lukovi

7307 93 19

- - - - ostalo

 

- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm:

7307 93 91

- - - - kolena i lukovi

7307 99

- - ostalo

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:

7308 30 00

- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata

7308 90

- Ostalo:

7308 90 10

- - ustave, brane, vrata za ustave, fiksni dokovi, pristanišni mostovi i ostale konstrukcije za hidrogradnju

 

- - ostalo:

 

- - - isključivo ili pretežno od lima:

7308 90 59

- - - - ostalo

7309 00

Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima:

 

- Za tečnosti:

7309 00 30

- - sa oblogom ili toplotnom izolacijom

 

- - ostali, zapremine:

7309 00 51

- - - preko 100 000 l

7309 00 59

- - - ne preko 100 000 l

7309 00 90

- Za čvrste materijale

7314

Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:

 

- Ostale rešetke, mreže i ograde, od žice:

7314 41

- - prevučene cinkom:

7314 41 90

- - - ostale

7315

Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Zglobno-člankasti lanci i njihovi delovi:

7315 11

- - valjkasti lanci:

7315 11 90

- - - ostali

7315 12 00

- - ostali lanci

7315 19 00

- - delovi

7315 20 00

- Lanci protiv klizanja

 

- Ostali lanci:

7315 82

- - ostali, zavareni člankasti:

7315 82 10

- - - izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 16 mm

7315 89 00

- - ostali

7315 90 00

- Ostali delovi

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:

 

- Rafinisani bakar:

7403 12 00

- - valjaoničke gredice

7403 13 00

- - valjaonički trupci

7403 19 00

- - ostalo

 

- Legure bakra:

7403 22 00

- - legure bakra i kalaja (bronza)

7403 29 00

- - ostale legure bakra (osim predlegura bakra iz tarifnog broja 7405)

7405 00 00

Predlegure bakra

7408

Žica od bakra:

 

- Od rafinisanog bakra:

7408 11 00

- - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 6 mm

7410

Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu):

 

- Bez podloge:

7410 12 00

- - od legura bakra

7413 00

Upredena žica, užad, pletene trake i slično od bakra, električno neizolovane:

7413 00 20

- od rafinisanog bakra:

ex 7413 00 20

- - sa ili bez ugrađenog pribora, za civilne vazduhoplove

7413 00 80

- od legura bakra:

ex 7413 00 80

- - sa ili bez ugrađenog pribora, za civilne vazduhoplove

7415

Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice (osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi od bakra

7418

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra:

 

- Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:

7418 11 00

- - sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje i poliranje, rukavice i slično

7418 19

- - ostalo

7419

Ostali proizvodi od bakra:

7419 10 00

- Lanci i njihovi delovi

 

- Ostali:

7419 91 00

- - odlivci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni

7419 99

- - ostalo:

7419 99 10

- - - tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mreže od bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake, od bakra

7419 99 30

- - - opruge od bakra

7607

Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm (ne računajući podlogu):

 

- Bez podloge:

7607 11

- - samo valjane

7607 19

- - ostale:

7607 19 10

- - - debljine manje od 0,021 mm

 

- - - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm:

7607 19 99

- - - - ostale

7607 20

- Sa podlogom:

7607 20 10

- - debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu)

 

- - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu):

7607 20 99

- - - ostale

7610

Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:

7610 90

- Ostalo:

7610 90 90

- - ostalo

8202

Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca):

8202 20 00

- Listovi za tračne testere

 

- Kružni listovi za testere, uključujući testerasta glodala:

8202 31 00

- - sa radnim delom od čelika

8202 39 00

- - ostalo, uključujući delove

 

- Ostali listovi za testere:

8202 91 00

- - pravi (ravni) listovi za testere, za obradu metala

8202 99

- - ostali:

 

- - - sa radnim delom od čelika:

8202 99 19

- - - - za obradu ostalih materijala

8203

Turpije, rašpe, klešta (uključujući klešta za sečenje), pincete, makaze za sečenje metala, sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan ručni alat:

8203 10 00

- Turpije, rašpe i sličan alat

8203 20

- Klešta (uključujući i klešta za sečenje), pincete i sličan alat:

8203 20 90

- - ostalo

8203 30 00

- Makaze za sečenje metala i sličan alat

8203 40 00

- Sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan alat

8204

Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujući moment ključeve), izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške

8207

Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i alat za bušenje stena i zemlje:

8207 20

- Matrice za vučenje ili ekstrudiranje metala:

8207 20 90

- - sa radnim delom od ostalih materijala

8210 00 00

Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića

8301

Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:

8301 20 00

- Brave za motorna vozila

8302

Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala:

8302 10 00

- Šarke

ex 8302 10 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 20 00

- Točkići

ex 8302 20 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostali okov, pribor i slični proizvodi:

8302 42 00

- - ostali, za nameštaj

ex 8302 42 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 49 00

- - ostali

ex 8302 49 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 50 00

- Kuke za vešanje šešira, konzole i slično

8302 60 00

- Automatski zatvarači vrata

ex 8302 60 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8303 00

Kase, sefovi, vrata i pregradci za trezore, prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično, od prostih metala:

8303 00 10

- Kase i sefovi

8303 00 90

- Prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično

8305

Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u "traci" (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala:

8305 10 00

- Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle

8306

Zvona, gongovi i slično, neelektrični od prostih metala; statuete i drugi ukrasi od prostih metala, ramovi za fotografije, slike i slično, od prostih metala; ogledala od prostih metala:

 

- Statuete i drugi ukrasi:

8306 29

- - ostalo

8306 30 00

- Ramovi za fotografije, slike i slično; ogledala

8307

Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora:

8307 90 00

- Od ostalih prostih metala

8308

Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice, od prostih metala

8309

Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala:

8309 90

- Ostalo:

8309 90 10

- - poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm

8309 90 90

- - ostalo:

ex 8309 90 90

- - - Osim lakootvarajućih poklopaca za limenke od aluminijuma

8310 00 00

Ploče sa natpisima, oznakama, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znaci, od prostih metala osim iz tar. broja 9405

8311

Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem:

8311 30 00

- Obložene šipke i žica sa jezgrom, od prostih metala, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

8415 10

- Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao "split-sistemi"- razdvojene jedinice:

8415 10 90

- - razdvojene jedinice - ("split-sistemi")

 

- Ostalo:

8415 82 00

- - ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:

ex 8415 82 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415 83 00

- - bez ugrađene rashladne jedinice:

ex 8415 83 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415 90 00

- Delovi:

ex 8415 90 00

- - Osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnih podbrojeva 8415 81, 8415 82 ili 8415 83, za civilne vazduhoplove

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

8418 10

- Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:

8418 10 20

- - zapremine preko 340 l:

ex 8418 10 20

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 10 80

- - ostalo:

ex 8418 10 80

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

8418 99

- - ostalo

8419

Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični:

 

- Sušare:

8419 32 00

- - drveta, hartijine mase, hartije ili kartona

8419 40 00

- Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju

8419 50 00

- Izmenjivači toplote:

ex 8419 50 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostale mašine, uređaji i oprema:

8419 89

- - ostalo:

8419 89 10

- - - rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje (bez razdelnog zida), pomoću vode koja recirkuliše

8419 89 98

- - - ostalo

8421

Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:

 

- Delovi:

8421 91 00

- - centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje

ex 8421 91 00

- - - Osim aparata iz tarifnog podbroja 8421 19 94 i centrifuga za nanošenje fotografske emulzije na podloge sa tečnim kristalima iz tarifnog podbroja 8421 19 99

8421 99 00

- - ostali

8424

Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:

8424 30

- Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza

 

- Ostali uređaji:

8424 81

- - za poljoprivredu ili hortikulturu

8425

Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja:

 

- Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste za podizanje vozila:

8425 19

- - ostalo:

8425 19 20

- - - ručne lančane

ex 8425 19 20

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425 19 80

- - - ostalo:

ex 8425 19 80

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8426

Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama:

 

- Mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice (osim onih sa obrtnom strelom) i portalne autokare:

8426 11 00

- - mostne dizalice na fiksnim stubovima

8426 20 00

- Toranjske dizalice

8427

Viljuškari; ostale autokare sa uređajima za dizanje ili manipulaciju

8428

Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare):

8428 10

- Liftovi i skipovi:

8428 10 20

- - na električni pogon:

ex 8428 10 20

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428 10 80

- - ostali:

ex 8428 10 80

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8430

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg:

 

- Ostale mašine za bušenje (uključujući na velike dubine):

8430 49 00

- - ostale

8430 50 00

- Ostale mašine, samohodne

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

8450 20 00

- Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg

8450 90 00

- Delovi

8465

Mašine alatke (uključujući mašine za spajanje ekserima, žičanim kopčama, lepljenjem ili na drugi način) za obradu drveta, plute, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala:

8465 10

- Mašine koje mogu da izvode razne vrste obrade bez izmene alata između takvih obrada

 

- Ostale:

8465 91

- - mašinske testere

8465 92 00

- - mašine za rendisanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem

8465 93 00

- - mašine za brušenje ili poliranje

8465 94 00

- - mašine za savijanje ili spajanje

8465 95 00

- - mašine za bušenje ili dubljenje

8465 96 00

- - mašine za cepanje ili ljuštenje

8465 99

- - ostale:

8465 99 90

- - - ostale

8470

Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase:

8470 50 00

- Registar kase

8474

Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska:

8474 20

- Mašine za drobljenje ili mlevenje:

 

- Mašine za mešanje ili gnječenje:

8474 31 00

- - mešalice za beton ili malter

8474 90

- Delovi

8476

Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete, hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca:

 

- Automatske mašine za prodaju napitaka:

8476 21 00

- - sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje

8476 90 00

- Delovi

8479

Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi:

8479 50 00

- Industrijski roboti, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

8480

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:

8480 30

- Livački modeli:

8480 30 90

- - ostali

8480 60

- Kalupi za mineralne materijale

 

- Kalupi za gumu ili plastične mase:

8480 71 00

- - za livenje pod pritiskom ili brizganjem

8480 79 00

- - ostali

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

8481 10

- Ventili za smanjenje pritiska

8481 20

- Ventili za uljno-hidraulične ili pneumatske transmisije

8481 30

- Nepovratni ventili

8481 40

- Sigurnosni ventili:

8481 80

- Ostali uređaji:

 

- - ostali:

 

- - - regulacioni ventili:

8481 80 51

- - - - za regulaciju temperature

 

- - - ostali:

8481 80 81

- - - - ventili sa kuglicom ili čepom

8482

Kotrljajni ležaji:

8482 30 00

- Sferno-valjkasti ležaji (bačvasti)

8482 50 00

- Ostali cilindrično-valjkasti ležaji

8483

Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):

8483 10

- Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje:

8483 10 95

- - ostala:

ex 8483 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 20

- Kućišta za ležaje, sa ugrađenim kotrljajnim ležajima:

8483 20 90

- - ostala

8483 30

- Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji

 

- - kućišta za ležaje:

8483 30 32

- - - za kuglične ili valjkaste ležaje:

ex 8483 30 32

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 30 38

- - - ostala:

ex 8483 30 38

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40

- Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta:

 

- - zupčasti prenosnici (osim frikcionih prenosnika):

8483 40 21

--- sa cilindričnim zupčanicima sa pravim i kosim (helikoidnim) zubima:

ex 8483 40 21

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 23

- - - sa konusnim zupčanicima sa pravim, kosim i spiroidnim zubima:

ex 8483 40 23

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 25

- - - pužni:

ex 8483 40 25

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 29

- - - ostali:

ex 8483 40 29

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - menjačke kutije i drugi menjači brzina:

8483 40 51

- - - menjačke kutije:

ex 8483 40 51

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 59

- - - ostalo:

ex 8483 40 59

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 50

- Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače):

8483 50 20

- - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 50 20

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 50 80

- - ostali:

ex 8483 50 80

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 90

- Zupčanici, lančanici i ostali transmisioni elementi, isporučeni posebno; delovi:

 

- - ostali:

8483 90 81

- - - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 90 81

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 90 89

- - - ostali:

ex 8483 90 89

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različiti po sastavu materijala u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači:

8484 90 00

- Ostalo:

ex 8484 90 00

- - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr: ispravljači) i induktivni kalemovi:

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

8504 40 30

- - za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice:

ex 8504 40 30

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8505

Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje:

8505 90

- Ostalo, uključujući delove:

8505 90 10

- - elektromagneti

8510

Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom:

8510 10 00

- Aparati za brijanje

8510 20 00

- Aparati za šišanje

8510 30 00

- Aparati za depilaciju

8512

Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila:

8512 20 00

- Ostala oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju

8512 30

- Oprema za zvučnu signalizaciju:

8512 30 10

- - alarmi za zaštitu od krađe, za motorna vozila

8512 90

- Delovi

8513

Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512:

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

8516 29

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 29 10

- - ostali:

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:

8517 11 00

- - telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom

8517 12 00

- - telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:

ex 8517 12 00

- - - Za mrežu stanica (mobilni telefoni)

8517 18 00

- - Ostali

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN):

8517 61

- - Bazne stanice

8517 61 00

- - - Ostale

ex 8517 61 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8517 62 00

- - mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate

ex 8517 62 00

- - - Osim komutacionih aparata za telefoniju i telegrafiju

8517 70

- Delovi:

 

- - Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

8517 70 11

- - - antene za radio-telefonske i radio-telegrafske aparate

ex 8517 70 11

- - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 10

- S magnetnom trakom:

8521 10 95

- - ostali

ex 8521 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8523

Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, "pametne kartice"("smart cards") i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz glave 37:

 

- Magnetne podloge:

8523 21 00

- - kartice sa ugrađenom magnetnom trakom

8523 29

- - ostale:

 

- - - magnetne trake; magnetni diskovi:

 

- - - - ostale:

8523 29 33

- - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za automatsku obradu podataka

ex 8523 29 33

- - - - - - širine preko 6,5 mm

8523 29 39

- - - - - ostali

ex 8523 29 39

- - - - - - širine preko 6,5 mm

8523 40

- Optičke podloge:

 

- - ostali:

 

- - - Diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema očitavanja:

8523 40 25

- - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike

 

- - - - samo za reprodukciju zvuka:

8523 40 39

- - - - - prečnika preko 6,5 cm

 

- - - - ostali:

 

- - - - - ostali:

8523 40 51

- - - - - - DVD diskovi (digital versatile discs)

8523 40 59

- - - - - - ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80

- Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

 

- - televizijske kamere:

8525 80 19

- - - ostale

 

- - video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80 99

- - - ostale

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

8529 10

- Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

 

- - antene:

 

- - - spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike:

8529 10 39

- - - - ostale

8531

Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr.: zvona, sirene, pokazne (indikatorske) table, alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara), osim onih iz tar. br. 8512 i 8530:

8531 10

- Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara i slični aparati:

8531 10 30

- - za građevinske objekte

8531 10 95

- - ostali:

ex 8531 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8531 90

- Delovi:

8531 90 85

- - ostali

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:

8536 90

- Ostali aparati:

8536 90 10

- - priključci i kontaktni elementi za žice i kablove

8543

Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

8543 70

- Ostale mašine i aparati:

8543 70 30

- - antenski pojačivači

 

- - ležajevi za sunčanje, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje:

 

- - - koji koriste fluorescentne cevi sa ultravioletnim A zracima:

8543 70 55

- - - - ostalo

8543 70 90

- - ostalo

ex 8543 70 90

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 42

- - sa konektorima:

8544 42 10

- - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama

ex 8544 42 10

- - - - za napon ne preko 80 V

8544 49

- - ostali:

8544 49 20

- - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama za napon ne preko 80 V

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

8703 10

- Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf i slična vozila

8703 90

- Ostala

8707

Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:

8707 10

- Za vozila iz tar. br. 8703:

8707 10 90

- - ostale

8709

Samohodna radna kolica (autokare) bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila, koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

8711 20

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3 , ali ne preko 250 cm3

8711 30

- Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3 , ali ne preko 500 cm3

8711 40 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:

 

- Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:

8716 39

- - ostale:

 

- - - ostale:

 

- - - - nove:

 

- - - - - ostale:

8716 39 59

- - - - - - ostale

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i slična plovila za prevoz lica ili robe:

8901 90

- Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe:

 

- - ostalo:

8901 90 91

- - - bez mehaničkog pogona

8901 90 99

- - - sa mehaničkim pogonom

8903

Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci na vesla i kanui:

 

- Ostalo:

8903 99

- - ostalo:

8903 99 10

- - - mase ne preko 100 kg

 

- - - ostalo:

8903 99 99

- - - - dužine preko 7,5 m

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla:

9001 10

- Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana:

9001 10 90

- - ostalo

9003

Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi:

 

- Okviri:

9003 11 00

- - od plastičnih masa

9003 19

- - od ostalih materijala:

9003 19 30

- - - od prostih metala

9003 19 90

- - - od ostalih materijala

9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:

9028 90

- Delovi i pribor:

9028 90 90

- - ostali

9107 00 00

Vremenski prekidači sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi:

9401 10 00

- Sedišta za vazduhoplove

ex 9401 10 00

- Osim neprevučena kožom za civilne vazduhoplove

9405

Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

9405 60

- Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično:

9405 60 80

- - od ostalih materijala

ex 9405 60 80

- - - Osim od prostih metala, za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

9405 99 00

- - Ostali:

ex 9405 99 00

- - - Osim delovi proizvoda iz tarifnog podbroja 9405 10 ili 9405 60, od prostih metala za civilne vazduhoplove

9406 00

Montažne zgrade:

 

- ostale:

 

- - od gvožđa ili čelika:

9406 00 31

- - - staklenici i plastenici sa čeličnom konstrukcijom

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

- Skije za sneg i ostala skijaška oprema za sneg:

9506 11

- - skije:

9506 12 00

- - vezovi za skije

9506 19 00

- - ostalo

 

- Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi:

9506 21 00

- - daske za jedrenje

9506 29 00

- - ostalo

 

- Palice za golf i ostala oprema za golf:

9506 31 00

- - palice, kompletne

9506 32 00

- - lopte

9506 39

- - ostalo

9506 40

- Sprave i oprema za stoni tenis

 

- Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez žice:

9506 51 00

- - reketi za tenis, sa ili bez žice

9506 59 00

- - ostalo

 

- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:

9506 61 00

- - za tenis

9506 62

- - na naduvavanje:

9506 62 10

- - - od kože

9506 69

- - ostale

9506 70

- Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele sa pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama:

9506 70 10

- - klizaljke

9506 70 90

- - delovi i pribor

 

- Ostalo:

9506 91

- - pribor i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku i atletiku:

9506 99

- - ostalo

9507

Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; "ptice" za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo:

9507 30 00

- Čekrci za ribolov

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

9607

Patentni zatvarači i njihovi delovi:

9607 20

- Delovi

 

Aneks I (b)

SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ EVROPSKE ZAJEDNICE

(navedeno u članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 80% osnovne carine,

(b) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 60% osnovne carine,

(v) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(g) 1. januara treće godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

(d) 1. januara četvrte godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 21 00

- - sirćetna kiselina

2930

Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 90

- Ostalo:

2930 90 85

- - ostalo:

ex 2930 90 85

- - - ditiokarbonati (ksantati)

3006

Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu:

3006 10

- Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za ušivanje i sterilna lepljiva sredstva za tkiva koja se koriste u hirurgiji za zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; sterilna sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se koriste za zaustavljanje krvarenja u hirurgiji i zubarstvu:

3006 10 30

- - sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje prianjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne:

ex 3006 10 30

- - - ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, celularne (ćelijaste) strukture, osim od polimer stirola ili polimer vinilhlorida

3208

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 20

- Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera

3208 90

- Ostalo:

 

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 90 11

- - - poliuretan od 2,2'-(tert-butilimino)dietanola i 4,4'-metilendicikloheksil diizocijanola, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3208 90 19

- - - ostalo

ex 3208 90 19

- - - - Osim:

 

- elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2' –(tert-butilamino) dietanola i 4,4'- metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 36 %) polimera

 

- elektroizolacioni lakovi na bazi poliesterimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzola u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20 % ili više (max 40 %) polimera

 

- elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25 % ili više (max 40%) polimera

 

- - ostalo:

3208 90 91

- - - na bazi sintetičkih polimera

3208 90 99

- - - na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera

3209

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi:

3304

Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir:

 

- Ostalo:

3304 99 00

- - ostalo

3305

Preparati za kosu:

3305 10 00

- Šamponi

3306

Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje veštačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo:

3306 10 00

- Paste i praškovi za zube

3306 90 00

- Ostalo

3307

Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:

 

- Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 41 00

- - "agarbatti" i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 20

- Sapun u ostalim oblicima

3401 30 00

- Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:

3402 20

- Preparati pripremljeni za prodaju na malo

3402 90

- Ostalo:

3402 90 90

- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

3405

Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za uklanjanje masnoća i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanih tkanina, plastičnih masa ćelijske strukture ili gume ćelijske strukture, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 3404

3406 00

Sveće, svećice i slično

3407 00 00

Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao "zubarski vosak" ili kao "smeše za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum - sulfata):

ex 3407 00 00

- Osim preparata za zubarstvo

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg:

3506 10 00

- Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg

 

- Ostalo:

3506 99 00

- - ostalo

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protiv gradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

3604 90 00

- Ostalo

3606

Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu:

3606 10 00

- Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3

3606 90

- Ostalo:

3606 90 90

- - ostalo

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

3825

Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu:

3825 90

- Ostalo:

3825 90 10

- - alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasova

3915

Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa

3916

Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani:

3916 10 00

- Od polimera etilena

3916 20

- Od polimera vinil hlorida:

3916 20 90

- - ostalo

3916 90

- Od ostalih plastičnih masa:

 

- - od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:

3916 90 11

- - - od poliestara

3916 90 13

- - - od poliamida

3916 90 15

- - - od epoksidnih smola

3916 90 19

- - - ostali

 

- - od proizvoda adicione polimerizacije:

3916 90 51

- - - od polimera propilena

3916 90 59

- - - ostalo

3917

Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa:

 

- Cevi i creva, kruti:

3917 21

- - od polimera etilena:

3917 21 10

- - - bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene

3917 21 90

- - - ostalo

ex 3917 21 90

- - - - Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove

3917 22

- - od polimera propilena:

3917 22 10

- - - bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene

3917 22 90

- - - ostalo

ex 3917 22 90

- - - - Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove

3917 23

- - od polimera vinil hlorida:

3917 23 10

- - - bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene

3917 23 90

- - - ostalo

ex 3917 23 90

- - - - Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove

3917 29

- - od ostalih plastičnih masa:

 

- Ostale cevi i creva:

3917 32

- - ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora:

 

- - - bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene:

3917 32 10

- - - - od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih

 

- - - - od proizvoda adicione polimerizacije:

3917 32 31

- - - - - od polimera etilena

3917 32 35

- - - - - od polimera vinil hlorida:

ex 3917 32 35

- - - - - - Osim za dijalizatore

3917 32 39

- - - - - ostalo

3917 32 51

- - - - ostalo

 

- - - ostalo:

3917 32 99

- - - - ostalo

3917 33 00

- - ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom

ex 3917 33 00

- - - Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove

3917 39

- - ostale:

3918

Pokrivači podova od plastičnih masa, samolepljivi ili nesamolepljivi, u rolnama ili u obliku ploča; tapeti za zidove ili tavanice od plastičnih masa, definisani u Napomeni 9. uz ovu Glavu

3921

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa:

 

- Celularne (ćelijaste) strukture:

3921 13

- - od poliuretana

3921 14 00

- - od regenerisane celuloze

3921 19 00

- - od ostalih plastičnih masa

3923

Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:

 

- Vreće i kese (uključujući kupaste):

3923 29

- - od ostalih plastičnih masa

3923 30

- Baloni, boce, bočice i slični proizvodi

3923 40

- Kalemovi, kopsovi, cevčice i slične podloge

3923 50

- Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači:

3923 50 10

- - zatvarači i zaklopci za boce

3923 90

- Ostalo

3924

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa:

3924 90

- Ostalo

3925

Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3925 10 00

- Rezervoari, cisterne, kace i slični sudovi, zapremine preko 300 l

3925 90

- Ostalo

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:

3926 30 00

- Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično

3926 40 00

- Statuete i ostali ukrasni predmeti

3926 90

- Ostalo:

3926 90 50

- - perforisane korpe i slični proizvodi, koji se koriste za filtriranje vode na ulazu odvoda

 

- - ostalo

3926 90 92

- - - izrađeni od listova

3926 90 97

- - - - Ostalo:

ex 3926 90 97

- - - - Osim:

 

- higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući cucle za bebe)

 

- blenkovi za kontaktna sočiva

4003 00 00

Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

4004 00 00

Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijeni od tih proizvoda

4009

Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice):

 

- Neojačani ili nekombinovani sa drugim materijalima:

4009 11 00

- - bez pribora

4009 12 00

- - sa priborom

ex 4009 12 00

- - - Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

 

- Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa metalom

4009 21 00

- - bez pribora

4009 22 00

- - sa priborom

ex 4009 22 00

- - - Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

 

- Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima:

4009 31 00

- - bez pribora

4009 32 00

- - sa priborom

ex 4009 32 00

- - - Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

 

- Ojačani ili na drugi način kombinovani sa drugim materijalima:

4009 41 00

- - bez pribora

4009 42 00

- - sa priborom

ex 4009 42 00

- - - Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

4010

Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe:

 

- Trake i remenje za transportne svrhe:

4010 12 00

- - ojačani samo tekstilnim materijalima

4010 19 00

- - ostali

 

- Trake ili remenje za transmisione svrhe:

4010 31 00

- - beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm

4010 32 00

- - beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm

4010 33 00

- - beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm

4010 34 00

- - beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm

4010 35 00

- - beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 150 cm

4010 36 00

- - beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 150 cm, ali ne preko 198 cm

4010 39 00

- - ostali

4011

Nove spoljne pneumatske gume:

4011 10 00

- Za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile)

4011 20

- Za autobuse ili kamione:

4011 20 90

- - sa indeksom opterećenja preko 121:

ex 4011 20 90

- - - dimenzija naplatka ne preko 61 cm

4011 40

- Za motocikle:

4011 50 00

- Za bicikle

 

- Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom:

4011 69 00

- - ostalo

 

- Ostalo:

4011 99 00

- - ostalo

4013

Unutrašnje gume:

4013 10

- Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione:

4013 10 90

- - za autobuse ili kamione

4013 20 00

- Za bicikle

4013 90 00

- Ostale

4015

Predmeti odeće i pribor za odeću (uključujući i rukavice sa ili bez prstiju), za sve vrste namene, od gume, osim od tvrde gume:

 

- Rukavice sa ili bez prstiju:

4015 19

- - ostalo

4015 90 00

- Ostalo

4016

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume:

 

- Ostalo:

4016 91 00

- - pokrivači podova, prostirači i otirači

4016 92 00

- - gume za brisanje

4016 93 00

- - proizvodi za zaptivanje

ex 4016 93 00

- - - Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove

4016 95 00

- - ostali proizvodi na naduvavanje

4016 99

- - ostalo:

4016 99 20

- - - spojnice (naglavci)

ex 4016 99 20

- - - - Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove

 

- - - ostalo:

 

- - - - za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705:

4016 99 52

- - - - - delovi od gume spojene za metal

4016 99 58

- - - - - ostalo

 

- - - - ostalo:

4016 99 91

- - - - - delovi od gume spojene na metal

ex 4016 99 91

- - - - - - Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove

4016 99 99

- - - - - ostalo

ex 4016 99 99

- - - - - - Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove

4017 00

Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume

4201 00 00

Sedlarski i sarački proizvodi za bilo koje životinje (uključujući štrange za amove, povodce, kolenice, korpe za njuške, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kog materijala

4203

Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože

4302

Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (sa dodavanjem ili bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

4304 00 00

Veštačko krzno i proizvodi od veštačkog krzna

ex 4304 00 00

- Proizvodi od veštačkog krzna

4410

Ploče iverice, ploče zvane "oriented strand board" (OSB) i slične ploče (npr.:"wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

 

- Od drveta:

4410 11

- - ploče iverice:

4410 11 10

- - - neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja

4410 11 30

- - - površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melaminom

4410 11 50

- - - površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od plastičnih masa

4410 11 90

- - - ostale

4410 19 00

- - ostale

ex 4410 19 00

- - - Osim ploče zvane "wafer-board"

4410 90 00

- Ostalo

4411

Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

 

- Ploče vlaknatice, srednje gustine (MDF):

4411 12

- - debljine ne preko 5 mm:

4411 12 10

- - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene:

ex 4411 12 10

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

4411 12 90

- - - ostale:

ex 4411 12 90

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

4411 13

- - debljine preko 5 mm, ali ne preko 9 mm:

4411 13 10

- - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene:

ex 4411 13 10

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

4411 13 90

- - - ostale:

ex 4411 13 90

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

4411 14

- - debljine preko 9 mm:

4411 14 10

- - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene:

ex 4411 14 10

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

4411 14 90

- - - ostale:

ex 4411 14 90

- - - - gustine preko 0,8 g/cm3

 

- ostale:

4411 92

- - gustine preko 0,8 g/cm3

4412

Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta:

4412 10 00

- Od bambusa:

ex 4412 10 00

-- šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta, čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm

 

- Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm:

4412 32 00

- - ostale, sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog drveta

4412 39 00

- - ostale

4414 00

Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode:

4414 00 10

- Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. za tarifne podbrojeve ove Glave

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra:

4418 40 00

- Oplata za betonske građevinske radove

4418 60 00

- Stubovi i grede

4418 90

- Ostalo:

4418 90 10

- - lepkom laminirana građa

4418 90 80

- - ostalo

4421

Ostali proizvodi od drveta:

4421 10 00

- Vešalice za odela

4421 90

- Ostalo:

4421 90 91

- - od ploča vlaknatica

4602

Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe:

 

- Od biljnih materijala:

4602 11 00

- - od bambusa

ex 4602 11 00

- - - korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike

4602 12 00

- - od ratana

ex 4602 12 00

- - - korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike

4602 19

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

4602 19 91

- - - - korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike od materijala za pletarstvo

4808

Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih površinskih listova), naborani (krepovani, plisirani), reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste hartije koja je opisana u tar. broju 4803:

4808 10 00

- Hartija i karton talasasti, uključujući bušene

4814

Tapeti za zidove i slične zidne obloge od hartije; vitrofanije za prozore, od hartije

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:

4818 30 00

- Stolnjaci i salvete

4818 90

- Ostalo

4821

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane:

4821 90

- Ostale

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana:

4823 70

- Liveni ili presovani proizvodi od hartijine mase

4907 00

Poštanske, taksene ili slične marke, neponištene, koje su u opticaju ili su namenjene da budu u opticaju u zemlji u kojoj imaju ili će imati priznatu nominalnu vrednost; hartije sa utisnutim žigom; banknote, čekovi, akcije, deonice, obveznice i slična dokumenta

4909 00

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa:

4909 00 10

- Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice

4911

Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i

 

- Ostalo:

4911 91 00

- - slike, gravure i fotografije

6401

Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima:

6401 10

- Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom

 

- Ostala obuća:

6401 92

- - koja pokriva gležanj, ali ne i kolena

6401 99 00

- - Ostalo:

ex 6401 99 00

- - - Osim onih koja pokrivaju kolena

6402

Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase:

 

- Sportska obuća:

6402 12

- - skijaške cipele, cipele za skijaški kros - kontri i cipele za dasku za sneg

6402 19 00

- - ostalo

6403

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože:

 

- Sportska obuća:

6403 12 00

- - skijaške cipele, cipele za skijaški kros-kontri i cipele za dasku za sneg

6403 19 00

- - ostala

6403 20 00

- Obuća sa đonovima od kože i licem (gornjištem) od kožnih kaiševa, koji idu preko risa i oko palca

 

- Ostala obuća sa đonovima od kože:

6403 59

- - ostalo:

 

- - - ostalo :

 

- - - - obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova:

6403 59 11

- - - - - sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm

 

- - - - - ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine:

6403 59 31

- - - - - - manjim od 24 cm

 

- - - - - - 24 cm i većim:

6403 59 35

- - - - - - - za muškarce

6403 59 39

- - - - - - - za žene

6403 59 50

- - - - papuče i druga obuća za po kući

 

- - - - ostala, sa unutrašnjim đonom dužine:

6403 59 91

- - - - - manjim od 24 cm

 

- - - - - 24 cm i većim:

6403 59 95

- - - - - - za muškarce

6403 59 99

- - - - - - za žene

6404

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, od kože ili veštačke kože i licem (gornjištem) od tekstilnih materijala

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

6506

Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene:

6506 10

- Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.):

6506 10 10

- - od plastičnih masa

6602 00 00

Štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i sl.

6603

Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602:

6603 90

- Ostalo:

6603 90 90

- - ostalo

6701 00 00

Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja)

6801 00 00

Kocke za kaldrmu, ivičnjaci i ploče za trotoare od prirodnog kamena (osim od škriljaca)

6802

Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; veštački obojene granule, ljuspice i prah od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca)

6803 00

Škriljac obrađen, proizvodi od škriljca ili aglomerisanog škriljca

6806

Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69:

6806 20

- Vermikulit cepan u listove, ekspandirana glina, penušava šljaka i slični ekspandirani mineralni materijali (uključujući međusobne mešavine)

6806 90 00

- Ostalo

6810

Proizvodi od cementa, betona ili veštačkog kamena, armirani ili nearmirani

6813

Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:

6813 20 00

- Koji sadrže azbest:

ex 6813 20 00

- - obloge i pločice za kočnice, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Koji ne sadrže azbest:

6813 81 00

- - obloge i pločice za kočnice:

ex 6813 81 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

- Ostali proizvodi:

6815 91 00

- - koji sadrže magnezit, dolomit ili hromit

6815 99

- - ostalo:

6815 99 10

- - - od vatrostalnih materijala, hemijski vezanih

6815 99 90

- - - ostalo

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji:

6902 90 00

- Ostalo:

ex 6902 90 00

- - Osim na bazi ugljenika ili cirkona

6904

Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično

6905

Crepovi, delovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike

6906 00 00

Keramičke cevi, odvodi, oluci i pribor za cevi

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge:

6908 90

- Ostalo:

 

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

 

- - - - ostalo:

6908 90 99

- - - - - ostalo

6909

Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku ili ostalu tehničku upotrebu; korita, kade i slični sudovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi; keramički lonci, tegle i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za transport ili pakovanje robe:

 

- Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku upotrebu:

6909 12 00

- - proizvodi čija je tvrdoća po "Mohs" skali 9 ili veća

6909 19 00

- - ostalo

6909 90 00

- Ostalo

6911

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu, od porcelana:

6911 90 00

- Ostalo

6912 00

Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu od keramike, osim od porcelana

6913

Statuete i ostali ukrasni proizvodi od keramike

6914

Ostali proizvodi od keramike:

6914 90

- Ostalo

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla:

 

- Kaljeno sigurnosno staklo:

7007 11

- - veličine i oblika podesnog za ugrađivanje u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove ili plovila

7007 19

- - ostalo:

7007 19 20

- - - obojeno u masi, neprovidno, plakirano ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju

7007 19 80

- - - ostalo

 

- Laminirano (slojevito) sigurnosno staklo:

7007 21

- - veličine i oblika pogodnog za ugradnju u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove i plovila:

7007 21 20

- - - veličine i oblika podesnog za ugradnju u motorna vozila

7007 21 80

- - - ostalo:

ex 7007 21 80

- - - - Osim vetrobranskog stakla, neuramljenog, za civilne vazduhoplove

7007 29 00

- - ostalo

7008 00

Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore:

7009 10 00

- Retrovizori (ogledala za vozila)

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010 90

- Ostalo:

 

- - ostalo:

 

- - - ostalo, zapremine od:

 

- - - - manje od 2,5 l:

 

- - - - - za piće i hranu:

 

- - - - - - boce:

 

- - - - - - - od neobojenog stakla, zapremine od:

7010 90 45

- - - - - - - - 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l

 

- - - - - - - od obojenog stakla, zapremine od:

7010 90 53

- - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l

7010 90 55

- - - - - - - - 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l

7011

Stakleni omotači (uključujući balone i cevi), otvoreni i njihovi stakleni delovi bez fitinga, za električne sijalice, katodne cevi ili slično:

7011 90 00

- Ostalo

7014 00 00

Proizvodi od stakla za signalizaciju i optički delovi od stakla (osim onih iz tar. broja 7015), optički neobrađeni

7015

Stakla za časovnike i slična stakla, stakla za nekorektivne i korektivne naočare, iskrivljena, savijena, izdubljena i slično obrađena, optički neobrađena; izdubljena sferna stakla i segmenti za proizvodnju takvih stakala:

7015 90 00

- Ostalo

7016

Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji ("vitražno", "katedralno", "umetničko") i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika:

7016 10 00

- Staklene kockice i ostala sitna staklena roba, na podlozi ili bez podloge, za mozaike ili slične dekorativne svrhe

7018

Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm:

7018 10

- Perle od stakla, imitacije bisera, imitacije dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba

7018 20 00

- Staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm

7018 90

- Ostalo:

7018 90 90

- - ostalo

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine):

 

- Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti:

7019 11 00

- - sečene niti, dužine ne preko 50 mm

 

- Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi:

7019 39 00

- - ostalo

7019 40 00

- Tkani materijali od rovinga

 

- Ostali tkani materijali:

7019 52 00

- - širine preko 30 cm, platnenog prepletaja, mase manje od 250 g/m2, od filamenata numeracije po jednoj žici ne preko 136 teksa

7019 59 00

- - ostalo

7020 00

Ostali proizvodi od stakla:

7020 00 05

- Kvarcne cevi i držači za reaktore, namenjene za stavljanje u difuzione i oksidacione peći za proizvodnju poluprovodničkih materijala

 

- Ostalo:

7020 00 10

- - od topljenog kvarca ili od drugog topljenog silicijum dioksida

7020 00 30

- - od stakla koje ima linearni koeficijenat širenja ili dilatacije ne preko 5 x 10-6 po Kelvinu, na temperaturi od 0°C do 300°C

7020 00 80

- - ostalo

7117

Imitacija nakita:

 

- Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima:

7117 19

- - ostalo:

7117 19 10

- - - sa delovima od stakla

 

- - - bez delova od stakla:

7117 19 99

- - - - ostalo

7117 90 00

- Ostalo

7208

Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni:

 

- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani:

7208 39 00

- - debljine manje od 3 mm

7216

Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- Ostali:

7216 91

- - hladno dobijeni ili hladno dovršeni od pljosnatih valjanih proizvoda

7216 99 00

- - ostali

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:

7217 10

- Neprevučena, polirana ili nepolirana:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

 

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:

7217 10 39

- - - - ostala

7217 20

- Prevučena cinkom:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

7217 20 30

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm i veće

7217 20 50

- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi

7302

Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje šina:

7302 40 00

- Vezice i podložne pločice

7302 90 00

- Ostalo

7310

Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine ne preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima:

7312

Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani:

7312 10

- Upredena žica, užad i kablovi:

7312 10 20

- - od nerđajućeg čelika:

ex 7312 10 20

- - - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

 

- - ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka:

 

- - - ne preko 3 mm:

7312 10 49

- - - - ostali:

ex 7312 10 49

- - - - - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

 

- - - preko 3 mm:

 

- - - - upredena žica::

7312 10 61

- - - - - neprevučena:

ex 7312 10 61

- - - - - - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

 

- - - - - prevučena:

7312 10 65

- - - - - - prevučena cinkom:

ex 7312 10 65    

- - - - - - - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

7312 10 69

- - - - - - ostala

ex 7312 10 69

- - - - - - - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

7312 90 00

- Ostali:

ex 7312 90 00

- - Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove

7314

Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:

7314 20

- Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm2 ili veće

 

- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja:

7314 39 00

- - ostale

7317 00

Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra

7318

Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika

7320

Opruge i listovi za opruge, od gvožđa ili čelika

7321

Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Ostali aparati:

7321 89 00

- - ostalo, uključujući aparate na čvrsta goriva

ex 7321 89 00

- - - na čvrsta goriva

7322

Radijatori za centralno grejanje, neelektrično zagrevani i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; grejači vazduha i distributori toplog vazduha (uključujući distributore koji takođe mogu distribuirati svež ili kondicioniran vazduh), neelektrično zagrevani, sa ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Radijatori i njihovi delovi:

7322 11 00

- - od livenog gvožđa

7322 19 00

- - ostali

7323

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika:

 

- Ostalo:

7323 91 00

- - od livenog gvožđa, neemajlirani

7323 93

- - od nerđajućeg čelika

7323 94

- - od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani:

7323 94 10

- - - proizvodi za stonu upotrebu

7323 99

- - ostali:

7323 99 10

- - - proizvodi za stonu upotrebu

 

- - - ostalo:

7323 99 99

- - - - ostalo

7324

Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Kade:

7324 21 00

- - od livenog gvožđa, emajlirane ili neemajlirane

7324 90 00

- Ostalo, uključujući i delove:

ex 7324 90 00

- - sanitarni proizvodi (osim njihovih delova), osim za civilne vazduhoplove

7325

Ostali liveni proizvodi od gvožđa ili čelika

7326

Ostali proizvodi od gvožđa ili čelika

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:

 

- Legure bakra:

7403 21 00

- - legure bakra i cinka (mesing)

7407

Šipke i profili, od bakra:

 

- Od legura bakra:

7407 29

- - Ostale:

7408

Žica od bakra:

 

- Od rafinisanog bakra:

7408 19

- - ostala

 

- Od legura bakra:

7408 22 00

- - od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka (novo srebro)

7410

Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu):

 

- Bez podloge:

7410 11 00

- - od rafinisanog bakra

7418

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra:

7418 20 00

- Sanitarni predmeti i njihovi delovi

7419

Ostali proizvodi od bakra:

 

- Ostali:

7419 99

- - ostalo:

7419 99 90

- - - ostalo

7604

Šipke i profili, od aluminijuma:

 

- Od legura aluminijuma:

7604 29

- - ostalo:

7604 29 10

- - - šipke

7605

Žica od aluminijuma:

 

- Od nelegiranog aluminijuma:

7605 19 00

- - ostala

 

- Od legura aluminijuma:

7605 21 00

- - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 7 mm

7605 29 00

- - ostala

7608

Cevi od aluminijuma:

7608 20

- Od legura aluminijuma:

 

- - ostale:

7608 20 81

- - - samo ekstrudirane

ex 7608 20 81

- - - - Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

7609 00 00

Pribor za cevi od aluminijuma (npr.: spojnice, kolena, mufovi)

7611 00 00

Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, od aluminijuma, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine veće od 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima

7612

Burad, doboši, limenke, kutije i slični kontejneri (uključujući krute i savitljive cevaste kontejnere), za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine koja ne prelazi 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima

7613 00 00

Kontejneri od aluminijuma za komprimovane ili tečne gasove

7614

Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma, električno neizolovani

7615

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od aluminijuma; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od aluminijuma; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od aluminijuma

7616

Ostali proizvodi od aluminijuma

8201

Ručni alat: ašovi, lopate, krampovi, budaci, motike, vile i grabulje; sekire, kosiri i sličan alat za sečenje; makaze svih vrsta za rezanje grana: kose, srpovi, noževi za seno, makaze za živu ogradu, klinovi za cepanje stabala i ostali alat koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu:

8202

Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca):

8202 10 00

- Ručne testere

8205

Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke; nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom

8206 00 00

Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

8207

Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i alat za bušenje stena i zemlje:

 

- Alat za bušenje stena i zemlje:

8207 13 00

- - sa radnim delom od kermeta

8207 19

- - ostalo, uključujući delove:

8207 19 90

- - - ostalo

8207 30

- Alat za presovanje, kovanje, izvlačenje ili prosecanje

8207 40

- Alat za narezivanje ili urezivanje navoja

8207 50

- Alat za bušenje, osim za bušenje stena i zemlje

8207 60

- Alat za proširivanje otvora, uključujući bušenjem

8207 70

- Alat za glodanje

8207 80

- Alat za struganje

8207 90

- Ostali izmenljivi alat:

 

- - sa radnim delom od ostalih materijala:

8207 90 30

- - - umeci za odvijanje i zavijanje vijaka

8207 90 50

- - - alat za izradu ozubljenja

 

- - - ostali sa radnim delom:

 

- - - - od kermeta:

8207 90 71

- - - - - za obradu metala

8207 90 78

- - - - - ostali

 

- - - - od ostalih materijala:

8207 90 91

- - - - - za obradu metala

8207 90 99

- - - - - ostali

8208

Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave

8209 00

Pločice, štapići, vrhovi i slično za alat, nemontirani, od kermeta

8211

Noževi sa sečivom, nazubljeni ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. broja 8208, i sečiva za noževe:

8211 10 00

- Setovi

 

- Ostalo:

8211 91

- - stoni noževi sa fiksiranim sečivom

8211 92 00

- - ostali noževi sa fiksiranim sečivom

8211 93 00

- - noževi sa nefiksiranim sečivima

8211 94 00

- - sečiva

8212

Aparati za brijanje, brijači i sečiva za brijanje, žileti i dr. (uključujući nedovršena sečiva u traci)

8213 00 00

Makaze (uključujući krojačke i slične makaze) i sečiva za njih

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr.: mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor:

8215 10

- Setovi, koji sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitim metalom

8215 20

- Ostali setovi

 

- Ostali:

8215 99

- - ostali

8301

Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:

8301 10 00

- Katanci

8301 30 00

- Brave za nameštaj

8301 40

- Ostale brave

8301 50 00

- Zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave

8301 60 00

- Delovi

8301 70 00

- Ključevi isporučeni posebno

8302

Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala:

8302 30 00

- Ostali okov, pribor i slični proizvodi, za motorna vozila

 

- Ostali okov, pribor i slični proizvodi:

8302 41 00

- - građevinski okov

8305

Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u "traci" (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala:

8305 20 00

- Prošivne spajalice u "traci"

8305 90 00

- Ostalo, uključujući delove

8307

Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora:

8307 10 00

- Od gvožđa ili čelika:

ex 8307 10 00

- - Osim sa priborom za civilne vazduhoplove

8309

Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala:

8309 10 00

- Krunski zatvarači

8311

Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem:

8311 10

- Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje

8311 20 00

- Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu:

 

- Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:

8402 11 00

- - kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare preko 45 t/h

8402 12 00

- - kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare ne preko 45 t/h

8402 19

- - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove

8402 20 00

- Kotlovi za pregrejanu vodu

8403

Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. broja 8402

8404

Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 (npr.: ekonomajzeri, pregrejači, odstranjivači čađi, rekuperatori gasa); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru:

8404 10 00

- Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403

8404 20 00

- Kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:

 

- Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87:

8407 31 00

- - zapremine ne preko 50 cm3

8407 32

- - zapremine preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3

8407 33

- - zapremine preko 250 cm3 , ali ne preko 1000 cm3:

8407 33 90

- - - ostali

8407 34

- - zapremine preko 1000 cm3:

8407 34 10

- - - za industrijsku montažu:

 

- jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10;

 

- motornih vozila iz tar. broja 8703;

 

- motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2 800 cm3;

 

- motornih vozila iz tar. broja 8705:

ex 8407 34 10

- - - - Osim za motorna vozila iz tar. broja 8703

 

- - - ostali

 

- - - - novi, zapremine:

8407 34 91

- - - - - ne preko 1500 cm3

8407 34 99

- - - - - preko 1500 cm3

8407 90

- Ostali motori:

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8408 20

- Motori za pogon vozila iz Glave 87:

 

- - ostali:

 

- - - za poljoprivredne ili šumske traktore točkaše, snage:

8408 20 31

- - - - ne preko 50 kW

8408 20 35

- - - - preko 50 kW, ali ne preko 100 kW

 

- - - za ostala vozila iz Glave 87, snage:

8408 20 51

- - - - ne preko 50 kW

8408 20 55

- - - - preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:

ex 8408 20 55

- - - - - Osim za industrijsku montažu

8408 90

- Ostali motori:

 

- - ostali:

 

- - - novi, snage:

8408 90 41

- - - - ne preko 15 kW:

ex 8408 90 41

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8408 90 43

- - - - preko 15 kW, ali ne preko 30 kW:

ex 8408 90 43

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8408 90 45

- - - - preko 30 kW, ali ne preko 50 kW:

ex 8408 90 45

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8408 90 47

- - - - preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:

ex 8408 90 47

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412

Ostale pogonske mašine i motori:

 

- Hidraulične pogonske mašine i hidraulični motori:

8412 21

- - sa linearnim kretanjem (cilindri):

8412 21 20

- - - hidraulični sistemi:

ex 8412 21 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 21 80

- - - ostalo:

ex 8412 21 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 29

- - ostalo:

8412 29 20

- - - hidraulični sistemi:

ex 8412 29 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - ostali:

8412 29 81

- - - - hidraulični motori:

ex 8412 29 81

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 29 89

- - - - ostali:

ex 8412 29 89

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Pneumatske pogonske mašine i pneumatski motori:

8412 31 00

- - sa linearnim kretanjem (cilindri):

ex 8412 31 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 39 00

- - ostalo:

ex 8412 39 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 80

- - ostalo:

8412 80 10

- - pogonske mašine na vodenu ili drugu paru

8412 80 80

- - ostalo:

ex 8412 80 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 90

- Delovi:

8412 90 20

- - reaktivnih motora, osim turbomlaznih:

ex 8412 90 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 90 40

- - hidrauličnih pogonskih mašina i hidrauličnih motora:

ex 8412 90 40

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8412 90 80

- - ostalo:

ex 8412 90 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413

Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti:

 

- Pumpe opremljene ili predviđene da budu opremljene mernim uređajima:

8413 11 00

- - pumpe za gorivo ili mazivo, koje se upotrebljavaju na benzinskim stanicama ili garažama

8413 19 00

- - ostale:

ex 8413 19 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 20 00

- Ručne pumpe, osim onih iz tar. podbrojeva 8413 11 i 8413 19:

ex 8413 20 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 30

- Pumpe za gorivo, mazivo i rashladne medijume klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem:

8413 30 80

- - ostale:

ex 8413 30 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 40 00

- Pumpe za beton

8413 50

- Ostale pumpe za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem:

8413 50 20

- - hidraulični agregati:

ex 8413 50 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 50 40

- - dozirne pumpe:

ex 8413 50 40

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostale:

 

- - - klipne pumpe:

8413 50 61

- - - - hidraulične:

ex 8413 50 61

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 50 69

- - - - ostale

ex 8413 50 69

- - - - - Osim klipno - membranske kapaciteta većeg od 15 l/s i osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 50 80

- - - ostali

ex 8413 50 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 60

- Ostale pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem:

8413 60 20

- - hidraulični agregati:

ex 8413 60 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostale:

 

- - - zupčaste pumpe:

8413 60 31

- - - - hidraulične:

ex 8413 60 31

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 60 39

- - - - ostale:

ex 8413 60 39

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - krilne pumpe:

8413 60 61

- - - - hidraulične:

ex 8413 60 61

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 60 69

- - - - ostale:

ex 8413 60 69

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 60 70

- - - vijčane pumpe:

ex 8413 60 70

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 60 80

- - - ostale:

ex 8413 60 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 70

- Ostale centrifugalne pumpe:

 

- - potapajuće pumpe:

8413 70 21

- - - jednostepene

8413 70 29

- - - višestepene

8413 70 30

- - cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom

 

- - ostale, sa izlaznim prečnikom:

8413 70 35

- - - ne preko 15 mm:

ex 8413 70 35

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - preko 15 mm:

8413 70 45

- - - - pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne):

ex 8413 70 45

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - radijalne protočne pumpe:

 

- - - - - jednostepene:

 

- - - - - - sa jednim ulaznim lopatičnim kolom:

8413 70 51

- - - - - - - u jednom bloku:

ex 8413 70 51

- - - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 70 59

- - - - - - - ostale

ex 8413 70 59

- - - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 70 65

- - - - - - sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola:

ex 8413 70 65

- - - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 70 75

- - - - - višestepene:

ex 8413 70 75

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - ostale centrifugalne pumpe:

8413 70 81

- - - - - jednostepene:

ex 8413 70 81

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 70 89

- - - - - višestepene:

ex 8413 70 89

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostale pumpe; elevatori tečnosti:

8413 81 00

- - pumpe:

ex 8413 81 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 82 00

- - elevatori tečnosti

 

- Delovi:

8413 91 00

- - pumpi:

ex 8413 91 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8413 92 00

- - elevatora tečnosti

8414

Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima:

8414 30

- Kompresori za rashladne uređaje:

8414 30 20

- - snage ne preko 0,4 kW:

ex 8414 30 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - snage preko 0,4 kW:

8414 30 89

- - - ostali:

ex 8414 30 89

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 40

- Vazdušni kompresori ugrađeni na šasiji prikolice

 

- Ventilatori:

8414 51 00

- - stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 W:

ex 8414 51 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 59

- - ostali:

8414 59 20

- - - aksijalni ventilatori:

ex 8414 59 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 59 40

- - - centrifugalni ventilatori:

ex 8414 59 40

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 59 80

- - - ostalo:

ex 8414 59 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 60 00

- Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom ne preko 120 cm

8414 80

- Ostalo:

 

- - turbokompresori:

8414 80 11

- - - jednostepeni:

ex 8414 80 11

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 80 19

- - - višestepeni:

ex 8414 80 19

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - kompresori sa naizmeničnim kretanjem:

 

- - - pritiska ne preko 15 bar:

8414 80 22

- - - - kapaciteta ne preko 60 m3 / h:

ex 8414 80 22

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 80 28

- - - - kapaciteta preko 60 m3 / h:

ex 8414 80 28

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - pritiska preko 15 bar:

8414 80 51

- - - - kapaciteta ne preko 120 m3 / h:

ex 8414 80 51

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 80 59

- - - - kapaciteta preko 120 m3 / h:

ex 8414 80 59

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - rotacioni kompresori:

8414 80 73

- - - jednoosovinski:

ex 8414 80 73

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - višeosovinski:

8414 80 75

- - - - vijčani kompresori:

ex 8414 80 75

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 80 78

- - - - ostali:

ex 8414 80 78

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8414 80 80

- - ostali:

ex 8414 80 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8416

Gorionici za ložišta na tečno gorivo, na čvrsto gorivo u prahu ili na gas; mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje:

8416 10

- Gorionici za ložišta na tečno gorivo:

8416 30 00

- Mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje

8417

Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične:

8417 20

- Pekarske peći, uključujući peći za keks:

8417 80

- Ostale:

8417 80 20

- - peći za pečenje keramičkih proizvoda

8417 80 80

- - ostale

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

 

- Frižideri za domaćinstvo:

8418 21

- - kompresioni:

8418 21 10

- - - zapremine preko 340 l

 

- - - ostali:

 

- - - - ostali, zapremine:

8418 21 91

- - - - - ne preko 250 l

8418 21 99

- - - - - preko 250 l, ali ne preko 340 l

8418 29 00

- - ostali

ex 8418 29 00

- - - Osim apsorpcioni, električni

8418 30

- Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l:

8418 30 20

- - zapremine ne preko 400 l:

ex 8418 30 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 30 80

- - zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l:

ex 8418 30 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 40

- Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l:

8418 40 20

- - zapremine ne preko 250 l:

ex 8418 40 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 40 80

- - zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l:

ex 8418 40 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 50

- Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:

 

- - rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

8418 50 19

- - - ostalo

 

- - ostala oprema za hlađenje:

8418 50 91

- - - za duboko zamrzavanje, osim onih iz tarifnih podbrojeva 8418 30 i 8418 40

8418 50 99

- - - ostalo

 

- Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe:

8418 61 00

- - toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:

ex 8418 61 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 69 00

- - ostalo:

ex 8418 69 00

- - - osim apsorpcionih toplotnih pumpi i osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

8418 91 00

- - kućišta za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje

8419

Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični:

 

- Protočni i akumulacioni grejači vode, neelektrični:

8419 11 00

- - protočni grejači vode na gas

8419 19 00

- - ostali

 

- Sušare:

8419 31 00

- - poljoprivrednih proizvoda

8419 39

- - ostale

 

- Ostale mašine, uređaji i oprema:

8419 81

- - za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane:

8419 81 20

- - - perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića:

ex 8419 81 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8419 81 80

- - - ostalo:

ex 8419 81 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8421

Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:

 

- Uređaji za filtriranje i prečišćavanje gasova:

8421 39

- - ostali:

8421 39 20

- - - uređaji za filtriranje i prečišćavanje vazduha:

ex 8421 39 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - uređaji za filtriranje i prečišćavanje ostalih gasova:

8421 39 40

- - - - vlažnim postupkom:

ex 8421 39 40

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8421 39 90

- - - - ostali:

ex 8421 39 90

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8422

Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:

 

- Mašine za pranje posuđa:

8422 11 00

- - za domaćinstvo

8422 19 00

- - ostale

8423

Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta:

8423 10

- Vage za merenje mase osoba, uključujući vage za bebe; vage za domaćinstvo

8423 30 00

- Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene mase materijala u kese, vreće ili kontejnere, uključujući dozirne vage

 

- Ostale vage:

8423 81

- - maksimalnog opsega merenja mase ne većeg od 30 kg:

8423 82

- - maksimalnog opsega merenja mase preko 30 kg ali ne većeg od 5000 kg

8423 89 00

- - ostalo

8424

Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:

8424 10

- Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:

8424 10 20

- - mase ne preko 21 kg:

ex 8424 10 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8424 10 80

- - ostali:

ex 8424 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425

Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja:

 

- Ostala vitla:

8425 31 00

- - na električni pogon:

ex 8425 31 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425 39

- - ostala:

8425 39 30

- - - pokretana klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem:

ex 8425 39 30

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425 39 90

- - - ostala:

ex 8425 39 90

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja; dizalice za podizanje vozila:

8425 41 00

- - nepokretne dizalice za ugradnju u radionice za opravku drumskih vozila

8425 42 00

- - ostale, hidraulične:

ex 8425 42 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425 49 00

- - ostale:

ex 8425 49 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8426

Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama:

 

- Ostale dizalice, samohodne:

8426 41 00

- - na točkovima

8426 49 00

- - ostale

 

- Ostale dizalice:

8426 91

- - predviđene za ugradnju na drumska vozila

8426 99 00

- - ostale

ex 8426 99 00

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428

Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare):

8428 20

- Transporteri, pneumatski

8428 20 30

- - posebno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi

 

- - ostali:

8428 20 91

- - - za rastresite materijale

8428 20 98

- - - ostali:

ex 8428 20 98

---- Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostali transporteri koji rade kontinualno, za robu ili materijal:

8428 33 00

- - ostali, s trakom:

ex 8428 33 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428 39

- - ostali:

8428 39 20

- - - valjkasti transporteri:

ex 8428 39 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428 39 90

- - - ostali:

ex 8428 39 90

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428 90

- Ostale mašine:

8428 90 30

- - mašine za manipulaciju u valjaonicama; stolovi sa valjcima za donošenje i odnošenje proizvoda; istovarivači i manipulatori za ingote, kugle, šipke i slabove

 

- - ostale:

 

- - - utovarivači, specijalno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi:

8428 90 71

- - - - konstruisani za priključak na poljoprivredne traktore

8428 90 79

- - - - ostale

 

- - - ostale:

8428 90 91

- - - - mehanički utovarivači za rastresite materijale

8428 90 95

- - - - ostali:

ex 8428 90 95

- - - - - Osim gurači rudarskih vagoneta, lokomotivske i vagonske prenosnice, istovarni uređaji za vagone i slična manipulativna oprema za železničke vagone

8429

Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:

 

- Buldožeri i angldozeri:

8429 11 00

- - guseničari:

ex 8429 11 00

- - - snage ne preko 250 kW

8429 19 00

- - ostalo

8429 40

- Mašine za nabijanje i drumski valjci:

 

- Bageri i utovarivači:

8429 51

- - utovarivači sa prednjom lopatom:

 

- - - ostali:

8429 51 91

- - - - utovarivači sa lopatom, guseničari

8429 51 99

- - - - ostali

8429 52

- - mašine sa nadgradnjom, koja se obrće 360°

8429 59 00

- - ostali

8433

Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne hrane; travokosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz tar. br. 8437:

 

- Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene:

8433 11

- - sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem

8433 19

- - ostale

8433 20

- Ostale kosačice, uključujući polužne priključne kosačice za montažu na traktoru

8433 30

- Ostale mašine za seno

8433 40

- Prese za baliranje slame i stočne hrane, uključujući i mašine za skupljanje i vezivanje u bale

 

- Ostale mašine za ubiranje poljoprivrednih proizvoda (žetvu, berbu itd); mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje itd):

8433 51 00

- - kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke

8433 52 00

- - ostale mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje, itd)

8433 53

- - mašine za vađenje korenastih ili gomoljastih plodova:

8433 53 30

- - - kombajni za repu

8433 59

- - ostale:

 

- - - kombajni za silažu:

8433 59 11

- - - - samohodni

8433 59 19

- - - - ostali

8433 60 00

- Mašine za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda

8435

Prese, muljače i slične mašine, koje se koriste u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića:

8435 10 00

- Mašine

8436

Ostale mašine za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, živinarstvo i pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje snabdevene mehaničkom ili termičkom opremom; inkubatori i tople baterije za piliće

8437

Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća; mašine za mlinarsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim mašina za poljoprivredna gazdinstva:

8437 10 00

- Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća

8437 80 00

- Ostale mašine

8438

Mašine koje se ne svrstavaju u druge tar. brojeve ove glave, za industrijsko pripremanje ili proizvodnju hrane ili pića, osim mašina za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti ili ulja

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

 

- Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:

8450 11

- - potpuno automatske mašine:

8450 11 90

- - - kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg

8450 12 00

- - ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje

8450 19 00

- - ostale

8451

Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje, peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva, tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine za nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi u proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum; mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina:

 

- Mašine za sušenje:

8451 21

- - kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg

8451 29 00

- - ostale

8456

Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme:

8456 10 00

- Laserom, drugim svetlosnim ili fotonskim snopom

ex 8456 10 00

- - Osim vrsta koje se koriste u proizvodnji poluprovodničkih pločica (wafers) ili poluprovodničkih elemenata

8456 20 00

- Ultrazvukom

8456 30

- Elektroerozijom

8456 90 00

- Ostale

8457

Obradni centri, obradne jedinice i transfer mašine, za metale

8458

Strugovi (uključujući centre za struganje) za obradu metala

8459

Mašine alatke (uključujući obradne glave na kliznim nosačima) za obradu metala: bušenjem, proširivanjem otvora, glodanjem, urezivanjem ili narezivanjem navoja, osim strugova i centara za struganje iz tar. br. 8458

8460

Mašine alatke za čišćenje (abrazivom i sl.), oštrenje, brušenje, honovanje, lepovanje, poliranje ili druge završne obrade metala ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili proizvoda za poliranje, osim mašina za rezanje, brušenje ili drugu završnu obradu zupčanika iz tar. br. 8461

8461

Mašine alatke za rendisanje, provlačenje, izradu zupčanika: rezanjem, brušenjem ili drugom završnom obradom, sečenje testerom ili na drugi način i ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, skidanjem strugotine, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

8462

Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala slobodnim ili kovanjem u kalupu; mašine alatke za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, sečenjem, prosecanjem ili isecanjem; prese za obradu metala ili metalnih karbida koje nisu prethodno pomenute

8463

Ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, bez skidanja strugotine:

8463 10

- Mašine za vučenje šipki, cevi, profila, žice i sl.:

8463 10 90

- - ostale

8463 20 00

- Mašine za izradu navoja valjanjem

8463 30 00

- Mašine za obradu žice

8463 90 00

- Ostale

8468

Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one koje mogu da režu, osim mašina iz tar. broja 8515; mašine i aparati na gas za površinsko kaljenje

8474

Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska:

 

- Mašine za mešanje ili gnječenje:

8474 32 00

- - mašine za mešanje mineralnih materijala sa bitumenom

8474 39

- - ostale

8474 80

- Ostale mašine

8479

Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi:

 

- Ostale mašine i mehanički uređaji:

8479 82 00

- - mašine za mešanje, gnječenje, drobljenje, mlevenje, prosejavanje, rešetanje, homogenizaciju i emulzifikaciju

8479 89

- - ostalo:

8479 89 60

- - - sistemi za centralno podmazivanje

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

8481 80

- Ostali uređaji:

 

- - slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kotliće za vodu, kade i sl:

8481 80 11

- - - ventili za mešanje

8481 80 19

- - - ostalo

 

- - ventili za radijatore za centralno grejanje:

8481 80 31

- - - termostatski

8481 80 39

- - - ostali

8481 80 40

- - ventili za spoljašnje i unutrašnje pneumatske gume

 

- - ostali:

 

- - - regulacioni ventili:

8481 80 59

- - - - ostali

 

- - - ostali:

 

- - - - zasuni:

8481 80 61

- - - - - od livenog gvožđa

8481 80 63

- - - - - od čelika

8481 80 69

- - - - - ostali

 

- - - - zaporni ventili:

8481 80 71

- - - - - od livenog gvožđa

8481 80 73

- - - - - od čelika

8481 80 79

- - - - - ostali

8481 80 85

- - - - leptirasti ventili

8481 80 87

- - - - membranski ventili

8481 90 00

- Delovi

8482

Kotrljajni ležaji:

8482 10

- Kuglični ležaji:

8482 10 90

- - ostali

8483

Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):

8483 10

- Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje:

 

- - krivaje i kolenasta vratila:

8483 10 21

- - - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 10 21

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 10 25

- - - od čelika kovanog u otvorenom kalupu:

ex 8483 10 25

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 10 29

- - - ostala:

ex 8483 10 29

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 10 50

- - zglobna vratila:

ex 8483 10 50

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 30

- Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji:

8483 30 80

- - klizni ležaji:

ex 8483 30 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40

- Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta:

8483 40 30

- - navojna vretena sa kuglicama ili valjcima:

ex 8483 40 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 90

- - ostalo:

ex 8483 40 90

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 60

- Uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):

8483 60 20

- - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 60 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 60 80

- - ostale:

ex 8483 60 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8486

Mašine i aparati one vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluprovodničkih ingota ("boules") ili diskova (pločica), poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih displeja; mašine i aparati posebno navedeni u napomeni 9 pod (V) uz ovu glavu; delovi i pribor:

8486 30

- Mašine i aparati za proizvodnju ravnih displeja:

8486 30 30

- - aparati za suvo nagrizanje električnih veza na podloge uređaja sa tečnim kristalima (LCD)

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501 10

- Motori snage ne preko 37,5 W:

8501 20 00

- Univerzalni motori za naizmeničnu i jednosmernu struju, snage preko 37,5 W:

ex 8501 20 00

- - Osim snage preko 735 W do 150 kW za civilne vazduhoplove

 

- Ostali motori jednosmerne struje; generatori jednosmerne struje:

8501 31 00

- - snage ne preko 750 W:

ex 8501 31 00

- - - Osim motora snage preko 735 W, generatora jednosmerne struje, za civilne vazduhoplove

8501 32

- - snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW:

8501 32 20

- - - snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW:

ex 8501 32 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 32 80

- - - snage preko 7,5 kW, ali ne preko 75 kW:

ex 8501 32 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 33 00

- - snage preko 75 kW, ali ne preko 375 kW:

ex 8501 33 00

- - - Osim motora snage do 150 kW i generatora, za civilne vazduhoplove

8501 34

- - snage preko 375 kW:

8501 34 50

- - - vučni motori

 

- - - ostali, snage:

8501 34 92

- - - - preko 375 kW, ali ne preko 750 kW:

ex 8501 34 92

- - - - - Osim generatora za civilne vazduhoplove

8501 34 98

- - - - preko 750 kW:

ex 8501 34 98

- - - - - Osim generatora za civilne vazduhoplove

 

- Ostali motori naizmenične struje, višefazni:

8501 53

- - snage preko 75 kW:

 

- - - ostali, snage:

8501 53 94

- - - - preko 375 kW, ali ne preko 750 kW

8501 53 99

- - - - preko 750 kW

 

- Generatori naizmenične struje:

8501 62 00

- - snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:

ex 8501 62 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 63 00

- - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:

ex 8501 63 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 64 00

- - snage preko 750 kVA

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači):

 

- Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori):

8502 11

- - snage ne preko 75 kVA:

8502 11 20

- - - snage ne preko 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 11 80

- - - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:

ex 8502 11 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 12 00

- - snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:

ex 8502 12 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 13

- - snage preko 375 kVA:

8502 13 20

- - - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:

ex 8502 13 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 13 40

- - - snage preko 750 kVA, ali ne preko 2000 kVA:

ex 8502 13 40

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 13 80

- - - snage preko 2000 kVA:

ex 8502 13 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 20

- Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

8502 20 20

- - snage ne preko 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 20 40

- - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 375 kVA:

ex 8502 20 40

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 20 60

- - snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:

ex 8502 20 60

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 20 80

- - snage preko 750 kVA:

ex 8502 20 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostali generatorski agregati:

8502 39

- - ostali:

8502 39 20

- - - turbogeneratori:

ex 8502 39 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 39 80

- - - ostali:

ex 8502 39 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8502 40 00

- Električni rotacioni konvertori (pretvarači):

ex 8502 40 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi:

8504 10

- Balasti za sijalice sa pražnjenjem:

8504 10 20

- - indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora:

ex 8504 10 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 10 80

- - ostali:

ex 8504 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostali transformatori:

8504 31

- - snage ne preko 1 kVA:

 

- - - merni:

8504 31 21

- - - - naponski

ex 8504 31 21

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 31 29

- - - - ostali

ex 8504 31 29

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 31 80

- - - ostali:

ex 8504 31 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 34 00

- - snage preko 500 kVA

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

 

- - ostali:

8504 40 40

- - - polikristalni poluprovodnički ispravljači (selenski):

ex 8504 40 40

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - ostali:

 

- - - - ostali:

 

- - - - - invertori:

8504 40 84

- - - - - - snage ne preko 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

- - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 50

- Ostali induktivni kalemovi:

8504 50 95

- - ostali:

ex 8504 50 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8505

Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje:

8505 20 00

- Elektromagnetne spojnice, kvačila i kočnice

8505 90

- Ostalo, uključujući delove:

8505 90 30

- - elektromagnetne i permanentno magnetne stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta

8505 90 90

- - delovi

8506

Primarne ćelije i primarne baterije:

8506 10

- Sa mangan dioksidom:

 

- - alkalne:

8506 10 11

- - - cilindrične ćelije

8507

Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne):

8507 10

- Olovni akumulatori za pokretanje klipnih motora:

 

- - mase ne preko 5 kg:

8507 10 41

- - - sa tečnim elektrolitom:

ex 8507 10 41

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 10 49

- - - ostali:

ex 8507 10 49

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - mase preko 5 kg:

8507 10 92

- - - sa tečnim elektrolitom:

ex 8507 10 92

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 10 98

- - - ostali:

ex 8507 10 98

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 20

- Ostali olovni akumulatori:

 

- - vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina):

8507 20 41

- - - sa tečnim elektrolitom

ex 8507 20 41

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 20 49

- - - ostali

ex 8507 20 49

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostali:

8507 20 92

- - - sa tečnim elektrolitom:

ex 8507 20 92

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 20 98

- - - ostali:

ex 8507 20 98

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 30

- Nikl-kadmijum akumulatori:

8507 30 20

- - hermetički (nepropusno) zatvoreni:

ex 8507 30 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostali:

8507 30 81

- - - vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina)

ex 8507 30 81

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 30 89

- - - ostali:

ex 8507 30 89

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 40 00

- Nikl-gvožđe akumulatori:

ex 8507 40 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 80

- Ostali akumulatori:

8507 80 20

- - nikl-hidridni:

ex 8507 80 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 80 30

- - litijum-jonski:

ex 8507 80 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 80 80

- - ostali:

ex 8507 80 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 90

- Delovi:

8507 90 20

- - ploče za akumulatore:

ex 8507 90 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 90 30

- - separatori:

ex 8507 90 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8507 90 90

- - ostalo:

ex 8507 90 90

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8514

Industrijske i laboratorijske električne peći (uključujući indukcione ili dielektrične); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala:

8514 10

- Peći zagrevane električnim otporom

8514 20

- Indukcione i dielektrične peći

8514 40 00

- Ostala oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

8516 60

- Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi:

8516 60 10

- - štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču)

8516 80

- Električni grejni otpornici:

8516 80 20

- - opremljeni nosačem od izolacionog materijala:

ex 8516 80 20

- - - Osim opremljenih samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odmrzavanje, za civilne vazduhoplove

8516 80 80

- - ostali

ex 8516 80 80

- - - Osim opremljenih samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odmrzavanje, za civilne vazduhoplove

8516 90 00

- Delovi

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN):

8517 62 00

- - mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate:

ex 8517 62 00

- - - komutacioni aparati za telefoniju i telegrafiju

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:

 

- Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama:

8518 21 00

- - zvučne kutije sa jednim zvučnikom:

ex 8518 21 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 22 00

- - zvučne kutije sa više zvučnika:

ex 8518 22 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 29

- - ostalo:

8518 29 95

- - - ostalo:

ex 8518 29 95

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 60 00

- Predajnici sa ugrađenim prijemnikom:

ex 8525 60 00

-- Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

8528 72

- - ostali, u boji:

 

- - - ostali:

 

- - - - sa katodnom cevi:

 

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 35

- - - - - - preko 52 cm , ali ne preko 72 cm

8535

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i drugi konektori, razvodne kutije), za napone preko 1000 V:

8535 10 00

- Osigurači

 

- Automatski prekidači strujnih kola:

8535 21 00

- - za napon manji od 72,5 kV

8535 29 00

- - ostali

8535 30

- Rastavljači i prekidači

8535 90 00

- Ostalo

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:

8536 10

- Osigurači

8536 20

- Automatski prekidači strujnih kola

8536 30

- Ostali aparati za zaštitu električnih strujnih kola

 

- Sijalična grla, utikači i utičnice:

8536 61

- - sijalična grla

8536 70

- Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove

8536 90

- Ostali aparati:

8536 90 01

- - dovršeni šinski razvodnici za električne provodnike

8536 90 85

- - ostali

8537

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. brojeva 8535 i 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. broja 8517

8539

Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:

8539 10 00

- Zatvoreni reflektorski ulošci sa ugrađenim sijalicama:

ex 8539 10 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica:

8539 32

- - sijalice sa živinom ili natrijumovom parom; sijalice sa metalnim halogenidima

8539 39 00

- - ostale

 

- Ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:

8539 41 00

- - lučne sijalice

8539 49

- - ostale:

8539 49 10

- - - ultraljubičaste sijalice

8539 90

- Delovi:

8539 90 10

- - podnožja za sijalice

8540

Termojonske, hladnokatodne i fotokatodne elektronske cevi (npr: vakuumske cevi ili cevi punjene parom ili gasom, ispravljačke cevi sa živinim lukom, katodne cevi, cevi za televizijske kamere):

8540 20

- Cevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačivači slike; ostale fotokatodne cevi:

8540 20 80

- - ostalo

8540 40 00

- Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, u boji, sa razmakom fosfornih tačaka na ekranu manjim od 0,4 mm

8540 50 00

- Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, crno bele i ostale jednobojne

8540 60 00

- Ostale katodne cevi

 

- Mikrotalasne cevi (npr.: magnetroni, klistroni, cevi sa progresivnim talasima i karcinotroni), osim cevi sa upravljačkom rešetkom:

8540 71 00

- - magnetroni

8540 72 00

- - klistroni

8540 79 00

- - ostale

 

- Ostale elektronske cevi:

8540 81 00

- - prijemne i pojačivačke cevi

8540 89 00

- - ostale

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

 

- Žica za namotaje:

8544 11

- - od bakra

8544 19

- - ostala

8544 70 00

- Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana

8546

Električni izolatori od bilo kog materijala

8605 00 00

Železnički ili tramvajski putnički vagoni, nesamohodni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali železnički ili tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamohodni (osim onih iz tar. broja 8604)

8606

Železnički ili tramvajski teretni vagoni, nesamohodni:

8606 10 00

- Vagoni cisterne i slično

8606 30 00

- Samoistovarni vagoni, osim onih iz tar. podbroja 8606 10

 

- Ostali:

8606 91

- - sa krovom i zatvoreni:

8606 91 80

- - - ostali:

ex 8606 91 80

- - - - vagoni sa izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606 10

8606 99 00

- - ostali

8701

Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 8709):

8701 20

- Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:

8701 20 10

- - novi

8701 90

- Ostali:

 

- - poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:

 

- - - novi, snage motora:

8701 90 35

- - - - preko 75 kW, ali ne preko 90 kW

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:

8703 21

- - zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:

8703 21 10

- - - nova:

ex 8703 21 10

- - - - prvog stepena rastavljenosti

8703 22

- - zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3:

8703 22 10

- - - nova:

ex 8703 22 10

- - - - prvog stepena rastavljenosti

ex 8703 22 10

- - - - Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 22 90

- - - upotrebljavana

8703 23

- - zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3:

 

- - - nova:

8703 23 11

- - - - za stanovanje ili kampovanje

8703 23 19

- - - - ostala:

ex 8703 23 19

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

ex 8703 23 19

- - - - - Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 23 90

- - - upotrebljavana

8703 24

- - zapremine cilindara preko 3000 cm3:

8703 24 10

- - - nova:

ex 8703 24 10

- - - - prvog stepena rastavljenosti

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8703 31

- - zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:

8703 31 10

- - - nova:

ex 8703 31 10

- - - - prvog stepena rastavljenosti

8703 31 90

- - - upotrebljavana

8703 32

- - zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3:

 

- - - nova:

8703 32 11

- - - - za stanovanje ili kampovanje

8703 32 19

- - - - ostala:

ex 8703 32 19

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

ex 8703 32 19

- - - - - Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 32 90

- - - upotrebljavana

8703 33

- - zapremine cilindara preko 2500 cm3:

 

- - - nova:

8703 33 11

- - - - za stanovanje ili kampovanje

8703 33 19

- - - - ostala:

ex 8703 33 19

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

8704

Motorna vozila za prevoz robe:

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8704 21

- - bruto mase ne preko 5 t:

8704 21 10

- - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

8704 21 31

- - - - - nova:

ex 8704 21 31

- - - - - - prvog stepena rastavljenosti

 

- - - - sa motorima zapremine cilindra do 2 500 cm3:

8704 21 91

- - - - - nova:

ex 8704 21 91

- - - - - - prvog stepena rastavljenosti

8704 22

- - bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:

8704 22 10

- - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostala:

8704 22 91

- - - - nova:

ex 8704 22 91

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

8704 23

- - bruto mase preko 20 t:

8704 23 10

- - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostala:

8704 23 91

- - - - nova:

ex 8704 23 91

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

8704 31

- - bruto mase ne preko 5 t:

8704 31 10

- - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8704 31 31

- - - - - nova:

ex 8704 31 31

- - - - - - prvog stepena rastavljenosti

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8704 31 91

- - - - - nova:

ex 8704 31 91

- - - - - - prvog stepena rastavljenosti

8704 32

- - bruto mase preko 5 t:

8704 32 10

- - - konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostala:

8704 32 91

- - - - nova:

ex 8704 32 91

- - - - - prvog stepena rastavljenosti

8706 00

Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705

8707

Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:

8707 10

- Za vozila iz tar. br. 8703:

8707 10 10

- - za industrijsku montažu

8710 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

8711 10 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3

8711 50 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3

8711 90 00

- Ostalo

8714

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713:

 

- Za motocikle (uključujući i mopede):

8714 11 00

- - sedišta

8714 19 00

- - ostalo

 

- Ostali:

8714 91

- - ramovi i viljuške i njihovi delovi

8714 92

- - naplaci i paoci točkova

8714 93

- - glavčine, osim glavčina sa kočnicom i kočnica za glavčine, i slobodni lančanici

8714 94

- - kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i njihovi delovi

8714 95 00

- - sedišta

8714 96

- - pedale i krivajni mehanizmi, i njihovi delovi

8714 99

- - ostalo

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:

8716 10

- Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje

8716 20 00

- Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe

 

- Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:

8716 31 00

- - prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne

8716 39

- - ostale:

8716 39 10

- - - konstruisane za prevoz visoko radioaktivnih materija

 

- - - ostale:

 

- - - - nove:

8716 39 30

- - - - - poluprikolice

 

- - - - - ostale:

8716 39 51

- - - - - - jednoosovinske

8716 39 80

- - - - upotrebljavane

8716 40 00

- Ostale prikolice i poluprikolice

8716 80 00

- Ostala vozila

8716 90

- Delovi

9003

Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi:

 

- Okviri:

9003 19

- - od ostalih materijala:

9003 19 10

- - - od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima

9004

Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali:

9004 10

- Naočare za sunce

9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:

9028 10 00

- Gasomeri

9028 20 00

- Merači tečnosti

9028 30

- Električna brojila

9028 90

- Delovi i pribor:

9028 90 10

- - za električna brojila

9101

Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, sa kutijom od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom

9102

Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, osim onih iz tar. broja 9101

9103

Kućni, kancelarijski i slični časovnici sa mehanizmom za lične časovnike, isključujući časovnike iz tar. broja 9104

9105

Ostali časovnici (osim časovnika sa mehanizmom za lične časovnike)

9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi

9401 20 00

- Sedišta za motorna vozila

9401 30

- Obrtna sedišta sa podešavanjem visine:

9401 30 10

- - tapacirana, sa naslonom za leđa i sa točkićima ili klizačima

9401 80 00

- Ostala sedišta

9401 90

- Delovi:

9401 90 10

- - za sedišta za vazduhoplove

 

- - ostali:

9401 90 80

- - - ostali

9403

Ostali nameštaj i njegovi delovi:

9403 10

- Metalni kancelarijski nameštaj

9403 20

- Ostali metalni nameštaj:

9403 20 20

- - kreveti

ex 9403 20 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

9403 20 80

- - ostalo

ex 9403 20 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

9403 70 00

- Nameštaj od plastičnih masa:

ex 9403 70 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Nameštaj od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale:

9403 81 00

- - od bambusa ili ratana

9403 89 00

- - ostala

9403 90

- Delovi:

9403 90 10

- - od metala

9404

Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:

9404 10 00

- Nosači madraca

 

- Madraci:

9404 21

- - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404 30 00

- Vreće za spavanje

9404 90

- Ostalo

9405

Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

9405 10

- Lusteri i ostala električna plafonska ili zidna svetleća tela, osim za osvetljavanje javnih otvorenih prostora ili saobraćajnica:

 

- - od plastičnih masa:

9405 10 21

- - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima

9405 10 28

- - - ostale

ex 9405 10 28

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

9405 10 30

- - od keramike

9405 10 50

- - od stakla

 

- - od ostalih materijala:

9405 10 91

- - - za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima

9405 10 98

- - - ostale

ex 9405 10 98

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

9405 20

- Električne lampe za postavljanje na sto, pored kreveta ili na pod

9405 30 00

- Setovi za osvetljavanje novogodišnjih jelki

9405 40

- Ostale električne lampe i svetleća tela

9405 50 00

- Neelektrične lampe i svetleća tela

9405 60

- Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično:

9405 60 20

- - od plastičnih masa

ex 9405 60 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

9405 91

- - od stakla

 

- - - proizvodi za električna svetleća tela (isključujući reflektore):

9405 92 00

- - od plastičnih masa

ex 9405 92 00

- - - Osim delova proizvoda iz tarifnog podbroja 9405 10 ili 9405 60, za civilne vazduhoplove

9406 00

Montažne zgrade:

 

- ostale:

 

- - od gvožđa ili čelika:

9406 00 38

- - - ostale

9406 00 80

- - od ostalih materijala

9503 00

Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta:

9503 00 10

- Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima kolica za lutke:

ex 9503 00 10

- Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima

 

- Lutke u obliku ljudskih bića, delovi i pribor za njih:

9503 00 21

- - lutke

9503 00 29

- - delovi i pribor

9503 00 30

- Električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih; kompleti za sastavljanje umanjenih modela

 

- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:

9503 00 35

- - od plastičnih masa

9503 00 39

- - od ostalih materijala

ex 9503 00 39

- - - Osim od drveta

 

- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:

9503 00 41

- - punjene

9503 00 49

- - ostale

ex 9503 00 49

- - - Osim od drveta

9503 00 55

- Muzički instrumenti i muzički aparati, u obliku igrački

 

- Slagalice:

9503 00 69

- - ostale

9503 00 70

- Ostale igračke, u setovima ili na podlogama

 

- Ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:

9503 00 75

- - od plastičnih masa

9503 00 79

- - od ostalih materijala

 

- Ostalo:

9503 00 81

- - igračke u obliku oružja

9503 00 85

- - liveni minijaturni modeli od metala

 

- - ostalo:

9503 00 95

- - - od plastike

9503 00 99

- - - ostalo

9504

Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane:

9504 10 00

- Elektronske video igre, za upotrebu sa TV prijemnikom

9504 20

- Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta:

9504 20 90

- - ostalo

9504 30

- Ostale igre, koje se puštaju u rad metalnim novcem, banknotama, bankovnim karticama, žetonima ili drugim sredstvima plaćanja, osim opreme za automatske kuglane

9504 40 00

- Karte za igranje

9504 90

- Ostalo

9505

Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uključujući za mađioničarske trikove i slično

9507

Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; "ptice" za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo:

9507 10 00

- Štapovi za ribolov

9507 20

- Udice, uključujući sa strukovima

9507 90 00

- Ostalo

9508

Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i putujuće menažerije; putujuća pozorišta:

9603

Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom):

 

- Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne četke za ličnu toaletu, uključujući četke koje predstavljaju delove aparata za ličnu toaletu:

9603 21 00

- - četkice za zube, uključujući četkice za zubne proteze

9603 29

- - ostalo

9603 30

- Četkice za umetnike, četkice za pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike:

9603 30 90

- - četkice za nanošenje kozmetike

9603 40

- Četke za bojenje, premazivanje i slično (osim četki iz tar. podbroja 9603 30); jastučići za nanošenje boje i valjci za bojenje

9603 50 00

- Ostale četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila

9605 00 00

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela

9607

Patentni zatvarači i njihovi delovi:

 

- Patentni zatvarači:

9607 11 00

- - sa zupcima od prostih metala

9607 19 00

- - ostali

9608

Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609

9610 00 00

Tablice i table za pisanje ili crtanje, uramljene ili neuramljene

9611 00 00

Datumari, žigovi i numeratori i slično (uključujući i sprave za štampanje ili utiskivanje na etiketama) predviđeni za rad u ruci; ručne slagaljke i garniture za štampanje koje sadrže takve slagaljke

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije:

9612 10

- Trake

9613

Upaljači za cigarete i drugi upaljači, uključujući mehaničke ili električne, i njihovi delovi, osim kremena i fitilja

9614 00

Lule za pušenje (uključujući glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete, i njihovi delovi

9615

Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično, osim onih iz tar. broja 8516, i njihovi delovi

9616

Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih; puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata

9617 00

Termos-boce i ostali termos sudovi, sa vakuumskom izolacijom, kompletni; njihovi delovi, osim staklenih uložaka

9701

Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tar. broja 4906 i zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče

9702 00 00

Originalne gravure, štampane slike i litografije

9703 00 00

Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala

9704 00 00

Poštanske i taksene marke, prigodni koverti, prigodni koverti prvog dana, odštampane, frankirane pismonosne pošiljke i slično, upotrebljeni ili neupotrebljeni, osim onih iz tarifnog broja 4907

9705 00 00

Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

9706 00 00

Antikviteti (starine), stariji od sto godina