Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2024. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

2.040.873.800.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

2.163.560.827.000

Budžetski suficit/deficit

-122.687.027.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

29.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

44.812.973.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-197.000.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

1.102.000.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

703.000.000.000

Neto finansiranje

197.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

202.000.000.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

2.040.873.800.000

1. Poreski prihodi

71

1.758.600.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

122.800.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

230.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

908.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

138.800.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

769.200.000.000

1.4. Akcize

717

395.000.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

211.500.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

135.000.000.000

- Ostale akcize

 

48.500.000.000

1.5. Carine

715

88.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

71

14.800.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

246.646.750.000

Redovni neporeski prihodi

 

171.952.566.000

- Prihodi od imovine

741

29.500.000.000

- Takse

742

23.000.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

44.328.189.000

- Novčane kazne

743

14.800.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

71, 73, 74

53.324.377.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

7.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

27.000.000.000

- Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

12.000.000.000

- Ostali vanredni prihodi

74, 77, 78

12.500.000.000

Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

47.694.184.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

27.327.521.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

20.366.663.000

3. Donacije

731, 732, 744

35.627.050.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

2.237.873.800.000

1.Tekući rashodi

4

1.696.073.025.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

475.610.994.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

379.253.882.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

66.407.167.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

29.949.945.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

210.009.899.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

183.571.577.000

- Otplata domaćih kamata

441

52.502.599.000

- Otplata stranih kamata

442

109.700.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

7.800.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

13.568.978.000

1.4. Subvencije

45

184.560.342.000

- Subvencije u oblasti nauke

 

3.624.420.000

- Subvencije u oblasti rudarstva i energetike

 

9.129.000.000

- Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

4.375.000.000

- Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

605.000.000

- Subvencije u privredi

 

26.355.000.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

88.108.297.000

- Subvencije za železnički saobraćaj

 

24.610.000.000

- Subvencije za drumski saobraćaj

 

19.763.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.344.000.000

- Subvencije u oblasti kulture

 

2.250.000.000

- Ostale subvencije

 

4.396.625.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

1.000.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

9.891.801.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

108.039.735.000

- Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

33.327.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

38.755.728.000

- Ostali transferi

463

35.956.641.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

314.485.940.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

237.925.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

3.582.844.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

64.579.908.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

400.000.000

- Ostale dotacije

 

7.998.188.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

3.339.923.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

156.687.689.000

- Dečja zaštita

 

92.771.788.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

19.005.000.000

- Socijalna zaštita

 

36.333.624.000

- Tranzicioni fond

 

150.000.000

- Učenički standard

 

954.755.000

- Studentski standard

 

1.515.785.000

- Stipendije za mlade talente

 

1.017.400.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.557.000.000

- Izbegla i raseljena lica

 

678.597.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.703.740.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

49.874.125.000

- Sredstva rezervi

499

5.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

44.872.125.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

467.487.802.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

29.500.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

62

44.812.973.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

197.000.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

1.102.000.000.000

Primanja od zaduživanja

91

1.094.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

250.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

240.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

604.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

8.000.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

703.000.000.000

Izdaci za otplatu kredita

61

695.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

225.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

465.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

8.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

202.000.000.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 900.000.000.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada, kao i iz sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja, u iznosu od najviše 604.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 250.000.000.000 dinara, i po potrebi, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, i od primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 240.000.000.000 dinara kao i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 8.000.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 1.102.000.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 202.000.000.000 dinara, predstavljaće pozitivnu promenu stanja na računu. Sredstva od planiranih primanja se mogu koristiti i za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2024. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2024. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2024. godini mogu se izdati garancije Republike Srbije do iznosa od 180.960.283.904 dinara (EUR 1.533.561.728), i to:

Red. broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - Rekonstrukcija i modernizacija regionalnih depoa

2.950.000.000

EUR

25.000.000

2.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Revitalizacija Vlasinskih HE

7.906.000.000

EUR

67.000.000

 

Ukupno:

10.856.000.000

EUR

92.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Energetska efikasnost u prenosnim sistemima

4.130.000.000

EUR

35.000.000

2.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Obnovljivi izvori energije Vetropark Kostolac

3.540.000.000

EUR

30.000.000

 

Ukupno:

7.670.000.000

EUR

65.000.000

III.

Domaćim i stranim poslovnim bankama

 

 

 

1.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - HES Gornja Drina - HE Buk Bjela

29.500.000.000

EUR

250.000.000

2.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

11.463.903.904

EUR

97.151.728

3.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd - Program obnove voznih sredstava

1.770.000.000

EUR

15.000.000

4.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 2"

25.134.000.000

EUR

213.000.000

5.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Revitalizacija HE Bistrica

4.130.000.000

EUR

35.000.000

6.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Rekonstrukcija HE Potpeć uz izgradnju dodatnog agregata

7.670.000.000

EUR

65.000.000

7.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Ekran PK Drmno

6.420.380.000

EUR

54.410.000

8.

JP "Srbijagas", Novi Sad - Kapitalne investicije za razvoj distributivne mreže, uključujući merne stanice kao i rehabilitacija gasovodnog sistema i jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

27.140.000.000

EUR

230.000.000

 

Ukupno:

113.228.283.904

EUR

959.561.728

IV.

Evropskoj investicionoj banci

 

 

 

1.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat za pametna brojila

9.440.000.000

EUR

80.000.000

2.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Unapređenje distributivne mreže

11.800.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

21.240.000.000

EUR

180.000.000

V.

Francuskoj agenciji za razvoj (AFD)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija RP 110kV Pančevo 1 uz primenu savremenih digitalnih tehnologija

1.416.000.000

EUR

12.000.000

 

Ukupno:

1.416.000.000

EUR

12.000.000

VI.

Evropskom društvu za finansiranje železničkih voznih sredstava (EUROFIMA)

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - Nabavka novih voznih sredstava i modernizacija postojećeg voznog parka (nabavka novih lokomotiva, modernizacija postojećih dizel - motornih vozova, nabavka voznih sredstava za međunarodni putnički saobraćaj)

10.620.000.000

EUR

90.000.000

 

Ukupno:

10.620.000.000

EUR

90.000.000

VII.

Azijskoj infrastrukturnoj investicionoj banci

 

 

 

1.

AD "Elektroprivreda Srbije", Beograd - Izgradnja solarne elektrane Klenovnik

15.930.000.000

EUR

135.000.000

 

Ukupno:

15.930.000.000

EUR

135.000.000

 

UKUPNO:

180.960.283.904

EUR

1.533.561.728

B. Republika Srbija u 2024. godini može odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 3.876.274.379.388 dinara (USD 640.000.000, EUR 31.445.986.266 i RSD 94.000.000.000), i to sa:

Red. broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj
valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj

7.836.500.000

USD

70.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.

Treći zajam za zdravstvo

8.396.250.000

USD

75.000.000

4.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

17.912.000.000

USD

160.000.000

5.

Dodatno finansiranje Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

2.950.000.000

EUR

25.000.000

6.

Projekat unapređenja zemljišne administracije - faza 2

3.540.000.000

EUR

30.000.000

7.

Dodatno finansiranje za Projekat za konkurentnu poljoprivredu

11.800.000.000

EUR

100.000.000

8.

Projekat podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

5.900.000.000

EUR

50.000.000

9.

Drugi zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda

7.080.000.000

EUR

60.000.000

10.

Unapređivanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja

8.850.000.000

EUR

75.000.000

 

Ukupno:

41.421.500.000
40.120.000.000

USD
EUR

370.000.000
340.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

35.400.000.000

EUR

300.000.000

2.

Rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji

18.601.874.000

EUR

157.643.000

3.

Projekat izgradnje Autoputa Niš-Merdare

21.240.000.000

EUR

180.000.000

4.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

10.030.000.000

EUR

85.000.000

5.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza III

6.490.000.000

EUR

55.000.000

6.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica-Mladenovac-Lapovo-Niš

64.900.000.000

EUR

550.000.000

7.

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad

18.644.000.000

EUR

158.000.000

8.

Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge (Beograd) - Stara Pazova - Šid - granica sa Hrvatskom

44.250.000.000

EUR

375.000.000

 

Ukupno:

219.555.874.000

EUR

1.860.643.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Izgradnja brane sa akumulacijom Pambukovica

5.900.000.000

EUR

50.000.000

2.

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji - Faza 1

3.540.000.000

EUR

30.000.000

3.

Energetska sanacija stambenih i javnih objekata

5.900.000.000

EUR

50.000.000

4.

Projekat izgradnje Autoputa Niš-Merdare

21.240.000.000

EUR

180.000.000

5.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - dodatna sredstva za fazu I i fazu II

2.124.000.000

EUR

18.000.000

6.

Program čvrstog otpada u Srbiji III

8.850.000.000

EUR

75.000.000

7.

Unapređenje kvaliteta vazduha u Republici Srbiji

5.900.000.000

EUR

50.000.000

8.

Solarno-termalni projekat u Novom Sadu

10.620.000.000

EUR

90.000.000

9.

Projekat rehabilitacije i održavanja pruga

5.900.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

69.974.000.000

EUR

593.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Programski zajam - vodosnabdevanje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

35.400.000.000

EUR

300.000.000

2.

Izgradnja nove Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2

5.900.000.000

EUR

50.000.000

3.

Univerzitetski sportski centar

2.362.000.000

EUR

20.000.000

4.

Zajam za podršku zdravstvu

23.600.000.000

EUR

200.000.000

5.

Projekat stambene obnove posle zemljotresa u Dositejevoj ulici u Kraljevu

601.800.000

EUR

5.100.000

6.

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

2.950.000.000

EUR

25.000.000

7.

Projekat izgradnje BIO4 kampusa

23.600.000.000

EUR

200.000.000

8.

Izgradnja novog objekta za potrebe Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu

4.720.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

99.131.800.000

EUR

840.100.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, Faze II i III

7.670.000.000

EUR

65.000.000

2.

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji, Zeleni gradovi

8.260.000.000

EUR

70.000.000

3.

Projekat unapređenja zapošljavanja "Good Jobs for Serbia"

5.900.000.000

EUR

50.000.000

4.

Solarna energija u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji

4.720.000.000

EUR

40.000.000

5.

Obnovljivi izvori energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (komponenta 2)

2.360.000.000

EUR

20.000.000

6.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

15.930.000.000

EUR

135.000.000

7.

Projekat energetske efikasnosti - faza III

5.900.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

50.740.000.000

EUR

430.000.000

VI.

Francuskom agencijom za razvoj (AFD)

 

 

 

1.

DPL Zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

15.930.000.000

EUR

135.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast

8.177.400.000

EUR

69.300.000

4.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

15.930.000.000

EUR

135.000.000

5.

Program čvrstog otpada u Srbiji III

8.850.000.000

EUR

75.000.000

6.

Nacionalni investicioni program modernizacije crpnih stanica za energetski efikasan sistem odvodnjavanja i navodnjavanja

7.080.000.000

EUR

60.000.000

7.

Program finansiranja investicionih projekata za poboljšanje životne sredine, podsticaj zelene ekonomije, energetske efikasnosti i ulaganja u trajna obrtna sredstva

23.600.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

7.276.750.000
79.567.400.000

USD
EUR

65.000.000
674.300.000

VII.

Stranim vladama i fondovima

 

 

 

1.

Republika Francuska - Trezor

 

 

 

1.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.440.000.000

EUR

80.000.000

1.2.

Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

2.873.096.096

EUR

24.348.272

2.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije (uključujući, ali ne ograničavajući se na obezbeđivanje sredstava za finansiranje potreba Republike Srbije od nacionalnog značaja)

413.000.000.000

EUR

3.500.000.000

3.

Fond za razvoj Saudijske Arabije

 

 

 

3.1.

Program jačanja infrastrukture za navodnjavanje

8.396.250.000

USD

75.000.000

3.2.

Projekat operatera prenosnog sistema EMS (faza 1)

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.3.

Finansiranje izgradnje infrastrukture BIO4 Kampusa u Beogradu

7.276.750.000

USD

65.000.000

4.

Izgradnja RHE Bistrica

106.200.000.000

EUR

900.000.000

 

Ukupno:

22.949.750.000
531.513.096.096

USD
EUR

205.000.000
4.504.348.272

VIII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

 

Ukupno:

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

IX.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

96.760.000.000

EUR

820.000.000

2.

Projekat za izgradnju urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama

42.480.000.000

EUR

360.000.000

3.

Projekat izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu

22.420.000.000

EUR

190.000.000

4.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

177.000.000.000

EUR

1.500.000.000

5.

Brza saobraćajnica Kragujevac-Mrčajevci

35.400.000.000

EUR

300.000.000

6.

Projekat izgradnje deponija čvrstog otpada

33.040.000.000

EUR

280.000.000

7.

Projekat izgradnje autoputa, deonica Beograd - Zrenjanin - Novi Sad

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

8.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Požega-Boljare

182.900.000.000

EUR

1.550.000.000

9.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica-Mladenovac-Lapovo-Niš

70.800.000.000

EUR

600.000.000

10.

Projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, deonica Požega-Kotroman

97.940.000.000

EUR

830.000.000

11.

Izgradnja Reverzibilne hidroelektrane "Đerdap 3"

118.000.000.000

EUR

1.000.000.000

12.

Izgradnja samo-balansiranih solarnih elektrana kapaciteta 1 GW sa baterijskim sistemima za skladištenje električne energije

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

13.

Izgradnja vetroelektrana kapaciteta do 1 GW

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

14.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije (uključujući, ali ne ograničavajući se na obezbeđivanje sredstava za finansiranje potreba Republike Srbije od nacionalnog značaja)

413.000.000.000

EUR

3.500.000.000

15.

Rekonstrukcija i modernizacija pruge Valjevo-Vrbnica - granica sa Crnom Gorom

118.000.000.000

EUR

1.000.000.000

16.

Projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, deonica Sremska Rača - Kuzmin

11.800.000.000

EUR

100.000.000

17.

Revitalizacija HE Bistrica

4.130.000.000

EUR

35.000.000

18.

Rekonstrukcija HE Potpeć uz izgradnju dodatnog agregata

7.670.000.000

EUR

65.000.000

19.

Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 2"

25.134.000.000

EUR

213.000.000

20.

Priprema i izgradnja centra za specijalizovane izložbe sa pratećom infrastrukturom (EXPO 2027)

53.100.000.000

EUR

450.000.000

21.

SACE Push Facility

23.600.000.000

EUR

200.000.000

22.

Izgradnja gasne elektrane u Novom Sadu 350 MW električne energije i 100 MW toplotne energije

44.014.000.000

EUR

373.000.000

23.

Izgradnja instituta za onkologiju i radiologiju Srbije sa naučno-istraživačkim kompleksom

38.704.000.000

EUR

328.000.000

24.

Razvoj veštačke inteligencije u Republici Srbiji

5.900.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

2.117.392.000.000

EUR

17.944.000.000

X.

Kineskim bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice Sektor C

80.240.000.000

EUR

680.000.000

2.

Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa izgradnjom mosta preko Dunava i pristupnim saobraćajnicama

17.602.650.000

EUR

149.175.000

3.

Nabavka 5 novih EMV za brzine 200 km/h

7.729.000.000

EUR

65.500.000

4.

Izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg - Sombor - Kikinda

25.960.000.000

EUR

220.000.000

5.

Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji komunalne (kanalizacione) infrastrukture u Republici Srbiji - Čista Srbija

22.420.000.000

EUR

190.000.000

6.

Srpsko-kineski industrijski park "Mihajlo Pupin" u Beogradu

16.510.559.292

EUR

139.919.994

 

Ukupno:

170.462.209.292

EUR

1.444.594.994

XI.

Izvozno-uvoznom bankom Mađarske

 

 

 

1.

Projekti u oblasti komunalno-ekološkog uređenja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i vodosnabdevanja i rečne infrastrukture

8.920.800.000

EUR

75.600.000

2.

Putna infrastruktura - Izrada dokumentacije za projekat izgradnje tunela kod Ljubovije i Razvoj transportnih pravaca za prevoz komunalnog otpada na deponiju "Severna Bačka"

1.109.200.000

EUR

9.400.000

 

Ukupno:

10.030.000.000

EUR

85.000.000

XII.

Poslovnim bankama

 

 

 

1.

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

30.000.000.000

RSD

30.000.000.000

2.

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac

30.000.000.000

RSD

30.000.000.000

3.

Projekat izgradnje autoputa, deonica Beograd - Zrenjanin - Novi Sad

35.400.000.000

EUR

300.000.000

4.

Projekat izgradnje tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine

17.700.000.000

EUR

150.000.000

5.

Izgradnja saobraćajnice sa infrastrukturom na Makiškom polju

21.240.000.000

EUR

180.000.000

6.

Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca

34.000.000.000

RSD

34.000.000.000

7.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)

11.800.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

94.000.000.000 86.140.000.000

RSD
EUR

94.000.000.0000
730.000.000

 

 

 

USD

640.000.000

 

 

 

EUR

31.445.986.266

 

UKUPNO:

3.876.274.379.388

RSD

94.000.000.000

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

U slučaju da nije moguće realizovati zajam sa navedenim zajmodavcem i/ili je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja kod drugih zajmodavaca, moguća je promena zajmodavca za finansiranje projekata do iznosa planiranog zaduživanja navedenog u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2023. godine, iznosilo je 4.111.103.937.029 dinara (35.070.317.467 EUR). Projekcije rata glavnice indikativnog su karaktera i date su na osnovu stanja duga na dan 31. jul 2023. godine i ostalih raspoloživih informacija.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.546.102

2.642.957.730

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.213.369

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

368.330.516

43.177.397.459

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

8.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

13.328.129

1.562.384.626

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.600.826

891.003.782

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

651.024

76.316.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kuponska stopa

6,25%

 

 

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

10.347.700

1.213.004.993

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kuponska stopa

4,00%

 

 

1.8

Hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

7.039.610.783

825.215.558.250

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice (nominalna vrednost) za 2024. god.

90.711.078.250 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

2,75%-5,00%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

-

 

 

 

- petogodišnje obveznice

4,00%

 

 

 

- petipogodišnje obveznice

3,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

4,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

 

 

 

- dvanaestipogodišnje obveznice

4,50%

 

 

1.9

Hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

1.919.535.000

225.016.722.561

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice (nominalna vrednost) za 2024. god.

591.907.000 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

0,75%-2,50%

 

 

 

- dvoipogodišnje obveznice

0,85%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

1,00%-1,75%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

3,25%-5,00%

 

 

 

- dvanaestogodišnje obveznice

1,50%-2,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50%-5,85%

 

 

 

- dvadesetogodišnje obveznice

2,25%-3,50%

 

 

 

- dvadesetpetogodišnje obveznice

2,30%

 

 

1.10

Državne obveznice emitovane radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu

 

101.443.928

11.891.723.882

 

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

13.275.102 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.11

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

5.114.192

599.509.153

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.923.084

225.432.717

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.13

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

26.814.897

3.143.365.541

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - Finansiranje projekta Ruma-Šabac-Loznica

 

89.420.403

10.482.271.008

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.612.657.078 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 2,70%

 

 

1.15

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin)

 

69.998.670

8.205.566.144

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

13.999.734 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,85%

 

 

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd - Finansiranje projekta Ruma-Šabac-Loznica

 

127.105.105

14.899.845.127

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.862.480.641 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

6M BELIBOR + 2,00%

 

 

1.17

NLB Komercijalna banka AD Beograd - Projekat izgradnje puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: Auto-put E-75 Beograd-Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (Obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala)

 

118.093.495

13.843.462.739

 

Prvi datum otplate glavnice

05.01.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 3,85%

 

 

1.18

Banca Intesa a.d. Beograd - Finansiranje projekta izgradnje saobraćajnice - Ruma-Šabac-Loznica

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

01.10.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.07.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 3,30%

 

 

1.19

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad - Finansiranje projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 3,85%

 

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

9.928.077.223

1.163.814.881.384

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD - Konsolidacioni zajam A

 

159.222.908

18.664.841.743

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD - Konsolidacioni zajam B

 

302.572.554

35.468.946.642

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje Projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

1.110.105

130.131.557

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

550.175 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Projekat "Regionalni razvoj Bora"

 

601.688

70.532.649

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

297.763 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.5

IBRD - Dodatno finansiranje Projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

2.891.744

338.983.475

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.431.710 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

662.801

77.696.566

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

328.225 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

17.436.040

2.043.932.801

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.910.660 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.8

IBRD - Projekat autoput Koridor 10

 

138.253.706

16.206.735.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

23.078.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

38.324.040

4.492.520.259

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.904.720 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

37.945.130

4.448.102.673

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.846.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Dodatno finansiranje projekat zdravstva

 

2.532.552

296.877.442

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

3.002.524

351.969.633

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.488.197 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.13

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.619.455.882

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

 

 

1.14

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

663.809

77.814.720

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

297.630 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.15

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

27.279.319

3.197.807.236

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

6.067.365 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.16

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

219.524.502

25.733.671.922

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

10.449.366 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.17

IBRD - Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

 

18.267.310

2.141.378.120

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.044.426 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.18

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

84.617.890

9.919.298.307

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.364.220 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.19

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

23.184.572

2.717.802.133

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.573.687 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.20

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

84.927.236

9.955.561.231

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.21

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

45.875.340

5.377.718.381

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.833.864 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.22

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.526.769.080

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.23

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

28.000.000

3.282.288.805

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

 

 

1.24

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.405.211.960

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.25

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

66.100.000

7.748.546.060

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.26

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

62.070.550

7.276.195.386

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.428.373 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.27

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

21.264.366

2.492.706.772

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.159.118 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.28

IBRD - Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

 

24.954.258

2.925.252.932

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.624.950 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.29

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

37.718.578

4.421.545.183

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.977.801 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.30

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

160.600.000

18.826.270.760

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.31

IBRD - Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

17.559.453

2.058.399.881

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.755.945 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.32

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

5.474.975

641.801.760

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

547.498 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.33

IBRD - Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

 

1.843.505

216.104.136

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

246.130 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.34

IBRD - Projekat za konkurentnu poljoprivredu

 

24.654.527

2.890.117.077

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.839.117 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.35

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

13.467.847

1.578.763.028

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.647.633 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.36

IBRD - Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

 

24.054.185

2.819.742.257

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.832.674 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.37

IBRD - Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19"

 

73.654.206

8.634.084.779

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

8.673.215 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.38

IBRD - Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa

 

10.695.500

1.253.775.709

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.189.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

1.39

IBRD - Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak

 

82.600.000

9.682.751.960

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,63%

 

 

1.40

IBRD - Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa

 

3.127.500

366.619.937

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

347.778 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

1.41

IBRD - Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane

 

2.112.250

247.607.661

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,48%

 

 

1.42

IBRD - Projekat razvoja lokalne infrastrukture i infrastrukturnog jačanja lokalnih samouprava

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.43

IBRD - Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.44

IBRD - Projekat razvoja tržišta kapitala

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2027

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.45

IBRD - Prvi zajam za razvojne politike zelenog rasta u Republici Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1

Ukupno

 

2.214.776.882

259.626.333.825

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA - Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

5.508.103

645.685.184

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA - Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

2.351.395

275.641.302

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

963.721 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA - Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

1.719.469

201.564.059

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

704.726 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA- Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

3.968.407

465.194.955

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.626.455 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA - Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

3.907.651

458.072.822

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.601.554 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA - Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

11.589.586

1.358.584.550

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.800.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA - Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

4.473.021

524.348.057

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.833.271 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

3.062.616

359.013.962

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

627.608 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2

Ukupno

 

36.580.248

4.288.104.891

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

9.303.003

1.090.540.841

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.145.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

7.765.030

910.252.490

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.661.012 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

29.755.314

3.488.054.774

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

136.925.595

16.051.048.139

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.708.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Projekat modernizacije škola

 

43.029.430

5.044.107.767

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2046.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.721.450 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Klinički centri/A

 

70.061.164

8.212.891.965

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.875.755 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Klinički centri/B

 

70.000.000

8.205.722.000

 

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2047.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Klinički centri/C

 

20.000.000

2.344.492.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.02.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2047.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,653%

 

 

3.9

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća II/A, II/B i II/C

 

1.034.854

121.310.290

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

517.427 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.10

EIB - Koridor 10 - Autoput (E80) - faza I

 

245.963.948

28.833.025.475

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

9.474.165 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.11

EIB - Koridor 10 - Autoput (E75)

 

303.128.737

35.534.144.926

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

11.611.120 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

13.288.219

1.557.706.164

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

750.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.13

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

 

37.698.989

4.419.248.945

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

8.590.125 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

92.311.688

10.821.200.743

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.093.074 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.15

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.314.441

2.733.026.073

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.364.112 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.16

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

14.070.967

1.649.463.434

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

556.774 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.17

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B

 

79.566.276

9.327.124.921

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

11.996.942 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.18

EIB - Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji

 

35.735.000

4.189.021.081

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2052.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.19

EIB - Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.20

EIB - Revitalizacije javne infrastrukture u najugroženijim i najsiromašnijim opštinama u zemlji Partnerstvo za lokalni razvoj

 

16.984.151

1.990.960.307

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2047.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.21

EIB - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

 

12.000.000

1.406.695.200

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

387.097 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,328%

 

 

3.22

EIB - Autoput E-80 deonica Niš -Merdare faza I

 

10.708.169

1.255.260.771

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2052.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.23

EIB - Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica)

 

10.000.000

1.172.246.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.24

EIB - COVID-19 Podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

 

75.324.355

8.829.867.396

 

Prvi datum otplate glavnice

25.07.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

21.521.244 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.25

EIB - Povezane škole u Srbiji

 

59.222.766

6.942.365.058

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.26

EIB - Železnički koridor X u Srbiji - Globalna kapija

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.27

EIB - Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.28

EIB - Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,782%

 

 

3.29

EIB - Povezane škole u Srbiji B

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3

Ukupno

 

1.417.192.096

166.129.776.760

 

EBRD

 

 

 

4.1

EBRD - Koridor X

 

33.777.934

3.959.604.845

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

17.624.483 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

62.929.874

7.376.929.277

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

12.750.779 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.3

EBRD - Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I

 

1.452.770

170.300.324

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

126.328 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.4

EBRD - Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza I

 

5.619.582

658.753.286

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

331.980 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.5

EBRD - Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima

 

7.983.869

935.905.800

 

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

665.322 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.6

EBRD - Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

14.787.648

1.733.476.080

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

592.191 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.7

EBRD - Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2025.

150.000

17.583.690

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.8

EBRD - Program čvrstog otpada u Srbiji

 

554.215

64.967.595

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.9

EBRD - Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima II

 

2.405.071

281.933.475

 

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

100.211 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.10

EBRD - Železnički koridor X u Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.11

EBRD - Projekat nauka

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4

Ukupno

 

129.660.963

15.199.454.372

 

CEB

 

 

 

5.1

CEB - Klizišta 1: Rekonstrukcija i obnova stambene i prateće infrastrukture pogođene nizom klizišta na teritoriji jednog broja opština centralne Srbije

 

680.800

79.806.508

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

45.200 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.2

CEB - Izbeglice: Obezbeđenje trajnih stambenih jedinica

 

297.589

34.884.717

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

148.794 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

5.3

CEB - Klizišta 2: Radovi na rehabilitaciji posledica klizišta nastalih u proleće 2006. godine na teritoriji Srbije

 

1.580.000

185.214.868

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62%

 

 

5.4

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

7.865.385

922.016.569

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.403.846 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.5

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

10.613.442

1.244.156.438

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.254.851 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.6

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

41.644.445

4.881.753.349

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.532.051 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.7

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

13.691.496

1.604.980.124

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.462.483 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.8

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.222.222

260.499.111

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

388.889 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.9

CEB - Zajam za Projekat izgradnje zatvora u Kragujevcu

 

13.311.111

1.560.389.678

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.755.556 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.10

CEB - Projekat rehabilitacije javnih bolnica

 

170.909.091

20.034.749.818

 

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.10.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

14.530.303 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.11

CEB - Projekat izgradnje nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

 

17.500.000

2.051.430.500

 

Prvi datum otplate glavnice

06.11.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.06.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.12

CEB - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.13

CEB - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

 

39.577.839

4.639.496.382

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.397.538 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.14

CEB - Podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19

 

190.000.000

22.272.674.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.08.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

10.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.15

CEB - Infrastruktura u kulturi

 

9.500.000

1.113.633.700

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.16

CEB - Studentsko stanovanje

 

900.000

105.502.140

 

Prvi datum otplate glavnice

11.03.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.03.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,91%

 

 

5.17

CEB - Univerzitetska infrastruktura

 

10.000.000

1.172.246.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.07.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.07.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,40%

 

 

5.18

CEB - Centar za obuku za dualno obrazovanje

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.19

CEB - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.20

CEB - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,60%

 

 

5

Ukupno

 

530.293.420

62.163.433.902

 

Krediti Export-Import Bank of China

 

 

 

6.1

Export-Import Bank of China - Projekat sistem NUCTECH za inspekciju kontejnera/vozila

 

5.420.903

635.463.200

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.2

Export-Import Bank of China - Projekat most Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

 

80.212.151

9.402.837.366

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

16.055.556 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.3

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

191.388.868

22.435.483.493

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

20.066.667 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.4

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

92.998.469

10.901.708.295

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

29.252.003 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.5

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

383.672.490

44.975.854.154

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

37.244.383 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.6

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

162.373.515

19.034.170.402

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

13.241.259 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.7

Export-Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

261.346.983

30.636.295.532

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

19.842.544 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.8

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)**

 

186.052.986

21.809.986.858

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

12.403.532 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

- 0,07% / 0,00%

 

 

6.9

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

 

301.159.532

35.303.305.699

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

11.281.592 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.10

Export-Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)

 

430.615.351

50.478.712.270

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

17.079.974 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.11

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

 

32.937.160

3.861.045.406

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,70%

 

 

6.12

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje državnog puta 1b reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd-Požega)

 

94.707.594

11.102.059.878

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,35%

 

 

6.13

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor")

 

142.614.669

16.717.947.491

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6

Ukupno

 

2.365.500.671

277.294.870.044

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt**

 

170.511.817

19.988.179.492

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

15.501.074 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,393% / 0,483%

 

 

7.2

Vlada Republike Francuske - Bpifrance Assurance Export

 

10.975.000

1.286.539.985

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,20%

 

 

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.569.255

4.755.714.731

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7.4

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

642.166.089

75.277.662.958

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

61.369.686 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,10%

 

 

7.5

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

76.845.170

9.008.144.303

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.6

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

908.347.736

106.480.700.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.000.000.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.7

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku**

 

534.869.260

62.699.835.058

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

178.289.753 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,96%

 

 

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

34.214.638

4.010.797.220

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

23.752.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% + 0,50% administrativni troškovi

 

 

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Zajam za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije

 

908.347.736

106.480.700.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.000.000.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

7

Ukupno

 

3.326.846.701

389.988.273.747

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

8.1

Pariski klub

 

505.025.138

59.201.369.849

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

49.809.357 EUR
42.318.053 USD
456.508 GBP
9.686.000 CHF
635.518.433 JPY
5.036.276 DKK
3.178.405 SEK
5.091.992 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba

 

 

8.2

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

2.637.146

309.138.442

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.3

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji I - faza 2

 

3.170.498

371.660.384

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.111.692 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17%

 

 

8.4

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji II - faza 2

 

4.898.870

574.268.114

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49%

 

 

8.5

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

20.968.094

2.457.976.457

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.667.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

8.6

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

4.000.000

468.898.400

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.050.626 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,10%

 

 

8.7

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

12.195.873

1.429.656.300

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.904.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.8

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

12.005.005

1.407.281.865

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.618.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.9

KfW - Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene - faza II

 

4.000.000

468.898.400

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.904.762 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.10

KfW - Projekat Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,40%

 

 

8.11

KfW - Program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza V"

 

681.079

79.839.182

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.428.571 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.12

KfW - Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom - Faza I"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.047.619 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.13

KfW - Program "Vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI" (faza II)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,60%

 

 

8.14

KfW - Zajam za politike (PBL) - Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

8.15

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

473.795.625

55.540.502.637

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

 

 

8.16

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

765.640.180

89.751.863.801

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

 

 

8.17

MMF - sredstva stendbaj aranžmana

 

1.158.299.795

135.781.230.194

 

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a + 1,00%

 

 

8.18

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. i DENİZBANK A. S. - Novi Pazar - Tutin; Sremska Rača - Kuzmin, i most preko reke Save

 

184.318.090

21.606.614.330

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

24.052.775 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.19

JP MORGAN CHASE BANK - Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) - UKEF garancija

 

376.249.104

44.105.650.664

 

Prvi datum otplate glavnice

16.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.06.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

21.584.287 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

Interpolirana kotirana stopa + 0,50%

 

 

8.20

Francuska agencija za razvoj - Projekat modernizacije železničkog sektora, faza 1

 

3.000.000

351.673.800

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

8.21

Francuska agencija za razvoj - Realizacija programa urbane sredine otporne na klimatske promene

 

50.000.000

5.861.230.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.777.778 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,13%

 

 

8.22

Francuska agencija za razvoj - Program čvrstog otpada u Srbiji

 

554.215

64.967.595

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

8.23

Francuska agencija za razvoj - Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,87%

 

 

8.24

JP MORGAN CHASE BANK - Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) - MIGA garancija

 

374.734.561

43.928.109.017

 

Prvi datum otplate glavnice

10.06.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

Interpolirana kotirana stopa + 0,55%

 

 

8.25

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA - Prva faza Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

Interpolirana kotirana stopa + 1,75%

 

 

8.26

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH - Projekat izgradnje kanalizacione infrastrukture u Varvarinu, Mionici, Krupnju, Lajkovcu, Banji Vrujci, Svrljigu, Kladovu, Lazarevcu, Velikim Crljenima, Obrenovcu i Vranju u Republici Srbiji

 

38.922.725

4.562.700.814

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

Interpolirana kotirana stopa + 1,00%

 

 

8.27

PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA - Ugovor o finansiranju uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,05%

 

 

8.28

Merrill Lynch International - Investicioni i programski projekti i budžetski deficit, subvencija za nabavku prirodnog gasa od strane Srbijagasa i električne energije od strane Elektroprivrede Srbije

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.08.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

8.29

Eurobond 2029

 

1.550.000.000

181.698.130.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

8.30

Eurobond 2027

 

2.000.000.000

234.449.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,125%

 

 

8.31

Eurobond 2030**

 

1.016.432.323

119.150.872.439

 

Prvi datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,066% / 1,156%

 

 

8.32

Eurobond 2033

 

1.000.000.000

117.224.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,65%

 

 

8.33

Eurobond 2036

 

750.000.000

87.918.450.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,05%

 

 

8.34

Eurobond 2028

 

1.000.000.000

117.224.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,00%

 

 

8.35

Dugoročne državne hartije od vrednosti (NSV Notes)

 

340.000.000

39.856.364.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

155.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

 

 

 

 

- trogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,75%

 

 

 

- četvorogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,95%

 

 

8.36

Eurobond 2028**

 

693.866.223

81.338.190.397

 

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.05.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,908%

 

 

8.37

Eurobond 2033**

 

924.727.205

108.400.776.770

 

Prvi datum otplate glavnice

26.09.2033.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,073%

 

 

8

Ukupno

 

13.270.121.749

1.555.584.713.851

 

ukupno direktne OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

23.290.972.730

2.730.274.961.392

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

33.219.049.953

3.894.089.842.776

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

 

 

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

 

 

 

1.1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

1.607.250

188.409.238

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.2

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd- JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

2.142.750

251.183.012

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.3

Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.750.000

439.592.250

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.4

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.750.000

439.592.250

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.5

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

1.607.250

188.409.238

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.6

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

2.142.750

251.183.012

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.7

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

11.250.000

1.318.776.750

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.8

Banca Intesa a.d. Beograd -JP "Srbijagas" - Kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

 

3.333.333

390.748.663

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,45%

 

 

1.9

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

15.000.000

1.758.369.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

 

 

1.10

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

15.000.000

1.758.369.000

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

4.999.989

586.121.767

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.499.995 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

 

 

1.12

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

12.000.000

1.406.695.201

 

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,39%

 

 

1.13

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

3.333.333

390.748.667

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

 

 

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd- JP "Skijališta Srbije" - Izgradnja žičare-gondole Brzeće (Bela reka) - Mali Karaman na Kopaoniku, sa pratećim sadržajima

 

21.798.155

2.555.280.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.03.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

638.820.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

1M BELIBOR + 1,80%

 

 

1.15

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica

 

75.000.000

8.791.845.000

 

Prvi datum otplate glavnice

21.09.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

12.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,85%

 

 

1.16

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad -JP "Srbijagas" - Finansiranje razvodnog gasovoda Leskovac-Vranje

 

28.000.000

3.282.288.800

 

Prvi datum otplate glavnice

19.10.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.07.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

 

 

1.17

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin-Boljevac-Rgotina-Negotin-Prahovo

 

66.000.000

7.736.823.600

 

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

11.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

 

 

1.18

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

10.000.000

1.172.246.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.19

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

20.000.000

2.344.492.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.02.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,57%

 

 

1.20

Raiffeisen banka a.d. Beograd -JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

10.000.000

1.172.246.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,53%

 

 

1.21

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

12.857.143

1.507.173.427

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.285.714 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,77%

 

 

1.22

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

19.090.909

2.237.924.181

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

10.909.091 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

 

 

1.23

AIK Banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

4.285.714

502.391.142

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.428.571 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

 

 

1.24

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

8.571.429

1.004.782.284

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.857.143 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

 

 

1.25

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

6.363.636

745.974.727

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,69%

 

 

1.26

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

25.454.545

2.983.898.907

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

14.545.455 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,82%

 

 

1.27

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.28

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,35%

 

 

1.29

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.30

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

 

 

1.31

AIK Banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

20.046.987

2.350.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.02.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

440.625.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

referentna kamatna stopa NBS + 4,00%

 

 

1.32

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.516.738.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.02.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.625.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,50%

 

 

1.33

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

75.000.000

8.791.845.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.02.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

14.062.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

 

 

1.34

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

40.000.000

4.688.984.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.11.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.714.286 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,35%

 

 

1.35

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad - Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd - Unapređenje distributivne mreže

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,95%

 

 

1.36

Banca Intesa a.d. Beograd - Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd - Unapređenje distributivne mreže

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,94%

 

 

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG

 

577.839.717

67.737.030.024

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

 

 

 

1.1

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

10.724.670

1.257.195.110

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.362.335 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.2

EBRD - AD "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

3.716.376

435.650.708

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.3

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

7.160.156

839.346.459

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.580.078 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.4

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

20.955.234

2.456.468.883

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

10.477.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.5

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

42.122.007

4.937.735.444

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

13.137.287 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.6

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

1.541.478

180.699.197

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

440.422 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.7

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

1.685.384

197.568.509

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.685.384 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.8

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

2.230.382

261.455.642

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.115.191 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.9

EBRD - AD "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

103.703.704

12.156.625.181

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.06.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

14.814.815 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.10

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko-putničke stanice Zemun - faza I

 

23.956.764

2.808.322.130

 

Prvi datum otplate glavnice

17.05.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.521.765 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.11

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza II

 

17.274.436

2.024.988.801

 

Prvi datum otplate glavnice

16.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.682.151 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.12

EBRD - AD "Srbija Voz" - Nabavka voznih sredstava

 

57.160.000

6.700.558.132

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.196.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.13

EBRD - Elektrodistribucija Srbije d.o.o. - Pametna brojila

 

697.750

81.793.465

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.14

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Obnova teretnog voznog parka Srbije

 

430.000

50.406.578

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.15

EBRD - AD "Elektroprivreda Srbije" - Zajam za likvidnost

 

103.000.000

12.074.133.800

 

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

16.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1

Ukupno

 

396.358.341

46.462.948.039

 

EIB

 

 

 

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica

 

1.533.333

179.744.377

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

600.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

14.080.000

1.650.522.356

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.710.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

6.616.437

775.609.225

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.684.807 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.4

EIB - Grad Beograd - Projekat obnove Grada Beograda

 

31.210.386

3.658.624.990

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

5.767.587 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

233.333

27.352.418

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.6

EIB - AD "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

4.426.666

518.914.154

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.7

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

72.411.111

8.488.363.532

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

6.720.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.8

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

9.843.602

1.153.912.340

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

944.400 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.09

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

43.786.308

5.132.832.429

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.999.350 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.10

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

16.666.667

1.953.743.334

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.11

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

17.700.000

2.074.875.420

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

50.675.000

5.940.356.605

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.740.541 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.13

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

14.345.316

1.681.623.921

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.463.075 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

35.638.889

4.177.754.498

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.777.778 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.15

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

45.606.556

5.346.210.329

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

3.414.634 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.16

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

65.776.086

7.710.575.337

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

4.278.522 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2

Ukupno

 

430.549.690

50.471.015.265

 

KfW

 

 

 

3.1

KfW - AD "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

15.468.170

1.813.249.995

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

10.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

 

 

3.2

KfW - AD "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

14.999.929

1.758.360.701

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

9.999.927 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

 

 

3.3

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

11.223.170

1.315.631.622

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.477.025 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.4

KfW - AD "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

56.713.942

6.648.269.158

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

7.194.948 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,85%

 

 

3.5

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,45%

 

 

3.6

KfW - AD EMS - Projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2h400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,45%

 

 

3

Ukupno

 

98.405.211

11.535.511.476

 

Ostali kreditori

 

 

 

4.1

Vlada Poljske - AD "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

206.023

24.151.003

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

27.458 USD

 

 

 

Kamatna stopa

0,75%

 

 

4.2

IDA-4090-YF - AD "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

2.878.816

337.468.078

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

1.179.885 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

 

 

4.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

360.245

42.229.537

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

147.647 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

4.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

9.078.882

1.064.268.365

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

4.5

JICA - AD "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

124.288.411

14.569.659.213

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

6.129.164.000 JPY

 

 

 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

 

 

4.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

17.730.749

2.078.479.969

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

714.000 KWD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

 

 

4.7

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana - JP "Srbijagas"

 

8.571.429

1.004.782.284

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

2.857.143 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

 

 

4.8

OTP Bank NYRT - JP "Srbijagas"

 

60.000.000

7.033.476.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.11.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

8.571.429 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,35%

 

 

4.9

DSK Bank AD - JP "Srbijagas"

 

125.000.000

14.653.075.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.11.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2024. god.

17.857.143 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,35%

 

 

4

Ukupno

 

348.114.555

40.807.589.449

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.273.427.797

149.277.064.229

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.851.267.514

217.014.094.253

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

10.505.916.940

1.231.551.911.408

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

24.564.400.527

2.879.552.025.621

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

35.070.317.467

4.111.103.937.029

 

* Prema Ugovoru o novaciji

** Posle realizovane swap transakcije prikazano u EUR".

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2024. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2014

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

3.131.000

31.314.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

1.875.000

16.871.000

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1.875.000

16.871.000

IPA 2014 ukupno

6.881.000

65.056.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.526.299.000

3.219.736.000

IPA 2015 ukupno

1.526.299.000

3.219.736.000

IPA 2016

IPA 2016 - nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

0

6.787.000

IPA 2016 ukupno

0

6.787.000

IPA 2017

IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva)

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

0

37.644.000

IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0

4.140.000

IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

250.792.000

422.405.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

574.241.000

477.234.000

IPA 2017 ukupno

825.033.000

941.423.000

IPA 2018

IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE

0

4.151.000

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

0

33.546.000

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

0

778.000

IPA 2018 - Konkurentnost

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

69.931.000

209.793.000

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

12.000.000

108.801.000

IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u "SoHo" sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

0

20.364.000

IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

653.765.000

1.711.211.000

IPA 2018 ukupno

735.696.000

2.088.644.000

IPA 2019

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju

NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU

13.512.000

32.245.000

IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

646.452.000

1.034.323.000

IPA 2019 ukupno

659.964.000

1.066.568.000

IPA 2020

IPA 2020 - I deo Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0

89.026.000

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

44.495.000

84.585.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

0

114.414.000

UPRAVA CARINA

20.798.000

388.622.000

IPA 2020 - Životna sredina i klima

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

66.101.000

103.923.000

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0

839.928.000

IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

0

540.668.000

IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

MINISTARSTVO PROSVETE

0

90.000.000

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

31.646.000

228.719.000

IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

66.101.000

222.064.000

IPA 2020 II deo - Podrška EU integracijama - Nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

0

78.192.000

IPA 2020 II deo - Podrška EU integracijama - Nealocirana sredstva, Podrška Evropske unije u pripremi projekata PPF 11

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

0

72.000.000

IPA 2020 II deo - Jačanje sposobnosti Republike Srbije u oblasti razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, druga faza

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

0

38.400.000

IPA 2020 - Podrška EU integracijama - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0

58.459.000

IPA 2020 ukupno

229.141.000

2.949.000.000

IPA 2021

IPA 2021 - Jačanje institucionalnih kapaciteta nadležnih institucija u cilju uspostavljanja funkcionalnog IACS sistema

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

0

23.550.000

IPA 2021 ukupno

0

23.550.000

IPA 2022

IPA 2022 nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

0

355.140.000

IPA 2022 - Usklađivanje radnog zakonodavstva i učešće u EURESU-u

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

0

118.200.000

IPA 2022 ukupno

0

473.340.000

IPA III operativni program

IPA III -Operativni program - Prozor4

MINISTARSTVO PROSVETE

72.010.000

360.010.000

Operativni program IPA 3. Projekat Nabavka mobilnih drobilica za građevinski otpad

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

35.550.000

201.450.000

IPA III operativni program ukupno

107.560.000

561.460.000

IPA prekogranična saradnja

SAFETY4TMF INTERREG DANUBE - Dunavski transnacionalni program

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

4.750.000

0

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

13.040.000

7.820.000

IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

125.653.000

58.200.000

IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.371.956.000

2.563.338.000

IPA Sigurnija klima u rumunsko-srpskom prekograničnom području

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

100.554.000

45.315.000

IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

128.095.000

45.935.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

17.810.000

17.820.000

IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

21.272.000

24.350.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

17.781.000

18.170.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

0

422.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

20.221.000

30.500.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora, Srbija - Bosna i Hercegovina i Srbija - Severna Makedonija - tehnička pomoć 2021-2027

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.066.000

84.490.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

13.290.000

16.870.000

Program "Intereg" IPA Rumunija-Srbija 2021-2027

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

21.000.000

0

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

20.062.000

9.820.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

6.300.000

0

IPA prekogranična saradnja ukupno

1.887.850.000

2.923.050.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

PORESKA UPRAVA

11.000.000

10.000.000

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

3.416.700.000

0

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

14.001.000

0

UPRAVA CARINA

11.600.000

15.990.000

MINISTARSTVO KULTURE

87.000.000

0

IPA članarine ukupno

3.540.301.000

25.990.000

ukupno

9.518.725.000

14.344.604.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2024

2025

2026

3

3.11

AVIO-SLUŽBA VLADE

2102

5001

Izgradnja hangara i pratećih objekata

906.059.000

180.970.000

0

AVIO-SLUŽBA VLADE

906.059.000

180.970.000

0

3.19

KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

2102

5002

Izgradnja "Poslovno-upravljačkog centra sa trening-centrom za razvoj radne snage i edukacionim centrom"

303.000.000

101.000.000

0

KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

303.000.000

101.000.000

0

UKUPNO VLADA

1.209.059.000

281.970.000

0

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1407

5007

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila različite namene

1.299.994.000

4.805.000

0

5008

Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u periodu od 2022. do 2024. godine

275.000.000

0

0

1408

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova - faza II

70.000.000

0

0

5011

Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

500.000.000

0

0

5012

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom centru "Makiš"

439.889.000

200.000.000

0

5014

Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji

295.000.000

300.000.000

0

5015

Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih kapaciteta Uprave kriminalističke policije

424.889.000

0

0

5016

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II

139.200.000

400.000.000

600.000.000

5017

Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP

144.960.000

0

0

5019

Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku obuku

399.511.000

1.000.000.000

1.000.000.000

5020

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekata radi stvaranja i poboljšanja uslova za rad policijskih i ostalih službenika Ministarstva

400.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

5021

Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

900.000.000

900.000.000

1409

5019

Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

249.999.000

0

0

5021

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

1.323.135.000

0

0

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

6.061.577.000

6.404.805.000

6.100.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

6.061.577.000

6.404.805.000

6.100.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702 

5073

Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

5081

EXPO Beograd 2027

22.600.000.000

22.600.000.000

22.600.000.000

2301

5014

Centralni informacioni sistem za obračun primanja zaposlenih u javnom sektoru - ISKRA

1.798.885.000

968.767.000

900.819.000

5015

Integrisani komunikacioni sistem

134.500.000

68.500.000

78.000.000

5016

Informacioni sistem - PIMIS

332.500.000

0

0

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

1.195.001.000

416.500.000

817.000.000

5018

Dokument menadžment sistem

18.000.000

18.000.000

0

5020

Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje

453.000.000

453.000.000

453.000.000

5022

Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU

192.000.000

0

0

5028

Informacioni sistem E-akcize

825.000.000

0

91.000.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

40.548.886.000

37.524.767.000

37.939.819.000

16.01

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

780.000

0

0

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

243.100.000

445.200.000

193.800.000

5013

Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema carinske službe

69.600.000

0

0

UPRAVA CARINA

313.480.000

445.200.000

193.800.000

16.03

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

595.500.000

271.000.000

290.000.000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

472.000.000

636.000.000

621.000.000

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

265.120.000

360.832.000

444.000.000

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

437.000.000

1.000.000

0

5023

Sistem javnih finansija - JAFIN

590.000.000

640.000.000

640.000.000

5025

Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA

2.000.000

6.000.000

1.000.000

5026

Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika budžetskih sredstava - ORIS

50.000.000

56.000.000

61.000.000

5027

Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO)

24.000.000

11.000.000

21.000.000

5029

Zaštita sistema od sajber napada

52.000.000

52.000.000

1.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

2.487.620.000

2.033.832.000

2.079.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

43.349.986.000

40.003.799.000

40.212.619.000

17

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

0301

5001

Rekonstrukcija fasade objekta MSP

55.132.000

55.132.000

55.132.000

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

55.132.000

55.132.000

55.132.000

17.01

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

117.549.000

0

0

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

200.424.000

200.424.000

200.424.000

5005

Informaciono-komunikacioni sistem kriptozaštite MSP i DKP Republike Srbije

339.000.000

390.000.000

300.000.000

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

656.973.000

590.424.000

500.424.000

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

712.105.000

645.556.000

555.556.000

19

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5008

Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu

7.567.308.000

4.445.165.000

4.445.165.000

5009

Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije

490.000.000

0

0

5010

Opremanje VMA medicinskom opremom

700.000.000

0

0

5011

Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za smeštaj NVO i osoblja MO i VS

800.000.000

0

0

5012

Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS

500.000.000

0

0

5013

Unapređenje informacione bezbednosti i sajber odbrane u MO i VS

246.480.000

262.540.000

429.780.000

5014

Izgradnja objekata i infrastrukture za KoV

177.220.000

177.220.000

177.220.000

5015

Izgradnja objekata i infrastrukture za RViPVO

244.000.000

244.000.000

244.000.000

5016

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Pančevu

15.000.000

15.000.000

15.000.000

5017

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Priboju

9.000.000

9.000.000

9.000.000

5018

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Nišu

145.000.000

145.000.000

145.000.000

MINISTARSTVO ODBRANE

10.894.008.000

5.297.925.000

5.465.165.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

10.894.008.000

5.297.925.000

5.465.165.000

20

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

0608

5001

Partnerstvo za lokalni razvoj

116.785.000

0

0

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

116.785.000

0

0

UKUPNO MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

116.785.000

0

0

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

11.200.000.000

14.600.000.000

5.000.000.000

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

0

0

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.000.000

0

0

5015

Projekat mađarsko-srpske železnice

38.063.255.000

4.298.043.000

0

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija - petlja Subotica Jug

156.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

2.800.000.000

0

0

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

1.900.542.000

1.148.082.000

1.151.605.000

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad

7.727.830.000

7.457.133.000

5.957.133.000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija-Bratunac

41.580.000

36.960.000

36.960.000

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

151.200.000

134.400.000

134.400.000

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

170.960.000

152.020.000

152.020.000

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

134.000.000

299.750.000

299.750.000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina-Požega

13.500.000.000

0

0

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate-Preljina

47.248.434.000

43.444.423.000

2.889.295.000

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

188.650.000

205.000.000

139.964.000

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

117.643.000

295.673.000

315.802.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

10.400.000.000

1.301.000.000

3.001.000.000

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

14.710.000.000

18.100.000.000

2.960.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

5.584.543.000

2.625.367.000

0

 

 

 

 

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd - Surčin

600.000.000

0

0

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

1.373.520.000

13.716.320.000

16.855.120.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

268.024.000

416.813.000

420.700.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi

180.000.000

0

0

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

103.680.000

1.533.000.000

2.711.600.000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

51.000.000

2.501.000.000

2.246.635.000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

1.085.600.000

2.176.900.000

2.176.900.000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

1.090.000.000

2.050.000.000

1.332.320.000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

1.082.349.000

937.000.000

162.465.000

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

1.729.022.000

10.468.000

17.057.000

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

400.000.000

0

0

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd-Zrenjanin

0

15.192.500.000

19.054.100.000

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

4.475.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

6.400.000.000

100.000.000

0

5067

Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama

2.600.000.000

3.800.000.000

4.250.000.000

5069

Projekat izgradnje obilaznica i tunela

2.900.000.000

5.574.688.000

3.356.524.000

5070

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji

12.515.332.000

13.082.220.000

14.317.624.000

5071

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema Grada Beograda

3.000.000.000

8.600.000.000

8.600.000.000

5072

Izgradnja beogradskog metroa

6.300.000.000

31.133.544.000

110.467.588.000

5074

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca

5.300.000.000

8.500.000.000

6.500.000.000

5076

Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac-Golubac

14.240.000.000

16.920.000.000

2.000.000.000

5077

Izgradnja centra za obuku članova posade brodova

636.700.000

2.061.600.000

2.061.600.000

5078

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji

1.034.064.000

1.157.125.000

1.629.846.000

5082

Izgradnja pruge između Zemun polja i Nacionalnog stadiona

4.300.000.000

17.410.000.000

9.810.000.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

225.786.928.000

244.471.029.000

233.608.008.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

225.786.928.000

244.471.029.000

233.608.008.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

350.000.000

200.000.000

260.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

110.000.000

0

0

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5030

Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu

450.000.000

560.000.000

0

5032

Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru

230.000.000

0

0

MINISTARSTVO PRAVDE

1.340.000.000

960.000.000

460.000.000

23.01

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

48.500.000

60.000.000

60.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

101.000.000

105.000.000

105.000.000

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

55.900.000

83.000.000

83.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

160.000.000

94.000.000

52.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

338.500.000

361.000.000

286.000.000

5011

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj Mitrovici

20.500.000

103.000.000

133.500.000

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

52.000.000

0

0

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

101.000.000

550.000.000

905.000.000

5016

Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

68.000.000

119.500.000

24.000.000

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

58.000.000

41.000.000

81.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.003.400.000

1.516.500.000

1.729.500.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

2.343.400.000

2.476.500.000

2.189.500.000

24

24.03

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

1.239.032.000

204.691.000

0

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO", Arilje

701.209.000

701.209.000

701.209.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

1.940.241.000

905.900.000

701.209.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.940.241.000

905.900.000

701.209.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5003

Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu

500.000.000

500.000.000

500.000.000

5004

Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Zubinom Potoku

187.000.000

0

0

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

687.000.000

500.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

687.000.000

500.000.000

500.000.000

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE

2001

5002

Izgradnja obrazovno-naučnih centara

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

MINISTARSTVO PROSVETE

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

27

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1807

5001

Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd

175.000.000

0

0

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

175.000.000

0

0

UKUPNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA

175.000.000

0

0

28

28.01

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

350.070.000

0

0

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

350.070.000

0

0

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

350.070.000

0

0

29

29.01

USTANOVE KULTURE

1202

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

60.000.000

0

0

5006

Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta "Caričin grad" u opštini Lebane

143.500.000

166.650.000

0

USTANOVE KULTURE

203.500.000

166.650.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE

203.500.000

166.650.000

0

30

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

0902

5001

Izrada i implementacija informacionog sistema za podršku poslovnim procesima u sprovođenju socijalne zaštite - SOZIS

180.300.000

384.500.000

384.500.000

5002

Registar Socijalna karta

30.000.000

60.000.000

60.000.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

210.300.000

444.500.000

444.500.000

UKUPNO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

210.300.000

444.500.000

444.500.000

37

 

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1507

5002

Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma

451.000.000

0

0

5004

Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture i suprastrukture na području Podunavlja

1.084.000.000

700.000.000

0

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1.535.000.000

700.000.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1.535.000.000

700.000.000

0

38

 

MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

0703

5004

Digitalizacija turističke ponude Srbije

80.176.000

80.176.000

0

5005

Izgradnja i unapređenje kapaciteta MIT, nacionalnog CERT-a RS i CERT-a republičkih organa radi prevencije i brzog reagovanja na incidente u oblasti informacione bezbednosti

100.000.000

100.000.000

100.000.000

MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

180.176.000

180.176.000

100.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

180.176.000

180.176.000

100.000.000

39

 

MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA

1511

5001

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti zdravstva

11.692.000.000

11.692.000.000

11.692.000.000

5002

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti prosvete i nauke

646.641.000

646.641.000

646.641.000

5003

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti sportske infrastrukture

5.691.000.000

5.691.000.000

5.691.000.000

5004

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti socijalne zaštite

797.453.000

797.453.000

797.453.000

5005

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti kulture

47.030.000

47.030.000

47.030.000

5006

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti lokalne komunalne infrastrukture

879.733.000

879.733.000

879.733.000

MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA

19.753.857.000

19.753.857.000

19.753.857.000

UKUPNO MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA

19.753.857.000

19.753.857.000

19.753.857.000

40

 

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

416.000.000

416.000.000

416.000.000

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

416.000.000

416.000.000

416.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

416.000.000

416.000.000

416.000.000

44

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

86.000.000

60.000.000

60.000.000

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

86.000.000

60.000.000

60.000.000

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

86.000.000

60.000.000

60.000.000

47

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5004

Izgradnja GP Kusjak

112.000.000

0

0

5005

Izgradnja GP Neštin

112.000.000

0

0

5006

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije

2.504.000.000

1.654.000.000

0

5007

Izgradnja graničnog prelaza Sremska Rača

800.000.000

2.500.000.000

3.200.000.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

3.528.000.000

4.154.000.000

3.200.000.000

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

3.528.000.000

4.154.000.000

3.200.000.000

51

 

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.340.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

205.000.000

205.000.000

205.000.000

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

1.630.000.000

2.120.000.000

1.800.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

550.000.000

160.000.000

530.000.000

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

940.000.000

940.000.000

940.000.000

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

500.000.000

1.200.000.000

1.900.000.000

5009

Integralni "CRM", "TICKETING" i multikanalni komunikacioni sistem

600.000.000

600.000.000

600.000.000

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

96.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE licence

600.000.000

600.000.000

600.000.000

5014

Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave

450.000.000

400.000.000

400.000.000

5015

SMART CITY

300.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

IBM licence

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar "Ložionica"

2.550.000.000

2.400.000.000

700.000.000

5019

Inovacioni distrikt Kragujevac

230.000.000

1.000.000.000

1.950.000.000

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

10.281.000.000

12.201.000.000

12.201.000.000

UKUPNO KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

10.281.000.000

12.201.000.000

12.201.000.000

UKUPNO

331.275.352.000

339.519.027.000

325.962.774.000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2024. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara;

- u 2025. godini u iznosu do 24.000.000.000 dinara;

- u 2026. godini u iznosu do 24.500.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2024. godini.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2024. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2025. godini u iznosu do 4.720.500.000 dinara;

- u 2026. godini u iznosu do 4.720.500.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2024. godini.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja druga ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja druga ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.