Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2022. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.516.851.466.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.688.472.466.000

Budžetski suficit/deficit

-171.621.000.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

15.200.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

13.379.000.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-200.200.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

547.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

424.512.517.000

Neto finansiranje

200.200.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

-77.112.517.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.516.851.466.000

1. Poreski prihodi

71

1.317.900.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

87.700.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

132.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

684.100.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

72.300.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

611.800.000.000

1.4. Akcize

717

337.600.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

186.500.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

114.500.000.000

- Ostale akcize

 

36.600.000.000

1.5. Carine

715

63.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.300.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

175.519.482.000

Redovni neporeski prihodi

 

108.900.000.000

- Prihodi od imovine

741

17.000.000.000

- Takse

742

19.500.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

28.500.000.000

- Novčane kazne

743

10.100.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714, 745, 73

27.800.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

6.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

23.000.000.000

- Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

8.000.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

12.500.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.619.482.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.643.223.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.976.259.000

3. Donacije

731, 732, 744

23.431.984.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.717.051.466.000

1.Tekući rashodi

4

1.281.697.815.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

363.641.031.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

284.692.677.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

53.681.554.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

25.266.800.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

159.972.505.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

116.193.919.000

- Otplata domaćih kamata

441

57.698.496.000

- Otplata stranih kamata

442

44.901.067.000

- Otplata kamata po garancijama

443

1.650.498.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

11.943.858.000

1.4. Subvencije

45

143.629.339.000

- Subvencije u oblasti nauke i obrazovanja

 

3.205.000.000

- Subvencije u oblasti energetike

 

6.466.500.000

- Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

3.850.000.000

- Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

2.130.000.000

- Subvencije u privredi

 

22.747.500.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

50.628.714.000

- Subvencije za železnički saobraćaj

 

17.750.000.000

- Subvencije za drumski saobraćaj

 

19.708.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.045.000.000

- Subvencije u oblasti kulture

 

1.700.000.000

- Ostale subvencije

 

14.398.625.000

1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

7.297.035.000

1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

102.192.143.000

- Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

33.327.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

40.462.534.000

- Ostali transferi

463

28.402.243.000

1.7. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

214.091.181.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

125.773.600.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

6.297.300.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

73.554.100.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostale dotacije

 

8.026.181.000

1.8. Ostale dotacije i transferi

465

5.033.897.000

1.9. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

120.939.955.000

- Dečja zaštita

 

64.818.788.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

17.000.000.000

- Socijalna zaštita

 

31.288.664.000

- Tranzicioni fond

 

250.000.000

- Učenički standard

 

937.100.000

- Studentski standard

 

1.100.560.000

- Stipendije za mlade talente

 

928.180.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.506.290.000

- Izbegla i raseljena lica

 

844.570.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.265.803.000

1.10. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

48.706.810.000

- Sredstva rezervi

499

5.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

43.704.810.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

406.774.651.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

15.200.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

13.379.000.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

200.200.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

547.600.000.000

Primanja od zaduživanja

91

541.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

230.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

0

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

311.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

6.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

424.512.517.000

Izdaci za otplatu kredita

61

420.712.517.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

280.195.626.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

136.816.891.000

Otplata glavnice po garancijama

613

3.700.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

3.800.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

-77.112.517.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 624.712.517.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada, kao i iz sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja, u iznosu od najviše 311.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 230.000.000.000 dinara, po potrebi u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, od primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti), kao i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 6.600.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 547.600.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 77.112.517.000 dinara, predstavljaće negativnu promenu stanja na računu. Sredstva od planiranih primanja mogu se koristiti i za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2022. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2022. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2022. godini mogu se izdati garancije Republike Srbije do iznosa od 146.615.000.000 dinara (EUR 1.242.500.000), i to:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj
valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - (Rekonstrukcija i modernizacija regionalnih depoa)

2.950.000.000

EUR

25.000.000

2.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd - (Nabavka i rekonstrukcija voznih sredstava i građevinskih objekata)

5.074.000.000

EUR

43.000.000

3.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat za pametna brojila

4.720.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

12.744.000.000

EUR

108.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Transbalkanski koridor, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)

3.540.000.000

EUR

30.000.000

 

Ukupno:

3.540.000.000

EUR

30.000.000

III.

Domaćim i stranim poslovnim bankama

 

 

 

1.

JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

21.240.000.000

EUR

180.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela u Republici Srpskoj kroz ulaganje u kapital

29.500.000.000

EUR

250.000.000

3.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

11.463.903.904

EUR

97.151.728

4.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd - Nabavka dizel lokomotiva za vuču teretnih vozova i za potrebu manevre teretnih kola, nabavka rezervnih delova za Simens lokomotive i rekonstrukcija teretnih kola

1.770.000.000

EUR

15.000.000

5.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Odsumporavanje dimnih gasova i izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na TE Kostolac A

14.160.000.000

EUR

120.000.000

 

Ukupno:

78.133.903.904

EUR

662.151.728

IV.

Ruskoj Federaciji (Državna razvojna korporacija "VEB.RF")

 

 

 

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 2"

20.060.000.000

EUR

170.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija blokova TENT A1 i A2

24.544.000.000

EUR

208.000.000

 

Ukupno:

44.604.000.000

EUR

378.000.000

V.

Republici Francuskoj (Trezor)

 

 

 

1.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

2.873.096.096

EUR

24.348.272

 

Ukupno:

2.873.096.096

EUR

24.348.272

VI.

Evropskoj investicionoj banci

 

 

 

1.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat za pametna brojila

4.720.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.720.000.000

EUR

40.000.000

 

UKUPNO:

146.615.000.000

EUR

1.242.500.000

B. Republika Srbija u 2022. godini može odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 2.480.349.462.529 dinara (USD 1.603.384.610, EUR 19.214.010.000 i RSD 50.000.000.000), i to sa:

Red.
broj

 

Iznos u
dinarima

Originalna valuta

Iznos u
originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj

7.120.400.000

USD

 

70.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

5.086.000.000

USD

 

50.000.000

3.

Čista energija i energetska efikasnost za građane

5.086.000.000

USD

 

50.000.000

4.

Razvoj lokalnih institucija i zelena infrastruktura

10.172.000.000

USD

 

100.000.000

5.

Razvoj tržišta kapitala

5.086.000.000

USD

50.000.000

6.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

12.206.400.000

USD

 

120.000.000

7.

Treći zajam za zdravstvo

7.629.000.000

USD

75.000.000

8.

Drugi zajam za konkurentnost i zapošljavanje

5.086.000.000

USD

 

50.000.000

 

Ukupno:

57.471.800.000

USD

565.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.900.000.000

EUR

 

50.000.000

2.

Rekonstrukcija i izgradnja četiri Klinička centra u Srbiji

13.335.180.000

EUR

113.010.000

3.

Dodatno finansiranje za Program modernizacije škola

4.720.000.000

EUR

40.000.000

4.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš - Preševo - državna granica - (Tabanovce)

82.600.000.000

EUR

700.000.000

5.

Finansijski ugovor o obezbeđivanju dodatnog finansiranja za Projekat razvoja rečne transportne infrastrukture

3.540.000.000

EUR

30.000.000

6.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole" - Faza III

1.250.800.000

EUR

10.600.000

7.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš - Merdare - deonica Beloljin - Merdare

21.240.000.000

EUR

180.000.000

 

Ukupno:

132.585.980.000

EUR

1.123.610.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.900.000.000

EUR

50.000.000

2.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II

1.770.000.000

EUR

15.000.000

3.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza 2

11.800.000.000

EUR

100.000.000

4.

Projekat za regionalne deponije

8.850.000.000

EUR

75.000.000

5.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš - Preševo - državna granica - (Tabanovce)

59.000.000.000

EUR

500.000.000

6.

Izgradnja brane sa akumulacijom Pambukovica

4.248.000.000

EUR

36.000.000

7.

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji

3.540.000.000

EUR

30.000.000

8.

Energetska sanacija stambenih i javnih objekata

2.360.000.000

EUR

20.000.000

9.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš - Merdare - deonica Beloljin - Merdare

21.240.000.000

EUR

180.000.000

 

Ukupno:

118.708.000.000

EUR

1.006.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Projekat izgradnje nacionalne koncertne dvorane

14.160.000.000

EUR

120.000.000

2.

Programski zajam - vodosnabdevanje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

35.400.000.000

EUR

300.000.000

3.

Projekat unapređenja univerzitetskog obrazovanja

11.210.000.000

EUR

95.000.000

4.

Izgradnja nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu, faza 2

3.068.000.000

EUR

26.000.000

5.

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu i novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

3.540.000.000

EUR

30.000.000

6.

Univerzitetski sportski centar

2.360.000.000

EUR

20.000.000

7.

Projekat dualnog obrazovanja

2.360.000.000

EUR

20.000.000

8.

Stambena podrška ranjivim grupama stanovništva

2.360.000.000

EUR

20.000.000

9.

Zajam za podršku zdravstvu

23.600.000.000

EUR

200.000.000

10.

Projekat stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

601.800.000

EUR

5.100.000

 

Ukupno:

98.659.800.000

EUR

836.100.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji VI

8.260.000.000

EUR

70.000.000

2.

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom

2.596.000.000

EUR

22.000.000

3.

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, Faze 2 i 3

7.670.000.000

EUR

65.000.000

4.

Program Zeleni gradovi

8.260.000.000

EUR

70.000.000

5.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

9.154.800.000

USD

90.000.000

6.

Intervencija na izgradnji i rehabilitaciji kanalizacione mreže i glavnog kolektora u jedinicama lokalne samouprave

11.800.000.000

EUR

100.000.000

7.

Projekat unapređenja zapošljavanja "Good Jobs for Serbia"

5.900.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

9.154.800.000
44.486.000.000

USD
EUR

90.000.000
377.000.000

VI.

Francuskom agencijom za razvoj (AFD)

 

 

 

1.

Projekat za regionalne deponije

8.850.000.000

EUR

75.000.000

2.

DPL Zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

9.154.800.000

USD

90.000.000

3.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

5.086.000.000

USD

50.000.000

4.

Razvoj lokalnih institucija i zelena infrastruktura

20.344.000.000

USD

200.000.000

 

Ukupno:

34.584.800.000
8.850.000.000

USD
EUR

340.000.000
75.000.000

VII.

Stranim vladama

 

 

 

1.

Ruska Federacija

 

 

 

1.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture - druga faza

88.500.000.000

EUR

750.000.000

1.2.

Razvoj sistema gradske železnice - Projekat Beogradski dijametri

153.400.000.000

EUR

1.300.000.000

2.

Republika Francuska - Trezor

 

 

 

2.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.440.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

251.340.000.000

EUR

2.130.000.000

VIII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

 

Ukupno:

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

IX.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

70.800.000.000

EUR

600.000.000

2.

Projekat izgradnje novog mosta preko reke Save

9.440.000.000

EUR

80.000.000

3.

Projekat za izgradnju urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama

29.500.000.000

EUR

250.000.000

4.

Projekat podrške urbanom razvoju kroz rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove infrastrukture

29.500.000.000

EUR

250.000.000

5.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

82.600.000.000

EUR

700.000.000

6.

Projekat izgradnje obilaznice oko Kragujevca

17.700.000.000

EUR

150.000.000

7.

Projekat izgradnje autoputa na deonici Kragujevac-Mrčajevci

35.400.000.000

EUR

300.000.000

8.

Projekat izgradnje Šumadijskog koridora

17.700.000.000

EUR

150.000.000

9.

Izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg - Kikinda

11.800.000.000

EUR

100.000.000

10.

Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa izgradnjom mosta preko Dunava i pristupnim saobraćajnicama

15.340.000.000

EUR

130.000.000

11.

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom "Čista Srbija"

76.700.000.000

EUR

650.000.000

12.

Projekat izgradnje deponija čvrstog otpada

33.040.000.000

EUR

280.000.000

13.

Projekat izgradnje autoputa, deonica Beograd - Zrenjanin - Novi Sad

83.780.000.000

EUR

710.000.000

14.

Projekat izgradnje autoputa Beograd - Južni Jadran E-763, deonica: Požega-Boljare

182.900.000.000

EUR

1.550.000.000

15.

Projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Beograda

25.960.000.000

EUR

220.000.000

16.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš - Preševo - državna granica - (Tabanovce)

59.000.000.000

EUR

500.000.000

17.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Požega-Kotroman

97.940.000.000

EUR

830.000.000

18.

Hibridna reverzibilna hidroelektrana "Đerdap 3"

177.000.000.000

EUR

1.500.000.000

19.

Solarne elektrane instalisane snage 1GW na teritoriji Republike Srbije

94.400.000.000

EUR

800.000.000

20.

Vetroelektrane 800MW-1GW

59.000.000.000

EUR

500.000.000

21.

Nabavka 5 novih brzih vozova

6.431.000.000

EUR

54.500.000

 

Ukupno:

1.215.931.000.000

EUR

10.304.500.000

X.

Izvozno-uvoznim bankama

 

 

 

1.

Mađarska Export-Import banka

 

 

 

1.1.

Projekti u oblasti komunalno-ekološkog uređenja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i vodosnabdevanja, putne i rečne infrastrukture

10.030.000.000

EUR

85.000.000

2.

Češka eksportna banka

 

 

 

2.1.

Nastavak radova na bloku B-6 istočnog polja u RMU "Soko"

1.003.000.000

EUR

8.500.000

 

Ukupno:

11.033.000.000

EUR

93.500.000

XI.

Kineskim bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok - Pančevo) Sektor C

80.240.000.000

EUR

680.000.000

2.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Novi Sad - Ruma (Fruškogorcki koridor)

61.884.882.529

USD

608.384.610

3.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Iverak-Lajkovac

15.847.400.000

EUR

134.300.000

 

Ukupno:

61.884.882.529

USD

608.384.610

 

 

96.087.400.000

EUR

814.300.000

XII.

Poslovnim bankama

 

 

 

1.

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

15.000.000.000

RSD

15.000.000.000

2.

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

29.500.000.000

EUR

250.000.000

3.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice E-75, petlja Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala)

35.000.000.000

RSD

35.000.000.000

4.

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom "Čista Srbija"

24.072.000.000

EUR

204.000.000

 

Ukupno:

50.000.000.000

RSD

50.000.000.000

 

 

53.572.000.000

EUR

454.000.000

 

 

 

USD

1.603.384.610

 

 

 

EUR

19.214.010.000

 

UKUPNO:

2.480.349.462.529

RSD

50.000.000.000

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

U slučaju da nije moguće realizovati zajam sa navedenim zajmodavcem i/ili je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja kod drugih zajmodavaca, moguća je promena zajmodavca za finansiranje projekata do iznosa planiranog zaduživanja navedenog u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. avgust 2021. godine, iznosilo je 3.347.901.871.187 dinara (28.478.118.684 EUR). Projekcije rata glavnice indikativnog su karaktera i date su na osnovu stanja duga na dan 31. avgust 2021. godine i ostalih raspoloživih informacija.

I. DIREKTNE OBAVEZE:
1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.498.597

2.644.946.357

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.195.616

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

373.977.091

43.964.933.770

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

8.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

48.004.535

5.643.437.102

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

25.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.600.826

893.556.899

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.331.859

156.574.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

80.222.000 RSD

 

 

 

Kuponska stopa

5,25%-6,25%

 

 

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

13.868.100

1.630.340.770

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.214.900 EUR

 

 

 

Kuponska stopa

2,50%-4,00%

 

 

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

8.667.722.817

1.018.981.828.250

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

164.676.760.000 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- pedesettronedeljni zapisi

-

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

1,70%-1,75%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

2,00%-3,75%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

4,00%-4,50%

 

 

 

- petipogodišnje obveznice

3,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

 

 

 

- dvanaestipogodišnje obveznice

4,50%

 

 

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.402.990.000

282.496.705.895

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

623.420.000 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

0,50%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

1,25%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

1,00%-2,50%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

3,25%-5,00%

 

 

 

- dvanaestogodišnje obveznice

1,50%-2,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50%-5,85%

 

 

 

- dvadesetogodišnje obveznice

2,25%-3,50%

 

 

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.820.495

566.699.844

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.760.564

206.972.770

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

25.583.136

3.007.566.202

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.13

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - RL 0620/20 - Finansiranje projekta Ruma-Šabac-Loznica

 

55.494.565

6.523.968.815

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 2,70%

 

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

11.631.848.201

1.367.445.890.346

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD A

 

196.844.393

23.141.125.277

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD B

 

374.064.960

43.975.263.711

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

2.789.892

327.981.080

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.119.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

5.082.101

597.454.282

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.387.082 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

 

 

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

1.513.463

177.923.435

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

607.850 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

7.271.844

854.881.599

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.920.067 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

1.666.529

195.917.973

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

669.152 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

23.257.360

2.734.146.861

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.910.660 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Koridor X

 

184.410.940

21.679.442.310

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

23.078.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

47.181.120

5.546.636.058

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.904.720 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

49.637.810

5.835.445.754

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.846.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

3.802.890

447.069.683

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

7.545.503

887.053.094

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.028.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.644.154.411

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

 

 

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

1.259.070

148.016.865

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

297.630 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

39.430.695

4.635.492.220

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.067.365 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.17

IBRD- Projekat hitne sanacije od poplava

 

219.524.502

25.807.410.202

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.18

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

20.832.752

2.449.108.684

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.832.300 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.380.592.150

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

27.436.361

3.225.432.297

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.276.488 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

84.938.729

9.985.439.395

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

55.543.068

6.529.670.846

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.833.864 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.556.932.900

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

35.000.000

4.114.617.500

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

 

 

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.466.547.300

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda

 

66.100.000

7.770.749.050

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

61.326.923

7.209.623.731

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.042.187 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

13.251.260

1.557.824.787

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

901.381 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

9.116.401

1.071.728.648

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

18.739.710

2.203.049.677

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.31

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda

 

160.600.000

18.880.216.300

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.32

IBRD- Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

4.109.500

483.114.875

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.33

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

1.413.250

166.142.377

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.34

IBRD - Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

 

387.500

45.554.694

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

43.090 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.35

IBRD - Projekat za konkurentnu poljoprivredu

 

2.114.500

248.581.677

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.36

IBRD - Dodatno finansiranje za projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

4.753.284

558.798.498

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.37

IBRD - Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

 

3.631.358

426.904.226

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.38

IBRD - Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19

 

5.919.812

695.936.107

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.

Ukupno

 

2.174.726.892

255.661.980.534

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

3.339.579

392.602.560

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

10.867.170

1.277.549.952

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

8.195.507

963.467.904

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.405.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

10.596.393

1.245.717.312

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.870.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

10.903.274

1.281.794.304

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.040.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

879.208

103.360.168

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

365.286 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

522.955

61.478.806

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

217.276 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

502.155

59.033.539

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

417.262 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

1.391.975

163.641.332

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

771.104 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

428.410

50.364.132

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

177.984 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

2.652.302

311.805.935

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.469.275 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

5.798.958

681.728.366

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.927.442 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

4.240.517

498.517.249

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.409.451 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

6.850.759

805.378.669

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.626.455 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

7.709.570

906.340.920

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.601.554 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

18.292.468

2.150.471.680

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.800.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

11.031.265

1.296.841.036

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.666.541 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

4.154.126

488.361.147

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

627.608 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.

Ukupno

 

108.356.591

12.738.455.011

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

15.873.068

1.866.045.841

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.285.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

11.020.387

1.295.562.180

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.661.012 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - Apeks globalni kredit II

 

83.335

9.796.929

 

Prvi datum otplate glavnice

22.05.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća

 

6.216.615

730.828.421

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.193.260 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

36.392.145

4.278.278.760

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.318.416 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

131.485.119

15.457.456.344

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.279.762 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

35.406.322

4.162.384.876

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2045.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.391.450 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Klinički centri/A

 

75.547.866

8.881.444.882

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.804.326 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.9

EIB - Klinički centri/B

 

27.000.000

3.174.133.500

 

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2045.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,165%

 

 

3.10

EIB - Klinički centri/C

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2022. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

3.11

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća II/A, II/B i II/C

 

7.097.807

834.421.705

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.365.580 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Koridor 10-Autoput (E80)-faza 1

 

257.944.197

30.324.048.748

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.466.225 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.13

EIB - Koridor 10-Autoput (E75)

 

311.300.448

36.596.636.262

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.317.932 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.14

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

14.471.073

1.701.226.580

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

628.927 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.15

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

 

57.343.409

6.741.319.844

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.536.827 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.16

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

65.134.199

7.657.209.020

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.411.255 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.17

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.791.593.807

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

97.732 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.18

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

14.270.967

1.677.701.971

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.19

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B

 

112.017.891

13.168.879.323

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

15.186.087 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.20

EIB - Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji

 

25.735.000

3.025.419.468

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2050.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.21

EIB - Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.22

EIB - Revitalizacije javne infrastrukture u najugroženijim i najsiromašnijim opštinama u zemlji - Partnerstvo za lokalni razvoj

 

2.200.000

258.633.100

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.05.2046.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.23

EIB - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

 

12.000.000

1.410.726.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,328%

 

 

3.24

EIB - Autoput E-80 deonica Niš-Merdare faza I

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.25

EIB - Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

 

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.26

EIB - COVID-19 Podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.27

EIB - Povezane škole u Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.

Ukupno

 

1.242.285.866

146.043.747.561

 

EBRD

 

 

 

4.1

EBRD - Koridor X

 

55.239.571

6.493.991.618

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

18.975.366 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

42.013.967

4.939.182.912

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.381.284 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.3

EBRD - Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza 1

 

150.000

17.634.075

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.4

EBRD - Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1

 

850.000

99.926.425

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.5

EBRD - Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima

 

180.000

21.160.890

 

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.

Ukupno

 

98.433.538

11.571.895.920

 

CEB

 

 

 

5.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

3.160.000

371.491.180

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62%

 

 

5.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

595.177

69.969.356

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

148.794 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

5.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

2.571.200

302.271.558

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

945.200 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

13.687.117

1.609.064.349

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.237.789 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

9.716.654

1.142.294.746

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.619.973 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

53.755.556

6.319.529.992

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.170.940 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

16.449.795

1.933.846.130

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.462.483 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.9

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.833.333

333.088.083

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

388.889 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.10

CEB - Izgradnja zatvora u Kragujevcu

 

11.266.667

1.324.514.967

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.755.556 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.11

CEB - Projekat rehabilitacije javnih bolnica

 

113.636.364

13.359.147.728

 

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.03.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

9.696.970 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.12

CEB - Projekat izgradnje nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

 

5.000.000

587.802.500

 

Prvi datum otplate glavnice

06.11.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,04%

 

 

5.13

CEB - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.14

CEB - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.15

CEB - Podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19

 

120.000.000

14.107.260.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.05.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.16

CEB - Infrastruktura u kulturi

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.

Ukupno

 

352.671.863

41.460.280.589

 

Krediti Export-Import Bank of China

 

 

 

6.1

Export-Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

 

 

6.2

Export-Import Bank of China - X RAY

 

10.049.617

1.181.438.033

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.3

Export-ImportBank of China - Most Zemun-Borča

 

101.866.781

11.975.509.747

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

16.055.556 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.4

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E763
(Obrenovac-Ljig)

 

212.193.088

24.945.525.502

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

20.066.667 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.5

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

136.101.931

16.000.211.087

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

29.252.003 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.6

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

180.027.047

21.164.069.626

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

8.184.995 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.7

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

168.022.147

19.752.767.580

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

13.241.259 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.8

Export-Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

177.143.752

20.825.108.050

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

7.183.726 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.9

Export-Import Bank of China -Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)**

 

127.893.620

15.035.237.899

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

- 0,07%

 

 

6.10

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

 

112.617.177

13.239.331.688

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.11

Export-Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.12

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,70%

 

 

6.

Ukupno

 

1.225.915.160

144.119.199.212

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt**

 

201.513.965

23.690.082.487

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

15.501.074 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,393%

 

 

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.290.226.488

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,20%

 

 

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

37.782.517

4.441.731.539

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7.4

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

47.584.829

5.594.096.250

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

37.500.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,50%

 

 

7.5

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

634.746.385

74.621.102.403

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

32.708.007 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,10%

 

 

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

15.640.947

1.838.757.597

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

845.952.510

99.450.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

846.067.683

99.464.139.889

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

734.600.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,25%

 

 

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

20.435.861

2.402.450.010

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

23.752.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% + 0,50% administrativni troškovi

 

 

7.10

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. i DENİZBANK A. Ş.- Novi Pazar - Tutin; Sremska Rača - Kuzmin, i most preko reke Save

 

93.607.808

11.004.580.742

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

914.286 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

7.

Ukupno

 

2.754.307.505

323.797.767.405

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

8.1

Pariski klub

 

801.315.333

94.203.031.218

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

73.081.082 EUR
63.636.674 USD
720.901 GBP
15.295.753 CHF
974.954.241 JPY
7.953.090 DKK
5.019.213 SEK
8.041.076 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju članicu
Pariskog kluba

 

 

8.2

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

13.181.730

1.549.650.827

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.272.292 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.3

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

7.405.724

870.620.627

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.117.613 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17%

 

 

8.4

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 -faza II

 

7.698.870

905.083.044

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49%

 

 

8.5

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

26.419.137

3.105.846.951

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.667.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

8.6

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

2,10%

 

 

8.7

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

3.831.792

450.467.430

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.904.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.8

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

5.482.745

644.554.269

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.618.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.9

KfW - Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene - faza II

 

4.000.000

470.242.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.10

KfW - Projekat Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,40%

 

 

8.11

KfW - Program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza V"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.12

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

467.385.737

54.946.100.895

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno

 

 

8.13

Eurobond 2021

 

592.166.757

69.615.420.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

7,25%

 

 

8.14

Eurobond 2029

 

1.550.000.000

182.218.775.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

8.15

Eurobond 2027

 

2.000.000.000

235.121.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,125%

 

 

8.16

Eurobond 2030**

 

1.016.432.323

119.492.292.056

 

Prvi datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,066%

 

 

8.17

Eurobond 2033

 

1.000.000.000

117.560.500.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,65%

 

 

8.

Ukupno

 

7.495.320.148

881.153.584.317

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

15.452.017.563

1.816.546.910.549

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

27.083.865.764

3.183.992.800.895

II. INDIREKTNE OBAVEZE:
1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin

 

3.333.333

391.868.332

 

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

 

 

1.2

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.750.250

440.881.265

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.3

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

4.999.750

587.773.110

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.4

Obaveze prema Banci Poštanskoj Štedionici a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

8.750.000

1.028.654.375

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.5

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

8.750.000

1.028.654.375

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.6

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.750.250

440.881.265

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.7

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

4.999.750

587.773.110

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.8

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

26.250.000

3.085.963.125

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.9

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"
Kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

 

16.666.667

1.959.341.666

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,45%

 

 

1.10

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

28.125.000

3.306.389.063

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

 

 

1.11

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

28.125.000

3.306.389.063

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.12

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

9.374.980

1.102.127.373

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.499.995 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

 

 

1.13

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

16.000.000

1.880.968.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,39%

 

 

1.14

Obaveze prema Raiffeisen AD Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus- Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

4.000.000

470.242.000

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

923.077 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

 

 

1.15

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

2.200.000

258.633.100

 

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

600.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

 

 

1.16

Obaveze prema UniCredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Skijališta Srbije" - Izgradnja žičare-gondole Brzeće (Bela reka) - Mali Karaman na Kopaoniku, sa pratećim sadržajima

 

26.597.175

3.126.777.216

 

Prvi datum otplate glavnice

10.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.03.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

312.677.722 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

1M BELIBOR + 1,8%

 

 

1.17

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica

 

37.473.223

4.405.370.805

 

Prvi datum otplate glavnice

21.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,85%

 

 

1.18

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" Finansiranje razvodnog gasovoda Loznica-Vranje

 

13.953.241

1.640.349.946

 

Prvi datum otplate glavnice

19.07.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.07.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

 

 

1.19

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin-Boljevac-Rgotina-Negotin-Prahovo

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG

 

247.098.619

29.049.037.189

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

 

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

14.915.826

1.753.511.920

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

7.457.913 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.2

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.3

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

32.174.009

3.782.392.572

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.724.670 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.4

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila

 

697.968

82.053.519

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

348.984 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.5

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

5.263.158

618.739.457

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.631.579 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.6

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

10.742.300

1.262.870.157

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.382.982 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.7

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

14.320.313

1.683.503.108

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.580.078 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.8

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

41.910.467

4.927.015.490

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.477.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.9

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru

 

15.538.397

1.826.701.681

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.358.931 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.10

EBRD -AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

45.670.740

5.369.075.009

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

9.543.851 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.11

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

2.202.112

258.881.400

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

440.422 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.12

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

5.056.155

594.404.130

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.685.385 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.13

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

6.691.146

786.614.498

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.230.382 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.14

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

133.333.333

15.674.733.331

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.06.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

14.814.815 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.15

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza 1

 

27.432.627

3.224.993.310

 

Prvi datum otplate glavnice

17.05.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.445.386 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.16

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza 2

 

2.378.228

279.585.720

 

Prvi datum otplate glavnice

16.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

216.535 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.17

EBRD - AD "Srbija Voz" - Nabavka voznih sredstava

 

1.000.000

117.560.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.

Ukupno

 

359.326.779

42.242.635.802

 

EIB

 

 

 

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

9.241.935

1.086.486.542

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.627.957 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

23.580.000

2.772.076.579

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

9.986.051

1.173.965.146

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.684.807 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

42.568.554

5.004.380.469

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

5.767.587 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije"- Hitna sanacija saobraćaja

 

2.567.742

301.865.049

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.778.495 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.6

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

7.359.999

865.245.217

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.7

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

82.491.111

9.697.696.264

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

6.720.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.8

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

11.260.202

1.323.754.943

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

944.400 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.9

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

635.190

74.673.310

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.07.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

319.982 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.10

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

53.483.589

6.287.557.443

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.915.861 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.11

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

19.966.667

2.347.291.317

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

21.000.000

2.468.770.500

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

53.975.000

6.345.327.988

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.14

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

2.15

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

17.271.465

2.030.442.061

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.463.075 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.16

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

37.388.889

4.395.456.475

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.166.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.17

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

52.435.825

6.164.381.770

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.414.634 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.18

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

74.256.663

8.729.650.397

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

4.278.522 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.

Ukupno

 

519.468.882

61.069.021.470

 

KfW

 

 

 

3.1

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit

 

64.633

7.598.288

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,00%

 

 

3.2

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

35.261.419

4.145.350.050

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

 

 

3.3

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

34.999.937

4.114.610.080

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

10.000.004 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

 

 

3.4

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

 

146.748

17.251.787

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

146.748 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.5

KfW - AD "Elektromreža Srbije"- Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

3.297.540

387.660.412

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.477.025 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.6

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

849.569

99.875.728

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

0,85%

 

 

3.7

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,45%

 

 

3.

Ukupno

 

74.619.846

8.772.346.345

 

EUROFIMA

 

 

 

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

28.800.456

3.385.796.063

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

31.159.200 CHF

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4.

Ukupno

 

28.800.456

3.385.796.063

 

Ostali kreditori

 

 

 

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

2.098.162

246.660.997

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.126.713 USD

 

 

 

Kamatna stopa

0,75%

 

 

5.2

IDA-4090-YF -JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

5.679.739

667.712.900

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

1.179.885 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

 

 

5.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

710.742

83.555.195

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

147.647 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

10.359.754

1.217.897.841

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.5

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

126.226.743

14.839.279.050

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

3.120.481.144 JPY

 

 

 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

 

 

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

19.863.198

2.335.127.440

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2022. god.

714.000 KWD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

 

 

5.

Ukupno

 

164.938.338

19.390.233.423

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.147.154.301

134.860.033.103

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.394.252.920

163.909.070.292

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

11.878.946.820

1.396.494.927.535

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

16.599.171.864

1.951.406.943.652

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

28.478.118.684

3.347.901.871.187

* Prema Ugovoru o novaciji
** Posle realizovane swap transakcije prikazano u EUR.

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2022. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

41.000.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

41.000.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

56.670.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

56.670.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

10.080.000

90.720.000

IPA 2013 - Reforma javne uprave

KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE

8.679.000

78.105.000

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

4.839.000

4.567.000

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

179.147.000

86.283.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

20.778.000

207.795.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.656.000

9.380.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

7.350.000

66.137.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

568.000

5.111.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

5.129.000

15.543.000

IPA 2013 ukupno

238.226.000

563.641.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

1.439.000

13.878.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

18.000.000

UPRAVA CARINA

861.000

3.657.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

37.119.000

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

4.422.000

39.801.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

24.000.000

30.000.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

14.916.000

134.240.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

4.626.000

59.620.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

3.193.000

28.729.000

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

1.080.000

3.112.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

74.185.000

IPA 2014 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

9.853.000

88.671.000

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

144.000.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

13.680.000

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

123.785.000

157.853.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

23.976.000

IPA 2014 ukupno

188.175.000

870.521.000

IPA prekogranična saradnja

 

IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

21.120.000

10.622.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

28.950.000

10.830.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.240.000

2.095.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.060.000

5.400.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

9.080.000

740.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.040.000

1.240.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

4.165.000

2.914.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

USTANOVE KULTURE

5.931.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.007.000

31.150.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija-Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

900.000

10.352.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.110.000

10.560.000

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

2.400.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - Da budemo spremni

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

175.000

3.027.000

IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

9.914.000

58.575.000

IPA Sigurnija klima u rumunsko - srpskom prekograničnom području

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

72.000

45.900.000

IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

987.000

41.760.000

IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora
Srbija-Bugarska

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

540.780.000

2.877.692.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

671.321.000

3.115.257.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

1.000

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

94.000.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

2.652.000.000

 

PORESKA UPRAVA

12.500.000

11.250.000

UPRAVA CARINA

15.990.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

2.774.491.000

26.250.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

569.212.000

1.967.692.000

IPA 2015 ukupno

569.212.000

1.967.692.000

IPA 2016

IPA 2016 - Podrška u formi tvining projekta

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

 

26.212.000

IPA 2016 Podrška vidljivosti EU pomoći

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

27.750.000

 

IPA 2016 - nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

 

49.299.000

IPA 2016 ukupno

27.750.000

75.511.000

IPA 2017

IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

231.156.000

728.024.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

25.137.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

117.053.000

292.745.000

IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

108.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

318.000.000

IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva)

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

5.760.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

19.040.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

60.240.000

IPA 2017 ukupno

348.209.000

1.556.946.000

IPA 2018

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

715.000.000

1.497.609.000

IPA 2018 - Konkurentnost

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

154.966.000

464.897.000

IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

453.162.000

1.175.814.000

IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u "SoHo" sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

48.485.000

145.350.000

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

9.600.000

88.061.000

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

24.000.000

IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

8.100.000

36.675.000

IPA 2018 ukupno

1.389.313.000

3.432.406.000

IPA 2019

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju

NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU

0

59.992.000

IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

262.500.000

420.000.000

IPA 2019 ukupno

262.500.000

479.992.000

IPA 2020

IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

87.750.000

293.930.000

IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

 

289.500.000

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

79.000.000

134.514.000

UPRAVA CARINA

14.400.000

249.600.000

IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

72.000.000

IPA 2020 - Životna sredina i klima

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

642.960.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

101.580.000

101.220.000

IPA 2020 ukupno

282.730.000

1.783.724.000

IPA 2021

IPA 2021 - Podržavanje integracije Srbije u jedinstveno tržište

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

0

320.000.000

IPA 2021 ukupno

0

320.000.000

IPA 2022

IPA 2022 - Nealocirana sredstva

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

0

8.050.000

IPA 2022 ukupno

0

8.050.000

ukupno

6.849.597.000

14.199.990.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2022

2023

2024

3

 

3.22

 

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

 

0614

 

5001

Održavanje softverskih licenci

1.340.000.000

1.340.000.000

1.340.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

170.000.000

170.000.000

170.000.000

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

1.200.000.000

1.100.000.000

1.358.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

194.000.000

410.000.000

1.008.319.000

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

720.000.000

720.000.000

720.000.000

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.641.174.000

1.500.000.000

 

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

38.500.000

 

 

5008

Specijalizovana platforma za sigurnu razmenu zvaničnih elektronskih dokumenata između organa državne uprave

72.000.000

 

 

5009

Integralni "CRM", "TICKETING" i multikanalni komunikacioni sistem

534.000.000

 

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

180.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE licence

648.000.000

432.000.000

432.000.000

5014

Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave

970.000.000

1.000.000.000

576.000.000

5015

SMART CITY

750.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

IBM licence

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar "Ložionica"

250.000.000

1.700.000.000

2.800.000.000

UKUPNO VLADA

8.997.674.000

9.508.000.000

9.540.319.000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1407

5005

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine RS od posledica vanrednih događaja

244.000.000

444.000.000

 

5006

Izgradnja i adaptacija objekta Sektora za vanredne situacije

343.000.000

 

 

5007

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila različite namene u periodu od 2022. do 2024. godine

50.000.000

125.000.000

175.000.000

5008

Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u periodu od 2022. do 2024. godine

150.000.000

125.000.000

275.000.000

1408

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova - faza II

60.000.000

50.000.000

50.000.000

5010

Izgradnja centra za informacionu bezbednost

300.000.000

320.000.000

 

5011

Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

180.000.000

200.000.000

500.000.000

5012

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom centru "Makiš"

1.200.000.000

800.000.000

640.000.000

5013

Nadogradnja i proširenje sistema IP telefonije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

100.000.000

100.000.000

232.000.000

5014

Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji

250.000.000

505.000.000

795.000.000

5015

Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih kapaciteta Uprave kriminalističke policije

150.000.000

425.000.000

425.070.000

5016

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II

200.000.000

300.000.000

1.200.000.000

5017

Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP

250.000.000

145.000.000

145.000.000

5019

Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku obuku

150.000.000

150.000.000

377.011.000

1409

5014

Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Direkcije policije

474.250.000

534.230.000

 

5015

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza I

340.000.000

 

 

5016

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata organizacionih jedinica Direkcije policije

377.000.000

467.080.000

 

5017

Osavremenjavanje voznog parka i remont vozila organizacionih jedinica Direkcije policije

505.620.000

 

 

5018

Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje kompleksa Helikopterske jedinice

286.500.000

211.500.000

 

5019

Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

200.000.000

250.000.000

5020

Opremanje i rekonstrukcija objekata Sektora unutrašnje kontrole u cilju podizanja kapaciteta za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

60.000.000

30.000.000

30.000.000

5021

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

250.000.000

150.000.000

200.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

6.020.370.000

5.281.810.000

5.294.081.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

2301

5014

Registar zaposlenih

2.220.000.000

2.040.000.000

 

5015

Integrisani komunikacioni sistem

98.001.000

69.000.000

 

5016

Informacioni sistem - PIMIS

123.000.000

45.000.000

 

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

1.086.000.000

381.000.000

 

5018

Dokument menadžment sistem

18.001.000

 

 

5020

Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje

448.001.000

192.000.000

 

5021

Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija

1.405.000.000

 

 

5022

Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU

123.100.000

28.000.000

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.521.103.000

2.755.000.000

 

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

238.600.000

 

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

218.000.000

 

 

 

5012

Implementacija nove verzije NCTS-a (faza 5)

180.000.000

 

 

 

5013

Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema carinske službe

50.400.000

120.000.000

69.600.000

UPRAVA CARINA 

687.000.000

120.000.000

69.600.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

132.000.000

 

 

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

185.000.000

 

 

 

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

71.800.000

 

 

 

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS

288.000.000

 

 

 

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

200.000.000

 

 

 

5023

Sistem javnih finansija - JAFIN

496.800.000

496.800.000

 

 

5025

Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA

36.000.000

14.000.000

 

 

5026

Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika budžetskih sredstava - ORIS

72.000.000

72.000.000

 

 

5027

Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO)

24.000.000

24.000.000

24.000.000

UPRAVA ZA TREZOR 

1.505.600.000

606.800.000

24.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

7.713.703.000

3.481.800.000

93.600.000

17

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

0301

5001

Rekonstrukcija fasade objekta MSP

73.575.000

 

 

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

2.000.975.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

2.074.550.000 

 

 

19

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5007

Vozila i oprema

1.700.000.000

1.800.000.000

 

5008

Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu

5.488.929.000

5.488.929.000

3.122.144.000

5009

Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije

160.000.000

390.000.000

490.000.000

5010

Opremanje VMA medicinskom opremom

200.000.000

690.000.000

700.000.000

5011

Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za smeštaj NVO i osoblja MO i VS

407.000.000

700.000.000

800.000.000

5012

Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS

170.000.000

500.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

8.125.929.000

9.568.929.000

5.612.144.000

20

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

0608

5001

Partnerstvo za lokalni razvoj

748.195.000

139.845.000

98.482.000

UKUPNO MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

748.195.000

139.845.000

98.482.000

22

 

 

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

 

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad - Ruma

17.500.000.000

20.600.000.000

20.600.000.000

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br. 5 Beograd-Šid - državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

4.000.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.000.000

 

 

5015

Projekat mađarsko-srpske železnice

20.000.000.000

45.950.000.000

13.689.476.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija - petlja Subotica Jug

57.000.000

 

 

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

3.800.000.000

 

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka - Čiflik i Pirot (istok) - Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka - Pirot (Zapad)

1.900.000.000

 

 

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

3.000.000.000

8.400.000.000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad

1.502.250.000

16.581.580.000

15.575.624.000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija-Bratunac

350.000.000

20.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

300.000.000

50.000.000

 

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

300.000.000

50.000.000

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

15.000.000

213.000.000

 

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina-Požega

12.400.000.000

20.700.000.000

 

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate-Preljina

40.000.000.000

45.600.000.000

5.790.000.000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 1"

2.000.000

2.800.000

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

600.000.000

165.320.000

660.000.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

450.000.000

235.000.000

715.000.000

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

888.500.000

640.000.000

1.100.000.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

6.900.000.000

7.521.600.000

2.495.200.000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar - Tutin

900.000.000

 

 

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

11.500.000.000

12.920.000.000

14.310.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

7.000.000.000

6.152.826.000

2.801.531.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd - Surčin

2.400.000.000

 

 

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

4.100.000.000

5.433.658.000

1.517.801.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

294.994.000

434.830.000

216.149.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi

200.000.000

280.000.000

 

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

100.000.000

1.010.000.000

900.000.000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

200.000.000

1.200.000.000

5.600.000.000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

1.100.000.000

2.185.000.000

1.685.000.000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

1.300.000.000

1.900.000.000

 

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

1.340.000.000

2.377.000.000

 

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

1.000.000.000

900.000.000

 

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd-Zrenjanin

2.360.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

5063

Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica-Segedin

10.200.000.000

700.000.000

 

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

3.600.000.000

4.475.000.000

3.111.000.000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

8.500.000.000

 

 

5067

Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama

100.000.000

500.000.000

500.000.000

5068

Nabavka voznih sredstava za "Srbija Voz" a.d.

4.200.000.000

 

 

5069

Projekat izgradnje obilaznica i tunela

4.000.000.000

5.800.000.000

4.168.400.000

5070

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji

12.500.000.000

25.000.000.000

103.583.624.000

5071

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda

50.000.000

7.236.000.000

 

5073

Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima

7.000.000.000

22.940.000.000

19.435.000.000

5074

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca

3.500.000.000

5.500.000.000

 

5075

Izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg - Kikinda

2.360.000.000

 

 

5076

Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac-Golubac

1.000.000

1.700.000.000

2.800.000.000

5077

Izgradnja centra za obuku članova posade brodova

636.020.000

530.740.000

530.740.000

5078

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji

240.000.000

3.354.000.000

2.399.000.000

5079

Realizacija projekta obilaznica oko Beograda, sektor C

1.000.000

3.200.000.000

14.200.000.000

5080

Rekonstrukcija putnih mostova - na granici sa Republikom Hrvatskom

257.000.000

193.000.000

193.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

202.436.764.000

288.851.354.000

244.776.545.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

400.001.000

70.000.000

200.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

350.000.000

380.000.000

100.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

255.853.000

50.000.000

100.000.000

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

250.000.000

150.000.000

150.000.000

5028

Izgradnja zgrade pravosudnih organa u Kruševcu

350.000.000

100.000.000

200.000.000

5030

Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu

80.000.000

100.000.000

 

5031

Izgradnja zgrade Upravnog suda u Beogradu

118.200.000

354.580.000

118.200.000

5032

Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru

34.560.000

69.120.000

69.120.000

MINISTARSTVO PRAVDE

1.838.614.000

1.273.700.000

937.320.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

47.000.000

56.000.000

55.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

125.000.000

88.000.000

6.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

1.589.900.000

 

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

44.700.000

52.000.000

52.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

160.000.000

210.000.000

160.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac - Zabela

143.500.000

262.000.000

382.000.000

5011

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj Mitrovici

133.000.000

164.000.000

92.000.000

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

68.000.000

57.000.000

43.000.000

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

1.500.000

10.000.000

12.000.000

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

10.000.000

61.000.000

30.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 

2.322.600.000

960.000.000

832.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

4.161.214.000

2.233.700.000

1.769.320.000

24

24.3

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

429.883.000

157.225.000

 

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

1.347.689.000

700.409.000

700.409.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

1.777.572.000

857.634.000

700.409.000

24.5

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

1.987.000

538.000

538.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.779.559.000

858.172.000

700.947.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5003

Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu

360.000.000

300.000.000

300.000.000

5004

Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Zubinom Potoku

200.000.000

250.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

560.000.000

550.000.000

300.000.000

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

230.000.000

 

 

5003

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

66.229.000

149.971.000

45.600.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

296.229.000

149.971.000

45.600.000

27

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1807

5001

Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd

1.176.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1.176.000.000 

 

 

28

28.1

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

1.225.000.000

600.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.225.000.000

600.000.000

 

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

81.700.000

262.000.000

 

5005

Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta i konstruktivna sanacija objekta i krova Arhiva Jugoslavije

200.000.000

644.976.000

176.424.000

5006

Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta "Caričin grad" u opštini Lebane

56.436.000

143.220.000

167.830.000

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

338.136.000

1.050.196.000

344.254.000

30

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

0802

5001

Dogradnja EDMS sistema sa integracijom sa drugim sistemima

70.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

70.000.000 

 

 

32

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

0703

5004

Digitalizacija turističke ponude Srbije

14.000.000

254.000.000

 

1507

5002

Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma

60.000.000

235.740.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

74.000.000

489.740.000

 

36

 

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

416.000.000

416.000.000

416.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 

416.000.000

416.000.000

416.000.000

40

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5001

Modernizacija mreže meteoroloških radara Republike Srbije

270.000.000

105.000.000

 

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

74.000.000

 

 

5003

Osavremenjavanje automatskog sistema sprovođenja metodologije odbrane od grada

12.000.000

 

 

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

356.000.000

105.000.000

 

43

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5003

Izgradnja GP Kotroman - druga faza

150.000.000

 

 

5004

Izgradnja GP Kusjak

54.000.000

107.000.000

112.000.000

5005

Izgradnja GP Neštin

54.000.000

107.000.000

112.000.000

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

258.000.000

214.000.000

224.000.000

55

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5010

Rekonstrukcija i adaptacija "Kluba poslanika"

468.623.000

 

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

468.623.000 

 

 

57

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5002

Skladište naftnih derivata "Smederevo" u Smederevu

450.000.000

450.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

450.000.000

450.000.000

 

UKUPNO

247.745.946.000

323.948.517.000

269.215.292.000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2022. godini u iznosu do 20.000.000.000 dinara;

- u 2023. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara;

- u 2024. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2022. godini.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2023. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2024. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2022. godini.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.