Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2023. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.843.364.249.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.964.662.982.000

Budžetski suficit/deficit

-121.298.733.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

25.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

117.201.267.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-264.000.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

1.246.700.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

655.100.000.000

Neto finansiranje

264.000.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

327.600.000.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.843.364.249.000

1. Poreski prihodi

71

1.592.800.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

107.800.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

188.400.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

865.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

77.200.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

787.800.000.000

1.4. Akcize

717

332.100.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

169.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

121.500.000.000

- Ostale akcize

 

41.600.000.000

1.5. Carine

715

86.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.500.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

200.087.380.000

Redovni neporeski prihodi

 

131.623.131.000

- Prihodi od imovine

741

24.900.000.000

- Takse

742

21.900.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

33.600.000.000

- Novčane kazne

743

10.700.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

33.523.131.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

7.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

26.000.000.000

- Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

11.000.000.000

- Ostali vanredni prihodi

74, 77, 78

12.500.000.000

Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

42.464.249.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.643.223.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

20.821.026.000

3. Donacije

731,732,744

50.476.869.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

2.107.364.249.000

1.Tekući rashodi

4

1.537.460.448.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

410.448.632.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

327.306.326.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

56.787.026.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

26.355.280.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

171.409.461.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

143.498.908.000

- Otplata domaćih kamata

441

55.817.484.000

- Otplata stranih kamata

442

69.132.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

5.200.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

13.349.424.000

1.4. Subvencije

45

192.922.079.000

- Subvencije u oblasti nauke i obrazovanja

 

3.311.000.000

- Subvencije u oblasti energetike

 

34.563.713.000

- Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

4.357.148.000

- Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

605.000.000

- Subvencije u privredi

 

25.296.499.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

68.723.093.000

- Subvencije za železnički saobraćaj

 

25.100.000.000

- Subvencije za drumski saobraćaj

 

19.713.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.046.000.000

- Subvencije u oblasti kulture

 

1.800.000.000

- Ostale subvencije

 

8.406.626.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

10.000.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

8.523.574.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

134.203.191.000

- Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

33.327.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

46.318.168.000

- Ostali transferi

463

54.557.657.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

282.432.700.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

185.673.200.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

4.795.800.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

83.351.000.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostale dotacije

 

8.172.700.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

4.250.029.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

147.424.494.000

- Dečja zaštita

 

87.388.788.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

17.705.000.000

- Socijalna zaštita

 

33.861.571.000

- Tranzicioni fond

 

250.000.000

- Učenički standard

 

955.100.000

- Studentski standard

 

1.400.560.000

- Stipendije za mlade talente

 

928.180.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.544.500.000

- Izbegla i raseljena lica

 

1.022.219.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.368.576.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

42.337.380.000

- Sredstva rezervi

499

3.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

39.335.380.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

427.202.534.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

25.500.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

117.201.267.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

264.000.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

1.246.700.000.000

Primanja od zaduživanja

91

1.240.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

230.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

360.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

650.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

6.700.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

655.100.000.000

Izdaci za otplatu kredita

61

649.500.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

425.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

220.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

4.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

5.600.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

327.600.000.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 919.100.000.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada, kao i iz sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja, u iznosu od najviše 650.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 230.000.000.000 dinara, i po potrebi, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, i od primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 360.000.000.000 dinara kao i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 6.700.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 1.246.700.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 327.600.000.000 dinara, predstavljaće pozitivnu promenu stanja na računu. Sredstva od planiranih primanja se mogu koristiti i za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2023. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2023. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2023. godini mogu se izdati garancije Republike Srbije do iznosa od 271.979.189.577 dinara (EUR 2.302.956.728), i to:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos
u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika"Srbija Voz", Beograd - Rekonstrukcija i modernizacija regionalnih depoa

2.952.500.000

EUR

25.000.000

2.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe"Srbija Kargo", Beograd - Nabavka i rekonstrukcija voznih sredstava

5.078.300.000

EUR

43.000.000

 

Ukupno:

8.030.800.000

EUR

68.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Transbalkanski koridor, sekcija 4 - 2x400 kV TS Bajina Bašta - državna granica Crne Gore i državna granica BiH

3.543.000.000

EUR

30.000.000

2.

AD "Elektromreža Srbije" - Energetska efikasnost u prenosnim sistemima

4.133.500.000

EUR

35.000.000

3.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Vetropark Kostolac 1

3.543.000.000

EUR

30.000.000

 

Ukupno:

11.219.500.000

EUR

95.000.000

III.

Domaćim i stranim poslovnim bankama

 

 

 

1.

JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

16.534.000.000

EUR

140.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela

29.525.000.000

EUR

250.000.000

3.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

11.473.619.077

EUR

97.151.728

4.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe"Srbija Kargo", Beograd - Program obnove voznih sredstava

1.771.500.000

EUR

15.000.000

5.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 2"

25.155.300.000

EUR

213.000.000

6.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Postrojenje za kombinovano ko-sagorevanje biomase/OIE TE Kolubara B

46.709.140.500

EUR

395.505.000

7.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Zamena sistema za transport pepela i šljake TENT A

14.762.500.000

EUR

125.000.000

8.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Izgradnja RHE Bistrica

70.860.000.000

EUR

600.000.000

9.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija Vlasinskih HE

9.129.130.000

EUR

77.300.000

10.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Bistrica

4.133.500.000

EUR

35.000.000

11.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Unapređenje distributivne mreže

5.905.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

235.958.689.577

EUR

1.997.956.728

IV.

Evropskoj investicionoj banci

 

 

 

1.

"Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd - Projekat za pametna brojila

4.724.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.724.000.000

EUR

40.000.000

V.

Francuskoj agenciji za razvoj (AFD)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija RP 110 kV Pančevo 1 uz primenu savremenih digitalnih tehnologija

1.417.200.000

EUR

12.000.000

 

Ukupno:

1.417.200.000

EUR

12.000.000

VI.

Evropskom društvu za finansiranje železničkih voznih sredstava (EUROFIMA)

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika"Srbija Voz", Beograd - Nabavka novih voznih sredstava i modernizacija postojećeg voznog parka (nabavka novih lokomotiva, modernizacija postojećih dizel-motornih vozova, nabavka voznih sredstava za međunarodni putnički saobraćaj)

10.629.000.000

EUR

90.000.000

 

Ukupno:

10.629.000.000

EUR

90.000.000

 

UKUPNO:

271.979.189.577

EUR

2.302.956.728

B. Republika Srbija u 2023. godini može odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 3.742.090.568.965 dinara (USD 795.000.000 i EUR 30.898.648.806), i to sa:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos
u originalnoj
valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Projekat upravljanja tranzicijom rudarskog sektora za budući razvoj

8.185.170.000

USD

70.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

7.600.515.000

USD

65.000.000

3.

Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane

5.302.690.000

EUR

44.900.000

4.

Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava

10.440.040.000

EUR

88.400.000

5.

Razvoj tržišta kapitala

3.507.930.000

USD

30.000.000

6.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

18.708.960.000

USD

160.000.000

7.

Treći zajam za zdravstvo

8.769.825.000

USD

75.000.000

8.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast

8.769.825.000

USD

75.000.000

9.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

18.708.960.000

USD

160.000.000

10.

Dodatno finansiranje Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

2.338.620.000

USD

20.000.000

 

Ukupno:

76.589.805.000
15.742.730.000

USD
EUR

655.000.000
133.300.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.905.000.000

EUR

50.000.000

2.

Rekonstrukcija četiri Klinička centra u Srbiji

17.715.000.000

EUR

150.000.000

3.

Razvoj dualnih trening centara

4.724.000.000

EUR

40.000.000

4.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš

129.910.000.000

EUR

1.100.000.000

5.

Finansijski ugovor o obezbeđivanju dodatnog finansiranja za Projekat razvoja rečne transportne infrastrukture

3.661.100.000

EUR

31.000.000

6.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole" - Faza III

590.500.000

EUR

5.000.000

7.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš - Merdare - deonica Beloljin - Merdare

21.258.000.000

EUR

180.000.000

8.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

10.038.500.000

EUR

85.000.000

9.

Regionalni sistem vodosnabdevanja Kolubara - II faza

2.774.890.001

EUR

23.496.105

10.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza III

6.495.500.000

EUR

55.000.000

 

Ukupno:

203.072.490.001

EUR

1.719.496.105

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.905.000.000

EUR

50.000.000

2.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš

64.955.000.000

EUR

550.000.000

3.

Izgradnja brane sa akumulacijom Pambukovica

5.905.000.000

EUR

50.000.000

4.

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji - Faza 1

3.543.000.000

EUR

30.000.000

5.

Energetska sanacija stambenih i javnih objekata

5.905.000.000

EUR

50.000.000

6.

Projekat izgradnje Sektora II Autoputa Niš - Merdare - deonica Beloljin - Merdare

21.258.000.000

EUR

180.000.000

7.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - dodatna sredstva za fazu I i fazu II

2.125.800.000

EUR

18.000.000

8.

Proširenje Naučno-tehnoloških parkova

9.448.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

119.044.800.000

EUR

1.008.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Programski zajam - vodosnabdevanje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

35.430.000.000

EUR

300.000.000

2.

Izgradnja nove Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2

3.070.600.000

EUR

26.000.000

3.

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu i novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

3.543.000.000

EUR

30.000.000

4.

Univerzitetski sportski centar

2.362.000.000

EUR

20.000.000

5.

Zajam za podršku zdravstvu

23.620.000.000

EUR

200.000.000

6.

Projekat stambene obnove posle zemljotresa u Dositejevoj ulici u Kraljevu

602.310.000

EUR

5.100.000

7.

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

2.952.500.000

EUR

25.000.000

8.

Projekat izgradnje BIO4 kampusa

35.430.000.000

EUR

300.000.000

 

Ukupno:

107.010.410.000

EUR

906.100.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, Faze II i III

7.676.500.000

EUR

65.000.000

2.

Program Zeleni gradovi

8.267.000.000

EUR

70.000.000

3.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

15.943.500.000

EUR

135.000.000

4.

Intervencija na izgradnji i rehabilitaciji kanalizacione mreže i glavnog kolektora u jedinicama lokalne samouprave

11.810.000.000

EUR

100.000.000

5.

Projekat unapređenja zapošljavanja "Good Jobs for Serbia"

5.905.000.000

EUR

50.000.000

6.

Solarna energija u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji

4.724.000.000

EUR

40.000.000

7.

Obnovljivi izvori energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (komponenta 2)

2.362.000.000

EUR

20.000.000

8.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

15.943.500.000

EUR

135.000.000

9.

Projekat energetske efikasnosti - faza III

5.905.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

78.536.500.000

EUR

665.000.000

VI.

Francuskom agencijom za razvoj (AFD)

 

 

 

1.

DPL Zajam za razvojnu politiku zelenog rasta

15.943.500.000

EUR

135.000.000

2.

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji - druga faza

7.600.515.000

USD

65.000.000

3.

Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava

20.880.080.000

EUR

176.800.000

4.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama za pružanje usluga i zeleni rast

8.769.825.000

USD

75.000.000

5.

DPL zajam za razvojnu politiku zelenog rasta - faza 2

15.943.500.000

EUR

135.000.000

 

Ukupno:

16.370.340.000 52.767.080.000

USD
EUR

140.000.000
446.800.000

VII.

Stranim vladama i fondovima

 

 

 

1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture - druga faza

88.575.000.000

EUR

750.000.000

2.

Razvoj sistema gradske železnice - Projekat Beogradski dijametri

153.530.000.000

EUR

1.300.000.000

3.

Republika Francuska - Trezor

 

 

 

3.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.448.000.000

EUR

80.000.000

3.2.

Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

2.875.530.923

EUR

24.348.272

4.

Projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela

29.525.000.000

EUR

250.000.000

5.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije (uključujući, ali ne ograničavajući se na obezbeđivanje sredstava za finansiranje potreba Republike Srbije od nacionalnog značaja)

413.350.000.000

EUR

3.500.000.000

 

Ukupno:

697.303.530.923

EUR

5.904.348.272

VIII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

354.300.000.000

EUR

3.000.000.000

 

Ukupno:

354.300.000.000

EUR

3.000.000.000

IX.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate - Preljina (Moravski koridor)

94.480.000.000

EUR

800.000.000

2.

Projekat za izgradnju urbane infrastrukture i nacionalnog stadiona sa pristupnim saobraćajnicama

41.335.000.000

EUR

350.000.000

3.

Projekat izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu

22.439.000.000

EUR

190.000.000

4.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

5.

Projekat izgradnje obilaznice oko Kragujevca

17.715.000.000

EUR

150.000.000

6.

Projekat izgradnje autoputa na deonici Kragujevac - Mrčajevci

35.430.000.000

EUR

300.000.000

7.

Projekat izgradnje Šumadijskog koridora

17.715.000.000

EUR

150.000.000

8.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Bački Breg - Kikinda

11.810.000.000

EUR

100.000.000

9.

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji ("Čista Srbija")

24.801.000.000

EUR

210.000.000

10.

Projekat izgradnje deponija čvrstog otpada

33.068.000.000

EUR

280.000.000

11.

Projekat izgradnje autoputa, deonica Beograd - Zrenjanin - Novi Sad

83.851.000.000

EUR

710.000.000

12.

Projekat izgradnje autoputa Beograd -Južni Jadran E-763, deonica: Požega - Boljare

183.055.000.000

EUR

1.550.000.000

13.

Rekonstrukcija deonica pruge na pruzi Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš

70.860.000.000

EUR

600.000.000

14.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Požega - Kotroman

98.023.000.000

EUR

830.000.000

15.

Hibridna reverzibilna hidroelektrana "Đerdap 3"

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

16.

Solarne elektrane instalisane snage 1GW na teritoriji Republike Srbije

94.480.000.000

EUR

800.000.000

17.

Vetroelektrane 800MW-1GW

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

18.

Nabavka 5 novih brzih vozova

6.436.450.000

EUR

54.500.000

19.

Finansiranje podrške budžetu Republike Srbije (uključujući, ali ne ograničavajući se na obezbeđivanje sredstava za finansiranje potreba Republike Srbije od nacionalnog značaja)

413.350.000.000

EUR

3.500.000.000

20.

Rekonstrukcija i modernizacija pruge Valjevo - Vrbnica - granica sa Crnom Gorom

118.100.000.000

EUR

1.000.000.000

21.

Dodatno finansiranje Projekta izgradnje autoputa Sremska Rača - Kuzmin

11.219.500.000

EUR

95.000.000

22.

Izgradnja RHE Bistrica

70.860.000.000

EUR

600.000.000

23.

Revitalizacija Vlasinskih HE

9.129.130.000

EUR

77.300.000

24.

Revitalizacija HE Bistrica

4.133.500.000

EUR

35.000.000

25.

Priprema i izgradnja centra za specijalizovane izložbe

35.430.000.000

EUR

300.000.000

 

Ukupno:

1.852.020.580.000

EUR

15.681.800.000

X.

Kineskim bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok- Pančevo) Sektor C

80.308.000.000

EUR

680.000.000

2.

Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa izgradnjom mosta preko Dunava i pristupnim saobraćajnicama

17.617.567.500

EUR

149.175.000

 

Ukupno:

97.925.567.500

EUR

829.175.000

XI.

Poslovnim bankama

 

 

 

1.

Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac -Loznica

29.525.000.000

EUR

250.000.000

2.

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac

31.843.235.541

EUR

269.629.429

3.

Projekti u oblasti komunalno-ekološkog uređenja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i vodosnabdevanja, putne i rečne infrastrukture

10.038.500.000

EUR

85.000.000

 

Ukupno:

71.406.735.541

EUR

604.629.429

 

 

 

USD

795.000.000

 

UKUPNO:

3.742.090.568.965

EUR

30.898.648.806

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

U slučaju da nije moguće realizovati zajam sa navedenim zajmodavcem i/ili je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja kod drugih zajmodavaca, moguća je promena zajmodavca za finansiranje projekata do iznosa planiranog zaduživanja navedenog u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. avgust 2022. godine, iznosilo je 3.784.526.272.615 dinara (32.244.793.522 EUR). Projekcije rata glavnice indikativnog su karaktera i date su na osnovu stanja duga na dan 31. avgust 2022. godine i ostalih raspoloživih informacija.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.525.086

2.643.737.855

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.205.746

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

371.092.852

43.554.648.539

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

8.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

25.200.979

2.957.803.612

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

25.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.600.826

892.098.301

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.334.037

156.574.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 RSD

 

 

 

Kuponska stopa

5,25% - 6,25%

 

 

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

13.845.600

1.625.038.688

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kuponska stopa

2,50% - 4,00%

 

 

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

7.914.889.828

928.959.538.250

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

319.265.820.000 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvanaestomesečni zapisi

3,90%

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

1,75%-2,75%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

2,00%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

4,00%-4,50%

 

 

 

- petipogodišnje obveznice

3,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

4,50%-5,75%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice
- dvanaestipogodišnje obveznice

5,875%-10,00% 4,50%

 

 

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.417.370.000

283.723.332.582

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

485.365.000 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- pedesettronedeljna obveznica

2,40%

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

0,75%

 

 

 

- dvoipogodišnje obveznice

0,85%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

1,00%-2,25%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

3,25%-5,00%

 

 

 

- dvanaestogodišnje obveznice

1,50%-2,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50%-5,85%

 

 

 

- dvadesetogodišnje obveznice

2,25%-3,50%

 

 

 

- dvadesetpetogodišnje obveznice

2,30%

 

 

1.10

Državne obveznice emitovane radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu

 

69.445.330

8.150.701.135

 

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

 

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

9.235.700 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.11

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.974.346

583.832.029

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.832.738

215.105.847

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.13

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

26.134.730

3.067.396.623

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - Finansiranje projekta Ruma - Šabac - Loznica

 

96.180.746

11.288.599.547

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.612.657.079 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

3M BELIBOR + 2,70%

 

 

1.15

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica - Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin)

 

65.924.656

7.737.484.522

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,85%

 

 

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd - Finansiranje projekta Ruma - Šabac - Loznica

 

21.717.346

2.548.934.543

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

6M BELIBOR + 2,00%

 

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE -UNUTRAŠNJI DUG

 

11.066.274.846

1.298.833.185.745

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD - Konsolidacioni zajam A

 

178.033.651

20.895.560.340

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD - Konsolidacioni zajam B

 

338.318.757

39.707.998.868

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje Projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

1.670.034

196.009.508

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.119.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou"

 

1.692.064

198.595.168

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,07%

 

 

1.5

IBRD - Projekat "Regionalni razvoj Bora"

 

905.613

106.290.529

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

607.850 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Dodatno finansiranje Projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

4.351.777

510.761.968

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.920.067 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

997.377

117.060.728

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

669.152 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

20.346.700

2.388.063.682

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.910.660 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Projekat autoput Koridor 10

 

161.332.323

18.935.348.857

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

23.078.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

41.276.400

4.844.553.281

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.904.720 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

43.791.470

5.139.743.515

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.846.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Dodatno finansiranje projekat zdravstva

 

2.955.998

346.941.389

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

4.516.850

530.136.368

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.028.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.630.044.117

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

 

 

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

961.439

112.842.779

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

297.630 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

33.346.683

3.913.853.542

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.067.365 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.17

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

219.524.502

25.765.283.450

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.224.683 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.18

IBRD - Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

 

19.532.755

2.292.532.114

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.048.336 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.363.647.380

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.364.220 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

26.665.846

3.129.733.040

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.561.354 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

84.927.236

9.967.790.752

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

50.709.204

5.951.668.281

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

4.833.864 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.539.700.280

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

31.500.000

3.697.110.902

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

 

 

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.431.506.360

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

66.100.000

7.758.064.460

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

61.326.923

7.197.855.095

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

4.084.373 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

21.697.972

2.546.660.572

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.469.118 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije

 

13.913.772

1.633.039.924

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

795.827 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

31.416.241

3.687.280.254

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.141.624 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.31

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

160.600.000

18.849.397.160

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.32

IBRD - Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

5.842.605

685.738.388

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.33

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

4.713.250

553.187.554

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.34

IBRD - Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

 

1.027.035

120.541.660

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

120.930 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.35

IBRD - Projekat za konkurentnu poljoprivredu

 

14.114.500

1.656.599.105

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.902.990 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.36

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

8.477.837

995.031.915

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

985.760 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.37

IBRD - Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

 

9.226.324

1.082.880.763

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.478.033 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.38

IBRD - Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID - 19"

 

40.367.267

4.737.849.585

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.840.265 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

 

 

1.39

IBRD - Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa

 

10.195.500

1.196.631.561

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

566.870 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

1.40

IBRD - Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak

 

82.600.000

9.694.646.360

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,63%

 

 

1.41

IBRD - Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa

 

1.127.500

132.333.097

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,65%

 

 

1

Ukupno

 

2.234.332.817

262.240.514.651

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA - Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

7.817.728

917.555.758

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA - Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

3.811.467

447.346.537

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.935.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA - Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

3.921.850

460.302.058

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.020.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA - Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

500.694

58.765.698

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA - Projekat promocije zapošljavanja

 

231.156

27.130.478

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

89.009 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA - Projekat zdravstva

 

954.019

111.971.868

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

734.637 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA - Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

3.754.538

440.664.894

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.927.442 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA - Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

2.745.525

322.238.382

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.409.451 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.9

IDA- Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

5.280.390

619.751.974

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.626.455 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.10

IDA - Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

6.239.457

732.316.277

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.601.554 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.11

IDA - Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

14.804.335

1.737.564.060

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.800.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.12

IDA - Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

7.142.198

838.269.817

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.666.541 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.13

IDA - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

3.667.624

430.463.930

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

627.608 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2

Ukupno

 

60.870.981

7.144.341.731

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

12.588.036

1.477.440.136

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.285.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

9.359.375

1.098.496.724

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.661.012 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća

 

802.131

94.144.997

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

33.088.647

3.883.568.202

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

143.205.357

16.807.812.287

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.994.048 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Projekat modernizacije škola

 

44.585.880

5.232.982.315

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2046.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.721.450 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Klinički centri/A

 

72.743.539

8.537.807.388

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.340.041 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Klinički centri/B

 

63.000.000

7.394.221.800

 

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2046.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.9

EIB - Klinički centri/C

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.10

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća II/A, II/B i II/C

 

2.955.777

346.915.354

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.034.854 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.11

EIB - Koridor 10-Autoput (E80)-faza I

 

252.405.329

29.624.460.082

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.683.722 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Koridor 10-Autoput (E75)

 

306.982.516

36.030.108.117

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

8.247.770 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.13

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

13.842.146

1.624.633.302

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

750.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.14

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

 

46.477.056

5.454.946.946

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

9.533.949 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.15

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

62.722.944

7.361.704.097

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.411.255 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.16

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.787.036.946

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

906.423 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.17

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

14.270.967

1.674.963.373

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.18

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B

 

95.194.792

11.172.879.447

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

14.365.123 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.19

EIB - Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji

 

25.735.000

3.020.480.921

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2052.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.20

EIB - Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.21

EIB - Revitalizacije javne infrastrukture u najugroženijim i najsiromašnijim opštinama u zemlji Partnerstvo za lokalni razvoj

 

14.286.786

1.676.820.071

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.05.2047.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.22

EIB - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

 

12.000.000

1.408.423.200

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,328%

 

 

3.23

EIB - Autoput E-80 deonica Niš -Merdare faza I

 

4.742.640

556.636.958

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2051.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,861%

 

 

3.24

EIB - Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

 

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

3.25

EIB - COVID - 19 Podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

 

86.084.977

10.103.673.261

 

Prvi datum otplate glavnice

25.07.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.760.622 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.26

EIB - Povezane škole u Srbiji

 

33.085.502

3.883.199.015

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3

Ukupno

 

1.373.905.415

161.253.354.939

 

EBRD

 

 

 

4.1

EBRD - Koridor X

 

54.029.304

6.341.343.725

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

28.103.466 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

55.830.048

6.552.694.520

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

9.678.549 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.3

EBRD - Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I

 

184.990

21.712.017

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

15.416 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.4

EBRD - Izgradnja autoputa E-80 Niš - Merdare, deonica Niš -Pločnik, faza I

 

3.323.145

390.032.927

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.5

EBRD - Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima

 

740.000

86.852.764

 

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

30.833 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.6

EBRD - Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2024.

9.403.646

1.103.692.766

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.7

EBRD - Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2025.

150.000

17.605.290

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.8

EBRD - Program čvrstog otpada u Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.9

EBRD - Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima II

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

22.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.06.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4

Ukupno

 

123.661.133

14.513.934.009

 

CEB

 

 

 

5.1

CEB - Klizišta 1: Rekonstrukcija i obnova stambene i prateće infrastrukture pogođene nizom klizišta na teritoriji jednog broja opština centralne Srbije

 

1.626.000

190.841.344

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

945.200 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.2

CEB - Izbeglice: Obezbeđenje trajnih stambenih jedinica

 

446.383

52.391.356

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

148.794 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

5.3

CEB - Klizišta 2: Radovi na rehabilitaciji posledica klizišta nastalih u proleće 2006. godine na teritoriji Srbije

 

2.370.000

278.163.582

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62%

 

 

5.4

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

10.449.328

1.226.422.985

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.237.789 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.5

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

13.757.181

1.614.661.081

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.143.740 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.6

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

47.584.615

5.584.939.693

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.170.940 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.7

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

14.987.312

1.759.039.840

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.462.483 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.8

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.444.444

286.901.022

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

388.889 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.9

CEB - Zajam za Projekat izgradnje zatvora u Kragujevcu

 

15.066.667

1.768.353.575

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.755.556 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.10

CEB - Projekat rehabilitacije javnih bolnica

 

153.939.394

18.067.651.152

 

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.10.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

14.530.303 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.11

CEB - Projekat izgradnje nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

 

19.500.000

2.288.687.700

 

Prvi datum otplate glavnice

06.11.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.06.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.12

CEB - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.13

CEB - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

 

11.228.710

1.317.898.014

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

450.871 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.14

CEB - Podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19

 

195.000.000

22.886.877.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.08.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.15

CEB - Infrastruktura u kulturi

 

5.000.000

586.843.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,27%

 

 

5.16

CEB - Studentsko stanovanje

 

1.000.000

117.368.600

 

Prvi datum otplate glavnice

11.03.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.03.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

100.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,91%

 

 

5.17

CEB - Univerzitetska infrastruktura

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.18

CEB - Centar za obuku za dualno obrazovanje

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5

Ukupno

 

494.400.034

58.027.039.944

 

Krediti Export - Import Bank of China

 

 

 

6.1

Export - Import Bank of China - Projekat sistem NUCTECH za inspekciju kontejnera/vozila

 

8.631.474

1.013.064.019

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.2

Export - Import Bank of China - Projekat most Zemun - Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

 

103.914.301

12.196.276.044

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

16.055.556 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.3

Export - Import Bank of China -Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac - Ljig)

 

229.778.666

26.968.800.346

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

20.066.667 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.4

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

131.070.440

15.383.553.993

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

29.252.003 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.5

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

318.780.479

37.414.818.496

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

27.748.128 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.6

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin - Obrenovac)

 

191.176.240

22.438.087.662

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

13.241.259 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

265.715.619

31.186.670.191

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

19.614.901 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.8

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)**

 

186.052.986

21.836.778.488

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

- 0,07%

 

 

6.9

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina - Požega

 

240.911.010

28.275.387.978

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.10

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)

 

246.039.207

28.877.277.320

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.11

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

 

32.937.160

3.865.788.357

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,70%

 

 

6.12

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje državnog puta 1b reda br. 27 Loznica - Valjevo -Lazarevac, deonica Iverak -Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega)

 

65.201.154

7.652.568.187

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 2,35%

 

 

6.13

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor")

 

121.155.976

14.219.907.334

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6

Ukupno

 

2.141.364.712

251.328.978.415

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt**

 

186.012.891

21.832.072.575

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

15.501.074 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,393%

 

 

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.288.120.385

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,20%

 

 

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

44.471.474

5.219.554.655

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7.4

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

37.339.448

4.382.478.750

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

37.500.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,50%

 

 

7.5

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

759.705.913

89.165.619.399

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

79.315.710 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,10%

 

 

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

67.418.720

7.912.840.754

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

995.718.616

116.866.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku**

 

713.159.013

83.702.474.973

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

178.289.753 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,96%

 

 

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

29.982.890

3.519.049.812

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

23.752.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% + 0,50% administrativni troškovi

 

 

7

Ukupno

 

2.844.783.965

333.888.311.303

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

8.1

Pariski klub

 

695.089.814

81.581.718.299

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

83.480.518 EUR
74.441.401 USD
825.299 GBP
17.510.819 CHF
1.115.212.452 JPY
9.104.823 DKK
5.746.074 SEK
9.205.550 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku
zemlju članicu
Pariskog kluba

 

 

8.2

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

7.909.438

928.319.722

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.273.292 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.3

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji I - faza 2

 

5.288.111

620.658.202

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.117.613 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17%

 

 

8.4

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji II - faza 2

 

6.298.870

739.289.591

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49%

 

 

8.5

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

25.635.428

3.008.794.242

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

4.667.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

8.6

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

2,10%

 

 

8.7

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

7.880.226

924.891.114

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.904.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.8

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

9.489.240

1.113.738.765

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.618.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.9

KfW - Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene - faza II

 

4.000.000

469.474.400

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.10

KfW - Projekat Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,40%

 

 

8.11

KfW - Program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza V"

 

52.500

6.161.852

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.12

KfW - Program "Integrisano upravljanje čvrstim otpadom - Faza I"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,90%

 

 

8.13

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

504.348.564

59.194.684.925

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

 

 

8.14

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

733.463.890

86.085.629.920

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

 

 

8.15

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. i DENİZBANK A. S. - Novi Pazar - Tutin; Sremska Rača - Kuzmin, i most preko reke Save

 

136.295.128

15.996.768.321

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

12.900.047 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.16

JP MORGAN CHASE BANK - Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) - UKEF garancija

 

300.079.901

35.219.957.849

 

Prvi datum otplate glavnice

16.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.06.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

8.17

Francuska agencija za razvoj - Projekat modernizacije železničkog sektora, faza 1

 

1.000.000

117.368.600

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,25%

 

 

8.18

Francuska agencija za razvoj - Realizacija programa urbane sredine otporne na klimatske promene

 

50.000.000

5.868.430.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,13%

 

 

8.19

Francuska agencija za razvoj - Program čvrstog otpada u Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

8.20

JP MORGAN CHASE BANK - Projekat izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate -Preljina (Moravski koridor) - MIGA garancija

 

107.272.314

12.590.401.318

 

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

8.21

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA - Prva faza Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,75%

 

 

8.22

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH - Projekat izgradnje kanalizacione infrastrukture u Varvarinu, Mionici, Krupnju, Lajkovcu, Banji Vrujci, Svrljigu, Kladovu, Lazarevcu, Velikim Crljenima, Obrenovcu i Vranju u Republici Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

8.23

Eurobond 2029

 

1.550.000.000

181.921.330.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

8.24

Eurobond 2027

 

2.000.000.000

234.737.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,125%

 

 

8.25

Eurobond 2030**

 

1.016.432.323

119.297.238.694

 

Prvi datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

1.12.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,066%

 

 

8.26

Eurobond 2033

 

1.000.000.000

117.368.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.03.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,65%

 

 

8.27

Eurobond 2036

 

750.000.000

88.026.450.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,05%

 

 

8.28

Eurobond 2028

 

1.000.000.000

117.368.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.09.2028.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.09.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,00%

 

 

8.29

Dugoročne državne hartije od vrednosti (NSV Notes)

 

340.000.000

39.905.324.000

 

Prvi datum otplate glavnice

23.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

 

 

 

 

-trogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,75%

 

 

 

-četvorogodišnje NSV Notes

6M EURIBOR + 3,95%

 

 

8

Ukupno

 

10.250.535.747

1.203.091.029.814

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

19.523.854.804

2.291.487.504.806

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

30.590.129.650

3.590.320.690.551

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

 

 

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

2.678.750

314.401.137

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.2

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.571.250

419.152.613

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.3

Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

6.250.000

733.553.750

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.4

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

6.250.000

733.553.750

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.5

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

2.678.750

314.401.137

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.071.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.6

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

3.571.250

419.152.613

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.428.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.7

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

18.750.000

2.200.661.250

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.8

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

 

10.000.000

1.173.685.998

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,45%

 

 

1.9

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

20.625.000

2.420.727.375

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

 

 

1.10

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

20.625.000

2.420.727.375

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

6.874.986

806.907.429

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.499.995 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

 

 

1.12

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

16.000.000

1.877.897.600

 

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,39%

 

 

1.13

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Investiciona izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin III faza

 

4.000.000

469.474.400

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

 

 

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - "JAT Tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

1.600.000

187.789.760

 

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

 

 

1.15

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - JP "Skijališta Srbije" - Izgradnja žičare-gondole Brzeće (Bela reka) - Mali Karaman na Kopaoniku, sa pratećim sadržajima

 

27.214.263

3.194.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.03.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

638.820.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

1M BELIBOR + 1,80%

 

 

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo - Loznica

 

75.000.000

8.802.645.000

 

Prvi datum otplate glavnice

21.09.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,85%

 

 

1.17

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Finansiranje razvodnog gasovoda Leskovac - Vranje

 

28.000.000

3.286.320.800

 

Prvi datum otplate glavnice

19.10.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.07.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.166.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

 

 

1.18

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" - Gasifikacija Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo

 

66.000.000

7.746.327.600

 

Prvi datum otplate glavnice

20.01.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.10.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,78%

 

 

1.19

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

10.000.000

1.173.686.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.20

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,57%

 

 

1.21

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas" - Jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

14.04.2024.

10.000.000

1.173.686.000

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.01.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,53%

 

 

1.22

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.521.058.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

17.142.857 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,77%

 

 

1.23

Banca Intesa a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.521.058.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.909.091 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

 

 

1.24

Naša AIK Banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

10.000.000

1.173.686.000

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.714.286 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,80%

 

 

1.25

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

20.000.000

2.347.372.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

11.428.571 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

 

 

1.26

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

10.000.000

1.173.686.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,69%

 

 

1.27

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

40.000.000

4.694.744.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

14.545.455 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,82%

 

 

1.28

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.29

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,35%

 

 

1.30

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.31

Raiffeisen banka a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

10.000.000

1.173.686.000

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.636.364 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,45%

 

 

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG

 

519.689.249

60.995.199.587

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

 

 

 

1.1

EBRD - JP "Putevi Srbije" -Obilaznica oko Beograda

 

7.457.913

875.324.796

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

7.457.913 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.2

EBRD - AD "Železnice Srbije" -Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

21.449.339

2.517.478.921

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.724.670 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.3

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

9.418.775

1.105.468.485

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.847.671 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.4

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

10.740.234

1.260.566.281

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.580.078 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.5

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

31.432.850

3.689.229.654

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.477.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.6

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru

 

5.179.466

607.906.617

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.179.466 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.7

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

45.044.528

5.286.813.150

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

11.300.567 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.8

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

1.761.690

206.767.051

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

440.422 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.9

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

3.370.770

395.622.529

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.685.385 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.10

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

4.460.764

523.553.642

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.230.382 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.11

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

118.518.518

13.910.352.589

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.06.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

14.814.815 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.12

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza I

 

26.478.529

3.107.747.894

 

Prvi datum otplate glavnice

17.05.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.521.765 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.13

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza II

 

9.398.618

1.103.102.597

 

Prvi datum otplate glavnice

16.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

985.843 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.14

EBRD - AD "Srbija Voz" - Nabavka voznih sredstava

 

57.160.000

6.708.789.172

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.598.182 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.15

EBRD - Elektrodistribucija Srbije d.o.o. - Pametna brojila

 

400.000

46.947.440

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1

Ukupno

 

352.271.994

41.345.670.818

 

EIB

 

 

 

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

4.613.978

541.536.181

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.533.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

17.246.667

2.024.217.110

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" -Rekonstrukcija energetskog sistema

 

8.301.244

974.305.408

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.684.807 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.4

EIB - Grad Beograd - Projekat obnove Grada Beograda

 

36.563.076

4.291.357.027

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

5.767.587 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

789.247

92.632.868

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.6

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

5.893.333

691.692.213

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.7

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

75.771.111

8.893.149.228

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.720.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.8

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

10.315.802

1.210.751.249

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

944.400 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.09

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

48.785.658

5.725.904.415

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

4.999.350 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

 

 

2.10

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

17.766.667

2.085.248.794

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.11

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

18.800.000

2.206.529.680

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

51.775.000

6.076.759.265

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.13

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

15.808.390

1.855.408.657

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.463.075 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

36.222.222

4.251.351.514

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.388.889 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.15

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

49.021.191

5.753.548.504

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

3.414.634 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.16

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

70.054.608

8.222.211.212

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

4.278.522 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2

Ukupno

 

467.728.194

54.896.603.325

 

KfW

 

 

 

3.1

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit

 

322.734

37.878.858

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,00%

 

 

3.2

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

25.468.170

2.989.163.412

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

 

 

3.3

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

24.999.933

2.934.207.141

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

10.000.004 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

 

 

3.4

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

10.953.841

1.285.637.034

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.477.025 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.5

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

26.495.720

3.109.765.515

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,85%

 

 

3.6

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,45%

 

 

3

Ukupno

 

88.240.398

10.356.651.960

 

EUROFIMA

 

 

 

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

15.404.547

1.808.010.153

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

0 CHF

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4

Ukupno

 

15.404.547

1.808.010.153

 

Ostali kreditori

 

 

 

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

1.347.729

158.181.014

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

762.709 USD

 

 

 

Kamatna stopa

0,75%

 

 

5.2

IDA-4090-YF - JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

4.596.687

539.506.727

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

1.179.885 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

 

 

5.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

575.213

67.511.931

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

147.647 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

9.747.847

1.144.091.133

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.5

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

154.521.250

18.135.942.751

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

6.129.172.288 JPY

 

 

 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

 

 

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

20.540.764

2.410.840.665

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

714.000 KWD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

 

 

5.7

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana - JP "Srbijagas"

 

20.000.000

2.347.372.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2023. god.

11.428.571 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,71%

 

 

5

Ukupno

 

211.329.490

24.803.446.221

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.134.974.623

133.210.382.477

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.654.663.872

194.205.582.064

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

11.585.964.095

1.359.828.385.332

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

20.658.829.427

2.424.697.887.283

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

32.244.793.522

3.784.526.272.615

* Prema Ugovoru o novaciji
** Posle realizovane swap transakcije prikazano u EUR.

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2023. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

672.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

 

672.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

93.843.000

38.109.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

13.056.000

130.573.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.656.000

9.380.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

2.454.000

22.078.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

2.384.000

21.456.000

IPA 2013 ukupno

 

 

113.393.000

221.596.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

18.000.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

32.347.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

3.843.000

34.580.000

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

2.639.000

23.747.000

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO SPORTA

632.000

3.992.000

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

11.260.000

113.000.000

IPA 2014 ukupno

 

 

18.374.000

225.666.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.222.000

17.650.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

23.471.000

22.550.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.281.000

7.250.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

13.390.000

14.260.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

19.062.000

9.120.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

19.040.000

7.620.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

0

10.070.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

6.000.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.607.000

43.510.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija-Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.021.000

10.352.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.110.000

10.560.000

IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

24.126.000

58.140.000

IPA Sigurnija klima u rumunsko-srpskom prekograničnom području

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

4.222.000

46.774.000

IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

29.844.000

45.901.000

IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

2.220.780.000

3.003.024.000

Program "Intereg" IPA Rumunija - Srbija 2021-2027

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

21.000.000

 

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

 

2.435.176.000

3.306.781.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

1.000

 

MINISTARSTVO KULTURE

87.000.000

 

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

3.000.000.000

 

PORESKA UPRAVA

11.000.000

10.000.000

UPRAVA CARINA

12.000.000

15.990.000

IPA članarine ukupno

 

 

3.110.001.000

25.990.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.339.582.000

3.876.039.000

IPA 2015 ukupno

 

 

1.339.582.000

3.876.039.000

IPA 2016

IPA 2016 - Podrška u formi tvining projekta

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE

 

20.888.000

IPA 2016 - nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

 

12.000.000

IPA 2016 ukupno

 

 

 

32.888.000

IPA 2017

IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

349.807.000

745.541.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

820.874.000

616.721.000

IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

72.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

116.729.000

IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva)

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

56.844.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

35.572.000

IPA 2017 ukupno

 

 

1.170.681.000

1.643.407.000

IPA 2018

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

523.000.000

609.298.000

IPA 2018 - Konkurentnost

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

154.966.000

464.897.000

IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

808.950.000

2.226.917.000

IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u "SoHo" sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

81.277.000

182.074.000

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

6.553.000

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

117.900.000

IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE

3.000.000

54.675.000

IPA 2018 ukupno

 

 

1.571.193.000

3.662.314.000

IPA 2019

Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju

NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU

13.512.000

57.048.000

IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

323.226.000

517.162.000

IPA 2019 ukupno

 

 

336.738.000

574.210.000

IPA 2020

IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

87.750.000

270.000.000

IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

 

537.750.000

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

34.591.000

58.804.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

85.793.000

UPRAVA CARINA

14.400.000

249.600.000

IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

21.600.000

122.400.000

MINISTARSTVO PROSVETE

 

114.000.000

IPA 2020 - Životna sredina i klima

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

730.560.000

IPA 2020 II deo - Podrška EU integracijama - Nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

78.192.000

IPA 2020 - Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

38.400.000

IPA 2020 - I deo Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

93.600.000

IPA 2020 ukupno

 

 

158.341.000

2.379.099.000

ukupno

 

 

10.254.151.000

15.947.990.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2023

2024

2025

15

 

 

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

1407

5007

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila različite namene

1.613.619.000

1.299.994.000

4.805.000

5008

Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u periodu od 2022. do 2024. godine

569.000.000

275.000.000

 

1408

 

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova - faza II

50.000.000

70.000.000

 

5010

Izgradnja centra za informacionu bezbednost

320.000.000

 

 

5011

Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

200.000.000

500.000.000

 

5012

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom centru "Makiš"

800.000.000

640.000.000

 

5013

Nadogradnja i proširenje sistema IP telefonije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

100.000.000

232.000.000

 

5014

Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji

705.000.000

795.000.000

 

5015

Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih kapaciteta Uprave kriminalističke policije

425.000.000

425.070.000

 

5016

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II

300.000.000

1.200.000.000

 

5017

Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP

145.000.000

145.000.000

 

5019

Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku obuku

150.000.000

399.511.000

 

1409

5014

Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Direkcije policije

534.230.000

 

 

5016

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata organizacionih jedinica Direkcije policije

467.080.000

 

 

5018

Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje kompleksa Helikopterske jedinice

855.600.000

 

 

5019

Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

668.878.000

250.000.000

 

5020

Opremanje i rekonstrukcija objekata Sektora unutrašnje kontrole u cilju podizanja kapaciteta za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

40.000.000

30.000.000

 

5021

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

415.000.000

200.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

8.358.407.000

6.461.575.000

4.805.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5073

Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima

7.691.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

2301

5014

Registar zaposlenih

1.269.754.000

1.161.000.000

 

5015

Integrisani komunikacioni sistem

69.000.000

 

 

5016

Informacioni sistem - PIMIS

123.000.000

 

 

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

2.612.151.000

58.000.000

 

5018

Dokument menadžment sistem

18.000.000

18.000.000

 

5020

Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje

372.000.000

365.000.000

 

5021

Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija

839.100.000

 

 

5022

Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU

98.500.000

 

 

5028

Informacioni sistem E - akcize

840.000.000

420.000.000

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

13.932.505.000

9.022.000.000

7.000.000.000

 

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

3.000.000

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

168.200.000

 

 

5013

Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema carinske službe

40.000.000

69.600.000

 

UPRAVA CARINA

211.200.000

69.600.000

 

 

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

353.002.000

379.500.000

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

192.001.000

68.000.000

 

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

222.902.000

90.000.000

 

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

437.000.000

437.000.000

 

5023

Sistem javnih finansija - JAFIN

586.800.000

 

 

5025

Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA

14.000.000

 

 

5026

Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika budžetskih sredstava - ORIS

72.000.000

 

 

5027

Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO)

24.000.000

24.000.000

 

5029

Zaštita sistema od sajber napada

40.000.000

52.000.000

52.000.000

UPRAVA ZA TREZOR 

1.941.705.000

1.050.500.000

52.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

16.085.410.000

10.142.100.000

7.052.000.000

17

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

0301

5001

Rekonstrukcija fasade objekta MSP

55.132.000

55.132.000

55.132.000

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

200.424.000

200.424.000

200.424.000

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

255.556.000

255.556.000

255.556.000

19

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5007

Vozila i oprema

1.800.000.000

 

 

5008

Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu

6.662.229.000

4.295.443.000

1.173.300.000

5009

Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije

390.000.000

490.000.000

 

5010

Opremanje VMA medicinskom opremom

690.000.000

700.000.000

 

5011

Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za smeštaj NVO i osoblja MO i VS

700.000.000

800.000.000

 

5012

Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS

500.000.000

500.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

10.742.229.000

6.785.443.000

1.173.300.000

20

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

0608

5001

Partnerstvo za lokalni razvoj

384.884.000

77.323.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

384.884.000

77.323.000

 

22

 

 

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

0702

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

10.633.000.000

9.900.000.000

3.300.000.000

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.000.000

 

 

5015

Projekat mađarsko - srpske železnice

25.036.497.000

28.171.674.000

15.027.427.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

28.161.000

 

 

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

11.200.000.000

2.800.000.000

 

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

1.014.240.000

1.074.148.000

583.280.000

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad

4.400.000.000

10.600.000.000

2.456.947.000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - Bratunac

120.000.000

 

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

5.000.000

 

 

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

5.000.000

 

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

15.000.000

 

 

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega

19.384.000.000

21.336.000.000

 

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

50.617.534.000

42.385.088.000

20.030.963.000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 1"

2.360.000

 

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

88.339.000

198.240.000

131.028.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

413.826.000

 

 

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

1.284.233.000

1.284.233.000

357.933.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

8.973.200.000

9.289.214.000

2.933.608.000

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica

13.352.000.000

16.759.000.000

7.474.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

1.000.000

1.052.700.000

1.127.926.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin

3.200.000.000

 

 

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

3.478.183.000

4.016.148.000

2.676.264.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

292.994.000

434.830.000

173.696.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi

400.000.000

120.000.000

 

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

49.968.000

2.147.600.000

2.631.400.000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

151.735.000

2.442.600.000

4.265.700.000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

1.259.058.000

2.155.860.000

2.155.860.000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

1.947.000.000

1.947.000.000

1.185.900.000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

1.504.500.000

1.504.500.000

 

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

1.989.506.000

1.047.521.000

20.468.000

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

1.455.000.000

20.000.000

 

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd - Zrenjanin

1.000.000

1.000.000

4.200.000.000

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

4.475.000.000

2.600.000.000

2.600.000.000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

5.430.000.000

 

 

5067

Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama

1.800.000.000

3.270.000.000

 

5069

Projekat izgradnje obilaznica i tunela

2.490.000.000

12.552.744.000

5.666.392.000

5070

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji

13.310.233.000

18.880.348.000

17.175.159.000

5071

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema Grada Beograda

6.951.000

1.698.000

8.283.000

5074

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca

1.000.000

4.000.000.000

 

5076

Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac - Golubac

9.360.000.000

9.519.000.000

10.225.000.000

5077

Izgradnja centra za obuku članova posade brodova

475.941.000

978.515.000

978.515.000

5078

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji

540.075.000

1.294.901.000

992.967.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

200.219.534.000

213.784.562.000

108.378.716.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

350.000.000

104.052.000

131.292.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

500.000.000

250.000.000

 

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

125.000.000

80.000.000

100.000.000

5030

Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu

210.000.000

400.000.000

440.000.000

5032

Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru

50.000.000

155.000.000

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1.235.000.000

989.052.000

671.292.000

 

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

61.200.000

75.000.000

85.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

107.500.000

151.500.000

59.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

110.000.000

 

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

88.400.000

60.000.000

70.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

210.000.000

162.000.000

94.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

51.000.000

338.000.000

338.000.000

5011

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj Mitrovici

 

50.000.000

105.000.000

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

33.000.000

52.000.000

156.000.000

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

40.000.000

460.000.000

1.260.000.000

5016

Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

97.000.000

97.000.000

93.000.000

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

45.000.000

30.000.000

199.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

843.100.000

1.475.500.000

2.459.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

2.078.100.000

2.464.552.000

3.130.292.000

24

24.3

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

214.000.000

128.000.000

64.000.000

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

575.515.000

700.409.000

700.409.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

789.515.000

828.409.000

764.409.000

24.5

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

1.987.000

1.987.000

1.987.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

791.502.000

830.396.000

766.396.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5003

Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu

500.000.000

500.000.000

500.000.000

5004

Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Zubinom Potoku

250.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

750.000.000

500.000.000

500.000.000

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE

2001

5002

Izgradnja obrazovno-naučnih centara

455.360.000

455.360.000

455.360.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE

455.360.000

455.360.000

455.360.000

27

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1807

5001

Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd

175.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA

175.000.000

 

 

28

28.1

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

599.700.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

599.700.000

 

 

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

271.000.000

 

 

5006

Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta "Caričin grad" u opštini Lebane

56.436.000

142.320.000

166.650.000

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE

327.436.000

142.320.000

166.650.000

30

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

0902

5001

Izrada i implementacija informacionog sistema za podršku poslovnim procesima u sprovođenju socijalne zaštite - SOZIS

678.000.000

218.400.000

 

5002

Registar Socijalna karta

60.000.000

60.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

738.000.000

278.400.000

 

37

 

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

1507

5002

Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma

223.740.000

72.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

223.740.000

72.000.000

 

38

 

MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

0703

5004

Digitalizacija turističke ponude Srbije

309.942.000

80.176.000

80.176.000

UKUPNO MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

309.942.000

80.176.000

80.176.000

39

 

MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA

1511

5001

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti zdravstva

9.166.695.000

8.000.000.000

7.700.000.000

5002

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti prosvete i nauke

2.188.166.000

3.200.000.000

3.500.000.000

5003

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti sportske infrastrukture

5.087.467.000

4.700.000.000

4.500.000.000

5004

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti socijalne zaštite

1.258.074.000

1.100.000.000

1.200.000.000

5005

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti kulture

661.290.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5006

Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti lokalne komunalne infrastrukture

1.463.963.000

1.000.000.000

1.100.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA

19.825.655.000

20.000.000.000

20.000.000.000

40

 

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

456.000.000

416.000.000

416.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

456.000.000

416.000.000

416.000.000

44

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5001

Modernizacija mreže meteoroloških radara Republike Srbije

156.000.000

 

 

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

49.000.000

26.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

205.000.000

26.000.000

 

47

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5004

Izgradnja GP Kusjak

107.000.000

112.000.000

 

5005

Izgradnja GP Neštin

107.000.000

112.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

214.000.000

224.000.000

 

59

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5010

Rekonstrukcija i dogradnja ugostiteljsko-rezidencijalnog objekta "Klub poslanika"

321.000.000

 

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

321.000.000

 

 

61

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5002

Skladište naftnih derivata "Smederevo" u Smederevu

450.000.000

 

 

5003

Nabavka robnih rezervi

2.600.000.000

 

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

3.050.000.000

 

 

65

 

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.748.000.000

1.340.000.000

1.340.000.000

 

5002

Uspostavljanje CERT-a

170.000.000

205.000.000

205.000.000

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

989.330.000

800.000.000

1.428.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

173.033.000

365.958.000

471.272.000

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

720.000.000

720.000.000

720.000.000

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.332.800.000

700.000.000

1.300.000.000

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

126.507.000

88.302.000

16.568.000

5009

Integralni "CRM", "TICKETING" i multikanalni komunikacioni sistem

235.200.000

 

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

96.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE licence

 

432.000.000

432.000.000

5014

Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave

446.000.000

400.000.000

 

5015

SMART CITY

155.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

IBM licence

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar "Ložionica"

1.850.000.000

3.250.000.000

2.400.000.000

UKUPNO KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

8.331.870.000

9.437.260.000

9.448.840.000

UKUPNO

274.898.325.000

272.433.023.000

151.828.091.000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2023. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara;

- u 2024. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara;

- u 2025. godini u iznosu do 23.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2023. godini.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2023. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2024. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2025. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2023. godini.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.