Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost / Projekat

Ekonomska klasifikacija

Opis

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

16

         

MINISTARSTVO FINANSIJA

1.406.825.924.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 16

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.371.799.373.000

         

10

Primanja od domaćih zaduživanja

27.200.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

1.024.901.000

         

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

6.000.000.000

         

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

377.600.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

9.016.000

         

56

Finansijska pomoć EU

415.034.000

 

16.0

       

MINISTARSTVO FINANSIJA

460.733.141.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

432.886.224.000

         

10

Primanja od domaćih zaduživanja

27.000.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

468.895.000

         

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

377.600.000

         

56

Finansijska pomoć EU

422.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

15.000.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

15.000.000.000

       

0039

 

Izvršenje sudskih postupaka

15.000.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

15.000.000.000

   

0608

     

Sistem lokalne samouprave

33.327.366.000

     

180

   

Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

33.327.366.000

       

0001

 

Podrška lokalnoj samoupravi

33.327.366.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 33.307.366.000 dinara namenjen je za nenamenski transfer opštinama i gradova po osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS" br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21 - dr, zakon i 124/22); deo sredstava u iznosu od 20.000.000 dinara namenjen je za naknadu članovima opštinskih komisija za vraćanje zemljišta

33.327.366.000

   

0702

     

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

54.513.643.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

54.513.643.000

       

4006

 

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

18.813.643.000

         

541

ZEMLJIŠTE

18.813.643.000

       

4010

 

Projekat za izgradnju tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine

100.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000.000

       

5073

 

Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima

13.000.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

13.000.000.000

       

5081

 

EXPO Beograd 2027

22.600.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

22.600.000.000

   

0802

     

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

4.541.844.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

4.541.844.000

       

0010

 

Podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje

2.832.844.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

2.832.844.000

       

0014

 

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za poreske olakšice

1.709.000.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

1.709.000.000

   

0901

     

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

237.600.000.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

237.600.000.000

       

0001

 

Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za penzije

202.754.000.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

202.754.000.000

       

0002

 

Podrška ostvarenju prava korisnika u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i posebnim propisima

34.846.000.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

34.846.000.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

48.969.908.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

48.969.908.000

       

0001

 

Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

48.969.908.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 350.000.000 dinara namenjen je za overu zdravstvenih isprava zaposlenima u subjektima privatizacija je od strateškog značaja

48.969.908.000

   

1003

     

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine

6.976.980.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

481.200.000

       

0003

 

Podrška radu Agencije za restituciju

481.200.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

481.200.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

6.495.780.000

       

0001

 

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika

118.180.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

118.180.000

       

0002

 

Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu

6.377.600.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

6.377.600.000

   

2101

     

Politički sistem

1.846.530.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

1.846.530.000

       

0005

 

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata

1.846.530.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

1.846.530.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

19.315.640.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

19.315.640.000

       

0004

 

Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim sistemom

5.506.447.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

412.791.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

62.538.000

         

413

NAKNADE U NATURI

2.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

6.246.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

12.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

9.358.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

42.025.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

385.819.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

249.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

15.750.000

         

426

MATERIJAL

24.478.000

         

452

SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

2.280.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.350.602.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

800.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

25.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

29.000.000

         

622

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

594.540.000

       

0012

 

Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

42.286.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

28.982.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.391.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.166.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

327.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

20.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.400.000

         

426

MATERIJAL

1.500.000

       

0013

 

Priprema i analiza budžeta

116.517.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

64.655.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

9.844.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.320.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

21.827.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

24.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

15.300.000

         

426

MATERIJAL

947.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.500.000

       

0014

 

Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva finansija

5.017.185.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

265.296.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

39.447.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

5.048.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.463.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.776.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

46.154.000

         

441

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

1.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

48.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

3.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

72.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

30.000.000

         

622

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

4.500.000.000

       

0015

 

Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka

285.247.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

197.544.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

29.928.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.507.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.868.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

24.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.300.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

24.000.000

       

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

422.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

422.000

       

4008

 

Platforma za nadzor realizacije ugovora o javnim nabavkama

317.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

317.000.000

       

4009

 

Aplikativni sistem za centralizovani monitoring IT sistema data centra

96.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

18.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

78.000.000

       

4014

 

Projekat razvoja tržišta kapitala

330.761.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

240.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

360.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

271.721.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

6.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

120.000

         

426

MATERIJAL

480.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

600.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

26.640.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

24.600.000

       

5014

 

Centralni informacioni sistem za obračun primanja zaposlenih u javnom sektoru - ISKRA

2.713.240.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

914.355.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

270.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.528.885.000

       

5015

 

Integrisani komunikacioni sistem

232.900.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

98.400.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

22.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

112.500.000

       

5016

 

Informacioni sistem - PIMIS

368.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

36.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

332.500.000

       

5017

 

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

1.920.001.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

725.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.195.000.000

       

5018

 

Dokument menadžment sistem

18.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

18.000.000

       

5020

 

Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje

453.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

453.000.000

       

5021

 

Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija

45.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

15.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

25.000.000

         

426

MATERIJAL

5.000.000

       

5022

 

Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU

250.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

58.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

192.000.000

       

5028

 

Informacioni sistem E - akcize

825.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

825.000.000

       

7095

 

Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju

138.134.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

123.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

36.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

137.228.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

120.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

3.000

         

426

MATERIJAL

24.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

540.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

36.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

24.000

       

7096

 

Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027

640.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

640.000.000

   

2302

     

Upravljanje poreskim sistemom

76.024.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

76.024.000

       

0003

 

Normativno uređenje fiskalnog sistema

76.024.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

57.597.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.726.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.176.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

370.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

800.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

7.355.000

   

2303

     

Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom

39.812.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

39.812.000

       

0003

 

Normativno uređenje carinskog sistema

39.812.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

31.104.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.713.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

495.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

500.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.500.000

   

2402

     

Intervencijska sredstva

38.525.394.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

3.523.394.000

       

4002

 

Intervencijska sredstva za potrebe sprovođenja IPA programa

3.523.394.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

26.000.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

30.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.184.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

2.283.394.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

35.002.000.000

       

0001

 

Tekuća budžetska rezerva

5.000.000.000

         

499

SREDSTVA REZERVE

5.000.000.000

       

0002

 

Stalna budžetska rezerva

2.000.000

         

499

SREDSTVA REZERVE

2.000.000

       

4001

 

Kreditna podrška

30.000.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

30.000.000.000

 

16.1

       

UPRAVA CARINA

8.453.579.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

8.046.951.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

2.016.000

         

56

Finansijska pomoć EU

404.612.000

   

2303

     

Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom

8.453.579.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

8.453.579.000

       

0001

 

Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe

6.692.940.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

3.948.613.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

598.141.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

35.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

285.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

57.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

737.527.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

40.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

70.020.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

39.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

310.990.000

         

426

MATERIJAL

282.594.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

3.800.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

5.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

228.025.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

5.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

45.330.000

       

0002

 

Podrška informacionom sistemu carinske službe

801.633.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

43.174.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

374.351.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

49.728.000

         

426

MATERIJAL

53.360.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

173.215.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

107.805.000

       

4002

 

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina

40.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

16.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

24.000.000

       

4004

 

Uspostavljanje informatičkih kapaciteta u procesu pripreme carinske službe za pristupanje EU - PP 29

108.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

7.200.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

100.800.000

       

4005

 

Uspostavljanje informatičkih kapaciteta u procesu pripreme carinske službe za pristupanje EU - PP 33

57.600.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

57.600.000

       

5001

 

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

780.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

780.000

       

5008

 

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

244.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

900.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

243.100.000

       

5013

 

Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema carinske službe

69.600.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

69.600.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

29.606.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

18.006.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

11.600.000

       

7081

 

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

409.420.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

26.222.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

143.198.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

240.000.000

 

16.2

       

PORESKA UPRAVA

15.334.491.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

15.011.485.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

306.006.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

7.000.000

         

56

Finansijska pomoć EU

10.000.000

   

2302

     

Upravljanje poreskim sistemom

15.334.491.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

15.334.491.000

       

0001

 

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i operativna podrška

13.664.870.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

7.068.315.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.095.811.000

         

413

NAKNADE U NATURI

11.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

126.735.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

222.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

68.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.707.653.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

20.699.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

707.326.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

163.270.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

387.155.000

         

426

MATERIJAL

423.351.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

5.088.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

289.542.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

103.886.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

5.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

380.806.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

530.733.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

348.500.000

       

0002

 

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda - izdvojene aktivnosti

1.335.615.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

729.646.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

110.542.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

21.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

9.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

232.862.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.822.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

96.455.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

22.264.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

52.794.000

         

426

MATERIJAL

57.730.000

       

4002

 

Modernizacija poreske administracije

306.006.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

150.004.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

6.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

50.001.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

100.001.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

28.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

17.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

11.000.000

 

16.3

       

UPRAVA ZA TREZOR

9.655.378.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

9.655.378.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

9.655.378.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

9.655.378.000

       

0008

 

Trezorsko poslovanje

3.817.159.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.773.510.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

268.750.000

         

413

NAKNADE U NATURI

3.700.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

22.200.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

55.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

19.300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

998.176.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

14.553.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

131.710.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

18.350.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

212.780.000

         

426

MATERIJAL

135.890.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.300.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.890.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

2.700.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

2.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

155.350.000

       

0009

 

Informaciona podrška trezorskom poslovanju

717.079.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

63.351.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

612.337.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

41.391.000

       

4002

 

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor

246.800.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

246.800.000

       

5002

 

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

876.094.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

280.594.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

96.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

499.500.000

       

5005

 

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

960.605.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

488.605.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

472.000.000

       

5007

 

Reforma računovodstva

36.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

16.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

19.000.000

       

5008

 

Rezervna i "bekap" lokacija

345.120.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

80.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

225.120.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

40.000.000

       

5013

 

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS

153.618.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

153.618.000

       

5019

 

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

844.400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

407.400.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

437.000.000

       

5023

 

Sistem javnih finansija - JAFIN

1.016.654.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

426.654.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

590.000.000

       

5024

 

Knjigovodstvo, osnovna sredstva i elektronsko prihvatanje zahteva

38.019.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

38.019.000

       

5025

 

Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA

56.190.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

54.190.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

2.000.000

       

5026

 

Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika budžetskih sredstava - ORIS

121.640.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

71.640.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

50.000.000

       

5027

 

Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO)

144.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

120.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

24.000.000

       

5029

 

Zaštita sistema od sajber napada

282.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

230.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

52.000.000

 

16.4

       

UPRAVA ZA DUVAN

75.987.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

75.987.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

75.987.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

75.987.000

       

0010

 

Regulacija proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda

75.987.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

45.008.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

6.819.000

         

413

NAKNADE U NATURI

50.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

380.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

750.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.049.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

716.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

14.951.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

870.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

369.000

         

426

MATERIJAL

1.775.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

250.000

 

16.5

       

UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

137.121.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.5

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

137.121.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

137.121.000

     

133

   

Ostale opšte usluge

137.121.000

       

0011

 

Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma

137.121.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

57.000.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.636.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.300.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

311.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

8.110.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

42.350.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

300.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.400.000

         

426

MATERIJAL

3.660.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

650.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

201.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.200.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

5.001.000

 

16.6

       

UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

36.628.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.6

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

36.628.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

36.628.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

36.628.000

       

0005

 

Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona

36.628.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

20.776.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.148.000

         

413

NAKNADE U NATURI

20.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

160.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

600.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

150.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

640.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

634.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

8.090.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

450.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

350.000

         

426

MATERIJAL

1.120.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

140.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

350.000

 

16.7

       

UPRAVA ZA JAVNI DUG

911.306.124.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.7

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

904.856.124.000

         

10

Primanja od domaćih zaduživanja

200.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

250.000.000

         

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

6.000.000.000

   

2201

     

Upravljanje javnim dugom

911.306.124.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

3.356.124.000

       

0005

 

Administracija i upravljanje

3.356.124.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

53.920.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.169.000

         

413

NAKNADE U NATURI

101.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

900.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.450.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

8.060.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

6.375.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

122.220.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

700.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.500.000

         

426

MATERIJAL

5.700.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

300.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

220.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

6.049.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

200.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

20.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

10.000.000

         

622

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

2.905.460.000

     

170

   

Transakcije javnog duga

907.950.000.000

       

0001

 

Servisiranje domaćeg javnog duga

277.800.000.000

         

441

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

52.500.000.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

300.000.000

         

611

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA

225.000.000.000

       

0002

 

Servisiranje spoljnog javnog duga

587.150.000.000

         

442

OTPLATA STRANIH KAMATA

109.700.000.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

12.450.000.000

         

612

OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA

465.000.000.000

       

0003

 

Plaćanje po garancijama

42.600.000.000

         

443

OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA

7.800.000.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

300.000.000

         

613

OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA

34.500.000.000

       

0004

 

Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti

400.000.000

         

444

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

400.000.000

 

16.8

       

USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

254.852.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.8

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

254.852.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

254.852.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

254.852.000

       

0002

 

Registar obaveznog socijalnog osiguranja

254.852.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

57.432.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.701.000

         

413

NAKNADE U NATURI

150.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

800.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

760.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

800.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

120.769.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

4.500.000

         

426

MATERIJAL

2.500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

320.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

400.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

120.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

56.000.000

 

16.9

       

UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

838.623.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.9

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

838.623.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

838.623.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

838.623.000

       

0016

 

Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću

838.623.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

57.564.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

8.721.000

         

413

NAKNADE U NATURI

840.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

466.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

280.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

37.001.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

15.556.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

16.556.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

4.901.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

4.200.000

         

426

MATERIJAL

8.120.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

150.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

551.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

150.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

300.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

18.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

664.267.000

17

         

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

9.319.382.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 17

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

9.319.382.000

 

17.0

       

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

2.523.985.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.523.985.000

   

0301

     

Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova

2.523.985.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.523.985.000

       

0002

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

432.152.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

200.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

431.952.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

2.036.701.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

1.081.727.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

309.438.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

21.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

25.347.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

14.600.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

119.015.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

101.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

150.823.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.400.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

56.410.000

         

426

MATERIJAL

74.119.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

2.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

35.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

43.020.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

600.000

       

5001

 

Rekonstrukcija fasade objekta MSP

55.132.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

55.132.000

 

17.1

       

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

6.496.957.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

6.496.957.000

   

0302

     

Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu

6.496.957.000

     

113

   

Spoljni poslovi

6.496.957.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava

4.296.686.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

559.043.000

         

413

NAKNADE U NATURI

1.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

55.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.527.141.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

443.500.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

80.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

545.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

29.000.000

         

426

MATERIJAL

57.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

1.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

       

0003

 

Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a

451.298.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

33.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

116.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

201.198.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

101.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

100.000

       

0004

 

Obnova voznog parka za potrebe DKP-a

181.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

59.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

20.000.000

         

426

MATERIJAL

42.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

60.000.000

       

0005

 

Zakup poslovnih objekata DKP-a

590.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

590.000.000

       

0006

 

Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a

315.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

315.000.000

       

5001

 

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

117.549.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

117.549.000

       

5004

 

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

200.424.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

200.424.000

       

5005

 

Informaciono-komunikacioni sistem kriptozaštite MSP i DKP Republike Srbije

345.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

6.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

219.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

120.000.000

 

17.2

       

UPRAVA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

298.440.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

298.440.000

   

1902

     

Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu

298.440.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

298.440.000

       

0001

 

Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu

59.050.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

28.605.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.334.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

750.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

620.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

2.800.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

5.839.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

600.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

400.000

         

426

MATERIJAL

1.700.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

10.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

101.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000

       

0002

 

Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu

239.390.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

700.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

5.390.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

4.500.000

         

426

MATERIJAL

300.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

226.000.000

18

         

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.216.539.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 18

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

731.819.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

10.400.000

         

56

Finansijska pomoć EU

474.320.000

   

0601

     

Podrška pristupanju Srbije EU

425.526.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

425.526.000

       

0001

 

Koordinacija procesa evropskih integracija

74.626.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

32.701.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.646.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

350.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

144.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.375.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.260.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

29.050.000

         

426

MATERIJAL

100.000

       

0005

 

Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

62.278.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

19.000.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.880.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

260.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

10.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.050.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

39.078.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje

188.722.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

45.621.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

6.909.000

         

413

NAKNADE U NATURI

500.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.400.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

750.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

584.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

2.390.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

7.955.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

57.826.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

6.041.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.325.000

         

426

MATERIJAL

5.352.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

30.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

130.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

50.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

20.169.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

220.000

       

0007

 

Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija

81.630.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

17.000.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.576.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

370.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.530.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.815.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

49.589.000

         

426

MATERIJAL

250.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

6.500.000

       

0008

 

Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Tim za podršku pregovorima

18.270.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.350.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

520.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

16.400.000

   

0602

     

Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

791.013.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

791.013.000

       

0001

 

Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

76.323.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

39.699.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

6.013.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.236.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

3.595.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.180.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

21.600.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

2.000.000

       

0004

 

Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

76.858.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

38.115.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.776.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

450.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

432.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.020.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.560.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

27.395.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

100.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

10.000

       

0005

 

Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik MEI

13.599.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

10.342.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

1.567.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

120.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

20.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.550.000

       

4002

 

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

45.622.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.150.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

33.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

260.000

         

426

MATERIJAL

351.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

7.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

151.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

610.000

       

4003

 

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

50.721.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

550.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

41.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

210.000

         

426

MATERIJAL

351.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

5.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

160.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

350.000

       

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička pomoć

35.951.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

850.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.600.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

22.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

160.000

         

426

MATERIJAL

301.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

10.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

80.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

460.000

       

4005

 

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - tehnička pomoć

30.160.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

700.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.650.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

21.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

160.000

         

426

MATERIJAL

260.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

6.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

80.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

310.000

       

4008

 

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

29.882.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

60.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

14.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

11.000

         

426

MATERIJAL

301.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

12.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.010.000

       

4009

 

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

20.860.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

20.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

10.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

20.000

         

426

MATERIJAL

310.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

6.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

510.000

       

4010

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

6.800.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

100.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

300.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

200.000

         

426

MATERIJAL

200.000

       

4012

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

3.600.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

3.500.000

       

4013

 

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

35.630.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

20.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

9.600.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

24.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

10.000

         

426

MATERIJAL

800.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.200.000

       

4015

 

IPA 2020 II deo - Podrška EU integracijama - Nealocirana sredstva

78.192.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

78.192.000

       

4016

 

Strategija EU za Jadransko Jonski region - Projekat razvoja strateških projektnih ideja

13.770.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

10.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.160.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

9.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

100.000

         

426

MATERIJAL

800.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.500.000

       

4017

 

IPA 2020 II deo - Jačanje sposobnosti Republike Srbije u oblasti razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, druga faza

38.400.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

38.400.000

       

4018

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora, Srbija - Bosna i Hercegovina i Srbija - Severna Makedonija - tehnička pomoć 2021-2027

90.556.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.995.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

8.900.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

37.750.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.060.000

         

426

MATERIJAL

701.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

37.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

100.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.050.000

       

4019

 

IPA 2020 II deo - Tehnička pomoć nacionalnim institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama - PPF 11

72.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

72.000.000

       

7061

 

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

34.445.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

34.445.000

       

7075

 

IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva)

37.644.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

37.644.000

19

         

MINISTARSTVO ODBRANE

158.859.212.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 19

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

157.650.189.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

572.803.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

16.220.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

620.000.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

158.859.212.000

     

210

   

Vojna odbrana

157.723.500.000

       

0001

 

Funkcionisanje MO i VS

69.603.459.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

34.303.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.780.000

         

413

NAKNADE U NATURI

107.000.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

71.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

433.346.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.943.055.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.347.839.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.736.869.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.073.262.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

3.884.065.000

         

426

MATERIJAL

5.101.711.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

24.130.000

         

472

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

347.079.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

10.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

26.534.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

600.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.130.670.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

41.234.643.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

88.700.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

7.403.473.000

       

0002

 

Multinacionalne operacije

1.513.000.000

         

413

NAKNADE U NATURI

23.246.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

14.704.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

151.520.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

11.323.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

932.501.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

77.354.000

         

426

MATERIJAL

149.355.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

36.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

52.961.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

71.692.496.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

54.341.060.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

10.733.636.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

762.800.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

5.455.000.000

         

464

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

400.000.000

       

0009

 

Vojno zdravstvo

2.968.537.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

638.794.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

4.914.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

253.241.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

50.550.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

387.500.000

         

426

MATERIJAL

1.397.300.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.100.000

         

472

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

2.180.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

200.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

231.700.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.058.000

       

4001

 

Popuna ratnih materijalnih rezervi

240.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

240.000.000

       

4008

 

Modernizacija i remont sredstava NVO

812.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

812.000.000

       

5008

 

Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu

7.567.308.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

7.567.308.000

       

5009

 

Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije

490.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

490.000.000

       

5010

 

Opremanje VMA medicinskom opremom

700.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

700.000.000

       

5011

 

Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za smeštaj NVO i osoblja MO i VS

800.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

800.000.000

       

5012

 

Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS

500.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000.000

       

5013

 

Unapređenje informacione bezbednosti i sajber odbrane u MO i VS

246.480.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

173.080.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

73.400.000

       

5014

 

Izgradnja objekata i infrastrukture za KoV

177.220.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

177.220.000

       

5015

 

Izgradnja objekata i infrastrukture za RV i PVO

244.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

244.000.000

       

5016

 

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Pančevu

15.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

15.000.000

       

5017

 

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Priboju

9.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

9.000.000

       

5018

 

Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Nišu

145.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

145.000.000

     

220

   

Civilna odbrana

13.500.000

       

0004

 

Vanredne situacije

13.500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

1.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

10.500.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.000.000

         

426

MATERIJAL

1.000.000

     

250

   

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

1.122.212.000

       

0005

 

Izgradnja i održavanje stambenog prostora

20.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

20.000.000

       

0006

 

Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava

500.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000.000

       

0007

 

Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti

100.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

8.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

17.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

25.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

50.000.000

       

0008

 

Funkcionisanje sistema specijalnih veza

502.212.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

123.324.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

60.888.000

         

513

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA

318.000.000

20

         

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1.762.091.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 20

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.630.016.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

57.036.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

74.261.000

         

56

Finansijska pomoć EU

778.000

   

0607

     

Sistem javne uprave

706.703.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

482.781.000

       

0001

 

Upravna inspekcija

70.740.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

48.710.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

7.380.000

         

413

NAKNADE U NATURI

250.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

601.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

400.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

250.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.309.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

419.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.130.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

3.100.000

         

426

MATERIJAL

2.901.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

240.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.050.000

       

0006

 

Uređenje i nadzor sistema javne uprave

34.074.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

28.375.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.299.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.400.000

       

0007

 

Sistem matičnih knjiga

43.142.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

23.391.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.544.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

12.939.000

         

426

MATERIJAL

100.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

3.000.000

       

0010

 

Podrška radu JP Službeni glasnik

252.000.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA

252.000.000

       

0011

 

Stručno usavršavanje i stručni ispiti

82.825.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

18.678.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.830.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

12.818.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

38.131.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

10.200.000

     

411

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

223.922.000

       

0009

 

Administracija i upravljanje

223.922.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

79.178.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

12.011.000

         

413

NAKNADE U NATURI

550.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

802.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

13.140.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

9.584.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.962.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

65.344.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

640.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

5.250.000

         

426

MATERIJAL

18.660.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

100.000

         

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

1.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

250.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

500.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

13.450.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

500.000

   

0608

     

Sistem lokalne samouprave

863.096.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

445.096.000

       

0002

 

Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave

33.523.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

20.503.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.107.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.745.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

7.000.000

       

0005

 

Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije

2.752.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.837.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

915.000

       

4003

 

Program za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - Centralna Srbija

220.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

29.000.000

         

426

MATERIJAL

191.000.000

       

4005

 

Lokalna samouprava za 21, vek

57.036.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

700.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

56.101.000

         

426

MATERIJAL

235.000

       

5001

 

Partnerstvo za lokalni razvoj

131.785.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

15.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

116.785.000

     

180

   

Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

418.000.000

       

0004

 

Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

418.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

418.000.000

   

0613

     

Reforma javne uprave

184.292.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

184.292.000

       

0003

 

Uređenje javno - službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama

48.501.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

25.801.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.909.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

18.623.000

       

0004

 

Podrška radu regionalne škole za javnu upravu - RESPA

18.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

18.000.000

       

0005

 

Upravljanje reformom javne uprave

115.013.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

14.922.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.261.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

168.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.562.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

3.100.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

90.000.000

       

0006

 

Reforma inspekcijskog nadzora

2.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.000.000

       

7074

 

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

778.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

778.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

8.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

8.000.000

       

7066

 

Parlamentarni i lokalni izbori

8.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

8.000.000

21

         

MINISTARSTVO PRIVREDE

33.796.207.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 21

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

33.488.671.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

297.233.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.000.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

3.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

100.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

5.200.000

 

21.0

       

MINISTARSTVO PRIVREDE

33.040.969.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

33.040.969.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

197.434.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

197.434.000

       

0001

 

Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu

45.834.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

39.018.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.746.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

950.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

120.000

       

4001

 

PROIZVOD INFO-Uspostavljanje jedinstvenog digitalnog servisa u vezi sa tehničkim propisima

51.600.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

2.500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

17.600.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

31.500.000

       

4004

 

Program finansijske podrške - Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

100.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

100.000.000

   

1505

     

Regionalni razvoj

1.031.000.000

     

411

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

1.000.000.000

       

4004

 

Podrška razvoju poslovne infrastrukture

1.000.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2023 godinu.
deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2024, godinu, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade.

1.000.000.000

     

474

   

Višenamenski razvojni projekti

31.000.000

       

0004

 

Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

30.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

15.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u cilju sufinansiranja članarine JLS za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

15.000.000

       

4005

 

Program razvoja Podrinja

1.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

1.000.000

   

1508

     

Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

3.362.048.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

3.362.048.000

       

0001

 

Kontrola i nadzor nad radom javnih preduzeća

30.775.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

25.727.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

3.898.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

850.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

300.000

       

0002

 

Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja

649.651.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

121.581.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

18.420.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

3.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

650.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Agenciju za privredne registre

506.000.000

       

0003

 

Upravljanje procesom privatizacije i stečajem

349.108.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

49.827.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

7.549.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.300.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

432.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Agenciju za vođenje sporova u postupku privatizacije i Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika

290.000.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje

332.514.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

71.375.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

11.028.000

         

413

NAKNADE U NATURI

2.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

3.500.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.400.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

500.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

15.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

10.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

100.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

6.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

10.000.000

         

426

MATERIJAL

14.711.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

7.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

4.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

50.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

20.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

3.000.000

       

4002

 

Kreditna podrška preduzećima u postupku privatizacije

2.000.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

2.000.000.000

   

1509

     

Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede

3.449.486.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

3.449.486.000

       

4002

 

Podrška razvoju preduzetništva

2.032.486.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade.

2.000.000.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

32.486.000

       

4003

 

Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP

42.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

42.000.000

       

4008

 

Podrška industrijskom razvoju

375.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

120.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade

255.000.000

       

7096

 

Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027

1.000.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

1.000.000.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

25.001.001.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

25.001.001.000

       

0001

 

Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

800.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Razvojnu agenciju Srbije

800.000.000

       

0003

 

Ulaganja od posebnog značaja

23.000.001.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirenje preuzetih obaveza po ugovorima o dodeli sredstava za direktne investicije i to za privredno društvo: Integrated Micro-Electronics d.o.o, Niš, SOYLEMEZ RUBBER&PLASTIC DOO Žitorađa, Essex Furukawa Magnet Wire Balkan d.o.o, Zrenjanin, ELDISY SERBIA D.O.O, ČAČAK, VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O, ČAČAK, VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O, ČAČAK, BizLink Technology SRB Prokuplje, LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA ADA, Amphenol Automotive Technology d.o.o, Trstenik, FEKA Automotive d.o.o, Ćuprija, Ellis enterprises east doo Kruševac, Barry Callebaut Sout East Europe Beograd, MTU Maintenance Serbia d.o.o, Nova Pazova, BROSE d.o.o, Pančevo, Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o, Kragujevac, Linglong International Europe d.o.o, Zrenjanin, Cablex-S doo Platičevo, ZF Serbia d.o.o, Pančevo, Kyungshin Cable Europe d.o.o, Smederevska Palanka, Toyo Tire Serbia d.o.o, Indjija, CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA DOO NOVI SAD, KOENIG METALL d.o.o, Ivanjica, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU.TRGOVINU I USLUGE GIR DOO ADRANI, AGROSAVA DOO BEOGRAD, Društvo za inženjering i usluge MILLENNIUM RESORTS D.O.O, BEOGRAD-Savski Venac, Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o, za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola, SMP Automotive Interior Modules d.o.o, Ćuprija, Fischer automotive systems KD Jagodina, ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING DOO PEĆINCI, ŠIMANOVCI, Magna Seating d.o.o, Odžaci, Bizerba Production & Tech Center d.o.o, Valjevo, TM HOSPITALITY DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, GDC Services and Solutions d.o.o, Beograd, AVNET DOO BEOGRAD, Regent Lighting doo Svilajnac, WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, Yanfeng Seating d.o.o, Kragujevac, DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, IMG MANUFACTURING d.o.o, Vršac, EXCITING D.O.O, BEOGRAD-PALILULA, SPEL Manufacturing d.o.o, Beograd - Novi Beograd, HANSGROHE DOO BEOGRAD, Swisslion-Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Milanovac, UNITED ALLOY-TECH EUROPE društvo sa ograničenom odgovornošću Majur, EKO-PAK DOO ŽITORAĐE, SPAJIĆ DOO NEGOTIN, TEKLAS AUTOMOTIVE Vladičin Han, PROMONT GROUP NOVI SAD, MING DOO BEOGRAD (ZEMUN), ERENLI DOO Leskovac, Sunal d.o.o, Novi Sad Fabrika za proizvodnju alkohola, Palfinger proizvodnja d.o.o, Niš, Estate Glory doo Banja Koviljača, FCA Srbija d.o.o Kragujevac, BIMAL SUNCE DOO SOMBOR, HENKEL SRBIJA DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SOLE-KOMERC DOO BEOGRAD, GRUNDFOS SRBIJA DOO INĐIJA, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO BEOGRAD, ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO, BIRDSEYE TELEPRESENCE INC DOO BEOGRAD-ČUKARICA, PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU ECOMEX DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PEKARA PONS DOO ČAČAK, Shenchi Automotive Parts d.o.o, Kragujevac, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE STAX TECHNOLOGIES KONJEVIĆI, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge MOKA ČAČAK, GORENJE APARATI ZA DOMAĆINSTVO DOO VALJEVO, Dijamant Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD, RIO PHARMACEUTICALS doo Beograd-Zemun, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU INTERTRON VRŠAC, Nidec Elesys Europe d.o.o, Novi Sad, SCHIEBEL COMPONENTS DOO JAGODINA, Muehlbauer Automation d.o.o, Nidec Electric Motor Serbia d.o.o., DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU FLAMMAT DOO BELA CRKVA, PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NATURA TRADE DOO, LOZNICA, BMTS Technology d.o.o, Novi Sad, MODINE SRB DOO SREMSKA MITROVICA, JUGOTEX Production doo Krupanj, PURATOS DOO BEOGRAD (ZEMUN), Yusei Machinery d.o.o, Niš-Palilula, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČOKOLADE, BOMBONA I PECIVA PIONIR DOO BEOGRAD (ČUKARICA), STUBLINA HBB GROUP DOO ARANĐELOVAC, za podsticanje privrednog razvoja u skladu sa posebnim aktima Vlade.

23.000.000.000

 

 

 

 

 

 

 

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

1.000

       

4001

 

Osnivački ulog Republike Srbije u privrednim društvima

1.201.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

1.201.000.000

 

21.1

       

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

298.463.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

289.360.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

4.000.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

3.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

5.100.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

298.463.000

     

130

   

Opšte usluge

298.463.000

       

0004

 

Razvoj metrološkog sistema

277.207.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

143.639.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

21.762.000

         

413

NAKNADE U NATURI

200.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

2.448.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.420.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

13.700.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

5.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

30.703.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

10.200.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

6.500.000

         

426

MATERIJAL

11.933.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

10.500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

600.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

1.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

13.500.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.000

       

0005

 

Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala

21.256.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

14.603.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.213.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

600.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

240.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

600.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

400.000

         

426

MATERIJAL

1.300.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.300.000

 

21.2

       

USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

188.621.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

133.829.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

53.592.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.000.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

100.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

100.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

188.621.000

     

130

   

Opšte usluge

188.621.000

       

0003

 

Uređenje oblasti standardizacije

188.621.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

94.639.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

14.454.000

         

413

NAKNADE U NATURI

150.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.300.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.704.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.100.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

17.275.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

3.047.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

18.116.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

30.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

4.430.000

         

426

MATERIJAL

4.475.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

22.001.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

300.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.900.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.700.000

 

21.3

       

USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

268.153.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.3

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

24.512.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

243.641.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

268.153.000

     

130

   

Opšte usluge

268.153.000

       

0002

 

Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti

268.153.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

109.590.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

16.603.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.410.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.100.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

1.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

4.012.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

7.155.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

89.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.238.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.100.000

         

426

MATERIJAL

4.075.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

3.500.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

3.569.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

801.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

12.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

11.000.000

 

21.4

       

UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR

1.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.4

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

1.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.000

       

0004

 

Unapređenje efikasnosti rada državnih organa radi stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja

1.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

1.000

22

         

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

289.742.835.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 22

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

120.214.068.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

400.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

7.797.554.000

         

10

Primanja od domaćih zaduživanja

25.720.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

132.648.033.000

         

56

Finansijska pomoć EU

3.362.780.000

 

22.0

       

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

289.429.604.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.0

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

119.901.237.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

7.797.554.000

         

10

Primanja od domaćih zaduživanja

25.720.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

132.648.033.000

         

56

Finansijska pomoć EU

3.362.780.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

52.959.226.000

     

450

   

Saobraćaj

52.959.226.000

       

0001

 

Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja

20.651.753.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

128.052.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

19.400.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.300.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

112.000.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za JP Putevi Srbije, za učešće Republike Srbije u Projektu rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja i za Koridori Srbije d.o.o, Beograd, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade.

18.700.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade.

1.063.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

215.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

410.000.000

       

0002

 

Železnički i intermodalni saobraćaj

24.690.238.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

17.183.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.604.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

450.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

10.000.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 20.000.000 dinara namenjena su za stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta; preostala sredstva namenjena su za privredna društva u oblasti železničkog saobraćaja, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade.

24.510.000.000

         

454

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta.

100.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

50.000.000

       

0003

 

Vodni saobraćaj

95.405.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

70.153.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

10.611.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

2.640.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

12.000.000

       

0004

 

Vazdušni saobraćaj

1.629.219.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

15.482.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.346.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

390.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.000.000.000

         

451

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade.

605.000.000

       

0005

 

Administracija i upravljanje

952.737.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

95.581.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

14.485.000

         

413

NAKNADE U NATURI

2.000.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

6.601.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

4.170.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.400.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

130.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

26.300.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

200.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

30.000.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

41.700.000

         

426

MATERIJAL

58.600.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

150.000.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

3.000.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

30.000.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

30.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

115.900.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

10.000.000

       

4003

 

IPA 2020-Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva

58.459.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

58.459.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

6.300.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

300.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.000.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

4.500.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

500.000

       

7060

 

IPA 2015 Saobraćaj

4.746.035.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

4.746.035.000

       

7081

 

IPA 2020 - Demokratija i upravljanje

129.080.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

129.080.000

   

0702

     

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

234.754.136.000

     

450

   

Saobraćaj

234.754.136.000

       

0001

 

Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja

115.893.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

29.823.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

4.519.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

450.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

31.100.000

         

481

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

50.000.000

       

4004

 

Projekat unapređenja trgovine i transporta Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

933.752.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

8.438.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

6.212.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

232.935.000

         

426

MATERIJAL

293.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

473.126.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

11.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

201.748.000

       

4007

 

Razvoj i instalacija sistema za navigaciono praćenje i elektronsko obeležavanje plovnog puta na Savi (AtoNs)

60.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

60.000.000

       

4009

 

Program integralnog razvoja Srbije

1.400.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

1.400.000.000

       

5008

 

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

11.200.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

11.200.000.000

       

5011

 

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

25.000.000

       

5013

 

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.000.000

       

5015

 

Projekat mađarsko - srpske železnice

38.063.255.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

38.063.255.000

       

5017

 

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

156.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

156.000.000

       

5019

 

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

2.800.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

2.800.000.000

       

5023

 

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

1.900.542.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.900.542.000

       

5026

 

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji V i Zeleni gradovi

60.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

60.000.000

       

5027

 

Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad

7.727.830.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

7.727.830.000

       

5029

 

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - Bratunac

41.580.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

41.580.000

       

5030

 

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

151.200.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

151.200.000

       

5032

 

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

170.960.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

170.960.000

       

5033

 

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

134.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

134.000.000

       

5034

 

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega

13.500.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

13.500.000.000

       

5035

 

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

47.248.434.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

47.248.434.000

       

5039

 

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

188.650.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

88.650.000

       

5042

 

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

117.643.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

117.643.000

       

5043

 

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

10.400.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

10.400.000.000

       

5045

 

Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica

14.710.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

14.710.000.000

       

5046

 

Realizacija projekata železničke infrastrukture

5.584.543.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

5.584.543.000

       

5047

 

Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u Srbiji

180.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

180.000.000

       

5048

 

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin

600.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

600.000.000

       

5049

 

Program vodosnabdevanja i prečišćanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI

120.000.000

         

621

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

120.000.000

       

5050

 

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

1.373.520.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.373.520.000

       

5051

 

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

268.024.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

268.024.000

       

5052

 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi

180.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

180.000.000

       

5054

 

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

103.680.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

103.680.000

       

5055

 

Izgradnja nove Luke u Beogradu

51.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

51.000.000

       

5056

 

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

1.102.700.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

17.100.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.085.600.000

       

5057

 

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

1.107.100.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

17.100.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.090.000.000

       

5058

 

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

1.082.349.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.082.349.000

       

5059

 

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

1.729.022.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.729.022.000

       

5061

 

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

400.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

400.000.000

       

5064

 

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

4.475.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

4.475.000.000

       

5066

 

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

6.400.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

6.400.000.000

       

5067

 

Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama

2.600.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

2.600.000.000

       

5069

 

Projekat izgradnje obilaznica i tunela

2.900.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

2.900.000.000

       

5070

 

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji

12.515.332.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

12.515.332.000

       

5071

 

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema Grada Beograda

3.000.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.000.000.000

       

5072

 

Izgradnja beogradskog metroa

11.600.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

5.300.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.900.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.400.000.000

       

5074

 

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca

5.300.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

5.300.000.000

       

5076

 

Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac - Golubac

14.240.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

14.240.000.000

       

5077

 

Izgradnja centra za obuku članova posade brodova

636.700.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

636.700.000

       

5078

 

Modernizacija železničkog sektora u Srbiji

1.797.427.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

7.000.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

500.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

753.863.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

1.800.000

         

426

MATERIJAL

200.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.025.839.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

8.225.000

       

5082

 

Izgradnja pruge između Zemun polja i Nacionalnog stadiona

4.300.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

3.300.000.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

1.000.000.000

   

1101

     

Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje

1.716.242.000

     

620

   

Razvoj zajednice

1.716.242.000

       

0001

 

Podrška radu Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije

385.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

385.000.000

       

0002

 

Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata

182.147.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

44.208.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

6.698.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.240.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

130.000.000

       

0003

 

Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda

166.523.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

39.324.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.958.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

840.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

70.400.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

20.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

30.000.000

       

0004

 

Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje

60.747.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

46.805.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

7.091.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

850.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

6.000.000

       

0005

 

Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija

566.825.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

18.605.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

2.819.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

1.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

400.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

5.000.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

220.000.000

         

463

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

200.000.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

120.000.000

       

4003

 

Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog zemljotresom

355.000.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

355.000.000

 

22.1

       

UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

81.686.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.1

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

81.686.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

81.686.000

     

450

   

Saobraćaj

81.686.000

       

0006

 

Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za plovidbu i eksploataciju

81.686.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

38.465.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

5.828.000

         

413

NAKNADE U NATURI

150.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

980.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1.220.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

150.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

7.926.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

1.910.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

11.440.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

990.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

2.100.000

         

426

MATERIJAL

7.230.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

160.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

200.000

         

483

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA

50.000

         

485

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

50.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

2.037.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

800.000

 

22.2

       

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

231.545.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.2

 
         

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

231.145.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

400.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

231.545.000

     

450

   

Saobraćaj

231.545.000

       

0008

 

Održavanje vodnih puteva

231.545.000

         

411

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)

74.149.000

         

412

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

12.043.000

         

413

NAKNADE U NATURI

100.000

         

414

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

901.000

         

415

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

26.000.000

         

416

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

2.000.000

         

421

STALNI TROŠKOVI

23.210.000

         

422

TROŠKOVI PUTOVANJA

2.150.000

         

423

USLUGE PO UGOVORU

33.540.000

         

424

SPECIJALIZOVANE USLUGE

1.600.000

         

425

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE

6.000.000

         

426

MATERIJAL

35.600.000

         

462

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

1.600.000

         

482

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE

250.000

         

511

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

8.501.000

         

512

MAŠINE I OPREMA

3.701.000

         

515

NEMATERIJALNA IMOVINA

200.000