Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023 i 26/2024)

 

1. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se računi za uplatu javnih prihoda na koje se uplaćuju javni prihodi i primanja, kao podračuni sistema konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

Član 2

Računi za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u kojem je naveden zakon, odnosno drugi propis, kojim se uvode javni prihodi i primanja.

Javni prihodi i primanja uplaćuju se isključivo preko računa za uplatu javnih prihoda propisanih ovim pravilnikom.

Član 3

Javni prihodi i primanja, za čiju su uplatu propisani računi ovim pravilnikom, raspoređuju se u budžet Republike, odnosno budžet lokalne vlasti, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Član 4

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih prihoda, u okviru konsolidovanog računa trezora.

Plan računa za uplatu javnih prihoda iz stava 1. ovog člana odštampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Struktura broja računa za uplatu javnih prihoda

Član 5

Broj računa za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) - 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. šestocifreni broj ekonomske klasifikacije (konto) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake računa za uplatu javnih prihoda - 843, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO - 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).

Na primer, broj računa za uplatu poreza na zarade se upisuje na sledeći način: 840-711111843-52.

Kod elektronskog zapisa, račun iz stava 2. ovog člana popunjava se obavezno sa vodećim nulama u nizu (bez crtica, odnosno razmaka), i glasi: 840000071111184352.

3. Obavezni elementi na obrascima platnih naloga

Član 6*

Prilikom uplate na obrascima platnih naloga (nalog za uplatu ili nalog za prenos) obavezno se popunjavaju sledeći elementi: naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca (kod naloga za prenos), šifra plaćanja, broj tekućeg računa primaoca plaćanja, iznos, poziv na broj odobrenja po modelu 97, mesto i datum prijema, potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca.

Član 7

U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaćanja (gotovinski - 1, bezgotovinski - 2 ili obračunski - 3), a zatim klasifikacija prema osnovu plaćanja (kolona 6 Priloga 1).

Član 8

U element broj tekućeg računa primaoca plaćanja unosi se broj računa za uplatu javnog prihoda iz člana 5. ovog pravilnika.

Član 9

Pružalac platnih usluga, prilikom izvršavanja platnih naloga u obavezi je da bez korekcije obuhvati sve opisne i numeričke podatke upisane na elementima iz platnog naloga.

Pružalac platnih usluga neće izvršiti platni nalog, ako nalog nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

Pružalac platnih usluga, obaveštava korisnika platnih usluga o odbijanju izvršenja platnog naloga, u skladu sa članom 36. st. 2. i 3. Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 139/14).

4. Nivo uplate javnih prihoda i primanja

Član 10

Uplata javnih prihoda i primanja vrši se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom propisane šifre u Prilogu 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo:

1) oznaka 1 - na nivou opštine, sa šifrom opštine;

2) oznaka 1/g - na nivou grada, sa šifrom grada;

3) oznaka 2 - na nivou grada (posebna oznaka trezora grada koja se razlikuje od šifara gradskih opština - zbirni trezor), sa šifrom grada;

4) oznaka 3 - na nivou autonomne pokrajine, sa šifrom autonomne pokrajine;

5) oznaka 4 - na nivou Republike, sa šifrom Republike.

Član 10a

Računi za uplatu javnih prihoda kod kojih se omogućava uplata za šifre trezora koje prestaju da važe prema ovom pravilniku, sadržani su u Prilogu 3a - Pregled računa za uplatu javnih prihoda kod kojih je omogućena uplata za stare šifre trezora koje su prestale da važe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

5. Struktura poziva na broj odobrenja računa za uplatu javnih prihoda

Član 11

U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se 97.

Struktura elementa poziv na broj odobrenja, po modelu 97, sadržana je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matični broj građana, šifra poreskog obveznika i drugo), odnosno organa prema čijem nalogu, odnosno za čiju uslugu se vrši plaćanje javnog prihoda ili primanja (JB KJS organa i drugo).

Član 12

Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "PU" (Poreska uprava), odnosno "LPA" (lokalna poreska administracija), označava da je obavezno popunjavanje obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda.

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "PU", u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine, grada ili Republike, iz kolone 3 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj - PIB, jedinstveni matični broj građana - JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 18 cifara).

Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "LPA", a nadležni organ utvrdi obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika lokalnih javnih prihoda, u element - poziv na broj odobrenja upisuje se: dvocifreni kontrolni broj, šifra opštine ili grada iz kolone 3 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog prihoda.

Obeležje za identifikaciju može da bude PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 18 cifara.

Ako je u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: "PU" ili "LPA", a nadležni organ utvrdi obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda ili primanja, odnosno lokalnog javnog prihoda ili primanja, u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike, iz kolone 4 Priloga 3 i obeležje za identifikaciju obveznika, koje može imati od jedne do 18 cifara.

Ako u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: "PU" ili "LPA", a nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda ili primanja, odnosno lokalnog javnog prihoda ili primanja, u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike, iz kolone 4 Priloga 3 i JB KJS organa prema čijem nalogu, odnosno za čiju uslugu se vrši plaćanje.

Kod uplate poreza na dodatu vrednost, za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija, u poziv na broj odobrenja unosi se poreski identifikacioni broj poreskog obveznika - primaoca dobara.

Član 13

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

4) dvocifreni broj podnosioca zahteva koji bliže određuje organizacionu jedinicu korisnika javnih sredstava;

5) jednocifreni broj godine;

6) šestocifreni serijski broj prekršajnog naloga.

Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku, na koje se primenjuje stav 1. ovog člana, sadržan je u Prilogu 6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu javnih prihoda i primanja utvrđenih rešenjem o prinudnoj naplati sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike iz kolone 3 Priloga 3;

3) poreski identifikacioni broj ili šifra poreskog obveznika;

4) petocifreni broj ekonomske klasifikacije iz kolone 2 Priloga 1, i to počev od druge do šeste cifre;

5) slovna oznaka za način izmirenja obaveze u skladu sa aktom Poreske uprave.

6. Uplata javnih prihoda i primanja na evidencione račune javnih prihoda i račune za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave

Član 15

Izuzetno od čl. 5, 8. i 11. ovog pravilnika, radi obezbeđivanja posebnih evidencija i objedinjavanja naplate prihoda, određeni javni prihodi i primanja uplaćuju se na račune sa oznakom 845 - evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT, i oznakom 848 - računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave.

Član 16

Na račun 845 - evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT, uplaćuju se:

1) (brisana)

2) prihodi koje organi uprave i pravosudni organi ostvare obavljanjem svoje delatnosti;

3) prihodi od carina i drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu, kao i drugi prihodi koje naplati Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva;

4) prihodi direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije;

5) donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike Srbije;

6) javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate;

7) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije;

8) sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda;

9) prihodi, odnosno primanja indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije.

tač. 10)-16) (brisane)

Član 17

Na račun 848 - računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave, uplaćuju se objedinjeno javni prihodi za određene namene. Raspoređivanje objedinjene naplate prihoda za posebne namene vrši se po elementima koje zadaje nadležni organ, na osnovu popunjenog poziva na broj zaduženja po modelu 97 sa kontrolnim brojem.

7. Struktura broja evidencionog računa i računa za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene

Član 18

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 16. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod NBS - 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. numerička oznaka (maksimalno deset mesta) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake evidencionih računa javnih prihoda - 845, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97.

Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva, uplaćuju se na račun broj: 840-955845-10 ili za elektronsko plaćanje 840000000095584510.

Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike Srbije uplaćuju se na račun broj: 840-29550845-64 ili za elektronsko plaćanje 840000002955084564.

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate uplaćuju se na račun broj: 840-1700845-84 ili za elektronsko plaćanje 840000000170084584.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju se na račun broj: 840-1817845-30 ili za elektronsko plaćanje 840000000181784530.

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda uplaćuju se na račun broj: 840-19541845-35 ili za elektronsko plaćanje 840000001954184535.

Prihodi, odnosno primanja ustanova kulture uplaćuju se na račun broj: 840-31120845-93 ili za elektronsko plaćanje 840000003112084593.

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija uplaćuju se na račun broj: 840-31121845-03 ili za elektronsko plaćanje 840000003112184503.

Prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite uplaćuju se na račun broj 840-31218845-03 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031218845-03.

Prihodi ustanova za srednje obrazovanje uplaćuju se na račun broj: 840-31302845-09 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031302845-09.

Prihodi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja uplaćuju se na račun broj 840-31303845-16 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031303845-16.

Prihodi Kriminalističko-policijskog univerziteta uplaćuju se na račun broj: 840-31304845-23 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031304845-23.

Prihodi Antidoping agencije i Zavoda za sport i medicinu sporta uplaćuju se na račun broj: 840-31305845-30 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031305845-30.

Prihodi Akreditacionog tela Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije uplaćuju se na račun broj: 840-31306845-37 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031306845-37.

Prihodi ustanova učeničkog standarda uplaćuju se na račun broj 840-31392845-57 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031392845-57.

Prihodi ustanova studentskog standarda uplaćuju se na račun broj 840-31393845-64 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031393845-64.

Prihodi Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" uplaćuju se na račun broj 840-31394845-71 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031394845-71.

Prihodi ustanova srednjeg obrazovanja donacije roditelja - roditeljski dinar uplaćuju se na račun broj 840-31568845-28 ili za elektronsko plaćanje 840-0000031568845-28.

Član 19

Broj računa za uplatu prihoda iz člana 17. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

1) trocifreni broj Uprave za trezor kod NBS - 840, kao pružaoca platnih usluga, iz kolone 1 Priloga 1;

2) trinaestocifreni broj računa (maksimalno sa vodećim nulama), koji ima sledeću strukturu:

(1) 2.1. numerička oznaka (maksimalno deset mesta) iz kolone 2 Priloga 1,

(2) 2.2. trocifreni broj oznake računa za uplatu javnih prihoda - 848, iz kolone 3 Priloga 1;

3) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97.

Sredstva objedinjene naplate za takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova uplaćuju se na račun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaćanje 840000000000184816.

Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalnih delatnosti, uplaćuju se na račun broj: 840-4848-37 ili za elektronsko plaćanje 840000000000484837.

Sredstva objedinjene naplate za usluge iz delokruga rada Ministarstva spoljnih poslova uplaćuju se na račun broj: 840-5848-44 ili za elektronsko plaćanje 840000000000584844.

8. Struktura poziva na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda na evidencione račune i račune za objedinjenu naplatu prihoda za posebne namene

Član 20

(Brisan)

Član 21

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina, osim javnih prihoda naplaćenih u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) četvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

4) šestocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica i šifre za popunjavanje isprava u carinskom postupku, sadržani su u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 21a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) jedanaestocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta (CPD).

Član 22

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) dvocifreni redni broj evidencionog računa;

5) šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Član 23

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prodaje akcija Akcionarskog fonda, sastoji se iz dva dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) trocifreni broj Republike, iz kolone 3 Priloga 3.

Član 23a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu prihoda, odnosno primanja ustanova kulture i ustanova socijalne zaštite i struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu prihoda zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, ustanova za srednje obrazovanje, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Kriminalističko-policijskog univerziteta, Antidoping agencije, Zavoda za sport i medicinu sporta, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, ustanova učeničkog standarda, ustanova studentskog standarda i Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama", sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);

3) dvocifreni broj izvora finansiranja;

4) redni broj evidencionog računa;

5) šestocifreni broj prihoda, odnosno primanja po ekonomskoj klasifikaciji;

6) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Čl. 23b i 23v

(Brisani)

Član 24

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate za izdavanje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima, sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) oznaka vrste servisa - dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa;

3) identifikacija - podatak dužine četrnaest alfanumeričkih karaktera;

4) G - fiksna oznaka - latinično slovo G;

5) redni broj - dužine jedan alfanumerički karakter (0-9, posle broja 9 se koriste velika slova abecede, a kada se iskoriste sva slova ponovo se prelazi na cifre).

Član 24a

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate taksi i naknada koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova, koje svoje usluge pruža preko portala eUprave, osim kod objedinjene naplate za izdavanje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima, sastoji se iz pet delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) oznaka vrste servisa - dužine četiri alfanumerička karaktera koji označavaju vrstu servisa;

3) identifikacija - podatak dužine do četrnaest alfanumeričkih karaktera;

4) G - fiksna oznaka - latinično slovo G;

5) alfanumerička latinična oznaka od dva karaktera.

Član 25

Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalnih delatnosti, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) jednocifreni prefiks;

3) šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;

4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

9. Uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Član 26

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) uplaćuje se na propisane račune prema opštini, odnosno gradu u kojoj zaposleni ima prebivalište.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, može se uplatiti i na propisane račune prema gradskoj opštini na čijoj teritoriji je sedište poslodavca.

10. Raspored javnih prihoda i primanja

Član 27

Uprava za trezor vrši raspored i prenos sredstava sa računa za uplatu javnih prihoda na račune korisnika javnih prihoda i primanja.

Uplaćeni javni prihodi i primanja raspoređuju se korisnicima javnih prihoda i primanja, u skladu sa zakonom, odnosno prema pripadnosti i propisanim stopama učešća pojedinih korisnika u rasporedu tih prihoda i primanja.

Raspored javnih prihoda i primanja prema pripadnosti sadržan je u koloni 9 Priloga 1:

1) oznaka 1 - prihodi i primanja koji pripadaju opštini;

2) oznaka 2 - prihodi i primanja koji pripadaju gradu;

3) oznaka 2/o - prihodi koji pripadaju filijali organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

4) oznaka 3 - prihodi i primanja koji pripadaju autonomnoj pokrajini;

5) oznaka 4 - prihodi i primanja koji pripadaju Republici;

6) oznaka 4/o - prihodi i primanja koji pripadaju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

7) oznaka 4/p - prihodi koji pripadaju Javnom preduzeću "Putevi Srbije".

Uplaćeni javni prihodi i primanja raspoređuju se korisnicima svakog radnog dana.

Javni prihodi i primanja, koji se radi obezbeđivanja posebnih evidencija uplaćuju na račune iz grupe 845 - Evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT, prenose se na odgovarajuće račune za uplatu javnih prihoda - računi iz grupe 843, svakog radnog dana.

Javni prihodi, koji se radi objedinjavanja naplate prihoda, uplaćuju na račune iz grupe 848 - Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave, prenose se na odgovarajuće račune za uplatu javnih prihoda - računi iz grupe 843, svakog radnog dana.

Prihodi od administrativnih i sudskih taksi u celosti se raspoređuju na račune iz grupe 843 - Republička administrativna taksa, odnosno Republička sudska taksa, svakog radnog dana.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije i sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda, sa računa iz grupe 845 raspoređuje Uprava za trezor, po dobijanju obaveštenja od ministarstva nadležnog za poslove privrede, na račune iz grupe 843.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, raspored uplaćenih javnih prihoda sa računa 845 - evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT, može biti privremeno obustavljen na osnovu akta ministra nadležnog za poslove finansija, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, raspored uplaćenih javnih prihoda sa računa 848 - računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave, ne vrši se u slučajevima pogrešno uplaćenih sredstava, sve do momenta rešavanja reklamacija u vezi sa tim pogrešnim uplatama.

Raspored uplaćenih javnih prihoda sa grupe podračuna 849 - Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda, korisnik budžetskih sredstava vrši svakog radnog dana u korist propisanih računa za uplatu javnih prihoda, iz grupe podračuna 843 - Računi za uplatu javnih prihoda.

U slučaju da korisnik budžetskih sredstava ne izvrši raspored uplaćenih javnih prihoda, u skladu sa stavom 7. ovog člana, taj raspored izvršiće Uprava za trezor.

11. Povraćaj javnih prihoda i primanja

Član 28

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda i primanja iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno akta drugog nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode i primanja obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: "PU" ili "LPA", odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje, organ koji prati naplatu, organ čiji JBKJS je naveden u pozivu na broj odobrenja, odnosno organ na čiji račun je izvršena uplata, obavezan je da izda potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni (u daljem tekstu: potvrda). Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod - kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda ili primanja Poreskoj upravi, lokalnoj poreskoj administraciji, odnosno drugom nadležnom organu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, kada obveznik podnese zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda ili primanja Upravi za trezor kao jedinstvenom upravnom mestu, Uprava za trezor dostavlja original potvrdu, dokaz o izvršenoj uplati i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda ili primanja Poreskoj upravi, lokalnoj poreskoj administraciji ili drugom nadležnom organu. Potvrdu može da izda Uprava za trezor, na osnovu podataka pribavljenih po službenoj dužnosti.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje je u koloni 8 Priloga 1 upisana reč: "PU" ili "LPA", odnosno za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, obveznik dostavlja zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava, lokalna poreska administracija, odnosno drugi nadležni organ donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.

Uprava za trezor izvršava povraćaj javnih prihoda i primanja najkasnije pet radnih dana od dana prijema rešenja, odnosno drugog akta za povraćaj. Izuzetno, ukoliko se povraćaj javnih prihoda i primanja izvršava na osnovu rešenja više nadležnih organa, Uprava za trezor izvršava povraćaj najkasnije pet radnih dana od dana prijema poslednjeg rešenja, odnosno drugog akta za povraćaj.

11a Uprava za trezor kao jedinstveno upravno mesto za povraćaj, odnosno preknjižavanje javnih prihoda i primanja

Član 28a

Uprava za trezor određuje se kao jedinstveno upravno mesto u postupku ostvarivanja prava na povraćaj, odnosno preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja.

Korisnik javnih sredstava, fizičko i pravo lice pravo na povraćaj, odnosno preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja može da ostvari podnošenjem zahteva za povraćaj Upravi za trezor, kao jedinstvenom upravnom mestu.

Nadležni organ za izdavanje potvrde, kao i nadležni organ za donošenje rešenja za povraćaj, odnosno preknjižavanje javnih prihoda i primanja, dužan je da u skladu sa ovim pravilnikom sva postupanja u vezi sa zahtevom za povraćaj, odnosno preknjižavanje javnih prihoda i primanja, dostavljen od strane Uprave za trezor, vrši isključivo preko Uprave za trezor.

Član 28b

Uprava za trezor u ime podnosioca zahteva, po službenoj dužnosti pribavlja potvrdu, ukoliko je ista potrebna za dalji tok postupka.

Ukoliko je uplata izvršena na račun sa koga se sredstva raspoređuju na račune za uplatu javnih prihoda, Uprava za trezor obezbeđuje informaciju o izvršenom rasporedu ovog javnog prihoda organu nadležnom za donošenje rešenja o povraćaju, odnosno preknjižavanju javnih prihoda i primanja.

Član 28v

Uprava za trezor kompletnu dokumentaciju dostavlja organu nadležnom za donošenje rešenja o povraćaju, odnosno preknjižavanju javnih prihoda i primanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave, elektronski dokument i arhivska građa.

Član 28g

Organ nadležan za donošenje rešenja, kome je dostavljen zahtev za povraćaj, odnosno preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja, dužan je da dopunu dokumentacije zatraži od organizacione jedinice Uprave za trezor koja je dostavila zahtev.

Član 28d

Uprava za trezor dužna je da zahtev za povraćaj, odnosno preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja prosledi nadležnom organu za izdavanje potvrde, najkasnije pet radnih dana od dana prijema.

Nakon prijema potvrde, odnosno zahteva za povraćaj, odnosno preknjižavanje javnih prihoda i primanja za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, Uprava za trezor dužna je da kompletnu dokumentaciju u skladu sa članom 28. ovog pravilnika dostavi organu nadležnom za donošenje rešenja o povraćaju, odnosno preknjižavanju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i primanja.

12. Izveštavanje o naplaćenim i raspoređenim javnim prihodima i primanjima

Član 29

Uprava za trezor, izveštava nadležni organ Republike, autonomne pokrajine, opštine, grada i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, o uplatama i rasporedu javnih prihoda i primanja, odnosno dostavlja izveštaj o bruto naplati, povraćaju i rasporedu javnih prihoda i primanja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor dostavlja nadležnim organima i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, najkasnije do trećeg radnog dana u mesecu za prethodni mesec, prema pripadnosti javnog prihoda i primanja.

Član 30

Uprava za trezor dostavlja nadležnom poreskom organu pojedinačne dnevne podatke o prometu računa za uplatu javnih prihoda.

Uprava za trezor može na zahtev korisnika javnih prihoda i primanja, dostavljati izveštaje o stanju i promenama na računima javnih prihoda.

13. Ukidanje računa za uplatu javnih prihoda

Član 31

Računi za uplatu javnih prihoda ukidaju se na osnovu zakona ili drugog propisa uz pisani zahtev nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Uprava za trezor može ukidati račune za uplatu javnih prihoda i ukoliko na njima nije bilo prometa više od tri godine, uz pisanu saglasnost nadležnog organa, odnosno organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

14. Završne odredbe

Član 32

Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda i primanja koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe, sadržan je u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 - ispravka, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 i 105/15).

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2016. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe člana 4. ovog pravilnika primenjuju se od 18. maja 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 68/2019)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

Član 6

Odredbe čl. 1, 2. i 3. i odredbe člana 4. st. 4. i 5. ovog pravilnika primenjivaće se počev od 1. januara 2021. godine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)

Član 6

Odredbe člana 3. ovog pravilnika (novododati član 24a), primenjivaće se počev od 16. marta 2021. godine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)

Član 5

Uplata poreza na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima na račun iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika, vršiće se od 31. marta 2022. godine.

Član 6

Po isteku rokova sadržanih u Prilogu 3a - Pregled računa za uplatu javnih prihoda kod kojih je omogućena uplata za stare šifre trezora koje su prestale da važe, uplate će se vršiti na račune za uplatu javnih prihoda u korist nivoa opredeljenih u Prilogu 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor izmenjenom u skladu sa članom 2. ovog pravilnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. oktobra 2023. godine, s tim da se odredbe člana 1. st. 1. i 2. ovog pravilnika primenjuju od 1. januara 2024. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 118/2023 i 26/2024)

Član 17

Odredbe člana 1. i člana 2. ovog pravilnika u delu koji se odnosi na upisivanje jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kao obaveznog elementa u poziv na broj odobrenja primenjuju se od 1. jula 2024. godine, a odredbe člana 10. stav 3. u delu koji se odnosi na obavezu izdavanja potvrde organa čiji je jedinstveni broj korisnika javnih sredstava upisan u poziv na broj odobrenja i st. 4. i 5. i čl. 11. i 14. ovog pravilnika primenjuju se od 1. aprila 2024. godine.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2024. godine.

 

Prilog 1

PLAN RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

 

Redni broj

Oznaka Uprave za trezor kod NBS

Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka

Oznaka računa za uplatu javnih prihoda

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

JAVNI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na zarade

 

 

 

 

1.

840

711111

843

52

Porez na zarade

53

1,1/g

PU

1,2,3,4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od samostalnih delatnosti

 

 

 

 

2.

840

711121

843

25

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

3.

840

711122

843

32

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

4.

840

711123

843

39

Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Porez na prihode od autorskih prava

 

 

 

 

5.

840

711131

843

95

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od imovine

 

 

 

 

6.

840

711141

843

68

Porez na dividende i udele u dobiti

53

1,1/g

PU

4

7.

840

711142

843

75

Porez na prihode od kamate

53

1,1/g

PU

4

8.

840

711143

843

82

Porez na prihode od nepokretnosti

53

1,1/g

PU

4

9.

840

711144

843

89

Porez na kapitalne dobitke

53

1,1/g

PU

4

10.

840

711145

843

96

Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

11.

840

711146

843

06

Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

12.

840

711147

843

13

Porez na zemljište

53

1,1/g

LPA

1,2

13.

840

711148

843

20

Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

14.

840

711149

843

27

Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na dobitke od igara na sreću

 

 

 

 

15.

840

711151

843

41

Porez na dobitke od igara na sreću

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na prihode od osiguranja lica

 

 

 

 

16.

840

711161

843

14

Porez na prihode od osiguranja lica

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Godišnji porez na dohodak građana

 

 

 

 

17.

840

711171

843

84

Godišnji porez na dohodak građana

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Samodoprinosi

 

 

 

 

18.

840

711181

843

57

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

53

1,1/g

LPA

1,2

19.

840

711182

843

64

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

53

1,1/g

LPA

1,2

20.

840

711183

843

71

Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

53

1,1/g

LPA

1,2

21.

840

711184

843

78

Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

53

1,1/g

LPA

1,2

22.

840

711185

843

85

Samodoprinos na vrednost imovine

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Porez na druge prihode

 

 

 

 

23.

840

711191

843

30

Porez na ostale prihode

53

1,1/g

PU

1,2

24.

840

711192

843

37

Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

53

1,1/g

PU

1,2

25.

840

711193

843

44

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

53

1,1/g

PU

1,2

26.

840

711194

843

51

Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

53

1,1/g

PU

3,4

27.

840

711195

843

58

Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada

53

1,1/g

PU

3,4

27a

840

711196

843

65

Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na dobit pravnih lica

 

 

 

 

28.

840

711211

843

73

Porez na dobit pravnih lica

53

1,1/g

PU

3,4

29.

840

711212

843

80

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

30.

840

711213

843

87

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

31.

840

711214

843

94

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

32.

840

711215

843

04

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

33.

840

711216

843

11

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

53

1,1/g

PU

3,4

34.

840

711217

843

18

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

35.

840

711218

843

25

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka

53

1,1/g

PU

3,4

36.

840

711219

843

32

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

53

1,1/g

PU

3,4

 

 

 

 

 

Porez na dobit pravnih lica na naknade od usluga

 

 

 

 

37.

840

711221

843

46

Porez na dobit pravnih lica po odbitku na naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se isplaćuju nerezidentima

53

1,1/g

PU

3,4

 

 

 

 

 

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZ NA FOND ZARADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na fond zarada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na fond zarada

 

 

 

 

38.

840

712111

843

68

Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

1,2

39.

840

712112

843

75

Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

53

1,1/g

PU

1,2

40.

840

712113

843

82

Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

POREZ NA IMOVINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodični porezi na nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

 

 

 

 

41.

840

713111

843

84

Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Porez na imovinu

 

 

 

 

42.

840

713121

843

57

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

43.

840

713122

843

64

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Periodični porezi na neto imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na nasleđe i poklon

 

 

 

 

44.

840

713311

843

29

Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na finansijske transakcije

 

 

 

 

45.

840

713411

843

50

Porez na finansijske transakcije

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na kapitalne transakcije

 

 

 

 

46.

840

713421

843

23

Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

47.

840

713422

843

30

Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

48.

840

713423

843

37

Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

49.

840

713424

843

44

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

1,2

50.

840

713425

843

51

Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini

53

1,1/g

PU

1,2

51.

840

713426

843

58

Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica

53

1,1/g

PU

1,2

 

 

 

 

 

Drugi jednokratni porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi periodični porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na akcije na ime i udele

 

 

 

 

51a

840

713427

843

65

Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima

53

1,1/g

PU

1,2

52.

840

713611

843

92

Porez na akcije na ime i udele

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica

 

 

 

 

52a

840

713621

843

65

Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

POREZ NA DOBRA I USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opšti porezi na dobra i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na dodatu vrednost

 

 

 

 

53.

840

714111

843

03

Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

53

4

PU

4

54.

840

714112

843

10

Porez na dodatu vrednost

53

4

PU

4

55.

840

714113

843

17

Porez na dodatu vrednost pri uvozu

53

4

 

4

56.

840

714114

843

24

Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Jednofazni porezi na promet

 

 

 

 

57.

840

714121

843

73

Porez na promet proizvoda (opšti režim)

53

4

PU

4

58.

840

714122

843

80

Porez na promet lekova sa posebne liste

53

4

PU

4

59.

840

714123

843

87

Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

53

4

PU

4

60.

840

714124

843

94

Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu

53

4

 

4

61.

840

714125

843

04

Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama

53

4

 

4

62.

840

714126

843

11

Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

53

1,1/g

 

4

63.

840

714127

843

18

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom "Nedelje Crvenog krsta" od 8. do 15. maja i "Nedelje solidarnosti" od 14. do 21. septembra

53

1,1/g

 

4

64.

840

714128

843

25

Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine

53

1,1/g

 

4

65.

840

714129

843

32

Porez na promet novih motornih vozila

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Kumulativni višefazni porezi na promet

 

 

 

 

66.

840

714131

843

46

Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko

53

4

PU

4

67.

840

714132

843

53

Porez na promet komunalnih usluga

53

4

PU

4

68.

840

714133

843

60

Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

53

4

PU

4

69.

840

714134

843

67

Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

53

4

PU

4

70.

840

714135

843

74

Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

53

4

PU

4

71.

840

714136

843

81

Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću

53

4

PU

4

72.

840

714137

843

88

Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

53

4

PU

4

73.

840

714138

843

95

Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

53

4

PU

4

74.

840

714139

843

05

Porez na promet ostalih usluga

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na premije neživotnih osiguranja

 

 

 

 

75.

840

714141

843

19

Porez na premije neživotnih osiguranja

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Dobit fiskalnih monopola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

 

 

 

 

76.

840

714421

843

39

Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa

 

 

 

 

77.

840

714431

843

12

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Sredstva za vanredne situacije

 

 

 

 

78.

(brisan)

     

79.

(brisan)

     

80.

(brisan)

     

81.

(brisan)

     

82.

(brisan)

     

83.

(brisan)

     

84.

840

714448

843

34

Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi, takse i naknade na motorna vozila

 

 

 

 

85.

840

714511

843

87

Porez na upotrebu motornih vozila

53

1,1/g

 

4

86.

840

714512

843

94

Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila

53

1,1/g

 

4

87.

840

714513

843

04

Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

53

1,1/g

 

1,2

88.

840

714514

843

11

Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila

53

1,1/g

 

1,2

89.

840

714516

843

25

Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon

53

1,1/g

 

1,2

90.

840

714517

843

32

Posebna naknada za registraciju određenih vozila

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

 

 

 

 

91.

840

714521

843

60

Porez na upotrebu mobilnog telefona

53

1,1/g

 

4

92.

840

714522

843

67

Porez na upotrebu plovnih objekata-plovila

53

1,1/g

 

4

93.

840

714523

843

74

Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica

53

1,1/g

 

4

94.

840

714524

843

81

Porez na registrovano oružje

53

1,1/g

PU

4

95.

840

714525

843

88

Naknada za vanredni prevoz

53

1,1/g

 

4/p

 

 

 

 

 

Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti

 

 

 

 

96.

840

714531

843

33

Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza

53

1,1/g

 

4

97.

840

714532

843

40

Taksa za kontrolnu markicu za video kasete

53

1,1/g

 

4

98.

840

714533

843

47

Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

53

1,1/g

 

4

99.

840

714536

843

68

Posebna naknada na cigarete iz člana 70. stav 2. Zakona o duvanu

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

 

 

 

 

100.

(brisan)

 

 

 

101.

(brisan)

 

 

 

102.

840

714543

843

20

Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2,4

103.

840

714544

843

27

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet

53

4

 

4

104.

840

714545

843

34

Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu

53

4

 

4

105.

840

714546

843

41

Naknada za korišćenje ribarskog područja

53

1,1/g

 

3,4

106.

840

714547

843

48

Naknada za zagađivanje životne sredine

53

1,1/g

 

1,2,4

107.

840

714548

843

55

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese

53

1,1/g

 

1,2,4

108.

840

714549

843

62

Naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad

53

1,1/g

 

1,2,4

 

 

 

 

 

Koncesione naknade i boravišne takse

 

 

 

 

109.

840

714551

843

76

Koncesiona naknada

53

1,1/g

 

4

110.

840

714552

843

83

Boravišna taksa

53

1,1/g

 

1,2

110a

840

714553

843

90

Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave

53

1,1/g

 LPA

1,2

 

 

 

 

 

Opštinske i gradske naknade

 

 

 

 

111.

840

714562

843

56

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

53

1,1/g

 

1,2

112.

840

714563

843

63

Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom

53

1,1/g

 

1,2

113.

840

714564

843

70

Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava

53

1,1/g

 

1,2

113a

840

714565

843

77

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

53

1,1/g

 

1,2

113b

840

714566

843

84

Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica

53

1,1/g

 

1,2

113v

840

714567

843

91

Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju

53

1,1/g

 

1,2

 

 

 

 

 

Opštinske i gradske komunalne takse

 

 

 

 

114.

840

714571

843

22

Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja

53

1,1/g

LPA

1,2

115.

840

714572

843

29

Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

53

1,1/g

LPA

1,2

116.

840

714573

843

36

Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

53

1,1/g

LPA

1,2

117.

840

714574

843

43

Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

53

1,1/g

LPA

1,2

118.

840

714575

843

50

Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

53

1,1/g

LPA

1,2

119.

840

714576

843

57

Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje državnih puteva

 

 

 

 

120.

840

714581

843

92

Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina)

53

1,1/g

 

4/p

121.

(brisan)

 

 

 

122.

840

714583

843

09

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu

53

1,1/g

 

4/p

123.

840

714584

843

16

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

124.

840

714585

843

23

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

53

1,1/g

 

4/p

125.

(brisan)

 

 

 

126.

(brisan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica

 

 

 

 

127.

840

714591

843

65

Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

53

1,1/g

 

1,2

128.

840

714592

843

72

Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

129.

840

714593

843

79

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici, koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

53

1,1/g

 

1,2

130.

840

714594

843

86

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

131.

840

714595

843

93

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored opštinskog puta i ulice, odnosno na drugom zemljištu koje koriste upravljači tih puteva i ulica

53

1,1/g

 

1,2

132.

840

714596

843

03

Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

133.

840

714597

843

10

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave

53

1,1/g

 

1,2

134.

840

714598

843

17

Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

53

1,1/g

 

1,2

135.

840

714599

843

24

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koja pripada upravljačima tih puteva i ulica

53

1,1/g

 

1,2

 

 

 

 

 

Drugi porezi na dobra i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine i druge uvozne dažbine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carinske takse

 

 

 

 

136.

840

715111

843

19

Carinske takse

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Carinske dažbine

 

 

 

 

137.

840

715121

843

89

Carinske dažbine

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Ostale uvozne dažbine i skladištenje

 

 

 

 

138.

840

715191

843

94

Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

53

4

 

4

139.

840

715192

843

04

Dažbina za carinsko evidentiranje

53

4

 

4

140.

840

715193

843

11

Dažbina za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Porezi na izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI POREZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalna taksa na firmu

 

 

 

 

141.

840

716111

843

35

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

53

1,1/g

LPA

1,2

142.

840

716112

843

42

Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

 

 

 

 

143.

840

716211

843

56

Sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje"

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

 

 

 

 

144.

840

716221

843

29

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv raka"

53

1,1/g

 

4

145.

840

716222

843

36

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Borba protiv SIDE"

53

1,1/g

 

4

146.

840

716223

843

43

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

53

1,1/g

 

4

147.

840

716224

843

50

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017"

53

1,1/g

 

4

148.

840

716225

843

57

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Škola bez nasilja"

53

1,1/g

 

4

149.

840

716226

843

64

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "KROV 2023"

53

1,1/g

 

4

150.

840

716227

843

71

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017"

53

1,1/g

 

4

151.

840

716228

843

78

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013"

53

1,1/g

 

4

152.

840

716229

843

85

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke "75 godina biciklističke trke kroz Srbiju"

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

AKCIZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize na derivate nafte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize na derivate nafte prizvedene u zemlji

 

 

 

 

153.

840

717111

843

51

Akciza na motorni benzin

53

1,1/g

PU

4

154.

840

717112

843

58

Akciza na dizel - goriva

53

1,1/g

PU

4

155.

840

717113

843

65

Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

PU

4

156.

840

717114

843

72

Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C

53

1,1/g

PU

4

157.

840

717115

843

79

Akciza na tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

158.

840

717116

843

86

Akciza na olovni benzin

53

1,1/g

PU

4

159.

840

717117

843

93

Akciza na bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

160.

840

717118

843

03

Akciza na gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

161.

840

717119

843

10

Akciza na kerozin

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Akcize na derivate nafte pri uvozu

 

 

 

 

162.

840

717121

843

24

Akciza pri uvozu motornog benzina

53

4

 

4

163.

840

717122

843

31

Akciza pri uvozu dizel-goriva

53

4

 

4

164.

840

717123

843

38

Akciza pri uvozu lož ulja

53

4

 

4

165.

840

717124

843

45

Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C

53

4

 

4

166.

840

717125

843

52

Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa

53

4

 

4

167.

840

717126

843

59

Akciza pri uvozu olovnog benzina

53

4

 

4

168.

840

717127

843

66

Akciza pri uvozu bezolovnog benzina

53

4

 

4

169.

840

717128

843

73

Akciza pri uvozu gasnih ulja

53

4

 

4

170.

840

717129

843

80

Akciza pri uvozu kerozina

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji

 

 

 

 

171.

840

717131

843

94

Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin

53

1,1/g

PU

4

172.

840

717132

843

04

Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja

53

1,1/g

PU

4

173.

840

717133

843

11

Akciza na aditive i ekstendere za kerozin

53

1,1/g

PU

4

174.

840

717134

843

18

Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva

 

 

 

 

175.

840

717141

843

67

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin

53

4

 

4

176.

840

717142

843

74

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja

53

4

 

4

177.

840

717143

843

81

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin

53

4

 

4

178.

840

717144

843

88

Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na biogoriva i biotečnosti

 

 

 

 

179.

840

717151

843

40

Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

180.

840

717152

843

47

Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na duvanske prerađevine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji

 

 

 

 

181.

840

717211

843

72

Akciza na cigarete grupe A

53

1,1/g

PU

4

182.

840

717212

843

79

Akciza na cigarete grupe B

53

1,1/g

PU

4

183.

840

717213

843

86

Akciza na cigarete grupe C

53

1,1/g

PU

4

184.

840

717214

843

93

Akciza na cigarete proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

185.

840

717215

843

03

Akciza na ostale duvanske prerađevine

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Akcize na duvanske prerađevine pri uvozu

 

 

 

 

185a

840

717216

843

10

Akciza na nikotinske vrećice proizvedene u zemlji

53

1,1/g

PU

4

186.

840

717221

843

45

Akciza pri uvozu cigareta grupe A

53

4

 

4

187.

840

717222

843

52

Akciza na cigarete iz uvoza

53

4

 

4

188.

840

717223

843

59

Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

 

 

 

 

188a

840

717224

843

66

Akciza na nikotinske vrećice pri uvozu

53

4

 

4

189.

840

717231

843

18

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji

53

1,1/g

PU

4

190.

840

717232

843

25

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na alkoholna pića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji

 

 

 

 

191.

840

717311

843

93

Akciza na pivo, niskoalkoholna pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholna pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola

53

1,1/g

PU

4

192.

840

717312

843

03

Akciza na prirodnu rakiju i vinjak

53

1,1/g

PU

4

193.

840

717313

843

10

Akciza na niskoalkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

194.

840

717314

843

17

Akciza na žestoka alkoholna pića i likere

53

1,1/g

PU

4

195.

840

717315

843

24

Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

53

1,1/g

PU

4

196.

840

717316

843

31

Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

1,1/g

PU

4

197.

840

717317

843

38

Akciza na ostala alkoholna pića

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Akcize na alkoholna pića pri uvozu

 

 

 

 

197a

840

717318

843

45

Akciza na niskoalkoholna pića, proizvedena u zemlji koja sadrže do 5% alkohola

53

1,1/g

PU

4

198.

840

717321

843

66

Akciza pri uvozu piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholnih pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola

53

4

 

4

199.

840

717322

843

73

Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka

53

4

 

4

200.

840

717323

843

80

Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza

53

4

 

4

201.

840

717324

843

87

Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera

53

4

 

4

202.

840

717325

843

94

Akciza pri uvozu viskija, xina, konjaka i ostalih alkoholnih pića

53

4

 

4

203.

840

717326

843

04

Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija

53

4

 

4

204.

840

717327

843

11

Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

 

 

 

 

204a

840

717328

843

18

Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza, koja sadrže do 5% alkohola

53

4

 

4

205.

840

717411

843

17

Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Akcize na kafu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcize pri uvozu kafe

 

 

 

 

206.

840

717511

843

38

Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)

53

4

 

4

207.

840

717512

843

45

Akciza pri uvozu nepržene kafe

53

4

 

4

208.

840

717513

843

52

Akciza pri uvozu pržene kafe

53

4

 

4

209.

840

717514

843

59

Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe

53

4

 

4

210.

840

717515

843

66

Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe

53

4

 

4

211.

840

717516

843

73

Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama

53

4

 

4

 

       

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

       

211a

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

Druge akcize

 

 

 

 

212.

840

717611

843

59

Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija

53

4

 

4

213.

840

717612

843

66

Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza

53

4

 

4

214.

840

717613

843

73

Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju

53

4

PU

4

 

 

 

 

 

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu

 

 

 

 

215.

840

719111

843

83

Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama

 

 

 

 

216.

840

719211

843

07

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši

 

 

 

 

217.

840

719221

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga

 

 

 

 

218.

840

719231

843

50

Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote

 

 

 

 

219.

840

719241

843

23

Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)

 

 

 

 

220.

840

719251

843

93

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima

 

 

 

 

221.

840

719261

843

66

Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

222.

840

719262

843

73

Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

223.

840

719263

843

80

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

224.

840

719264

843

87

Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

225.

840

719265

843

94

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih

 

 

 

 

226.

840

719311

843

28

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica

 

 

 

 

227.

840

719321

843

98

Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica

 

 

 

 

228.

840

719331

843

71

Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Ostali jednokratni porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica

 

 

 

 

229.

840

719411

843

49

Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

230.

840

719412

843

56

Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

231.

840

719413

843

63

Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

232.

840

719414

843

70

Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

233.

840

719415

843

77

Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet

 

 

 

 

234.

840

719511

843

70

Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednokratni porez po različitim osnovama

 

 

 

 

235.

840

719611

843

91

Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

SOCIJALNI DOPRINOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

 

 

236.

840

721111

843

18

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

53

1,1/g

PU

4/o

237.

840

721112

843

25

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

238.

840

721113

843

32

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

239.

840

721114

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju

53

1,1/g

 

4/o

240.

840

721115

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža

53

1,1/g

 

4/o

241.

840

721116

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

53

1,1/g

PU

4/o

242.

840

721117

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

243.

840

721118

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih- za vojne osiguranike

53

1,1/g

PU

4/o

244.

840

721119

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

245.

840

721121

843

88

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

246.

840

721122

843

95

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih - za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

 

 

 

 

247.

840

721131

843

61

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

 

 

248.

840

721211

843

39

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

249.

840

721212

843

46

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

250.

840

721213

843

53

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

251.

840

721214

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

252.

840

721215

843

67

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

53

1,1/g

PU

4/o

253.

840

721216

843

74

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

254.

840

721217

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

255.

840

721218

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

53

1,1/g

PU

4/o

256.

840

721219

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika- na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

257.

840

721221

843

12

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

258.

840

721222

843

19

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

259.

840

721223

843

26

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

260.

840

721224

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

261.

840

721225

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

262.

840

721226

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - za vojne osiguranike

53

4

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

 

 

 

 

263.

840

721231

843

82

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

264.

840

721232

843

89

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

53

1,1/g

PU

4/o

265.

840

721233

843

96

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

 

 

266.

840

721311

843

60

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

53

1,1/g

PU

4/o

267.

840

721312

843

67

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

268.

840

721313

843

74

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

269.

840

721314

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član

53

1,1/g

PU

4/o

270.

840

721315

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

271.

840

721316

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

53

1,1/g

PU

4/o

272.

840

721317

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

273.

840

721318

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

274.

840

721319

843

19

Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

275.

840

721321

843

33

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

276.

840

721322

843

40

Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

53

1,1/g

 

2/o, 4/o

277.

840

721323

843

47

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

278.

840

721324

843

54

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

279.

840

721325

843

61

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

 

 

 

 

280.

840

721331

843

06

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos

53

1,1/g

PU

4/o

281.

840

721332

843

13

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem

 

 

 

 

282.

840

721341

843

76

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

53

1,1/g

PU

4/o

283.

840

721342

843

83

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem

 

 

 

 

284.

840

721351

843

49

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem

 

 

 

 

285.

840

721361

843

22

Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za socijalno osiguranjekoji se ne mogu razvrstati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

 

 

286.

840

721411

843

81

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO

53

1,1/g

 

4/o

287.

840

721412

843

88

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

288.

840

721413

843

95

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

289.

840

721414

843

05

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

290.

840

721415

843

12

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti

53

4

 

4/o

291.

840

721416

843

19

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

292.

840

721417

843

26

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalne delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

293.

840

721418

843

33

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

294.

840

721419

843

40

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja, u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

 

 

 

 

295.

840

721421

843

54

Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima

53

1,1/g

 

2/o, 4/o

 

 

 

 

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

 

 

 

 

296.

840

721431

843

27

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju

53

1,1/g

 

2/o

297.

840

721432

843

34

Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

 

2/o

 

 

 

 

 

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputirani socijalni doprinosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

 

 

 

 

298.

840

731121

843

54

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

299.

840

731131

843

27

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

300.

840

731132

843

34

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

 

 

 

 

301.

840

731141

843

97

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

 

 

 

 

302.

840

731151

843

70

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

303.

840

731161

843

43

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

304.

840

731162

843

50

Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

305.

840

731165

843

71

Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

306.

840

731166

843

78

Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

 

 

 

 

307.

840

731221

843

75

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

308.

840

731231

843

48

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

309.

840

731232

843

55

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

 

 

 

 

310.

840

731241

843

21

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

 

 

 

 

311.

840

731251

843

91

Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

312.

840

731261

843

64

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

313.

840

731262

843

71

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

314.

840

731265

843

92

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

315.

840

731266

843

02

Kapitalne donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

 

 

 

 

316.

840

732121

843

70

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

317.

840

732131

843

43

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

318.

840

732132

843

50

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

 

 

 

 

319.

840

732141

843

16

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

 

 

 

 

320.

840

732151

843

86

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

321.

840

732161

843

59

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

322.

840

732162

843

66

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

323.

840

732165

843

87

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

324.

840

732166

843

94

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

 

 

 

 

325.

840

732221

843

91

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

326.

840

732231

843

64

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

327.

840

732232

843

71

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

 

 

 

 

328.

840

732241

843

37

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

 

 

 

 

329.

840

732251

843

10

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

330.

840

732261

843

80

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

331.

840

732262

843

87

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

332.

840

732265

843

11

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

333.

840

732266

843

18

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

 

 

 

 

334.

840

732311

843

42

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

335.

840

732321

843

15

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

336.

840

732322

843

22

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

 

 

 

 

337.

840

732331

843

85

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

 

 

 

 

338.

840

732341

843

58

Tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekuće pomoći od EU u korist organiazcija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

339.

840

732351

843

31

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

340.

840

732352

843

38

Tekuće pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

341.

840

732353

843

45

Tekuće pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

342.

840

732356

843

66

Tekuće pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

 

 

 

 

343.

840

732411

843

63

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

344.

840

732421

843

36

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

345.

840

732422

843

43

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

 

 

 

 

346.

840

732431

843

09

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

 

 

 

 

347.

840

732441

843

79

Kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalne pomoći od EU u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

348.

840

732451

843

52

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

349.

840

732452

843

59

Kapitalne pomoći od EU u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

350.

840

732453

843

66

Kapitalne pomoći od EU u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

351.

840

732456

843

87

Kapitalne pomoći od EU u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

 

 

 

 

352.

840

733121

843

86

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

353.

840

733131

843

59

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

354.

840

733132

843

66

Tekući transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

355.

840

733133

843

73

Tekući transferi od gradova u korist AP Vojvodina

53

1/g,2

 

3

356.

840

733134

843

80

Tekući transferi od gradova u korist AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

 

3

357.

840

733135

843

87

Tekući transferi od opština u korist AP Vojvodina

53

1

 

3

358.

840

733136

843

94

Tekući transferi od opština u korist AP Kosovo i Metohija

53

1

 

3

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

359.

840

733141

843

32

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

360.

840

733142

843

39

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

361.

840

733143

843

46

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

362.

840

733144

843

53

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

363.

840

733145

843

60

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

364.

840

733146

843

67

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

365.

840

733147

843

74

Tekući transferi od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

 

2

366.

840

733148

843

81

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

 

 

 

 

367.

840

733151

843

05

Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

368.

840

733152

843

12

Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

369.

840

733153

843

19

Funkcionalni transferi od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

370.

840

733154

843

26

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

371.

840

733155

843

33

Funkcionalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

372.

840

733156

843

40

Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

373.

840

733157

843

47

Tekući transferi od gradova u korist nivoa opština

53

1

 

1

374.

840

733158

843

54

Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

375.

840

733161

843

75

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

376.

840

733162

843

82

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih

53

4

 

4/o

377.

840

733163

843

89

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

53

4

 

4/o

378.

840

733164

843

96

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti

53

4

 

4/o

379.

840

733165

843

06

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

380.

840

733166

843

13

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih obezbeđen u budžetu Republike

53

4

 

4/o

381.

840

733167

843

20

Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

 

4/o

382.

840

733168

843

27

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije saglasno članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

4

 

4/o

383.

840

733169

843

34

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

 

 

 

 

384.

840

733221

843

10

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

385.

840

733231

843

80

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

386.

840

733232

843

87

Kapitalni transferi od Republike u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

387.

840

733233

843

94

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Vojvodina

53

1/g,2

 

3

388.

840

733234

843

04

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od gradova u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1/g,2

 

3

389.

840

733235

843

11

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Vojvodina

53

1

 

3

390.

840

733236

843

18

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

391.

840

733241

843

53

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

392.

840

733242

843

60

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

393.

840

733243

843

67

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od opština u korist nivoa gradova

53

1,1/g

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština

 

 

 

 

394.

840

733251

843

26

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština

53

1

 

1

395.

840

733252

843

33

Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa opština

53

1

 

1

396.

840

733253

843

40

Kapitalni transferi od gradova u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

397.

840

733261

843

96

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

398.

840

733262

843

06

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

399.

840

733265

843

27

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

400.

840

733266

843

34

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

DRUGI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODI OD IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike

 

 

 

 

401.

840

741121

843

20

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

4

 

4

402.

840

741122

843

27

Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

403.

840

741131

843

90

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Vojvodina uključena u depozit banaka

53

3

 

3

404.

840

741132

843

97

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada

 

 

 

 

405.

840

741141

843

63

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

1/g,2

 

2

406.

840

741142

843

70

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština

 

 

 

 

407.

840

741151

843

36

Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

53

1

 

1

408.

840

741152

843

43

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

409.

840

741161

843

09

Kamate na sredstva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

410.

840

741162

843

16

Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

411.

840

741165

843

37

Kamate na sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

412.

840

741166

843

44

Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividende SCG i NBS

 

 

 

 

413.

840

741211

843

68

Dividende SCG

53

4

 

4

414.

840

741212

843

75

Višak prihoda po završnom računu NBS

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Dividende budžeta Republike

 

 

 

 

415.

840

741221

843

41

Dividende budžeta Republike

53

4

 

4

416.

840

741222

843

48

Višak prihoda nad rashodima javne agencije, komisije i drugih oblika organizovanja

53

4

 

4

417.

840

741223

843

55

Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

53

1,1/g

 

3,4

418.

840

741224

843

62

Višak prihoda nad rashodima Republičke radiodifuzne agencije

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Dividende budžeta teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

419.

840

741231

843

14

Dividende budžeta AP Vojvodina

53

3

 

3

420.

840

741232

843

21

Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Dividende budžeta gradova

 

 

 

 

421.

840

741241

843

84

Dividende budžeta gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Dividende budžeta opština

 

 

 

 

422.

840

741251

843

57

Dividende budžeta opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Dividende organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

423.

840

741261

843

30

Dividende Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

424.

840

741262

843

37

Dividende Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

425.

840

741265

843

58

Dividende Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

426.

840

741266

843

65

Dividende Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

 

 

 

 

427.

840

741411

843

13

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja Republike Srbije

53

1,1/g

 

4

428.

840

741412

843

20

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja autonomne pokrajine

53

1,1/g

 

3

429.

840

741413

843

27

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja gradova

53

1,1/g

 

2

430.

840

741414

843

34

Prihod od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Zakup neproizvedene imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje prirodnih dobara

 

 

 

 

431.

840

741511

843

34

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina

53

1,1/g

 

1,2,4

432.

840

741512

843

41

Naknada za iskrčenu šumu

53

1,1/g

 

4

433.

(brisan)

 

 

 

434.

(brisan)

 

 

 

435.

(brisan)

 

 

 

436.

840

741516

843

69

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

53

1,1/g

 

1,2,3,4

437.

840

741517

843

76

Naknada za primenjena geološka istraživanja

53

1,1/g

 

4

437a

840

741518

843

83

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte pri uvozu

53

4

 

4

437b

840

741519

843

90

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte, prirodnog gasa i električne energije stavljenih u promet

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

438.

840

741521

843

07

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup

53

1,1/g

 

4

439.

840

741522

843

14

Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini

53

1,1/g

 

1,2,3,4

440.

840

741523

843

21

Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada

53

1,1/g

 

1,2,4

441.

840

741524

843

28

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači

53

1,1/g

 

3,4

442.

840

741525

843

35

Naknada za lovnu kartu

53

1,1/g

 

3,4

442a

840

741526

843

42

Sredstva od davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe

53

1,1/g

 

1,2,4

443.

(brisan)

 

 

 

444.

840

741528

843

56

Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta

53

1,1/g

 

3,4

445.

840

741529

843

63

Sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini

53

1,1/g

 

3,4

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

 

 

 

 

446.

840

741531

843

77

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

53

1,1/g

LPA

1,2

447.

840

741532

843

84

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima

53

1,1/g

 

1,2

448.

840

741533

843

91

Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

53

1,1/g

LPA

1,2

449.

840

741534

843

98

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

LPA

1,2

450.

840

741535

843

08

Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom

53

1,1/g,2

 

1,2

451.

840

741536

843

15

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

53

1,1/g

 

4

452.

840

741537

843

22

Prihodi ostvareni po osnovu davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije

53

1,1/g

 

4

453.

840

741538

843

29

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra

 

 

 

 

454.

840

741541

843

50

Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

53

1,1/g,2

LPA

1,2

455.

840

741542

843

57

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

53

1,1/g,2

LPA

1,2

455a

840

741543

843

64

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata

53

1,1/g,2

 

2,3,4

455b

840

741544

843

71

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata)

53

1,1/g,2

 

3,4

455v

840

741545

843

78

Naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu

53

1,1/g

 

3,4

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

 

 

 

 

456.

840

741551

843

23

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa

53

1,1/g,2

 

1,2

 

 

 

 

 

Korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode

 

 

 

 

457.

840

741561

843

93

Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora

53

4

 

4

458.

840

741562

843

03

Naknada za korišćenje voda

53

1,1/g

 

3,4

459.

840

741563

843

10

Naknada za ispuštenu vodu

53

1,1/g

 

3,4

460.

840

741564

843

17

Naknada za zagađivanje voda

53

1,1/g

 

4

461.

840

741565

843

24

Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica

53

1,1/g

 

3,4

462.

840

741566

843

31

Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica

53

1,1/g

 

3,4

463.

840

741567

843

38

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

53

1,1/g

 

3,4

464.

(brisan)

465.

(brisan)

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

 

 

 

 

466.

840

741571

843

66

Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala

53

4

 

4

467.

840

741572

843

73

Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Naknade za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu

 

 

 

 

468.

840

741581

843

39

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

469.

840

741582

843

46

Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta

53

1,1/g

 

4/p

470.

(brisan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknade za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

471.

840

741591

843

12

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

53

1,1/g

 

4

472.

840

741592

843

19

Naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine

53

1,1/g

 

1,2,4

473.

840

741593

843

26

Naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad

53

1,1/g

 

4

474.

840

741594

843

33

Naknada za kompenzacijske mere

53

1,1/g

 

4

475.

840

741595

843

40

Naknada za pružanje stručnih usluga Fonda za zaštitu životne sredine

53

1,1/g

 

4

475a

840

741596

843

47

Naknada za korišćenje drveta

53

1,1/g

 

1, 2, 3, 4

475b

840

741597

843

54

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene

53

1,1/g

 

3, 4

 

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

 

 

 

 

476.

840

742121

843

36

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike

53

4

 

4

477.

840

742122

843

43

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike

53

4

 

4

478.

840

742123

843

50

Prihodi od davanja u zakup stanova koje koriste ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

53

4

 

4

479.

840

742124

843

57

Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje uzetih tokom službenih kontrola

53

1,1/g

 

4

480.

840

742125

843

64

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda

53

1,1/g

 

4

481.

840

742126

843

71

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Republike

53

1,1/g

LPA

1,2,4

482.

840

742127

843

78

Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja

53

1,1/g

 

4

483.

840

742128

843

85

Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti čiji je korisnik Ministarstvo odbrane

53

4

 

4

484.

840

742129

843

92

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju

53

1,1/g

LPA

4

 

 

 

 

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

485.

840

742131

843

09

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina

53

3

 

3

486.

840

742132

843

16

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

 

3

487.

840

742133

843

23

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

488.

840

742134

843

30

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

489.

840

742135

843

37

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

53

3

 

3

490.

840

742136

843

44

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

491.

840

742137

843

51

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist autonomne pokrajine

53

1,1/g

LPA

1,2,3

 

 

 

 

 

Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

 

 

 

 

492.

840

742141

843

79

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

493.

840

742142

843

86

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

 

2

494.

840

742143

843

93

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

495.

840

742144

843

03

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova

53

1,1/g,2

LPA

2

496.

840

742145

843

10

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u gradskoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1/g,2

 

2

497.

840

742146

843

17

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

 

 

 

 

498.

840

742151

843

52

Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština

53

1

 

1

499.

840

742152

843

59

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

 

1,2

500.

840

742153

843

66

Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština

53

1

 

1

501.

840

742154

843

73

Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opština

53

1

LPA

1

502.

840

742155

843

80

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u opštinskoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovog budžeta

53

1

 

1,2

503.

840

742156

843

87

Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

504.

840

742161

843

25

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

505.

840

742162

843

32

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

506.

840

742165

843

53

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

507.

840

742166

843

60

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Takse i naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzularne takse

 

 

 

 

508.

840

742213

843

98

Konzularne takse

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Takse u korist nivoa Republike

 

 

 

 

509.

840

742221

843

57

Republičke administrativne takse

53

1,1/g

 

4

510.

840

742222

843

64

Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

53

1,1/g

 

4

511.

840

742223

843

71

Naknada za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede

53

1,1/g

 

4

512.

840

742224

843

78

Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa Republike

53

1,1/g

 

4

513.

840

742225

843

85

Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja

53

1,1/g

 

4

514.

840

742226

843

92

Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

53

1,1/g

 

4

515.

840

742227

843

02

Troškovi upravnog postupka

53

1,1/g

 

4

516.

840

742228

843

09

Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

 

4

517.

840

742229

843

16

Troškovi poreskog postupka

53

1,1/g

PU

4

 

 

 

 

 

Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

518.

840

742231

843

30

Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina

53

1,1/g

 

3

519.

840

742232

843

37

Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

 

3

520.

840

742233

843

44

Taksa za ozakonjenje objekata u korist autonomne pokrajine

53

1,1/g

 

3

 

 

 

 

 

Takse u korist nivoa gradova

 

 

 

 

521.

840

742241

843

03

Gradske administrativne takse

53

1/g,2

 

2

522.

840

742242

843

10

Taksa za ozakonjenje objekata u korist gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Takse u korist nivoa opština

 

 

 

 

523.

840

742251

843

73

Opštinske administrativne takse

53

1

 

1

524.

840

742252

843

80

Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja

53

1,1/g

 

1,2

525.

840

742253

843

87

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

53

1,1/g

 

1,2

526.

840

742254

843

94

Troškovi poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

53

1,1/g

LPA

1,2

527.

840

742255

843

04

Taksa za ozakonjenje objekata u korist opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Takse u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

528.

840

742261

843

46

Takse u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

 

4/o

529.

840

742266

843

81

Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Takse u korist republičkih sudova

 

 

 

 

530.

840

742271

843

19

Republičke sudske takse

53

1,1/g

 

4

531.

840

742272

843

26

Troškovi zastupanja u sudskim i upravnim postupcima

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Naknade za priređivanje igara na sreću

 

 

 

 

532.

840

742281

843

89

Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama

53

1,1/g

 

4

533.

840

742282

843

96

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima

53

1,1/g

 

4

534.

840

742283

843

06

Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje

53

1,1/g

 

4

535.

840

742284

843

13

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću

53

1,1/g

 

4

536.

840

742285

843

20

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

53

1,1/g

 

4

537.

840

742286

843

27

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

53

1,1/g

 

4

538.

840

742287

843

34

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

53

1,1/g

 

4

539.

840

742288

843

41

Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama

53

1,1/g

 

4

540.

840

742289

843

48

Naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Druge naknade

 

 

 

 

541.

840

742291

843

62

Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda

53

1,1/g

 

4

542.

840

742292

843

69

Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda

53

1,1/g

 

4

543.

840

742293

843

76

Naknada za odobrenje za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

53

1,1/g

 

4

544.

840

742294

843

83

Sredstva u iznosu od 30% naplaćene nagrade javnih beležnika

53

1,1/g

 

4

545.

840

742295

843

90

Naknada za upis u Registar članova Komore socijalne zaštite, za izdavanje i obnavljanje licence i za izdavanje legitimacije i uverenja

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice