Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 i 19/2021)

 

Redni broj

Oznaka Uprave za trezor kod NBS

Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka

Oznaka računa za uplatu javnih prihoda

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

546.

840

742312

843

15

Prihodi Vojske Srbije od sporedne prodaje dobara i usluga

53

4

 

4

547.

840

742313

843

22

Prihodi Vojske Srbije od specifične delatnosti

53

4

 

4

547a

840

742314

843

29

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture

53

4

 

4

547b

840

742315

843

36

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare zavodi za izvršenje krivičnih sankcija

53

4

 

4

547v

840

742316

843

43

Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu obavljanja proširene delatnosti

53

4

 

4

547g

840

742317

843

50

Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

548.

840

742321

843

78

Prihodi republičkih organa i organizacija

53

4

 

4

549.

840

742322

843

85

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja

53

1,1/g

 

4

550.

(brisan)

 

 

 

551.

840

742324

843

02

Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke

53

1,1/g

 

4

552.

840

742325

843

09

Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi

53

1,1/g

 

4

553.

840

742326

843

16

Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca

53

4

 

4

554.

840

742327

843

23

Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

53

1,1/g

 

4

555.

840

742328

843

30

Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

53

1,1/g

 

4

556.

840

742329

843

37

Taksa za vršenje tehničkog nadzora brodova unutrašnje plovidbe

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

557.

840

742331

843

51

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina

53

1,1/g

 

3

558.

840

742332

843

58

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

 

3

 

 

 

 

 

Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

559.

840

742341

843

24

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

560.

840

742351

843

94

Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

561.

840

742361

843

67

Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

53

1,1/g

 

4/o

562.

840

742362

843

74

Prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

1,1/g

 

2/o

563.

840

742366

843

05

Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Imputirane prodaje dobara i usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike

 

 

 

 

564.

840

743121

843

52

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

53

1,1/g

 

4

565.

840

743122

843

59

Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova

53

1,1/g

 

4

566.

840

743123

843

66

Prihodi od novčanih kazni koje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izriče organima javne vlasti u postupku administrativnog izvršenja svojih rešenja

53

1,1/g

 

4

567.

840

743124

843

73

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela kojima je naneta šteta šumama

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike

 

 

 

 

568.

840

743221

843

73

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

53

1,1/g

 

4

569.

840

743222

843

80

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

 

4

570.

840

743223

843

87

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o šumama i propisima kojima se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi

53

1,1/g

 

4

571.

840

743224

843

94

Novčani iznos mere zaštite konkurencije

53

1,1/g

 

4

572.

840

743225

843

04

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ili prekršaje ustanovljene propisima o javnim nabavkama

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike

 

 

 

 

573.

840

743321

843

94

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

53

1,1/g

 

4

574.

840

743322

843

04

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada)

53

1,1/g

 

4

575.

840

743323

843

11

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne)

53

1,1/g

 

4

576.

840

743324

843

18

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima

53

1,1/g,2

 

1,2,4

577.

840

743325

843

25

Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa

53

1,1/g

 

4

578.

840

743326

843

32

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi

53

1,1/g

 

4

579.

840

743327

843

39

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja

53

1,1/g

 

4

580.

840

743328

843

46

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

53

1,1/g

PU

4

581.

840

743329

843

53

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene zakonom kojim se uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i zakonima kojima se uređuje oblast zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

582.

840

743331

843

67

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

583.

840

743332

843

74

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova

 

 

 

 

584.

840

743341

843

40

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1/g,2

 

2

585.

840

743342

843

47

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

586.

840

743343

843

54

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1,1/g

LPA

2

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština

 

 

 

 

587.

840

743351

843

13

Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

53

1

LPA

1

588.

840

743353

843

27

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština

53

1

 

1

589.

840

743354

843

34

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

53

1

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od penala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od penala u korist nivoa Republike

 

 

 

 

590.

840

743421

843

18

Prihodi od penala u korist nivoa Republike

53

1,1/g

 

4

591.

840

743422

843

25

Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

53

1,1/g

PU

4

592.

840

743423

843

32

Procesni penal iz Zakona o zaštiti konkurencije

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od penala u korist nivoa gradova

 

 

 

 

593.

840

743441

843

61

Prihodi od penala u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Prihodi od penala u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od penala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

 

 

 

 

594.

840

743521

843

39

Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku

53

1,1/g

 

4

595.

840

743522

843

46

Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori

53

1,1/g

 

4

596.

840

743523

843

53

Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe

53

4

 

4

597.

840

743524

843

60

Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku

53

1,1/g

PU

4

598.

840

743525

843

67

Novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine

53

1,1/g

 

4

599.

840

743526

843

74

Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz člana 82. stav 2. tačka 1) Zakona o šumama

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

 

 

 

 

600.

840

743921

843

26

Troškovi prinudne naplate javnih prihoda

53

1,1/g

PU

4

601.

840

743922

843

33

Troškovi postupka pred organima za prekršaje

53

1,1/g,2

 

4

602.

840

743923

843

40

Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate

53

1,1/g

PU

4

603.

840

743924

843

47

Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave

53

1,1/g

LPA

1,2

604.

840

743925

843

54

Prihodi od primene načela oportuniteta naplate u krivičnom postupku

53

1,1/g

 

4

605.

840

743926

843

61

Prihodi po prekršajnim nalozima koje izdaje republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda

53

1,1/g

 

4

605a

840

743927

843

68

Novčana kazna u fiksnom iznosu na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

53

4

 

4

606.

840

743929

843

82

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština

 

 

 

 

607.

840

743951

843

42

Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova

53

1,1/g

LPA

1,2

 

 

 

 

 

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

 

 

 

 

608.

840

744121

843

68

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

53

4

 

4

609.

840

744122

843

75

Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

610.

840

744131

843

41

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

611.

840

744132

843

48

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

 

 

 

 

612.

840

744141

843

14

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

613.

840

744142

843

21

Tekući dobrovoljni transferi za odlaganje krivičnog gonjenja u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

 

 

 

 

614.

840

744151

843

84

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

615.

840

744161

843

57

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

616.

840

744162

843

64

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

617.

840

744165

843

85

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

618.

840

744166

843

92

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

 

 

 

 

619.

840

744221

843

89

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

620.

840

744231

843

62

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

621.

840

744232

843

69

Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

 

 

 

 

622.

840

744241

843

35

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

 

 

 

 

623.

840

744251

843

08

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

624.

840

744261

843

78

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

625.

840

744262

843

85

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

626.

840

744265

843

09

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

627.

840

744266

843

16

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi po osnovu posebnih propisa

 

 

 

 

628.

840

745111

843

14

Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod isplatioca prihoda u javnom sektoru

53

4

 

4

629.

840

745112

843

21

Sredstva po osnovu razlike za uplatu neto prihoda zaposlenog kod svih isplatilaca prihoda u javnom sektoru, na osnovu rešenja Poreske uprave

53

4

PU

4

630.

840

745113

843

28

Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

53

1,1/g

 

4

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike

 

 

 

 

631.

840

745121

843

84

Ukinuti prihodi budžeta Republike

53

4

PU

4

632.

840

745122

843

91

Zakupnina za stan u državnoj svojini

53

4

 

4

633.

840

745123

843

98

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja

53

4

 

4

634.

840

745124

843

08

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta Republike Srbije

53

1,1/g

 

4

635.

840

745125

843

15

Prihodi od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja

53

4

 

4

636.

840

745126

843

22

Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji

53

1,1/g

PU

4

637.

840

745127

843

29

Prihodi od preuzetih potraživanja iz stečajne mase od banaka nad kojima je završen stečajni postupak

53

4

 

4

638.

840

745128

843

36

Ostali prihodi budžeta Republike

53

4

 

4

638a

840

745129

843

43

Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni usluga

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

639.

840

745131

843

57

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina

53

1,1/g

 

3

640.

840

745132

843

64

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

1,1/g

 

3

641.

840

745133

843

71

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

642.

840

745134

843

78

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

643.

840

745135

843

85

Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

644.

840

745136

843

92

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

645.

840

745137

843

02

Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina

53

3

 

3

646.

840

745138

843

09

Zakupnina za stan u pokrajinskoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

53

3

 

3

647.

840

745139

843

16

Prihodi AP Vojvodina od Agencije za osiguranje depozita po osnovu naplaćenih potraživanja

53

3

 

3

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova

 

 

 

 

648.

840

745141

843

30

Ostali prihodi u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

649.

840

745142

843

37

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

650.

840

745143

843

44

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

651.

840

745144

843

51

Zakupnina za stan u gradskoj svojini u korist nivoa gradova

53

1/g,2

 

2

652.

840

745145

843

58

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta grada

53

1,1/g

 

2

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština

 

 

 

 

653.

840

745151

843

03

Ostali prihodi u korist nivoa opština

53

1

 

1

654.

840

745152

843

10

Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština

53

1

 

1

655.

840

745153

843

17

Deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa opština

53

1

 

1

656.

840

745154

843

24

Zakupnina za stan u opštinskoj svojini u korist nivoa opština

53

1

 

1

657.

840

745155

843

31

Uplata sredstava po osnovu više obračunatih zarada prema Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru u korist budžeta opštine

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

658.

840

745161

843

73

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

659.

840

745162

843

80

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO

53

4

 

4/o

660.

840

745165

843

04

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

 

4/o

661.

840

745166

843

11

Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti

53

1,1/g

 

4/o

662.

840

745167

843

18

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

 

 

 

 

663.

840

772111

843

58

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine

53

4

 

4

664.

840

772112

843

65

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine

53

3

 

3

665.

840

772113

843

72

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine

53

1/g,2

 

2

666.

840

772114

843

79

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine

53

1

 

1

 

 

 

 

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

 

 

 

 

667.

840

772121

843

31

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta Republike iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

53

4

 

4

668.

840

772122

843

38

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Vojvodina iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

53

3

 

3

669.

840

772123

843

45

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta AP Kosovo i Metohija iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

53

3

 

3

670.

840

772124

843

52

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

53

1/g,2

 

2

671.

840

772125

843

59

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU

53

1

 

1

 

 

 

 

 

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

 

 

 

 

672.

840

781111

843

08

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

53

4

 

4

 

 

 

 

 

Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

673.

840

781311

843

50

Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje

53

4

 

4/o

674.

840

781312

843

57

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih

53

4

 

4/o

675.

840

781313

843

64

Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

676.

840

781314

843

71

Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

53

4

 

4/o

677.

840

781315

843

78

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

53

1,1/g

PU

2/o, 4/o

678.

840

781316

843

85

Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje

53

4

PU

4/o

679.

840

781317

843

92

Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

PU

4/o

680.

840

781318

843

02

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika vojne penzije koji plaća Republički fond za PIO vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

 

 

 

681.

840

781321

843

23

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

53

4

 

4/o

682.

840

781322

843

30

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

53

1,1/g

PU

4/o

683.

840

781323

843

37

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

PU

4/o

684.

840

781324

843

44

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

 

 

 

685.

840

781331

843

93

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti

 

 

 

 

686.

840

781341

843

66

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju

53

4

 

4/o

687.

840

781342

843

73

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

 

 

 

 

688.

840

781351

843

39

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

53

4

PU

4/o

689.

840

781352

843

46

Doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

53

1,1/g

PU

4/o

 

 

 

 

 

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

 

 

 

690.

840

781361

843

12

Transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

53

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike

 

 

 

 

691.

840

811121

843

73

Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini, osim nepokretnosti koje koriste organi AP

90

4

 

4

692.

840

811122

843

80

Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini

90

4

 

4

693.

840

811123

843

87

Primanja od prodaje nepokretnosti Vojske Srbije

90

4

 

4

694.

840

811124

843

94

Primanja od prodaje stanova u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije

90

4

 

4

695.

840

811125

843

04

Primanja ostvarena po osnovu prodaje stanova namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica

90

1,1/g

 

4

695a

840

811126

843

11

Primanja od otkupa stanova i garaža koje koristi Ministarstvo odbrane

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

696.

840

811131

843

46

Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

90

3

 

3

697.

840

811132

843

53

Primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

698.

840

811133

843

60

Primanja od prodaje stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija

90

3

 

3

699.

840

811134

843

67

Primanja od otplate stanova u korist nivoa teritorijalnih autonomija

90

3

 

3

700.

840

811135

843

74

Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

701.

840

811141

843

19

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

702.

840

811142

843

26

Primanja od prodaje stanova u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

703.

840

811143

843

33

Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

704.

840

811144

843

40

Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština

 

 

 

 

705.

840

811151

843

89

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština

90

1

 

1

706.

840

811152

843

96

Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština

90

1

 

1

707.

840

811153

843

06

Primanja od otplate stanova u korist nivoa opština

90

1

 

1

708.

840

811154

843

13

Primanja po osnovu obaveza za socijalno stanovanje u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

709.

840

811161

843

62

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

710.

840

811162

843

69

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

711.

840

811165

843

90

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

712.

840

811166

843

97

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

713.

840

811171

843

35

Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina

90

3

 

3

714.

840

811172

843

42

Primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike

 

 

 

 

715.

840

812121

843

89

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike

90

4

 

4

715a

840

812122

843

96

Primanja od prodaje pokretnih stvari koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

716.

840

812131

843

62

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

717.

840

812132

843

69

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova

 

 

 

 

718.

840

812141

843

35

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština

 

 

 

 

719.

840

812151

843

08

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

720.

840

812161

843

78

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

721.

840

812162

843

85

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

722.

840

812165

843

09

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

723.

840

812166

843

16

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike

 

 

 

 

724.

840

813121

843

08

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

725.

840

813131

843

78

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

726.

840

813132

843

85

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova

 

 

 

 

727.

840

813141

843

51

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština

 

 

 

 

728.

840

813151

843

24

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

729.

840

813161

843

94

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

730.

840

813162

843

04

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

731.

840

813165

843

25

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

732.

840

813166

843

32

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike

 

 

 

 

733.

840

821121

843

39

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

734.

840

821131

843

12

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

735.

840

821132

843

19

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova

 

 

 

 

736.

840

821141

843

82

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

737.

840

821166

843

63

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike

 

 

 

 

738.

840

822121

843

55

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

739.

840

822131

843

28

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

740.

840

822132

843

35

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova

 

 

 

 

741.

840

822141

843

98

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština

 

 

 

 

742.

840

822151

843

71

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

743.

840

822161

843

44

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

744.

840

822162

843

51

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

745.

840

822165

843

72

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

746.

840

822166

843

79

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike

 

 

 

 

747.

840

823121

843

71

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

748.

840

823131

843

44

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

749.

840

823132

843

51

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova

 

 

 

 

750.

840

823141

843

17

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština

 

 

 

 

751.

840

823151

843

87

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

752.

840

823166

843

95

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike

 

 

 

 

753.

840

831121

843

05

Primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

754.

840

831131

843

75

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

755.

840

831132

843

82

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

756.

840

831141

843

48

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština

 

 

 

 

757.

840

831151

843

21

Primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje dragocenosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

758.

840

831161

843

91

Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

759.

840

831162

843

98

Primanja od prodaje dragocenosti u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

760.

840

831165

843

22

Primanja od prodaje dragocenosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

761.

840

831166

843

29

Primanja od prodaje dragocenosti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike

 

 

 

 

762.

840

841121

843

68

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

763.

840

841131

843

41

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova

 

 

 

 

764.

840

841141

843

14

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština

 

 

 

 

765.

840

841151

843

84

Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje zemljišta u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

766.

840

841166

843

92

Primanja od prodaje zemljišta u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike

 

 

 

 

767.

840

842121

843

84

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

768.

840

842166

843

11

Primanja od prodaje podzemnih blaga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike

 

 

 

 

769.

840

843121

843

03

Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje šuma i voda u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

770.

840

843166

843

27

Primanja od prodaje šuma i voda u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

 

 

 

 

771.

840

911121

843

24

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

772.

840

911131

843

94

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

773.

840

911132

843

04

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

 

 

 

 

774.

840

911141

843

67

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

 

 

 

 

775.

840

911151

843

40

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

776.

840

911161

843

13

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

777.

840

911162

843

20

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

778.

840

911165

843

41

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

779.

840

911166

843

48

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

 

 

 

 

780.

840

911221

843

45

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

781.

840

911231

843

18

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

782.

840

911232

843

25

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

783.

840

911241

843

88

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština

 

 

 

 

784.

840

911251

843

61

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

785.

840

911261

843

34

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

786.

840

911262

843

41

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

787.

840

911265

843

62

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

788.

840

911266

843

69

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

789.

840

911321

843

66

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

790.

840

911366

843

90

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

791.

840

911421

843

87

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

792.

840

911431

843

60

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

793.

840

911432

843

67

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

794.

840

911441

843

33

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

795.

840

911451

843

06

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

796.

840

911461

843

76

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

797.

840

911462

843

83

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

798.

840

911465

843

07

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

799.

840

911466

843

14

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

800.

840

911521

843

11

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

801.

840

911531

843

81

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

802.

840

911532

843

88

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

803.

840

911541

843

54

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

804.

840

911551

843

27

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

805.

840

911561

843

97

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

806.

840

911562

843

07

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

807.

840

911565

843

28

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

808.

840

911566

843

35

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

809.

840

911666

843

56

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

810.

840

911766

843

77

Primanja od domaćih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike

 

 

 

 

811.

840

911821

843

74

Primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

812.

840

911831

843

47

Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

813.

840

911832

843

54

Primanja od domaćih menica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova

 

 

 

 

814.

840

911841

843

20

Primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština

 

 

 

 

815.

840

911851

843

90

Primanja od domaćih menica u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od domaćih menica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

816.

840

911861

843

63

Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

817.

840

911862

843

70

Primanja od domaćih menica u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

818.

840

911865

843

91

Primanja od domaćih menica u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

819.

840

911866

843

98

Primanja od domaćih menica u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike

 

 

 

 

820.

840

911921

843

95

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike

90

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

821.

840

911931

843

68

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Vojvodina

90

3

 

3

822.

840

911932

843

75

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

90

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova

 

 

 

 

823.

840

911941

843

41

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova

90

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština

 

 

 

 

824.

840

911951

843

14

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština

90

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

825.

840

911961

843

84

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

90

4

 

4/o

826.

840

911962

843

91

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Republičkog fonda za PIO

90

4

 

4/o

827.

840

911965

843

15

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

90

4

 

4/o

828.

840

911966

843

22

Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

90

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike

 

 

 

 

829.

840

912121

843

40

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

830.

840

912166

843

64

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike

 

 

 

 

831.

840

912221

843

61

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

832.

840

912231

843

34

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

833.

840

912232

843

41

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova

 

 

 

 

834.

840

912241

843

07

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština

 

 

 

 

835.

840

912251

843

77

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

836.

840

912261

843

50

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

837.

840

912262

843

57

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

838.

840

912265

843

78

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

839.

840

912266

843

85

Primanja od zaduživanja od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike

 

 

 

 

840.

840

912321

843

82

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

841.

840

912331

843

55

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

842.

840

912332

843

62

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova

 

 

 

 

843.

840

912341

843

28

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština

 

 

 

 

844.

840

912351

843

98

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

845.

840

912361

843

71

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

846.

840

912362

843

78

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

847.

840

912365

843

02

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

848.

840

912366

843

09

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike

 

 

 

 

849.

840

912421

843

06

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

850.

840

912431

843

76

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

851.

840

912432

843

83

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova

 

 

 

 

852.

840

912441

843

49

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština

 

 

 

 

853.

840

912451

843

22

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

854.

840

912461

843

92

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

855.

840

912462

843

02

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

856.

840

912465

843

23

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

857.

840

912466

843

30

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike

 

 

 

 

858.

840

912521

843

27

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

859.

840

912531

843

97

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

860.

840

912532

843

07

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova

 

 

 

 

861.

840

912541

843

70

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština

 

 

 

 

862.

840

912551

843

43

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

863.

840

912561

843

16

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

864.

840

912562

843

23

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

865.

840

912565

843

44

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

866.

840

912566

843

51

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

867.

840

912666

843

72

Primanja od inostranih finansijskih derivata u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Ispravka spoljnog duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike

 

 

 

 

868.

840

912921

843

14

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike

70,71

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

869.

840

912931

843

84

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Vojvodina

70,71

3

 

3

870.

840

912932

843

91

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

70,71

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova

 

 

 

 

871.

840

912941

843

57

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova

70,71

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština

 

 

 

 

872.

840

912951

843

30

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština

70,71

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

873.

840

912961

843

03

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

70,71

4

 

4/o

874.

840

912962

843

10

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Republičkog fonda za PIO

70,71

4

 

4/o

875.

840

912965

843

31

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

70,71

4

 

4/o

876.

840

912966

843

38

Primanja od ispravke spoljnog duga u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

70,71

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

 

 

 

 

877.

840

921121

843

87

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

878.

840

921131

843

60

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

879.

840

921132

843

67

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

 

 

 

 

880.

840

921141

843

33

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

 

 

 

 

881.

840

921151

843

06

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

882.

840

921161

843

76

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

883.

840

921162

843

83

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

884.

840

921165

843

07

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

885.

840

921166

843

14

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike

 

 

 

 

886.

840

921221

843

11

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

887.

840

921231

843

81

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Vojvodina

76,77

3

 

3

888.

840

921232

843

88

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

76,77

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova

 

 

 

 

889.

840

921241

843

54

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova

76,77

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština

 

 

 

 

890.

840

921251

843

27

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština

76,77

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

891.

840

921261

843

97

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

76,77

4

 

4/o

892.

840

921262

843

07

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Republičkog fonda za PIO

76,77

4

 

4/o

893.

840

921265

843

28

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

76,77

4

 

4/o

894.

840

921266

843

35

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

895.

840

921321

843

32

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

896.

840

921366

843

56

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

897.

840

921421

843

53

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

898.

840

921466

843

77

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

899.

840

921521

843

74

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

900.

840

921531

843

47

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Vojvodina

76,77

3

 

3

901.

840

921532

843

54

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

76,77

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

902.

840

921541

843

20

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova

76,77

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština

 

 

 

 

903.

840

921551

843

90

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština

76,77

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

904.

840

921566

843

98

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

905.

840

921621

843

95

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

906.

840

921631

843

68

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina

76,77

3

 

3

907.

840

921632

843

75

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

76,77

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

908.

840

921641

843

41

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova

76,77

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

909.

840

921651

843

14

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština

76,77

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

910.

840

921661

843

84

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

76,77

4

 

4/o

911.

840

921662

843

91

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Republičkog fonda za PIO

76,77

4

 

4/o

912.

840

921665

843

15

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

76,77

4

 

4/o

913.

840

921666

843

22

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

914.

840

921721

843

19

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

915.

840

921731

843

89

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Vojvodina

76,77

3

 

3

916.

840

921732

843

96

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

76,77

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

917.

840

921766

843

43

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike

 

 

 

 

918.

840

921821

843

40

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

919.

840

921866

843

64

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

 

 

 

 

920.

840

921921

843

61

Primanja od privatizacije od prodaje akcija

75

4

 

4

921.

840

921922

843

68

Primanja od aukcijske privatizacije

75

4

 

4

922.

840

921923

843

75

Primanja od prodaje kapitala u postupku privatizacije u korist Budžetskog fonda za restituciju

75

1,1/g,2

 

4

922a

840

921924

843

82

Primanja od superdividendi

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

923.

840

921931

843

34

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

924.

840

921932

843

41

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

 

 

 

 

925.

840

921941

843

07

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

 

 

 

 

926.

840

921951

843

77

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

927.

840

921961

843

50

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

928.

840

921962

843

57

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

929.

840

921965

843

78

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

930.

840

921966

843

85

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

 

 

 

 

931.

840

922121

843

06

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

932.

840

922131

843

76

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

933.

840

922132

843

83

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

 

 

 

 

934.

840

922141

843

49

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

 

 

 

 

935.

840

922151

843

22

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

936.

840

922161

843

92

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

937.

840

922162

843

02

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

938.

840

922165

843

23

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

939.

840

922166

843

30

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

940.

840

922221

843

27

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

941.

840

922266

843

51

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

942.

840

922321

843

48

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

943.

840

922322

843

55

Primanja od otplate kredita datih za premošćavanje finansiranja projekata EU u korist nivoa Republike

76,77

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

944.

840

922366

843

72

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

945.

840

922466

843

93

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

946.

840

922566

843

17

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa Republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa gradova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

947.

840

922666

843

38

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

76,77

4

 

4/o

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

 

 

 

 

948.

840

922721

843

35

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike

75

4

 

4

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija

 

 

 

 

949.

840

922731

843

08

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Vojvodina

75

3

 

3

950.

840

922732

843

15

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa AP Kosovo i Metohija

75

3

 

3

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

 

 

 

 

951.

840

922741

843

78

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

75

1/g,2

 

2

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

 

 

 

 

952.

840

922751

843

51

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština

75

1

 

1

 

 

 

 

 

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

 

953.

840

922761

843

24

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

75

4

 

4/o

954.

840

922762

843

31

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Republičkog fonda za PIO

75

4

 

4/o

955.

840

922765

843

52

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

75

4

 

4/o

956.

840

922766

843

59

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

75

4

 

4/o

 

 

 

 

 

EVIDENCIONI RAČUNI

 

 

 

 

957.

(brisano)

 

 

 

958.

(brisano)

 

 

 

959.

840

1700

845

84

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate

53

1,1/g

PU

 

960.

840

1817

845

30

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije

53

4

 

 

961.

840

19541

845

35

Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda

53

4

 

 

962.

840

29550

845

64

Donacije, pomoći i transferi u korist nivoa Republike

53

 

 

 

962a

840

31120

845

93

Prihodi, odnosno primanja ustanova kulture

53

     

962b

840

31121

845

03

Prihodi zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

53

   

 

962v

840

31218

845

03

Prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite

53

   

 

962g

840

31234

845

18

Republička administrativna taksa za izdavanje poreskih uverenja u elektronskom obliku, koje izdaje Poreska uprava

53

1,1/g

PU

4

962d

840

31302

845

09

Prihodi, ustanova za srednje obrazovanje

53

 

 

 

962đ

840

31303

845

16

Prihodi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

53

 

 

 

962e

840

31304

845

23

Prihodi Kriminalističko-policijskog univerziteta

53

 

 

 

962ž

840

31305

845

30

Prihodi Antidoping agencije i Zavoda za sport i medicinu sporta

53

 

 

 

962z

840

31306

845

37

Prihodi Akreditacionog tela Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencioni računi Uprave carina

 

 

 

 

963.

840

45

845

42

Evidencioni račun Uprave carina za uplatu kamate za neblagovremeno plaćen carinski dug

53

 

 

 

964.

840

955

845

10

Evidencioni račun Uprave carina - Javni prihodi koje obračunava i naplaćuje Uprava carina

53

 

 

 

965.

840

28

845

20

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Beograd

53

 

 

 

966.

840

97

845

18

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kraljevo

53

 

 

 

967.

840

349

845

36

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kladovo

53

 

 

 

968.

840

410

845

75

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Sombor

53

 

 

 

969.

840

457

845

16

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Subotica

53

 

 

 

970.

840

1560

845

74

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Novi Sad

53

 

 

 

971.

840

1561

845

81

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Dimitrovgrad

53

 

 

 

972.

840

1563

845

95

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Vršac

53

 

 

 

973.

840

1564

845

05

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Zrenjanin

53

 

 

 

974.

840

1565

845

12

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kragujevac

53

 

 

 

975.

840

1566

845

19

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Niš i Priština

53

 

 

 

976.

840

19534

845

83

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Šabac

53

 

 

 

977.

840

29557

845

16

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Užice

53

 

 

 

978.

840

29778

845

11

Evidencioni račun Uprave carina - Carinarnica Kruševac

53

 

 

 

979.

(brisano)

 

 

 

980.

(brisano)

 

 

 

981.

(brisano)

 

 

 

982.

(brisano)

 

 

 

983.

(brisano)

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNI ZA OBJEDINJENU NAPLATU PRIHODA

 

 

 

 

984.

840

1

848

16

Objedinjena naplata za izdavanje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima kao i takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova

53

 

 

 

985.

840

4

848

37

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti

54

4

PU