Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UNIVERZALNOM SERVISU

("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obim, geografska pokrivenost i kvalitet pružanja usluga univerzalnog servisa, kao i zahtevi u pogledu obezbeđivanja jednakih mogućnosti za korišćenje usluga osobama sa invaliditetom, uzimajući u obzir stepen razvijenosti javnih komunikacionih mreža i raspoloživost javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga u Republici Srbiji.

Član 2

Osnovne usluge univerzalnog servisa saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: Zakon) su:

1) pristup javnoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalan pristup internetu;

2) pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima;

3) korišćenje javnih telefonskih govornica;

4) besplatno upućivanje poziva službama za hitne intervencije;

5) posebne mere koje osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima osiguravaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Član 3

Pristup javnoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji se odnosi na ispunjenje svakog razumnog zahteva korisnika na teritoriji Republike Srbije za pristup javnoj komunikacionoj mreži, radi korišćenja javno dostupnih telefonskih usluga, na jednoj fiksnoj lokaciji korisnika, odnosno na mestu njegovog prebivališta ili boravišta.

Korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga iz stava 1. ovog člana obuhvata mogućnost upućivanja i primanja lokalnih, međumesnih i međunarodnih poziva, komunikaciju putem telefaksa i funkcionalni pristup internetu.

Pristup iz stava 1. ovog člana ostvaruje se posredstvom najmanje jednog operatora, koji je određen za pružaoca usluga univerzalnog servisa, u skladu sa Zakonom.

Pristup javnoj komunikacionoj mreži i korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga iz st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuje se na tehnološki neutralnoj osnovi.

Funkcionalni pristup internetu iz stava 2. ovog člana podrazumeva protok podataka koji nije manji od onoga koji se može ostvariti putem dial-up pristupa.

Član 4

Radi realizacije pristupa iz člana 3. ovog pravilnika, operatoru koji je određen za pružaoca usluga univerzalnog servisa, dodeljuju se opsezi brojeva geografske numeracije, u skladu sa Planom numeracije, na način predviđen Zakonom.

Član 5

Usluge iz člana 3. ovog pravilnika pružaju se sa istim kvalitetom svim korisnicima iste elektronske komunikacione mreže.

Agencija meri kvalitet usluga u skladu sa ETSI preporukom EG 201 769-1, na način propisan Zakonom i podzakonskim aktom kojim su bliže uređeni parametri kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenje kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Član 6

Pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima obuhvata mogućnost korisnika javno dostupnih telefonskih usluga na celoj teritoriji Republike Srbije da:

1) od operatora javno dostupnih telefonskih usluga dobiju ažurne informacije o pretplatnicima čiji su podaci uneti u telefonski imenik, koji vode u skladu sa Zakonom;

2) dobiju ažurne informacije o pretplatnicima javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Srbiji, posredstvom najmanje jednog javno dostupnog sveobuhvatnog telefonskog imenika.

Pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima iz stava 1. ovog člana obezbeđuje putem telefonskog servisa za obaveštenja, kao i putem telefonskih imenika u elektronskom obliku, posredstvom interneta, ili u štampanom obliku.

Pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se i sa javnih telefonskih govornica.

Član 7

Korišćenje javnih telefonskih govornica obuhvata mogućnost upućivanja i primanja lokalnih, međumesnih i međunarodnih poziva, upućivanje besplatnih poziva službama za hitne intervencije, kao i pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Javne telefonske govornice postavljaju se na javnim mestima, u skladu sa razumnim potrebama korisnika na određenom geografskom području, naročito u smislu prostornog razmeštaja, broja i pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Prostorni raspored javnih telefonskih govornica u najvećoj mogućoj meri, odgovara prostornom rasporedu stanovništva na određenom geografskom području.

Korišćenje javnih telefonskih govornica iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se na tehnološki neutralnoj osnovi.

Član 8

Besplatno upućivanje poziva službama za hitne intervencije (policija, vatrogasna služba, hitna medicinska pomoć), odnosno objedinjenom centru za pristup službama za hitne intervencije, odnosi se na mogućnost svih korisnika javno dostupnih telefonskih usluga na teritoriji Republike Srbije da bez naknade upućuju pozive ka službama za hitne intervencije i objedinjenom centru za pristup službama za hitne intervencije.

Mogućnost upućivanja besplatnih poziva iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se i sa javnih telefonskih govornica, i to bez ubacivanja kovanica ili kartica u aparat.

Član 9

Jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima, obezbeđuju se za osobe sa invaliditetom primenom sledećih posebnih mera:

1) uvršćivanjem terminalne opreme prilagođene za korišćenje osobama sa različitim vrstama invaliditeta (oštećenja sluha, vida itd) u ponudu operatora, koji su određeni za pružaoce usluga univerzalnog servisa, u skladu sa Zakonom;

2) prilagođavanjem telefonskih govornica za pristup i korišćenje osobama sa invaliditetom.

Jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima, obezbeđuju se za socijalno ugrožene korisnike primenom sledećih posebnih mera:

1) odobravanjem popusta na uvođenje prvog priključka za pristup uslugama iz člana 3. ovog pravilnika;

2) odobravanjem popusta na mesečnu pretplatu za osnovne usluge i određeni obim saobraćaja.

Posebne mere iz stava 2. ovog člana daju se u vidu posebne ponude tarifnih paketa ili individualnih usluga.

Socijalno ugroženi korisnici, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, jesu:

1) korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita;

2) lica sa telesnim, intelektualnim, mentalnim, senzornim, govorno-jezičkim, socio-emotivnim, višestrukim smetnjama u razvoju i funkcionisanju - korisnici prava i usluga po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, čije potrebe za negom i materijalnom sigurnošću prevazilaze mogućnosti porodice;

3) korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita;

4) pružaoci usluge porodičnog smeštaja po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita;

5) korisnici prava na dečiji dodatak po propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici.

Uslove u pogledu obezbeđivanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana, kao i popuste i uslove za pružanje usluga iz stava 2. ovog člana, uređuje Agencija, u skladu sa Zakonom.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju početne grupe usluga univerzalnog servisa ("Službeni glasnik RS", broj 55/09).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".