Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem (u daljem tekstu: Kontni plan) sa sadržajem konta u Kontnom planu, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnom GFS metodologijom (Statistika državnih finansija).

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na budžet Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet Republike), budžete jedinica pokrajinske autonomije i lokalne samouprave (u daljem tekstu: budžet lokalne vlasti), kao i na njihove direktne i indirektne korisnike (u daljem tekstu: korisnici budžetskih sredstava), finansijske planove Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje), kao i na korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u smislu ovog pravilnika, jesu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika ili lokalne vlasti).

Republika, lokalne vlasti, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje obavezni su da primenjuju odredbe ovog pravilnika.

Član 3

Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Budžetska klasifikacija obuhvata programsku klasifikaciju, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju, ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka i klasifikaciju prema izvorima finansiranja.

Programska klasifikacija, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i klasifikacija prema izvorima finansiranja sačinjavaju standardni klasifikacioni okvir za budžetski sistem (u daljem tekstu: standardni klasifikacioni okvir).

Ekonomsku klasifikaciju čine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru Kontnog plana.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa, drugog akta zasnovanog na zakonu ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja.

Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

II STANDARDNI KLASIFIKACIONI OKVIR

Član 4

Standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan imaju za cilj da obezbede osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

Klasifikacije iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika koriste se u svrhe pripreme budžeta i finansijskih planova, finansijskog izveštavanja i vođenja svih evidencija u izvršenju budžeta i finansijskih planova kod korisnika sredstava.

Član 5

Programska klasifikacija iskazuje primanja i izdatke prema zadacima i aktivnostima korisnika budžetskih sredstava koji se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.

Strateške oblasti su oblasti u okviru kojih korisnik budžetskih sredstava pruža usluge i obavlja aktivnosti sredstvima raspoređenim u njegovom finansijskom planu.

Glavni program je opšti program koji je deo strateške oblasti i sprovodi se preko jednog ili više programa koji su u nadležnosti jednog ili više korisnika budžetskih sredstava.

Program je deo glavnog programa i u nadležnosti je samo jednog korisnika budžetskih sredstava, ima jasno određene specifične ciljeve i pokazatelje uspešnosti i delotvornosti koji doprinose ostvarenju opštih ciljeva glavnog programa.

Član 6

Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima sredstava sa raspodelom aproprijacija između korisnika i organizovana je po hijerarhiji, u skladu sa budžetom Republike, budžetima lokalnih vlasti, kao i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Član 7

Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi.

Korisnik sredstava može obavljati aktivnosti u okviru jedne ili više funkcija.

Više korisnika sredstava mogu imati istu funkcionalnu klasifikaciju.

Klasifikacija funkcija iz stava 1. ovog člana je u skladu sa klasifikacijom državnih funkcija koju je donelo Statističko odeljenje Ujedinjenih nacija (UNSD).

Funkcionalnu klasifikaciju čine kategorije, grupe i klase.

Šema funkcionalne klasifikacije odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

Kategorije grupišu opšte ciljeve i zadatke države i označene su jednocifrenom šifrom.

Grupe i klase sadrže detaljniju razradu sadržaja kategorija i načina na koje se ti ciljevi ostvaruju.

Grupa se označava dvocifrenom šifrom.

Klasa se označava trocifrenom šifrom i sadrži oznaku koja upućuje na to da li su usluge koje pružaju državni organi kolektivne ili individualne.

Kolektivne usluge označene su skraćenicom KU, a individualne usluge označene su skraćenicom IU.

Funkcionalna klasifikacija sadrži kategorije, i to:

1) Opšte javne usluge (šifra 1);

2) Odbrana (šifra 2);

3) Javni red i bezbednost (šifra 3);

4) Ekonomski poslovi (šifra 4);

5) Zaštita životne sredine (šifra 5);

6) Poslovi stanovanja i zajednice (šifra 6);

7) Zdravstvo (šifra 7);

8) Rekreacija, sport, kultura i vere (šifra 8);

9) Obrazovanje (šifra 9);

10) Socijalna zaštita (šifra 0).

Kategorija 1 - Opšte javne usluge sadrži grupe, i to:

11 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi;

12 - Ekonomska pomoć inostranstvu;

13 - Opšte usluge;

14 - Osnovno istraživanje;

15 - Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj;

16 - Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu;

17 - Transakcije javnog duga;

18 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti.

Grupa 11 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi sadrži klase, i to:

111 - Izvršni i zakonodavni organi (KU);

112 - Finansijski i fiskalni poslovi (KU);

113 - Spoljni poslovi (KU).

Klasa 111 - Izvršni i zakonodavni organi (KU) obuhvata upravljanje, poslove i podršku izvršnim i zakonodavnim organima.

Uključuje: kabinet izvršnog rukovodstva na svim nivoima vlasti, predstavnička tela na svim nivoima vlasti; savetodavno, administrativno i političko osoblje u sklopu izvršnih i zakonodavnih organa, biblioteke i druge referentne službe kojima se koriste izvršni i zakonodavni organi, konkretnu pomoć pruženu zaposlenima u izvršnim i zakonodavnim organima, stalne ili ad hoc komisije i odbore koje osniva izvršno rukovodstvo, odnosno zakonodavni organi, odnosno komisije i odbori koji deluju u njihovo ime.

Ne uključuje: kabinete ministara, načelnika odeljenja lokalne vlasti, međusektorske odbore, itd. koji obavljaju određenu funkciju (klasifikovano prema funkcijama).

Klasa 112 - Finansijski i fiskalni poslovi (KU) obuhvata administraciju finansijskih i fiskalnih poslova i usluga, upravljanje javnim sredstvima i javnim dugom, poslove administracije javnih prihoda, poslove trezora, odnosno ministarstva finansija, budžeta, uprave javnih prihoda, uprave carina, računovodstvenih službi i službi revizije; izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o finansijskim i fiskalnim poslovima i uslugama.

Uključuje: finansijske i fiskalne poslove i usluge na svim nivoima vlasti.

Ne uključuje: varijabilne troškove, troškove osiguranja i otplate kamata na državne kredite; kontrolu bankarskog sektora.

Klasa 113 - Spoljni poslovi (KU) obuhvata administraciju spoljnih poslova i usluga, poslove ministarstva spoljnih poslova, diplomatskih i konzularnih misija u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama; poslove ili podršku službama za informisanje i kulturu van granica države, poslove ili podršku bibliotekama, čitaonicama i sličnim službama van zemlje, redovne pretplate i posebne doprinose za podmirivanje opštih troškova međunarodnih organizacija.

Ne uključuje: ekonomsku pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, ekonomsku pomoć misijama akreditovanim u inostranstvu; doprinose programima pomoći koju pružaju međunarodne ili regionalne organizacije, jedinice vojske stacionirane u inostranstvu, vojnu pomoć stranim državama, opšte spoljne ekonomske i komercijalne poslove, poslove turizma i usluga.

Grupa 12 - Ekonomska pomoć inostranstvu sadrži klase, i to:

121 - Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji (KU);

122 - Ekonomska pomoć preko međunarodnih organizacija (KU).

Klasa 121 - Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji (KU) obuhvata administraciju ekonomske saradnje sa zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, poslove misija ekonomske pomoći u inostranstvu; poslove ili podršku programima tehničke pomoći, programima obuke, i projektima stipendija i školarina, ekonomsku pomoć u vidu donacija i transfera (novčanih i nenovčanih) ili kredita (bez obzira na visinu kamatne stope).

Ne uključuje: doprinose fondovima za ekonomski razvoj kojima upravljaju međunarodne, odnosno regionalne organizacije (122), vojnu pomoć stranim zemljama (230).

Klasa 122 - Ekonomska pomoć preko međunarodnih organizacija (KU) obuhvata administraciju ekonomske pomoći koju pružaju međunarodne organizacije, doprinose u gotovini ili naturi fondovima za ekonomski razvoj, kojima upravljaju međunarodne, regionalne, odnosno multinacionalne organizacije.

Ne uključuje: pomoć međunarodnim mirovnim operacijama (230).

Grupa 13 - Opšte usluge obuhvata usluge koje nisu u vezi sa nekom od konkretnih funkcija i koje uglavnom obavljaju centralne službe na različitim nivoima vlasti, kao i one usluge koje su u vezi sa funkcijom koju vrši data centralna služba (poslovi prikupljanja statističkih podataka o privredi, životnoj sredini, zdravstvu, obrazovanju i sl. koje vrši zavod za statistiku). Grupa 13 - Opšte usluge, sadrži klase, i to:

131 - Opšte kadrovske usluge (KU);

132 - Opšte usluge planiranja i statistike (KU);

133 - Ostale opšte usluge (KU).

Klasa 131 - Opšte kadrovske usluge (KU) obuhvata administraciju i poslove pružanja opštih kadrovskih usluga, uključujući razvoj i primenu opštih kadrovskih pravila i politike izbora, unapređivanja, ocenjivanja rada, opisa, procene i klasifikacije radnih mesta, propisa koji uređuju javne službe i slična pitanja.

Ne uključuje: kadrovsku administraciju i usluge u vezi sa konkretnom funkcijom (klasifikovano prema funkcijama).

Klasa 132 - Opšte usluge planiranja i statistike (KU) obuhvata administraciju i poslove opštih ekonomskih i socijalnih usluga planiranja i opštih statističkih usluga, uključujući formulisanje, koordinaciju i praćenje opštih ekonomskih i socijalnih planova i programa i opštih statističkih planova i programa.

Ne uključuje: usluge ekonomskog i socijalnog planiranja i statističke usluge u vezi sa konkretnom funkcijom (klasifikovano prema funkcijama).

Klasa 133 - Ostale opšte usluge (KU) obuhvata administraciju i poslove ostalih opštih usluga, kao što su centralizovana nabavka, održavanje i čuvanje državnih evidencija i arhive, poslovanje zgrada u vlasništvu ili posedu države, poslovanje centralnog voznog parka, državnih štamparija, centralizovanih računskih centara i obradu podataka itd.

Ne uključuje: ostale usluge u vezi sa konkretnim funkcijama (klasifikovano prema funkcijama).

Grupa 14 - Osnovno istraživanje

Osnovno istraživanje je eksperimentalni, odnosno teorijski posao koji se obavlja prevashodno u cilju sticanja novih znanja o osnovama pojava i očiglednih činjenica, bez konkretnog plana za primenu ili korišćenje. Grupa 14 - Osnovno istraživanje, sadrži klasu:

140 - Osnovno istraživanje (KU).

Klasa 140 - Osnovno istraživanje (KU) obuhvata administraciju i poslove državnih organa i organizacija koji učestvuju u osnovnom istraživanju, donacije i transfere, kredite ili subvencije za podršku osnovnom istraživanju koje sprovode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj (klasifikovano prema funkcijama).

Grupa 15 - Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj

Primenjeno istraživanje je prvobitno istraživanje koje se vrši u cilju sticanja novih saznanja, usmereno ka praktičnom cilju, odnosno svrsi. Eksperimentalni razvoj je sistematski posao, koji se zasniva na postojećim saznanjima stečenim u procesu istraživanja ili praktičnog iskustva i koji je usmeren ka proizvodnji novih materijala, proizvoda ili uređaja; instaliranju novih procesa, sistema i usluga; odnosno ka značajnom unapređenju onih sistema i usluga već proizvedenih ili instaliranih. Grupa 15 - Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

150 - Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 150 - Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata administraciju i poslove državnih organa i organizacija koji su učesnici u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti opštih javnih službi, donacije, transfere, kredite ili subvencije za podršku primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju koji se odnosi na opšte javne usluge koje vrše nevladini organi i istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 16 - Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu sadrži klasu:

160 - Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu (KU).

Klasa 160 - Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu (KU) obuhvata administraciju, poslove odnosno podršku opštim javnim službama, kao što je registracija glasača, održavanje izbora i referenduma, upravljanje teritorijama koje nemaju samoupravu i teritorija pod administrativnom vlašću.

Uključuje: opšte javne usluge koje ne spadaju u (11), (12), (13), (14) ili (15).

Ne uključuje: transakcije javnog duga (17), transfere opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti (18).

Grupa 17 - Transakcije javnog duga obuhvata klasu:

170 - Transakcije javnog duga (KU).

Klasa 170 - Transakcije javnog duga (KU) obuhvata otplate kamata i izdataka za garancije na državne zajmove.

Ne uključuje: administrativne troškove upravljanja javnim dugom (112).

Grupa 18 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti obuhvata klasu:

180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti (KU).

Klasa 180 - Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti (KU) obuhvata transfere između različitih nivoa vlasti koji su opšteg karaktera kojima nije dodeljena naročita funkcija.

Kategorija 2 - Odbrana sadrži grupe, i to:

21 - Vojna odbrana;

22 - Civilna odbrana;

23 - Vojna pomoć inostranstvu;

24 - Odbrana - istraživanje i razvoj;

25 - Odbrana neklasifikovana na drugom mestu.

Grupa 21 - Vojna odbrana sadrži klasu:

210 - Vojna odbrana (KU).

Klasa 210 - Vojna odbrana (KU) obuhvata administraciju poslova vojne odbrane i usluga, operacije odbrambenih snaga na kopnu, moru i vazduhu, inženjerske, transportne, komunikacijske, obaveštajne, kadrovske i ostale poslove neborbenih snaga, poslove, odnosno podršku rezervnim i pomoćnim snagama odbrane.

Uključuje: kancelarije vojnih atašea stacioniranih u inostranstvu; poljske bolnice.

Ne uključuje: misije vojne pomoći (230); bazne bolnice (73); vojne škole i fakultete sa planom i programom sličnim onom u civilnim institucijama čak i ako se pohađanje ograničava samo na vojno osoblje i članove njihovih porodica (92), (93) i (94); penzijske programe za vojno osoblje (02).

Grupa 22 - Civilna odbrana sadrži klasu:

220 - Civilna odbrana (KU).

Klasa 220 - Civilna odbrana (KU) obuhvata administraciju poslova i usluga civilne odbrane, izradu planova za potencijalne situacije, organizovanje vežbi koje uključuju civilne institucije i civilno stanovništvo, poslove ili podršku snagama civilne odbrane.

Ne uključuje: usluge civilne zaštite (320); nabavku i skladištenje hrane, opreme i ostalih zaliha za upotrebu u slučaju mirnodopskih katastrofa (090).

Grupa 23 - Vojna pomoć inostranstvu sadrži klasu:

230 - Vojna pomoć inostranstvu (KU).

Klasa 230 - Vojna pomoć inostranstvu obuhvata administraciju vojne pomoći i operacije misija vojne pomoći akreditovanih kod stranih vlada ili dodeljenih međunarodnim vojnim organizacijama, odnosno savezima, vojnu pomoć u vidu donacija ili transfera (novčanih i nenovčanih), kredite (bez obzira na visinu kamatne stope) ili ustupanje opreme, doprinose međunarodnim mirovnim snagama, uključujući i dodeljivanje ljudstva. Grupa 24 - Odbrana - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

240 - Odbrana - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 240 - Odbrana - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata administraciju i poslove državnih organa i organizacija angažovanih na polju primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u oblasti odbrane, donacije i transfere, kredite ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti odbrane, koju vrše nevladina tela, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 25 - Odbrana neklasifikovana na drugom mestu sadrži klasu:

250 - Odbrana - neklasifikovana na drugom mestu (KU).

Klasa 250 - Odbrana neklasifikovana na drugom mestu (KU) obuhvata administraciju, poslove, odnosno podršku aktivnostima na polju izrade, administracije, koordinacije i praćenja sveukupnih pravila, planova, programa i budžeta u oblasti odbrane, pripremu i sprovođenje zakonskih akata u oblasti odbrane, izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statistika u oblasti odbrane i dr.

Uključuje: poslove odbrane i usluge koje se ne mogu svrstati u grupu (21), (22), (23) ili (24).

Ne uključuje: boračka pitanja (02).

Kategorija 3 - Javni red i bezbednost sadrži grupe, i to:

31 - Usluge policije;

32 - Usluge protivpožarne zaštite;

33 - Sudovi;

34 - Zatvori;

35 - Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj;

36 - Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu.

Grupa 31 - Usluge policije sadrži klasu:

310 - Usluge policije (KU).

Klasa 310 - Usluge policije (KU) obuhvata administraciju poslova i usluga policije, uključujući registrovanje stranih državljana, izdavanje radnih i putnih dokumenata emigrantima, vođenje evidencije o hapšenjima, vođenje statistike u vezi sa radom policije, regulaciju i kontrolu drumskog saobraćaja, kontrolu i prevenciju krijumčarenja i kontrolu ribarstva; poslove redovnih i rezervnih policijskih snaga, lučkih i graničnih straža i ostalih posebnih policijskih snaga pod kontrolom javnih vlasti; poslove policijskih laboratorija; poslove, odnosno podršku programima policijske obuke.

Uključuje: saobraćajnu policiju.

Ne uključuje: policijske akademije koje pored policijske obuke pružaju opšte obrazovanje (91), (92), (93) ili (94).

Grupa 32 - Usluge protivpožarne zaštite sadrži klasu:

320 - Usluge protivpožarne zaštite (KU).

Klasa 320 - Usluge protivpožarne zaštite (KU) obuhvata administraciju poslova i usluga zaštite i borbe protiv požara; poslove redovnih i pomoćnih vatrogasnih brigada i ostalih usluga zaštite i borbe protiv požara koju obavljaju javne vlasti; poslove ili podršku programima obuke za sprečavanje i gašenje požara.

Uključuje: usluge civilne zaštite, kao što su gorske službe spasavanja, čuvanje plaža, evakuacija područja ugroženih poplavama itd.

Ne uključuje: civilnu odbranu (220); posebno obučene i opremljene snage za sprečavanje i gašenje šumskih požara (422).

Grupa 33 - Sudovi, sadrži klasu:

330 - Sudovi (KU).

Klasa 330 - Sudovi (KU) obuhvata administraciju, poslove i podršku građanskim i krivičnim sudovima i pravosudnom sistemu, uključujući izvršenje kazni i pravnog poravnanja po rešenju sudova, kao i poslove sistema uslovnog puštanja na slobodu; pravno zastupanje i savetodavne usluge u ime države odnosno drugih, a koje država omogućuje svojim novcem ili uslugama.

Uključuje: administrativne tribunale, ombudsmane i sl.

Ne uključuje: zatvorsku administraciju (340).

Grupa 34 - Zatvori sadrži klasu:

340 - Zatvori (KU).

Klasa 340 - Zatvori (KU) obuhvata administraciju, poslove, odnosno podršku zatvorima i drugim mestima za zadržavanje i rehabilitaciju osuđenika, kao što su zatvorska poljoprivredna dobra, radionice, popravni zavodi, zatvorske duševne bolnice itd.

Grupa 35 - Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj:

Definicije osnovnog istraživanja, primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja, date su pod (14) i (15).

Grupa 35 - Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

350 - Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 350 - Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata administraciju i poslove državnih organa i organizacija koje učestvuju u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti javnog reda i bezbednosti; transfere i donacije, kredite i subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti javnog reda i bezbednosti, koji sprovode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 36 - Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu sadrži klasu:

360 - Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu (KU).

Klasa 360 - Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu (KU) obuhvata administraciju, poslove i podršku aktivnostima kao što su definisanje, administracija, koordinacija i praćenje sveukupnih pravila, planova, programa i budžeta u oblasti javnog reda i bezbednosti; pripremu i sprovođenje zakonskih akata i standarda u cilju obezbeđivanja javnog reda i bezbednosti; izradu i izdavanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o javnom redu i bezbednosti.

Uključuje: javni red i bezbednost i usluge koje se ne mogu svrstati u (31), (32), (33), (34) ili (35).

Kategorija 4 - Ekonomski poslovi sadrži grupe, i to:

41 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada;

42 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov;

43 - Gorivo i energija;

44 - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja;

45 - Saobraćaj;

46 - Komunikacije;

47 - Ostale delatnosti;

48 - Ekonomski poslovi - istraživanje i razvoj;

49 - Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu.

Grupa 41 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada sadrži klase, i to:

411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi (KU);

412 - Opšti poslovi po pitanju rada (KU).

Klasa 411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi (KU) obuhvata:

- administraciju opštih ekonomskih i komercijalnih poslova i usluga, uključujući opšte spoljne komercijalne poslove; izradu i sprovođenje opštih ekonomskih i komercijalnih pravila; povezivanje različitih državnih grana, kao i državnih i privrednih aktivnosti;

- uređivanje i podršku opštim ekonomskim i komercijalnim delatnostima, kao što su izvoz i uvoz u celini, tržišta roba i kapitala, sveukupna kontrola prihoda, aktivnosti na promociji opšte trgovine, opšte uređivanje monopola i ostalih ograničenja trgovine i tržišta; nadgledanje bankarskog sektora;

- poslove i podršku institucijama koje se bave patentima, zaštitnim znakom, autorskim pravima, registracijom preduzeća, vremenskom prognozom, standardima, hidrološkim istraživanjima, geodetskim istraživanjima, i dr.;

- donacije i transfere, odnosno subvencije za pomoć opštim ekonomskim i komercijalnim poslovima i programima.

Uključuje: obrazovanje i zaštitu potrošača.

Ne uključuje: ekonomske i komercijalne poslove u određenoj privrednoj grani (klasifikovano od (42) do (47)).

Klasa 412 - Opšti poslovi po pitanju rada (KU) obuhvata:

- administraciju opših poslova i usluga po pitanju rada; izradu i sprovođenje opšte politike po pitanju rada; nadgledanje i uređivanje uslova rada (broj radnih časova, zarade, bezbednost na radu itd.); povezivanje različitih grana države, kao i države i industrijskih, privrednih i radnih organizacija;

- poslove i podršku opštim programima i planovima za poboljšanje mobilnosti rada, smanjenje polne, rasne, starosne i druge diskriminacije, smanjenje stope nezaposlenosti u nerazvijenim oblastima, rad na poboljšanju stope zaposlenosti lica sa telesnim oštećenjima, kao i ostalih grupa sa visokim stepenom nezaposlenosti i sl.; poslove razmene radne snage; poslove ili podršku službi za procenjivanje i posredovanje;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć opštim poslovnim politikama i programima.

Ne uključuje: pitanja rada u okviru konkretne privredne grane, klasifikovano od (42) do (47); obezbeđivanje socijalne zaštite u vidu novčanih i nenovčanih davanja nezaposlenim licima (050).

Grupa 42 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov sadrži klase:

421 - Poljoprivreda (KU);

422 - Šumarstvo (KU);

423 - Lov i ribolov (KU).

Klasa 421 - Poljoprivreda (KU) obuhvata:

- administraciju poljoprivrednih poslova i usluga; očuvanje, melioraciju ili proširivanje obradivih površina; agrarnu reformu i uređivanje zemljišta; nadgledanje i uređenje poljoprivrede;

- poslove kontrole poplava, sisteme za navodnjavanje i odvodnjavanje, uključujući donacije i transfere, kredite i subvencije za takve radove;

- poslove i podršku programima i projektima za stabilizovanje ili unapređenje poljoprivrednih cena i prihoda; poslove ili podršku proširenih usluga, veterinarskih usluga poljoprivrednicima, usluge kontrole i zaštite od štetočina; pregled useva i ocenjivanje useva;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statistike o poljoprivrednim poslovima i uslugama;

- naknade, donacije i transfere, odnosno subvencije poljoprivrednicima za poljoprivredne delatnosti, uključujući plaćanja za ograničavanje ili podsticanje uzgoja određene vrste useva, odnosno za zaštitu zemljišta od obrađivanja.

Klasa 422 - Šumarstvo (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga iz oblasti šumarstva; očuvanje, proširenje ili racionalizovanu eksploataciju šumskih resursa; nadgledanje i uređenje šumskih poslova i izdavanja dozvola za seču stabala;

- poslove podrške aktivnostima na pošumljavanju, zaštite od štetočina i bolesti, borbe protiv šumskih požara i sprečavanju šumskih požara, kao i proširenju šumarskih usluga;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poljoprivrednim poslovima i uslugama;

- donacije, transfere, odnosno subvencije za pomoć komercijalnim šumarskim poslovima.

Uključuje: stabla i druge šumske biljke.

Klasa 423 - Lov i ribolov (KU) obuhvata:

- komercijalni i sportski lov i ribolov; poslovi i usluge lova i ribolova u okviru ove klase, odnose se na aktivnosti koje se dešavaju van nacionalnih parkova i rezervata;

- administraciju poslova i usluga lova i ribolova; zaštitu, unapređenje i racionalizovanu eksploataciju ribe i divljači; nadgledanje i uređivanje ribolova, poribljavanja, lova i izdavanja ribolovačkih i lovačkih dozvola;

- poslove i podršku ribljim mrestilišitma, proširenje usluga, aktivnosti na povećanju i odabiru životinjskih vrsta, i sl;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima ribolova i lova;

- donacije, transfere, odnosno subvencije za pomoć poslovima komercijalnog ribarstva i lova, uključujući izgradnju i upravljanje mrestilištima.

Ne uključuje: kontrolu ribolova (310); administraciju, poslove ili podršku nacionalnim parkovima i rezervatima (540).

Grupa 43 - Gorivo i energija sadrži klase:

431 - Ugalj i ostala čvrsta mineralna goriva (KU);

432 - Nafta i prirodni gas (KU);

433 - Nuklearno gorivo (KU);

434 - Ostala goriva (KU);

435 - Električna energija (KU);

436 - Ostala energija (KU).

Klasa 431 - Ugalj i ostala čvrsta mineralna goriva (KU) obuhvata:

- sve tipove uglja, lignit i treset, bez obzira na metod korišćen prilikom njihovog vađenja ili upotrebe, kao i konverziju ovih goriva u druge oblike, kao što su koks ili gas;

- administraciju poslova i usluga vezanih za čvrsta mineralna goriva; čuvanje, otkrivanje, razvoj i racionalizovanu eksploataciju resursa čvrstih mineralnih goriva;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama u oblasti čvrstih mineralnih goriva;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć industriji čvrstih mineralnih goriva i koksa, briketa ili proizvodnji gasa.

Ne uključuje: poslove prevoza čvrstih mineralnih goriva (svrstano u odgovarajuću klasu u grupi 45).

Klasa 432 - Nafta i prirodni gas (KU) obuhvata:

- prirodni gas, tečni i rafinirani gas, naftu iz bušotina ili drugih izvora, kao što su škriljac ili katranski pesak i distribuciju gradskog gasa, bez obzira na sastav;

- administraciju poslova i usluga vezanih za naftu i prirodni gas; očuvanje, otkrivanje, razvoj i racionalizovanu eksploataciju resursa nafte i prirodnog gasa; nadgledanje i uređivanje vađenja, obrade, raspodele i korišćenja nafte i prirodnog gasa;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima vezanim za naftu i prirodni gas;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć industriji vađenja i prerade nerafinirane nafte i srodnih tečnih i gasovitih proizvoda.

Ne uključuje: poslove prevoza nafte ili gasa (svrstano u odgovarajuću klasu u grupi 45).

Klasa 433 - Nuklearno gorivo (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za nuklearno gorivo; očuvanje, otkrivanje, razvoj i racionalizovanu eksploataciju resursa nuklearnog materijala; nadgledanje i uređenje vađenja i obrade nuklearnog materijala i proizvodnje, distribucije i upotrebe elemenata nuklearnog goriva;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama u oblasti nuklearnog goriva;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć industriji iskopavanja i obrade nuklearnih materijala.

Ne uključuje: poslove prevoza nuklearnog goriva (svrstano u odgovarajuću klasu u grupi 45); odlaganje radioaktivnog otpada (510).

Klasa 434 - Ostala goriva (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za goriva, kao što su alkohol, drvo, drvni otpad, otpad od obrade šećerne repe i ostala nekomercijalna goriva;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o raspoloživosti, proizvodnji i korišćenju takvih goriva;

- donacije, transferi ili subvencije za podsticanje korišćenja takvih goriva u proizvodnji energije.

Ne uključuje: gazdovanje šumama (422); solarnu energiju (435) ili energiju vetra (436); geotermalne resurse (436).

Klasa 435 - Električna energija (KU) obuhvata:

- tradicionalne izvore električne energije, kao što su termo i hidro elektrane, kao i novije izvore u vidu sunčeve energije ili energije vetra;

- administraciju poslova i usluga vezanih za električnu energiju; očuvanje, razvoj i racionalizovanu eksploataciju resursa električne energije; nadgledanje i uređenje proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije;

- izgradnju i poslovanje sistema za snabdevanje električnom energijom koji nisu tipa preduzeća;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama iz oblasti električne energije;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć industriji snabdevanja električnom energijom, uključujući i izdatke za izgradnju brana, i ostalih radova namenjenih prvenstveno proizvodnji električne energije.

Ne uključuje: neelektričnu energiju dobijenu iz vetra ili sunčeve toplote (436).

Klasa 436 - Ostala energija (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za ostale izvore energije koji se prevashodno tiču proizvodnje, distribucije i korišćenja toplote u obliku pare, vruće vode ili vrućeg vazduha;

- izgradnju i poslovanje sistema za snabdevanje neelektričnom energijom;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o raspoloživosti, proizvodnji i korišćenju ne električne energije.

Uključuje: geotermalne resurse; neelektričnu energiju proizvedenu iz vetra odnosno sunčeve toplote.

Grupa 44 - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja sadrži klase, i to:

441 - Iskopavanje mineralnih resursa, izuzev mineralnih goriva (KU);

442 - Proizvodnja (KU);

443 - Izgradnja (KU).

Klasa 441 - Iskopavanje mineralnih resursa, izuzev mineralnih goriva (KU) obuhvata:

- metalne minerale, pesak, glinu, kamen, hemijske minerale i mineralna đubriva, so, drago kamenje, azbest, gips, itd;

- administraciju poslova i usluga vezanih za rudarstvo i mineralne resurse; očuvanje, otkrivanje, razvoj i racionalizovanu eksploataciju mineralnih resursa; nadgledanje i regulaciju istraživanja, rudarstva, marketinga i drugih aspekata proizvodnje minerala;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka u oblasti rudarstva i mineralnih resursa;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć komercijalnim rudarskim aktivnostima.

Uključuje: izdavanje licenci i zakupa, uređivanje stopa proizvodnje, ispitivanje rudnika u pogledu sigurnosnih pravila itd.

Ne uključuje: ugalj i ostala čvrsta goriva (431), naftu i prirodni gas (432) i nuklearno gorivo (433).

Klasa 442 - Proizvodnja (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za proizvodnju; razvoj, širenje odnosno unapređenje proizvodnje; nadzor i uređivanje uspostavljanja i poslovanja proizvodnih postrojenja; udruživanje sa udruženjima proizvođača i ostalim organizacijama zainteresovanim za poslove i usluge proizvodnje;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o proizvodnim aktivnostima i gotovim proizvodima;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć proizvodnim preduzećima.

Uključuje: inspekciju proizvodnih pogona radi provere poštovanja sigurnosnih mera, zaštitu potrošača od opasnih proizvoda itd.

Ne uključuje: poslove i usluge koje se tiču industrije obrade uglja (431), industrije rafinerije nafte (432) ili industrije nuklearnog goriva (433).

Klasa 443 - Izgradnja (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za izgradnju; nadzor građevinske industrije; razvoj i uređenje građevinskih standarda;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o izgradnji.

Uključuje: izdavanje dozvola za useljavanje; inspekciju građevinskih lokacija za proveru poštovanja sigurnosnih mera, itd.

Ne uključuje: donacije, transfere i subvencije za stambenu izgradnju, industrijske objekte, ulice, javne komunalne objekte, kulturne objekte, itd. (klasifikovano u skladu sa funkcijom); razvoj i regulaciju stambenih standarda (610).

Grupa 45 - Saobraćaj sadrži klase, i to:

451 - Drumski saobraćaj (KU);

452 - Vodeni saobraćaj (KU);

453 - Železnički saobraćaj (KU);

454 - Vazdušni saobraćaj (KU);

455 - Cevovodi i drugi oblici saobraćaja (KU).

Klasa 451 - Drumski saobraćaj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, upotrebu, izgradnju i održavanje sistema i kapaciteta drumskog saobraćaja (putevi, mostovi, tuneli, parking mesta, autobuski terminali itd.);

- nadzor i propise za korisnike puteva (izdavanje saobraćajnih i vozačkih dozvola, ispitivanje sigurnosti vozila, specifikacije veličine i kapaciteta za putnički i teretni drumski saobraćaj, propisivanje broja radnih sati za vozače autobusa, kamiona i šlepera itd.), poslove sistema drumskog saobraćaja (dodeljivanje franšiza, izdavanje odobrenja za teretne tarife i cena u putničkom saobraćaju, broj radnih časova i učestalost usluga itd.), kao i izgradnja i održavanje autoputeva;

- izgradnju i poslovanje nepreduzetnih prevoznih sistema i kapaciteta;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima drumskog saobraćaja i aktivnostima na izgradnji puteva;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovanju, izgradnji, održavanju i unapređenju transportnog sistema i kapaciteta.

Uključuje: autoputeve, puteve u gradovima, ulice, biciklističke staze i trotoare.

Ne uključuje: kontrolu drumskog saobraćaja (310); donacije, kredite i subvencije proizvođačima drumskih vozila (442); čišćenje ulica (510); izgradnju različitih vrsta zaštite od buke, uključujući i pokrivanje delova autoputeva koji prolaze kroz grad površinama za smanjivanje buke (530); ulično osvetljenje (640).

Klasa 452 - Vodeni saobraćaj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, korišćenje, izgradnju i održavanje rečnih i obalskih sistema (luke, pristaništa, navigacijska oprema i pomagala, kanali, mostovi, tuneli, lukobrani, stubovi, dokovi, terminali, itd.);

- nadzor i izdavanje propisa za korisnike vodenog saobraćaja (registracija i izdavanje dozvola, pregled plovnih objekata i posade, izdavanje propisa koji uređuju sigurnost putnika i tereta, itd.), poslove sistema vodenog saobraćaja (izdavanje franšiza, odobravanje tarifa za prevoz robe i putnika, časovi i frekvencije usluga itd.) i izgradnje i održavanje kapaciteta za vodeni saobraćaj;

- izgradnju i poslovanje sistema i kapaciteta vodenog saobraćaja koji nisu tipa preduzeća (skele, trajekti);

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima izgradnje sistema i kapaciteta vodenog saobraćaja;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovima, izgradnji, održavanju ili unapređenju sistema i kapaciteta vodenog saobraćaja.

Uključuje: instrumente za radio i satelitsku navigaciju; usluge spašavanja i tegljenja.

Ne uključuje: donacije, transfere i subvencije brodogradnji (442).

Klasa 453 - Železnički saobraćaj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, korišćenje, izgradnju ili održavanje sistema i kapaciteta železničkog saobraćaja (trase za železničke pruge, terminali, tuneli, mostovi, nasipi, prolazi itd.);

- nadzor i uređenje korisnika železničkog saobraćaja (stanje kompozicija, stabilnost podloge, sigurnost tereta, bezbednost putnika itd.), poslovanja sistema železničkog saobraćaja (izdavanje franšiza, odobravanje putničkih i teretnih tarifa, te sati i frekvencije usluga itd.) i održavanja i izgradnje železnica;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovima, izgradnji, održavanju ili unapređenju sistema i kapaciteta železničkog saobraćaja.

Uključuje: međunarodne i međugradske sisteme železničkog prevoza, sisteme za brzi gradski železnički saobraćaj i sisteme za ulični železnički saobraćaj, nabavku i održavanje vagona.

Ne uključuje: donacije i transfere, kredite i subvencije proizvođačima vagona (442); izradu različitih zaštita protiv buke, kao i zamenu delova pruge površinama za smanjenje buke (530).

Klasa 454 - Vazdušni saobraćaj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, korišćenje, izgradnju i održavanje sistema i kapaciteta vazdušnog saobraćaja (aerodromi, piste, terminali, hangari, instrumenti i oprema za navigaciju, poslovi kontrole leta itd.);

- nadzor i uređivanje korisnika vazdušnog saobraćaja (registracija, izdavanje dozvola i pregled vazduhoplova, pilota, vazdušne i zemaljske posade, bezbednost putnika, istraživanje avionskih nesreća itd.), poslova sistema vazdušnog saobraćaja (dodeljivanje ruta, odobravanje tarifa za putnički i teretni saobraćaj, frekvencija i nivo usluga itd.) i izgradnja i održavanje kapaciteta vazdušnog saobraćaja;

- izgradnju i poslovanje sistema usluga i kapaciteta vazdušnog saobraćaja koji nisu tipa preduzeća;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o sistemu poslovanja vazdušnog saobraćaja i izgradnji kapaciteta vazdušnog saobraćaja;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć za poslovanje, izgradnju, održavanje ili unapređenje sistema i kapaciteta vazdušnog saobraćaja.

Uključuje: radio i satelitske sisteme navigacije; službe spasavanja; redovne i vanredne usluge prevoza putnika i tereta; uređivanje i kontrolu privatnih letova.

Ne uključuje: donacije, kredite i subvencije proizvođačima vazduhoplova (442).

Klasa 455 - Cevovodi i drugi oblici saobraćaja (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje, upotrebu, izgradnju i održavanje cevovoda i ostalih oblika saobraćaja (uspinjače, žičare, žičane železnice itd.);

- nadzor i uređivanje korisnika cevovoda i ostalih sistema transporta (registracija, izdavanje dozvola, inspekcija opreme, obučenosti i dalje obuke operatera, bezbednosni standardi itd.), poslovanje sistema cevovoda i ostalih oblika transporta (dodeljivanje franšiza, određivanje tarifa, frekvencija i nivoa usluga itd.), kao i izgradnja i održavanje cevovoda i ostalih oblika transporta;

- izgradnju i poslovanje sistema cevovoda i drugih oblika transporta koji nisu tipa preduzeća;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovanju i izgradnji cevovoda i ostalih sistema transporta;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovanju, izgradnji, održavanju i poboljšanju cevovoda i ostalih sistema transporta.

Grupa 46 - Komunikacije sadrži klasu:

460 - Komunikacije (KU).

Klasa 460 - Komunikacije (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga koji se tiču izgradnje, nadogradnje, unapređenja, poslova i održavanja komunikacionih sistema (poštanski, telefonski, telegrafski, bežični i satelitski komunikacioni sistemi);

- uređivanje poslovanja sistema komunikacija (dodeljivanje franšiza, dodeljivanje frekvencija, tržišne specifikacije, određivanje tarifa itd.);

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama komunikacija;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć izgradnji, poslovanju, održavanju ili unapređenju komunikacionih sistema.

Ne uključuje: radio i satelitske sisteme navigacije za vodeni (452) i vazdušni saobraćaj (454); sisteme radio i televizijskog emitovanja (830).

Grupa 47 - Ostale delatnosti sadrži klase, i to:

471 - Trgovina, smeštaj i skladištenje (KU);

472 - Hoteli i restorani (KU);

473 - Turizam (KU);

474 - Višenamenski razvojni projekti (KU).

Klasa 471 - Trgovina, smeštaj i skladištenje (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga koji se tiču delatnosti trgovine, čuvanja i skladištenja;

- nadzor i uređivanje veleprodaje i maloprodaje (izdavanje dozvola, trgovinska praksa, označavanje upakovane prehrambene robe i ostale robe za upotrebu u domaćinstvima, inspekcija vaga i drugih mernih instrumenata itd.), čuvanja i skladištenja robe (uključujući izdavanje dozvola i kontrolu državnih carinskih skladišta itd.);

- kontrolu cena i sledovanja u veleprodaji i maloprodaji bez obzira na vrstu robe ili ciljnog potrošača; administraciju i obezbeđivanje hrane i ostale slične subvencije građanstvu;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka grani trgovine i javnosti o cenama, raspoloživosti roba i ostalim aspektima trgovine, čuvanja i skladištenja; prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka o trgovini i čuvanju i skladištenju roba;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć trgovini i čuvanju i skladištenju roba.

Ne uključuje: administraciju cena i ostale oblike kontrole koji se odnose na proizvođače (klasifikovano po funkcijama); hranu i ostale oblike subvencionisanja određenih grupa stanovništva ili pojedinaca (710).

Klasa 472 - Hoteli i restorani (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za izgradnju, nadogradnju, unapređenje, poslovanje i održavanje hotela i restorana;

- nadzor i uređivanje poslovanja hotela i restorana (propisi kojima se uređuju cene, higijena i način prodaje, izdavanje dozvola za rad hotela i restorana itd.);

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama hotela i restorana;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć izgradnji, poslovanju, održavanju ili unapređenju hotela i restorana.

Klasa 473 - Turizam (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za turizam; promociju i razvoj turizma; udruživanje sa saobraćajnom granom, hotelima i restoranima i ostalim granama koje imaju koristi od turizma;

- poslovanje turističkih organizacija u zemlji i inostranstvu, organizovanje reklamnih kampanja, uključujući i izradu i distribuciju promotivnog materijala i sl.;

- prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka o turizmu.

Klasa 474 - Višenamenski razvojni projekti (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za izgradnju, nadogradnju, poboljšanje, poslovanje i održavanje višenamenskih projekata (višenamenski projekti razvoja se uglavnom sastoje od integrisanih kapaciteta za proizvodnju energije, kontrolu poplava, navodnjavanje, navigaciju i rekreaciju);

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama višenamenskih projekata razvoja;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć višenamenskim projektima razvoja.

Grupa 48 - Ekonomski poslovi - istraživanje i razvoj sadrži klase, i to:

481 - Istraživanje i razvoj - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (KU);

482 - Istraživanje i razvoj - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov (KU);

483 - Istraživanje i razvoj - Gorivo i energija (KU);

484 - Istraživanje i razvoj - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja (KU);

485 - Istraživanje i razvoj - Saobraćaj (KU);

486 - Istraživanje i razvoj - Komunikacije (KU);

487 - Istraživanje i razvoj - Ostale delatnosti.

Klasa 481 - Istraživanje i razvoj - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za državne organe i organizacije koji učestvuju u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti opštih ekonomskih i komercijalnih poslova i poslova po pitanju rada;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju vezanom za opšte ekonomske i komercijalne poslove i poslove po pitanju rada koje izvode nevladini organi, kao što su instituti za istraživanje i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 482 - Istraživanje i razvoj - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za državne organe i organizacije koji učestvuju u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju vezanom za poljoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov koje izvode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 483 - Istraživanje i razvoj - Gorivo i energija (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti goriva i energije;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju koji izvode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 484 - Istraživanje i razvoj - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti u oblasti rudarstva, proizvodnje i izgradnje;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju koji izvode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 485 - Istraživanje i razvoj - Saobraćaj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje državnih organa i organizaciju učesnika u primenjenom istraživanju i razvoju u oblasti transporta;

- donacije, transfere, kredite ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti transporta, koje izvode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 486 - Istraživanje i razvoj - Komunikacije (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje državnih organa i organizaciju učesnika u primenjenom istraživanju i razvoju u oblasti komunikacija;

- donacije, transfere, kredite ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti komunikacija, koje izvode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Klasa 487 - Istraživanje i razvoj - Ostale delatnosti (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za poslovanje državnih organa i organizaciju učesnika u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju vezanom za druge sektore;

- donacije, transfere, kredite ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju vezanom za ostale sektore, koje izvode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Uključuje: trgovinu, čuvanje i skladištenje; hotele i restorane; turizam i višenamenske projekte.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 49 - Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu sadrži klasu:

490 - Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (KU).

Klasa 490 - Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (KU) obuhvata administraciju poslova i usluga vezanih za opšte i sektorske ekonomske poslove koji se ne mogu svrstati u (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47) ili (48).

Kategorija 5 - Zaštita životne sredine

Klasifikacija zaštite životne sredine napravljena je na osnovu Klasifikacije aktivnosti zaštite životne sredine, koja je obrađena u Evropskom sistemu za prikupljanje ekonomskih podataka o životnoj sredini Kancelarije za statistiku pri Evropskoj zajednici. Kategorija 5 - Zaštita životne sredine sadrži grupe, i to:

51 - Upravljanje otpadom;

52 - Upravljanje otpadnim vodama;

53 - Smanjenje zagađenosti;

54 - Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika;

55 - Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj;

56 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu.

Grupa 51 - Upravljanje otpadom sadrži klasu:

510 - Upravljanje otpadom (KU).

Klasa 510 - Upravljanje otpadom (KU) obuhvata:

- sakupljanje, obradu i odlaganje otpada. Sakupljanje otpada obuhvata čišćenje ulica, trgova, staza, pijaca, javnih vrtova, parkova, itd; sakupljanje svih vrsta otpada, bilo selektivno po vrsti otpada ili neselektivno sakupljanje svih vrsta otpada, kao i njegovo prevoženje do mesta za obradu ili odlaganje. Obrada otpada obuhvata bilo koji metod ili proces koji se koristi za promenu fizičkog, hemijskog ili biološkog oblika ili sastava otpada, kako bi se isti neutralizovao, učinio bezopasnim, podobnim za bezbedniji prevoz, pogodnijim za reciklažu, skladištenje ili smanjivanje obima. Odlaganje otpada obuhvata konačno odlaganje otpada za koji se ne predviđa dalja upotreba, na deponije, podzemne deponije, u more ili neki drugi odgovarajući način;

- administraciju, nadzor, pregled, poslove ili podršku sistemima sakupljanja, obrade i odlaganja otpada;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovima, izgradnji, održavanju ili unapređenju takvih sistema.

Uključuje: sakupljanje, obradu i odlaganje nuklearnog otpada.

Grupa 52 - Upravljanje otpadnim vodama sadrži klasu:

520 - Upravljanje otpadnim vodama (KU).

Klasa 520 - Upravljanje otpadnim vodama (KU) obuhvata:

- sisteme za odvod i obradu otpadnih voda. Sistemi za odvod otpadnih voda obuhvataju upravljanje i izgradnju sistema kolektora, cevovoda i pumpi za odvođenje svih vrsta otpadnih voda (kišnice, otpadnih voda iz domaćinstava i ostalih raspoloživih otpadnih voda) od mesta stvaranja do mesta gde se otpadna voda prazni u površinske vode. Obrada otpadnih voda uključuje svaki oblik mehaničke, biološke ili napredne obrade otpadnih voda kako bi se zadovoljili odgovarajući standardi zaštite životne sredine ili ostale kvalitativne norme;

- administraciju, nadzor, pregled, poslovanje i podršku sistemima odvoda i obrade otpadnih voda;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć poslovima, izgradnji, održavanju ili unapređenju takvih sistema.

Grupa 53 - Smanjenje zagađenosti sadrži klasu:

530 - Smanjenje zagađenosti (KU).

Klasa 530 - Smanjenje zagađenosti (KU) obuhvata:

- aktivnosti vezane za zaštitu vazduha i klime, tla i podzemnih voda, buke, smanjivanje buke i vibracija i zaštitu od zračenja. Ove aktivnosti uključuju izgradnju, održavanje poslovanje sistema i stanica za nadgledanje (izuzev meteoroloških stanica); izradu različitih vidova zaštite od buke, uključujući i pokrivanje delova autoputa ili železničkih pruga koji prolaze kroz gradove površinama za smanjenje buke; mere za smanjivanje zagađenja rečnih tokova; mere za kontrolu ili prevenciju emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte kao i ostalih zagađivača koji negativno utiču na kvalitet vazduha; izgradnju, održavanje i poslovanje instalacija za dekontaminaciju zagađene zemlje i skladištenje zagađivača; prevoz zagađivača;

- administraciju, nadzor, inspekciju, poslove ili podršku aktivnostima vezanim za smanjenje i kontrolu zagađenosti;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć aktivnostima u oblasti smanjenja i kontrole zagađenosti.

Grupa 54 - Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika sadrži klasu:

540 - Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika (KU).

Klasa 540 - Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika (KU) obuhvata:

- aktivnosti vezane za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta (uključujući zanavljanje izumrlih vrsta i zaštitu ugroženih vrsta); zaštitu staništa (uključujući upravljanje nacionalnim parkovima i rezervatima) i zaštitu krajolika radi očuvanja estetske vrednosti (uključujući i ponovno oblikovanje oštećenih krajolika radi povećanja njihove estetske vrednosti i rehabilitaciju napuštenih rudnika i kopova);

- administraciju, nadzor, inspekciju, poslove ili podršku aktivnostima vezanim za zaštitu biljnog i životinjskog sveta i krajolika;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć aktivnostima u oblasti zaštite biljnog i životinjskog sveta i krajolika.

Grupa 55 - Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

550 - Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 550 - Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju i poslove državnih organa i organizacija učesnika u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti zaštite životne sredine;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti zaštite životne sredine koju izvode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 56 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu sadrži klasu:

560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu (KU).

Klasa 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu (KU) obuhvata:

- administraciju, upravljanje, uređivanje, nadzor, poslovanje i podršku aktivnostima kao što su izrada, administracija, koordinacija i praćenje pravila, planova, programa i budžeta za promovisanje zaštite životne sredine; pripremu i sprovođenje propisa i standarda za obezbeđivanje usluga zaštite životne sredine;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o zaštiti životne sredine.

Uključuje: poslove i usluge zaštite životne sredine koji se ne mogu svrstati pod (51), (52), (53), (54) ili (55).

Kategorija 6 - Poslovi stanovanja i zajednice obuhvata grupe:

61 - Stambeni razvoj;

62 - Razvoj zajednice;

63 - Vodosnabdevanje;

64 - Ulična rasveta;

65 - Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj;

66 - Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu.

Grupa 61 - Stambeni razvoj sadrži klasu:

610 - Stambeni razvoj (KU).

Klasa 610 - Stambeni razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za stambeni razvoj; promovisanje, praćenje i ocenjivanje aktivnosti vezanih za stambeni razvoj, bez obzira da li su aktivnosti u nadležnosti javnih vlasti ili ne; izradu i donošenje standarda stanovanja;

- raseljavanje sirotinjskih četvrti radi obezbeđivanja stambenog prostora; nabavku zemlje potrebne za izgradnju stanova; izgradnju i adaptaciju stambenih jedinica namenjenih stanovništvu uopšte, odnosno licima sa posebnim potrebama;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama u oblasti stambenog razvoja;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć proširivanju, unapređenju ili održavanju stambenog fonda.

Ne uključuje: razvoj i regulaciju građevinskih standarda (443); novčanu i nenovčanu pomoć domaćinstvima za plaćanje stambenih troškova (060).

Grupa 62 - Razvoj zajednice sadrži klasu:

620 - Razvoj zajednice (KU).

Klasa 620 - Razvoj zajednice (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za razvoj zajednice; administraciju zakona o zonama, korišćenju zemljišta i građevinskih propisa;

- planiranje novih ili obnovljenih zajednica, planiranje unapređenja i razvoja kapaciteta kao što su stambeni prostor, privreda, komunalna infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje, kultura, rekreacija i sl. u okviru zajednica; pripremu planova za finansiranje planiranog razvoja;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama razvoja zajednice.

Ne uključuje: plan implementacije, odnosno, izgradnju stambenog prostora, privrednu izgradnju, izgradnju ulica, komunalne infrastrukture, ustanova kulture, itd. (klasifikovano u skladu sa funkcijom); agrarnu reformu i preuređenje zemljišta (421); administraciju građevinskih standarda (443) i stambenih standarda (610).

Grupa 63 - Vodosnabdevanje sadrži klasu:

630 - Vodosnabdevanje (KU).

Klasa 630 - Vodosnabdevanje (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za vodosnabdevanje; procenjivanje budućih potreba i ustanovljavanje raspoloživosti u okviru takvih procena; nadzor i uređenje svih aspekata snabdevanja pitkom vodom uključujući i kontrolu čistoće, cene i količine vode;

- izgradnju ili poslovanje sistema za vodosnabdevanje koji nisu tipa preduzeća;

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama vodosnabdevanja;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć poslovima, izgradnji, održavanju ili unapređenju sistema vodosnabdevanja.

Ne uključuje: sisteme za navodnjavanje (421); višenamenske razvojne projekte (474); odvod i obradu otpadnih voda (520).

Grupa 64 - Ulična rasveta sadrži klasu:

640 - Ulična rasveta (KU).

Klasa 640 - Ulična rasveta (KU) obuhvata:

- administraciju poslova vezanih za uličnu rasvetu; izradu i donošenje standarda za uličnu rasvetu;

- postavljanje, rad, održavanje, unapređenje i sl. ulične rasvete.

Ne uključuje: poslove rasvete i usluge vezane za izgradnju i poslovanje autoputeva (451).

Grupa 65 - Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj

Definicije osnovnog istraživanja, primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja date su pod (14) i (15). Grupa 65 - Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

650 - Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 650 - Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju poslova državnih organa angažovanih u procesu primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u oblasti stanovanja i poslova zajednice;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti poslova stanovanja i zajednice, koje sprovode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140); primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti građevinskih metoda i materijala (484).

Grupa 66 - Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu sadrži klasu:

660 - Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu (KU).

Klasa 660 - Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu (KU) obuhvata:

- administraciju, poslove ili podršku aktivnostima u oblasti formulisanja, administracije, koordinacije i praćenja politike, planova, programa i budžeta vezanih za poslove stanovanja i zajednice; pripremu i sprovođenje propisa i standarda u oblasti stanovanja i poslova zajednice; izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka vezanih za stanovanje i poslove zajednice.

Uključuje: administraciju, poslove i podršku aktivnostima u oblasti stanovanja i poslova zajednice koji se ne mogu klasifikovati u okviru (61), (62), (63), (64), (65).

Kategorija 7 - Zdravstvo

Državni izdaci u oblasti zdravstva obuhvataju rashode za usluge pružene pojedincima i usluge obezbeđene na kolektivnoj osnovi. Rashodi za individualne usluge su klasifikovani u grupama (71) do (74); rashodi za kolektivne usluge su klasifikovani u grupama (75) i (76).

Kolektivne zdravstvene usluge odnose se na definisanje i sprovođenje državne politike; definisanje i primenu standarda za medicinsko i pomoćno osoblje, bolnice, klinike, ordinacije i sl.; uređivanje i izdavanje dozvola pružaocima usluga zdravstvene zaštite; primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti medicine i zdravstva. Međutim, troškovi poslovanja vezani za administraciju ili poslovanje grupa bolnica, klinika, ordinacija i sl. spadaju u individualne rashode i klasifikuju se u grupe (71) do (74) po potrebi. Kategorija 7 - Zdravstvo sadrži grupe, i to:

71 - Medicinski proizvodi, pomagala i oprema;

72 - Vanbolničke usluge;

73 - Bolničke usluge;

74 - Usluge javnog zdravstva;

75 - Zdravstvo - istraživanje i razvoj;

76 - Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu.

Grupa 71 - Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

Ova grupa obuhvata lekove, proteze, medicinske aparate i opremu, kao i druge proizvode iz oblasti zdravstva namenjene pojedincima ili domaćinstvima, koji se izdaju na ili bez recepta, obično u apotekama ili prodavnicama medicinske opreme. Namenjeni su za upotrebu van zdravstvenih institucija. Takvi proizvodi koji se obezbeđuju neposredno vanbolničkim pacijentima od strane medicinskog, stomatološkog ili pomoćnog osoblja, odnosno bolničkim pacijentima u bolnicama i kao takvi se klasifikuju u vanbolničke (72) odnosno bolničke usluge (73). Grupa 71 - Medicinski proizvodi, pomagala i oprema sadrži klase, i to:

711 - Farmaceutski proizvodi (IU);

712 - Ostali medicinski proizvodi (IU);

713 - Terapeutska pomagala i oprema (IU).

Klasa 711 - Farmaceutski proizvodi (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje farmaceutskih proizvoda kao što su medicinski preparati, lekovi, patenti, serumi i vakcine, vitamini i minerali, riblja ulja, kontraceptivna sredstva za oralnu upotrebu i sl.;

- administraciju, poslove ili podršku poslovima obezbeđivanja ostalih farmaceutskih proizvoda.

Klasa 712 - Ostali medicinski proizvodi (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje medicinskih proizvoda, kao što su klinički termometri, lepljivi i nelepljivi zavoji, špricevi za subdermalne injekcije, pribor za prvu pomoć, termofori i kesice za led, elastične čarape i štitnici za kolena, testovi za trudnoću, kondomi i ostala mehanička sredstva za kontracepciju;

- administraciju, poslove ili podršku obezbeđivanju ostalih medicinskih proizvoda na recept.

Klasa 713 - Terapeutska pomagala i oprema (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje terapeutskih pomagala i opreme kao što su korektivne naočare kontaktna sočiva, slušni aparati, staklene oči, veštački udovi i ostala protetička pomagala, ortopedske proteze i podupirači, ortopedska obuća, hirurški pojasevi, zavoji i bandažeri, podupirači za vrat oprema za medicinsku masažu, medicinske lampe, mehanička i električna invalidska kolica, posebni kreveti, štake, elektronski i ostali uređaji za merenje krvnog pritiska;

- administraciju, poslove ili podršku poslovima obezbeđivanja terapeutskih pomagala i opreme koja se izdaje na recept.

Uključuje: zubne proteze, ali ne i troškove ugradnje; popravku terapeutskih pomagala i opreme.

Ne uključuje: iznajmljivanje terapeutske opreme (724).

Grupa 72 - Vanbolničke usluge

Ova grupa obuhvata medicinske, stomatološke i pomoćne usluge koje se pružaju vanbolničkim pacijentima od strane medicinskog, stomatološkog i pomoćnog osoblja. Usluge mogu biti pružene u kući, individualnim ili grupnim savetovalištima, dispanzerima ili klinikama za pružanje medicinskih usluga, nebolničkog tipa.

Vanbolničke usluge uključuju lekove, proteze, medicinska pomagala i opremu, kao i druge proizvode vezane za zdravstvo koje se pružaju direktno pacijentima van bolnica od strane medicinskog, stomatološkog i ostalog osoblja, kao i pomoćnog osoblja.

Medicinske, stomatološke i paramedicinske usluge koje se pružaju hospitalizovanim pacijentima i slične usluge, klasifikovane su kao bolničke usluge (73). Grupa 72 - Vanbolničke usluge sadrži klase, i to:

721 - Opšte medicinske usluge (IU);

722 - Specijalizovane medicinske usluge (IU);

723 - Stomatološke usluge (IU);

724 - Paramedicinske usluge (IU).

Klasa 721 - Opšte medicinske usluge (IU) obuhvata:

- opšte medicinske usluge koje pružaju opšte medicinske klinike i lekari opšte prakse. Opšte medicinske klinike se definišu kao institucije koje prevashodno pružaju vanbolničke usluge koje nisu ograničene na određenu medicinsku specijalnost i koje uglavnom pružaju kvalifikovani doktori medicine. Lekari opšte prakse se ne specijalizuju ni za jednu konkretnu oblast medicine;

- administraciju, inspekciju, poslove, odnosno podršku opštih medicinskih usluga koje pružaju opšte medicinske klinike i lekari opšte prakse.

Ne uključuje: usluge medicinskih laboratorijskih analiza i centre za radiologiju (724).

Klasa 722 - Specijalizovane medicinske usluge (IU) obuhvata:

- specijalizovane medicinske usluge koje pružaju specijalizovane medicinske klinike i lekari specijalisti. Specijalizovane medicinske klinike i lekari specijalisti se razlikuju od opštih medicinskih klinika i lekara opšte prakse u tome što se njihove usluge odnose na lečenje određenog stanja, bolesti, određenu medicinsku proceduru ili strukturu pacijenata;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku specijalizovanim medicinskim uslugama koje pružaju specijalizovane klinike i lekari specijalisti.

Uključuje: usluge specijalista ortodonta.

Ne uključuje: stomatološke klinike i stomatologe (723); usluge medicinskih laboratorijskih analiza i centre za radiologiju (724).

Klasa 723 - Stomatološke usluge (IU) obuhvata:

- usluge opštih ili specijalističkih stomatoloških klinika i stomatologa, specijalista oralne higijene i ostalog stomatološkog osoblja. Stomatološke klinike obezbeđuju vanbolničke usluge. One nisu nužno pod nadzorom stomatologa, niti moraju da zapošljavaju stomatologe; mogu biti pod nadzorom, odnosno zapošljavati specijaliste oralne higijene ili pomoćno stomatološko osoblje;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku stomatološkim uslugama koje pružaju opšte ili specijalizovane stomatološke klinike i stomatolozi, specijalisti oralne higijene i ostalo pomoćno stomatološko osoblje.

Uključuje: troškove ugradnje zubnih proteza.

Ne uključuje: zubne proteze (713); usluge specijalista ortodonata (722); usluge medicinske laboratorijske analize i centara za radiologiju (724).

Klasa 724 - Paramedicinske usluge (IU) obuhvata:

- pružanje paramedicinske zdravstvene zaštite vanbolničkim pacijentima;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku zdravstvenim uslugama koje pružaju klinike pod nadzorom medicinskih sestara, babica, psihoterapeuta, terapeuta medicine rada, defektologa i ostalog paramedicinskog osoblja u prostorijama koje nisu savetovališta, domovima pacijenata ili drugim ne medicinskim institucijama.

Uključuje: akupunkturu, hiropraktičare, optičare, tradicionalnu medicinu i sl; laboratorije za medicinsku analizu i centre za radiologiju; iznajmljivanje terapeutske opreme; medicinski prepisanu korektivnu gimnastiku; vanbolničko banjsko lečenje ili lečenje morskom vodom; ambulantne usluge ili ambulantne usluge koje se pružaju u bolnicama.

Ne uključuje: laboratorije za pružanje usluga javnog zdravstva (740); laboratorije za istraživanje uzroka bolesti (750).

Grupa 73 - Bolničke usluge

Hospitalizacija se definiše kao situacija u kojoj se pacijent smešta u bolnicu u toku trajanja lečenja. Bolnička dnevna nega i kućna bolnička nega je uključena ovde, kao i domovi za lica koja boluju od neizlečivih bolesti.

Ova grupa obuhvata usluge opštih i specijalističkih bolnica, usluge medicinskih centara, porodilišta, domova za negu i oporavak koji primarno obezbeđuju bolničke usluge; usluge bolnica u vojnim bazama; usluge institucija koje pružaju usluge starim ljudima kojima je medicinska komponenta nege neophodna, kao i usluge rehabilitacionih centara koji pružaju bolničku negu i rehabilitacionu terapiju čiji je cilj lečenje pacijenta, a ne dugoročna pomoć.

Bolnice se definišu kao institucije koje pružaju negu pacijentima u okviru institucije i pod direktnim nadzorom kvalifikovanih doktora medicine. Medicinski centri, porodilišta, domovi za negu i oporavak takođe pružaju usluge pacijentima, međutim usluge ovih institucija su često pod nadzorom nižeg medicinskog ili nemedicinskog osoblja.

Ova grupa ne obuhvata ustanove kao što su poljske vojne bonice (21), ordinacije, klinike i dispanzere za vanbolničku negu (72), domove za invalide i centre za rehabilitaciju koji prvenstveno pružaju dugoročnu negu (010), domove za stare (020). Takođe, ne obuhvata naknade zarade pacijentima za vreme provedeno na bolničkom lečenju (010).

Bolničke usluge obuhvataju lekove, proteze, medicinska pomagala i opremu kao i ostale proizvode iz oblasti zdravstva koji se daju bolničkim pacijentima. Takođe obuhvata nemedicinske rashode bolničke administracije, nemedicinskog osoblja, hrane i pića, smeštaja (uključujući i smeštaj zaposlenih) i sl. Grupa 73 - Bolničke usluge sadrži klase, i to:

731 - Opšte bolničke usluge (IU);

732 - Specijalizovane bolničke usluge (IU);

733 - Usluge medicinskih centara i porodilišta (IU);

734 - Usluge domova za negu i oporavak (IU).

Klasa 731 - Opšte bolničke usluge (IU) obuhvata:

- pružanje opštih bolničkih usluga;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku bolnicama čije usluge nisu ograničene na jednu specijalnost.

Ne uključuje: medicinske centre koji nisu pod direktnim nadzorom kvalifikovanih doktora medicine (733).

Klasa 732 - Specijalizovane bolničke usluge (IU) obuhvata:

- pružanje specijalizovanih bolničkih usluga. Specijalizovane bolnice se razlikuju od opštih u tome da su usluge ovih bolnica ograničene na lečenje određenog stanja, bolesti ili strukture pacijenata, na primer, bolesti grudi i tuberkuloze, lepre, raka, otorinolaringologija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija i tako dalje;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku bolnicama koje svoje usluge ograničavaju na određenu oblast medicine.

Ne uključuje: porodilišta koja nisu pod direktnim nadzorom kvalifikovanih doktora medicine (733).

Klasa 733 - Usluge medicinskih centara i porodilišta (IU) obuhvata:

- pružanje usluga medicinskih centara i porodilišta;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku medicinskim centrima i porodilištima.

Klasa 734 - Usluge domova za negu i oporavak (IU) obuhvata:

- pružanje usluga domova za negu i oporavak. Domovi za negu i oporavak pružaju usluge hospitalizovanim pacijentima koji se oporavljaju od operacije odnosno pacijentima koji boluju od neizlečivih bolesti, koje zahtevaju redovno praćenje i davanje lekova, psihoterapiju i obuku za kompenzaciju gubitka funkcije, odnosno odmor;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku domovima za negu i oporavak.

Uključuje: ustanove koje pružaju usluge starim ljudima kojima je medicinska komponenta ključni deo nege; centre za rehabilitaciju koji pružaju usluge bolničkim pacijentima i rehabilitacionu terapiju koja ima za cilj da pacijentu pruži izlečenje, a ne dugoročnu negu.

Grupa 74 - Usluge javnog zdravstva sadrži klasu:

740 - Usluge javnog zdravstva (IU).

Klasa 740 - Usluge javnog zdravstva (IU) obuhvata:

- pružanje usluga javnog zdravstva;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku uslugama javnog zdravstva kao što su poslovi banaka krvi (prikupljanje, obrada, čuvanje i transport), utvrđivanje bolesti (raka, tuberkuloze, veneričnih bolesti), prevencije (imunizacija, inokulacija), praćenje (ishrana novorođenčadi, zdravlje dece), prikupljanje epidemioloških podataka, usluge planiranja porodice i sl.;

- izradu i davanje opštih informacija o pitanjima javnog zdravstva.

Uključuje: usluge javnog zdravstva koje pružaju specijalni timovi grupama korisnika, od kojih je većina dobrog zdravstvenog stanja, na radnom mestu, školama i ostalim sličnim lokacijama; usluge javnog zdravstva koje nisu vezane za bolnice, klinike ili praktičare; usluge javnog zdravstva koje ne pružaju kvalifikovani doktori medicine; laboratorije javnog zdravstva.

Ne uključuje: laboratorije za medicinsku analizu (724), laboratorije angažovane u utvrđivanju uzroka bolesti (750).

Grupa 75 - Zdravstvo - istraživanje i razvoj

Definicije osnovnog istraživanja, primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja su date pod (14) i (15). Grupa 75 - Zdravstvo - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

750 - Zdravstvo - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 750 - Zdravstvo - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju i poslove državnih organa angažovanih na poslovima primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u oblasti zdravstva;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju koji sprovode nevladini organi, kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Uključuje: laboratorije angažovane na utvrđivanju uzroka bolesti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 76 - Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, sadrži klasu:

760 - Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu (KU).

Klasa 760 - Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu (KU), obuhvata:

- administraciju, poslove i podršku poslovima kao što su formulisanje, administracija, koordinacija i praćenje celokupne zdravstvene politike, planova, programa i budžeta; priprema i sprovođenje propisa i standarda za pružanje zdravstvenih usluga, uključujući izdavanje dozvola medicinskim ustanovama i medicinskom i paramedicinskom osoblju; izrada i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o zdravstvu.

Uključuje: poslove zdravstva i usluge koje se ne mogu klasifikovati pod (71), (72), (73), (74) ili (75).

Kategorija 8 - Rekreacija, sport, kultura i vere

Državni izdaci za rekreaciju, sport, kulturu i vere uključuju rashode za usluge koje se pružaju pojedincima i domaćinstvima i rashode za usluge koje se pružaju na kolektivnoj osnovi. Individualni rashodi su klasifikovani u grupama (81) i (82); kolektivni rashodi u grupama (83) do (86).

Kolektivne usluge se pružaju zajednici u celini. One obuhvataju aktivnosti kao što su formulisanje i sprovođenje državne politike u datoj oblasti; izradu i sprovođenje propisa i standarda koji uređuju pružanje usluga rekreacije i kulture; kao i primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti poslova i usluga rekreacije, kulture i vera. Kategorija 8 - Rekreacija, sport, kultura i vere sadrži grupe, i to:

81 - Usluge rekreacije i sporta;

82 - Usluge kulture;

83 - Usluge emitovanja i štampanja;

84 - Verske i ostale usluge zajednice;

85 - Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj;

86 - Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu.

Grupa 81 - Usluge rekreacije i sporta sadrži klasu:

810 - Usluge rekreacije i sporta (KU).

Klasa 810 - Usluge rekreacije i sporta (KU) obuhvata:

- pružanje usluga rekreacije i sporta; administraciju poslova iz oblasti rekreacije i sporta; nadzor i uređivanje sportskih objekata;

- poslove ili podršku objektima za organizovanje sportskih aktivnosti ili događaja (tereni za igru, teniski tereni, tereni za skvoš, trkačke staze, tereni za golf, boks ringovi, klizališta, gimnastičke sale i fiskulturne sale i sl.);

- poslove ili podršku objektima za organizovanje aktivnosti ili događaja iz oblasti pasivnog sporta (pre svega posebno opremljene lokacije za igranje karata, društvenih igara i sl.);

- poslove ili podršku objektima za rekreativne aktivnosti (parkovi, plaže, kampovi, i slična mesta za boravak opremljena na neprofitnoj osnovi, bazeni, javna kupatila i sl.);

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za podršku timovima ili individualnim takmičarima ili igračima.

Uključuje: objekte za smeštaj gledalaca; državne, regionalne ili lokalne reprezentacije u sportskim događajima.

Ne uključuje: zoološke i botaničke bašte, akvarijume i slične institucije (820); sportske i rekreacione objekte pri obrazovnim ustanovama (klasifikovane u okviru odgovarajuće klase u 9).

Grupa 82 - Usluge kulture sadrži klasu:

820 - Usluge kulture (KU).

Klasa 820 - Usluge kulture (KU) obuhvata:

- pružanje usluga kulture; administraciju poslova iz oblasti kulture; nadzor i uređivanje ustanova kulture;

- poslove ili podršku objektima za organizovanje kulturnih događaja (biblioteke, muzeji, umetničke galerije, pozorišta, izložbeni prostori, spomenici, istorijske kuće i mesta, zoološke i botaničke bašte, akvarijumi, parkovi i sl.); produkciju, poslove ili podršku kulturnim događajima (koncerti, pozorišna i filmska produkcija, umetnički nastupi i sl.);

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za podršku individualnim umetnicima, piscima, dizajnerima, kompozitorima i ostalima koji rade na polju umetnosti, odnosno organizacijama koje rade na promovisanju kulturnih aktivnosti.

Uključuje: državne, regionalne ili lokalne proslave čiji primarni cilj nije da privuku turiste.

Ne uključuje: kulturne događaje koji se prezentuju van granica države (113); državne, regionalne ili lokalne proslave koje imaju za cilj da privuku turiste (473); izradu kulturnog materijala za emitovanje putem medija (830).

Grupa 83 - Usluge emitovanja i štampanja sadrži klasu:

830 - Usluge emitovanja i štampanja (KU).

Klasa 830 - Usluge emitovanja i štampanja (KU) obuhvata:

- administraciju poslova emitovanja i štampanja; nadzor i uređivanje usluga emitovanja i štampanja;

- poslove ili podršku uslugama emitovanja i štampanja;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć, izgradnji ili nabavci prostora za televizijsko ili radio emitovanje; izgradnju ili nabavku objekata, opreme ili materijala za štampanje novina, časopisa ili knjiga; izradu materijala za emitovanje; prikupljanje novosti ili drugih informacija; distribuciju štampanih dela.

Ne uključuje: državne štamparije (133); obrazovanje javnosti putem radio i televizijskih emisija (9).

Grupa 84 - Verske i ostale usluge zajednice sadrži klasu:

840 - Verske i ostale usluge zajednice (KU).

Klasa 840 - Verske i ostale usluge zajednice (KU) obuhvata:

- administraciju verskih i ostalih poslova zajednice;

- obezbeđivanje prostora za verske i ostale usluge zajednice, uključujući i podršku poslovanju, održavanju i popravkama;

- plaćanje sveštenika i ostalih članova verskih zajednica, podrška pružanju verskih usluga, donacije, kredite, transfere ili subvencije za podršku bratstvima, udruženjima građana, omladinskim i društvenim organizacijama odnosno sindikatima i političkim partijama.

Grupa 85 - Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

850 - Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 850 - Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju i poslove državnih agencija angažovanih na primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti rekreacije, sporta, kulture i vera;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za podršku primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti rekreacije, sporta, kulture i vera koju sprovode nevladini organi kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 86 - Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu sadrži klasu:

860 - Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu (KU).

Klasa 860 - Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu (KU) obuhvata:

- administraciju, poslove ili podršku aktivnostima kao što su formulisanje, administracija, koordinacija i praćenje sveukupne politike, planova, programa i budžeta za promovisanje rekreacije, sporta, kulture i vera; izradu i sprovođenje propisa i standarda koji uređuju pružanje usluga rekreacije i kulture; izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o rekreaciji, sportu, kulturi i verama.

Uključuje: poslove i usluge u oblasti rekreacije, sporta, kulture i vere koje se ne mogu klasifikovati u (81), (82), (83), (84) ili (85).

Kategorija 9 - Obrazovanje

Državni izdaci u oblasti obrazovanja uključuju rashode za usluge koje se pružaju individualnim učenicima i studentima, kao i rashode koji se pružaju na kolektivnoj osnovi. Rashodi za individualne usluge su klasifikovani u grupama (91) do (96); rashodi na kolektivnoj osnovi su u grupama (97) i (98).

Kolektivne usluge obrazovanja obuhvataju pitanja kao što su formulisanje i administracija državne politike; donošenje i sprovođenje standarda; uređivanje, izdavanje dozvola i nadzor obrazovnih institucija; primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti poslova i usluga obrazovanja. Međutim, troškovi poslovanja vezani za administraciju i poslovanje grupe škola, fakulteta i sl. se smatraju individualnim rashodima i na odgovarajući način su klasifikovani u grupe (91) do (96).

Klasifikacija obrazovanja je napravljena na osnovu nivoa kategorija u skladu sa Međunarodnim standardima za klasifikovanje obrazovanja iz 1997. godine (MSKO - 97), koju je izradila Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu pri Ujedinjenim nacijama (UNESKO 97).

Ova podela uključuje vojne škole i fakultete u kojima se radi po nastavnom planu i programu sličnom onom koji se primenjuje u civilnim institucijama, policijskim akademijama koje pružaju i opšte obrazovanje pored policijske obuke i obezbeđivanje učenja na daljinu putem radio i televizijskih emisija. Rashodi nastali na taj način se klasifikuju u grupama (92) do (95). Kategorija 9 - Obrazovanje sadrži grupe, i to:

91 - Predškolsko i osnovno obrazovanje;

92 - Srednje obrazovanje;

93 - Više obrazovanje;

94 - Visoko obrazovanje;

95 - Obrazovanje koje nije definisano nivoom;

96 - Pomoćne usluge obrazovanju;

97 - Obrazovanje - istraživanje i razvoj;

98 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu.

Grupa 91 - Predškolsko i osnovno obrazovanje sadrži klase, i to:

911 - Predškolsko obrazovanje (IU);

912 - Osnovno obrazovanje (IU);

913 - Osnovno obrazovanje sa domom učenika (IU);

914 - Osnovno obrazovanje sa srednjom školom (IU);

915 - Specijalno osnovno obrazovanje (IU);

916 - Osnovno obrazovanje sa srednjom školom i domom učenika (IU).

Klasa 911 - Predškolsko obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje predškolskog obrazovanja, nivo 0 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku školama i ostalim institucijama koje obezbeđuju predškolsko obrazovanje na nivou 0.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 912 - Osnovno obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje osnovnog obrazovanja, nivo 1 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku školama i ostalim ustanovama koje pružaju usluge osnovnog obrazovanja na nivou 1.

Uključuje: programe opismenjavanja učenika starijih od osnovnoškolskog uzrasta.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 913 - Osnovno obrazovanje sa domom učenika (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje osnovnog obrazovanja sa domom učenika;

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 914 - Osnovno obrazovanje sa srednjom školom (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje osnovnog obrazovanja sa srednjom školom;

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 915 - Specijalno osnovno obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje specijalnog osnovnog obrazovanja;

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 916 - Osnovno obrazovanje sa srednjom školom i domom učenika (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje osnovnog obrazovanja sa srednjom školom i domom učenika;

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Grupa 92 - Srednje obrazovanje sadrži klase, i to:

921 - Niže srednje obrazovanje (IU);

922 - Više srednje obrazovanje (IU);

923 - Srednje obrazovanje sa domom učenika (IU).

Klasa 921 - Niže srednje obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje nižeg srednjeg obrazovanja na nivou 2 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku školama i ostalim ustanovama koje pružaju niže srednje obrazovanje na nivou 2;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u nižem srednjem obrazovanju na nivou 2.

Uključuje: vanredno srednjoškolsko (niže) obrazovanje za odrasle i mlade.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 922 - Više srednje obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje višeg srednjeg obrazovanja na nivou 3 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku školama i ostalim ustanovama koje pružaju više srednje obrazovanje na nivou 3;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u višem srednjem obrazovanju na nivou 3.

Uključuje: vanredno srednjoškolsko (više) obrazovanje za odrasle i mlade.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 923 - Srednje obrazovanje sa domom učenika (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje srednjeg obrazovanja sa domom učenika;

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Grupa 93 - Više obrazovanje sadrži klase, i to:

931 - Više obrazovanje (IU);

932 - Više obrazovanje sa studentskim domom (IU).

Klasa 931 - Više obrazovanje (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje višeg obrazovanja na nivou 4 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku školama i ostalim ustanovama koje pružaju više obrazovanje na nivou 4;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u višem obrazovanju na nivou 4.

Uključuje: vanredno više obrazovanje za odrasle i mlade.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 932 - Više obrazovanje sa studentskim domom (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje višeg obrazovanja sa studentskim domom.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Grupa 94 - Visoko obrazovanje sadrži klase, i to:

941 - Visoko obrazovanje - prvi stepen (IU);

942 - Visoko obrazovanje - drugi stepen (IU).

Klasa 941 - Visoko obrazovanje - prvi stepen (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje visokog obrazovanja na nivou 5 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku fakultetima i ostalim ustanovama koje pružaju visoko obrazovanje na nivou 5;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u visokom obrazovanju na nivou 5.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Klasa 942 - Visoko obrazovanje - drugi stepen (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje visokog obrazovanja na nivou 6 u skladu sa MSKO - 97;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku fakultetima i ostalim ustanovama koje pružaju visoko obrazovanje na nivou 6;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u visokom obrazovanju na nivou 6.

Ne uključuje: pomoćne usluge obrazovanju (960).

Grupa 95 - Obrazovanje koje nije definisano nivoom sadrži klasu:

950 - Obrazovanje koje nije definisano nivoom (IU).

Klasa 950 - Obrazovanje koje nije definisano nivoom (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje obrazovanja koje nije definisano nivoom (obrazovne programe, uglavnom za odrasle, koji ne zahtevaju prethodnu obuku, stručno obučavanje i kulturni razvoj);

- administraciju, inspekciju, poslove ili podršku institucijama koje pružaju usluge obrazovanja koje nije definisano nivoom;

- stipendije, donacije i kredite za pomoć učenicima u procesu obrazovanja koje nije definisano nivoom.

Grupa 96 - Pomoćne usluge obrazovanju sadrži klasu:

960 - Pomoćne usluge obrazovanju (IU).

Klasa 960 - Pomoćne usluge obrazovanju (IU) obuhvata:

- pružanje pomoćnih usluge obrazovanju;

- administraciju, inspekciju, poslove i podršku prevozu, ishrani, smeštaju, medicinskom lečenju i stomatološkoj nezi koji se odnose prvenstveno na učenike i studente bez obzira na nivo obrazovanja.

Ne uključuje: školske ustanove za zaštitu zdravlja (740); stipendije, donacije i kredite u gotovini za subvencionisanje troškova pomoćnih usluga (91), (92), (93), (94) i (95).

Grupa 97 - Obrazovanje - istraživanje i razvoj

Definicije osnovnog istraživanja, primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja su date pod (14) i (15). Grupa 97 - Obrazovanje - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

970 - Obrazovanje - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 970 - Obrazovanje - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju i poslove državnih organa učesnika u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti obrazovanja;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za podršku primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti obrazovanja koje vrše nevladini organi kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 98 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu sadrži klasu:

980 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu (KU).

Klasa 980 - Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu (KU) obuhvata:

- administraciju, poslove ili podršku aktivnostima kao što su formulisanje, administracija, koordinacija i praćenje celokupne obrazovne politike, planova, programa i budžeta; pripremu i sprovođenje propisa i standarda za pružanje usluga obrazovanja, uključujući i izdavanje odobrenja za rad obrazovnim ustanovama; izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o obrazovanju.

Uključuje: poslove i usluge obrazovanja koji se ne mogu svrstati u (91), (92), (93), (94), (95), (96) ili (97).

Kategorija 0 - Socijalna zaštita

Državni izdaci u oblasti socijalne zaštite uključuju rashode za usluge i transfere pojedincima i domaćinstvima, kao i rashode za usluge pružene na kolektivnoj osnovi. Rashodi za individualne usluge i transfere se klasifikuju u grupe (01) do (07); rashodi na kolektivnoj osnovi se klasifikuju u grupe (08) i (09).

Usluge kolektivne socijalne zaštite se odnose na pitanja formulisanja i administracije državnih politika; izradu i sprovođenje propisa i standarda za pružanje socijalne zaštite; kao i primenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj u oblasti poslova i usluga socijalne zaštite.

Funkcije socijalne zaštite i njihove definicije su izrađene na osnovu Evropskog sistema statistike integrisane socijalne zaštite iz 1996. godine.

U skladu sa ovom statistikom, socijalna zaštita obuhvata zdravstvenu zaštitu, međutim ovde zdravstvena zaštita nije klasifikovana u okviru socijalne zaštite. Zdravstvena zaštita je obuhvaćena u okviru kategorije 7. Stoga medicinska roba i usluge koje se obezbeđuju korisnicima novčane i nenovčane pomoći u okviru grupa (01) do (07) je klasifikovana pod (71), (72) ili (73). Kategorija 0 - Socijalna zaštita sadrži grupe, i to:

01 - Bolest i invalidnost;

02 - Starost;

03 - Korisnici porodične penzije;

04 - Porodica i deca;

05 - Nezaposlenost;

06 - Stanovanje;

07 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu;

08 - Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj;

09 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu.

Grupa 01- Bolest i invalidnost sadrži klasu:

010 - Bolest (IU) i invalidnost (KU).

Klasa 010 - Bolest (IU) i invalidnost (KU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u obliku novčane ili nenovčane pomoći koja u potpunosti ili delimično nadoknađuje gubitak ličnih primanja usled privremene radne nesposobnosti zbog bolesti ili povrede;

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčane naknade, kao što su isplate naknada zarada za vreme bolovanja, ostala plaćanja licima privremeno onemogućenim za rad usled bolesti ili povrede;

- naknade u naturi, kao što je pomoć u dnevnim aktivnostima koja se pruža osobama privremeno onemogućenim za rad usled bolesti ili povrede (pomoć u kući, usluge prevoza i sl.);

- pružanje socijalne zaštite u obliku novčane ili nenovčane pomoći licima koja su u potpunosti ili delimično u nemogućnosti da se angažuju u ekonomskoj aktivnosti ili da vode normalan život usled fizičke ili mentalne nesposobnosti, koja je bilo trajnog karaktera, ili se čini da traje duže od minimalno propisanog perioda;

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčane naknade, kao što su invalidske penzije koje se isplaćuju licima koja se nisu kvalifikovala za redovno penzionisanje, usled invalidnosti koja im smanjuje radnu sposobnost, penzije korisnicima koji se ranije penzionišu usled umanjene sposobnosti za rad, dodaci za negu, dodaci koji se isplaćuju invalidima angažovanim u procese rada prilagođene njihovom stanju ili koji se osposobljavaju za rad, ostala periodična ili paušalna plaćanja invalidima u svrhe ostvarivanja prava socijalne zaštite;

- naknade u naturi, kao što je smeštaj i eventualna ishrana invalidima u odgovarajućim ustanovama, pomoć koja se pruža invalidima u obavljanju svakodnevnih zadataka (pomoć u kući, usluge prevoza i sl.), naknade isplaćene licima koja se staraju o invalidima, osposobljavanje za rad i slične oblike obuke koji se pružaju u cilju radne i socijalne rehabilitacije invalida, ostale usluge i robe invalidima koje će im omogućiti odmor, učestvovanje u kulturnim aktivnostima ili ulogu u životu zajednice.

Ne uključuje: novčane naknade i naknade u naturi koje se daju invalidima koji ostvaruju pravo na redovno penzionisanje (020).

Grupa 02 - Starost sadrži klasu:

020 - Starost (IU).

Klasa 020 - Starost (IU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u vidu novčanih i nenovčanih naknada za obezbeđenje od rizika starosti (gubitak prihoda, nedovoljni prihodi, smanjen stepen nezavisnosti u izvršavanju dnevnih zadataka, smanjeno učestvovanje u društvenom životu i životu zajednice i sl.).

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčane naknade, kao što su starosne penzije isplaćene licima koja su dostigla starosnu granicu za redovno penzionisanje, očekivane starosne penzije starijim radnicima koji se penzionišu pre dostizanja starosne granice, delimične starosne penzije koje se plaćaju bilo pre ili posle dostizanja starosne granice za redovno penzionisanje zaposlenima koji nastavljaju da rade ali sa skraćenim radnim vremenom, dodaci za negu, ostale periodične ili paušalne isplate koje se daju po penzionisanju a usled dostizanja starosne granice;

- naknade u naturi, kao što je smeštaj i ponekad ishrana koja se obezbeđuje starijim licima bilo u specijalizovanim institucijama ili u porodicama u odgovarajućim ustanovama, pomoć koja se pruža starijim licima u vidu pomoći u izvršavanju dnevnih zadataka (pomoć u kući, usluge prevoza i sl.), naknade licima koja pružaju pomoć i negu starijim licima, ostale usluge i robe koje se obezbeđuju starijim licima, kako bi im se omogućilo da učestvuju u odmoru, kulturnim aktivnostima ili putovanjima, odnosno da učestvuju u životu zajednice.

Uključuje: penzione programe za vojna lica i državne službenike.

Ne uključuje: naknade za rano penzionisanje isplaćene starijim radnicima koji odlaze u invalidsku penziju pre ostvarivanja starosne granice.

Grupa 03 - Korisnici porodične penzije, sadrži klasu:

030 - Korisnici porodične penzije (IU).

Klasa 030 - Korisnici porodične penzije (IU) obuhvata:

- obezbeđivanje socijalne zaštite u vidu novčane i nenovčane pomoći licima koja su članovi porodice preminulog lica (supružnicima, bivšim supružnicima, deci, unucima, roditeljima ili drugim srodnicima);

- administraciju, poslove, ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčanu pomoć, u vidu porodičnih penzija, pomoći u slučaju smrti i ostala periodična ili paušalna plaćanja članovima porodice preminulog lica;

- naknade u naturi, kao što su plaćanja troškova sahrane, ostale usluge i robe koje se daju članovima porodice preminulog lica, kako bi im se omogućilo normalno učestvovanje u životu zajednice.

Grupa 04 - Porodica i deca, sadrži klasu:

040 - Porodica i deca (IU).

040 - Porodica i deca (IU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u vidu novčanih i nenovčanih naknada domaćinstvima sa izdržavanom decom;

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčane naknade, kao što su materinski dodatak, pomoć porodiljama, naknade za porodiljsko odsustvo, dodaci za porodicu i decu, ostale periodične i paušalne isplate pomoći domaćinstvima kako bi im se omogućilo da podmire troškove pojedinih potreba (na primer, porodice samohranih roditelja ili porodice sa hendikepiranom decom);

- naknade u naturi, kao što su boravak i ishrana koja se obezbeđuju deci predškolskog uzrasta, finansijska pomoć u plaćanju osobe koja brine o deci u toku dana, stalni smeštaj i ishrana dece i porodica (domovi za decu bez roditelja, hraniteljske porodice i sl.), robe i usluge koje se pružaju kod kuće deci ili onima koji vode računa o deci, ostale usluge i robe koje se obezbeđuju porodicama, mladim ljudima i deci (centri za odmor i rekreaciju).

Ne uključuje: usluge planiranja porodice (740).

Grupa 05 - Nezaposlenost sadrži klasu:

050 - Nezaposlenost (IU).

Klasa 050 - Nezaposlenost (IU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u vidu novčanih i nenovčanih naknada licima koja su sposobna i raspoloživa za rad ali nisu u mogućnosti da nađu odgovarajuće zaposlenje;

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčanu pomoć, isplate naknade za nezaposlenost u celosti ili delimično, isplate naknada za prevremeno penzionisanje radnicima koji odlaze u penziju pre dostizanja starosne granice za redovno penzionisanje usled nezaposlenosti ili smanjivanja broja zaposlenih usled ekonomskih mera, naknade ciljnim grupama radne snage koje učestvuju u programima obuke sa ciljem unapređivanja potencijalnog stepena zaposlenosti, naknade za radnike koji predstavljaju višak radne snage, kao i ostale periodične i paušalne isplate licima koja su duži period nezaposlena;

- naknade u naturi, kao što su naknade za premeštaj i preseljenje, prekvalifikacija koja se obezbeđuje licima bez posla odnosno licima koja su u opasnosti da izgube posao, smeštaj, hrana i odeća nezaposlenim licima i njihovim porodicama.

Ne uključuje: opšte programe za unapređenje mobilnosti radne snage, smanjenje stope nezaposlenosti ili promovisanje zaposlenosti određenih grupa stanovništva sa visokom stopom nezaposlenosti (412); novčane i nenovčane naknade isplaćene nezaposlenim licima prilikom dostizanja starosne granice za odlazak u penziju (020).

Grupa 06 - Stanovanje sadrži klasu:

060 - Stanovanje (IU).

Klasa 060 - Stanovanje (IU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u vidu nenovčanih naknada za pomoć domaćinstvima u podmirivanju troškova stanovanja (korisnici ovih naknada se testiraju na osnovu potreba);

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- naknade u naturi, kao što su privremene ili trajne isplate pomoći licima koja plaćaju zakup stambenog prostora, isplate za pomoć u podmirivanju tekućih troškova stanovanja vlasnicima stambenog prostora u kom žive (pomoć u otplati hipoteke ili kamate), obezbeđivanje stambenog prostora sa niskim troškovima ili socijalnog smeštaja.

Grupa 07 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu sadrži klasu:

070 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu (IU).

Klasa 070 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu (IU) obuhvata:

- pružanje socijalne zaštite u vidu novčane i nenovčane pomoći licima koja su socijalno ugrožena, odnosno u opasnosti da postanu socijalno ugrožena (licima bez primanja, licima sa niskim primanjima, emigrantima, izbeglicama, korisnicima alkohola i narkotika, žrtvama kriminalnog nasilja i sl.);

- administraciju, poslove ili podršku takvim programima socijalne zaštite;

- novčane naknade, podršku primanjima i ostala plaćanja licima bez primanja i ranjivim licima, rehabilitaciju alkoholičara i korisnika narkotika, usluge i robe koje se koriste u pružanju pomoći ranjivim licima, kao što su savetovanja, dnevni smeštaj, pomoć u izvršavanju dnevnih zadataka, ishrana, odeća, gorivo i sl.

Grupa 08 - Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj

Definicije osnovnog istraživanja, primenjenog istraživanja i eksperimentalnog razvoja su date pod (14) i (15). Grupa 08 - Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj sadrži klasu:

080 - Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj (KU).

Klasa 080 - Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj (KU) obuhvata:

- administraciju i poslove državnih organa učesnika u primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti socijalne zaštite;

- donacije, kredite, transfere ili subvencije za pomoć primenjenom istraživanju i eksperimentalnom razvoju u oblasti socijalne zaštite koje sprovode nevladine organizacije kao što su istraživački instituti i univerziteti.

Ne uključuje: osnovno istraživanje (140).

Grupa 09 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu sadrži klasu:

090 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu (KU).

Klasa 090 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu (KU) obuhvata:

- administraciju, poslove ili podršku poslovima kao što su formulisanje, administracija, koordinacija i praćenje celokupne politike socijalne zaštite, planova, programa i budžeta; pripremu i sprovođenje propisa i standarda za pružanje socijalne zaštite; izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o oblasti socijalne zaštite.

Uključuje: obezbeđivanje socijalne zaštite u vidu novčane i nenovčane pomoći žrtvama požara, poplava, zemljotresa i ostalih mirnodopskih katastrofa; nabavku i skladištenje hrane, opreme i ostalih zaliha za hitne slučajeve u slučajevima mirnodopskih katastrofa; ostale poslove socijalne zaštite i usluge koje se ne mogu klasifikovati pod (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07) ili (08).

Član 8

Klasifikacija rashoda i izdataka prema izvorima finansiranja iskazuje prihode i primanja, rashode i izdatke prema osnovu ostvarenja tih sredstava.

Klasifikacija izvora finansiranja obuhvata:

1) Opšte prihode i primanja budžeta - izvor 01;

2) Transfere između korisnika na istom nivou - izvor 02;

3) Socijalne doprinose - izvor 03;

4) Sopstvene prihode budžetskih korisnika - izvor 04;

5) Donacije od inostranih zemalja - izvor 05;

6) Donacije od međunarodnih organizacija - izvor 06;

7) Transfere od drugih nivoa vlasti - izvor 07;

8) Dobrovoljne transfere od fizičkih i pravnih lica - izvor 08;

9) Primanja od prodaje nefinansijske imovine - izvor 09;

10) Primanja od domaćih zaduživanja - izvor 10;

11) Primanja od inostranih zaduživanja - izvor 11;

12) Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - izvor 12;

13) Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina - izvor 13;

14) Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina - izvor 14;

15) Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina - izvor 15;

16) Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti - izvor 16;

17) Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti - izvor 17;

18) Finansijsku pomoć EU - izvor 56.

III SADRŽINA KONTA I PRIMENA KONTNOG PLANA

Član 9

Kontnim planom utvrđene su brojčane oznake i nazivi konta, po kojima su korisnici sredstava obavezni da u knjigovodstvu iskazuju imovinu, obaveze, izvore sredstava, prihode i druga primanja, rashode i druge izdatke, kao i finansijski rezultat.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta.

Korisnici sredstava su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).

KLASA 000000 - NEFINANSIJSKA IMOVINA

Član 10

Klasa 000000 - Nefinansijska imovina sadrži kategorije, i to:

010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima;

020000 - Nefinansijska imovina u zalihama.

Kategorija 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima sadrži grupe, i to:

011000 - Nekretnine i oprema;

012000 - Kultivisana imovina;

013000 - Dragocenosti;

014000 - Prirodna imovina;

015000 - Nefinansijska imovina u pripremi i avansi;

016000 - Nematerijalna imovina.

Grupa 011000 - Nekretnine i oprema sadrži sintetička konta, i to:

011100 - Zgrade i građevinski objekti;

011200 - Oprema;

011300 - Ostale nekretnine i oprema.

Sintetički konto 011100 - Zgrade i građevinski objekti obuhvata zgrade i građevinske objekte koje korisnici sredstava, u obavljanju svoje delatnosti, koriste i kojima upravljaju. U okviru ovog sintetičkog konta sadržana su analitička konta na kojima se knjiže stambene zgrade i stanovi, poslovne zgrade, poslovni prostor i drugi objekti, saobraćajni objekti, vodovodna infrastruktura i ostali objekti.

Sintetički konto 011200 - Oprema obuhvata opremu koja se smatra osnovnim sredstvima u skladu sa propisima o nomenklaturi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja. U okviru ovog sintetičkog konta sadržana su analitička konta na kojima se knjiži oprema za saobraćaj, administrativna oprema, oprema za poljoprivredu, oprema za zaštitu životne sredine, medicinska i laboratorijska oprema, oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, oprema za vojsku, oprema za javnu bezbednost i oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema.

Sintetički konto 011300 - Ostale nekretnine i oprema sadrži analitički konto na kome se knjiže ostale nekretnine i oprema.

Grupa 012000 - Kultivisana imovina sadrži sintetički konto, i to:

012100 - Kultivisana imovina.

Sintetički konto 012100 - Kultivisana imovina sadrži analitički konto na kojem se knjiži kultivisana imovina.

Grupa 013000 - Dragocenosti obuhvata vrednosti dragog kamenja i plemenitih metala (dijamanti, nemonetarno zlato, platina i srebro) koje se ne koristi kao neposredni input u procesu proizvodnje, umetničkih slika, skulptura i ostalih predmeta koji imaju status umetničkog dela ili antikviteta, kao i vrednosti nakita koji je načinjen od drugog kamena i plemenitog metala i sadrži sintetički konto:

013100 - Dragocenosti.

Sintetički konto 013100 - Dragocenosti sadrži analitički konto na kojem se knjiže dragocenosti.

Grupa 014000 - Prirodna imovina sadrži sintetička konta na kojima se knjiži prirodna imovina koju korisnici sredstava, u obavljanju svoje delatnosti, koriste i kojom upravljaju, i to:

014100 - Zemljišta;

014200 - Podzemna blaga;

014300 - Šume i vode.

Sintetički konto 014100 - Zemljišta sadrži analitički konto na kojem se knjiži zemljište.

Sintetički konto 014200 - Podzemna blaga sadrži analitički konto na kojem se knjiže podzemna blaga.

Sintetički konto 014300 - Šume i vode sadrži analitička konta na kojima se knjiže šume i vode.

Na posebnim subanalitičkim kontima, u okviru svakog sintetičkog konta gore navedenih grupa, propisana su konta na kojima se knjiže: promene dobiti koje su rezultat promene vrednosti i druge promene u obimu, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 331100 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti i sintetičkog konta 341100 - Druge promene u obimu, kao i ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i obračunate upotrebe.

Grupa 015000 - Nefinansijska imovina u pripremi i avansi sadrži sintetička konta, i to:

015100 - Nefinansijska imovina u pripremi;

015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu.

Sintetički konto 015100 - Nefinansijska imovina u pripremi sadrži analitička konta na kojima se knjiže građevinski objekti u pripremi, oprema u pripremi, ostale nekretnine i oprema u pripremi, kultivisana imovina u pripremi, dragocenosti u pripremi, zemljište u pripremi, podzemna blaga u pripremi i šume i vode u pripremi.

Sintetički konto 015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu sadrži analitička konta na kojima se knjiže avansi za građevinske objekte, avansi za opremu, avansi za ostale nekretnine i opremu, avansi za kultivisanu imovinu, avansi za dragocenosti, avansi za zemljište, avansi za podzemna blaga i avansi za šume i vode.

Na subanalitičkim kontima ove grupe obuhvaćena su ulaganja u sve oblike osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja od dana ulaganja do dana korišćenja, kao i dati avansi za sticanje svih oblika osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja.

Grupa 016000 - Nematerijalna imovina sadrži sintetički konto:

016100 - Nematerijalna imovina.

Sintetički konto 016100 - Nematerijalna imovina sadrži analitička konta na kojima se knjiže kompjuterski softver, književna i umetnička dela, patenti, goodwill, troškovi za razvoj, ostala nematerijalna osnovna sredstva, ostala nematerijalna imovina, nematerijalna imovina u pripremi i avansi za nematerijalnu imovinu.

Na posebnim subanalitičkim kontima, u okviru svakog sintetičkog konta ove grupe, propisana su konta na kojima se knjiže: promene dobiti koje su rezultat promene vrednosti i druge promene u obimu, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 331100 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti i sintetičkog konta 341100 - Druge promene u obimu, kao i ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i obračunate upotrebe.

U kategoriji 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima, sticanje imovine iskazuje se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru gore pobrojanih sintetičkih konta, a u korist sintetičkog konta 311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima, na odgovarajućim subanalitičkim kontima, uz istovremeno knjiženje zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu, a u korist odgovarajućih subanalitičkih konta, dobavljača u zemlji i inostranstvu, u okviru klase 200000 - Obaveze, ako se sticanje ostvaruje nabavkom iz tekućih prihoda i primanja.

Za iznos nabavke Nefinansijske imovine u stalnim sredstvima koja se finansira iz primanja od zaduživanja knjiži se i zaduženje subanalitičkog konta 311311 - Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita, uz odobrenje - korekciju analitičkog konta 321120 - Višak ili manjak prihoda i primanja, osim u slučaju knjiženja po osnovu zbirnih izveštaja, koje nema uticaja na rezultat.

Prilikom otplate kredita, iz kojeg je finansirana nabavka nefinansijske imovine, zadužuje se konto 311611 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima uz odobrenje subanalitičkog konta 311311 - Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita.

Sve promene koje su evidentirane kao rezultat dobiti u vrednosti i dobiti u obimu nefinansijske imovine u toku tekuće godine, pri otvaranju početnog stanja naredne godine, prenose se na odgovarajuća subanalitička konta imovine u kategoriji 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima i odgovarajuća subanalitička konta u okviru sintetičkog konta 311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima.

Kategorija 020000 - Nefinansijska imovina u zalihama sadrži grupe, i to:

021000 - Zalihe;

022000 - Zalihe sitnog inventara i potrošnog materijala.

Grupa 021000 - Zalihe, sadrži sintetička konta, i to:

021100 - Robne rezerve;

021200 - Zalihe proizvodnje;

021300 - Roba za dalju prodaju.

Sintetički konto 021100 - Robne rezerve sadrži analitički konto na kojem se knjiže robne rezerve, koje se u skladu sa propisima obrazuju na nivou Republike i na nivoima lokalnih vlasti kojima u skladu sa odgovarajućim propisima, upravljaju posebne organizacije (direkcije).

Sintetički konto 021200 - Zalihe proizvodnje sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali, nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi, koja koriste korisnici sredstava koji pored svoje redovne delatnosti obavljaju i određenu proizvodnju kao sporednu delatnost. Nabavka materijala za proizvodnju nema tretman tekućih rashoda, već izdataka za nabavku nefinansijske imovine.

Sintetički konto 021300 - Roba za dalju prodaju sadrži analitički konto na kojem se knjiži roba za dalju prodaju.

Grupa 022000 - Zalihe sitnog inventara i potrošnog materijala sadrži sintetička konta, i to:

022100 - Zalihe sitnog inventara;

022200 - Zalihe potrošnog materijala.

Sintetički konto 022100 - Zalihe sitnog inventara sadrži analitička konta na kojima se knjiže zalihe sitnog inventara i sitan inventar u upotrebi, koji se u celini otpisuje u momentu davanja na korišćenje, a što se knjiži zaduženjem subanalitičkog konta 311271 - Zalihe sitnog inventara, a odobrenjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 022100 - Zalihe sitnog inventara.

Sintetički konto 022200 - Zalihe potrošnog materijala sadrži analitička konta na kojima se knjiže zalihe materijala za stalne troškove, zalihe materijala za popravke i održavanje, zalihe materijala u delatnosti, zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama i ispravka vrednosti zaliha potrošnog materijala. Trošenja ovog materijala korisnici sredstava knjiže zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 311200 - Nefinansijska imovina u zalihama, a odobrenjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 022200 - Zalihe potrošnog materijala.

U kategoriji 020000 - Nefinansijska imovina u zalihama, nabavka imovine, za robne rezerve, zalihe proizvodnje i robe za dalju prodaju, iskazuje se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru gore pobrojanih sintetičkih konta, a u korist sintetičkog konta 311200 - Nefinansijska imovina u zalihama, na odgovarajućim subanalitičkim kontima, uz istovremeno knjiženje zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu, a u korist odgovarajućih subanalitičkih konta, dobavljača u zemlji i inostranstvu. Za nabavke nefinansijske imovine u zalihama sitnog inventara i potrošnog materijala, važi gore opisani postupak, sa tom razlikom što se iznos nabavke knjiži kao rashod, zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkih konta u okviru klase 400000 - Tekući rashodi, a ne kao izdatak u okviru klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu.

Budžetski korisnici koji obavljaju određenu proizvodnju mogu imati zalihe materijala, koji iskazuju na subanalitičkom kontu 021211 - Materijal, nedovršene proizvodnje, koju iskazuju na subanalitičkom kontu 021221 - Nedovršena proizvodnja i gotovih proizvoda, koje iskazuju na subanalitičkom kontu 021231 - Gotovi proizvodi.

Na kontima zalihe materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se početno stanje, povećanje ili smanjenje ovih zaliha, po ceni koštanja. Korisnici sredstava vode u toku godine evidenciju zaliha materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, odnosno obračun troškova proizvodnje i učinaka u posebnim pomoćnim knjigama, koje prema svojim potrebama samostalno formiraju.

Povećanje ili smanjenje zaliha materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju godine, u odnosu na stanje ovih zaliha na početku godine, knjiži se zaduženjem za povećanje zaliha ili odobrenjem za smanjenje zaliha na odgovarajućim subanalitičkim kontima, sintetičkog konta 021200 - Zalihe proizvodnje, uz zaduženje ili odobrenje subanalitičkih konta: 311221 - Zalihe materijala za proizvodnju, 311231 - Zalihe nedovršene proizvodnje ili 311241 - Zalihe gotovih proizvoda.

Sredstva ostvarena prodajom gotovih proizvoda nemaju tretman tekućih prihoda koji se knjiže u klasi 700000 - Tekući prihodi, već predstavljaju primanja od prodaje nefinansijske imovine, i knjiže se u klasi 800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine. Za vrednost prodatih zaliha gotovih proizvoda, po ceni koštanja, odobrava se subanalitički konto 021231 - Gotovi proizvodi, a zaduženjem konta 311241 - Zalihe gotovih proizvoda, uz istovremeno zaduženje konta kupaca za fakturisanu vrednost prodatih zaliha gotovih proizvoda i odobrenje subanalitičkog konta 291312 - Obračunata nenaplaćena primanja iz prodaje nefinansijske imovine. Kada kupac izvrši uplatu fakture zadužuje se subanalitički konto 291312 - Obračunata nenaplaćena primanja iz prodaje nefinansijske imovine, a odobrava konto kupaca, uz istovremeno zaduženje tekućeg računa i odobrenje odgovarajućeg subanalitičkog konta u klasi 800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine.

KLASA 100000 - FINANSIJSKA IMOVINA

Član 11

Klasa 100000 - Finansijska imovina sadrži kategorije, i to:

110000 - Dugoročna finansijska imovina;

120000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, potraživanja i kratkoročni plasmani;

130000 - Aktivna vremenska razgraničenja.

Kategorija 110000 - Dugoročna finansijska imovina sadrži grupe, i to:

111000 - Dugoročna domaća finansijska imovina;

112000 - Dugoročna strana finansijska imovina.

Grupa 111000 - Dugoročna domaća finansijska imovina sadrži sintetička konta, i to:

111100 - Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija;

111200 - Krediti ostalim nivoima vlasti;

111300 - Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama;

111400 - Krediti domaćim poslovnim bankama;

111500 - Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama;

111600 - Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji;

111700 - Krediti domaćim nevladinim organizacijama;

111800 - Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima;

111900 - Domaće akcije i ostali kapital.

Sintetički konto 111100 - Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže ulaganja budžetskih korisnika u nabavku domaćih dugoročnih hartija od vrednosti (obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi, sertifikati o depozitu i druge obligacione hartije od vrednosti kojima se trguje na berzi), izuzev akcija sa rokom dospeća dužim od jedne godine i ispravka vrednosti dugoročnih domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 111200 - Krediti ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti nivou Republike, krediti nivou teritorijalnih autonomija, krediti nivou gradova, krediti nivou opština, krediti organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i ispravka vrednosti kredita ostalim nivoima vlasti.

Sintetički konto 111300 - Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti Narodnoj banci Srbije, krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita domaćim javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 111400 - Krediti domaćim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti domaćim poslovnim bankama i ispravka vrednosti kredita domaćim poslovnim bankama.

Sintetički konto 111500 - Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama.

Sintetički konto 111600 - Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji i ispravka vrednosti kredita fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji.

Sintetički konto 111700 - Krediti domaćim nevladinim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti udruženjima građana u zemlji i ispravka vrednosti kredita domaćim nevladinim organizacijama.

Sintetički konto 111800 - Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i ispravka vrednosti kredita domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima.

Sintetički konto 111900 - Domaće akcije i ostali kapital sadrži analitička konta na kojima se knjiži učešće kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim javnim finansijskim institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima, učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama i ispravka vrednosti domaćih akcija i ostalog kapitala.

U grupi 111000 - Dugoročna domaća finansijska imovina sticanje domaće finansijske imovine iskazuje se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru gore pobrojanih sintetičkih konta, a u korist subanalitičkog konta 311411 - Dugoročna domaća finansijska imovina.

Nabavka domaće finansijske imovine iz tekućih prihoda i primanja knjiži se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru grupe 621000 - Nabavka domaće finansijske imovine, u korist subanalitičkog konta 699999 - Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, uz istovremeno knjiženje: zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u grupi 111000 - Dugoročna domaća finansijska imovina u korist odgovarajućeg subanalitičkog konta u grupi 121000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, kao i zaduženjem subanalitičkog konta 311612 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine u korist subanalitičkog konta 311411 - Dugoročna domaća finansijska imovina.

Grupa 112000 - Dugoročna strana finansijska imovina sadrži sintetička konta, i to:

112100 - Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija;

112200 - Krediti stranim vladama;

112300 - Krediti međunarodnim organizacijama;

112400 - Krediti stranim poslovnim bankama;

112500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama;

112600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama;

112700 - Strane akcije i ostali kapital;

112800 - Strani finansijski derivati.

Sintetički konto 112100 - Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija i ispravka vrednosti dugoročnih stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 112200 - Krediti stranim vladama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti stranim vladama i ispravka vrednosti kredita datih stranim vladama.

Sintetički konto 112300 - Krediti međunarodnim organizacijama, sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti međunarodnim organizacijama i ispravka vrednosti kredita međunarodnim organizacijama.

Sintetički konto 112400 - Krediti stranim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti stranim poslovnim bankama i ispravka vrednosti kredita stranim poslovnim bankama.

Sintetički konto 112500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti stranim nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita stranim nefinansijskim institucijama.

Sintetički konto 112600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti stranim nevladinim organizacijama i ispravka vrednosti kredita stranim nevladinim organizacijama.

Sintetički konto 112700 - Strane akcije i ostali kapital sadrži analitička konta na kojima se knjiže učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama, učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti stranih akcija i ostalog kapitala.

Sintetički konto 112800 - Strani finansijski derivati sadrži analitički konto na kojem se knjiže strani finansijski derivati.

U grupi 112000 - Dugoročna strana finansijska imovina, sticanje finansijske imovine iskazuje se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru gore pobrojanih sintetičkih konta, a u korist subanalitičkog konta 311412 - Dugoročna finansijska imovina u stranim vladama, kompanijama, organizacijama i institucijama. Nabavka strane finansijske imovine iz tekućih prihoda i primanja knjiži se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta, u okviru grupe 622000 - Nabavka strane finansijske imovine, u korist subanalitičkog konta 699999 - Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, uz istovremeno knjiženje: zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u grupi 112000 - Dugoročna strana finansijska imovina u korist subanalitičkog konta u grupi 121000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, kao i zaduženjem subanalitičkog konta 311612 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine u korist subanalitičkog konta 311412 - Dugoročna finansijska imovina u stranim vladama, kompanijama, organizacijama i institucijama.

Kategorija 120000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, potraživanja i kratkoročni plasmani sadrži grupe, i to:

121000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti;

122000 - Kratkoročna potraživanja;

123000 - Kratkoročni plasmani.

Grupa 121000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti sadrži sintetička konta, i to:

121100 - Žiro i tekući računi;

121200 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi;

121300 - Blagajna;

121400 - Devizni račun;

121500 - Devizni akreditivi;

121600 - Devizna blagajna;

121700 - Ostala novčana sredstva;

121800 - Plemeniti metali;

121900 - Hartije od vrednosti.

Sintetički konto 121100 - Žiro i tekući računi sadrži analitički konto na kojem se knjiže novčana sredstva na žiro i tekućim računima.

Sintetički konto 121200 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi sadrži analitički konto na kojem se knjiže izdvojena novčana sredstva i akreditivi.

Sintetički konto 121300 - Blagajna sadrži analitički konto na kojem se knjiže sredstva blagajne.

Sintetički konto 121400 - Devizni račun sadrži analitički konto na kojem se knjiže sredstva na deviznim računima.

Sintetički konto 121500 - Devizni akreditivi sadrži analitički konto na kojem se knjiže devizni akreditivi.

Sintetički konto 121600 - Devizna blagajna sadrži analitički konto na kojem se knjiže sredstva devizne blagajne.

Sintetički konto 121700 - Ostala novčana sredstva sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostala novčana sredstva.

Sintetički konto 121800 - Plemeniti metali sadrži analitički konto na kojem se knjiže vrednosti plemenitih metala.

Sintetički konto 121900 - Hartije od vrednosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže čekovi, ostale hartije od vrednosti i ispravka vrednosti.

Grupa 122000 - Kratkoročna potraživanja sadrži sintetički konto:

122100 - Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja.

Sintetički konto 122100 - Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže potraživanja od kupaca u zemlji, potraživanja od kupaca u inostranstvu, potraživanja za kamate i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od drugih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i ostala potraživanja.

Grupa 123000 - Kratkoročni plasmani sadrži sintetička konta, i to:

123100 - Kratkoročni krediti;

123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije;

123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji;

123900 - Ostali kratkoročni plasmani.

Sintetički konto 123100 - Kratkoročni krediti, sadrži analitička konta na kojima se knjiže kratkoročni krediti dati u zemlji, kratkoročni krediti dati u inostranstvu, sporna potraživanja i ispravka vrednosti kratkoročnih kredita.

Sintetički konto 123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije sadrži analitička konta na kojima se knjiže avansi za nabavku materijala, avansi za nabavku robe, avansi za obavljanje usluga, avansi za ostale potrebe, kratkoročni depoziti, kratkoročne kaucije i ispravka vrednosti avansa, depozita i kaucija.

Korisnici sredstava, za iznos neiskorišćenih, odnosno nepokrivenih datih avansa, depozita i kaucija, za nabavku zaliha nefinansijske imovine, na dan sastavljanja izveštaja, zadužuju odgovarajući subanalitički konto u klasi 400000 - Tekući rashodi i klasi 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu u korist odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 291200 - Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci. Kada se izvrši pravdanje datog avansa, po prispeloj fakturi dobavljača, zadužuje se odgovarajući subanalitički konto u okviru grupe 020000 - Nefinansijska imovina u zalihama uz odobrenje konta dobavljača u zemlji ili u inostranstvu. Istovremeno se zadužuju konta dobavljača u zemlji ili u inostranstvu, uz odobrenje odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije, kao i zaduženje odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 291200 - Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci i odobrenje odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 311200 - Nefinansijska imovina u zalihama.

Sintetički konto 123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji, sadrži analitička konta na kojima se knjiže akcije, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi i sertifikati o depozitu, finansijski derivati kojima se trguje na berzi, ostale kratkoročne i dugoročne hartije od vrednosti namenjene prodaji, udeo u kapitalu drugog pravnog lica i ispravka vrednosti hartija od vrednosti namenjenih prodaji.

Sintetički konto 123900 - Ostali kratkoročni plasmani, sadrži analitička konta na kojima se knjiže kratkoročno oročena dinarska sredstva, kratkoročno oročena devizna sredstva, ostali kratkoročni plasmani u zemlji, ostali kratkoročni plasmani u inostranstvu, sporni ostali kratkoročni plasmani, porez na dodatu vrednost i ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih plasmana.

Kategorija 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja sadrži grupu:

131000 - Aktivna vremenska razgraničenja.

Grupa 131000 - Aktivna vremenska razgraničenja sadrži sintetička konta, i to:

131100 - Razgraničeni rashodi do jedne godine;

131200 - Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci;

131300 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja.

Sintetički konto 131100 - Razgraničeni rashodi do jedne godine sadrži analitički konto na kojem se knjiže razgraničeni rashodi do jedne godine.

Sintetički konto 131200 - Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci sadrži analitički konto na kojem se knjiže obračunati neplaćeni rashodi i izdaci.

Sintetički konto 131300 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostala aktivna vremenska razgraničenja.

KLASA 200000 - OBAVEZE

Član 12

Klasa 200000 - Obaveze sadrži kategorije, i to:

210000 - Dugoročne obaveze;

220000 - Kratkoročne obaveze;

230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene;

240000 - Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene;

250000 - Obaveze iz poslovanja;

290000 - Pasivna vremenska razgraničenja.

Kategorija 210000 - Dugoročne obaveze sadrži grupe, i to:

211000 - Domaće dugoročne obaveze;

212000 - Strane dugoročne obaveze;

213000 - Dugoročne obaveze po osnovu garancija;

214000 - Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing;

215000 - Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Grupa 211000 - Domaće dugoročne obaveze sadrži sintetička konta, i to:

211100 - Obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

211200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti;

211300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija;

211400 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka;

211500 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora;

211600 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji;

211700 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata;

211800 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica;

211900 - Dugoročne obaveze za finansijske lizinge.

Sintetički konto 211100 - Obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti izuzev akcija, sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

Sintetički konto 211200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa Republike, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa gradova, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa opština i obaveze po osnovu dugoročnih kredita od organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 211300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija i obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija.

Sintetički konto 211400 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka.

Sintetički konto 211500 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora.

Sintetički konto 211600 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji.

Sintetički konto 211700 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata sadrži analitički konto na kojem se knjiže dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata.

Sintetički konto 211800 - Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica sadrži analitički konto na kojem se knjiže dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica.

Sintetički konto 211900 - Dugoročne obaveze za finansijske lizinge sadrži analitički konto na kojem se knjiže dugoročne obaveze za finansijske lizinge.

Grupa 212000 - Strane dugoročne obaveze sadrži sintetička konta, i to:

212100 - Dugoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

212200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada;

212300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija;

212400 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka;

212500 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora;

212600 - Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

Sintetički konto 212100 - Dugoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitički konto na kojem se knjiže dugoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 212200 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Pariskog kluba, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od izvozno-uvoznih banaka i obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih vlada.

Sintetički konto 212300 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Svetske banke, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od IBRD, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EBRD, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EIB, obaveze po osnovu dugoročnih kredita od CEB i obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija.

Sintetički konto 212400 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Londonskog kluba i obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka.

Sintetički konto 212500 - Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora.

Sintetički konto 212600 - Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata sadrži analitički konto na kojem se knjiže dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

Grupa 213000 - Dugoročne obaveze po osnovu garancija sadrži sintetički konto:

213100 - Dugoročne obaveze po osnovu garancija.

Sintetički konto 213100 - Dugoročne obaveze po osnovu garancija sadrži analitički konto na kojem se evidentiraju dugoročne obaveze po osnovu garancija.

Grupa 214000 - Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing sadrži sintetički konto: 214100 - Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing.

Sintetički konto 214100 - Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing.

Grupa 215000 - Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama sadrži sintetički konto: 215100 - Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Sintetički konto 215100 - Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Kategorija 220000 - Kratkoročne obaveze sadrži grupe, i to:

221000 - Kratkoročne domaće obaveze;

222000 - Kratkoročne strane obaveze;

223000 - Kratkoročne obaveze po osnovu garancija.

Na kontima ovih grupa obuhvataju se obaveze budžetskih korisnika po finansijskim, robnim i ostalim kreditima sa rokom dospeća do godinu dana, koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu, kao i obaveze po izdatim hartijama od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine, koje su prodate u zemlji i inostranstvu kao što su obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, sertifikati o depozitu i obaveze po osnovu izdatih garancija.

Grupa 221000 - Kratkoročne domaće obaveze sadrži sintetička konta, i to:

221100 - Kratkoročne domaće obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

221200 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti;

221300 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija;

221400 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka;

221500 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora;

221600 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji;

221700 - Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata;

221800 - Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica.

Sintetički konto 221100 - Kratkoročne domaće obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne domaće obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 221200 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa Republike, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa gradova, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa opština i obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 221300 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od NBS i obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija.

Sintetički konto 221400 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka.

Sintetički konto 221500 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora.

Sintetički konto 221600 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji, sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji.

Sintetički konto 221700 - Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata.

Sintetički konto 221800 - Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica.

Grupa 222000 - Kratkoročne strane obaveze sadrži sintetička konta, i to:

222100 - Kratkoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

222200 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada;

222300 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija;

222400 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka;

222500 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora;

222600 - Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

Sintetički konto 222100 - Kratkoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 222200 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Pariskog kluba, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od izvozno-uvoznih banaka i obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih vlada.

Sintetički konto 222300 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Svetske banke, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od IBRD, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EBRD, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EIB, obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od CEB i obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija.

Sintetički konto 222400 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Londonskog kluba i obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka.

Sintetički konto 222500 - Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora.

Sintetički konto 222600 - Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

Grupa 223000 - Kratkoročne obaveze po osnovu garancija, sadrži sintetički konto:

223100 - Kratkoročne obaveze po osnovu garancija.

Sintetički konto 223100 - Kratkoročne obaveze po osnovu garancija sadrži analitički konto na kojem se knjiže kratkoročne obaveze po osnovu garancija.

Kategorija 230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene sadrži grupe, i to:

231000 - Obaveze za plate i dodatke;

232000 - Obaveze po osnovu naknada zaposlenima;

233000 - Obaveze za nagrade i ostale posebne rashode;

234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca;

235000 - Obaveze po osnovu naknada u naturi;

236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći zaposlenima;

237000 - Službena putovanja i usluge po ugovoru;

238000 - Obaveze po osnovu poslaničkih dodataka;

239000 - Obaveze po osnovu sudijskih dodataka.

Grupa 231000 - Obaveze za plate i dodatke sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze za neto plate i dodatke i obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plate i dodatke, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 411000 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), i to:

231100 - Obaveze za neto plate i dodatke;

231200 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke;

231300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke;

231400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke;

231500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke.

Sintetički konto 231100 - Obaveze za neto plate i dodatke sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze za neto plate i dodatke, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove klase uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 411100 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih.

Sintetički konto 231200 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke.

Sintetički konto 231300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke.

Sintetički konto 231400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke.

Sintetički konto 231500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke.

Grupa 232000 - Obaveze po osnovu naknada zaposlenima sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima i obaveze po osnovu poreza i doprinosa na naknade zaposlenima, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 415000 - Naknade troškova za zaposlene, i to:

232100 - Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima;

232200 - Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima;

232300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima;

232400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima;

232500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima.

Sintetički konto 232100 - Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima, odobrenjem odgovarajućeg subanalitičkog konta uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 411100 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih.

Sintetički konto 232200 - Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima.

Sintetički konto 232300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima.

Sintetički konto 232400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima.

Sintetički konto 232500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima.

Grupa 233000 - Obaveze za nagrade i ostale posebne rashode, sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto isplate nagrada i ostalih posebnih rashoda i obaveze po osnovu poreza i doprinosa na nagrade i ostale posebne rashode, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 416000 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, i to:

233100 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda;

233200 - Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode;

233300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode;

233400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode;

233500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode.

Sintetički konto 233100 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda.

Sintetički konto 233200 - Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode.

Sintetički konto 233300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode.

Sintetički konto 233400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode.

Sintetički konto 233500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode.

Grupa 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, i to:

234100 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca;

234200 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca;

234300 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca.

Sintetički konto 234100 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca.

Sintetički konto 234200 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca.

Sintetički konto 234300 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca.

Grupa 235000 - Obaveze po osnovu naknada u naturi sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto naknada u naturi i obaveze za poreze i doprinose za naknade u naturi, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 413000 - Naknade u naturi, i to:

235100 - Obaveze po osnovu neto naknada u naturi;

235200 - Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi;

235300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi;

235400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi;

235500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi.

Sintetički konto 235100 - Obaveze po osnovu neto naknada u naturi sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu neto naknada u naturi.

Sintetički konto 235200 - Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi.

Sintetički konto 235300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi.

Sintetički konto 235400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi.

Sintetički konto 235500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi.

Grupa 236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći zaposlenima sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima i obaveze za poreze i doprinose na socijalnu pomoć zaposlenima, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 414000 - Socijalna davanja zaposlenima, i to:

236100 - Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima;

236200 - Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima;

236300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima;

236400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima;

236500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima.

Sintetički konto 236100 - Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima i obaveze po osnovu neto naknada refundacije.

Sintetički konto 236200 - Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima.

Sintetički konto 236300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima.

Sintetički konto 236400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima.

Sintetički konto 236500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima.

Grupa 237000 - Službena putovanja i usluge po ugovoru sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja, obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja, obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru i obaveze za poreze i doprinose na isplate za usluge po ugovoru, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 422000 - Troškovi putovanja i 423000 - Usluge po ugovoru, i to:

237100 - Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja;

237200 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja;

237300 - Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru;

237400 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru;

237500 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru;

237600 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru;

237700 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru.

Sintetički konto 237100 - Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja.

Sintetički konto 237200 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja.

Sintetički konto 237300 - Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru.

Sintetički konto 237400 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru.

Sintetički konto 237500 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru.

Sintetički konto 237600 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru.

Sintetički konto 237700 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru.

Grupa 238000 - Obaveze po osnovu poslaničkih dodataka sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze za neto isplate po osnovu poslaničkih dodataka i obaveze po osnovu poreza i doprinosa na poslaničke dodatke, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 417000 - Poslanički dodatak, i to:

238100 - Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak;

238200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak;

238300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak;

238400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak;

238500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak.

Sintetički konto 238100 - Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak.

Sintetički konto 238200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak.

Sintetički konto 238300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak.

Sintetički konto 238400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak.

Sintetički konto 238500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak.

Grupa 239000 - Obaveze po osnovu sudijskih dodataka sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze za neto isplate po osnovu sudijskih dodataka i obaveze po osnovu poreza i doprinosa na sudijske dodatke, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe konta 418000 - Sudijski dodatak, i to:

239100 - Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak;

239200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak;

239300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak;

239400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak;

239500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak.

Sintetički konto 239100 - Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak.

Sintetički konto 239200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak.

Sintetički konto 239300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak.

Sintetički konto 239400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak.

Sintetički konto 239500 - Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak.

Kategorija 240000 - Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene sadrži grupe, i to:

241000 - Obaveze po osnovu otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja;

242000 - Obaveze po osnovu subvencija;

243000 - Obaveze po osnovu donacija, dotacija i transfera;

244000 - Obaveze za socijalno osiguranje;

245000 - Obaveze za ostale rashode.

Grupa 241000 - Obaveze po osnovu otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze za domaće kamate, strane kamate, kamate po garancijama i prateće troškove zaduživanja, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru kategorije 440000 - Oplata kamata i prateći troškovi zaduživanja, i to:

241100 - Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata;

241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata;

241300 - Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama;

241400 - Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja.

Sintetički konto 241100 - Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na domaće hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim nivoima vlasti, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim javnim finansijskim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata domaćim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim kreditorima, obaveze po osnovu otplate kamata domaćinstvima u zemlji, obaveze po osnovu otplate kamata na domaće finansijske derivate i obaveze po osnovu otplate kamata na menice.

Sintetički konto 241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu, obaveze po osnovu otplate kamata stranim vladama, obaveze po osnovu otplate kamata multilateralnim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata stranim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima i obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate.

Sintetički konto 241300 - Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama.

Sintetički konto 241400 - Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja.

Grupa 242000 - Obaveze po osnovu subvencija sadrži sintetička konta na kojima se knjiže obaveze za subvencije nefinansijskim preduzećima, privatnim finansijskim preduzećima, javnim finansijskim ustanovama i privatnim preduzećima, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru kategorije 450000 - Subvencije, i to:

242100 - Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima;

242200 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima;

242300 - Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama;

242400 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima.

Sintetički konto 242100 - Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih subvencija nefinansijskim preduzećima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnim nefinansijskim preduzećima.

Sintetički konto 242200 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih subvencija privatnim finansijskim preduzećima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim finansijskim preduzećima.

Sintetički konto 242300 - Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih subvencija javnim finansijskim ustanovama i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnim finansijskim ustanovama.

Sintetički konto 242400 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih subvencija privatnim preduzećima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim preduzećima.

Grupa 243000 - Obaveze po osnovu donacija, dotacija i transfera, sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže obaveze za donacije stranim vladama, dotacije međunarodnim organizacijama, transfere ostalim nivoima vlasti i dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru kategorije 460000 - Donacije, dotacije i transferi, i to:

243100 - Obaveze po osnovu donacija stranim vladama;

243200 - Obaveze po osnovu dotacija međunarodnim organizacijama;

243300 - Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti;

243400 - Obaveze po osnovu dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 243100 - Obaveze po osnovu donacija stranim vladama sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih donacija stranim vladama i obaveze po osnovu kapitalnih donacija stranim vladama.

Sintetički konto 243200 - Obaveze po osnovu dotacija međunarodnim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih dotacija međunarodnim organizacijama i obaveze po osnovu kapitalnih dotacija međunarodnim organizacijama.

Sintetički konto 243300 - Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih transfera ostalim nivoima vlasti i obaveze po osnovu kapitalnih transfera ostalim nivoima vlasti.

Sintetički konto 243400 - Obaveze po osnovu dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu tekućih dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i obaveze po osnovu kapitalnih dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 244000 - Obaveze za socijalno osiguranje sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja i obaveze po osnovu socijalne pomoći, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru kategorije 470000 - Prava iz socijalnog osiguranja, i to:

244100 - Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

244200 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta.

Sintetički konto 244100 - Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija za obavezno socijalno osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu socijalnog osiguranja koje se isplaćuje neposredno domaćinstvima, obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja isplaćenih neposredno pružaocima usluga i obaveze po osnovu dotacija drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje.

Sintetički konto 244200 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu bolovanja i invalidnina iz budžeta, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za porodiljsko bolovanje, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za decu i porodicu, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj nezaposlenosti, obaveze po osnovu starosnih i porodičnih penzija iz budžeta, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj smrti, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport, obaveze po osnovu naknada iz budžeta za stanovanje i život i obaveze po osnovu ostalih naknada iz budžeta.

Grupa 245000 - Obaveze za ostale rashode sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže obaveze za ostale rashode, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru kategorije 480000 - Ostali rashodi, i to:

245100 - Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama;

245200 - Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate;

245300 - Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova;

245400 - Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda;

245500 - Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa.

Sintetički konto 245100 - Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu dotacija neprofitnim institucijama koje pružaju usluge domaćinstvima i obaveze po osnovu dotacija ostalim neprofitnim institucijama.

Sintetički konto 245200 - Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu ostalih poreza, obaveze po osnovu obaveznih taksi, obaveze za novčane kazne, obaveze za porez na dodatu vrednost i obaveze za kamate.

Sintetički konto 245300 - Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova.

Sintetički konto 245400 - Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda i obaveze po osnovu naknade štete od divljači.

Sintetički konto 245500 - Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa.

Kategorija 250000 - Obaveze iz poslovanja sadrži grupe, i to:

251000 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije;

252000 - Obaveze prema dobavljačima;

253000 - Obaveze za izdate čekove i obveznice;

254000 - Ostale obaveze.

Grupa 251000 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže primljeni avansi, depoziti i kaucije, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 121000 - Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, i to:

251100 - Primljeni avansi;

251200 - Primljeni depoziti;

251300 - Primljene kaucije.

Sintetički konto 251100 - Primljeni avansi sadrži analitički konto na kojem se knjiže primljeni avansi.

Sintetički konto 251200 - Primljeni depoziti sadrži analitički konto na kojem se knjiže primljeni depoziti.

Sintetički konto 251300 - Primljene kaucije sadrži analitički konto na kojem se knjiže primljene kaucije.

Grupa 252000 - Obaveze prema dobavljačima, sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, odobrenjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru klase 400000 - Tekući rashodi i klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu, i to:

252100 - Dobavljači u zemlji;

252200 - Dobavljači u inostranstvu.

Sintetički konto 252100 - Dobavljači u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze prema dobavljačima u zemlji.

Sintetički konto 252200 - Dobavljači u inostranstvu sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze prema dobavljačima u inostranstvu.

Grupa 253000 - Obaveze za izdate čekove i obveznice sadrži sintetički konto:

253100 - Obaveze za izdate čekove i obveznice.

Sintetički konto 253100 - Obaveze za izdate čekove i obveznice sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze za izdate čekove i obveznice.

Grupa 254000 - Ostale obaveze sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže ostale obaveze iz poslovanja za koje nije predviđen poseban sintetički račun u okviru kategorije 250000 - Obaveze iz poslovanja, i to:

254100 - Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika;

254200 - Ostale obaveze budžeta;

254900 - Ostale obaveze iz poslovanja.

Sintetički konto 254100 - Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika sadrži analitički konto na kojem se knjiže obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika.

Sintetički konto 254200 - Ostale obaveze budžeta sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostale obaveze budžeta.

Sintetički konto 254900 - Ostale obaveze iz poslovanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora i komisija i obaveze po uputnicama.

Kategorija 290000 - Pasivna vremenska razgraničenja sadrži grupu:

291000 - Pasivna vremenska razgraničenja.

Grupa 291000 - Pasivna vremenska razgraničenja sadrži sintetička konta, i to:

291100 - Razgraničeni prihodi i primanja;

291200 - Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci;

291300 - Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja;

291900 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja.

Sintetički konto 291100 - Razgraničeni prihodi i primanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže naplaćeni prihodi iz donacija i ostali prihodi i primanja u tekućem periodu, koji se odnose na naredni period.

Sintetički konto 291200 - Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci sadrži analitička konta na kojima se knjiže plaćeni avansi i akontacije za poslovna putovanja, koji u trenutku isplate nisu knjiženi na teret tekućih rashoda.

Sintetički konto 291300 - Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja, odnosno stanje fakturisanih, a nenaplaćenih tekućih prihoda i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine.

Sintetički konto 291900 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostala pasivna vremenska razgraničenja, za koja nije predviđen poseban sintetički konto u okviru grupe 291000 - Pasivna vremenska razgraničenja.

KLASA 300000 - KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

Član 13

Klasa 300000 - Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija sadrži kategorije, i to:

310000 - Kapital;

320000 - Utvrđivanje rezultata poslovanja;

330000 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti;

340000 - Druge promene u obimu;

350000 - Vanbilansna evidencija.

Kategorija 310000 - Kapital sadrži grupu:

311000 - Kapital.

Grupa 311000 - Kapital sadrži sintetička konta, i to:

311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima;

311200 - Nefinansijska imovina u zalihama;

311300 - Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita;

311400 - Finansijska imovina;

311500 - Izvori novčanih sredstava;

311600 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine;

311700 - Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina;

311900 - Ostali sopstveni izvori.

Sintetički konto 311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima sadrži analitička konta na kojima se knjiže osnovna sredstva, kultivisana imovina, dragocenosti, prirodna bogatstva, nefinansijska imovina u pripremi i nematerijalna imovina.

Sintetički konto 311200 - Nefinansijska imovina u zalihama sadrži analitička konta na kojima se knjiže zalihe robnih rezervi, zalihe materijala za proizvodnju, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe gotovih proizvoda, zalihe robe za dalju prodaju, zalihe potrošnog materijala, zalihe sitnog inventara i zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama.

Knjiženja na kontima u grupi konta 311000 - Kapital vrše se na način objašnjen uz knjiženja na kontima klase 000000 - Nefinansijska imovina.

Sintetički konto 311300 - Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita, sadrži analitički konto na kojem se knjiži ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita, na način objašnjen uz knjiženja na kontima klase 000000 - Nefinansijska imovina.

Sintetički konto 311400 - Finansijska imovina sadrži analitički konto na kojem se knjiži finansijska imovina.

Sintetički konto 311500 - Izvori novčanih sredstava sadrži analitički konto na kojem se knjiže izvori novčanih sredstava ostvareni prodajom finansijske imovine, primanjima od otplate datih kredita, primanjima od prodaje strane valute i od ostalih izvora novčanih sredstava.

Sintetički konto 311600 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine sadrži analitički konto na kojem se knjiže utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine. Korisnici sredstava, na kraju budžetske godine, zatvaraju dugovna salda na subanalitičkim kontima, u okviru ovog analitičkog konta, uz zaduženje subanalitičkog konta 321211 - Raspored viška prihoda i primanja, ostvarenog po završnom računu.

Sintetički konto 311700 - Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina sadrži analitički konto na kojem se knjiže preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.

Sintetički konto 311900 - Ostali sopstveni izvori sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostali sopstveni izvori.

Kategorija 320000 - Utvrđivanje rezultata poslovanja sadrži grupu:

321000 - Utvrđivanje rezultata poslovanja.

Grupa 321000 - Utvrđivanje rezultata poslovanja sadrži sintetička konta, i to:

321100 - Utvrđivanje rezultata poslovanja;

321200 - Raspored viška prihoda i primanja;

321300 - Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina;

Sintetički konto 321100 - Utvrđivanje rezultata poslovanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja i višak ili manjak prihoda i primanja.

Obračun rezultata poslovanja korisnici sredstava utvrđuju tako što za ukupan iznos tekućih rashoda, pojedinačno odobravaju subanalitička konta klase 400000 - Tekući rashodi i ukupan iznos izdataka, pojedinačno odobravaju subanalitička konta klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu, a zadužuju subanalitički konto 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja. Istovremeno se za ukupan iznos tekućih prihoda, pojedinačno zadužuju subanalitička konta klase 700000 - Tekući prihodi i ukupan iznos primanja, pojedinačno zadužujući subanalitička konta klase 800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine, a odobrava konto 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja.

Ako je potražna strana subanalitičkog konta 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja, veća od dugovne, utvrđena razlika predstavlja višak prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine iz poslovanja i knjiži se zaduženjem subanalitičkog konta 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja, uz odobrenje subanalitičkog konta 321121 - Višak prihoda i primanja - suficit. U slučaju kada je dugovna strana subanalitičkog konta 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja veća od potražne, utvrđena razlika predstavlja manjak prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine iz poslovanja i knjiži se odobrenjem subanalitičkog konta 321111 - Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja, uz zaduženje subanalitičkog konta 321122 - Manjak prihoda i primanja - deficit.

Iznos rashoda i izdataka koji je finansiran iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, kao i iz neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina, na kraju obračunskog perioda knjiži se i zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru sintetičkog konta 311700 - Preneta neutrošena sredstava iz ranijih godina i subanalitičkog konta 321311 - Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina, uz odobrenje analitičkog konta 321120 - Višak ili manjak prihoda i primanja.

Sintetički konto 321200 - Raspored viška prihoda i primanja sadrži analitički konto na kojem se knjiži raspored viška prihoda i primanja.

Korisnici sredstava koji ostvare višak prihoda i primanja od prodaje nefinansijke imovine iz poslovanja, isti raspoređuju zaduženjem subanalitičkog konta 321211 - Raspored viška prihoda i primanja, uz odobrenje subanalitičkih konta 311611 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima i 311612 - Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine.

Dugovni promet na subanalitičkom kontu 321211 - Raspored viška prihoda i primanja prenosi se, odobrenjem ovog konta, uz zaduženje analitičkog konta 321120 - Višak ili manjak prihoda i primanja.

Sintetički konto 321300 - Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina sadrži analitički konto na kojem se knjiži neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina.

Kategorija 330000 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti sadrži grupu:

331000 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti.

Grupa 331000 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti sadrži sintetički konto:

331100 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti.

Sintetički konto 331100 - Dobiti koje su rezultat promene vrednosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova, dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnih zgrada i drugih objekata, dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme, dobiti koje su rezultat promene vrednosti kultivisane imovine, dobiti koje su rezultat promene vrednosti dragocenosti, dobiti koje su rezultat promene vrednosti prirodnog bogatstva, dobiti koje su rezultat promene vrednosti nematerijalnih osnovnih sredstava i dobiti koje su rezultat promene vrednosti zaliha.

Kategorija 340000 - Druge promene u obimu sadrži grupu:

341000 - Druge promene u obimu.

Grupa 341000 - Druge promene u obimu sadrži sintetički konto:

341100 - Druge promene u obimu.

Sintetički konto 341100 - Druge promene u obimu sadrži analitička konta na kojima se knjiže druge promene u obimu stambenih zgrada i stanova, druge promene u obimu poslovnih zgrada i drugih objekata, druge promene u obimu opreme, druge promene u obimu kultivisane imovine, druge promene u obimu dragocenosti, druge promene u obimu prirodnih bogatstava, druge promene u obimu nematerijalnih osnovnih sredstava i druge promene u obimu zaliha.

Kategorija 350000 - Vanbilansna evidencija sadrži grupe:

351000 - Vanbilansna aktiva;

352000 - Vanbilansna pasiva.

Grupa 351000 - Vanbilansna aktiva sadrži sintetički konto:

351100 - Vanbilansna aktiva.

Sintetički konto 351100 - Vanbilansna aktiva sadrži analitička konta na kojima se knjiže osnovna sredstva u zakupu, primljena tuđa roba i materijal, hartije od vrednosti van prometa, avali i druge garancije i ostala vanbilansna aktiva.

Grupa 352000 - Vanbilansna pasiva sadrži sintetički konto:

352100 - Vanbilansna pasiva.

Sintetički konto 352100 - Vanbilansna pasiva sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze za osnovna sredstva u zakupu, obaveze za primljenu tuđu robu i materijal, obaveze za hartije od vrednosti van prometa, obaveze za avale i ostale garancije i ostala vanbilansna pasiva.

KLASA 400000 - TEKUĆI RASHODI

Član 14

Klasa 400000 - Tekući rashodi sadrži kategorije, i to:

410000 - Rashodi za zaposlene;

420000 - Korišćenje usluga i roba;

430000 - Amortizacija i upotreba sredstava za rad;

440000 - Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja;

450000 - Subvencije;

460000 - Donacije, dotacije i transferi;

470000 - Socijalno osiguranje i socijalna zaštita;

480000 - Ostali rashodi;

490000 - Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve.

Kategorija 410000 - Rashodi za zaposlene sadrži grupe, i to:

411000 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade);

412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca;

413000 - Naknade u naturi;

414000 - Socijalna davanja zaposlenima;

415000 - Naknade troškova za zaposlene;

416000 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi;

417000 - Poslanički dodatak;

418000 - Sudijski dodatak.

Grupa 411000 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) sadrži sintetički konto:

411100 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih.

Sintetički konto 411100 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih sadrži analitička konta na kojima se knjiže plate, dodaci i naknade zaposlenih, plate pripravnika, plate privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda, naknada štete zaposlenih i ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte (u bruto iznosu), zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru ovog sintetičkog konta uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe 231000 - Obaveze za plate i dodatke.

Grupa 412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže socijalni doprinosi koji se isplaćuju na teret poslodavca, koji nisu sastavni deo bruto plata ili pojedinačnih davanja koja se obezbeđuju zaposlenima po drugom osnovu, zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca, i to:

412100 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje;

412200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje;

412300 - Doprinos za nezaposlenost.

Sintetički konto 412100 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje sadrži analitički konto na kojem se knjiže doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sintetički konto 412200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje sadrži analitički konto na kojem se knjiže doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Sintetički konto 412300 - Doprinos za nezaposlenost sadrži analitički konto na kojem se knjiže doprinosi za nezaposlenost.

Grupa 413000 - Naknade u naturi, sadrži sintetički konto:

413100 - Naknade u naturi.

Sintetički konto 413100 - Naknade u naturi sadrži analitička konta na kojima se knjiže naknade u naturi, obezbeđivanje stambenog prostora zaposlenima, dugotrajna roba, roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac, prevoz na posao i sa posla (markica), parkiranje, dečiji vrtić koji plaća poslodavac i iznos razlike između redovne i snižene kamatne stope kod davanja kredita zaposlenima. Ove naknade su dobra i usluge određene novčane vrednosti koje se daju zaposlenima, ukoliko je to propisano. Knjiženje ovih rashoda sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ovog sintetičkog konta uz odobrenje dobavljača u zemlji za materijal i usluge ili odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe 235000 - Obaveze po osnovu naknada u naturi.

Grupa 414000 - Socijalna davanja zaposlenima sadrži sintetička konta na kojima se knjiže isplate naknada koje idu na teret fondova, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih, otpremnine i pomoći i pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom, zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru grupe 236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći zaposlenima, i to:

414100 - Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova;

414200 - Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih;

414300 - Otpremnine i pomoći;

414400 - Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom.

Sintetički konto 414100 - Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova sadrži analitička konta na kojima se knjiže porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana i invalidnost rada drugog stepena. Ove naknade knjiže se na teret odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ovog sintetičkog konta uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u kategoriji 230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene. Pored navedenog knjiženja ovih rashoda, koji se po pravilu refundiraju, potrebno je za ukupan iznos naknade zadužiti subanalitički konto 122192 - Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima, uz odobrenje konta 291911 - Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima. Kada Republički fond za zdravstveno osiguranje u toku godine refundira iznos isplaćene naknade za bolovanje uplatom na tekući račun korisnika budžeta, zadužuje se tekući račun uz odobrenje konta 122192 - Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima i istovremeno se za taj iznos koriguje odgovarajući subanalitički konto u okviru sintetičkog konta 414100 - Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova, a zadužuje konto 291911 - Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima. Iznos koji na kraju godine nije refundiran ostaje na subanalitičkom kontu 291911 - Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima i subanalitičkom kontu 122192 - Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima.

Sintetički konto 414200 - Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih sadrži analitički konto na kojem se knjiže rashodi za obrazovanje dece zaposlenih.

Sintetički konto 414300 - Otpremnine i pomoći sadrži analitički konto na kojem se knjiže otpremnine i pomoći.

Sintetički konto 414400 - Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom sadrži analitički konto na kojem se knjiži pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom.

Rashodi koji se knjiže u okviru sintetičkih konta 414200 - Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih, 414300 - Otpremnine i pomoći i 414400 - Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom, priznaju se kao rashodi, ako zaposleni na to ima pravo i ako su sredstva za te namene obezbeđena, zaduženjem tih konta uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoći zaposlenima i grupi 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca.

Grupa 415000 - Naknade troškova za zaposlene sadrži sintetički konto:

415100 - Naknade troškova za zaposlene.

Sintetički konto 415100 - Naknade troškova za zaposlene sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade troškova za odvojen život od porodice, naknade troškova za prevoz na posao i sa posla (u novcu), naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica, naknade za selidbene troškove zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih. Knjiženje naknada sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ovog sintetičkog konta i subanalitičkih konta grupe 412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, za iznose doprinosa na teret poslodavca uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta obaveza u grupi 232000 - Obaveze po osnovu naknada zaposlenima i grupi 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca.

Grupa 416000 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi sadrži sintetički konto:

416100 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.

Sintetički konto 416100 - Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi sadrži analitička konta na kojima se knjiže nagrade zaposlenima, bonusi i naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija. Rashodi po ovom osnovu mogu nastati samo ako su propisani uslovi za sticanje prava zaposlenog i ako su obezbeđena sredstva. Knjiženje ovih rashoda se sprovodi zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ovog sintetičkog konta i subanalitičkih konta grupe 412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, za iznose doprinosa na teret poslodavca, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta obaveza u grupi 233000 - Obaveze za nagrade i ostale posebne rashode i grupi 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca.

Grupa 417000 - Poslanički dodatak sadrži sintetički konto na kojem se knjiže poslanički dodaci, zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe, uz odobrenje subanalitičkih konta u grupi 238000 - Obaveze po osnovu poslaničkih dodataka, i to:

417100 - Poslanički dodatak.

Sintetički konto 417100 - Poslanički dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiži poslanički dodatak.

Grupa 418000 - Sudijski dodatak sadrži sintetički konto na kojem se knjiže sudijski dodaci, zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru ove grupe, uz odobrenje subanalitičkog konta u grupi 239000 - Obaveze po osnovu sudijskih dodataka, i to:

418100 - Sudijski dodatak.

Sintetički konto 418100 - Sudijski dodatak sadrži analitički konto na kojem se knjiži sudijski dodatak.

Kategorija 420000 - Korišćenje usluga i roba sadrži grupe, i to:

421000 - Stalni troškovi;

422000 - Troškovi putovanja;

423000 - Usluge po ugovoru;

424000 - Specijalizovane usluge;

425000 - Tekuće popravke i održavanje;

426000 - Materijal.

Grupa 421000 - Stalni troškovi sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih usluga, komunalnih usluga, usluga komunikacije, troškovi osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostali troškovi zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u okviru ove grupe uz odobrenje konta 252111 - Dobavljači u zemlji, i to:

421100 - Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga;

421200 - Energetske usluge;

421300 - Komunalne usluge;

421400 - Usluge komunikacija;

421500 - Troškovi osiguranja;

421600 - Zakup imovine i opreme;

421900 - Ostali troškovi.

Sintetički konto 421100 - Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi platnog prometa i troškovi bankarskih usluga.

Sintetički konto 421200 - Energetske usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge za električnu energiju i troškovi grejanja.

Sintetički konto 421300 - Komunalne usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja i staranja i ostale komunalne usluge.

Sintetički konto 421400 - Usluge komunikacija sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi telefona i usluge pošte i dostave.

Sintetički konto 421500 - Troškovi osiguranja sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi osiguranja imovine i osiguranja zaposlenih.

Sintetički konto 421600 - Zakup imovine i opreme sadrži analitička konta na kojima se knjiže zakup imovine i zakup opreme.

Sintetički konto 421900 - Ostali troškovi sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostali troškovi.

Grupa 422000 - Troškovi putovanja sadrži sintetička konta, i to:

422100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji;

422200 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo;

422300 - Troškovi putovanja u okviru redovnog rada;

422400 - Troškovi putovanja učenika;

422900 - Ostali troškovi transporta.

Sintetički konto 422100 - Troškovi službenih putovanja u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu, troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz i sl.), troškovi smeštaja na službenom putu i ostale usluge službenog prevoza zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru ovog sintetičkog konta, a odobrenjem subanalitičkog konta 237111 - Obaveza po osnovu neto isplata za službena putovanja u zemlji.

Sintetički konto 422200 - Troškovi službenih putovanja u inostranstvo sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo, troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.), troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo i ostale usluge službenog prevoza. Knjiženje za troškove službenog putovanja u inostranstvo se vrše po istoj proceduri kao i za troškove službenog putovanja u zemlji.

Sintetički konto 422300 - Troškovi putovanja u okviru redovnog rada sadrži analitička konta na kojima se knjiže dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada, troškovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz), troškovi smeštaja na putovanju u okviru redovnog rada i ostale usluge putovanja u okviru redovnog rada. Knjiženje se sprovodi zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru ovog sintetičkog konta, uz odobrenje konta 252111- Dobavljači u zemlji, odnosno glavne blagajne ako je naknada isplaćena u gotovom.

Sintetički konto 422400 - Troškovi putovanja učenika sadrži analitički konto na kojem se knjiže troškovi putovanja učenika.

Sintetički konto 422900 - Ostali troškovi transporta sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostali troškovi transporta.

Grupa 423000 - Usluge po ugovoru sadrži sintetička konta, na kojima se knjiže rashodi za usluge za čije se obavljanje angažuju stručna lica po ugovoru (ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o autorskom pravu) ili drugi subjekti, zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u ovoj grupi, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta grupe 237000 - Službena putovanja i usluge po ugovoru, i to:

423100 - Administrativne usluge;

423200 - Kompjuterske usluge;

423300 - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih;

423400 - Usluge informisanja;

423500 - Stručne usluge;

423600 - Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo;

423700 - Reprezentacija;

423900 - Ostale opšte usluge.

Sintetički konto 423100 - Administrativne usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge.

Sintetički konto 423200 - Kompjuterske usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge za izradu i održavanje softvera, usluge održavanja računara i ostale kompjuterske usluge.

Sintetički konto 423300 - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih.

Sintetički konto 423400 - Usluge informisanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge štampanja, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću, usluge reklame i propagande i medijske usluge.

Sintetički konto 423500 - Stručne usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge, finansijske usluge i ostale stručne usluge.

Sintetički konto 423600 - Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge za domaćinstvo i ugostiteljske usluge.

Sintetički konto 423700 - Reprezentacija sadrži analitički konto na kojem se knjiži reprezentacija.

Sintetički konto 423900 - Ostale opšte usluge sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostale opšte usluge.

Grupa 424000 - Specijalizovane usluge sadrži sintetička konta na kojima se knjiže rashodi za specijalizovane usluge po oblastima, zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove grupe uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u klasi 200000 - Obaveze, u zavisnosti od toga ko je izvršilac usluge, i to:

424100 - Poljoprivredne usluge;

424200 - Usluge obrazovanja, kulture i sporta;

424300 - Medicinske usluge;

424400 - Usluge održavanja autoputeva;

424500 - Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina;

424600 - Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge;

424900 - Ostale specijalizovane usluge.

Sintetički konto 424100 - Poljoprivredne usluge sadrži analitički konto na kojem se knjiže usluge zaštite životinja i bilja.

Sintetički konto 424200 - Usluge obrazovanja, kulture i sporta sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge obrazovanja, usluge kulture i usluge sporta.

Sintetički konto 424300 - Medicinske usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže zdravstvena zaštita po ugovoru, zdravstvena zaštita po konvenciji, usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge.

Sintetički konto 424400 - Usluge održavanja autoputeva sadrži analitički konto na kojem se knjiže usluge održavanja autoputeva.

Sintetički konto 424500 - Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina sadrži analitički konto na kojem se knjiže usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina.

Sintetički konto 424600 - Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge.

Sintetički konto 424900 - Ostale specijalizovane usluge, sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostale specijalizovane usluge.

Grupa 425000 - Tekuće popravke i održavanje sadrži sintetička konta na kojima se knjiže rashodi popravke i održavanja zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove grupe uz odobrenje konta 252111 - Dobavljači u zemlji, i to:

425100 - Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata;

425200 - Tekuće popravke i održavanje opreme.

Sintetički konto 425100 - Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće popravke i održavanje zgrada i tekuće popravke i održavanje ostalih objekata.

Sintetički konto 425200 - Tekuće popravke i održavanje opreme sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, tekuće popravke i održavanje administrativne opreme, tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu, tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine i nauku, tekuće popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme, tekuće popravke i održavanja opreme za obrazovanje, kulturu i sport, tekuće popravke i održavanje opreme za vojsku, tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost i tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

Grupa 426000 - Materijal sadrži sintetička konta na kojima se knjiži nabavka materijala zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta ove grupe uz odobrenje konta 252111 - Dobavljači u zemlji. Za nabavljeni materijal, koji se vodi na zalihama, zadužuje se odgovarajući subanalitički konto u 022000 - Zalihe sitnog inventara i potrošnog materijala uz odobrenje konta 311261 - Zalihe potrošnog materijala. Ukoliko se vrši nabavka materijala za interventne potrebe i materijal odmah stavlja u upotrebu, tako nabavljeni materijal ne knjiži se preko zaliha već direktno na troškove, pod uslovom da se iz knjigovodstvene isprave može utvrditi da je nabavljeni materijal izdat na korišćenje. Grupa sadrži sledeća sintetička konta:

426100 - Administrativni materijal;

426200 - Materijali za poljoprivredu;

426300 - Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih;

426400 - Materijali za saobraćaj;

426500 - Materijali za očuvanje životne sredine i nauku;

426600 - Materijali za obrazovanje, kulturu i sport;

426700 - Medicinski i laboratorijski materijali;

426800 - Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo;

426900 - Materijali za posebne namene.

Sintetički konto 426100 - Administrativni materijal sadrži analitička konta na kojima se knjiže kancelarijski materijal, odeća, obuća i uniforme, biodekoracija i ostali administrativni materijal.

Sintetički konto 426200 - Materijali za poljoprivredu sadrži analitička konta na kojima se knjiže hrana za životinje, stoka za eksperimente, prirodna i veštačka đubriva i slično, seme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu.

Sintetički konto 426300 - Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih sadrži analitička konta na kojima se knjiže publikacije, časopisi i glasila i materijali za obrazovanje.

Sintetički konto 426400 - Materijali za saobraćaj sadrži analitička konta na kojima se knjiže izdaci za gorivo i ostali materijal za prevozna sredstva.

Sintetički konto 426500 - Materijali za očuvanje životne sredine i nauku sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali za meteorološka merenja, materijali za istraživanje i razvoj, materijali za testiranje vazduha, materijali za testiranje vode, materijali za testiranje tla i ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku.

Sintetički konto 426600 - Materijali za obrazovanje, kulturu i sport sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali za obrazovanje, materijali za kulturu i materijali za sport.

Sintetički konto 426700 - Medicinski i laboratorijski materijali sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali za medicinske testove, materijali za laboratorijske testove, materijali za vakcinaciju, materijali za imunizaciju, lekovi na recept, ortopedski materijali i ostali medicinski i laboratorijski materijali.

Sintetički konto 426800 - Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali za održavanje higijene i materijali za ugostiteljstvo.

Sintetički konto 426900 - Materijali za posebne namene sadrži analitički konto na kojem se knjiže materijali za posebne namene.

Kategorija 430000 - Amortizacija i upotreba sredstava za rad sadrži grupe, i to:

431000 - Amortizacija nekretnina i opreme;

432000 - Amortizacija kultivisane imovine;

433000 - Upotreba dragocenosti;

434000 - Upotreba prirodne imovine;

435000 - Amortizacija nematerijalne imovine.

Grupa 431000 - Amortizacija nekretnina i opreme sadrži sintetička konta, i to:

431100 - Amortizacija zgrada i građevinskih objekata;

431200 - Amortizacija opreme;

431300 - Amortizacija ostalih nekretnina i opreme.

Sintetički konto 431100 - Amortizacija zgrada i građevinskih objekata sadrži analitički konto na kojem se knjiži amortizacija zgrada i građevinskih objekata.

Sintetički konto 431200 - Amortizacija opreme sadrži analitički konto na kojem se knjiži amortizacija opreme.

Sintetički konto 431300 - Amortizacija ostalih nekretnina i opreme sadrži analitički konto na kojem se knjiži amortizacija ostalih nekretnina i opreme.

Grupa 432000 - Amortizacija kultivisane imovine sadrži sintetički konto:

432100 - Amortizacija kultivisane imovine.

Sintetički konto 432100 - Amortizacija kultivisane imovine sadrži analitički konto na kojem se knjiži amortizacija kultivisane imovine.

Grupa 433000 - Upotreba dragocenosti sadrži sintetički konto:

433100 - Upotreba dragocenosti.

Sintetički konto 433100 - Upotreba dragocenosti sadrži analitički konto na kojem se knjiži upotreba dragocenosti.

Grupa 434000 - Upotreba prirodne imovine sadrži sintetička konta, i to:

434100 - Upotreba zemljišta;

434200 - Upotreba podzemnog blaga;

434300 - Upotreba šuma i voda.

Sintetički konto 434100 - Upotreba zemljišta sadrži analitički konto na kojem se knjiži upotreba zemljišta.

Sintetički konto 434200 - Upotreba podzemnog blaga sadrži analitički konto na kojem se knjiži upotreba podzemnog blaga.

Sintetički konto 434300 - Upotreba šuma i vode sadrži analitička konta na kojima se knjiži upotreba šuma i upotreba voda.

Grupa 435000 - Amortizacija nematerijalne imovine sadrži sintetički konto:

435100 - Amortizacija nematerijalne imovine.

Sintetički konto 435100 - Amortizacija nematerijalne imovine sadrži analitički konto na kojem se knjiži amortizacija nematerijalne imovine.

Kategorija 440000 - Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sadrži grupe, i to:

441000 - Otplata domaćih kamata;

442000 - Otplata stranih kamata;

443000 - Otplata kamata po garancijama;

444000 - Prateći troškovi zaduživanja.

Grupa 441000 - Otplata domaćih kamata sadrži sintetička konta, i to:

441100 - Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti;

441200 - Otplata kamata ostalim nivoima vlasti;

441300 - Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama;

441400 - Otplata kamata domaćim poslovnim bankama;

441500 - Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima;

441600 - Otplata kamata domaćinstvima u zemlji;

441700 - Otplata kamata na domaće finansijske derivate;

441800 - Otplata kamata na domaće menice;

441900 - Finansijske promene na finansijskim lizinzima.

Sintetički konto 441100 - Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata i diskonti na domaće kratkoročne hartije od vrednosti i otplata kamata i diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti.

Diskont koji predstavlja razliku između više nominalne i niže tržišne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti evidentira se u godini otplate.

Sintetički konto 441200 - Otplata kamata ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata nivou Republike, otplata kamata nivou teritorijalnih autonomija, otplata kamata nivou gradova, otplata kamata nivou opština i otplata kamata organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 441300 - Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata NBS i otplata kamata ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 441400 - Otplata kamata domaćim poslovnim bankama sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata domaćim poslovnim bankama.

Sintetički konto 441500 - Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata ostalim domaćim kreditorima.

Sintetički konto 441600 - Otplata kamata domaćinstvima u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata domaćinstvima u zemlji.

Sintetički konto 441700 - Otplata kamata na domaće finansijske derivate sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata na domaće finansijske derivate.

Sintetički konto 441800 - Otplata kamata na domaće menice sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata na domaće menice.

Sintetički konto 441900 - Finansijske promene na finansijskim lizinzima sadrži analitički konto na kojem se knjiže finansijske promene na finansijskim lizinzima.

Grupa 442000 - Otplata stranih kamata sadrži sintetička konta, i to:

442100 - Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu;

442200 - Otplata kamata stranim vladama;

442300 - Otplata kamata multilateralnim institucijama;

442400 - Otplata kamata stranim poslovnim bankama;

442500 - Otplata kamata ostalim stranim kreditorima;

442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate.

Sintetički konto 442100 - Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata i diskonta na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu i otplata kamata i diskonta na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu.

Diskont koji predstavlja razliku između više nominalne i niže tržišne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti evidentira se u godini otplate.

Sintetički konto 442200 - Otplata kamata stranim vladama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata Pariskom klubu, otplata kamata stranim uvozno izvoznim bankama i otplata kamata ostalim stranim vladama.

Sintetički konto 442300 - Otplata kamata multilateralnim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata Svetskoj banci, otplata kamata IBRD, otplata kamata EBRD, otplata kamata EIB, otplata kamata CEB i otplata kamata ostalim multilateralnim institucijama.

Sintetički konto 442400 - Otplata kamata stranim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata Londonskom klubu i otplata kamata ostalim stranim poslovnim bankama.

Sintetički konto 442500 - Otplata kamata ostalim stranim kreditorima sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata ostalim stranim kreditorima.

Sintetički konto 442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata na strane finansijske derivate.

Na subanalitičkim kontima 442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate, u vezi sa hedžing transakcijama, evidentiraju se rashodi nastali po osnovu prenosa sredstava drugoj ugovornoj strani po osnovu zaključenih ugovora o finansijskim derivatima. Prilivi sredstava od druge ugovorne strane po osnovu zaključenih ugovora o finansijskim derivatima evidentiraju se kao korekcija rashoda na subanalitičkim kontima 442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate do iznosa prenetih sredstava drugoj ugovornoj strani u dinarskoj protivvrednosti. Razlika dinarske protivvrednosti između uplata i isplata sa drugom ugovornom stranom ugovora o finansijskim derivatima, priznaće se u finansijskim izveštajima na kontima otplate kamata kreditoru kao pozitivan ili negativan rezultat iz hedžing transakcije.

Grupa 443000 - Otplata kamata po garancijama sadrži sintetički konto:

443100 - Otplata kamata po garancijama.

Sintetički konto 443100 - Otplata kamata po garancijama sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata kamata po garancijama.

Grupa 444000 - Prateći troškovi zaduživanja sadrži sintetička konta, i to:

444100 - Negativne kursne razlike;

444200 - Kazne za kašnjenje;

444300 - Ostali prateći troškovi zaduživanja.

Sintetički konto 444100 - Negativne kursne razlike sadrži analitički konto na kojem se knjiže negativne kursne razlike.

Sintetički konto 444200 - Kazne za kašnjenje sadrži analitički konto na kojem se knjiže kazne za kašnjenje.

Sintetički konto 444300 - Ostali prateći troškovi zaduživanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže takse koje proističu iz zaduživanja, troškovi naknada za nepovučena sredstva, troškovi procene kreditnog rejtinga, troškovi pravnih usluga, troškovi prevremenih otplata i ostali prateći troškovi zaduživanja.

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja knjiži se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta kategorije 440000 - Otplata kamata i prateći troškova zaduživanja, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 241000 - Obaveze po osnovu otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja.

Kategorija 450000 - Subvencije sadrži grupe, i to:

451000 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

452000 - Subvencije privatnim finansijskim institucijama;

453000 - Subvencije javnim finansijskim institucijama;

454000 - Subvencije privatnim preduzećima.

Grupa 451000 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sadrži sintetička konta, i to:

451100 - Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

451200 - Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Sintetički konto 451100 - Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju, tekuće subvencije javnom železničkom saobraćaju, tekuće subvencije za vodoprivredu, tekuće subvencije za poljoprivredu i tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Sintetički konto 451200 - Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju, kapitalne subvencije javnom železničkom saobraćaju, kapitalne subvencije za vodoprivredu, kapitalne subvencije za poljoprivredu i kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Grupa 452000 - Subvencije privatnim finansijskim institucijama sadrži sintetička konta, i to:

452100 - Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama;

452200 - Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 452100 - Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće subvencije poslovnim i trgovačkim bankama i tekuće subvencije ostalim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 452200 - Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne subvencije poslovnim i trgovačkim bankama i kapitalne subvencije ostalim finansijskim institucijama.

Grupa 453000 - Subvencije javnim finansijskim institucijama sadrži sintetička konta, i to:

453100 - Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama;

453200 - Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 453100 - Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama, sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće subvencije NBS i tekuće subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 453200 - Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne subvencije NBS i kapitalne subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama.

Grupa 454000 - Subvencije privatnim preduzećima sadrži sintetička konta, i to:

454100 - Tekuće subvencije privatnim preduzećima;

454200 - Kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Sintetički konto 454100 - Tekuće subvencije privatnim preduzećima sadrži analitički konto na kojem se knjiže tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Sintetički konto 454200 - Kapitalne subvencije privatnim preduzećima sadrži analitički konto na kojem se knjiže kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Subvencije su tekući prenos sredstava koja se prenose primaocima za podsticaje proizvodnje i pružanje usluga, a mogu biti tekuće i kapitalne. Knjiženje rashoda, u kategoriji 450000 - Subvencije, sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove kategorije uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 242000 - Obaveze po osnovu subvencija.

Kategorija 460000 - Donacije, dotacije i transferi sadrži grupe, i to:

461000 - Donacije stranim vladama;

462000 - Dotacije međunarodnim organizacijama;

463000 - Transferi ostalim nivoima vlasti;

464000 - Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

465000 - Ostale dotacije i transferi.

Grupa 461000 - Donacije stranim vladama sadrži sintetička konta, i to:

461100 - Tekuće donacije stranim vladama;

461200 - Kapitalne donacije stranim vladama.

Sintetički konto 461100 - Tekuće donacije stranim vladama sadrži analitički konto na kojem se knjiže tekuće donacije stranim vladama.

Sintetički konto 461200 - Kapitalne donacije stranim vladama sadrži analitički konto na kojem se knjiže kapitalne donacije stranim vladama.

Grupa 462000 - Dotacije međunarodnim organizacijama sadrži sintetička konta, i to:

462100 - Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama;

462200 - Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama.

Sintetički konto 462100 - Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće dotacije međunarodnom Crvenom krstu, tekuće dotacije za međunarodne članarine i ostale tekuće dotacije međunarodnim organizacijama.

Sintetički konto 462200 - Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne dotacije međunarodnom Crvenom krstu i ostale kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama.

Grupa 463000 - Transferi ostalim nivoima vlasti sadrži sintetička konta, i to:

463100 - Tekući transferi ostalim nivoima vlasti;

463200 - Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Sintetički konto 463100 - Tekući transferi ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekući transferi nivou Republike, tekući transferi nivou teritorijalnih autonomija, tekući transferi nivou gradova i tekući transferi nivou opština.

Sintetički konto 463200 - Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalni transferi nivou Republike, kapitalni transferi nivou teritorijalnih autonomija, kapitalni transferi nivou gradova i kapitalni transferi nivou opština.

Grupa 464000 - Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje sadrži sintetička konta, i to:

464100 - Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

464200 - Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 464100 - Tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, tekuće dotacije Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih, osiguranika poljoprivrednika i osiguranika samostalnih delatnosti, tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje i tekuće dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Sintetički konto 464200 - Kapitalne dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne dotacije Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kapitalne dotacije Republičkom fondu za PIO, kapitalne dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje i kapitalne dotacije Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Grupa 465000 - Ostale dotacije i transferi sadrži sintetička konta, i to:

465100 - Ostale tekuće dotacije i transferi;

465200 - Ostale kapitalne dotacije i transferi.

Sintetički konto 465100 - Ostale tekuće dotacije i transferi sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostale tekuće dotacije i transferi.

Sintetički konto 465200 - Ostale kapitalne dotacije i transferi sadrži analitički konto na kojem se knjiže ostale kapitalne dotacije i transferi.

Knjiženje rashoda nastalih po osnovu davanja donacija i transfera, u kategoriji 460000 - Donacije, dotacije i transferi, sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove kategorije uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 243000 - Obaveze po osnovu donacija, dotacija i transfera.

Kategorija 470000 - Socijalno osiguranje i socijalna zaštita sadrži grupe, i to:

471000 - Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje);

472000 - Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

Grupa 471000 - Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) sadrži sintetička konta, i to:

471100 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima;

471200 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga;

471900 - Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje.

Sintetički konto 471100 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima sadrži analitička konta na kojima se knjiže naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad, prava iz penzijskog osiguranja, naknade iz invalidskog osiguranja, isplate Nacionalne službe za zapošljavanje i ostala socijalna davanja neposredno domaćinstvima.

Sintetički konto 471200 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi zdravstvene zaštite u zemlji plaćeni neposredno pružaocima usluga, usluge zdravstvene zaštite u inostranstvu plaćene neposredno pružaocima usluga, briga o penzionisanim licima, briga o invalidima, isplate poslodavcima koje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje za zapošljavanje lica sa evidencije, usluge obuke preko Nacionalne službe za zapošljavanje i ostala prava koja se plaćaju direktno pružaocima usluga.

Sintetički konto 471900 - Transferi drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje, transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje, transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika za doprinose za osiguranje, transferi Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje, transferi Nacionalnoj službi za zapošljavanje za doprinose za osiguranje i transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje.

Grupa 472000 - Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta sadrži sintetička konta, i to:

472100 - Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti;

472200 - Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo;

472300 - Naknade iz budžeta za decu i porodicu;

472400 - Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti;

472500 - Starosne i porodične penzije iz budžeta;

472600 - Naknade iz budžeta u slučaju smrti;

472700 - Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport;

472800 - Naknade iz budžeta za stanovanje i život;

472900 - Ostale naknade iz budžeta.

Sintetički konto 472100 - Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnost sadrži analitička konta na kojima se knjiže naknade za bolovanje, naknade za invalidnost i naknade ratnim invalidima.

Sintetički konto 472200 - Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo.

Sintetički konto 472300 - Naknade iz budžeta za decu i porodicu sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade iz budžeta za decu i porodicu.

Sintetički konto 472400 - Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti.

Sintetički konto 472500 - Starosne i porodične penzije iz budžeta sadrži analitička konta na kojima se knjiže starosne penzije i porodične penzije.

Sintetički konto 472600 - Naknade iz budžeta u slučaju smrti sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade iz budžeta u slučaju smrti.

Sintetički konto 472700 - Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport sadrži analitička konta na kojima se knjiže naknade iz budžeta za obrazovanje, naknade iz budžeta za kulturu, naknade iz budžeta za sport i naknade iz budžeta za nauku.

Sintetički konto 472800 - Naknade iz budžeta za stanovanje i život sadrži analitički konto na kojem se knjiže naknade iz budžeta za stanovanje i život.

Sintetički konto 472900 - Ostale naknade iz budžeta sadrži analitička konta na kojima se knjiže isplate bivšim političkim zatvorenicima, isplate licima lišenih slobode i jednokratna pomoć.

Knjiženje rashoda nastalih po osnovu davanja socijalne pomoći, u kategoriji 470000 - Socijalna pomoć, sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove kategorije uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 244000 - Obaveze za socijalno osiguranje.

Kategorija 480000 - Ostali rashodi sadrži grupe, i to:

481000 - Dotacije nevladinim organizacijama;

482000 - Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate;

483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova;

484000 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka;

485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa;

489000 - Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Grupa 481000 - Dotacije nevladinim organizacijama sadrži sintetička konta, i to:

481100 - Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima;

481900 - Dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

Sintetički konto 481100 - Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima sadrži analitička konta na kojima se knjiže dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima, dotacije u naturi neprofitnim organizacijama koje pružaju usluge domaćinstvima i dotacije Crvenom krstu Srbije.

Sintetički konto 481900 - Dotacije ostalim neprofitnim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže dotacije sportskim omladinskim organizacijama, dotacije etničkim zajednicama i manjinama, dotacije verskim zajednicama, dotacije ostalim udruženjima građana i političkim strankama, dotacije privrednim komorama, dotacije privatnim i alternativnim školama i dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

Grupa 482000 - Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate sadrži sintetička konta, i to:

482100 - Ostali porezi;

482200 - Obavezne takse;

482300 - Novčane kazne, penali i kamate

Sintetički konto 482100 - Ostali porezi sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi po osnovu poreza na imovinu, poreza na robu i usluge, poreza na korišćenje roba ili obavljanje aktivnosti, poreza na međunarodnu trgovinu i ostali porezi.

Sintetički konto 482200 - Obavezne takse sadrži analitička konta na kojima se knjiže troškovi po osnovu republičkih taksi, pokrajinskih taksi, gradskih taksi, opštinskih taksi i sudskih taksi.

Sintetički konto 482300 - Novčane kazne, penali i kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže republičke kazne, penali, kamate, pokrajinske kazne, gradske kazne i opštinske kazne.

Grupa 483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova sadrži sintetički konto:

483100 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova.

Sintetički konto 483100 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova sadrži analitički konto na kojem se knjiže novčane kazne i penali po rešenju sudova.

Grupa 484000 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sadrži sintetička konta, i to:

484100 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda;

484200 - Naknada štete od divljači.

Sintetički konto 484100 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda sadrži analitički konto na kojem se knjiži naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda.

Sintetički konto 484200 - Naknada štete od divljači sadrži analitički konto na kojem se knjiži naknada štete od divljači.

Grupa 485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa sadrži sintetički konto:

485100 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

Sintetički konto 485100 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa sadrži analitički konto na kojem se knjiži naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

Grupa 489000 - Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži sintetički konto:

489100 - Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

Sintetički konto 489100 - Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži analitički konto na kojem se knjiže rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Knjiženje ostalih rashoda, u kategoriji 480000 - Ostali rashodi, sprovodi se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta ove kategorije uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta u grupi 245000 - Obaveze za ostale rashode.

Kategorija 490000 - Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve sadrži grupe, i to:

494000 - Tekući rashodi;

495000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu;

496000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

499000 - Sredstva rezerve.

Grupa 494000 - Tekući rashodi sadrži sintetička konta, i to:

494100 - Rashodi za zaposlene;

494200 - Korišćenje usluga i roba;

494300 - Amortizacija i upotreba sredstava za rad;

494400 - Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja;

494500 - Subvencije;

494700 - Prava iz socijalnog osiguranja;

494800 - Ostali rashodi.

Sintetički konto 494100 - Rashodi za zaposlene sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za plate, dodatke i naknade zaposlenih, socijalne doprinose na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene, nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode, poslanički dodatak i sudijski dodatak.

Sintetički konto 494200 - Korišćenje usluga i roba sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje i materijal.

Sintetički konto 494300 - Amortizacija i upotreba sredstava za rad sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za amortizaciju nekretnina i opreme, amortizaciju kultivisane imovine, upotrebu dragocenosti, upotrebu prirodne imovine i amortizaciju nematerijalne imovine.

Sintetički konto 494400 - Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za otplatu domaćih kamata, otplatu stranih kamata, otplatu kamata po garancijama i prateće troškove zaduživanja.

Sintetički konto 494500 - Subvencije sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, subvencije privatnim finansijskim institucijama, subvencije javnim finansijskim institucijama i subvencije privatnim preduzećima.

Sintetički konto 494700 - Prava iz socijalnog osiguranja sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi po osnovu prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) i naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

Sintetički konto 494800 - Ostali rashodi sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za dotacije nevladinim organizacijama, poreze, obavezne takse i kazne, novčane kazne i penale po rešenju sudova, naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka i naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

Grupa 495000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu sadrži sintetička konta, i to:

495100 - Osnovna sredstva;

495200 - Zalihe;

495300 - Dragocenosti;

495400 - Prirodna imovina.

Sintetički konto 495100 - Osnovna sredstva sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za zgrade i građevinske objekte, mašine i opremu, ostale nekretnine i opremu, kultivisanu imovinu i nematerijalnu imovinu.

Sintetički konto 495200 - Zalihe sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za robne rezerve, zalihe proizvodnje i zalihe robe za dalju prodaju.

Sintetički konto 495300 - Dragocenosti sadrži analitički konto na kojem se knjiže transferi za dragocenosti.

Sintetički konto 495400 - Prirodna imovina sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za zemljište, rudna bogatstva i šume i vode.

Grupa 496000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sadrži sintetička konta, i to:

496100 - Otplata glavnice;

496200 - Nabavka finansijske imovine.

Sintetički konto 496100 - Otplata glavnice sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za otplatu glavnice domaćim kreditorima, otplatu glavnice stranim kreditorima, otplatu glavnice po garancijama, otplatu glavnice za finansijski lizing i otplatu garancija po komercijalnim transakcijama.

Sintetički konto 496200 - Nabavka finansijske imovine sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi za nabavku domaće finansijske imovine i nabavku strane finansijske imovine.

Grupa 499000 - Sredstva rezerve, sadrži sintetički konto:

499100 - Sredstva rezerve.

Sintetički konto 499100 - Sredstva rezerve sadrži analitička konta na kojima se knjiže stalna rezerva i tekuća rezerva.

Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou, koja budžet prenosi direktnim i indirektnim korisnicima, u računovodstvu budžeta, davaoca sredstava, knjiži se zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u ovoj kategoriji uz odobrenje tekućeg računa budžeta. Direktni korisnik budžetskih sredstava, koji je primio sredstva iz budžeta putem transfera, a koja će preneti direktnom, kao krajnjem korisniku sredstava, knjiži zaduženjem tekućeg računa uz odobrenje konta 781111 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou, a za sredstva koja će preneti indirektnom korisniku kao krajnjem korisniku sredstava, zaduženjem tekućeg računa uz odobrenje konta 781112 - Transferi od direktnih ka indirektnim budžetskim korisnicima na istom nivou. Kada direktni korisnik, primljena sredstva iz budžeta, prenosi direktnom ili indirektnom korisniku budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava iznos prenetih sredstava u transferu knjiži zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u kategoriji 490000 - Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve uz odobrenje tekućeg računa. Krajni korisnik koji je primio sredstva putem transfera, za iznos primljenih sredstava zadužuje tekući račun a odobrava subanalitički konto 791111 - Prihodi iz budžeta.

U grupi konta 499000 - Sredstva rezerve ne sprovode se knjiženja, već se u budžetu iskazuju utvrđena pripadajuća sredstva koja se koriste prema odluci o upotrebi sredstava stalne i tekuće rezerve. Pri sprovođenju odluke o upotrebi sredstava stalne i tekuće rezerve, za isplaćeni iznos sredstava, zadužuje se odgovarajući subanalitički konto u klasi 400000 - Tekući rashodi, 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu i 600000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, uz odobrenje tekućeg računa.

KLASA 500000 - IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Član 15

Klasa 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu sadrži kategorije, i to:

510000 - Osnovna sredstva;

520000 - Zalihe;

530000 - Dragocenosti;

540000 - Prirodna imovina;

550000 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Kategorija 510000 - Osnovna sredstva sadrži grupe, i to:

511000 - Zgrade i građevinski objekti;

512000 - Mašine i oprema;

513000 - Ostale nekretnine i oprema;

514000 - Kultivisana imovina;

515000 - Nematerijalna imovina.

Grupa 511000 - Zgrade i građevinski objekti sadrži sintetička konta, i to:

511100 - Kupovina zgrada i objekata;

511200 - Izgradnja zgrada i objekata;

511300 - Kapitalno održavanje zgrada i objekata;

511400 - Projektno planiranje.

Sintetički konto 511100 - Kupovina zgrada i objekata sadrži analitička konta na kojima se knjiže kupovina stambenog prostora, kupovina poslovnih zgrada i poslovnog prostora i kupovina ostalih objekata.

Sintetički konto 511200 - Izgradnja zgrada i objekata sadrži analitička konta na kojima se knjiže izgradnja stambenog prostora, izgradnja poslovnih zgrada i poslovnog prostora, izgradnja saobraćajnih objekata, izgradnja vodovodne infrastrukture i izgradnja ostalih objekata.

Sintetički konto 511300 - Kapitalno održavanje zgrada i objekata sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalno održavanje stambenih prostora, kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora, kapitalno održavanje saobraćajnih objekata, kapitalno održavanje vodovodne infrastrukture i kapitalno održavanje ostalih objekata.

Sintetički konto 511400 - Projektno planiranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže planiranje i praćenje projekta, procene izvodljivosti, idejni projekat, stručna ocena i komentari i projektna dokumentacija.

Grupa 512000 - Mašine i oprema sadrži sintetička konta, i to:

512100 - Oprema za saobraćaj;

512200 - Administrativna oprema;

512300 - Oprema za poljoprivredu;

512400 - Oprema za zaštitu životne sredine;

512500 - Medicinska i laboratorijska oprema;

512600 - Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;

512700 - Oprema za vojsku;

512800 - Oprema za javnu bezbednost;

512900 - Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema.

Sintetički konto 512100 - Oprema za saobraćaj sadrži analitička konta na kojima se knjiže oprema za kopneni saobraćaj, plovni objekti, oprema za vazdušni saobraćaj i lizing opreme za saobraćaj.

Sintetički konto 512200 - Administrativna oprema sadrži analitička konta na kojima se knjiže kancelarijska oprema, računarska oprema, komunikaciona oprema, elektronska i fotografska oprema, oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo i lizing administrativne opreme.

Sintetički konto 512300 - Oprema za poljoprivredu sadrži analitička konta na kojem se knjiži poljoprivredna oprema i lizing poljoprivredne opreme.

Sintetički konto 512400 - Oprema za zaštitu životne sredine sadrži analitička konta na kojima se knjiže oprema za zaštitu životne sredine i lizing opreme za zaštitu životne sredine.

Sintetički konto 512500 - Medicinska i laboratorijska oprema sadrži analitička konta na kojima se knjiže medicinska oprema, laboratorijska oprema, merni i kontrolni instrument i lizing medicinske i laboratorijske opreme.

Sintetički konto 512600 - Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sadrži analitička konta na kojima se knjiže oprema za obrazovanje, oprema za nauku, oprema za kulturu, oprema za sport i lizing opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Sintetički konto 512700 - Oprema za vojsku sadrži analitička konta na kojem se knjiži oprema za vojsku i lizing opreme za vojsku.

Sintetički konto 512800 - Oprema za javnu bezbednost sadrži analitička konta na kojem se knjiži oprema za javnu bezbednost i lizing opreme za javnu bezbednost.

Sintetički konto 512900 - Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema sadrži analitička konta na kojima se knjiže oprema za proizvodnju, motorna oprema, nepokretna oprema, nemotorizovani alati i lizing opreme za proizvodnju, motornu, nepokretnu i nemotornu opremu.

Grupa 513000 - Ostale nekretnine i oprema sadrži sintetički konto:

513100 - Ostale nekretnine i oprema.

Sintetički konto 513100 - Ostale nekretnine i oprema sadrži analitički konto na kojima se knjiže ostale nekretnine i oprema.

Grupa 514000 - Kultivisana imovina sadrži sintetički konto:

514100 - Kultivisana imovina.

Sintetički konto 514100 - Kultivisana imovina sadrži analitička konta na kojima se knjiži stoka i višegodišnji zasadi.

Grupa 515000 - Nematerijalna imovina sadrži sintetički konto:

515100 - Nematerijalna imovina.

Sintetički konto 515100 - Nematerijalna imovina sadrži analitička konta na kojima se knjiže kompjuterski softver, književna i umetnička dela i ostala nematerijalna osnovna sredstva.

Kategorija 520000 - Zalihe sadrži grupe, i to:

521000 - Robne rezerve;

522000 - Zalihe proizvodnje;

523000 - Zalihe robe za dalju prodaju.

Grupa 521000 - Robne rezerve sadrži sintetička konta:

521100 - Robne rezerve.

Sintetički konto 521100 - Robne rezerve sadrži analitički konto na kojem se knjiže robne rezerve.

Grupa 522000 - Zalihe proizvodnje sadrži sintetička konta, i to:

522100 - Zalihe materijala;

522200 - Zalihe nedovršene proizvodnje;

522300 - Zalihe gotovih proizvoda.

Sintetički konto 522100 - Zalihe materijala sadrži analitički konto na kojem se knjiže zalihe materijala.

Sintetički konto 522200 - Zalihe nedovršene proizvodnje sadrži analitički konto na kojem se knjiže zalihe nedovršene proizvodnje.

Sintetički konto 522300 - Zalihe gotovih proizvoda sadrži analitički konto na kojem se knjiže zalihe gotovih proizvoda.

Grupa 523000 - Zalihe robe za dalju prodaju sadrži sintetička konta:

523100 - Zalihe robe za dalju prodaju.

Sintetički konto 523100 - Zalihe robe za dalju prodaju sadrži analitički konto na kojem se knjiže zalihe robe za dalju prodaju.

Kategorija 530000 - Dragocenosti sadrži grupu:

531000 - Dragocenosti.

Grupa 531000 - Dragocenosti sadrži sintetički konto:

531100 - Dragocenosti.

Sintetički konto 531100 - Dragocenosti sadrži analitički konto na kojem se knjiže dragocenosti.

Kategorija 540000 - Prirodna imovina sadrži grupe, i to:

541000 - Zemljište;

542000 - Rudna bogatstva;

543000 - Šume i vode.

Grupa 541000 - Zemljište sadrži sintetički konto:

541100 - Zemljište.

Sintetički konto 541100 - Zemljište sadrži analitička konta na kojima se knjiže nabavka zemljišta i poboljšanja zemljišta.

Grupa 542000 - Rudna bogatstva sadrži sintetički konto:

542100 - Kopovi.

Sintetički konto 542100 - Kopovi sadrži analitička konta na kojima se knjiže kopovi i poboljšanja kopova.

Grupa 543000 - Šume i vode sadrži sintetička konta, i to:

543100 - Šume;

543200 - Vode.

Sintetički konto 543100 - Šume sadrži analitička konta na kojima se knjiže šume i poboljšanja šuma.

Sintetički konto 543200 - Vode sadrži analitička konta na kojima se knjiže vode i poboljšanja voda.

Kategorija 550000 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži grupu:

551000 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Grupa 551000 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži sintetički konto:

551100 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Sintetički konto 551100 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži analitički konto na kojem se knjiži nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Izdaci za nabavku nefinansijske imovine knjiže se zaduženjem odgovarajućeg subanalitičkog konta u klasi 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu uz odobrenje dobavljača u zemlji i inostranstvu.

KLASA 600000 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

Član 16

Klasa 600000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sadrži kategorije, i to:

610000 - Otplata glavnice;

620000 - Nabavka finansijske imovine;

690000 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine.

Kategorija 610000 - Otplata glavnice sadrži grupe na kojima se knjiži otplata primljenih zajmova odobrenjem tekućeg računa, i zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u kategoriji 210000 - Dugoročne obaveze, i kategoriji 220000 - Kratkoročne obaveze, uz istovremeno zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta izdataka iz ove kategorije i odobrenje subanalitičkog konta 699999 - Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine. Kategorija 610000 - Otplata glavnice, sadrži grupe:

611000 - Otplata glavnice domaćim kreditorima;

612000 - Otplata glavnice stranim kreditorima;

613000 - Otplata glavnice po garancijama;

614000 - Otplata glavnice za finansijski lizing;

615000 - Otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Grupa 611000 - Otplata glavnice domaćim kreditorima sadrži sintetička konta, i to:

611100 - Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija;

611200 - Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti;

611300 - Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama;

611400 - Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama;

611500 - Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima;

611600 - Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji;

611700 - Otplata glavnice na domaće finansijske derivate;

611800 - Otplata domaćih menica;

611900 - Ispravka unutrašnjeg duga.

Sintetički konto 611100 - Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija, sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice umanjena za diskont na domaće kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija i otplata glavnice umanjena za diskont na domaće dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 611200 - Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice nivou Republike, otplata glavnice nivou teritorijalnih autonomija, otplata glavnice nivou gradova, otplata glavnice nivou opština i otplata glavnice organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 611300 - Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice NBS i otplata glavnice ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 611400 - Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice domaćim poslovnim bankama.

Sintetički konto 611500 - Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima.

Sintetički konto 611600 - Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice domaćinstvima u zemlji.

Sintetički konto 611700 - Otplata glavnice na domaće finansijske derivate sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice na domaće finansijske derivate.

Sintetički konto 611800 - Otplata domaćih menica sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata domaćih menica.

Sintetički konto 611900 - Ispravka unutrašnjeg duga sadrži analitička konta na kojima se knjiže ispravka unutrašnjeg duga od ostalih nivoa vlasti za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine i ispravka unutrašnjeg duga od ostalih domaćih kreditora za sredstva otplaćena u toku fiskalne godine.

Grupa 612000 - Otplata glavnice stranim kreditorima sadrži sintetička konta, i to:

612100 - Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu;

612200 - Otplata glavnice stranim vladama;

612300 - Otplata glavnice multilateralnim institucijama;

612400 - Otplata glavnice stranim poslovnim bankama;

612500 - Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima;

612600 - Otplata glavnice na strane finansijske derivate;

612900 - Ispravka spoljnog duga.

Sintetički konto 612100 - Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu, sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice umanjena za diskont na kratkoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu i otplata glavnice umanjena za diskont na dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu.

Sintetički konto 612200 - Otplata glavnice stranim vladama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice Pariskom klubu, otplata glavnice stranim izvozno-uvoznim bankama i otplata glavnice ostalim stranim vladama.

Sintetički konto 612300 - Otplata glavnice multilateralnim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice Svetskoj banci, otplata glavnice IBRD, otplata glavnice EBRD, otplata glavnice EIB, otplata glavnice CEB i otplata glavnice ostalim multilateralnim institucijama.

Sintetički konto 612400 - Otplata glavnice stranim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata glavnice Londonskom klubu i otplata glavnice ostalim stranim poslovnim bankama.

Sintetički konto 612500 - Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice ostalim stranim kreditorima.

Sintetički konto 612600 - Otplata glavnice na strane finansijske derivate sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice na strane finansijske derivate.

Na subanalitičkim kontima 612600 - Otplata glavnice na strane finansijske derivate, a u vezi sa hedžing transakcijama, evidentiraju se izdaci nastali po osnovu prenosa sredstava drugoj ugovornoj strani po osnovu zaključenih ugovora o finansijskim derivatima. Prilivi sredstava od druge ugovorne strane po osnovu zaključenih ugovora o finansijskim derivatima evidentiraju se kao korekcija izdatka na tim subanalitičkim kontima finansijskih derivata do iznosa prenetih sredstava drugoj ugovornoj strani u dinarskoj protivvrednosti. Razlika dinarske protivvrednosti između uplata i isplata sa drugom ugovornom stranom ugovora o finansijskim derivatima, priznaće se u finansijskim izveštajima na kontima otplate glavnice kreditoru kao pozitivan ili negativan rezultat iz hedžing transakcije.

Sintetički konto 612900 - Ispravka spoljnog duga sadrži analitički konto na kojem se knjiži ispravka spoljnog duga za sredstva otplaćena u fiskalnoj godini.

Grupa 613000 - Otplata glavnice po garancijama sadrži sintetički konto:

613100 - Otplata glavnice po garancijama.

Sintetički konto 613100 - Otplata glavnice po garancijama sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice po garancijama.

Grupa 614000 - Otplata glavnice za finansijski lizing sadrži sintetički konto:

614100 - Otplata glavnice za finansijski lizing.

Sintetički konto 614100 - Otplata glavnice za finansijski lizing sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata glavnice za finansijski lizing.

Grupa 615000 - Otplata garancija po komercijalnim transakcijama sadrži sintetički konto:

615100 - Otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Sintetički konto 615100 - Otplata garancija po komercijalnim transakcijama sadrži analitički konto na kojem se knjiži otplata garancija po komercijalnim transakcijama.

Kategorija 620000 - Nabavka finansijske imovine sadrži grupe na kojima se knjiži nabavka finansijske imovine odobrenjem tekućeg računa i zaduženjem odgovarajućih subanalitičkih konta u kategoriji 110000 - Dugoročna finansijska imovina i grupi 123000 - Kratkoročni plasmani, uz istovremeno zaduženje odgovarajućih subanalitičkih konta izdataka iz ove kategorije i odobrenje subanalitičkog konta 699999 - Kontra knjiženje - izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine. Kategorija 620000 - Nabavka finansijske imovine sadrži grupe:

621000 - Nabavka domaće finansijske imovine;

622000 - Nabavka strane finansijske imovine;

623000 - Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Grupa 621000 - Nabavka domaće finansijske imovine sadrži sintetička konta, i to:

621100 - Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

621200 - Krediti ostalim nivoima vlasti;

621300 - Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama;

621400 - Krediti domaćim poslovnim bankama;

621500 - Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama;

621600 - Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji;

621700 - Krediti nevladinim organizacijama u zemlji;

621800 - Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima;

621900 - Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala.

Sintetički konto 621100 - Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže nabavka domaćih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija i nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 621200 - Krediti ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti nivou Republike, krediti nivou teritorijalnih autonomija, krediti nivou gradova, krediti nivou opština i krediti organizacijama za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 621300 - Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže krediti Narodnoj banci Srbije i krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama.

Sintetički konto 621400 - Krediti domaćim poslovnim bankama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti domaćim poslovnim bankama.

Sintetički konto 621500 - Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama.

Sintetički konto 621600 - Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji.

Sintetički konto 621700 - Krediti nevladinim organizacijama u zemlji sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti nevladinim organizacijama u zemlji.

Sintetički konto 621800 - Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima.

Sintetički konto 621900 - Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala sadrži analitička konta na kojima se knjiže učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim javnim finansijskim institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama.

Grupa 622000 - Nabavka strane finansijske imovine sadrži sintetička konta, i to:

622100 - Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

622200 - Krediti stranim vladama;

622300 - Krediti međunarodnim organizacijama;

622400 - Krediti stranim poslovnim bankama;

622500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama;

622600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama;

622700 - Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala;

622800 - Kupovina strane valute.

Sintetički konto 622100 - Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže nabavka stranih kratkoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija i nabavka stranih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

Sintetički konto 622200 - Krediti stranim vladama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti stranim vladama.

Sintetički konto 622300 - Krediti međunarodnim organizacijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti međunarodnim organizacijama.

Sintetički konto 622400 - Krediti stranim poslovnim bankama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti stranim poslovnim bankama.

Sintetički konto 622500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti stranim nefinansijskim institucijama.

Sintetički konto 622600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama sadrži analitički konto na kojem se knjiže krediti stranim nevladinim organizacijama.

Sintetički konto 622700 - Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala sadrži analitička konta na kojima se knjiže učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama i učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama.

Sintetički konto 622800 - Kupovina strane valute sadrži analitički konto na kojem se knjiži kupovina strane valute.

Grupa 623000 - Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži sintetički konto:

623100 - Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Sintetički konto 623100 - Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana sadrži analitički konto na kojem se knjiži nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana.

Kategorija 690000 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sadrži grupu:

699000 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine.

Grupa 699000 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sadrži sintetički konto:

699900 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine.

Sintetički konto 699900 - Kontra knjiženje - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sadrži analitički konto na kojem se vrši kontra knjiženje, odnosno zatvara klasa 600000 na kraju obračunskog perioda.

KLASA 700000 - TEKUĆI PRIHODI

Član 17

Klasa 700000 - Tekući prihodi sadrži kategorije, i to:

710000 - Porezi;

720000 - Socijalni doprinosi;

730000 - Donacije, pomoći i transferi;

740000 - Drugi prihodi;

770000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda;

780000 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou;

790000 - Prihodi iz budžeta.

Kategorija 710000 - Porezi sadrži grupe, i to:

711000 - Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke;

712000 - Porez na fond zarada;

713000 - Porez na imovinu;

714000 - Porez na dobra i usluge;

715000 - Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije;

716000 - Drugi porezi;

717000 - Akcize;

719000 - Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu korišćenjem posebnih pogodnosti.

Grupa 711000 - Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke sadrži sintetička konta, i to:

711100 - Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica;

711200 - Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica;

711300 - Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica.

Sintetički konto 711100 - Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže porez na zarade, porez na prihode od samostalnih delatnosti, porez na prihode od autorskih prava, porez na prihode od imovine, porez na dobitke od igara na sreću, porez na prihode od osiguranja lica, godišnji porez na dohodak građana, samodoprinosi i porez na druge prihode.

Sintetički konto 711200 - Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže porez na dobit pravnih lica i porez na dobit pravnih lica na naknade od usluga.

Sintetički konto 711300 - Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica sadrži analitički konto na kojem se knjiže porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica.

Grupa 712000 - Porez na fond zarada sadrži sintetički konto:

712100 - Porez na fond zarada.

Sintetički konto 712100 - Porez na fond zarada sadrži analitički konto na kojem se knjiži porez na fond zarada.

Grupa 713000 - Porez na imovinu sadrži sintetička konta, i to:

713100 - Periodični porezi na nepokretnosti;

713200 - Periodični porezi na neto imovinu;

713300 - Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon;

713400 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije;

713500 - Drugi jednokratni porezi na imovinu;

713600 - Drugi periodični porezi na imovinu.

Sintetički konto 713100 - Periodični porezi na nepokretnosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište i porez na imovinu.

Sintetički konto 713200 - Periodični porezi na neto imovinu sadrži analitički konto na kojem se knjiže periodični porezi na neto imovinu.

Sintetički konto 713300 - Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon sadrži analitički konto na kojem se knjiži porez na nasleđe i poklon.

Sintetički konto 713400 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije sadrži analitička konta na kojima se knjiže porez na finansijske transakcije i porez na kapitalne transakcije.

Sintetički konto 713500 - Drugi jednokratni porezi na imovinu sadrži analitički konto na kojem se knjiže drugi jednokratni porezi na imovinu.

Sintetički konto 713600 - Drugi periodični porezi na imovinu sadrži analitički konto na kojem se knjiži porez na akcije na ime i udele.

Grupa 714000 - Porez na dobra i usluge sadrži sintetička konta, i to:

714100 - Opšti porezi na dobra i usluge;

714300 - Dobit fiskalnih monopola;

714400 - Porezi na pojedinačne usluge;

714500 - Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju;

714600 - Drugi porezi na dobra i usluge.

Sintetički konto 714100 - Opšti porezi na dobra i usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže porezi na dodatu vrednost, jednofazni porezi na promet, kumulativni višefazni porezi na promet i porez na premije neživotnih osiguranja.

Sintetički konto 714300 - Dobit fiskalnih monopola sadrži analitički konto na kojem se knjiži dobit fiskalnih monopola.

Sintetički konto 714400 - Porezi na pojedinačne usluge sadrži analitička konta na kojima se knjiže komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima, komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa i sredstva za vanredne situacije.

Sintetički konto 714500 - Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju sadrži analitička konta na kojima se knjiže porezi, takse i naknade na motorna vozila, porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara, republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, koncesione naknade i boravišne takse, opštinske i gradske naknade, opštinske i gradske komunalne takse, naknade za korišćenje državnih puteva i naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica.

Sintetički konto 714600 - Drugi porezi na dobra i usluge sadrži analitički konto na kojem se knjiže drugi porezi na dobra i usluge.

Grupa 715000 - Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije sadrži sintetička konta, i to:

715100 - Carine i druge uvozne dažbine;

715200 - Porezi na izvoz;

715300 - Dobit izvoznih ili uvoznih monopola;

715400 - Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa;

715500 - Porezi na prodaju ili kupovinu deviza;

715600 - Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije.

Sintetički konto 715100 - Carine i druge uvozne dažbine sadrži analitička konta na kojima se knjiže carinske takse, carinske dažbine i ostale uvozne dažbine i skladištenje.

Sintetički konto 715200 - Porezi na izvoz sadrži analitički konto na kojem se knjiže porezi na izvoz.

Sintetički konto 715300 - Dobit izvoznih ili uvoznih monopola sadrži analitički konto na kojem se knjiži dobit izvoznih ili uvoznih monopola.

Sintetički konto 715400 - Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa sadrži analitički konto na kojem se knjiži dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa.

Sintetički konto 715500 - Porezi na prodaju ili kupovinu deviza sadrži analitički konto na kojem se knjiže porezi na prodaju ili kupovinu deviza.

Sintetički konto 715600 - Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije sadrži analitički konto na kojem se knjiže drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije.

Grupa 716000 - Drugi porezi sadrži sintetička konta, i to:

716100 - Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici;

716200 - Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati.

Sintetički konto 716100 - Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici sadrži analitički konto na kojem se knjiži komunalna taksa na firmu.

Sintetički konto 716200 - Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati sadrži analitička konta na kojima se knjiže sredstva prikupljena za vreme "Dečije nedelje" i sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke.

Grupa 717000 - Akcize sadrži sintetička konta, i to:

717100 - Akcize na derivate nafte;

717200 - Akcize na duvanske prerađevine;

717300 - Akcize na alkoholna pića;

717400 - Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića;

717500 - Akcize na kafu;

717600 - Druge akcize.

Sintetički konto 717100 - Akcize na derivate nafte sadrži analitička konta na kojima se knjiže akcize na derivate nafte proizvedene u zemlji, akcize na derivate nafte pri uvozu, akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji, akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva i akcize na biogoriva i biotečnosti.

Sintetički konto 717200 - Akcize na duvanske prerađevine sadrži analitička konta na kojima se knjiže akcize na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji, akcize na duvanske prerađevine pri uvozu i akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Sintetički konto 717300 - Akcize na alkoholna pića sadrži analitička konta na kojima se knjiže akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji i akcize na alkoholna pića pri uvozu.

Sintetički konto 717400 - Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića sadrži analitički konto na kojem se knjiže akcize pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića.

Sintetički konto 717500 - Akcize na kafu sadrže analitička konta na kojima se knjiže akcize pri uvozu kafe i akcize na kafu proizvedenu u zemlji.

Sintetički konto 717600 - Druge akcize sadrži analitički konto na kojem se knjiže druge akcize.

Grupa 719000 - Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu korišćenjem posebnih pogodnosti sadrži sintetička konta, i to:

719100 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica;

719200 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica;

719300 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica;

719400 - Ostali jednokratni porezi na imovinu;

719500 - Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici;

719600 - Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica.

Sintetički konto 719100 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica sadrži analitički konto na kojem se knjiži jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu.

Sintetički konto 719200 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.) i jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima.

Sintetički konto 719300 - Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica i jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica.

Sintetički konto 719400 - Ostali jednokratni porezi na imovinu sadrži analitički konto na kojem se knjiži jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica.

Sintetički konto 719500 - Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici sadrži analitički konto na kojem se knjiži jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet.

Sintetički konto 719600 - Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica sadrži analitički konto na kojem se knjiži jednokratni porez po različitim osnovama.

Kategorija 720000 - Socijalni doprinosi sadrži grupe, i to:

721000 - Doprinosi za socijalno osiguranje;

722000 - Ostali socijalni doprinosi.

Grupa 721000 - Doprinosi za socijalno osiguranje sadrži sintetička konta, i to:

721100 - Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih;

721200 - Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca;

721300 - Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica;

721400 - Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati.

Sintetički konto 721100 - Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih sadrži analitička konta na kojima se knjiže doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti.

Sintetički konto 721200 - Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca sadrži analitička konta na kojima se knjiže doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti.

Sintetički konto 721300 - Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za slučaj nezaposlenosti, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem i doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem.

Sintetički konto 721400 - Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati sadrži analitička konta na kojima se knjiže doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima i doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju.

Grupa 722000 - Ostali socijalni doprinosi sadrži sintetička konta, i to:

722100 - Socijalni doprinosi na teret osiguranika;

722200 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca;

722300 - Imputirani socijalni doprinosi.

Sintetički konto 722100 - Socijalni doprinosi na teret osiguranika sadrži analitički konto na kojem se knjiže socijalni doprinosi na teret osiguranika.

Sintetički konto 722200 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca sadrži analitički konto na kojem se knjiže socijalni doprinosi na teret poslodavca.

Sintetički konto 722300 - Imputirani socijalni doprinosi sadrži analitički konto na kojem se knjiže imputirani socijalni doprinosi.

Kategorija 730000 - Donacije, pomoći i transferi sadrži grupe, i to:

731000 - Donacije od inostranih država;

732000 - Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija;

733000 - Transferi od drugih nivoa vlasti.

Grupa 731000 - Donacije od inostranih država sadrži sintetička konta, i to:

731100 - Tekuće donacije od inostranih država;

731200 - Kapitalne donacije od inostranih država.

Sintetički konto 731100 - Tekuće donacije od inostranih država sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike, tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija, tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova, tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština i tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 731200 - Kapitalne donacije od inostranih država sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike, kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija, kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova, kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština i kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 732000 - Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija sadrži sintetička konta, i to:

732100 - Tekuće donacije od međunarodnih organizacija;

732200 - Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija;

732300 - Tekuće pomoći od EU;

732400 - Kapitalne pomoći od EU.

Sintetički konto 732100 - Tekuće donacije od međunarodnih organizacija sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike, tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija, tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova, tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština i tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 732200 - Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike, kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija, kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova, kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa opština i kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 732300 - Tekuće pomoći od EU sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekuće pomoći od EU u korist nivoa Republike, tekuće pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija, tekuće pomoći od EU u korist nivoa gradova, tekuće pomoći od EU u korist nivoa opština, tekuće pomoći EU u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 732400 - Kapitalne pomoći od EU sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalne pomoći od EU u korist nivoa Republike, kapitalne pomoći od EU u korist nivoa teritorijalnih autonomija, kapitalne pomoći od EU u korist nivoa gradova, kapitalne pomoći od EU u korist nivoa opština, kapitalne pomoći EU u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 733000 - Transferi od drugih nivoa vlasti sadrži sintetička konta, i to:

733100 - Tekući transferi od drugih nivoa vlasti;

733200 - Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti.

Sintetički konto 733100 - Tekući transferi od drugih nivoa vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike, tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija, tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova, tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština i tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 733200 - Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa Republike, kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija, kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova, kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština i kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 740000 - Drugi prihodi sadrži grupe, i to:

741000 - Prihodi od imovine;

742000 - Prihodi od prodaje dobara i usluga;

743000 - Novčane kazne i oduzeta imovinska korist;

744000 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica;

745000 - Mešoviti i neodređeni prihodi.

Grupa 741000 - Prihodi od imovine sadrži sintetička konta, i to:

741100 - Kamate;

741200 - Dividende;

741300 - Povlačenje prihoda od kvazi korporacija;

741400 - Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja;

741500 - Zakup neproizvedene imovine;

741600 - Finansijske promene na finansijskim lizinzima.

Sintetički konto 741100 - Kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora Republike, kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora teritorijalnih autonomija, kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora gradova, kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora opština i kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 741200 - Dividende sadrži analitička konta na kojima se knjiže dividende SCG i NBS, dividende budžeta Republike, dividende budžeta teritorijalnih autonomija, dividende budžeta gradova, dividende budžeta opština i dividende organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 741300 - Povlačenje prihoda od kvazi korporacija sadrži analitički konto na kojem se knjiži povlačenje prihoda od kvazi korporacija.

Sintetički konto 741400 - Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja sadrži analitički konto na kojem se knjiži prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja.

Sintetički konto 741500 - Zakup neproizvedene imovine sadrži analitička konta na kojima se knjiže naknade za korišćenje prirodnih dobara, naknade za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta, naknade za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti, banja i vodnog dobra, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa, korišćenje vazduhoplovnog prostora i naknade za vode, naknade za korišćenje radio frekvencija i TV kanala, naknade za korišćenje zemljišta koje pripada državnom putu i naknade za zaštitu životne sredine.

Sintetički konto 741600 - Finansijske promene na finansijskim lizinzima sadrži analitički konto na kojem se knjiže finansijske promene na finansijskim lizinzima.

Grupa 742000 - Prihod od prodaje dobara i usluga sadrži sintetička konta, i to:

742100 - Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija;

742200 - Takse i naknade;

742300 - Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice;

742400 - Imputirane prodaje dobara i usluga.

Sintetički konto 742100 - Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike, prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova, prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština, prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 742200 - Takse i naknade sadrži analitička konta na kojima se knjiže konzularne takse, takse u korist nivoa Republike, takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija, takse u korist nivoa gradova, takse u korist nivoa opština, takse u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje, takse u korist republičkih sudova, naknade za priređivanje igara na sreću i druge naknade.

Sintetički konto 742300 - Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice, prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice, prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice, prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice, prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice, prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice i prihodi indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima.

Sintetički konto 742400 - Imputirane prodaje dobara i usluga sadrži analitički konto na kojem se knjiže imputirane prodaje dobara i usluga.

Grupa 743000 - Novčane kazne i oduzeta imovinska korist sadrži sintetička konta, i to:

743100 - Prihodi od novčanih kazni za krivična dela;

743200 - Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe;

743300 - Prihodi od novčanih kazni za prekršaje;

743400 - Prihodi od penala;

743500 - Prihodi od oduzete imovinske koristi;

743900 - Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi.

Sintetički konto 743100 - Prihodi od novčanih kazni za krivična dela sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike, prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova, prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština i prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 743200 - Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike, prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova, prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština i prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 743300 - Prihodi od novčanih kazni za prekršaje sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike, prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova, prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština i prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 743400 - Prihodi od penala sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od penala u korist nivoa Republike, prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od penala u korist nivoa gradova, prihodi od penala u korist nivoa opština i prihodi od penala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 743500 - Prihodi od oduzete imovinske koristi sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike, prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija, prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova, prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 743900 - Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi sadrži analitička konta na kojima se knjiže ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike, ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija, ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova, ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština i ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 744000 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica sadrži sintetička konta, i to:

744100 - Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica;

744200 - Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica.

Sintetički konto 744100 - Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike, tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija, tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova, tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština i tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 744200 - Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica sadrži analitička konta na kojima se knjiže kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike, kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija, kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova, kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština i kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 745000 - Mešoviti i neodređeni prihodi sadrži sintetički konto:

745100 - Mešoviti i neodređeni prihodi.

Sintetički konto 745100 - Mešoviti i neodređeni prihodi sadrži analitička konta na kojima se knjiže prihodi po osnovu posebnih propisa, mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike, mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija, mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova, mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština i mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 770000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda sadrži grupe, i to:

771000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda;

772000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine.

Grupa 771000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda sadrži sintetički konto:

771100 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda.

Sintetički konto 771100 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda sadrži analitički konto na kojem se knjiže memorandumske stavke za refundaciju rashoda.

Grupa 772000 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine sadrži sintetički konto:

772100 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine.

Sintetički konto 772100 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine sadrži analitička konta na kojima se knjiže memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine i memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU.

Kategorija 780000 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou sadrži grupu:

781000 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou.

Grupa 781000 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou sadrži sintetički konto:

781100 - Transferi između korisnika na istom nivou;

781300 - Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 781100 - Transferi između korisnika na istom nivou sadrži analitički konto na kojem se knjiže transferi između korisnika na istom nivou i transferi iz budžeta Republike u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 781300 - Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje sadrži analitička konta na kojima se knjiže transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Republičkog fonda za PIO osiguranika zaposlenih, osiguranika poljoprivrednika i osiguranika samostalnih delatnosti, transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Nacionalne službe za zapošljavanje i transferi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje.

Kategorija 790000 - Prihodi iz budžeta sadrži grupu:

791000 - Prihodi iz budžeta.

Grupa 791000 - Prihodi iz budžeta sadrži sintetički konto:

791100 - Prihodi iz budžeta.

Sintetički konto 791100 - Prihodi iz budžeta sadrži analitički konto na kojem se knjiže prihodi iz budžeta.

KLASA 800000 - PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

Član 18

Klasa 800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine sadrži kategorije, i to:

810000 - Primanja od prodaje osnovnih sredstava;

820000 - Primanja od prodaje zaliha;

830000 - Primanja od prodaje dragocenosti;

840000 - Primanja od prodaje prirodne imovine.

Kategorija 810000 - Primanja od prodaje osnovnih sredstava sadrži grupe, i to:

811000 - Primanja od prodaje nepokretnosti;

812000 - Primanja od prodaje pokretne imovine;

813000 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava.

Grupa 811000 - Primanja od prodaje nepokretnosti sadrži sintetički konto:

811100 - Primanja od prodaje nepokretnosti.

Sintetički konto 811100 - Primanja od prodaje nepokretnosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa Republike, primanja od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova, primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština, primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje i primanja od prodaje nepokretnosti u pokrajinskoj svojini koje koriste organi teritorijalnih autonomija.

Grupa 812000 - Primanja od prodaje pokretne imovine sadrži sintetički konto:

812100 - Primanja od prodaje pokretne imovine.

Sintetički konto 812100 - Primanja od prodaje pokretne imovine sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa Republike, primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova, primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština i primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 813000 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava sadrži sintetički konto:

813100 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava.

Sintetički konto 813100 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike, primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova, primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa opština i primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 820000 - Primanja od prodaje zaliha sadrži grupe, i to:

821000 - Primanja od prodaje robnih rezervi;

822000 - Primanja od prodaje zaliha proizvodnje;

823000 - Primanja od prodaje robe za dalju prodaju.

Grupa 821000 - Primanja od prodaje robnih rezervi sadrži sintetički konto:

821100 - Primanja od prodaje robnih rezervi.

Sintetički konto 821100 - Primanja od prodaje robnih rezervi sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike, primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova, primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa opština i primanja od prodaje robnih rezervi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 822000 - Primanja od prodaje zaliha proizvodnje sadrži sintetički konto:

822100 - Primanja od prodaje zaliha proizvodnje.

Sintetički konto 822100 - Primanja od prodaje zaliha proizvodnje sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa Republike, primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa gradova, primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist nivoa opština i primanja od prodaje zaliha proizvodnje u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 823000 - Primanja od prodaje robe za dalju prodaju sadrži sintetički konto:

823100 - Primanja od prodaje robe za dalju prodaju.

Sintetički konto 823100 - Primanja od prodaje robe za dalju prodaju sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa Republike, primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa gradova, primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist nivoa opština i primanja od prodaje robe za dalju prodaju u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 830000 - Primanja od prodaje dragocenosti sadrži grupu:

831000 - Primanja od prodaje dragocenosti.

Grupa 831000 - Primanja od prodaje dragocenosti sadrži sintetički konto:

831100 - Primanja od prodaje dragocenosti.

Sintetički konto 831100 - Primanja od prodaje dragocenosti sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje dragocenosti u korist budžeta Republike, primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa gradova, primanja od prodaje dragocenosti u korist nivoa opština i primanja od prodaje dragocenosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 840000 - Primanja od prodaje prirodne imovine sadrži grupe, i to:

841000 - Primanja od prodaje zemljišta;

842000 - Primanja od prodaje podzemnih blaga;

843000 - Primanja od prodaje šuma i voda.

Grupa 841000 - Primanja od prodaje zemljišta sadrži sintetički konto:

841100 - Primanja od prodaje zemljišta.

Sintetički konto 841100 - Primanja od prodaje zemljišta sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa Republike, primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova, primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština i primanja od prodaje zemljišta u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 842000 - Primanja od prodaje podzemnih blaga sadrži sintetički konto:

842100 - Primanja od prodaje podzemnih blaga.

Sintetički konto 842100 - Primanja od prodaje podzemnih blaga sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa Republike, primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa gradova, primanja od prodaje podzemnih blaga u korist nivoa opština i primanja od prodaje podzemnih blaga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 843000 - Primanja od prodaje šuma i voda sadrži sintetički konto, i to:

843100 - Primanja od prodaje šuma i voda.

Sintetički konto 843100 - Primanja od prodaje šuma i voda sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa Republike, primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa gradova, primanja od prodaje šuma i voda u korist nivoa opština i primanja od prodaje šuma i voda u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

KLASA 900000 - PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

Član 19

Klasa 900000 - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine sadrži kategorije, i to:

910000 - Primanja od zaduživanja;

920000 - Primanja od prodaje finansijske imovine;

990000 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

Kategorija 910000 - Primanja od zaduživanja sadrži grupe, i to:

911000 - Primanja od domaćih zaduživanja;

912000 - Primanja od inostranog zaduživanja;

Grupa 911000 - Primanja od domaćih zaduživanja sadrži sintetička konta, i to:

911100 - Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

911200 - Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti;

911300 - Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji;

911400 - Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji;

911500 - Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji;

911600 - Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji;

911700 - Primanja od domaćih finansijskih derivata;

911800 - Primanja od domaćih menica;

911900 - Ispravka unutrašnjeg duga.

Sintetički konto 911100 - Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike, primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova, primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština i primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911200 - Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911300 - Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911400 - Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911500 - Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911600 - Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911700 - Primanja od domaćih finansijskih derivata sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa Republike, primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa gradova, primanja od domaćih finansijskih derivata u korist nivoa opština i primanja od domaćih finansijskih derivata u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911800 - Primanja od domaćih menica sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od domaćih menica u korist nivoa Republike, primanja od domaćih menica u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od domaćih menica u korist nivoa gradova, primanja od domaćih menica u korist nivoa opština i primanja od domaćih menica u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 911900 - Ispravka unutrašnjeg duga sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa Republike, primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova, primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa opština i primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 912000 - Primanja od inostranog zaduživanja sadrži sintetička konta, i to:

912100 - Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu;

912200 - Primanja od zaduživanja od inostranih država;

912300 - Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija;

912400 - Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka;

912500 - Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca;

912600 - Primanja od inostranih finansijskih derivata;

912900 - Ispravka spoljnog duga.

Sintetički konto 912100 - Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa Republike, primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa gradova, primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist nivoa opština i primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912200 - Primanja od zaduživanja od inostranih država sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od inostranih država u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912300 - Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912400 - Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912500 - Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike, primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa gradova, primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa opština i primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912600 - Primanja od inostranih finansijskih derivata sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa Republike, primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa gradova, primanja od inostranih finansijskih derivata u korist nivoa opština i primanja od inostranih finansijskih derivata u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 912900 - Ispravka spoljnog duga sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa Republike, primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa gradova, primanja od ispravke spoljnog duga u korist nivoa opština i primanja od ispravke spoljnog duga u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Kategorija 920000 - Primanja od prodaje finansijske imovine sadrži grupe, i to:

921000 - Primanja od prodaje domaće finansijske imovine;

922000 - Primanja od prodaje strane finansijske imovine.

Grupa 921000 - Primanja od prodaje domaće finansijske imovine sadrži sintetička konta, i to:

921100 - Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

921200 - Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti;

921300 - Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama;

921400 - Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama;

921500 - Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama;

921600 - Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji;

921700 - Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji;

921800 - Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji;

921900 - Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

Sintetički konto 921100 - Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike, primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova, primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština i primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921200 - Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921300 - Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921400 - Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921500 - Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921600 - Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921700 - Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921800 - Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 921900 - Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike, primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova, primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Grupa 922000 - Primanja od prodaje strane finansijske imovine sadrži sintetička konta, i to:

922100 - Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

922200 - Primanja od otplate kredita datih stranim vladama;

922300 - Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama;

922400 - Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama;

922500 - Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama;

922600 - Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama;

922700 - Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala;

922800 - Primanja od prodaje strane valute.

Sintetički konto 922100 - Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa Republike, primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa gradova, primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist nivoa opština i primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922200 - Primanja od otplate kredita datih stranim vladama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih stranim vladama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922300 - Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922400 - Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922500 - Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922600 - Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa Republike, primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa gradova, primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist nivoa opština i primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922700 - Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala sadrži analitička konta na kojima se knjiže primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa Republike, primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa teritorijalnih autonomija, primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova, primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština i primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sintetički konto 922800 - Primanja od prodaje strane valute sadrži analitički konto na kojem se knjiže primanja od prodaje strane valute.

Kategorija 990000 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine sadrži grupu:

999000 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

Grupa 999000 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine sadrži sintetički konto:

999900 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

Sintetički konto 999900 - Kontra knjiženje - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine sadrži analitički konto na kojem se vrši kontra knjiženje, odnosno zatvara klasa 900000 na kraju obračunskog perioda.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 - ispravka, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 i 105/15).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2016. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 49/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 93/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)

Član 7

Odredbe člana 1. primenjuju se od 1. januara 2022. godine.

Odredbe čl. 5. i 6. ovog pravilnika u delu koji se odnosi na izmene u kategoriji 780000 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou, primenjuju se počev od 1. januara 2023. godine i koriste se u izradi finansijskih planova za 2023. godinu.

Odredba člana 6. ovog pravilnika u delu koji se odnosi na subanalitički konto 713427 - Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima primenjuje se od 31. marta 2022. godine.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

Član 2

Odredbe člana 1. ovog pravilnika u delu koji se odnosi na izmenu i dopune u kategoriji 740000 - Drugi prihodi, primenjuju se počev od 1. januara 2023. godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. oktobra 2023. godine, s tim da se odredbe člana 1. st. 1. i 2. ovog pravilnika primenjuju od 1. januara 2024. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.