Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 i 130/2021)

Prilog 1

 

ŠEMA FUNKCIONALNE KLASIFIKACIJE

 

Kategorija

Grupa

Klasa

Opis

1

2

3

4

000

   

SOCIJALNA ZAŠTITA

 

010

 

Bolest i invalidnost

 

020

 

Starost

 

030

 

Korisnici porodične penzije

 

040

 

Porodica i deca

 

050

 

Nezaposlenost

 

060

 

Stanovanje

 

070

 

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

 

080

 

Socijalna zaštita - istraživanje i razvoj

 

090

 

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

100

   

OPŠTE JAVNE USLUGE

 

110

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

   

111

Izvršni i zakonodavni organi

   

112

Finansijski i fiskalni poslovi

   

113

Spoljni poslovi

 

120

 

Ekonomska pomoć inostranstvu

   

121

Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji

   

122

Ekonomska pomoć preko međunarodnih organizacija

 

130

 

Opšte usluge

   

131

Opšte kadrovske usluge

   

132

Opšte usluge planiranja i statistike

   

133

Ostale opšte usluge

 

140

 

Osnovno istraživanje

 

150

 

Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj

 

160

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

 

170

 

Transakcije javnog duga

 

180

 

Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

200

   

ODBRANA

 

210

 

Vojna odbrana

 

220

 

Civilna odbrana

 

230

 

Vojna pomoć inostranstvu

 

240

 

Odbrana - istraživanje i razvoj

 

250

 

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

300

   

JAVNI RED I BEZBEDNOST

 

310

 

Usluge policije

 

320

 

Usluge protivpožarne zaštite

 

330

 

Sudovi

 

340

 

Zatvori

 

350

 

Javni red i bezbednost - istraživanje i razvoj

 

360

 

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

400

   

EKONOMSKI POSLOVI

 

410

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

   

411

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

   

412

Opšti poslovi po pitanju rada

 

420

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

   

421

Poljoprivreda

   

422

Šumarstvo

   

423

Lov i ribolov

 

430

 

Gorivo i energija

   

431

Ugalj i ostala čvrsta mineralna goriva

   

432

Nafta i prirodni gas

   

433

Nuklearno gorivo

   

434

Ostala goriva

   

435

Električna energija

   

436

Ostala energija

 

440

 

Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

   

441

Iskopavanje mineralnih resursa, izuzev mineralnih goriva

   

442

Proizvodnja

   

443

Izgradnja

 

450

 

Saobraćaj

   

451

Drumski saobraćaj

   

452

Vodeni saobraćaj

   

453

Železnički saobraćaj

   

454

Vazdušni saobraćaj

   

455

Cevovodi i drugi oblici saobraćaja

 

460

 

Komunikacije

 

470

 

Ostale delatnosti

   

471

Trgovina, smeštaj i skladištenje

   

472

Hoteli i restorani

   

473

Turizam

   

474

Višenamenski razvojni projekti

 

480

 

Ekonomski poslovi - istraživanje i razvoj

   

481

Istraživanje i razvoj - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

   

482

Istraživanje i razvoj - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

   

483

Istraživanje i razvoj - Gorivo i energija

   

484

Istraživanje i razvoj - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

   

485

Istraživanje i razvoj - Saobraćaj

   

486

Istraživanje i razvoj - Komunikacije

   

487

Istraživanje i razvoj - Ostale delatnosti

 

490

 

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

500

   

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

510

 

Upravljanje otpadom

 

520

 

Upravljanje otpadnim vodama

 

530

 

Smanjenje zagađenosti

 

540

 

Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika

 

550

 

Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj

 

560

 

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

600

   

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

 

610

 

Stambeni razvoj

 

620

 

Razvoj zajednice

 

630

 

Vodosnabdevanje

 

640

 

Ulična rasveta

 

650

 

Poslovi stanovanja i zajednice - istraživanje i razvoj

 

660

 

Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu

700

   

ZDRAVSTVO

 

710

 

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

   

711

Farmaceutski proizvodi

   

712

Ostali medicinski proizvodi

   

713

Terapeutska pomagala i oprema

 

720

 

Vanbolničke usluge

   

721

Opšte medicinske usluge

   

722

Specijalizovane medicinske usluge

   

723

Stomatološke usluge

   

724

Paramedicinske usluge

 

730

 

Bolničke usluge

   

731

Opšte bolničke usluge

   

732

Specijalizovane bolničke usluge

   

733

Usluge medicinskih centara i porodilišta

   

734

Usluge domova za negu i oporavak

 

740

 

Usluge javnog zdravstva

 

750

 

Zdravstvo istraživanje i razvoj

 

760

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

800

   

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE

 

810

 

Usluge rekreacije i sporta

 

820

 

Usluge kulture

 

830

 

Usluge emitovanja i štampanja

 

840

 

Verske i ostale usluge zajednice

 

850

 

Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj

 

860

 

Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu

900

   

OBRAZOVANJE

 

910

 

Predškolsko i osnovno obrazovanje

   

911

Predškolsko obrazovanje

   

912

Osnovno obrazovanje

   

913

Osnovno obrazovanje sa domom učenika

   

914

Osnovno obrazovanje sa srednjom školom

   

915

Specijalno osnovno obrazovanje

   

916

Osnovno obrazovanje sa srednjom školom i domom učenika

 

920

 

Srednje obrazovanje

   

921

Niže srednje obrazovanje

   

922

Više srednje obrazovanje

   

923

Srednje obrazovanje sa domom učenika

 

930

 

Više obrazovanje

   

931

Više obrazovanje

   

932

Više obrazovanje sa studentskim domom

 

940

 

Visoko obrazovanje

   

941

Visoko obrazovanje - prvi stepen

   

942

Visoko obrazovanje - drugi stepen

 

950

 

Obrazovanje koje nije definisano nivoom

 

960

 

Pomoćne usluge obrazovanju

 

970

 

Obrazovanje - istraživanje i razvoj

 

980

 

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

 

 

Prilog 2

 

KONTNI PLAN

KLASA 000000 - NEFINANSIJSKA IMOVINA

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

000000

       

NEFINANSIJSKA IMOVINA

010000

       

NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA

 

011000

     

NEKRETNINE I OPREMA

   

011100

   

Zgrade i građevinski objekti

     

011110

 

Stambene zgrade i stanovi

       

011111

Stambene zgrade za javne službenike

       

011112

Stambeni prostor za socijalne grupe

       

011113

Stambeni prostor za izbeglice

       

011115

Ostale stambene zgrade

       

011116

Lizing stambenih zgrada i stanova

       

011117

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova

       

011118

Druge promene u obimu stambenih zgrada i stanova

       

011119

Ispravka vrednosti stambenih zgrada i stanova

     

011120

 

Poslovne zgrade

       

011121

Bolnice, domovi zdravlja i starački domovi

       

011125

Ostale poslovne zgrade

       

011126

Lizing poslovnih zgrada

       

011127

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnih zgrada

       

011128

Druge promene u obimu poslovnih zgrada

       

011129

Ispravka vrednosti poslovnih zgrada

     

011130

 

Poslovni prostor i drugi objekti

       

011131

Objekti za potrebe obrazovanja

       

011132

Restorani, odmarališta

       

011133

Skladišta, silosi, garaže i sl.

       

011134

Granični prelazi

       

011135

Fabričke hale

       

011136

Lizing poslovnog prostora i drugih objekata

       

011137

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnog prostora i drugih objekata

       

011138

Druge promene u obimu poslovnog prostora i drugih objekata

       

011139

Ispravka vrednosti poslovnog prostora i drugih objekata

     

011140

 

Saobraćajni objekti

       

011141

Autoputevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli

       

011142

Pruge

       

011143

Aerodromske piste

       

011145

Ostali saobraćajni objekti

       

011146

Lizing saobraćajnih objekata

       

011147

 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti saobraćajnih objekata

       

011148

Druge promene u obimu saobraćajnih objekata

       

011149

Ispravka vrednosti saobraćajnih objekata

     

011150

 

Vodovodna infrastruktura

       

011151

Vodovod

       

011152

Kanalizacija

       

011153

Luke

       

011154

Brane

       

011155

Ostali oblici vodovodne infrastrukture

       

011156

Lizing vodovodne infrastrukture

       

011157

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti vodovodne infrastrukture

       

011158

Druge promene u obimu vodovodne infrastrukture

       

011159

Ispravka vrednosti vodovodne infrastrukture

     

011190

 

Ostali objekti

       

011191

Plinovodi

       

011192

Komunikacioni i električni vodovi

       

011193

Sportski i rekreacioni objekti

       

011194

Ustanove kulture

       

011195

Zatvori

       

011196

Lizing ostalih objekata

       

011197

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti ostalih objekata

       

011198

Druge promene u obimu ostalih objekata

       

011199

Ispravka vrednosti ostalih objekata

   

011200

   

Oprema

     

011210

 

Oprema za saobraćaj

       

011211

Oprema za kopneni saobraćaj

       

011212

Plovni objekti

       

011213

Oprema za vazdušni saobraćaj

       

011215

Ostala oprema za saobraćaj

       

011216

Lizing opreme za saobraćaj

       

011217

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti saobraćajne opreme

       

011218

Druge promene u obimu saobraćajne opreme

       

011219

Ispravka vrednosti saobraćajne opreme

     

011220

 

Administrativna oprema

       

011221

Kancelarijska oprema

       

011222

Računarska oprema

       

011223

Komunikaciona oprema

       

011224

Elektronska i fotografska oprema

       

011225

Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo

       

011226

Lizing administrativne opreme

       

011227

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti administrativne opreme

       

011228

Druge promene u obimu administrativne opreme

       

011229

Ispravka vrednosti administrativne opreme

     

011230

 

Oprema za poljoprivredu

       

011231

Oprema za poljoprivredu

       

011236

Lizing opreme za poljoprivredu

       

011237

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poljoprivredne opreme

       

011238

Druge promene u obimu poljoprivredne opreme

       

011239

Ispravka vrednosti poljoprivredne opreme

     

011240

 

Oprema za zaštitu životne sredine

       

011241

Oprema za zaštitu životne sredine

       

011246

Lizing opreme za zaštitu životne sredine

       

011247

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za zaštitu životne sredine

       

011248

Druge promene u obimu opreme za zaštitu životne sredine

       

011249

Ispravka vrednosti opreme za zaštitu životne okoline

     

011250

 

Medicinska i laboratorijska oprema

       

011251

Medicinska oprema

       

011252

Laboratorijska oprema

       

011253

Merni i kontrolni instrumenti

       

011255

Ostala medicinska i laboratorijska oprema

       

011256

Lizing medicinske i laboratorijske opreme

       

011257

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti medicinske i laboratorijske opreme

       

011258

Druge promene u obimu medicinske i laboratorijske opreme

       

011259

Ispravka vrednosti medicinske i laboratorijske opreme

     

011260

 

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

011261

Oprema za obrazovanje

       

011262

Oprema za nauku

       

011263

Oprema za kulturu

       

011264

Oprema za sport

       

011266

Lizing opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

011267

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

011268

Druge promene u obimu opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

011269

Ispravka vrednosti opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

     

011270

 

Oprema za vojsku

       

011271

Oprema za vojsku

       

011276

Lizing opreme za vojsku

       

011277

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za vojsku

       

011278

Druge promene u obimu opreme za vojsku

       

011279

Ispravka vrednosti opreme za vojsku

     

011280

 

Oprema za javnu bezbednost

       

011281

Oprema za javnu bezbednost

       

011286

Lizing opreme za javnu bezbednost

       

011287

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za javnu bezbednost

       

011288

Druge promene u obimu opreme za javnu bezbednost

       

011289

Ispravka vrednosti opreme za javnu bezbednost

     

011290

 

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

       

011291

Proizvodna oprema

       

011292

Motorna oprema

       

011293

Nepokretna oprema

       

011294

Nemotorna oprema

       

011296

Lizing opreme za proizvodnju, motornu, nepokretnu i nemotornu opremu

       

011297

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

       

011298

Druge promene u obimu opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

       

011299

Ispravka vrednosti opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

   

011300

   

Ostale nekretnine i oprema

     

011310

 

Ostale nekretnine i oprema

       

011311

Ostale nekretnine i oprema

       

011316

Lizing - ostale nekretnine i oprema

       

011317

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti - ostale nekretnine i oprema

       

011318

Druge promene u obimu - ostale nekretnine i oprema

       

011319

Ispravka vrednosti - ostale nekretnine i oprema

 

012000

     

KULTIVISANA IMOVINA

   

012100

   

Kultivisana imovina

     

012110

 

Kultivisana imovina

       

012111

Osnovno stado

       

012112

Višegodišnji zasadi

       

012117

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti kultivisane imovine

       

012118

Druge promene u obimu kultivisane imovine

       

012119

Ispravka vrednosti kultivisane imovine

 

013000

     

DRAGOCENOSTI

   

013100

   

Dragocenosti

     

013110

 

Dragocenosti

       

013111

Zlato

       

013112

Srebro

       

013113

Nakit od plemenitih metala

       

013114

Antika i drugi predmeti

       

013115

Ostale dragocenosti

       

013117

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti dragocenosti

       

013118

Druge promene u obimu dragocenosti

       

013119

Ispravka vrednosti dragocenosti

 

014000

     

PRIRODNA IMOVINA

   

014100

   

Zemljište

     

014110

 

Zemljište

       

014111

Poljoprivredno zemljište

       

014112

Građevinsko zemljište

       

014113

Zemlja koja je ispod zgrada i objekata

       

014114

Sportski tereni i pridružena vodena površina

       

014115

Ostalo zemljište i pridružena vodena površina

       

014117

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti zemljišta

       

014118

Druge promene u obimu zemljišta

       

014119

Ispravka vrednosti zemljišta

   

014200

   

Podzemna blaga

     

014210

 

Podzemna blaga

       

014211

Kopovi

       

014212

Ugalj, nafta i prirodni gas

       

014213

Mineralne rezerve metala

       

014217

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti podzemnih blaga

       

014218

Druge promene u obimu podzemnih blaga

       

014219

Ispravka vrednosti podzemnih blaga

   

014300

   

Šume i vode

     

014310

 

Šume

       

014311

Šume

       

014317

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti šuma

       

014318

Druge promene u obimu šuma

       

014319

Trošenje vrednosti šuma

     

014320

 

Vode

       

014321

Vode

       

014327

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti vode

       

014328

Druge promene u obimu vode

       

014329

Ispravka vrednosti vode

 

015000

     

NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI

   

015100

   

Nefinansijska imovina u pripremi

     

015110

 

Građevinski objekti u pripremi

       

015111

Stambeni građevinski objekti u pripremi

       

015112

Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti u pripremi

       

015113

Saobraćajni objekti u pripremi

       

015114

Vodovodna infrastruktura u pripremi

       

015115

Drugi objekti u pripremi

     

015120

 

Oprema u pripremi

       

015121

Saobraćajna oprema u pripremi

       

015122

Administrativna oprema u pripremi

       

015123

Poljoprivredna oprema u pripremi

       

015124

Oprema za zaštitu životne sredine u pripremi

       

015125

Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi

       

015126

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u pripremi

       

015127

Oprema za vojsku u pripremi

       

015128

Oprema za javnu bezbednost u pripremi

       

015129

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema u pripremi

     

015130

 

Ostale nekretnine i oprema u pripremi

       

015131

Ostale nekretnine i oprema u pripremi

     

015140

 

Kultivisana imovina u pripremi

       

015141

Kultivisana imovina u pripremi

     

015150

 

Dragocenosti u pripremi

       

015151

Dragocenosti u pripremi

     

015160

 

Zemljište u pripremi

       

015161

Zemljište u pripremi

     

015170

 

Podzemna blaga u pripremi

       

015171

Podzemna blaga u pripremi

     

015180

 

Šume i vode u pripremi

       

015181

Šume u pripremi

       

015182

Voda u pripremi

   

015200

   

Avansi za nefinansijsku imovinu

     

015210

 

Avansi za građevinske objekte

       

015211

Avansi za stambene objekte

       

015212

Avansi za poslovne zgrade i druge objekte

       

015213

Avansi za saobraćajne objekte

       

015214

Avansi za vodovodnu infrastrukturu

       

015215

Avansi za druge objekte

     

015220

 

Avansi za opremu

       

015221

Avansi za saobraćajnu opremu

       

015222

Avansi za administrativnu opremu

       

015223

Avansi za poljoprivrednu opremu

       

015224

Avansi za opremu za zaštitu životne sredine

       

015225

Avansi za medicinsku i laboratorijsku opremu

       

015226

Avansi za opremu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

015227

Avansi za opremu za vojsku

       

015228

Avansi za opremu za javnu bezbednost

       

015229

Avansi za opremu za proizvodnju, motornu, nepokretnu i nemotornu opremu

     

015230

 

Avansi za ostale nekretnine i opremu

       

015231

Avansi za ostale nekretnine i opremu

     

015240

 

Avansi za kultivisanu imovinu

       

015241

Avansi za kultivisanu imovinu

     

015250

 

Avansi za dragocenosti

       

015251

Avansi za dragocenosti

     

015260

 

Avansi za zemljište

       

015261

Avansi za zemljište

     

015270

 

Avansi za podzemna blaga

       

015271

Avansi za podzemna blaga

     

015280

 

Avansi za šume i vode

       

015281

Avansi za šume

       

015282

Avansi za vode

 

016000

     

NEMATERIJALNA IMOVINA

   

016100

   

Nematerijalna imovina

     

016110

 

Kompjuterski softver

       

016111

Kompjuterski softver

       

016117

Dobiti koje su rezultat promene kompjuterskog softvera

       

016118

Druge promene u obimu kompjuterskog softvera

       

016119

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u kompjuterski softver

     

016120

 

Književna i umetnička dela

       

016121

Književna i umetnička dela

       

016127

Dobiti koje su rezultat promene književnih i umetničkih dela

       

016128

Druge promene u obimu nematerijalnih književnih i umetničkih dela

       

016129

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u književna i umetnička dela

     

016130

 

Patenti

       

016131

Patenti

       

016137

Dobiti koje su rezultat promene patenata

       

016138

Druge promene u obimu nematerijalnih patenata

       

016139

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u patente

     

016140

 

Goodwill

       

016141

Goodwill

       

016147

Dobiti koje su rezultat promene Goodwill-a

       

016148

Druge promene u obimu Goodwill-a

       

016149

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u Goodwill

     

016150

 

Troškovi za razvoj

       

016151

Troškovi za razvoj

       

016157

Dobiti koje su rezultat promene nematerijalnih osnovnih sredstava

       

016158

Druge promene u obimu nematerijalnih osnovnih sredstava

       

016159

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u osnovna sredstva

     

016160

 

Ostala nematerijalna osnovna sredstva

       

016161

Ostala nematerijalna osnovna sredstva

       

016167

Dobiti koje su rezultat promene ostalih nematerijalnih osnovnih sredstava

       

016168

Druge promene u obimu ostalih nematerijalnih osnovnih sredstava

       

016169

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u ostala nematerijalna osnovna sredstava

     

016170

 

Ostala nematerijalna imovina

       

016171

Ostala nematerijalna imovina

       

016177

Dobiti koje su rezultat promene ostale nematerijalne imovine

       

016178

Druge promene u obimu ostale nematerijalne imovine

       

016179

Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu

     

016180

 

Nematerijalna imovina u pripremi

       

016181

Nematerijalna imovina u pripremi

     

016190

 

Avansi za nematerijalnu imovinu

       

016191

Avansi za nematerijalnu imovinu

020000

       

NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA

 

021000

     

ZALIHE

   

021100

   

Robne rezerve

     

021110

 

Robne rezerve

       

021111

Robne rezerve

       

021117

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti robnih rezervi

       

021118

Druge promene u obimu robnih rezervi

       

021119

Ispravka vrednosti robnih rezervi

   

021200

   

Zalihe proizvodnje

     

021210

 

Materijali

       

021211

Materijali

     

021220

 

Nedovršena proizvodnja

       

021221

Nedovršena proizvodnja

     

021230

 

Gotovi proizvodi

       

021231

Gotovi proizvodi

   

021300

   

Roba za dalju prodaju

     

021310

 

Roba za dalju prodaju

       

021311

Roba za dalju prodaju u prometu na veliko

       

021312

Roba za dalju prodaju u prometu na malo

       

021313

Ukalkulisana razlika u ceni robe za dalju prodaju

       

021314

Ukalkulisani porez robe za dalju prodaju

       

021319

Ispravka vrednosti robe za dalju prodaju

 

022000

     

ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA

   

022100

   

Zalihe sitnog inventara

     

022110

 

Zalihe sitnog inventara

       

022111

Zalihe sitnog inventara

     

022120

 

Sitan inventar u upotrebi

       

022121

Sitan inventar u upotrebi

       

022129

Ispravka vrednosti sitnog inventara

   

022200

   

Zalihe potrošnog materijala

     

022210

 

Zalihe materijala za stalne troškove

       

022211

Zalihe materijala za grejanje

     

022220

 

Zalihe materijala za popravke i održavanje

       

022221

Zalihe materijala za popravke zgrada

       

022222

Zalihe materijala za popravke opreme

     

022230

 

Zalihe materijala u delatnosti

       

022231

Zalihe administrativnog materijala

       

022232

Zalihe materijala za poljoprivredu

       

022233

Zalihe materijala za obrazovanje zaposlenih

       

022234

Zalihe materijala za saobraćaj

       

022235

Zalihe materijala za očuvanje životne sredine

       

022236

Zalihe materijala za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

       

022237

Zalihe medicinskog i laboratorijskog materijala

       

022238

Zalihe materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

       

022239

Zalihe materijala za posebne namene

     

022240

 

Zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama

       

022241

Zalihe lekova na recept i pomagala u apotekama

       

022242

Ukalkulisana razlika u ceni za lekove na recept i pomagala

       

022243

Ukalkulisani porez na lekove na recept i pomagala

     

022290

 

Ispravka vrednosti zaliha potrošnog materijala

       

022291

Ispravka vrednosti zaliha materijala za stalne troškove

       

022292

Ispravka vrednosti zaliha materijala za popravke i održavanje

       

022293

Ispravka vrednosti zaliha materijala delatnosti

       

022294

Ispravka vrednosti lekova na recept i pomagala

KLASA 100000 - FINANSIJSKA IMOVINA

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

100000

       

FINANSIJSKA IMOVINA

110000

       

DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA

 

111000

     

DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA

   

111100

   

Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

     

111110

 

Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

111111

Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

111190

 

Ispravka vrednosti dugoročnih domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

111191

Ispravka vrednosti dugoročnih domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

111200

   

Krediti ostalim nivoima vlasti

     

111210

 

Krediti nivou Republike

       

111211

Krediti nivou Republike

     

111220

 

Krediti nivou teritorijalnih autonomija

       

111221

Krediti nivou teritorijalnih autonomija

     

111230

 

Krediti nivou gradova

       

111231

Krediti nivou gradova

     

111240

 

Krediti nivou opština

       

111241

Krediti nivou opština

     

111250

 

Krediti organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

111251

Krediti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

111252

Krediti Republičkom fondu za PIO

       

111255

Krediti Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

111256

Krediti Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

     

111290

 

Ispravka vrednosti kredita ostalim nivoima vlasti

       

111291

Ispravka vrednosti kredita nivou Republike

       

111292

Ispravka vrednosti kredita nivou teritorijalnih autonomija

       

111293

Ispravka vrednosti kredita nivou gradova

       

111294

Ispravka vrednosti kredita nivou opština

       

111295

Ispravka vrednosti kredita organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

   

111300

   

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

     

111310

 

Krediti Narodnoj banci Srbije

       

111311

Krediti Narodnoj banci Srbije

     

111380

 

Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

       

111381

Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

     

111390

 

Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim finansijskim institucijama

       

111391

Ispravka vrednosti kredita Narodnoj banci Srbije

       

111398

Ispravka vrednosti kredita ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

   

111400

   

Krediti domaćim poslovnim bankama

     

111410

 

Krediti domaćim poslovnim bankama

       

111411

Krediti domaćim poslovnim bankama

     

111490

 

Ispravka vrednosti kredita domaćim poslovnim bankama

       

111491

Ispravka vrednosti kredita domaćim poslovnim bankama

   

111500

   

Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama

     

111510

 

Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama

       

111511

Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama

     

111590

 

Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama

       

111591

Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama

   

111600

   

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

     

111610

 

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

       

111611

Krediti fizičkim licima u zemlji za potrebe stanovanja

       

111612

Krediti fizičkim licima u zemlji za komercijalne potrebe

       

111613

Krediti studentima i učenicima u zemlji

     

111690

 

Ispravka vrednosti kredita fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

       

111691

Ispravka vrednosti kredita fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

   

111700

   

Krediti domaćim nevladinim organizacijama

     

111710

 

Krediti udruženjima građana u zemlji

       

111711

Krediti udruženjima građana u zemlji

       

111712

Krediti neprofitnim organizacijama u zemlji

     

111790

 

Ispravka vrednosti kredita domaćim nevladinim organizacijama

       

111791

Ispravka vrednosti kredita domaćim nevladinim organizacijama

   

111800

   

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

     

111810

 

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

111811

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

     

111890

 

Ispravka vrednosti kredita domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

111891

Ispravka vrednosti kredita domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

   

111900

   

Domaće akcije i ostali kapital

     

111910

 

Učešće kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama

       

111911

Učešće kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama

     

111920

 

Učešće kapitala u domaćim javnim finansijskim institucijama

       

111921

Učešće kapitala u Narodnoj banci Srbije

       

111922

Učešće kapitala u ostalim domaćim finansijskim institucijama

     

111930

 

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

       

111931

Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

     

111940

 

Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama

       

111941

Učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama

     

111990

 

Ispravka vrednosti domaćih akcija i ostalog kapitala

       

111991

Ispravka vrednosti učešća kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama

       

111992

Ispravka vrednosti učešća kapitala u domaćim javnim finansijskim institucijama

       

111993

Ispravka vrednosti učešća kapitala u domaćim privatnim nefinansijskim preduzećima

       

111994

Ispravka vrednosti učešća kapitala u domaćim poslovnim bankama

 

112000

     

DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA

   

112100

   

Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija

     

112110

 

Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija

       

112111

Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija

     

112190

 

Ispravka vrednosti dugoročnih stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

112191

Ispravka vrednosti dugoročnih stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

112200

   

Krediti stranim vladama

     

112210

 

Krediti stranim vladama

       

112211

Krediti stranim vladama

     

112290

 

Ispravka vrednosti kredita datih stranim vladama

       

112291

Ispravka vrednosti kredita datih stranim vladama

   

112300

   

Krediti međunarodnim organizacijama

     

112310

 

Krediti međunarodnim organizacijama

       

112311

Krediti međunarodnim organizacijama

       

112312

Krediti za premošćavanje finansiranja projekata EU

     

112390

 

Ispravka vrednosti kredita međunarodnim organizacijama

       

112391

Ispravka vrednosti kredita međunarodnim organizacijama

   

112400

   

Krediti stranim poslovnim bankama

     

112410

 

Krediti stranim poslovnim bankama

       

112411

Krediti stranim poslovnim bankama

     

112490

 

Ispravka vrednosti kredita stranim poslovnim bankama

       

112491

Ispravka vrednosti kredita stranim poslovnim bankama

   

112500

   

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

     

112510

 

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

       

112511

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

     

112590

 

Ispravka vrednosti kredita stranim nefinansijskim institucijama

       

112591

Ispravka vrednosti kredita stranim nefinansijskim institucijama

   

112600

   

Krediti stranim nevladinim organizacijama

     

112610

 

Krediti stranim nevladinim organizacijama

       

112611

Krediti stranim udruženjima građana

       

112612

Krediti stranim neprofitnim institucijama

     

112690

 

Ispravka vrednosti kredita stranim nevladinim organizacijama

       

112691

Ispravka vrednosti kredita stranim nevladinim organizacijama

   

112700

   

Strane akcije i ostali kapital

     

112710

 

Učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama

       

112711

Učešće kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama

     

112720

 

Učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama

       

112721

Učešće kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama

     

112790

 

Ispravka vrednosti stranih akcija i ostalog kapitala

       

112791

Ispravka vrednosti učešća kapitala u međunarodnim finansijskim institucijama

       

112792

Ispravka vrednosti učešća kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama

   

112800

   

Strani finansijski derivati

     

112810

 

Strani finansijski derivati

       

112811

Strani finansijski derivati

120000

       

NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI

 

121000

     

NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI

   

121100

   

Žiro i tekući računi

     

121110

 

Žiro i tekući računi

       

121111

Žiro računi

       

121112

Tekući računi

       

121113

Prelazni račun

   

121200

   

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

     

121210

 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

       

121211

Izdvojena novčana sredstva za investicije

       

121212

Izdvojena novčana sredstva za isplatu čekova

       

121213

Izdvojena novčana sredstva za plaćanje carina i ostalih dažbina

       

121214

Izdvojena sredstva za stalne rezerve

       

121215

Izdvojena sredstva za posebne namene

       

121216

Izdvojena sredstva za stambenu izgradnju

       

121217

Neopozivi dokumentarni akreditivi

       

121218

Ostali akreditivi

       

121219

Ostala izdvojena sredstva

   

121300

   

Blagajna

     

121310

 

Blagajna

       

121311

Glavna blagajna

       

121312

Pomoćna blagajna

       

121313

Blagajna poštanskih maraka

       

121314

Blagajna sudskih maraka

       

121315

Blagajna bonova za gorivo

       

121319

Ostale blagajne

   

121400

   

Devizni račun

     

121410

 

Devizni račun

       

121411

Devizni račun kod domaćih banaka

       

121412

Devizni račun kod banaka u inostranstvu

       

121413

Devizni račun za ulog stranog lica

       

121414

Ostali devizni računi

       

121418

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti deviznih računa

       

121419

Prelazni devizni račun

   

121500

   

Devizni akreditivi

     

121510

 

Devizni akreditivi

       

121511

Akreditivi za plaćanje uvoza robe

       

121512

Akreditivi za plaćanje usluga u inostranstvu

       

121513

Ostali devizni akreditivi

       

121518

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti deviznih akreditiva

   

121600

   

Devizna blagajna

     

121610

 

Devizna blagajna

       

121611

Glavna devizna blagajna

       

121612

Devizna blagajna menjačnice

       

121618

Dobiti koje su rezultat promene vrednosti deviznih sredstava u blagajni

       

121619

Ostale devizne blagajne

   

121700

   

Ostala novčana sredstva

     

121710

 

Ostala novčana sredstva

       

121711

Novčana sredstva deponovana za neisplaćene zarade zaposlenih

       

121712

Novčana sredstva za naknade zarada za refundirano bolovanje, vojne vežbe i slično

       

121713

Novčana sredstva evidentnog računa prihoda budžetskih korisnika

       

121714

Novčana sredstva sudskog depozita

       

121715

Novčana sredstva kod banke za kupovinu deviza

       

121716

Novčana sredstva kod banke od prodaje deviza

       

121717

Novčana sredstva uputnica kod pošte

       

121718

Novčana sredstva uputnica kod Uprave za trezor

       

121719

Ostala novčana sredstva

   

121800

   

Plemeniti metali

     

121810

 

Plemeniti metali

       

121811

Monetarno zlato

       

121812

Specijalna prava vučenja

   

121900

   

Hartije od vrednosti

     

121910

 

Čekovi

       

121911

Dinarski čekovi pravnih lica

       

121912

Dinarski čekovi preduzetnika

       

121913

Dinarski čekovi građana

       

121914

Ostali dinarski čekovi

       

121915

Čekovi dati na naplatu

       

121916

Protestovani čekovi

       

121917

Čekovi u stranoj valuti

     

121920

 

Ostale hartije od vrednosti

       

121921

Obveznice

       

121922

Menice

     

121990

 

Ispravka vrednosti

       

121991

Ispravka vrednosti čekova

       

121992

Ispravka vrednosti ostalih hartija od vrednosti

 

122000

     

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

   

122100

   

Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja

     

122110

 

Kupci u zemlji

       

122111

Potraživanja od kupaca

       

122112

Potraživanja za prodatu komisionu i konsignacionu robu

       

122113

Sporna potraživanja od kupaca

       

122119

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji

     

122120

 

Kupci u inostranstvu

       

122121

Potraživanja od kupaca

       

122122

Sporna potraživanja od kupaca

       

122129

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu

     

122130

 

Potraživanja za kamate i dividende

       

122131

Potraživanja za ugovorene kamate

       

122132

Potraživanja za zatezne kamate

       

122133

Potraživanja za dividende

       

122139

Ispravka vrednosti potraživanja za kamate i dividende

     

122140

 

Potraživanja od zaposlenih

       

122141

Akontacije za službeno putovanje u zemlji

       

122142

Akontacije za službeno putovanje u inostranstvo

       

122143

Potraživanja po osnovu naknade štete

       

122144

Potraživanja po osnovu manjkova

       

122145

Potraživanja po osnovu benzinskih bonova

       

122146

Potraživanja za otkupljene stanove

       

122147

Potraživanja za stambene kredite

       

122148

Ostala potraživanja od zaposlenih

       

122149

Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih

     

122150

 

Potraživanja od drugih organa i organizacija

       

122151

Potraživanja od javnih prihoda za manje doznačena sredstva

       

122152

Potraživanja na osnovu subvencija i dotacija

       

122153

Potraživanja za regrese, premije i kompenzacije

       

122154

Potraživanja za povraćaj carina i drugih dažbina

       

122155

Ostala potraživanja od državnih organa i organizacija

       

122156

Potraživanja za neosigurana lica

       

122157

Sporna potraživanja

       

122159

Ispravka vrednosti potraživanja od drugih organa i organizacija

     

122160

 

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

       

122161

Potraživanja za preplaćene poreze na promet proizvoda i usluga

       

122162

Potraživanja za preplaćene poreze na zarade i naknade zarada

       

122163

Potraživanja za preplaćene doprinose na zarade i naknade zarada

       

122164

Potraživanja za preplaćene ostale poreze i doprinose

       

122165

Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima - stranim državljanima

       

122169

Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

     

122190

 

Ostala potraživanja

       

122191

Potraživanja po osnovu pozajmice iz stalne budžetske rezerve

       

122192

Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima

       

122193

Potraživanja od osiguravajućih organizacija za naknadu štete

       

122194

Potraživanja od drugih pravnih i fizičkih lica za naknadu štete

       

122195

Potraživanja za dospele otplate po dugoročnim plasmanima

       

122196

Depoziti kod sudova za veštačenje i za učešće na licitaciji

       

122197

Sporna potraživanja

       

122198

Ostala kratkoročna potraživanja

       

122199

Ispravka vrednosti ostalih potraživanja

 

123000

     

KRATKOROČNI PLASMANI

   

123100

   

Kratkoročni krediti

     

123110

 

Kratkoročni krediti dati u zemlji

       

123111

Krediti dati ostalim nivoima vlasti

       

123112

Krediti dati zaposlenima u skladu sa propisima

       

123113

Dati potrošački krediti

       

123119

Ostali domaći dati krediti

     

123120

 

Kratkoročni krediti dati u inostranstvu

       

123121

Krediti dati stranim vladama

       

123122

Krediti dati stranim pojedincima

       

123129

Ostali strani krediti

     

123130

 

Sporna potraživanja

       

123131

Sporna potraživanja

     

123190

 

Ispravka vrednosti kratkoročnih kredita

       

123191

Ispravka vrednosti kratkoročnih kredita

   

123200

   

Dati avansi, depoziti i kaucije

     

123210

 

Avansi za nabavku materijala

       

123211

Avansi za nabavku materijala

     

123220

 

Avansi za nabavku robe

       

123221

Avansi za nabavku robe

     

123230

 

Avansi za obavljanje usluga

       

123231

Avansi za obavljanje usluga

     

123240

 

Avansi za ostale potrebe

       

123241

Avansi za ostale potrebe

     

123250

 

Kratkoročni depoziti

       

123251

Kratkoročni depoziti

     

123260

 

Kratkoročne kaucije

       

123261

Kratkoročne kaucije

     

123290

 

Ispravka vrednosti avansa, depozita i kaucija

       

123291

Ispravka vrednosti avansa, depozita i kaucija

   

123300

   

Hartije od vrednosti namenjene prodaji

     

123310

 

Akcije

       

123311

Akcije

     

123320

 

Obveznice

       

123321

Obveznice

     

123330

 

Blagajnički zapisi

       

123331

Blagajnički zapisi

     

123340

 

Komercijalni zapisi

       

123341

Komercijalni zapisi

     

123350

 

Državni zapisi i sertifikati o depozitu

       

123351

Državni zapisi i sertifikati o depozitu

     

123360

 

Finansijski derivati kojima se trguje na berzi

       

123361

Finansijski derivati kojima se trguje na berzi

     

123370

 

Ostale kratkoročne i dugoročne hartije od vrednosti namenjene prodaji

       

123371

Ostale kratkoročne i dugoročne hartije od vrednosti namenjene prodaji

     

123380

 

Udeo u kapitalu drugog pravnog lica

       

123381

Udeo u kapitalu drugog pravnog lica

     

123390

 

Ispravka vrednosti hartija od vrednosti namenjenih prodaji

       

123391

Ispravka vrednosti hartija od vrednosti namenjenih prodaji

   

123900

   

Ostali kratkoročni plasmani

     

123910

 

Kratkoročno oročena dinarska sredstva

       

123911

Kratkoročno oročena dinarska sredstva

     

123920

 

Kratkoročno oročena devizna sredstva

       

123921

Kratkoročno oročena devizna sredstva

     

123930

 

Ostali kratkoročni plasmani u zemlji

       

123931

Ostali kratkoročni plasmani u zemlji

     

123940

 

Ostali kratkoročni plasmani u inostranstvu

       

123941

Ostali kratkoročni plasmani u inostranstvu

     

123950

 

Sporni ostali kratkoročni plasmani

       

123951

Sporni ostali kratkoročni plasmani

     

123960

 

Porez na dodatu vrednost

       

123961

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)

       

123962

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)

       

123963

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi

       

123964

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi

       

123965

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi

       

123966

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi

       

123967

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica

       

123968

PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku

       

123969

Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost

     

123990

 

Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih plasmana

       

123991

Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih plasmana

130000

       

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 

131000

     

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

   

131100

   

Razgraničeni rashodi do jedne godine

     

131110

 

Razgraničeni rashodi do jedne godine

       

131111

Unapred plaćena premija osiguranja

       

131112

Unapred plaćena zakupnina

       

131113

Unapred plaćena pretplata za stručne časopise i publikacije

       

131114

Unapred plaćeni rashodi grejanja

       

131119

Ostali unapred plaćeni rashodi

   

131200

   

Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci

     

131210

 

Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci

       

131211

Obračunati neplaćeni rashodi

       

131212

Obračunati neplaćeni izdaci

   

131300

   

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

     

131310

 

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

       

131311

Obračunati prihodi od kamata koje se odnose na obračunski period, a dospevaju za naplatu u narednom periodu

       

131312

Ostala aktivna vremenska razgraničenja