Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

("Sl. glasnik RS", br. 30/2006, 32/2016, 44/2018 - dr. zakon i 4/2024)


Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju sadržina, izgled i način popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i druga pitanja od značaja za podnošenje zahteva.

Član 2

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole sadrži:

I. Opšte podatke:

1. o zahtevu,

2. o operateru,

3. o postrojenju i njegovoj okolini,

4. o osoblju i investicionim troškovima,

5. o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti);

II. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama:

1. lokacija,

2. upravljanje zaštitom životne sredine,

3. korišćenje najbolje dostupnih tehnika BAT (eng. BAT - Best Available Techniques),

4. korišćenje resursa,

5. emisije u vazduh,

6. emisije štetnih i opasnih materija u vode,

7. zaštita zemljišta i podzemnih voda,

8. upravljanje otpadom,

9. buka i vibracije,

10. procena rizika od značajnih udesa,

11. mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja,

12. definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova,

13. netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži i priloge, i to:

1. dokumentaciju koja je propisana članom 9. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 25/15 i 109/21),

2. listu propisa, priručnika, obračunskih programa (za procenu koncentracija zagađujućih materija u životnoj sredini) korišćenih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole,

3. akt o pravu korišćenja resursa,

4. situacioni plan,

5. kopije svih dozvola, odobrenja i saglasnosti koje je operater naveo u zahtevu.

Član 3

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole se podnosi na propisanom obrascu nadležnom organu u papirnom obliku ili elektronskim putem.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana u papirnom obliku dostavlja se i primerak zahteva na prenosivom elektronskom nosaču informacija (CD ili USB).

Sadržina i izgled zahteva iz stava 1. ovog člana i način njegovog popunjavanja dati su na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina i izgled zahteva iz stava 1. ovog člana i način njegovog popunjavanja za izdavanje integrisane dozvole za aktivnost intenzivnog uzgoja svinja i živine, dati su na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina i izgled zahteva iz stava 1. ovog člana i način njegovog popunjavanja za izdavanje integrisane dozvole za aktivnost deponije koje primaju više od 10 t otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 t, isključujući deponije inertnog otpada, dati su na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".