Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

("Sl. glasnik RS", br. 30/2006, 32/2016 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju sadržina, izgled i način popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i druga pitanja od značaja za podnošenje zahteva.

Član 2

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole sadrži:

I. Opšte podatke:

1. o zahtevu,

2. o operateru,

3. o postrojenju i njegovoj okolini,

4. vrsti industrijske aktivnosti,

5. osoblju i investicionim troškovima;

II. Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama:

1. kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva,

2. podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti),

3. kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu;

III. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama:

1. lokacija,

2. upravljanje zaštitom životne sredine,

3. korišćenje najbolje dostupnih tehnika,

4. korišćenje resursa,

5. emisije u vazduh,

6. emisije štetnih i opasnih materija u vode,

7. zaštita zemljišta i podzemnih voda,

8. upravljanje otpadom,

9. buka i vibracije,

10. procena rizika od značajnih udesa,

11. mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja,

12. definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova,

13. netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži i priloge, i to:

1) dokumentaciju propisanu zakonom;

2) tabelarne preglede (dijagrame);

3) mape i skice;

4) kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenata;

5) akcione planove III.4 - III.10.

Član 3

Zahtev iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se nadležnom organu u dva istovetna primerka u originalu, a prilozi u originalu ili u overenim kopijama.

Sadržina i izgled zahteva iz stava 1. ovog člana i način njegovog popunjavanja dati su na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina i izgled zahteva iz stava 1. ovog člana i način njegovog popunjavanja za izdavanje integrisane dozvole za aktivnost intenzivnog uzgoja svinja i živine, dati su na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".