Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

("Sl. glasnik RS", br. 30/2006, 32/2016 i 44/2018 - dr. zakon)

Obrazac 1**

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

NAZIV OPERATERA
Sedište
Broj
Datum

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA _______________ I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI _______________, NA LOKACIJI _______________, U _______________

I Opšti podaci

1. O zahtevu

 

Novo postrojenje
Rad ili bitne izmene u radu postojećeg postrojenja
Prestanak aktivnosti
Revizija dozvole
Produženje važenja dozvole

2. O operateru

2.1.

Naziv

 

 

Sedište

 

 

Adresa

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

2.2.

Registarski broj i datum registracije

 

2.3.

Lice i podaci za kontakt

 

2.4.

Drugi podaci o operateru / pravnom licu

 

3. O postrojenju i njegovoj okolini

3.1.

Naziv

 

 

Adresa

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

3.2.

Lice i podaci za kontakt

 

3.3.

Naziv i adresa vlasnika zemljišta na kome se planira obavljanje aktivnosti

 

3.4.

Naziv i adresa vlasnika glavne i pomoćnih zgrada postrojenja u kome se aktivnost izvodi

 

3.5.

Informacija o uslovima utvrđenim u urbanističkom i prostornom planu

 

3.6.

Informacija o alternativnim lokacijama

 

3.7.

Informacija o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes

 

4. Vrsta industrijske aktivnosti

5. Osoblje i investicioni troškovi

5.1.

Broj zaposlenih u postojećim objektima

 

5.2.

Ukupni troškovi, sa novim investicijama

 

II Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama

1. Kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva

1.1.

Kratak opis aktivnosti

 

1.2.

Normalan broj radnih sati i dana u nedelji za obavljanje aktivnosti

 

1.3.

Planiran datum izgradnje

 

1.4.

Kapacitet proizvodnje i planirani obim godišnje proizvodnje

 

1.5.

Planirani datum puštanja u rad

 

1.6.

Prevoz do i od preduzeća

 

1.7.

Podaci o planiranom korišćenju sirovina i pomoćnih materijala, energije i vode (iz tabelarnih pregleda u prilogu)

 

1.8.

Troškovni opis korišćenja najboljih dostupnih tehnika (BAT) i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje nivoa BAT (opis se zasniva na upoređivanju sadašnjih i analizi potrebnih uslova za dostizanje BAT)

 

1.9.

Razlozi za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole i očekivane promene u odnosu na dosadašnji rad

 

1.10.

Lista propisa, priručnika, obračunskih programa (za procenu koncentracija zagađujućih materija u životnoj sredini) korišćenih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

 

2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje
    (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

2.1.

Nadležni organ odgovoran za planiranje i izgradnju na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija ili će se odvijati

 

2.1.1

Naziv nadležnog organa

 

 

Adresa

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

2.1.2

Planski dokument i urbanistički plan sa podacima o urbanističkim uslovima za uređenje prostora, parcelaciji i sprovođenju plana, kao i projekat (uključivanje u prostorno-razvojni plan)

 

2.1.3

Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa

 

2.1.4

Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu

 

2.1.5

Odobrenje za izgradnju i/ili upotrebna dozvola

 

2.2.

Nadležni organ odgovoran za upravljanje vodama (zaštitu i korišćenje voda i zaštitu od štetnog dejstva voda)

 

2.2.1

Naziv

 

 

Adresa

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

2.2.2

Podaci iz dozvole za korišćenje voda

 

2.2.3

Podaci o sopstvenom postrojenju za tretman otpadnih voda koje nastaju u procesu obavljanja aktivnosti

 

2.2.4

Podaci iz dozvole za ispuštanje otpadnih voda i priloženog tabelarnog pregleda odvodnog sistema iz jednog ili više mesta za ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem

 

Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke, i to:

2.2.5

Naziv operatera koji prima otpadne vode na tretman

 

 

Sedište

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

2.2.6

Podaci iz dozvole za rad postrojenja za tretman otpadnih voda

 

2.2.7

Podaci iz ugovora zaključenog između podnosioca zahteva i operatera postrojenja za tretman otpadnih voda

 

2.3.

Saglasnosti i odobrenja izdata od nadležnih organa

 

2.3.1

Lista priloženih saglasnosti, odobrenja i drugih akata pribavljenih u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda

 

3. Kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu, u odnosu na:

3.1.

Vazduh

 

3.2.

Vode

 

3.3.

Zemljište i tlo

 

3.4.

Otpad

 

3.5.

Buku i vibracije

 

3.6.

Rizik od udesa

 

3.7.

Karakteristike uticaja opisanih u 3.1. do 3.6.

 

III Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

1. Lokacija

1.1.

Naziv

 

 

Adresa

 

 

Broj telefona/faksa

 

 

E-mail

 

1.2.

Lice i podaci za kontakt

 

1.3.

Nacionalna referentna mreža

 

1.4.

Opis područja i lokacije postrojenja (prema priloženoj mapi u razmeri 1:25.000)

 

1.5.

Opis lokacije svih zgrada, objekata i njihovih aktivnosti u okviru područja (prema priloženoj skici u razmeri 1:1.000 ili 1:5.000)

 

1.6.

Informacija o povezanosti lokacije sa infrastrukturom administrativnog regiona i/ili lokalne samouprave

 

1.7.

Informacija o načinu korišćenja susednih lokacija (vrste postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju)

 

1.8.

Podaci o posebno zaštićenim područjima

 

2. Upravljanje zaštitom životne sredine

2.1.

Politika zaštite životne sredine

 

2.2.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

 

2.3.

Izveštavanje

 

2.4.

Dobra praksa upravljanja

 

3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

3.1.

Opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada

 

3.2.

Podaci o najboljoj dostupnoj tehnici koja je korišćena za procenu procesa

 

3.3.

Upoređivanje procesa koji se obavlja u odnosu na relevantni BAT

 

3.3.1

Supstitucija opasnih materija

 

3.3.2

Tehnološki proces

 

4. Korišćenje resursa

4.1.

Sirovine, pomoćni materijali i drugo

 

4.1.1

Lista rezervoara i drugih objekata za skladištenje hemijskih materija opisanih u Tabelama 1-4 u prilogu

 

4.2.

Energija (podaci opisani u Tabelama 5-9)

 

4.3.

Voda (podaci opisani u Tabelama 10, 32, 33 i 34)

 

4.4.

Navesti podatke iz svakog akta o pravu korišćenja resursa koji je u prilogu

 

5.Emisije u vazduh (podaci opisani u Tabelama 11-21)

5.1.

Postrojenja za tretman zagađujućih materija

 

5.2.

Tačkasti izvori emisija zagađujućih materija

 

5.3.

Difuzni izvori emisija zagađujućih materija

 

5.4.

Emisije u vazduhu koje potiču od materija koje imaju snažno izražen miris

 

5.5.

Uticaj emisija zagađujućih materija na ambijentalni kvalitet vazduha

 

5.6.

Kontrola i merenje

 

5.7.

Izveštavanje

 

6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode
    (podaci opisani u Tabelama 22-31)

6.1.

Otpadne vode

 

6.1.1

Tretman otpadnih voda

 

6.1.2

Postrojenja za tretman otpadnih voda

 

6.1.3

Emisije otpadnih voda

 

6.1.4

Uticaj na kvalitet vodnih tela

 

6.1.5

Kontrola i merenje

 

6.1.6

Izveštavanje

 

7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda
    (podaci opisani u Tabelama 23-31)

7.1.

U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije ispuštaju direktno u podzemno vodno telo

 

7.2.

U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije ne ispuštaju direktno u podzemno vodno telo

 

8. Upravljanje otpadom
    (podaci opisani u Tabelama 35-37)

8.1.

Plan upravljanja otpadom

 

8.2.

Proizvodnja otpada

 

8.3.

Razvrstavanje i prijem otpada

 

8.4.

Privremeno skladištenje otpada

 

8.5.

Prevoz otpada

 

8.6.

Prerada otpada: tretman i reciklaža

 

8.6.1

Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

 

8.6.2

Upućivanje na tretman i reciklažu kod drugog operatera

 

8.7.

Odlaganje otpada

 

8.7.1

Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

 

8.7.2

Upućivanje na odlaganje kod drugog operatera

 

8.8.

Procena uticaja planiranog upravljanja otpadom

 

8.9.

Kontrola i merenje (analize)

 

8.10.

Dokumentovanje i izveštavanje

 

9. Buka i vibracije
    (podaci opisani u Tabeli 38)

9.1.

Izvori

 

9.2.

Emisije

 

9.3.

Kontrola i merenje

 

9.4.

Izveštavanje

 

10. Procena rizika od značajnih udesa

11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja koje se odnose na:

11.1.

Početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima

 

11.2.

Defekte curenja

 

11.3.

Trenutno zaustavljanje rada postrojenja

 

11.4.

Obustavu rada

 

12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole

13.1.

Podaci o operateru, postrojenju, lokaciji

 

13.2.

Karakteristike aktivnosti zbog kojih je podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole (opis proizvodnog procesa)

 

13.3.

Opis aktivnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu:

 

13.3.1

Resursi, energija i voda koji se koriste i opis mera za smanjenje njihovog korišćenja

 

13.3.2

Glavne sirovine i pomoćni materijali i njihovo korišćenje

 

13.3.3

Upotreba opasnih hemijskih supstanci i preparata i planirane mere za njihovu supstituciju

 

13.3.4

Korišćenje tehnologija, odnosno primena najboljih dostupnih tehnika

Izvori/referentni dokumenti

13.3.5

Prikaz glavnih emisija (koncentracije i godišnje količine) za vazduh, vode, zemljište, glavne tokove otpada i njihov tretman, buku i vibracije

 

13.3.6

Mogući uticaj zagađivanja na zdravlje ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljišta

 

13.3.7

Mere za sprečavanje udesa i smanjenje posledica

 

13.3.8 

Planovi, uključujući proširenje i dogradnju posebnih proizvodnih jedinica ili procesa

 

13.4.

Sažet opis procene uticaja na životnu sredinu u celini, uključujući mogućnost prelaska zagađenja iz jednog medijuma u drugi, sa planiranim merama, kao i prekograničnim uticajima

 

13.5.

Opravdanost predloženih nivoa emisija

 

Prilog:

 

1. Dokumentacija koja je propisana zakonom

 

2. Tabelarni pregledi (dijagrami)

 

 

3. Mape i skice

 

 

4. Kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenta

 

 

5. Akcioni planovi III 4 - III 10

 

 

   

Ovlašćeno lice

 

M.P.

 

 

 

(Ime i prezime)

 

NAZIV OPERATERA
Sedište
Broj
Datum

 

IZJAVA

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 10) Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04) potvrđujem:

da su informacije sadržane u zahtevu za izdavanje/reviziju/produženje važnosti integrisane dozvole za rad postrojenja _______________ i obavljanje aktivnosti _______________, na lokaciji ________________, u _______________, istinite, tačne i potpune.

-

da javnost ima pristup zahtevu u celini, osim informacija koje sadrže poslovnu tajnu i za koje zahtevam ograničen pristup javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, i to:

 

1. ________________

 

2. ________________

 

3. ________________ i dr.

 

   

Ovlašćeno lice

 

M.P.

 

 

 

(Ime i prezime)

 

Tabela 1.

 

1. Korišćenje sirovina i pomoćnih materijala*

 

Hemijske supstance, hemijski proizvodi i drugi materijali korišćeni u procesu proizvodnje kao sirovine i pomoćni materijali koji nisu klasifikovani kao opasni

 

Broj
ili
oznaka

Hemijske supstance
ili proizvodi

Vrsta hemijskih
supstanci ili
proizvoda
(1)

Korišćenje

Uskladištena
količina (t)
i način
skladištenja
(2)

Količina
korišćena
godišnje
(t)

% u
proizvodu
(3)

% u
otpadu
(3)

% u
otpadnim
vodama
(3)

% u
emisiji u
vazduh
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Vrsta sirovina ili pomoćnih materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, životinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili više od 5% VOC, korišćene u proizvodnji.

(2)

Skladištenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (mapa). Dati podatke o maksimalnoj količini za skladištenje.

(3)

Količina hemijskih supstanci u finalnom proizvodu i u životnoj sredini što preciznije izražena u %.

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

 

Tabela 2.

Opasne hemijske supstance i hemijski proizvodi korišćeni u procesu proizvodnje kao sirovine ili pomoćni materijali

 

Broj
i
oznaka

Hemijska supstanca ili proizvod
(1)

Vrsta hemijske supstance ili proizvoda
(2)

Korišćenje

CAS broj
(3)

Kategorija
(4)

Rizik (R)
Izraz
(4)

Bezbednost (S)
Izraz
(4)

Uskladištena količina (t)
i način skladištenja
(5)

Količina korišćena godišnje
(t)

% u proizvodu
(6)

% u
otpadu
(6)

% u
otpadnim vodama
(6)

% u
emisiji u vazduh
(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

Vrsta sirovina ili pomoćnih materijala korišćenih u proizvodnji. Sledeće supstance smatraju se opasnim materijama i označene su sa Tx (veoma toksična), T (toksična), Xn (štetna), ili N (opasna po životnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teški metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

(2)

Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, životinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili više od 5% VOC i dr.

(3)

CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

(4)

Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

(5)

Skladištenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladišta). Maksimalna količina za skladištenje.

(6) 

Količina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u životnoj sredini što preciznije izražena u %.

 

Tabela 3.

Opasni proizvodi nastali u toku procesa proizvodnje (međuproizvodi)

 

Broj
i
oznaka

Hemijska supstanca ili proizvod
(1)

Vrsta hemijske supstance ili proizvoda
(2)

Korišćenje

CAS broj
(3)

Kategorija
(4)

Rizik (R)
Izraz
(4)

Bezbednost (S)
Izraz
(4)

Uskladištena
količina (t)
i način
skladištenja
(5)

Količina korišćena godišnje
(t)

% u proizvodu
(6)

% u otpadu
(6)

% u
otpadnim
vodama
(6)

% u
emisiji u
vazduh
(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodnji. Sledeće supstance smatraju se opasnim materijama i označene su sa Tx (veoma toksična), T (toksična), Xn (štetna), ili N (opasna po životnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teški metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

(2)

Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, životinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili više od 5% VOC i dr.

(3)

CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

(4)

Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

(5)

Skladištenje: u burićima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladišta). Maksimalna količina za skladištenje.

(6)

Količina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u životnoj sredini što preciznije izražena u %.

 

Tabela 4.

Opasne hemijske supstance ili materijali u finalnom proizvodu operatera

 

Broj i
oznaka

Hemijske
supstance ili
proizvodi
(1)

Vrsta materijala
(2)

CAS broj
(3)

Kategorija
(4)

Rizik (R)
Izraz
(4)

Bezbednost (S)
Izraz
(4)

% u
proizvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodnji. Sledeće supstance smatraju se opasnim materijama i označene su sa Tx (veoma toksična), T (toksična), Xn (štetna), ili N (opasna po životnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teški metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

(2)

Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, životinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili više od 5% VOC i dr.

(3)

CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

(4)

Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

 

Tabela 5.

 

2. Korišćenje energetskih izvora u industrijskim postrojenjima*

 

Korišćenje goriva za proizvodnju toplotne i električne energije i transport na lokaciji postrojenja

 

Vrsta goriva

Naziv
(poreklo)

Količina
korišćena
godišnje

Sadržaj
sumpora
(%)

Sadržaj
pepela
(%)

Donja
toplotna
moć (kJ/kg ili
kJ/m3)

Korišćeno za

Proizvodni
proces

Grejanje
(1)

Transport

Proizvodnja
električne
energije

Teška tečna goriva - mazut (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodni gas (1000m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugalj (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizel (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolej (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzin (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorivo za visoke peći (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorivo iz bitumenoznih škriljaca (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treset (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

 

Tabela 6.

Korišćenje toplotne energije od spoljnih snabdevača

 

Snabdevač

Korišćeno za (MWh/godišnje)

Proces proizvodnje

Zagrevanje
(1)

Druge potrebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

 

Tabela 7.

Potrošnja električne energije

 

 

Električna energija (kWh/godišnje)

 

Ukupno

Za proizvodnju opreme

 

Za osvetljavanje

 

Za hlađenje i zamrzavanje

 

Za ventilaciju

 

Za zagrevanje

 

Za druge potrebe

 

Ukupno (zbir sopstvene proizvodnje i od spoljnih snabdevača)

 

 

Tabela 8.

Korišćenje goriva u energetici
(tabela se primenjuje na postrojenja gde su glavne aktivnosti proizvodnja toplotne i/ili električne energije)

 

Vrsta goriva

Naziv
(poreklo)

Količina
korišćenja
godišnje

Sadržaj
sumpora
(%)

Sadržaj
pepela
(%)

Donja
toplotna
moć
(kJ/kg ili
kJ/m3)

Korišćeno za

Proizvodni proces

Sopstvene potrebe

 

Električna
energija

Zagrevanje
(1)

Električna
energija

Zagrevanje

Transport

Teška tečna goriva - mazut (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prirodni gas (1000m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugalj (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizel (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolej (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzin (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorivo za visoke peći (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorivo iz bitumenoznih škriljaca (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drvo (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treset (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

 

Tabela 9.

Karakteristike opreme za merenje potrošnje toplotne i električne energije

 

Broj mernog
mesta
(1)

Parametri
koji se mere

Merna oprema

Vrsta kontrole
(kontinualna/
periodična)

Učestalost
merenja

Dokumentacija (knjige)

     Naziv     

     Vrsta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 10.

Korišćenje vode

 

Vodni izvori i vrste
korišćenja

Potrošnja voda u
m3 /godišnje

Za hlađenje
m3 /godišnje

Za procese
proizvodnje
m3 /godišnje

Za čišćenje
prostorija
m3 /godišnje

Za neproizvodne
potrebe (kuhinja
i sl.)
m3 /godišnje

Za druge namene
m3 /godišnje

Spoljni snabdevači

 

 

 

 

 

 

Sopstveni izvori

 

 

 

 

 

 

Jezero ili reka

 

 

 

 

 

 

Drugi

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11.

 

3. Emisije u vazduh i njihova kontrola*

 

Zbirni pregled izvora zagađivanja

 

Postrojenje, proces, jedinica koja prouzrokuje zagađenje

Zagađujuća
materija

Karakteristike emisija
pre tretmana

Postrojenje za tretman gasova

Karakteristike emisija
posle tretmana

Naziv
Vrsta

Broj
izvora
zagađivanja
(1)

Trajanje
operacije
(h)

Oznaka

Naziv

mg/m3

g/s

t/godišnje

Naziv
Vrsta

Efikasnost

mg/m3

g/s

t/godišnje

dnevno

godišnje

planirana

stvarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Sadržaj (koncentracija i količina) zagađujućih materija izražava se pri 0°C, 101.3 kPa i referentnom udelu O2 u suvom gasu.

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 5

 

Tabela 12.

Tehničke karakteristike kotlova

 

Karakteristike opreme

Broj opreme
(1)

Naziv

Vrsta

Kapacitet (MW)

Vreme rada
(h/godišnje)

Stepen iskorišćenja
(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 13.

Gorivo za kotlove/postrojenja za grejanje

 

Broj
postrojenja
(1)

Gorivo

      Naziv      

Maksimum potrošnje

Sadržaj sumpora (Sd)
(2)

Sadržaj pepela (Ad)
(2)

t/h ili m3/s
(za gasovito
gorivo)

t/godišnje
(za gasovito gorivo
1000m3/godišnje)

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu.

(2) 

d - svedeno na suvu osnovu.

 

Tabela 14.

Termoelektrane i toplane: izvori emisija

 

Red. broj i
broj izvora
emisije
(1)

Grid referenca

Visina
dimnjaka
(m)

Unutrašnji prečnik
dimnjaka (mm) ili
površina
(cm2)

Zapreminski protok dimnih
ili otpadnih gasova
(max30 min/prosečna24h) (m3/s)

Vreme trajanja
emisije (min/čas,
h/dan, dan/godina)
(2)

Temperatura gasova
(max/prosečna) (°C)

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu.

(2) 

Intenzitet emisije i vreme izraženo dnevno, mesečno, godišnje, uključujući početak i kraj grejne sezone.

 

Tabela 15.

Karakteristike izvora emisije
(za sve objekte osim iz Tabele 14)

 

Red. broj i
broj izvora
emisije
(1)

Karakteristike izvora emisija i emisije

Grid referenca
izvora emisije

Visina
dimnjaka
(m)

Unutrašnji prečnik
dimnjaka (mm) ili
površina
(cm2)

Zapreminski protok dimnih
ili otpadnih gasova
(max30 min/prosečna24h) (m3/s)

Vreme trajanja
emisije (min/čas,
h/dan, dan/godina)

Temperatura gasova
(max/prosečna) (°C)

X
širina

Y
dužina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 16.

Kontrola procesnih parametara izvora zagađivanja

 

Broj
opreme
(1)

   Naziv opreme   

Podaci o
održavanju

Kontrolni
parametar
(2)

Vrsta kontrole
(kontinualna/
periodična)

Opseg
rada
opreme

Vrsta mernih
instrumenata

Način prikazivanja i
čuvanja podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu.

(2) 

Kontrolni parametar: npr. temperatura, pritisak, O2.

 

Tabela 17.

Kontrola postrojenja za tretman gasova

 

Broj
(1)

Naziv i vrsta postrojenja
za tretman

Podaci o
održavanju

Vrsta
kontrole

Učestalost
merenja

Projektna
koncentracija
na izlazu

Način zamene
u slučaju udesa
(2)

Podaci o izvršenoj
kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

Referentni broj postrojenja za tretman.

(2) 

Vrsta opreme koja se koristi u slučaju otkaza (udesa) primarnog uređaja (npr. korišćenje dva istovetna uređaja i sl.).

 

Tabela 18.

Karakteristike instrumenata korišćenih za merenje u postrojenju za registrovanje emisija

 

Broj izvora
emisije/zagađivanja
(1)

Zagađujuće materije koje
se kontrolišu

Instrumenti za merenje

Baždarenje/kalibracija

Način dokumentovanja i
čuvanja podataka

Naziv

Vrste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 19.

Monitoring emisija

 

Opis i broj
mernog mesta
(1)

Proizvodna
jedinica

Vrsta kontrole
(kontinualna/
periodična)

Zagađujuća materija
koja se kontroliše

GVE

Osoba koja vrši
kontrolu

Metodologija
kontrole

Naziv

Vrsta

g/s
(2)

mg/m3
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu.

(2) 

Propisana granična vrednost emisije, pri O° C, 101.3 kPa i referentnom udelu O2 u suvom gasu.

 

Tabela 20.

Emisije u vazduh u slučaju udesa, puštanja u rad, neplaniranih događaja

 

Broj
izvora
emisije
(1)

          Opis          

Odstupanja koja
prouzrokuju emisije

Opis emisija
(potencijalne maksimalne emisije)
(2)

Zagađujuća materija

mg/m3

Ukupno tokom udesa
(kg ili t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu.

(2) 

Potencijalne emisije u slučaju udesa, puštanja u rad, neplaniranih događaja.

 

Tabela 21.

Mirisi

 

Broj proizvodne
jedinice
(1)

Zagađujuća materija

Karakteristike mirisa

Mere za smanjenje mirisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 22.

 

4. Ispuštanje i kontrola otpadnih voda*

 

Ispuštanje otpadnih voda direktno u vodno telo (reka, jezero i dr.)

 

Naziv i
lokacija
mesta
ispuštanja

Broj
mesta
ispuštanja
(1)

Grid referenca mesta
ispuštanja

Recipijent vodno telo

Količina otpadnih voda

Vreme trajanja
ispuštanja
(3)

X
širina

Y
dužina

Naziv

Kod
(2)

Brzina toka
(m3/h)

m3/24 h
(vrednost)

m3/godišnje

h/24 h
dana/godišnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

(2)

Kod u skladu sa nacionalnim sistemom kodova vodnih tela.

(3) 

U slučaju, neregularnog ispuštanja, vreme ispuštanja naznačiti u časovima, mesecima, i godinama (uključujući period započinjanja, održavanja, zaustavljanja).

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 6 i III 7

 

Tabela 23.

Ispuštanje otpadnih voda u podzemlje

 

Naziv i lokacija
mesta ispuštanja

Broj mesta
ispuštanja
(1)

Grid referenca mesta
ispuštanja

Područje ispuštanja
(2)

Količina otpadnih voda

Dužina trajanja
ispuštanja
(3)

X
širina

Y
dužina

Opis područja
ispuštanja
(recipijent)

Osetljivost
područja

m3/24 h

m3/godišnje

h/24 h
dana/godišnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

(2)

Dati razdaljinu od spoljne granice zaštitne zone izvorišta vodosnabdevanja (zahtevi za ispuštanje otpadnih voda u vodno telo i pod zemlju).

(3) 

U slučaju periodičnog ispuštanja, period ispuštanja naznačiti u časovima, mesecima i godinama (uključujući period započinjanja, rada, zaustavljanja).

 

Tabela 24.

Odvod otpadnih voda na tretman u postrojenja drugih operatera

 

Naziv i lokacija
mesta ispuštanja

Broj mesta
ispuštanja
(1)

Grid referenca mesta
ispuštanja

Naziv i broj
postrojenja za
tretman
(2)

Količina otpadnih voda

Vreme trajanja
ispuštanja
(2)

X
širina

Y
dužina

m3/24 h

m3/godišnje

h/24 h
dana/godišnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) i (2) 

U skladu sa šemom u prilogu, preuzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

(3)

U slučaju neregularnog ispuštanja, vreme ispuštanja naznačiti u časovima, mesecima i godinama (uključujući period započinjanja, rada, zaustavljanja).

 

Tabela 25.

Zagađujuće materije u vodama

 

Broj i lokacija
mesta
ispuštanja
(1)

Zagađujuće
materije,
parametar
(2)

Pre tretmana

Kratak opis tretmana koji se
primenjuje i njegova efikasnost

Posle tretmana

mg/l 24 h
(srednja
vrednost)

t/godišnje
(srednja
vrednost)

mg/l 24 h
(srednja
vrednost)

t/godišnje
(srednja vrednost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

(2) 

Sve zagađujuće materije treba navesti u tabeli, uključujući one koje nisu tretirane pre ispuštanja u vodno telo (BPK5, HPK, suspendovane čestice, ukupan azot, ukupan fosfor, teški metali i dr.).

 

Tabela 26.

Ispuštanje otpadnih voda - kontrola proizvodnog procesa
(gde je proces kontrole važan za prevenciju zagađivanja voda)

 

Broj
(1)

Oprema

Podaci o
održavanju

Parametri koji
se kontrolišu

Granične
vrednosti
emisije

Postupak merenja

Vreme
merenja

Izveštaj /knjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 27.

Proces kontrole sopstvenog postrojenja za tretman otpadnih voda

 

Broj
(1)

Postrojenje
za tretman

Održavanje
(2)

Parametri koji
se kontrolišu

Granične
vrednosti
emisija

Način merenja

Vreme
merenja

Izveštaj / knjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.

(2) 

U skladu sa uputstvima za rad. Mere koje se preduzimaju u slučaju zastoja u procesu tretmana treba navesti.

 

Tabela 28.

Opis merne opreme za otpadne vode koje poseduje laboratorija

 

Broj mesta
ispuštanja
(1)

Broj mernog
mesta
(2)

Parametar
koji se meri

Merna oprema

Vrsta opreme

Baždarenje/
kalibracija

Sprečavanje
zastoja, zamena
u slučaju udesa
(3)

Dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) i (2) 

U skladu sa šemom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.

(3)

Vrsta opreme koja se koristi u slučaju otkaza (udesa) primarnog uređaja (npr. korišćenje dva istovetna uređaja i sl.).

 

Tabela 29.

Monitoring ispuštanja zagađujućih materija u površinska i podzemna vodna tela ili sistem za sakupljanje

 

Lokacija
i broj mesta
ispuštanja
(1)

Broj
mernog
mesta
(2)

Zagađujuća
materija,
parametar

Oprema za
uzorkovanje

Metod, tehnika,
način proračuna

Učestalost
monitoringa

Laboratorija
koja je vršila
analizu

Dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

(2) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 30.

Monitoring životne sredine na mestu ispuštanja

 

Lokacija i broj mesta
ispuštanja
(1)

Zagađujuća
materija,
parametar,
uslovi

Oprema za
uzorkovanje

Metod, tehnika,
način proračuna i
dr.

Učestalost
monitoringa

Laboratorija
koja je vršila
analizu

Rezultati merenja i
izveštaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu.

 

Tabela 31.

Ispuštanja otpadnih voda u slučaju udesa, puštanja u rad, neplaniranih događaja

 

Broj i
lokacija
mesta
ispuštanja
(1)

          Opis          

Aktivnost ili odstupanje od
normalnih uslova rada koja
prouzrokuje ispuštanje
zagađujućih materija

Zagađivanje
(potencijalni maksimum ispuštanja)

materija

mg/m3

Ukupno (kg ili t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

 

Tabela 32.

 

6. Potrošnja vode*

 

Potrošnja vode

 

Broj
izvora
(1)

Vodni izvor (vodno telo ili dubina izvora)

Količina voda

Naziv i lokacija

Grid referenca

Upravljanje
vodama
(2)

Oznaka
teritorije
(2)

m3/24 h

m3/godišnje

X
širina

Y
dužina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

(2) 

 

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

 

Tabela 33.

Podaci o opremi za merenje potrošnje voda

 

Broj izvora
i mesta
merenja
(1)

Merna oprema,
očitavanje, merna
jedinica

Vreme
merenja
(na 24h)

Obračunati protok,
m3/dnevno,
1000 m3/mesečno

Kontrolna merna
oprema

Meteorološka
kontrola mernih
instrumenata

Dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1) 

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

 

Tabela 34.

Potrošnja vode - monitoring procesnih parametara i uzorkovanje*

 

Broj i lokacija
izvora
(1)

Merna veličina

Uzorkovanje

Broj mesta
uzorkovanja
(2)

Učestalost

    Metod    

Metod
analize/tehnika
uzorkovanja

Laboratorija koja vrši
analizu (akreditacija i
važnost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

* U skladu sa tehničkim zahtevima.

(1) i (2) 

U skladu sa šemom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

 

Tabela 35.

 

6. Upravljanje otpadom*

 

Proizvodnja i postupanje sa otpadom

 

Otpad
(1)

Naziv
otpada
(2)

Klasa
opasnosti
(3)

Ulaz otpada (t/godišnje)

Izlaz otpada (t/godišnje)

Proizvedeno

Primljeno
od drugih
operatera

Ukupno

Procesirano
(metod, lokacija
i dr.)

Odloženo
(metod, lokacija
i dr.)

Predato
drugim
operaterima

Ukupno

glavni
izvor
(4)

t/godišnje

Količina

R
(5)

Količina

D
(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1), (2), (3), (5) i (6) 

dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrđenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

 

Metod procesiranja iskazuje se u skladu sa Direktivom 91/156/EEC i 75/442/EEC):

     R-oznaka (vrsta procesiranja);

     D-oznaka (vrsta odlaganja);

Lokacija: udaljenost od objekata (poređenje sa propisanom granicom), opis postupanja, usaglašenost sa sanitarnim i drugim standardima životne sredine.

(4)  Za svaku vrstu otpada reference se odnose na glavne aktivnosti i procese.

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 8

 

Tabela 36.

Sakupljanje i prevoz otpada

 

Otpad
(1)

Naziv otpada
(2)

Klasa
opasnosti
(3)

Vrsta
sakupljanja
(4)

Prevezena
količina
t/godišnje

Vrsta
prevoza
(5)

Prevoznik (drugi
prevoznik ili
sopstveni prevoz)

Primalac otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1), (2) i (3) 

dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrđenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

(4)  Vrsta sakupljanja: kontejneri, burad, vreće i dr.

(5)  Vrsta prevoza: železnica, drumski prevoz i dr.

 

Tabela 37.

Odlaganje otpada

 

Otpad
(1)

Naziv otpada
(2)

Klasa opasnosti
(3)

Maksimalna količina za odlaganje utvrđena u dozvoli
t/godišnje (ili t/kvartalno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

(1), (2) i (3) 

dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrđenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

 

Tabela 38.

 

7. Emisije buke*

 

Zbirni pregled izvora buke

 

Izvor
(1)

Broj
izvora
buke
(2)

Merodavni
nivo buke
u dB
(3)

Nivo buke po oktavama
(4)

Opis
(5)

Period
emisije
(6)

Napomena
(7)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Imp

Ton

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

(1)

Navesti naziv uređaja - izvora, njegove tehničke specifikacije relevantne za buku npr. snaga uređaja, broj obrtaja, proizvođač, tip, serijski broj i sl.

(2)

Navesti broj istih uređaja, onoliko koliko ih ima, jedan ili više.

(3)

Navesti nivo buke u dBA, po pravilu vrednost se daje kao Leq na standardnom rastojanju.

(4)

Navesti oktavne nivoe buke merene linearno (bez A-ponderizacije).

(5)

Prema nacionalnim propisima merodavni nivo buke izračunava se tako što se izmerena vrednost koriguje zavisno od postojanja impulsa, tonskih komponenti ili zvučnih informacija.

(6)

Navesti režim rada uređaja, merni interval, interval integraljenja i referentni interval.

(7) 

Broj izveštaja o merenju buke.

* Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 9

 

NAČIN POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

Obrazac zahteva za izdavanje integrisane dozvole popunjava se upisivanjem odgovora i podataka o svim pitanjima na sledeći način:

I OPŠTI PODACI

1. O zahtevu

Navesti podatke o vrsti zahteva za izdavanje integrisane dozvole (član 7. Zakona), odnosno da li se isti odnosi na:

- rad novog postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti;

- rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja;

- prestanak aktivnosti.

Zahtev se popunjava i u slučaju revizije dozvole (član 18. stav 2. Zakona), kao i produženja važnosti dozvole (član 21. Zakona).

Uz zahtev se prilaže izjava kojom se potvrđuje da su informacije sadržane u zahtevu istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti.

Ovom izjavom operater se izjašnjava i o mogućnosti pristupa javnosti informacijama koje sadrži njegov zahtev, posebno o primeni najboljih dostupnih tehnika.

Ako neki deo zahteva sadrži poverljive podatke, odnosno podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu, navesti na koji deo zahteva se to odnosi.

2. O operateru

Odeljak 2.1. do 2.4. Navesti podatke o operateru, odnosno podnosiocu zahteva, licu za kontakt, registarskom broju i datumu registracije u registar privrednih subjekata. Ako postoji razlika između operatera i pravnog lica čije je postrojenje, potrebno je navesti i sve podatke o pravnom licu (državno ili društveno preduzeće i drugi privredni subjekti).

3. O postrojenju i njegovoj okolini

Odeljak 3.1. do 3.7. Navesti sve opšte informacije i podatke o postrojenju i njegovoj okolini (naziv, adresa, lice za kontakt, vlasnik zemljišta na kome se planira aktivnost, vlasnik glavnih i pomoćnih zgrada i drugih objekata postrojenja, urbanistički uslovi, alternativne lokacije ako postoje, okolina koja može biti pogođena obavljanjem aktivnosti u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu ili udesa). Detaljniji prikaz sadržan u Odeljku III.

4. Vrsta industrijske aktivnosti

Identifikovati vrstu aktivnosti, odnosno postrojenja, navesti naziv i redni broj, u skladu sa članom 2. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Službeni glasnik RS", broj 84/05), odnosno iz Priloga: Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (npr. 1. Proizvodnja energije, 1.4. postrojenja za gasifikaciju uglja i topljenje).

5. Osoblje i investicioni troškovi

Odeljak 5.1. U slučaju postojećeg pravnog lica, odnosno postrojenja, navesti podatke o: kapitalnim investicionim troškovima, o broju zaposlenih i o drugim zaposlenim licima, odnosno angažovanim za obavljanje postojeće aktivnosti, kao i licima koja će biti angažovana posle podnošenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti.

Odeljak 5.2. Navesti kapitalne troškove za nove investicije na koje se odnosi zahtev, kao i podatke o broju zaposlenih i o drugim licima koja će biti angažovana posle podnošenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti.

II REZIME PODATAKA O AKTIVNOSTI I IZDATIM DOZVOLAMA

1. Kratak opis aktivnosti za koju se zahteva integrisana dozvola

Odeljak 1.1. Dati kratak opis tehnološkog procesa, odnosno aktivnosti. Ovaj opis treba da pruži prikaz značajnih uticaja rada postrojenja na životnu sredinu i omogući nadležnom organu brz pristup informacijama o vrsti i značaju aktivnosti pre prelaska na detalje.

Odeljak 1.2. Navesti normalan broj radnih sati i dana u nedelji za obavljanje aktivnosti, kao i ukupan broj radnih sati i dana godišnje.

Odeljak 1.3. Za nova postrojenja navesti planiran datum završetka izgradnje, a za postojeća postrojenja planiran datum završetka u slučaju značajnije modernizacije.

Odeljak 1.4. Kapacitet proizvodnje je maksimalna moguća proizvodnja u toku 24 časa/dan.

Odeljak 1.5. Navesti planirani datum puštanja u rad novog postrojenja. Za postojeća postrojenja treba navesti datum kada je postrojenje prvi put pušteno u rad i datum kada se očekuju veće promene u radu postrojenja, u skladu sa Uredbom o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima ("Službeni glasnik RS", broj 84/05) - popunjen Program mera u prilogu.

Odeljak 1.6. Navesti broj i vrstu vozila i učestalost njihovog ulaska i izlaska iz postrojenja. Za postojeća postrojenja treba dati aktuelni prikaz ili očekivani prikaz u budućnosti. Prevoz uključuje prevoz osoblja, sirovina, pomoćnih materijala, proizvoda i otpada.

Odeljak 1.7. Dati zbirni pregled planiranog korišćenja sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode (koristiti tabelarne preglede iz Odeljka III. 4).

Odeljak 1.8. Dati prikaz troškova za korišćenje BAT za nova/postojeća postrojenja, i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje BAT. Za postojeća postrojenja koristiti podatke iz tabelarnog prikaza Programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim Zakonom (Odeljak 1.5).

Odeljak 1.9. Navesti razloge podnošenja zahteva i dati poseban opis planiranih promena u radu postrojenja i njegovom funkcionisanju (npr. dogradnja i proširenje kapaciteta, promena tehnologije i sl.).

Odeljak 1.10. Navesti sve propise, uputstva, programe koji su korišćeni prilikom popunjavanja zahteva i opisa podataka.

2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

Odeljak 2.1. do 2.3. Navesti sve podatke o: nadležnim organima za planiranje i izgradnju i upravljanje vodama; planskim dokumentima, urbanističkim planovima sa podacima o urbanističkim uslovima za uređenje prostora, parcelaciji i sprovođenje plana; projektu i njegovoj uključenosti u prostorno-razvojni plan; katastarski podaci o vlasništvu nad zemljištem i objektom; korišćenju voda; ispuštanju otpadnih voda; postrojenju za tretman otpadnih voda.

U ovom odeljku navode se podaci o svim izdatim dozvolama, odnosno odobrenjima za: izgradnju/puštanje u rad postrojenja, ispuštanje otpadnih voda, rad postrojenja za tretman otpadnih voda. Takođe, navode se podaci o postrojenju za tretman otpadnih voda drugog operatera ako je sa njim zaključen ugovor o tretmanu otpadnih voda i prilaže kopija ugovora.

Prilažu se kopije planskih dokumenata, izvod iz katastra, skice, mape, kopije svih dozvola, odobrenja i saglasnosti koje se pribavljaju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju i puštanje u rad postrojenja.

3. Kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu

Odeljak 3.1. do 3.5. Ako operater primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine, prilikom izrade ovog izveštaja koristi podatke iz godišnjeg izveštaja preduzeća, odnosno izveštaja ocenjivača (Odeljak III 2).

Podatke o stanju životne sredine, ako je moguće, pribaviti od nadležnih organa (državni monitoring koji vode republički, pokrajinski, lokalni organi), a ako ne postoje relevantni podaci (relevantna merna mesta), izvršiti ciljana merenja i pribaviti analizu i tumačenje rezultata.

U izveštaj o stanju kvaliteta životne sredine uključiti i podatke o istoriji lokacije.

Odeljak 3.1. Vazduh

Prikazati stanje kvaliteta vazduha u vreme popunjavanja zahteva, uključujući meteorološke uslove i faktore. Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagađujućih materija u vazduhu i ako je moguće okarakterisati vrstu ograničenja za dato postrojenje (naročito ako postoji program zaštite vazduha).

Odeljak 3.2. Vode

Prikazati stanje kvaliteta površinskih voda, uključujući i hidrološke uslove (prilikom njihovog potencijalnog korišćenja, odnosno potrošnje) u području gde se planira ispuštanje otpadnih voda.

Prikazati stanje kvaliteta različitih nivoa podzemnih voda, uključujući opis hidrogeoloških uslova. Ako operater istovremeno podnosi zahtev za korišćenje (crpljenje) podzemnih voda, prilaže hidrogeološku dokumentaciju.

Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagađujućih materija u podzemnim vodama i ako je moguće okarakterisati vrstu ograničenja za dato postrojenje (naročito ako se ograničenja odnose na uslove korišćenja podzemnih voda na određenom području, npr. zona zaštite izvorišta vodosnabdevanja).

Odeljak 3.3. Zemljište i tlo

Prikazati podatke o prisustvu opasnih i štetnih materija u zemljištu, kao i morfološke karakteristike površinskog sloja zemljišta. Prikaz treba da uključi emisije koje potiču od postrojenja (sadašnje ili potencijalne).

Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagađujućih materija u zemljištu.

Odeljak 3.4. Otpad

Prikazati vrste i količine otpada koje se proizvode, kao i planirane načine postupanja (sprečavanje nastajanja, redukcija količina ili štetnih sastojaka, ponovna upotreba i reciklaža, tretman, odlaganje).

Odeljak 3.5. Buka i vibracije

Prikazati stanje buke u okruženju postrojenja u odnosu na dozvoljene nivoe buke. Ako se radi o zaštićenom području dati mapu (pravce) prostiranja i uticaja buke.

Odeljak 3.6. Rizik od udesa

Prikazati stanje sigurnosti (na osnovu izveštaja o stanju sigurnosti), rizike od mogućih udesa i navesti planove odgovora na udes.

Odeljak 3.7. Opis karakteristika uticaja.

Dati zbirni pregled o postojećim i očekivanim emisijama u vazduh, vodu, zemljište, proizvodnji otpada i emisijama buke, kao i procenu njihovog uticaja, odnosno procenu rizika od udesa. Pri izradi ovog pregleda koristiti podatke tabelarnog prikaza iz Odeljaka III 5. do III 9.

Ovaj pregled treba da uključi:

- kratak opis i podatke o korišćenju resursa (prostor, biološki resursi, crpljenje vode, deficitarne sirovine uključujući mineralne);

- definisanje značajnih uticaja emisija na životnu sredinu sa posebnim opisom svakog medijuma;

- podaci o uticaju emisija na životnu sredinu u celini;

- podaci o postojećim ili mogućim prekograničnim uticajima.

Promene (očekivane ili neočekivane) uticaja postrojenja na životnu sredinu koje mogu biti prouzrokovane:

- radom postrojenja u normalnim uslovima (optimalni radni kapacitet postrojenja i njegovih delova);

- promenom u proizvodnji ili korišćenju drugih sirovina u odnosu na uobičajene (planirane);

- radom postrojenja u uslovima smanjenog kapaciteta (stanje ili zahtevi tržišta i dr.).

Analiza uticaja emisija se vrši i u slučaju kada operater koristi usluge drugih postrojenja za tretman otpadnih voda, prečišćavanje gasova i upravljanja otpadom. Ako je moguće, analiza uticaja sadrži i obračune uticaja (kvantifikaciju), a ako to nije moguće (npr. procena prekograničnih uticaja) daje se opis uticaja.

Opis karakteristika uticaja na životnu sredinu u ovom odeljku (3.1. do 3.6) obuhvata sve informacije neophodne za određivanje da li postrojenje:

- nema uticaja na životnu sredinu ili ne postoji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

- ne prelazi standarde kvaliteta životne sredine uključujući emisije gasova u vazduh, emisije buke i nejonizujućih zračenja.

Karakteristike uticaja na životnu sredinu obavezno sadrže:

Uticaj na kvalitet vazduha:

1. 

efekte emisija na okolinu u susedstvu;

2.

efekte prekograničnog kretanja zagađujućih materija u vazduhu.

Uticaj na kvalitet voda:

1. 

uticaj na površinske vode:

 

1.1.

direktni uticaji:

 

 

1.1.1. 

korišćenje vode,

 

 

1.1.2.

ispuštanje otpadnih voda,

 

1.2.

uticaji spoljnih sistema za tretman otpadnih voda;

 

1.3.

efekte prekograničnog kretanja zagađujućih materija u vodama;

2.

uticaj na podzemne vode:

 

2.1.

korišćenje vode,

 

2.2. 

ispuštanje otpadnih voda.

Uticaj na zemljište i tlo

Uticaj od buke

Uticaj na floru i faunu

Mogući uticaji u slučaju industrijskih udesa

III DETALJNI PODACI O POSTROJENJU, PROCESIMA I PROCEDURAMA

1. Lokacija

Odeljak 1.1. do 1.7. Navesti sve podatke o lokaciji postrojenja, nacionalnoj referentnoj mreži (GRID - geografska širina i dužina), povezanosti lokacije sa infrastrukturom regiona i/ili lokalne samouprave. Priložiti mape područja, lokacije postrojenja i svih zgrada, objekata, aktivnosti u okviru područja u odgovarajućoj razmeri i to:

- za područja i lokaciju postrojenja, u razmeri 1:25.000 (javne površine, zaštićene zone i objekti, industrijski i drugi objekti u okolini postrojenja);

- za zgrade, objekte i aktivnosti operatera u okviru područja, u odgovarajućoj razmeri (1:1.000, 1:5.000 ili 1:10.000) na kojoj su prikazani izvori emisija.

Odeljak 1.8. Navesti sve informacije o načinu korišćenja susednih lokacija (nameni, odnosno vrsti postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju). Ako se radi o rezidentnom ili industrijskom području, javnoj površini i dr. potrebno je priložiti mapu.

Ako se radi o posebno zaštićenim područjima, odnosno zonama, priložiti mape koje prikazuju zaštićeno područje, odnosno zone i objasniti aktivnosti koje su zabranjene ili ograničene na tom području, odnosno zoni, a koje su utvrđene aktom o stavljanju pod zaštitu tog područja.

2. Upravljanje zaštitom životne sredine

Odeljak 2.1. Ako preduzeće ima usvojenu politiku zaštite životne sredine navesti podatke o tome.

Odeljak 2.2. Ako preduzeće primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine ( EMS) navesti podatke o primeni tog sistema, uključujući podatke o standardu koji se primenjuje, odnosno sertifikovanom sistemu (ISO 9000, ISO 14000), datumu sertifikovanja i verifikacije, ocenjivaču koji je verifikovao sistem i dr.

Odeljak 2.3. Ako preduzeće primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine ( EMS) preduzeće dostavlja nadležnom organu kopiju godišnjeg izveštaja o upravljanju zaštitom životne sredine.

Odeljak 2.4. Navesti detaljne informacije o:

- upravljačkoj strukturi, uključujući organizaciju i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine;

- proceni o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine;

- upravljanju otpadom;

- rukovanju i skladištenju hemikalija;

- smanjenju korišćenja sirovina i pomoćnih materijala;

- prevenciji udesa, curenja opasnih materija, planovima hitnih mera;

- održavanju opreme, uključujući rezervoare za skladištenje, kanalizacioni sistem, planove za uklanjanje opreme nakon prestanka upotrebe.

Glavni elementi EMS sistema su:

- politika zaštite životne sredine;

- definisanje opštih i posebnih ciljeva;

- program upravljanja zaštitom životne sredine;

- opis upravljačke strukture koja je u vezi sa predmetnom aktivnosti: odgovorna lica; podela odgovornosti za primenu EMS; odobrena i redovna obuka u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa potrebama; priprema i vođenje dokumentacije o glavnim procedurama zaštite životne sredine; izrada godišnjeg izveštaja o EMS; propisana i stalna komunikacija između upravljačke strukture i zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine;

- izrada i čuvanje ažuriranog registra relevantnih zakona, drugih propisa i akata.

Navedeni elementi EMS sistema mogu dopuniti (zameniti) podatke navedene u odeljcima 2.1. i 2.2.

Preporučuje se operaterima da rade na uvođenju sistema ISO 14000 i razvoju tog sistema radi uključivanja u sistem EMAS - sistem upravljanja i kontrole zaštite životne sredine.

3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

Odeljak 3.1. Navesti sve podatke o postrojenju, proizvodnom procesu i procesu rada.

Odeljak 3.2. Navesti referentni BAT koji je korišćen za procenu procesa proizvodnje (naziv referentne organizacije i države, datum izdavanja, razlozi korišćenja tog BAT dokumenta).

Na sva nova postrojenja primenjuju se BAT dokumenti u skladu sa IPPC Direktivom.

Odeljak 3.3. Za postojeća postrojenja treba opisati kada proizvodni proces zahteva korišćenje BAT i obrazložiti vreme potrebno za primenu BAT. Ako se BAT ne zahteva, navesti razloge i opisati mogući akcioni plan u odnosu na BAT.

3.3.1. Opisati opasne materije korišćene u procesu proizvodnje i na koji način je moguće izvršiti njihovu zamenu (supstituciju) za dostizanje BAT.

3.3.2. Navesti listu svih proizvodnih operacija (jedinica), uključujući dijagrame za svaku i dodatne informacije. Dijagrami treba da prikažu ulaz sirovina, hemikalija, vode, energije, kao i emisije i otpad. Navesti informacije o emisijama prilikom započinjanja rada i zaustavljanja rada postrojenja (detaljan nivo treba da bude usaglašen sa nadležnim organom pre dostavljanja konačnog zahteva).

Takođe, treba uključiti podatke o razvoju i istoriji mesta (lokaciji).

Za svaki proces rada opisati do kog nivoa je tehnologija u skladu sa BAT (kao što je utvrđeno u IPPC Direktivi i EU Reference Note) i/ili opisati akcioni plan kako dostići BAT nivo koji je definisan u BAT dokumentima ili propisane granične vrednosti emisija. Ako EU Reference Note nisu dostupne mogu se koristiti i referentni BAT dokumenti drugih zemalja (Danska, Irska i dr.).

Podaci o metodama, tehnologijama i drugim tehnikama za prevenciju i smanjenje uticaja postrojenja na životnu sredinu i njihovo upoređenje sa BAT zahtevima, mogu se prikazati opisno ili tabelarno (za elemente navedene u odeljcima III 4. do III 10. zahteva za izdavanje dozvole), na sledeći način:

BAT zahtevi
utvrđeni referentnim
dokumentima

Referentni dokument
(naziv)

Usaglašenost
sa BAT zahtevima
(da/ne)

Akcioni plan
(datum usvajanja i poziv na prilog)

1

2

3

4

III 4.

Korišćenje resursa

 

 

 

4.1.

Sirovine i pomoćni materijali

 

 

 

4.2.

Energija

 

 

 

III 5.

Emisije u vazduh

 

 

 

III 6.

Emisije u vode

 

 

 

III 7.

Zemljište i podzemne vode

 

 

 

III 8.

Upravljanje otpadom

 

 

 

III 9.

Buka i vibracije

 

 

 

III 10. 

Procena rizika od udesa

 

 

 

U slučaju mogućih prekograničnih uticaja opisuju se metode za sprečavanje ili smanjenje tog uticaja.

4. Korišćenje resursa

Opisati korišćenje resursa i kako je obezbeđeno smanjeno korišćenje sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode kroz ponovno korišćenje, posebne tehnologije i dr.

Odeljak 4.1. Dati listu sirovina i pomoćnih materijala, supstanci i preparata koji se proizvode (kao proizvod) ili su korišćeni u proizvodnji. Lista treba da bude iscrpna i da uključi sve materije koje su korišćene, a posredno i proizvode. Podaci o bezbednosti, toksičnosti, mirisima, kao i drugi podaci moraju biti priloženi. Posebnu pažnju treba posvetiti materijalima i proizvodima koji sadrže opasne materije kao što je opisano u Direktivi 93/21/EEC i mora biti specificirano prema riziku (R oznaka) za svaku supstancu.

Popuniti tabele 1 do 4 u prilogu.

Opisati korišćenje materijala u svakom procesu.

Dodatne informacije, ako su značajne mogu biti posebno opisane i/ili priložene.

4.1.1. Dati listu rezervoara za skladištenje: godinu proizvodnje, fabrički broj, naziv proizvođača, sadržaj, vrstu i veličinu (dimenzije, zapremina, pritisak, namena), datum i rezultate poslednje provere (naziv lica koje je izvršilo proveru), lokaciju na mestu i razdaljinu od kanalizacionog kolektora, način na koji je obezbeđena zaštita od zagađivanja zemljišta i podzemlja.

Popuniti tabele 1 do 4 u prilogu.

Odeljak 4.2. Navesti podatke o ukupnoj potrošnji energije za obavljanje aktivnosti, a naročito:

- prikazati potrošnju energije i goriva prema određenim kategorijama;

- odvojeno prikazati, ako je moguće, potrošnju energije u okviru različitih delova aktivnosti;

- opisati mere za smanjenje potrošnje energije;

- opisati mere za smanjenje emisije pri korišćenju energenata;

- dati opis postrojenja za tretman, uključujući skicu sistema za tretman;

- opisati proces proizvodnje energije;

- odvojeno prikazati proizvodnju energije po određenim kategorijama;

- opisati efikasnost proizvodnje energije.

Popuniti tabele 5 do 9 u prilogu.

Odeljak 4.3. Navesti podatke o ukupnom korišćenju, odnosno potrošnji vode, a naročito:

- odvojeno prikazati korišćenje vode u različitim delovima aktivnosti;

- odvojeno prikazati potrošnju vode po određenim kategorijama: površinske vode, podzemne vode, recirkulisana voda;

- opisati mere za smanjenje potrošnje vode.

Odeljak 4.4. Priložiti kopije svih akta o pravu korišćenja resursa (sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode).

Popuniti tabelu 10, 32, 33 i 34 u prilogu.

5. Emisije u vazduh

Opisati sledeće: postojeći sistem za tretman, izvore zagađivanja, mirise, koncentraciju zagađujućih materija, uticaj na životnu sredinu u okolini postrojenja, kao i monitoring i kontrolu emisija.

Predložiti kvantitativne i kvalitativne vrednosti emisija u vazduh uzimajući u obzir propisane granične vrednosti, lokalne uslove životne sredine (npr. kvalitet životne sredine, programi za zaštitu vazduha i dr.).

Odeljak 5.1. Potpuna procena postojećeg sistema za tretman zagađujućih materija, kao i planirani program unapređenja za dostizanje BAT standarda.

Odeljak 5.2. Dostaviti sve podatke o tačkastim izvorima emisija u vazduh. Tabele moraju biti kompletirane. Uključiti zbirnu listu tačkastih izvora emisija, zajedno sa mapama, crtežima i pratećom dokumentacijom. Dati plan dostizanja propisanih vrednosti emisija, kao i detaljan opis i šematski prikaz sistema.

Odeljak 5.3. Iskazati zbirno podatke o fugitivnim izvorima zagađivanja, kontrolnim merama i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Priložiti pune podatke i prateće informacije, kao i odgovarajuće šeme.

Fugitivne i difuzne emisije su one emisije koje ne potiču od tačkastih izvora zagađivanja (rezidui iz rezervoara, za vreme otvaranja rezervoara, otvaranja prozora, nedovoljno čvrste ambalaže i dr.).

Odeljak 5.4. Iskazati mirise i materije od kojih potiču, karakteristike i mere za njihovo smanjenje.

Odeljak 5.5. Dati zbirne podatke i procenu uticaja postojećih ili predloženih emisija na životnu sredinu, uključujući i druge medije, osim vazduha.

Dati pune podatke o modeliranju rasprostiranja (disperzije) emisija u atmosferu.

Odeljak 5.6. i 5.7. Dati pregled i opisati monitoring emisija i kontrolne mere koje se planiraju u budućnosti (oprema, kontrolni parametri, granične vrednosti, vrste mera, validnost, vreme merenja, izveštavanje, uzorkovanje, raspored mernih mesta, učestalost, metod analize, ko vrši i potvrđuje analizu i dr.).

Popuniti tabele 11 do 21 u prilogu.

6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode

Odeljak 6.1. Opisati sledeće: postojeći sistem za tretman, postrojenja za tretman, količine otpadnih voda, ispuštanje vode za hlađenje u životnu sredinu, uticaj na kvalitet vodnih tela, kao i monitoring kontrolu emisija.

Predložiti kvantitativne i kvalitativne vrednosti emisija u površinske vode uzimajući u obzir propisane uslove za kvalitet otpadnih voda, kao i kvalitet lokalnih uslova životne sredine.

Odeljak 6.1.1. Potpuna procena postojećeg sistema za tretman otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode. Zahteva se program unapređenja ka dostizanju BAT standarda. Ovo treba da uključi planove za dostizanje ciljeva i vremenski raspored, zajedno sa opcijama za modifikovanje, dogradnju ili zamenu sistema utvrđenih BAT uputstvima, radi dovođenja emisija ispod graničnih vrednosti.

Odeljak 6.1.2. Navesti sve informacije o sistemu za odvođenje otpadnih voda u sistem za sakupljanje, uključujući bilo koji sistem za tretman, sa šemama u prilogu.

Uključiti mapu sistema za sakupljanje otpadnih voda i navesti sledeće:

- materijal cevovoda;

- starost;

- datum poslednjeg pregleda, rezultate i naziv lica koje je vršilo proveru.

Ako se otpadne vode ispuštaju u postojeći kanalizacioni sistem, navesti lokalni propis o dozvoljenim vrstama i količinama (koncentracijama) štetnih materija koje se mogu ispuštati u kanalizacioni sistem, usaglašenost sa propisanim vrednostima, dinamiku merenja i kontrole, izveštavanje i druge relevantne podatke.

Odeljak 6.1.3. Zbirna lista mesta ispuštanja, zajedno sa mapama, crtežima i pratećom dokumentacijom. Podatak o protoku je takođe deo priloga. Dati detaljnu listu opasnih materija sa liste I i II Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC o ispuštanju u podzemne vode.

Opisati ispuštanje vode za hlađenje, navesti količinu i mere za njeno smanjenje i temperaturu.

Odeljak 6.1.4. Dati zbirne podatke i procenu uticaja postojećih ili predloženih emisija na životnu sredinu, uključujući i druge medijume, osim voda.

Pune podatke o proceni i druge relevantne informacije o recipijentu treba dostaviti kao prilog, kao i uobičajene analize kvaliteta voda u recipijentu, odnosno vodnom telu.

Dati zbirne podatke i procenu uticaja postojećih ili predloženih emisija na postrojenje za tretman i na životnu sredinu, uključujući i druge medijume, osim voda.

Ovo može zahtevati povećan kapacitet postrojenja za tretman, izmene u tretmanu ili procenu posledica koje ispuštanje otpadnih voda može imati na kvalitet mulja.

Navesti uticaj vode za hlađenje na temperaturu okoline.

Odeljak 6.1.5. i 6.1.6. Opisati monitoring, kontrolne mere i izveštavanje.

Popuniti tabele od 22 do 31 u prilogu.

7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda

Zbirni prikaz podataka o površinskoj i podzemnoj kontaminaciji i/ili kontaminaciji podzemnih voda, prošloj i sadašnjoj, na ili ispod mesta.

Priložiti pune podatke, uključujući istraživačke studije, procene ili izveštaj, rezultate monitoringa, lokaciju i mernu opremu, planove, crteže, i drugu prateću dokumentaciju.

U retkim situacijama i samo u slučaju emisija opasnih materija u zemljište i podzemne vode, neophodna informacija o posledicama i njihovom uticaju mora da obuhvati:

- zbirne podatke o svim direktnim emisijama na ili u zemljište i podzemne vode;

- odlaganje na deponije se odvojeno iskazuje u Odeljku 8;

- pune podatke o mestu ispuštanja ili oblastima (u slučaju širenja u prostor), zajedno sa mapama, crtežima i pratećom dokumentacijom;

- podatke o opasnim materijama sa liste I i II EU Direktive 80/68/EEC;

- podatke o sistemu za tretman, uključujući odgovarajuće skice.

Popuniti tabele 23 do 31 u prilogu.

8. Upravljanje otpadom

Detaljno opisati upravljanje otpadom od sakupljanja do konačnog odlaganja.

Odeljak 8.1. Priložiti plan upravljanja otpadom.

Odeljak 8.2. do 8.10. Navesti sve podatke o vrstama otpada, sakupljanju, prevozu i primaocu otpada (oznaka, naziv, klasa, ukupna količina, izvori) koji operater planira da proizvede. Navesti vrstu procesiranja i odlaganja otpada (metod, lokacija, količina i dr.).

Za otpad odložen off-site, priložiti detalje o transportu otpada, nazivu lica koje preuzima otpad, tretmanu, lokaciji i konačnom odlaganju, kao i dozvole i ugovore.

Za otpad koji treba odložiti na deponiju, dati pune podatke o mestu odlaganja (lokacija, mape, geološki, hidrološki uslovi, radni plan, zbrinjavanje po zatvaranju i dr.), kao i podatke o operateru deponije.

Dati podatke i procenu uticaja postojećeg ili predloženog odlaganja na deponiju, uključujući sve medijume životne sredine.

Dati pune podatke o postupanju sa opasnim otpadom na mestu nastanka.

Navesti podatke o kontroli i merenju, analizama otpada (uzorkovanje, karakterizacija, klasifikacija i kategorizacija). Priložiti izveštaj o izvršenom ispitivanju otpada, sa uverenjem o oznaci otpada, klasi i kategoriji i dr.

Popuniti tabele 35 do 37 u prilogu.

9. Buka i vibracije

Dati opis postojećeg sistema, načina za smanjenje buke, izvore buke, opis monitoringa i kontrole emisija. Opisati planirani program unapređenja ka dostizanju BAT standarda. Ovo treba da uključi plan za dostizanje ciljeva i vremenski raspored, zajedno sa opcijama za modifikovanje, dogradnju ili zamenu sistema.

Odeljak 9.1. i 9.2. Za svaki izvor buke popuniti tabelu. Ako je moguće priložiti poseban izveštaj.

Odeljak 9.3. i 9.4. Iskazati nivo buke na propisanoj razdaljini, nivo buke na osetljivim lokacijama, susednim (najbližim) objektima, navesti korekcione faktore za sračunati merodavni nivo impulsa, period emisije, navesti opremu za merenje i broj izveštaja o etaloniranju, datum poslednjeg etaloniranja i dr. Priložiti mape, dijagrame, prateće dokumente, uključujući podatke o smanjenju nivoa buke i predloženim merama, izveštavanje. Ukoliko je potrebno, iskazati i vibracije u posebnoj tabeli.

Popuniti tabelu 38 u prilogu.

10. Procena rizika od značajnih udesa

Opisati mere za sprečavanja udesa. Priložiti procenu rizika, sa planom zaštite od udesa, odnosno planom hitnih mera.

11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja

Opisati mere za nestabilne, odnosno prelazne načine (modele) rada postrojenja u slučaju:

- ako aktivnost pripada kategoriji aktivnosti sa značajnim rizikom za početak rada postrojenja;

- defekta curenja (obim rizika i planirane mere za prekid rada ili nastavak rada);

- trenutnog zaustavljanja (neplaniran prekid rada u hitnim i drugim slučajevima);

- obustave rada (planiran prekid rada zbog potreba remonta i u drugim slučajevima).

12. Definitivni prestanak rada

Opisati mere u slučaju definitivnog prestanka rada i vraćanja lokacije u prvobitno stanje (sanacija, remedijacija i dr.).

13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva čini poseban deo zahteva operatera za izdavanje integrisane dozvole. Ovaj prikaz treba da bude napisan netehničkim jezikom i jednostavan za razumevanje i korišćenje, radi pružanja osnovnih informacija o vrsti aktivnosti, odnosno postrojenju, za koje se podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole, kao i njegovog uticaja na životnu sredinu.

Potrebno je da netehnički prikaz sadrži sve podatke iz Odeljka III 13.

Preporučuje se da netehnički prikaz sadrži kratke opise ključnih podataka. Odeljak pod tačkom 13.3.4. treba da sadrži listu glavnih BAT zahteva (tehnički i tehnološki detalji) i napomenu o stepenu usaglašenosti operatera sa ovim zahtevima. Posebno navesti koje korake će operater preduzeti radi prilagođavanja rada postrojenja propisanim uslovima.

Netehnički prikaz sadrži informacije o podacima za koje je operater izjavio da predstavljaju poslovnu tajnu i za koje treba ograničiti pristup javnosti.

Prilog:

1. Dokumentacija koju operater dostavlja na osnovu člana 9. Zakona;
2. Tabelarni pregledi (dijagrami) / Odeljak III 4. do III 9;
3. Mape i skice;
4. Kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i dr.;
5. Akcioni planovi / Odeljak III 4 - III 10.

 

Obrazac 2**

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
ZA RAD POSTROJENJA _________________ I OBAVLJANJE
AKTIVNOSTI ____________________, NA LOKACIJI ______________, U ______________________

1. Opšti podaci

1.1. O zahtevu

Označiti odgovarajuće polje

 

Postojeća farma svinja/živine za koju se podnosi zahtev za integrisanu dozvolu

 

Nova farma svinja/živine

 

Bitne izmene u radu postojeće farme svinja/živine

 

Prestanak rada farme svinja/živine

 

Produženje važenja dozvole za farmu svinja/živine

 

Revizija postojeće dozvole za farmu svinja/živine

 

1.2. O operateru:

 

Operater

Naziv

 

Adresa

 

Broj telefona/faksa

 

E-mail

 

Lice i podaci za kontakt

 

Datum upisa u registar privrednih subjekata i registarski broj

 

Matični broj subjekta

 

1.3. O postrojenju i njegovoj okolini

a) Priložite mapu u razmeri 1:25.000 koja prikazuje širi položaj lokacije i uži položaj lokacije postrojenja sa okolnom infrastrukturom.

b) Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa

v) Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu

1.4. Vrsta aktivnosti

Označiti odgovarajuće polje

 

(a) više od 40.000 mesta za živinu

 

(b) više od 2.000 mesta za svinje (od preko 30 kg)

 

(v) više od 750 mesta za priplodne krmače /krmače sa prasićima

 

1.5. Osoblje i investicioni troškovi

Broj zaposlenih u postojećem postrojenju

 

Za nova postrojenja, planiran broj zaposlenih

 

Ukupni troškovi, sa novim investicijama (za nova postrojenja)

 

2. Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama

2.1. Kratak opis aktivnosti za koju se zahteva integrisana dozvola

a) Popuniti tabelu 2.1.1 koja sadrži podatke o vrsti i broju mesta za smeštaj životinja na farmi.

Tabela 2.1.1 Podaci o životinjama prema vrsti i kapacitetu

Vrsta životinja

Projektovani broj mesta

Živina (npr. tovni pilići, koke nosilje, patke, ćurke)

 
   
   

Svinje:

 

Krmače

 

Svinje za tov >30 kg

 
   

b) Za postojeće postrojenje navesti godinu i mesec početka rada. Za novo postrojenje navesti planirani datum početka aktivnosti. U slučaju bitnih izmena u radu postrojenja navesti planirani datum početka izmena.

v) Ukratko opisati aktivnost, uz poseban osvrt na zaštitu životne sredine, a naročito: praksu upravljanja radom farme; objekte za smeštaj životinja (kapacitet, sistem držanja, sistem izđubravanja u objektu, tip ventilacije, napajanje vodom i ishrana); sakupljanje, skladištenje i tretman čvrstog i tečnog stajnjaka i osoke; način postupanja sa otpadnim vodama sa farmi (razdvajanje čiste od kontaminirane vode - atmosferske, sanitarno-fekalne i otpadne vode od pranja spremišta za uginule životinje, održavanja/dezinfekcije objekata i sl.); način razastiranja čvrstog i tečnog stajnjaka po njivama; problemi emisije mirisa, prašine i buke; način postupanja sa uginulim životinjama.

g) Navesti i sve povezane aktivnosti koje se obavljaju na lokaciji osim uzgoja svinja i/ili živine (proizvodnja hrane za životinje, klanica, odlagalište uginulih životinja, skladište goriva, hrane, hemikalija). Objasniti kako su te aktivnosti povezane sa objektima za uzgoj svinja/živine.

2.2 Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti, itd.)

a) U tabeli 2.2.1 navesti sve relevantne dozvole (uključujući i relevantne projekte), odobrenja i slično, i priložiti kopiju svake dozvole/odobrenja. Za dozvole/odobrenja koja tek treba pribaviti, navesti tražene podatke u tabeli 2.2.2

Tabela 2.2.1 Dokumentacija u vezi sa pribavljenim dozvolama i odobrenjima

Vrsta dozvole

Naziv, adresa i kontakt podaci nadležnog organa

Datum izdavanja dozvole/odobrenja

Datum isteka dozvole/odobrenja

Građevinska dozvola

     

Upotrebna dozvola

     

Vodna dozvola

     

Saglasnost nadležnog organa na mere zaštite od požara

     

Ostale dozvole (nabrojati):

     
       
       

Tabela 2.2.2 Podaci o svim dozvolama i odobrenjima koje treba pribaviti ili su u toku pribavljanja

Vrsta dozvole

Naziv, adresa i kontakt podaci nadležnog organa

Datum
podnošenja zahteva za izdavanje dozvole / odobrenja

Status dozvole/odobrenja

Građevinska dozvola

     

Upotrebna dozvola

     

Vodna dozvola

     

Saglasnost nadležnog organa na mere zaštite od požara

     

Ostale dozvole (nabrojati):

     
       
       
       
       

b) Priložiti situacioni plan lokacije postrojenja i dati opis lokacije, specifikaciju objekta i aktivnosti na lokaciji postrojenja. Priložiti mapu ili skicu, i to u razmeri između 1:500 i 1:5.000 (u zavisnosti od veličine i obima aktivnosti), koja prikazuje sve objekte, dvorišta, skladišne kapacitete (za hranu za životinje, gorivo, vodu, tečni stajnjak, otpad i sporedne proizvode životinjskog porekla), kao i sve ostale infrastrukturne objekte na lokaciji, unutar granica aktivnosti za koju se izdaje dozvola. Na mapi ili skici takođe prikazati izvore emisija.

2.3. Kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu

Ukratko opisati glavne uticaje postrojenja na životnu sredinu, i to u odnosu na:

a) Vazduh (uključujući neprijatne mirise i prašinu);

b) Vode (površinske i podzemne vode);

v) Zemljište;

g) Otpad;

d) Sporedne proizvode životinjskog porekla;

đ) Buku i vibracije;

e) Rizike od udesa.

3. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

3.1. Lokacija

Navesti sledeće podatke:

a) Geografske koordinate lokacije postrojenja;

b) Informacije o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes (udaljenost najbližih domaćinstava, institucija, zaštićenih područja i drugih objekata);

v) Navesti podatke o posebno zaštićenim područjima u blizini lokacije postrojenja (u krugu od 5 km).

3.2. Upravljanje zaštitom životne sredine

Navesti sledeće podatke:

a) Ako operater primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) navesti podatke o primeni tog sistema, uključujući podatke o standardu koji se primenjuje, odnosno sertifikovanom sistemu (SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001), datumu sertifikovanja i verifikacije, ocenjivaču koji je verifikovao sistem i dr.

b) Ukoliko operater ima politiku zaštite životne sredine, priložiti kopiju tog dokumenta.

v) Opisati, ukoliko postoji, sistem izveštavanja o stanju životne sredine u vezi sa relevantnom aktivnošću.

g) Opisati sve primere dobre prakse upravljanja zaštitom životne sredine koje operater primenjuje.

3.3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

Popuniti tabelu 3.3.1 koja se odnosi na poređenje sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT) za posmatrano postrojenje:

BAT zahtevi utvrđeni referentnim dokumentima

Referentni dokument (naziv i br. poglavlja)

Usaglašenost sa BAT zahtevima (da/ne)

Akcioni plan (datum usvajanja i poziv na prilog)

       
       
       
       
       
       

Za svaki proces rada opisati do kog nivoa je tehnika u skladu sa BAT i/ili opisati akcioni plan kako dostići BAT nivo i granične vrednosti emisija definisanih u referentnim dokumentima.

Na osnovu akcionog plana pripremiti Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja i aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

3.4. Korišćenje resursa

Popuniti tabele koje se odnose na korišćenje resursa (vrste i količine sirovina i pomoćnih materijala, potrošnja energije i vode).

Tabela 3.4.1 Korišćenje sirovina i pomoćnih materijala

Sirovine i pomoćni materijali

Namena

Količina koja se koristi (litri ili kilogrami godišnje)

Količina koja se skladišti na lokaciji (u litrima ili kilogramima)

Hrana za životinje

       
       
       

Biocidi (uključujući sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, zaštitu drveta...)

       
       
       

Pesticidi (uključujući herbicide, fungicide, insekticide...)

       
       
       

Veterinarski lekovi (umesto aditiva)

       
       
       

Vrste prostirke (slama i sl.)

       
       
       

Ostalo

       
       
       

Tabela 3.4.2 Potrošnja energenata

Vrsta energenta koji se koristi

Godišnja potrošnja

Jedinica

Električna energija

 

MWh

Toplotna energija (gorivo):

 

MWhth

- čvrsto gorivo (ugalj)

 

t

- čvrsto gorivo - biomasa (slama, otpad iz ratarske proizvodnje,...)

 

t

- nafta/lož ulje

 

m3

- gas

 

m3

- ostalo:

   

Tabela 3.4.3 Potrošnja vode

Tipovi vodenih resursa koji se koristi (uneti naziv, broj izvora, lokaciju)

Potrošnja
(m3 na dan)

Potrošnja
(m3/god)

Zahvatanje voda iz površinskih tokova reka i jezera:

   

Zahvatanje podzemnih voda (bunari):

   

Sakupljanje kišnice:

   

Zahvatanje voda iz javnih vodovoda:

   

Ostalo:

   

Ukupna količina zahvaćene vode (maksimum)

   

Količina vode koja se troši za napajanje životinja (maksimum)

   

3.5. Emisije u vazduh

a) Navesti tražene podatke i popuniti tabele u nastavku (3.5.1 - 3.5.3) vezano za emisije u vazduh.

b) Navesti sve informacije o pritužbama na emisije mirisa ili prašine koje potiču od rada postrojenja u poslednje tri godine.

3.5.1 Emisije iz procesa sagorevanja

Lokacija kotla:

Geografska širina i dužina

Tip kotla (parni, toplovodni):

Snaga kotla (MW):

Stepen korisnosti kotla (%):

Gorivo koje se koristi (vrsta, dnevne količine, sadržaj sumpora (%), donja toplotna moć goriva (kJ/kg, kJ/m3):

Potrošnja goriva pri ustaljenom režimu rada (kg/h ili m3/h):

Potrošnja goriva pri maksimalnom režimu rada ((kg/h ili m3/h):

Prosečan broj dana u godini rada kotla:

Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla (°C):

Zapreminski protok otpadnog gasa (m3/h):

Navesti referentne uslove merenja (suvi otpadni gas, temperatura (°C), pritisak (bar), i zapreminski udeo O2 (%)):

Merno mesto

Merena zagađujuća materija

Nivoi emisije

(Opis i broj mernog
mesta i položaj na mapi)

Praškaste materije

mg/Nm3

Sumpor dioksid

mg/Nm3

Azotni oksidi

mg/Nm3

Ugljen monoksid

mg/Nm3

3.5.2 Ostale emisije u vazduh koje potiču od aktivnosti (priprema hrane i sl.)

Vrsta i izvor emisije:

Lokacija emitera i oznaka na mapi:

Merno mesto

Merena zagađujuća materija

Nivoi emisije

(Opis i broj mernog mesta i položaj na mapi)

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

3.5.3 Emisije u vazduh koje potencijalno mogu da dovedu do emisije neprijatnih mirisa

Lista potencijalnih izvora prašine i/ili neprijatnih mirisa koji mogu da dovedu do prijava/pritužbi.

Potencijalni izvor neprijatnih mirisa/prašine 1

Oznaka potencijalnog izvora na mapi

Mere koje se primenjuju za suzbijanje emisije neprijatnih mirisa/prašine u vazduh

     
     
     
     
     
     
     
     

Napomena 1: Kada se radi o izvoru neprijatnih mirisa, izvor označiti sa (NM), a kada je u pitanju prašina, označiti izvor sa (P)

3.6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode

a) Popuniti tabele u nastavku koje se odnose na emisije u vodu.

b) Opisati, ukoliko postoji, način tretmana otpadnih voda i infrastrukturu za tretman otpadnih, atmosferskih i sanitarnih otpadnih voda.

Tabela 3.6.1 Podaci o emisijama u površinsku vodu

Nabrojati i opisati sve ispuste otpadnih voda u površinske vode. Za svaku tačku ispuštanja posebno navesti sledeće podatke:

Oznaka izvora emisije:

 

Izvor emisije:

 

Predviđen/primenjen tretman

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Naziv recipijenta:

 

Ispuštena količina:

m3/dan i m3/godišnje

Temperatura

°C

pH

 

Suspendovane materije

mg/l

Biološka potrošnja kiseonika

mg/l

Hemijska potrošnja kiseonika

mg/l

Amonijak

mg/l

Ukupni fosfor

mg/l

Ukupni neorganski azot

mg/l

Tabela 3.6.2 Podaci o sanitarnim otpadnim vodama

Oznaka izvora emisije:

 

Otpadne vode nakon tretmana

Predviđeni tretman:

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Ispušta se u:

 

Površinske vode

 

Kanalizaciju/septičku jamu

 

Otpadne vode bez tretmana

Lokacija i položaj na mapi

 

Ispušta se u:

 

Septičku jamu

 

Kanalizaciju

 

Tabela 3.6.3 Emisije u zemljište od nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda

Za svaku tačku ispuštanja koja predstavlja poseban rizik navesti sledeće podatke:

Oznaka izvora emisije:

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Identitet i udaljenost podzemne vode koji je pod rizikom (bunari, itd.) od izvora zagađenja:

 

Identitet i udaljenost površinske vode koji je pod rizikom od izvora zagađenja

 

3.7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda

Navesti sledeće podatke:

a) Opisati kako se upravlja čvrstim i tečnim stajnjakom na lokaciji, uključujući i prevoz od mesta nastanka do privremenog skladištenja. U ovaj opis uključiti i mere zaštite zemljišta i podzemnih voda, kao što su obezbeđivanje nepropusne površine za privremeno skladištenje (lagune, tankovi i drugo) i adekvatna oprema za sakupljanje i prenos tečnog stajnjaka (npr. jame, kanali, odvodi, crpne stanice, odvodni kanali i ventili).

b) Opisati objekte na lokaciji koje služe kao skladišni prostor za gorivo, hranu i druge materijale.

v) Navesti informacije o postojanju zaštitnih prihvatnih objekata/tankvana oko skladišnih prostora i opisati kakve su mere kontrole tankvana i skladišnih kapaciteta.

g) Navesti podatke o učestalosti kontrola tankvana, i opisati na koji način se sakupljaju eventualna izlivanja i atmosferske vode.

d) Popuniti tabelu 3.7.1 o svim skladišnim kapacitetima iz tačke (a). Ukoliko se vrši monitoring podzemnih voda, navesti podatke u tabeli 3.7.2.

đ) Navesti podatke o ukupnim raspoloživim skladišnim kapacitetima na lokaciji namenjenih za skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka, i naglasiti za koji vremenski period je dovoljan ovaj kapacitet skladišta.

Tabela 3.7.1 Skladišni kapaciteti za čvrsti i tečni stajnjak (popuniti za svaki objekat)

 

POSTOJEĆI

NOVI

Vrsta objekta za skladištenje stajnjaka (laguna, rezervoar, plato...)

   

Lokacija i položaj na mapi:

   

Kapacitet (m³):

   

Kada je skladište izgrađeno/prvi put korišćeno:

   

Koliko često se prazni:

   

Opisati strukturu skladišnih objekata, na primer, zemljana laguna, laguna obložena glinom, zemljana laguna sa zaštitnom folijom, zidana i omalterisana građevina, masivna betonska građevina, masivna betonska građevina armirana čeličnom armaturom, podzemna (ukopana) građevina nadzemna građevina, delimično ukopani objekat, itd:

   

Da li je skladište projektovano, izgrađeno i opremljeno tako da garantuje nepropusnost dna /podloge i zidova:

   

Koji materijal se koristi(o) za izgradnju dna/podloge da bi se garantovala nepropusnost:

   

Koji materijal se koristio/će se koristiti za izgradnju zidova da bi se garantovala nepropusnost:

   

Da li je objekat izgrađen u skladu sa svim propisima iz oblasti tehničkih standarda građevinarstva:

   

Navesti tehničke standarde po kojima je skladište građeno/će biti građeno:

   

Kada je poslednji put vršena provera nepropusnosti skladišta:

   

Koji monitoring se vrši, za proveru nepropusnosti konstrukcije skladišta:

   

Da li se vrši monitoring podzemnih/površinskih voda u blizini laguna ili drugih tankvana koje bi mogle da izazovu zagađenje:

   

Koji je najviši nivo podzemne vode na lokaciji farme u skladu sa hidrogeološkim elaboratom o lokaciji):

   

Da li je temelj skladišta postavljen u skladu sa podacima iz hidrogeološkog elaborata i na kojoj visini iznad nivoa podzemnih voda:

   

Da li je skladište postavljena u skladu sa prostorno planskim zahtevima u odnosu na površinske vodotokove i na kom je udaljenju:

   

Da li je skladište izgrađeno ili predloženo za gradnju u plavnom području:

   

Tabela 3.7.2 Rezultati monitoringa podzemnih voda

Navesti detalje monitoringa podzemnih voda koji se vrši na lokaciji (gde se tačno vrši merenje, koliko pijezometara,...)

Lokacija mernog mesta i položaj na mapi:

Parametar

Rezultati merenja (mg/l) kao prosečna godišnja koncentracija

 

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Nitrati

       

Aktivne supstance u pesticidima, uključujući njihove relevantne metabolite, produkte degradacije i reakcija

       

3.8. Upravljanje otpadom i sporednim proizvodima

3.8.1. Upravljanje otpadom

a) Popuniti tabelu 3.8.1.1 o vrstama i količinama proizvedenog otpada i o načinima upravljanja tim vrstama otpada. Dokumentovati rešenja konačnog zbrinjavanja otpada kroz adekvatne ugovore sa operaterima.

b) Navedeni podaci treba da sadrže detalje o ostacima veterinarskih lekova, otpadu iz tehničkih procesa (ulja, boje, premazi na bazi vode ili rastvarača, metali), kontaminirana hrana za životinje, otpadna električna i elektronska oprema, otpadni papir, otpadna plastika, pesticidi, biocidi, ambalaža itd.).

v) Ako se otpad prerađuje ili tretira izvan lokacije postrojenja, navesti odgovarajuće podatke i dozvole i saglasnosti operatera kome se predaje na dalji tretman.

g) Kada se otpad odlaže na lokaciji, navesti podatke o načinu odlaganja koji se primenjuje na lokaciji, i navesti podatke o dozvolama ili odobrenjima koji se odnose na način odlaganja.

Tabela 3.8.1.1 Upravljanje otpadom

Vrsta otpada

Indeksni broj
iz Kataloga otpada

Mesto nastanka otpada

Proizvedena količina otpada (tona godišnje)

Lokacija prerade ili odlaganja (na lokaciji, izvan postrojenja, predaja drugom operateru 1)

Metoda prerade ili odlaganja 2
(npr. reciklaža, proizvodnja energije, termički tretman, deponovanje)

           
           
           
           
           
           
           
           
           

1 Navesti mesto tretmana ili skladištenja na mapi u okviru lokacije postrojenja ili van nje. Navesti mesto odlaganja na lokaciji postrojenja ili van nje ukoliko operater vrši odlaganje otpada./Predaja drugom operateru.
2 Navesti metode tretmana otpada ukoliko operater vrši tretman na lokaciji ili van nje. Opisati postupak odlaganja ukoliko operater vrši odlaganje otpada.

3.8.2. Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla

3.8.2.1 Upravljanje čvrstim i tečnim stajnjakom

a) Popuniti Tabelu 3.8.2.1. o čvrstom i tečnom stajnjaku koji se proizvede i koristi na lokaciji postrojenja

Tabela 3.8.2.1 Čvrsti i tečni stajnjak koji se proizvede i koristi na lokaciji

Opis stajnjaka

Proizvedena količina (tona mesečno)

Metoda prerade/korišćenja/odlaganja
(npr. proizvodnja energije, komposta, iznošenje na sopstveno zemljište...)

     
     
     
     
     

b) U Tabeli 3.8.2.2 navesti podatke o ukupnom bilansu nutrijenata za rasturanje tečnog/čvrstog stajnjaka koji se proizvede na lokaciji

Tabela 3.8.2.2 Bilans nutrijenata u stajnjaku za rasturanje po njivama na lokaciji

Ukupno dostupna površina zemljišta (ha)

 

Iskoristiva površina zemljišta (ha)

 

Prosečna potreba za fosforom (kg P/ha) na iskoristivom zemljištu

 

Ukupna potreba za fosforom na farmi (kg)

 

Prosečna potreba za azotom (kg N/ha) na iskoristivom zemljištu

 

Ukupna potreba za azotom na farmi (kg)

 

Ukupna količina proizvedenog tečnog stajnjaka (m3)

 

Prosečna koncentracija fosfora (kg/m3)

 

Prosečna koncentracija azota (kg/m3)

 

Ukupni proizvedeni fosfor na lokaciji godišnje

 

Ukupni proizvedeni azot na lokaciji godišnje

 

Ukupni fosfor koji se koristi rasturanjem stajnjaka (kg) godišnje

 

Ukupni azot koji se koristi rasturanjem stajnjaka (kg) godišnje

 

v) U Tabeli 3.8.2.3 navesti podatke o tečnom/čvrstom stajnjaku koji se odvozi sa lokacije

Tabela 3.8.2.3 Čvrsti i tečni stajnjak koji se odvozi sa lokacije

Operater koji preuzima čvrsti/tečni stajnjak

Količina predatog čvrstog/tečnog stajnjaka (t)

   
   
   
   

3.8.3 Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla - uginulim životinjama

a) Popuniti tabelu 3.8.3.1 o upravljanju sporednim proizvodima životinjskog porekla (uginulim životinjama).

b) Navesti detaljne podatke o upravljanju leševima uginulih životinja, uključujući i broj uginulih životinja dnevno/nedeljno/mesečno/godišnje, uobičajenu praksu uklanjanja uginulih životinja iz objekata za uzgoj/jedinica za uzgoj, način skladištenja i odlaganja uginulih životinja, i način konačnog zbrinjavanja (kafilerija, spalionice, drugi načini spaljivanja, zakopavanje, itd.).

v) Dostaviti kopije ugovora sa operaterima koji preuzimaju otpad životinjskog porekla.

Tabela 3.8.3.1 Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla (uginulim životinjama)

Vrsta sporednog proizvoda

Nastale količine
(tona godišnje)

Način prerade (na lokaciji
postrojenja, izvan lokacije)

     
     
     
     
     

3.9. Buka i vibracije

a) Popuniti tabele 3.9.1 i 3.9.2 koje se odnose na emisije buke koje potiču od rada postrojenja.

b) Navesti sve detalje o prijavama buke koja potiče od rada postrojenja u poslednje tri godine.

Tabela 3.9.1 Nivoi buke na granici lokacije

Lokacija mernog mesta i položaj na mapi

Rezultati merenja emisije buke (dBA,15 minuta)

Dnevni/večernji režim

Noćni režim

     
     
     
     
     
     

U slučaju prekoračenja granične vrednosti emisije buke na granici kompleksa, popuniti sledeću tabelu za sve velike izvore buke na lokaciji:

Tabela 3.9.2 Izvori buke

Izvor buke

Nivo snage zvuka
(Watt)

Rezultati merenja emisije buke
(dBA,15 minuta)

Dnevni/večernji režim

Noćni režim

       
       
       
       
       
       

3.10. Procena i mere smanjenja rizika od značajnih udesa

Pripremiti i dostaviti plan sa preventivnim merama i merama za ograničavanje posledica udesa (sa opisom reagovanja u slučaju udesa, odgovornim osobama,..), koji bi mogli da dovedu do negativnog uticaja na životnu sredinu.

Opisati scenarije udesa/nesreća, koji bi mogli dovesti do ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu tj. do značajnog negativnog uticaja na životnu sredinu. Uključiti:

- Masovno uginuće životinja;

- Iznenadno značajno oštećenje objekata za skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka;

- Iznenadno značajno oštećenje objekata za skladištenje hrane;

- Iznenadno značajno oštećenje skladišta goriva;

- Ostalo.

3.11 Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja

Opisati mere za nestabilne (prelazne) načine rada koji se odnose na:

a) početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima;

b) defekte curenje;

v) trenutno zaustavljanje rada postrojenja;

g) obustavu rada.

3.12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

a) Opisati mere koje se sprovode u slučaju trajnog prekida rada celog ili dela postrojenja.

b) Navesti podatke o planu demontaže u slučaju zatvaranja postrojenja, dovođenja u prvobitno stanje i naknadne brige o postrojenju ili delu istog.

3.13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Pripremiti netehnički prikaz zahteva i priložiti ga uz isti. Ovaj prikaz treba da bude napisan netehničkim jezikom i jednostavan za razumevanje i korišćenje, radi pružanja osnovnih informacija o vrsti aktivnosti, odnosno postrojenju za koje se podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole, kao i njegovog uticaja na životnu sredinu.

Rezime treba da sadrži kratak opis: aktivnosti, identifikovanih svih značajnih uticaja na životnu sredinu koji potiču od rada postrojenja, opis svih postojećih mera za sprečavanje i smanjenje uticaja na životnu sredinu, kao i predloženih mera za rešavanje tih uticaja.

Takođe treba da sadrži listu glavnih BAT zahteva (tehnički i tehnološki detalji) i napomenu o stepenu usaglašenosti operatera sa ovim zahtevima. Posebno navesti koje korake će operater preduzeti radi prilagođavanja rada postrojenja propisanim uslovima. Netehnički prikaz sadrži i informacije o podacima za koje je operater izjavio da predstavljaju poslovnu tajnu i za koje treba ograničiti pristup javnosti.

 

NAZIV OPERATERA
Sedište
Broj
Datum

IZJAVA

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 10) Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 25/15) potvrđujem:

- da su informacije sadržane u zahtevu za izdavanje/reviziju/produženje važnosti integrisane dozvole za rad postrojenja _________ i obavljanje aktivnosti __________, na lokaciji __________, u __________, istinite, tačne i potpune.

- da javnost ima pristup zahtevu u celini, osim informacija koje sadrže poslovnu tajnu i za koje zahtevam ograničen pristup javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, i to:

1. __________________
2. __________________
3. __________________ i dr.

Ovlašćeno lice
M.P. _______________________
(Ime i prezime/potpis)