Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

("Sl. glasnik RS", br. 30/2006, 32/2016, 44/2018 - dr. zakon i 4/2024)


Obrazac 1

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

NAZIV OPERATERA
SEDIŠTE
BROJ
DATUM

____________________________________________________________
____________________________________________________________

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA ______________ I OBAVLJANJA AKTIVNOSTI ________________, NA LOKACIJI ____________, U __________

--------------------------------------------------------

I. Opšti podaci

____________________________________________________________

1. O zahtevu

Označiti u tabeli u nastavku vrstu zahteva za izdavanje integrisane dozvole (član 7. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine)

Novo postrojenje

 

Rad ili bitne izmene u radu postojećeg postrojenja

 

Prestanak aktivnosti

 

Revizija postojeće dozvole

 

Produženje važenja dozvole

 

1.1. Vrsta industrijske aktivnosti

Identifikovati sve vrste aktivnosti, odnosno postrojenja, u skladu sa vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Kao glavnu aktivnost navesti aktivnost na osnovu proizvodnje (npr. 6.4 Postrojenje za preradu hrane u skladu sa članom 2. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Službeni glasnik RS", broj 84/05)), a kao ostale aktivnosti navesti aktivnosti za koje se takođe izdaje integrisana dozvola i koje se odvijaju na lokaciji operatera (npr. 1.1. termo energetska postrojenja sa toplotnim ulazom većim od 50 MW)

Glavna aktivnost

Kapacitet proizvodnje

Planirani obim godišnje proizvodnje

Planirani datum izgradnje-datum puštanja u rad

 

 

 

 

Ostale aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Razlozi za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Navesti razloge podnošenja zahteva - da li je u pitanju novo ili postojeće postrojenje i dati poseban opis planiranih promena u radu postrojenja i njegovom funkcionisanju (npr. dogradnja i proširenje kapaciteta, promena tehnologije i sl.).

2. O operateru

Navesti podatke o operateru, odnosno podnosiocu zahteva, licu za kontakt, matičnom broju i datumu registracije. Ako postoji razlika između operatera i pravnog lica čije je postrojenje, potrebno je navesti i sve podatke o tom pravnom licu (državno ili društveno preduzeće i drugi privredni subjekti).

Naziv operatera

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Matični broj

 

Datum registracije

 

Odgovorno lice i podaci za kontakt

 

3. O postrojenju i njegovoj okolini

Navesti sve opšte informacije i podatke o postrojenju i njegovoj okolini (naziv, adresa, lice za kontakt, vlasnik zemljišta na kome se planira aktivnost, vlasnik glavne i pomoćnih zgrada i drugih objekata postrojenja, urbanistički uslovi, alternativne lokacije ako postoje, okolina koja može biti pogođena obavljanjem aktivnosti u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu ili udesa).

Naziv postrojenja

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Odgovorno lice i podaci za kontakt

 

Naziv i adresa vlasnika zemljišta na kome se planira obavljanje aktivnosti

 

Naziv i adresa vlasnika objekata na lokaciji

 

Informacije o uslovima utvrđenim urbanističkim i prostornim planom

 

Informacije o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes

 

4. Podaci o planskoj i tehničkoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

Odeljak 4.1. do 4.3. Navesti podatke o nadležnim organima za planiranje i izgradnju i upravljanje vodama; planskim dokumentima; projektu i njegovoj uključenosti u prostorno-razvojni plan; katastarski podaci o vlasništvu nad zemljištem i objektom; korišćenju voda; ispuštanju otpadnih voda; postrojenju za tretman otpadnih voda.

Prilažu se kopije planskih dokumenata, izvod iz katastra, skice, mape, kopije svih dozvola, odobrenja i saglasnosti koje se pribavljaju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju i puštanje u rad postrojenja.

4.1. Nadležni organ odgovoran za planiranje i izgradnju objekata na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija ili će se odvijati

4.1.1 Naziv nadležnog organa

4.1.2 Planska dokumenta (prostorni i urbanistički planovi)

Navesti naziv Planskog dokumenta i godinu usvajanja.

4.1.3 Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa

4.1.4 Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na građevinskom zemljištu

4.1.5 Odobrenje za izgradnju i upotrebna dozvola

Objekat/postrojenje

Oznaka objekta (prema situacionom planu)

Naziv organa koji je izdao dozvolu

Naziv i broj dozvole

Datum izdavanja dozvole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom odeljku navode se podaci o svim izdatim dozvolama, odnosno odobrenjima za: izgradnju/puštanje u rad postrojenja, ispuštanje otpadnih voda, rad postrojenja za tretman otpadnih voda. Takođe, navode se podaci o postrojenju za tretman otpadnih voda drugog operatera ako je sa njim zaključen ugovor o tretmanu otpadnih voda i prilaže kopija ugovora.

4.2. Nadležni organ odgovoran za upravljanje vodama (zaštitu i korišćenje voda i zaštitu od štetnog dejstva voda)

4.2.1. Naziv nadležnog organa

4.2.2. Podaci iz vodne dozvole

4.2.3 Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke, i to:

Naziv operatera koji prima otpadne vode na tretman

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

4.2.4. Podaci iz ugovora zaključenog između podnosioca zahteva i operatera postrojenja za tretman otpadnih voda

5. Osoblje i investicioni troškovi

5.1. Broj zaposlenih u postojećim objektima

U slučaju postojećeg pravnog lica, odnosno postrojenja, navesti podatke o: broju zaposlenih i o drugim zaposlenim licima, odnosno angažovanim za obavljanje postojeće aktivnosti, kao i licima koja će biti angažovana posle podnošenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti.

5.2. Ukupni troškovi prema programu mera prilagođavanja

Dati prikaz troškova za korišćenje najboljih dostupnih tehnika BAT (eng. BAT - Best Available Techniques, u daljem tekstu: BAT) za nova/postojeća postrojenja, i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje BAT prema programu mera prilagođavanja. Navesti kapitalne troškove za nove investicije na koje se odnosi zahtev.

____________________________________________________________

II Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

____________________________________________________________

1. Lokacija

Navesti sve podatke o lokaciji postrojenja, geografske koordinate lokacije postrojenja, povezanosti lokacije sa infrastrukturom regiona i/ili lokalne samouprave.

Priložiti situacioni plan sa ucrtanim svim objektima, emiterima, mestima ispuštanja, pijezometrima, skladištima otpada i opasnih materija. U slučaju kada plan nije pregledan zbog velikog broja objekata razdvojiti u više dokumenata.

Navesti sve informacije o načinu korišćenja susednih lokacija (nameni, odnosno vrsti postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju, rezidentnom ili industrijskom području, javnoj površini i dr).

Ako postoje posebno zaštićena područja, odnosno zone, priložiti mape koje prikazuju zaštićeno područje, odnosno zone i objasniti aktivnosti koje su zabranjene ili ograničene na tom području, odnosno zoni, a koje su utvrđene aktom o stavljanju pod zaštitu tog područja.

2. Upravljanje zaštitom životne sredine

Politika zaštite životne sredine

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja životnom sredinom SRPS ISO 14001

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja životnom sredinom EMAS

Da

Ne

Popis internih procedura i dokumenata vezanih za zaštitu životne sredine

Navesti koji dokument

 

3. Opis procesa i primenjenih najboljih dostupnih tehnika

3.1. Opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada

Opisati proizvodni proces i proces rada samog postrojenja.

3.2. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

Navesti sva referentna dokumenta o najboljim dostupnim tehnikama- BREF dokumenta, koja su korišćena za procenu usaglašenosti rada postrojenja sa BAT.

Za svaki proces rada opisati do kog nivoa je tehnika u skladu sa BAT i/ili opisati akcioni plan kako dostići BAT nivo i granične vrednosti emisija definisanih u referentnim dokumentima.

Za aktivnosti za koje postoje BAT zaključci, procena usaglašenosti se radi u skladu sa BAT zaključcima, za sve ostale aktivnosti se koriste tehnike navedene u relevantnim BREF dokumentima.

Na osnovu akcionog plana pripremiti Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja i aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

BAT zahtevi utvrđenim referentnim dokumentima

Referenti dokument
(naziv)
Poglavlje

Usaglašenost sa BAT zahtevima (da/ne/delimično/neprimenljivo) sa opisom

Predložena mera - akcioni plan (datum usvajanja i poziv na prilog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Korišćenje resursa

Opisati korišćenje resursa i kako je obezbeđena efikasna potrošnja sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode kroz ponovno korišćenje, posebne tehnologije i dr.

Priložiti kopije svih akata o pravu korišćenja resursa (sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode).

4.1. Sirovine, pomoćni materijali i drugo

Prikazati u narednim tabelama sirovine, pomoćne sirovine i otpad koji se koriste u procesu proizvodnje.

Tabela. Osnovne sirovine

Broj ili oznaka

Naziv sirovine

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Pomoćne sirovine

Broj ili oznaka

Naziv pomoćne sirovine

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Otpad koji se koristi u proizvodnji

Indeksni broj otpada

Naziv otpada

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati listu hemikalija koje se koriste u procesu proizvodnje.

Broj ili oznaka

Hemikalija

CAS broj

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Klasa i kategorija opasnosti

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Lista rezervoara za skladištenje hemikalija i goriva

Dati listu rezervoara za skladištenje u skladu sa navedenom tabelom.

Oznaka rezervoara

Hemikalija/gorivo koje se skladišti

Kapacitet rezervoara

Mere u slučaju curenja

Datum poslednje provere od strane ovlašćenog lica (priložiti izveštaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Energija

Navesti podatke o ukupnoj potrošnji energije za obavljanje aktivnosti, a naročito:

- prikazati potrošnju energije i goriva prema određenim kategorijama;

- odvojeno prikazati, ako je moguće, potrošnju energije u okviru različitih delova aktivnosti;

- opisati mere za smanjenje potrošnje energije;

- opisati proces proizvodnje energije;

- odvojeno prikazati proizvodnju energije po određenim kategorijama;

- opisati efikasnost proizvodnje energije.

Potrošnja goriva

Vrsta goriva

Jedinica mere

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Namena

 

 

 

 

 

 

 

 

Korišćenje energije (toplotne i električne) od spoljnih snabdevača

Snabdevač

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Proces proizvodnje

Zagrevanje objekata

Druge namene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrošnja električne energije

Namena

Električna energija (kWh/godišnje)

Proizvodnja

 

Osvetljenje

 

Hlađenje

 

Zagrevanje

 

Ventilacija

 

Druge potrebe

 

Ukupno

 

4.3. Voda

Navesti podatke o ukupnom korišćenju, odnosno potrošnji vode, a naročito:

- odvojeno korišćenje vode u različitim delovima aktivnosti;

- po određenim kategorijama: površinske vode, podzemne vode, recirkulisana voda;

- opisati mere za smanjenje potrošnje vode.

U tabeli navesti količinu vode koja se koristi u zavisnosti od namene. Navesti koje su druge namene, npr. PPZ zaštita, i sl.

Vodni izvori i vrste korišćenja

Potrošnja vode u m3/godišnje

Hlađenje

Proces proizvodnje

Čišćenje

Sanitarna voda

Druge namene

Spoljno snabdevanje (gradski vodovod)

 

 

 

 

 

 

Sopstveni bunari

 

 

 

 

 

 

Površinska voda

 

 

 

 

 

 

Drugo - navesti druge izvore

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

5. Emisije u vazduh

Opisati sledeće: postojeći uređaj i postrojenje za prečišćavanje, izvore zagađivanja, neprijatne mirise, koncentraciju zagađujućih materija, uticaj na životnu sredinu u okolini postrojenja, kao i monitoring i kontrolu emisija.

5.1. Uređaj i postrojenja za prečišćavanje zagađujućih materija u vazduh

Opisati uređaje i postrojenja koja se koriste za prečišćavanje zagađujućih materija. Dati opis efikasnosti ako postoje relevantna merenja.

5.2. Stacionarni izvori emisija zagađujućih materija

Stacionarni izvori iz procesa sagorevanja

Stacionarni izvor (oznaka emitera)

Lokacija emitera (geografske koordinate)

Vrsta goriva

Toplotna snaga u kW

Visina emitera u m

Zagađujuće materije

Radni časovi godišnje

Stepen iskorišćenja

Uređaj za prečišćavanje

E1

 

npr. Prirodni gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiter (oznaka emitera)

Zagađujuće materije*

Jedinica mere

Izmerena vrednost (prvo merenje)*

Izmerena vrednost (drugo merenje)*

GVE

E1

npr. SO2

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

Praškaste materije

 

 

 

 

CO

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Navesti vrednosti iz poslednja dva Izveštaja o izvršenim periodičnim merenjima od strane akreditovane laboratorije. Ako se na nekom emiteru vrši kontinualno merenje dostaviti Izveštaj o godišnjem ispitivanju ispravnosti uređaja za kontinualno merenje emisija ("AST")

Stacionarni izvori zagađivanja osim postrojenja za sagorevanje

Stacionarni izvor (oznaka emitera)

Lokacija emitera (geografske koordinate)

Proces

Visina emitera u m

Zagađujuće materije

Radni časovi godišnje

Maseni protok

Jedinica mere masenog protoka

Uređaj za prečišćavanje

E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiter
(oznaka emitera)

Zagađujuće materije*

Jedinica mere

Izmerena vrednost
(prvo merenje)*

Izmerena vrednost
(drugo merenje)*

GVE

E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Navesti vrednosti iz poslednja dva Izveštaja o izvršenim periodičnim merenjima od strane akreditovane laboratorije. Ako se na nekom emiteru vrši kontinualno merenje dostaviti Izveštaj o godišnjem ispitivanju ispravnosti uređaja za kontinualno merenje emisija ("AST")

5.3. Difuzni izvori emisija zagađujućih materija

Difuzne emisije se odnose na emisije zagađujućih materija u okolinu koje se rasprostranjuju ili "difunduju" u vazduh iz netačkastih izvora kao što su npr. skladište praškastih materija (pesak, glina, ugalj), neasfaltirani putevi i sl. Opisati difuzne izvore emisija, kontrolne mere i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Opisati izvore fugitivne emisije i informacije o njihovom uticaju na životu sredinu. Fugitivne emisije su emisije koje nisu ispuštene iz organizovanih i kontrolisanih ispusta (npr. iz rezervoara, prilikom otvaranja rezervoara, klapni i sl.).

5.4. Emisije u vazduh koje potiču od materija koje imaju snažno izražen miris

Opisati izvore neprijatnih mirisa i materija od kojih potiču, karakteristike i mere za njihovo smanjenje.

5.5. Uticaj emisija zagađujućih materija na ambijentalni kvalitet vazduha

Opisati uticaj postojećih emisija na kvalitet ambijentalnog vazduha u okolini postrojenja i dati podatke iz najbliže merene stanice za period koji je raspoloživ.

5.6. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, a naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

6. Emisije zagađujućih materija u vode

6.1. Otpadne vode

Opisati mesta nastajanja otpadnih voda, količine otpadnih voda na godišnjem nivou, način tretmana i mesta ispuštanja.

Vrsta otpadne vode

Mesto nastajanja

Jedinica mere

Količine na godišnjem nivou

Način tretmana

Mesto ispuštanja sa geografskim koordinatama

Procesne otpadne vode

 

 

 

 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vodne

 

 

 

 

 

Atmosferske vode

 

 

 

 

 

Ostalo - navesti

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

6.1.1. Tretman otpadnih voda

Opisati postojeći sistem za tretman otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent. Uneti informacije iz tehničkog izveštaja o proceni efikasnosti postrojenja. Opisati način postupanja sa otpadnim muljem.

U tabelu uneti podatke ako se otpadne vode upućuju na tretman kod drugog operatera

Naziv i lokacija mesta ispuštanja

Geografske koordinate postrojenja kome se predaju otpadne vode na tretman

Naziv operatera i vrsta postrojenja za tretman otpadnih voda

Godišnja količina otpadnih voda koja se predaje na tretman drugom operateru

Učestalost predaje na tretman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Kvalitet otpadnih voda

Prikazati parametre koji se ispituju u zavisnosti od vrste industrije. U tabelu uneti sva merenja koja su propisana da se vrše tokom jedne kalendarske godine.

Ispitivani parametri

Jedinica mere

Izmerena vrednost
(prvo merenje)

Izmerena vrednost
(drugo merenje)

Izmerena vrednost
(treće merenje)

Izmerena vrednost
(četvrto merenje)

GVE

Temperatura

 

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

 

Suspendovane čestice

 

 

 

 

 

 

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5)

 

 

 

 

 

 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)

 

 

 

 

 

 

Amonijak izražen preko azota (NH4-N)

 

 

 

 

 

 

Ukupni neorganski azot
(NH4-N, NO3-N, NO2-N)

 

 

 

 

 

 

Ukupni fosfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Uticaj na kvalitet recepijenta

Dati podatke i opisati uticaj postojećih emisija na kvalitet vodnih tela.

Opisati recipijent u koji se ispuštaju otpadne vode (prečišćene i neprečišćene) i prikazati rezultate merenja pre i posle ispuštanja. U tabelu uneti sva merenja tokom jedne kalendarske godine u skladu sa propisanim brojem merenja.

Ispitivani parametri

Jedinica mere

Izmerena vrednost pre ispuštanja
(prvo merenje)

Izmerena vrednost posle ispuštanja
(prvo merenje)

Izmerena vrednost pre ispuštanja
(drugo merenje)

Izmerena vrednost posle ispuštanja
(drugo merenje)

Temperatura

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

Suspendovane čestice

 

 

 

 

 

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5)

 

 

 

 

 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)

 

 

 

 

 

Amonijak izražen preko azota (NH4-N)

 

 

 

 

 

Ukupni neorganski azot
(NH4-N, NO3-N, NO2-N)

 

 

 

 

 

Ukupni fosfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, a naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda

7.1. Karakteristike podzemnih voda

Dati podatke o akviferu, kao na primer izdašnost, kvalitet, dubina, i sl.

7.2. Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda

Navesti podatke o postavljenim pijezometrima. U tabeli navesti podatke za sve pijezometre.

Pijezometar

Zagađujuća materija

Geografske koordinate

Učestalost merenja

Rezultat merenja

P1

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 

 

 

 

 

 

Korisnici podzemnih voda su dužni da izvrše merenja osnovnog (nultog) nivoa za zagađujuće materije, jone ili indikatore koji su prirodnog porekla i/ili njihovo prisustvo u podzemnim vodama može biti posledica ljudske aktivnosti, i to: arsena, kadmijuma, olova, žive, amonijuma, hlorida, sulfata, trihloretilena, tetrahloretilena, vinilhlorida i elektroprovodljivosti.

Parametar

Jedinica mere

Prosečna godišnja koncentracija

 

 

 

 

 

 

7.3. Ispitivanje kvaliteta zemljišta

Dati podatke o lokacijama na kojima se ispituje kvalitet zemljišta, kao i rezultatima analize.

Redni broj

Naziv lokacije uzorkovanja

Geografske koordinate za svaki uzorak i dubina uzorkovanja

Ispitivani parametri i rezultati analize

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

7.4.. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

8. Upravljanje otpadom

8.1. Generisanje otpada

Popuniti tabele sa podacima o generisanim otpadu u nastavku:

Tabela Opasan otpad

Vrsta otpada

Mesto generisanja otpada

Indeksni broj iz kataloga otpada

Ponovno iskorišćenje/deponovanje

Količina koja se generiše na godišnjem nivou

Jedinica mere

Akumulatori

 

16 06 01*

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Neopasan otpad

Vrsta otpada

Mesto generisanja otpada

Indeksni broj iz kataloga otpada

Ponovno iskorišćenje/deponovanje

Količina godišnje

Jedinica mere

Otpadni papir i karton

 

20 01 01

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Postupanje sa otpadom

Opisati način postupanja sa otpadom koji nastaje tokom obavljanja aktivnosti.

8.2.1. Privremeno skladištenje otpada

Opisati način skladištenja za svaku vrstu otpada.

8.2.2. Tretman otpada, reciklaža i odlaganje otpada

- Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

- Upućivanje na tretman, reciklažu i odlaganje kod drugog operatera

8.3. Kontrola, merenje i klasifikacija otpada

Opisati način kontrole, merenja i klasifikaciju otpada koji nastaje u objektima i tokom obavljanja aktivnosti.

8.4. Dokumentovanje i izveštavanje

Opisati način dokumentovanja podataka i izveštavanja.

9. Buka i vibracije

9.1. Izvori

Opisati izvore buke i vibracija na lokaciji operatera.

9.2. Emisije

Definisati dozvoljene nivoe buke u skladu sa lokacijom postrojenja

Prikazati izmerene vrednosti na svim lokacijama za poslednju godinu merenja.

Redni broj

Naziv lokacije mernog mesta

Geografske koordinate za svako mernog mesta

Nivo buke u dB
Dan i veče

Nivo buke u dB
Noć

GVE, dB

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

9.3. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

10. Procena rizika od značajnih udesa

Dati listu opasnih materija koje se koriste i opisati način skladištenja na lokaciji predmetnog postrojenja.

Zaokružiti odgovarajući dokument ako ga posedujete i priložiti odgovarajuću saglasnost.

Plan zaštite od udesa (saglasnost daje MUP)

Da

Ne

Politika prevencije udesa (Seveso nižeg reda)

Da

Ne

Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (Seveso višeg reda)

Da

Ne

Akt izdat od strane MUP u vezi zaštite od požara

Da

Ne

Opisati rizike od značajnih udesa i mere za sprečavanja udesa za predmetno postrojenje.

11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja

Opisati mere za nestabilne, odnosno prelazne načine (modele) rada postrojenja u slučajevima navedenim u nastavku:

11.1. Početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima

(ako aktivnost pripada kategoriji aktivnosti sa značajnim rizikom za početak rada postrojenja)

11.2. Defekti curenja

(opisati obim rizika i planirane mere za prekid rada ili nastavak rada)

11.3. Trenutno zaustavljanje rada postrojenja

(neplaniran prekid rada u hitnim i drugim slučajevima)

11.4. Obustava rada

(planiran prekid rada zbog potreba remonta i u drugim slučajevima).

12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

Opisati mere u slučaju definitivnog prestanka rada i vraćanja lokacije u prvobitno stanje (rušenje objekata, rasklapanje opreme, sanacija, remedijacija i dr.).

13. Netehnički rezime

Kratko prikazati sva poglavlja iz Detaljnog prikaza i planirane investicije potrebne za usaglašavanje sa BAT tehnikama (postojeća postrojenja).

Prilozi

1. dokumentacija koja je propisana Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (član 9)

2. lista propisa, priručnika, obračunskih programa (za procenu koncentracija zagađujućih materija u životnoj sredini) korišćenih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Navesti sve propise, uputstva, programe koji su korišćeni prilikom popunjavanja zahteva i opisa podataka.

3. akt o pravu korišćenja resursa

Priložiti kopije svih akta o pravu korišćenja resursa (sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode).

4. situacioni plan

5. kopija svih dozvola

 

Obrazac 2**

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za aktivnost intenzivnog uzgoja svinja i živine

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE
ZA RAD POSTROJENJA _________________ I OBAVLJANJE
AKTIVNOSTI ____________________, NA LOKACIJI ______________, U ______________________

1. Opšti podaci

1.1. O zahtevu

Označiti odgovarajuće polje

 

Postojeća farma svinja/živine za koju se podnosi zahtev za integrisanu dozvolu

 

Nova farma svinja/živine

 

Bitne izmene u radu postojeće farme svinja/živine

 

Prestanak rada farme svinja/živine

 

Produženje važenja dozvole za farmu svinja/živine

 

Revizija postojeće dozvole za farmu svinja/živine

 

1.2. O operateru:

 

Operater

Naziv

 

Adresa

 

Broj telefona/faksa

 

E-mail

 

Lice i podaci za kontakt

 

Datum upisa u registar privrednih subjekata i registarski broj

 

Matični broj subjekta

 

1.3. O postrojenju i njegovoj okolini

a) Priložite mapu u razmeri 1:25.000 koja prikazuje širi položaj lokacije i uži položaj lokacije postrojenja sa okolnom infrastrukturom.

b) Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa

v) Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu

1.4. Vrsta aktivnosti

Označiti odgovarajuće polje

 

(a) više od 40.000 mesta za živinu

 

(b) više od 2.000 mesta za svinje (od preko 30 kg)

 

(v) više od 750 mesta za priplodne krmače /krmače sa prasićima

 

1.5. Osoblje i investicioni troškovi

Broj zaposlenih u postojećem postrojenju

 

Za nova postrojenja, planiran broj zaposlenih

 

Ukupni troškovi, sa novim investicijama (za nova postrojenja)

 

2. Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama

2.1. Kratak opis aktivnosti za koju se zahteva integrisana dozvola

a) Popuniti tabelu 2.1.1 koja sadrži podatke o vrsti i broju mesta za smeštaj životinja na farmi.

Tabela 2.1.1 Podaci o životinjama prema vrsti i kapacitetu

Vrsta životinja

Projektovani broj mesta

Živina (npr. tovni pilići, koke nosilje, patke, ćurke)

 
   
   

Svinje:

 

Krmače

 

Svinje za tov >30 kg

 
   

b) Za postojeće postrojenje navesti godinu i mesec početka rada. Za novo postrojenje navesti planirani datum početka aktivnosti. U slučaju bitnih izmena u radu postrojenja navesti planirani datum početka izmena.

v) Ukratko opisati aktivnost, uz poseban osvrt na zaštitu životne sredine, a naročito: praksu upravljanja radom farme; objekte za smeštaj životinja (kapacitet, sistem držanja, sistem izđubravanja u objektu, tip ventilacije, napajanje vodom i ishrana); sakupljanje, skladištenje i tretman čvrstog i tečnog stajnjaka i osoke; način postupanja sa otpadnim vodama sa farmi (razdvajanje čiste od kontaminirane vode - atmosferske, sanitarno-fekalne i otpadne vode od pranja spremišta za uginule životinje, održavanja/dezinfekcije objekata i sl.); način razastiranja čvrstog i tečnog stajnjaka po njivama; problemi emisije mirisa, prašine i buke; način postupanja sa uginulim životinjama.

g) Navesti i sve povezane aktivnosti koje se obavljaju na lokaciji osim uzgoja svinja i/ili živine (proizvodnja hrane za životinje, klanica, odlagalište uginulih životinja, skladište goriva, hrane, hemikalija). Objasniti kako su te aktivnosti povezane sa objektima za uzgoj svinja/živine.

2.2 Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti, itd.)

a) U tabeli 2.2.1 navesti sve relevantne dozvole (uključujući i relevantne projekte), odobrenja i slično, i priložiti kopiju svake dozvole/odobrenja. Za dozvole/odobrenja koja tek treba pribaviti, navesti tražene podatke u tabeli 2.2.2

Tabela 2.2.1 Dokumentacija u vezi sa pribavljenim dozvolama i odobrenjima

Vrsta dozvole

Naziv, adresa i kontakt podaci nadležnog organa

Datum izdavanja dozvole/odobrenja

Datum isteka dozvole/odobrenja

Građevinska dozvola

     

Upotrebna dozvola

     

Vodna dozvola

     

Saglasnost nadležnog organa na mere zaštite od požara

     

Ostale dozvole (nabrojati):

     
       
       

Tabela 2.2.2 Podaci o svim dozvolama i odobrenjima koje treba pribaviti ili su u toku pribavljanja

Vrsta dozvole

Naziv, adresa i kontakt podaci nadležnog organa

Datum
podnošenja zahteva za izdavanje dozvole / odobrenja

Status dozvole/odobrenja

Građevinska dozvola

     

Upotrebna dozvola

     

Vodna dozvola

     

Saglasnost nadležnog organa na mere zaštite od požara

     

Ostale dozvole (nabrojati):

     
       
       
       
       

b) Priložiti situacioni plan lokacije postrojenja i dati opis lokacije, specifikaciju objekta i aktivnosti na lokaciji postrojenja. Priložiti mapu ili skicu, i to u razmeri između 1:500 i 1:5.000 (u zavisnosti od veličine i obima aktivnosti), koja prikazuje sve objekte, dvorišta, skladišne kapacitete (za hranu za životinje, gorivo, vodu, tečni stajnjak, otpad i sporedne proizvode životinjskog porekla), kao i sve ostale infrastrukturne objekte na lokaciji, unutar granica aktivnosti za koju se izdaje dozvola. Na mapi ili skici takođe prikazati izvore emisija.

2.3. Kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu

Ukratko opisati glavne uticaje postrojenja na životnu sredinu, i to u odnosu na:

a) Vazduh (uključujući neprijatne mirise i prašinu);

b) Vode (površinske i podzemne vode);

v) Zemljište;

g) Otpad;

d) Sporedne proizvode životinjskog porekla;

đ) Buku i vibracije;

e) Rizike od udesa.

3. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

3.1. Lokacija

Navesti sledeće podatke:

a) Geografske koordinate lokacije postrojenja;

b) Informacije o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes (udaljenost najbližih domaćinstava, institucija, zaštićenih područja i drugih objekata);

v) Navesti podatke o posebno zaštićenim područjima u blizini lokacije postrojenja (u krugu od 5 km).

3.2. Upravljanje zaštitom životne sredine

Navesti sledeće podatke:

a) Ako operater primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) navesti podatke o primeni tog sistema, uključujući podatke o standardu koji se primenjuje, odnosno sertifikovanom sistemu (SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001), datumu sertifikovanja i verifikacije, ocenjivaču koji je verifikovao sistem i dr.

b) Ukoliko operater ima politiku zaštite životne sredine, priložiti kopiju tog dokumenta.

v) Opisati, ukoliko postoji, sistem izveštavanja o stanju životne sredine u vezi sa relevantnom aktivnošću.

g) Opisati sve primere dobre prakse upravljanja zaštitom životne sredine koje operater primenjuje.

3.3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

Popuniti tabelu 3.3.1 koja se odnosi na poređenje sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT) za posmatrano postrojenje:

BAT zahtevi utvrđeni referentnim dokumentima

Referentni dokument (naziv i br. poglavlja)

Usaglašenost sa BAT zahtevima (da/ne)

Akcioni plan (datum usvajanja i poziv na prilog)

       
       
       
       
       
       

Za svaki proces rada opisati do kog nivoa je tehnika u skladu sa BAT i/ili opisati akcioni plan kako dostići BAT nivo i granične vrednosti emisija definisanih u referentnim dokumentima.

Na osnovu akcionog plana pripremiti Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja i aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

3.4. Korišćenje resursa

Popuniti tabele koje se odnose na korišćenje resursa (vrste i količine sirovina i pomoćnih materijala, potrošnja energije i vode).

Tabela 3.4.1 Korišćenje sirovina i pomoćnih materijala

Sirovine i pomoćni materijali

Namena

Količina koja se koristi (litri ili kilogrami godišnje)

Količina koja se skladišti na lokaciji (u litrima ili kilogramima)

Hrana za životinje

       
       
       

Biocidi (uključujući sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, zaštitu drveta...)

       
       
       

Pesticidi (uključujući herbicide, fungicide, insekticide...)

       
       
       

Veterinarski lekovi (umesto aditiva)

       
       
       

Vrste prostirke (slama i sl.)

       
       
       

Ostalo

       
       
       

Tabela 3.4.2 Potrošnja energenata

Vrsta energenta koji se koristi

Godišnja potrošnja

Jedinica

Električna energija

 

MWh

Toplotna energija (gorivo):

 

MWhth

- čvrsto gorivo (ugalj)

 

t

- čvrsto gorivo - biomasa (slama, otpad iz ratarske proizvodnje,...)

 

t

- nafta/lož ulje

 

m3

- gas

 

m3

- ostalo:

   

Tabela 3.4.3 Potrošnja vode

Tipovi vodenih resursa koji se koristi (uneti naziv, broj izvora, lokaciju)

Potrošnja
(m3 na dan)

Potrošnja
(m3/god)

Zahvatanje voda iz površinskih tokova reka i jezera:

   

Zahvatanje podzemnih voda (bunari):

   

Sakupljanje kišnice:

   

Zahvatanje voda iz javnih vodovoda:

   

Ostalo:

   

Ukupna količina zahvaćene vode (maksimum)

   

Količina vode koja se troši za napajanje životinja (maksimum)

   

3.5. Emisije u vazduh

a) Navesti tražene podatke i popuniti tabele u nastavku (3.5.1 - 3.5.3) vezano za emisije u vazduh.

b) Navesti sve informacije o pritužbama na emisije mirisa ili prašine koje potiču od rada postrojenja u poslednje tri godine.

3.5.1 Emisije iz procesa sagorevanja

Lokacija kotla:

Geografska širina i dužina

Tip kotla (parni, toplovodni):

Snaga kotla (MW):

Stepen korisnosti kotla (%):

Gorivo koje se koristi (vrsta, dnevne količine, sadržaj sumpora (%), donja toplotna moć goriva (kJ/kg, kJ/m3):

Potrošnja goriva pri ustaljenom režimu rada (kg/h ili m3/h):

Potrošnja goriva pri maksimalnom režimu rada ((kg/h ili m3/h):

Prosečan broj dana u godini rada kotla:

Temperatura dimnih gasova na izlazu iz kotla (°C):

Zapreminski protok otpadnog gasa (m3/h):

Navesti referentne uslove merenja (suvi otpadni gas, temperatura (°C), pritisak (bar), i zapreminski udeo O2 (%)):

Merno mesto

Merena zagađujuća materija

Nivoi emisije

(Opis i broj mernog
mesta i položaj na mapi)

Praškaste materije

mg/Nm3

Sumpor dioksid

mg/Nm3

Azotni oksidi

mg/Nm3

Ugljen monoksid

mg/Nm3

3.5.2 Ostale emisije u vazduh koje potiču od aktivnosti (priprema hrane i sl.)

Vrsta i izvor emisije:

Lokacija emitera i oznaka na mapi:

Merno mesto

Merena zagađujuća materija

Nivoi emisije

(Opis i broj mernog mesta i položaj na mapi)

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

 

mg/Nm3

3.5.3 Emisije u vazduh koje potencijalno mogu da dovedu do emisije neprijatnih mirisa

Lista potencijalnih izvora prašine i/ili neprijatnih mirisa koji mogu da dovedu do prijava/pritužbi.

Potencijalni izvor neprijatnih mirisa/prašine 1

Oznaka potencijalnog izvora na mapi

Mere koje se primenjuju za suzbijanje emisije neprijatnih mirisa/prašine u vazduh

     
     
     
     
     
     
     
     

Napomena 1: Kada se radi o izvoru neprijatnih mirisa, izvor označiti sa (NM), a kada je u pitanju prašina, označiti izvor sa (P)

3.6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode

a) Popuniti tabele u nastavku koje se odnose na emisije u vodu.

b) Opisati, ukoliko postoji, način tretmana otpadnih voda i infrastrukturu za tretman otpadnih, atmosferskih i sanitarnih otpadnih voda.

Tabela 3.6.1 Podaci o emisijama u površinsku vodu

Nabrojati i opisati sve ispuste otpadnih voda u površinske vode. Za svaku tačku ispuštanja posebno navesti sledeće podatke:

Oznaka izvora emisije:

 

Izvor emisije:

 

Predviđen/primenjen tretman

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Naziv recipijenta:

 

Ispuštena količina:

m3/dan i m3/godišnje

Temperatura

°C

pH

 

Suspendovane materije

mg/l

Biološka potrošnja kiseonika

mg/l

Hemijska potrošnja kiseonika

mg/l

Amonijak

mg/l

Ukupni fosfor

mg/l

Ukupni neorganski azot

mg/l

Tabela 3.6.2 Podaci o sanitarnim otpadnim vodama

Oznaka izvora emisije:

 

Otpadne vode nakon tretmana

Predviđeni tretman:

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Ispušta se u:

 

Površinske vode

 

Kanalizaciju/septičku jamu

 

Otpadne vode bez tretmana

Lokacija i položaj na mapi

 

Ispušta se u:

 

Septičku jamu

 

Kanalizaciju

 

Tabela 3.6.3 Emisije u zemljište od nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda

Za svaku tačku ispuštanja koja predstavlja poseban rizik navesti sledeće podatke:

Oznaka izvora emisije:

 

Lokacija i položaj na mapi:

 

Identitet i udaljenost podzemne vode koji je pod rizikom (bunari, itd.) od izvora zagađenja:

 

Identitet i udaljenost površinske vode koji je pod rizikom od izvora zagađenja

 

3.7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda

Navesti sledeće podatke:

a) Opisati kako se upravlja čvrstim i tečnim stajnjakom na lokaciji, uključujući i prevoz od mesta nastanka do privremenog skladištenja. U ovaj opis uključiti i mere zaštite zemljišta i podzemnih voda, kao što su obezbeđivanje nepropusne površine za privremeno skladištenje (lagune, tankovi i drugo) i adekvatna oprema za sakupljanje i prenos tečnog stajnjaka (npr. jame, kanali, odvodi, crpne stanice, odvodni kanali i ventili).

b) Opisati objekte na lokaciji koje služe kao skladišni prostor za gorivo, hranu i druge materijale.

v) Navesti informacije o postojanju zaštitnih prihvatnih objekata/tankvana oko skladišnih prostora i opisati kakve su mere kontrole tankvana i skladišnih kapaciteta.

g) Navesti podatke o učestalosti kontrola tankvana, i opisati na koji način se sakupljaju eventualna izlivanja i atmosferske vode.

d) Popuniti tabelu 3.7.1 o svim skladišnim kapacitetima iz tačke (a). Ukoliko se vrši monitoring podzemnih voda, navesti podatke u tabeli 3.7.2.

đ) Navesti podatke o ukupnim raspoloživim skladišnim kapacitetima na lokaciji namenjenih za skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka, i naglasiti za koji vremenski period je dovoljan ovaj kapacitet skladišta.

Tabela 3.7.1 Skladišni kapaciteti za čvrsti i tečni stajnjak (popuniti za svaki objekat)

 

POSTOJEĆI

NOVI

Vrsta objekta za skladištenje stajnjaka (laguna, rezervoar, plato...)

   

Lokacija i položaj na mapi:

   

Kapacitet (m3):

   

Kada je skladište izgrađeno/prvi put korišćeno:

   

Koliko često se prazni:

   

Opisati strukturu skladišnih objekata, na primer, zemljana laguna, laguna obložena glinom, zemljana laguna sa zaštitnom folijom, zidana i omalterisana građevina, masivna betonska građevina, masivna betonska građevina armirana čeličnom armaturom, podzemna (ukopana) građevina nadzemna građevina, delimično ukopani objekat, itd:

   

Da li je skladište projektovano, izgrađeno i opremljeno tako da garantuje nepropusnost dna /podloge i zidova:

   

Koji materijal se koristi(o) za izgradnju dna/podloge da bi se garantovala nepropusnost:

   

Koji materijal se koristio/će se koristiti za izgradnju zidova da bi se garantovala nepropusnost:

   

Da li je objekat izgrađen u skladu sa svim propisima iz oblasti tehničkih standarda građevinarstva:

   

Navesti tehničke standarde po kojima je skladište građeno/će biti građeno:

   

Kada je poslednji put vršena provera nepropusnosti skladišta:

   

Koji monitoring se vrši, za proveru nepropusnosti konstrukcije skladišta:

   

Da li se vrši monitoring podzemnih/površinskih voda u blizini laguna ili drugih tankvana koje bi mogle da izazovu zagađenje:

   

Koji je najviši nivo podzemne vode na lokaciji farme u skladu sa hidrogeološkim elaboratom o lokaciji):

   

Da li je temelj skladišta postavljen u skladu sa podacima iz hidrogeološkog elaborata i na kojoj visini iznad nivoa podzemnih voda:

   

Da li je skladište postavljena u skladu sa prostorno planskim zahtevima u odnosu na površinske vodotokove i na kom je udaljenju:

   

Da li je skladište izgrađeno ili predloženo za gradnju u plavnom području:

   

Tabela 3.7.2 Rezultati monitoringa podzemnih voda

Navesti detalje monitoringa podzemnih voda koji se vrši na lokaciji (gde se tačno vrši merenje, koliko pijezometara,...)

Lokacija mernog mesta i položaj na mapi:

Parametar

Rezultati merenja (mg/l) kao prosečna godišnja koncentracija

 

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Nitrati

       

Aktivne supstance u pesticidima, uključujući njihove relevantne metabolite, produkte degradacije i reakcija

       

3.8. Upravljanje otpadom i sporednim proizvodima

3.8.1. Upravljanje otpadom

a) Popuniti tabelu 3.8.1.1 o vrstama i količinama proizvedenog otpada i o načinima upravljanja tim vrstama otpada. Dokumentovati rešenja konačnog zbrinjavanja otpada kroz adekvatne ugovore sa operaterima.

b) Navedeni podaci treba da sadrže detalje o ostacima veterinarskih lekova, otpadu iz tehničkih procesa (ulja, boje, premazi na bazi vode ili rastvarača, metali), kontaminirana hrana za životinje, otpadna električna i elektronska oprema, otpadni papir, otpadna plastika, pesticidi, biocidi, ambalaža itd.).

v) Ako se otpad prerađuje ili tretira izvan lokacije postrojenja, navesti odgovarajuće podatke i dozvole i saglasnosti operatera kome se predaje na dalji tretman.

g) Kada se otpad odlaže na lokaciji, navesti podatke o načinu odlaganja koji se primenjuje na lokaciji, i navesti podatke o dozvolama ili odobrenjima koji se odnose na način odlaganja.

Tabela 3.8.1.1 Upravljanje otpadom

Vrsta otpada

Indeksni broj
iz Kataloga otpada

Mesto nastanka otpada

Proizvedena količina otpada (tona godišnje)

Lokacija prerade ili odlaganja (na lokaciji, izvan postrojenja, predaja drugom operateru 1)

Metoda prerade ili odlaganja 2
(npr. reciklaža, proizvodnja energije, termički tretman, deponovanje)

           
           
           
           
           
           
           
           
           

1 Navesti mesto tretmana ili skladištenja na mapi u okviru lokacije postrojenja ili van nje. Navesti mesto odlaganja na lokaciji postrojenja ili van nje ukoliko operater vrši odlaganje otpada./Predaja drugom operateru.
2 Navesti metode tretmana otpada ukoliko operater vrši tretman na lokaciji ili van nje. Opisati postupak odlaganja ukoliko operater vrši odlaganje otpada.

3.8.2. Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla

3.8.2.1 Upravljanje čvrstim i tečnim stajnjakom

a) Popuniti Tabelu 3.8.2.1. o čvrstom i tečnom stajnjaku koji se proizvede i koristi na lokaciji postrojenja

Tabela 3.8.2.1 Čvrsti i tečni stajnjak koji se proizvede i koristi na lokaciji

Opis stajnjaka

Proizvedena količina (tona mesečno)

Metoda prerade/korišćenja/odlaganja
(npr. proizvodnja energije, komposta, iznošenje na sopstveno zemljište...)

     
     
     
     
     

b) U Tabeli 3.8.2.2 navesti podatke o ukupnom bilansu nutrijenata za rasturanje tečnog/čvrstog stajnjaka koji se proizvede na lokaciji

Tabela 3.8.2.2 Bilans nutrijenata u stajnjaku za rasturanje po njivama na lokaciji

Ukupno dostupna površina zemljišta (ha)

 

Iskoristiva površina zemljišta (ha)

 

Prosečna potreba za fosforom (kg P/ha) na iskoristivom zemljištu

 

Ukupna potreba za fosforom na farmi (kg)

 

Prosečna potreba za azotom (kg N/ha) na iskoristivom zemljištu

 

Ukupna potreba za azotom na farmi (kg)

 

Ukupna količina proizvedenog tečnog stajnjaka (m3)

 

Prosečna koncentracija fosfora (kg/m3)

 

Prosečna koncentracija azota (kg/m3)

 

Ukupni proizvedeni fosfor na lokaciji godišnje

 

Ukupni proizvedeni azot na lokaciji godišnje

 

Ukupni fosfor koji se koristi rasturanjem stajnjaka (kg) godišnje

 

Ukupni azot koji se koristi rasturanjem stajnjaka (kg) godišnje

 

v) U Tabeli 3.8.2.3 navesti podatke o tečnom/čvrstom stajnjaku koji se odvozi sa lokacije

Tabela 3.8.2.3 Čvrsti i tečni stajnjak koji se odvozi sa lokacije

Operater koji preuzima čvrsti/tečni stajnjak

Količina predatog čvrstog/tečnog stajnjaka (t)

   
   
   
   

3.8.3 Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla - uginulim životinjama

a) Popuniti tabelu 3.8.3.1 o upravljanju sporednim proizvodima životinjskog porekla (uginulim životinjama).

b) Navesti detaljne podatke o upravljanju leševima uginulih životinja, uključujući i broj uginulih životinja dnevno/nedeljno/mesečno/godišnje, uobičajenu praksu uklanjanja uginulih životinja iz objekata za uzgoj/jedinica za uzgoj, način skladištenja i odlaganja uginulih životinja, i način konačnog zbrinjavanja (kafilerija, spalionice, drugi načini spaljivanja, zakopavanje, itd.).

v) Dostaviti kopije ugovora sa operaterima koji preuzimaju otpad životinjskog porekla.

Tabela 3.8.3.1 Upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla (uginulim životinjama)

Vrsta sporednog proizvoda

Nastale količine
(tona godišnje)

Način prerade (na lokaciji
postrojenja, izvan lokacije)

     
     
     
     
     

3.9. Buka i vibracije

a) Popuniti tabele 3.9.1 i 3.9.2 koje se odnose na emisije buke koje potiču od rada postrojenja.

b) Navesti sve detalje o prijavama buke koja potiče od rada postrojenja u poslednje tri godine.

Tabela 3.9.1 Nivoi buke na granici lokacije

Lokacija mernog mesta i položaj na mapi

Rezultati merenja emisije buke (dBA,15 minuta)

Dnevni/večernji režim

Noćni režim

     
     
     
     
     
     

U slučaju prekoračenja granične vrednosti emisije buke na granici kompleksa, popuniti sledeću tabelu za sve velike izvore buke na lokaciji:

Tabela 3.9.2 Izvori buke

Izvor buke

Nivo snage zvuka
(Watt)

Rezultati merenja emisije buke
(dBA,15 minuta)

Dnevni/večernji režim

Noćni režim

       
       
       
       
       
       

3.10. Procena i mere smanjenja rizika od značajnih udesa

Pripremiti i dostaviti plan sa preventivnim merama i merama za ograničavanje posledica udesa (sa opisom reagovanja u slučaju udesa, odgovornim osobama,..), koji bi mogli da dovedu do negativnog uticaja na životnu sredinu.

Opisati scenarije udesa/nesreća, koji bi mogli dovesti do ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu tj. do značajnog negativnog uticaja na životnu sredinu. Uključiti:

- Masovno uginuće životinja;

- Iznenadno značajno oštećenje objekata za skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka;

- Iznenadno značajno oštećenje objekata za skladištenje hrane;

- Iznenadno značajno oštećenje skladišta goriva;

- Ostalo.

3.11 Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja

Opisati mere za nestabilne (prelazne) načine rada koji se odnose na:

a) početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima;

b) defekte curenje;

v) trenutno zaustavljanje rada postrojenja;

g) obustavu rada.

3.12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

a) Opisati mere koje se sprovode u slučaju trajnog prekida rada celog ili dela postrojenja.

b) Navesti podatke o planu demontaže u slučaju zatvaranja postrojenja, dovođenja u prvobitno stanje i naknadne brige o postrojenju ili delu istog.

3.13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Pripremiti netehnički prikaz zahteva i priložiti ga uz isti. Ovaj prikaz treba da bude napisan netehničkim jezikom i jednostavan za razumevanje i korišćenje, radi pružanja osnovnih informacija o vrsti aktivnosti, odnosno postrojenju za koje se podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole, kao i njegovog uticaja na životnu sredinu.

Rezime treba da sadrži kratak opis: aktivnosti, identifikovanih svih značajnih uticaja na životnu sredinu koji potiču od rada postrojenja, opis svih postojećih mera za sprečavanje i smanjenje uticaja na životnu sredinu, kao i predloženih mera za rešavanje tih uticaja.

Takođe treba da sadrži listu glavnih BAT zahteva (tehnički i tehnološki detalji) i napomenu o stepenu usaglašenosti operatera sa ovim zahtevima. Posebno navesti koje korake će operater preduzeti radi prilagođavanja rada postrojenja propisanim uslovima. Netehnički prikaz sadrži i informacije o podacima za koje je operater izjavio da predstavljaju poslovnu tajnu i za koje treba ograničiti pristup javnosti.

 

NAZIV OPERATERA
Sedište
Broj
Datum

IZJAVA

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 10) Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 25/15) potvrđujem:

- da su informacije sadržane u zahtevu za izdavanje/reviziju/produženje važnosti integrisane dozvole za rad postrojenja _________ i obavljanje aktivnosti __________, na lokaciji __________, u __________, istinite, tačne i potpune.

- da javnost ima pristup zahtevu u celini, osim informacija koje sadrže poslovnu tajnu i za koje zahtevam ograničen pristup javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, i to:

1. __________________
2. __________________
3. __________________ i dr.

Ovlašćeno lice
M.P. _______________________
(Ime i prezime/potpis)

Obrazac 3

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za aktivnost deponija

 

NAZIV OPERATERA
SEDIŠTE
BROJ
DATUM

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA _______________ I OBAVLJANJA AKTIVNOSTI ______________, NA LOKACIJI _____________________, U ____________________

--------------------------------------------------------

I. Opšti podaci

--------------------------------------------------------

1. O zahtevu

Označiti u tabeli u nastavku vrstu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Novo postrojenje

 

Rad ili bitne izmene u radu postojećeg postrojenja

 

Prestanak aktivnosti

 

Revizija postojeće dozvole

 

Produženje važenja dozvole

 

1.1. Vrsta industrijske aktivnosti

Opisati glavnu aktivnost odlaganja otpada za koju se izdaje integrisana dozvola, kao i sve faze izgradnje i puštanja u rad deponije. Navesti i ostale aktivnosti operatera na lokaciji deponije u skladu sa aktivnostima za koje se izdaje integrisana dozvola.

Glavna aktivnost

Planirana izgradnja

Planirani period izgradnje

Planirani period puštanja u rad deponije (uključujući probni rad u skladu sa propisima iz oblasti građevinarstva)

U fazama - navesti broj faza

Kapacitet faze (za koju se podnosi zahtev) ili deponije ako nije fazna izgradnja, t/dan

Kapacitet faze (za koju se podnosi zahtev) ili deponije ako nije fazna izgradnja, t/god

Odlaganje neopasnog otpada

 

 

 

 

 

Odlaganje inertnog otpada

 

 

 

 

 

Odlaganje opasnog otpada

 

 

 

 

 

U slučaju odlaganja otpada na deponiju neopasnog otpada navesti sledeće podatke:

Glavna aktivnost

Vrsta otpada koji se odlaže na deponiju neopasnog otpada

Navesti planirani kapacitet faze odlaganja ili deponije ako nije fazna izgradnja, t/god

Odlaganje neopasnog otpada

Komunalni otpad

 

Neopasan otpad bilo kog drugog porekla, koji ispunjava kriterijume za prihvatanje otpada na deponiji za neopasan otpad

 

Stabilan, nereaktivan opasan otpad (npr. solidifikovani, vitrifikovani), koji ispunjava relevantne kriterijume za prihvatanje otpada na deponiju neopasnog otpada

 

1.2. Razlozi za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Navesti razloge podnošenja zahteva - da li je u pitanju novo ili postojeće postrojenje i dati poseban opis planiranih promena u radu postrojenja i njegovom funkcionisanju (npr. dogradnja i proširenje kapaciteta, promena tehnologije i sl.).

2. O operateru

Navesti podatke o operateru, odnosno podnosiocu zahteva, licu za kontakt, matičnom broju i datumu registracije. Ako postoji razlika između operatera i pravnog lica čije je postrojenje, potrebno je navesti i sve podatke o tom pravnom licu (državno ili društveno preduzeće i drugi privredni subjekti).

Naziv operatera

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Matični broj

 

Datum registracije

 

Odgovorno lice i podaci za kontakt

 

3. O postrojenju i njegovoj okolini

Navesti sve opšte informacije i podatke o postrojenju i njegovoj okolini (naziv, adresa, lice za kontakt, vlasnik zemljišta na kome se planira aktivnost, vlasnik glavne i pomoćnih zgrada i drugih objekata postrojenja, urbanistički uslovi, alternativne lokacije ako postoje, okolina koja može biti pogođena obavljanjem aktivnosti u slučaju mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu ili udesa).

Naziv postrojenja

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

Odgovorno lice i podaci za kontakt

 

Naziv i adresa vlasnika zemljišta na kome se planira obavljanje aktivnosti

 

Naziv i adresa vlasnika objekata na deponiji

 

Informacije o uslovima utvrđenim urbanističkim i prostornim planom

 

Informacije o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes

 

4. Podaci o planskoj i tehničkoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

Odeljak 4.1. do 4.3. Navesti podatke o nadležnim organima za planiranje i izgradnju i upravljanje vodama; planskim dokumentima; projektu i njegovoj uključenosti u prostorno-razvojni plan; katastarski podaci o vlasništvu nad zemljištem i objektom; korišćenju voda; ispuštanju otpadnih voda; postrojenju za tretman otpadnih voda.

Prilažu se kopije planskih dokumenata, izvod iz katastra, skice, mape, kopije svih dozvola, odobrenja i saglasnosti koje se pribavljaju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju i puštanje u rad postrojenja.

4.1. Nadležni organ odgovoran za planiranje i izgradnju objekata na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija ili će se odvijati

4.1.1. Naziv nadležnog organa

4.1.2. Planska dokumenta (prostorni i urbanistički planovi)

Navesti naziv Planskog dokumenta i godinu usvajanja.

4.1.3. Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa

4.1.4. Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na građevinskom zemljištu

4.1.5. Odobrenje za izgradnju i upotrebna dozvola

Objekat/postrojenje

Oznaka objekta (prema situacionom planu)

Naziv organa koji je izdao dozvolu

Naziv i broj dozvole

Datum izdavanja dozvole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom odeljku navode se podaci o svim izdatim dozvolama, odnosno odobrenjima za: izgradnju/puštanje u rad postrojenja, ispuštanje otpadnih voda, rad postrojenja za tretman otpadnih voda. Takođe, navode se podaci o postrojenju za tretman otpadnih voda drugog operatera ako je sa njim zaključen ugovor o tretmanu otpadnih voda i prilaže kopija ugovora.

4.2. Nadležni organ odgovoran za upravljanje vodama (zaštitu i korišćenje voda i zaštitu od štetnog dejstva voda)

4.2.1. Naziv nadležnog organa

4.2.2. Podaci iz vodne dozvole

4.2.3. Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke, i to:

Naziv postrojenja koji prima otpadne vode na tretman

 

Adresa

 

Broj telefona

 

E-mail

 

4.2.4. Podaci iz ugovora zaključenog između podnosioca zahteva i operatera postrojenja za tretman otpadnih voda

5. Osoblje i investicioni troškovi

5.1. Broj zaposlenih u postojećim objektima

U slučaju postojećeg pravnog lica, odnosno postrojenja, navesti podatke o: broju zaposlenih i o drugim zaposlenim licima, odnosno angažovanim za obavljanje postojeće aktivnosti, kao i licima koja će biti angažovana posle podnošenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti.

5.2. Ukupni troškovi prema programu mera prilagođavanja

Dati prikaz troškova za korišćenje najboljih dostupnih tehnika BAT (eng. BAT - Best Available Techniques, u daljem tekstu: BAT) za nova/postojeća postrojenja, i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje BAT prema Programu mera prilagođavanja. Navesti kapitalne troškove za nove investicije na koje se odnosi zahtev.

--------------------------------------------------------

II Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

--------------------------------------------------------

1. Lokacija

Navesti sve podatke o lokaciji deponije, geografske koordinate lokacije postrojenja, povezanosti lokacije sa infrastrukturom regiona i/ili lokalne samouprave.

Priložiti situacioni plan sa ucrtanim svim objektima, bio trnovima, mestima ispuštanja, pijezometrima, skladištima otpada i opasnih materija. U slučaju kada plan nije pregledan zbog velikog broja objekata razdvojiti u više dokumenata.

Navesti sve informacije o načinu korišćenja susednih lokacija (nameni, odnosno vrsti postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju, rezidentnom ili industrijskom području, javnoj površini i dr).

Ako postoje posebno zaštićena područja, odnosno zone, priložiti mape koje prikazuju zaštićeno područje, odnosno zone i objasniti aktivnosti koje su zabranjene ili ograničene na tom području, odnosno zoni, a koje su utvrđene aktom o stavljanju pod zaštitu tog područja.

Definisati lokaciju deponije u odnosi na Uslove i kriterijume za određivanje lokacije za deponiju, sa posebnim osvrtom na:

1) namenu prostora i korišćenje zemljišta;

2) topografiju terena;

3) inženjerskogeološke, geotehničke, hidrogeološke i seizmičke uslove na posmatranom području;

4) klimatske, hidrološke i hidrografske karakteristike posmatranog područja;

5) saobraćajnu i tehničku infrastrukturu;

6) moguću zapreminu i kapacitet prostora.

2. Upravljanje zaštitom životne sredine

Politika zaštite životne sredine

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja životnom sredinom SRPS ISO 14001

Da

Ne

Implementiran i sertifikovan sistem upravljanja životnom sredinom EMAS

Da

Ne

Popis internih procedura i dokumenata vezanih za zaštitu životne sredine

Navesti koji dokument

 

3. Opis procesa i primenjenih najboljih dostupnih tehnika

3.1. Opis deponije i procesa rada

U nastavku opisati navedene kriterijume, uslove i procedure.

3.1.1. Uslovi i kriterijumi korišćeni za projektovanje deponije

Uslovi za sprečavanje zagađenja zemljišta, podzemnih voda i površinskih voda radi kontrolisanog upravljanja procednih voda

 

Uslovi za sprečavanje zagađenja vazduha radi kontrolisanog upravljanja izdvojenih deponijskih gasova

 

3.1.2. Kriterijumi i procedure za prihvatanje, neprihvatanje i odlaganje otpada na deponiju

Procedure za prihvatanje i odlaganje otpada na deponiju

 

Ispitivanje otpada za odlaganje

 

Posebno ispitivanje

 

Provera usaglašenosti

 

Provere na terenu - licu mesta

 

Izuzeci kada se inertni otpad prihvata na deponiju bez ispitivanja

 

Procedure za neprihvatanje otpada na deponiju

 

3.1.3. Način i procedura rada deponije

Način i procedura rada deponije

 

3.1.4. Način i procedura zatvaranja deponije

Način i procedura zatvaranja deponije

 

Održavanje i kontrola zatvorene deponije

 

3.2. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika

Navesti sva referentna dokumenta o najboljim dostupnim tehnikama - BREF dokumenta, koja su korišćena za procenu usaglašenosti rada postrojenja sa BAT.

Za svaki proces rada opisati do kog nivoa je tehnika u skladu sa BAT i/ili opisati akcioni plan kako dostići BAT nivo i granične vrednosti emisija definisanih u referentnim dokumentima.

Za aktivnosti za koje postoje BAT zaključci, procena usaglašenosti se radi u skladu sa BAT zaključcima, za sve ostale aktivnosti se koriste tehnike navedene u relevantnim BREF dokumentima.

Na osnovu akcionog plana pripremiti Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja i aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Razmotriti sve aktivnosti koje se dešavaju na predmetnom postrojenju i u skladu sa tim definisati koja referentna BREF dokumenta treba koristiti, npr. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control).

Za samo telo deponije odrediti usklađenost sa tehničkim i tehnološkim zahtevima za projektovanje, izgradnju i puštanje u rad deponije.

Uslovi za telo deponije

Redni broj

Uslov

Usaglašenost i opis

Mera unapređenja za postojeće deponije

 

Uslovi za telo deponije

 

 

 

Uslovi u pogledu deponijskog dna - Dno i bočne strane tela deponije treba da se sastoje od prirodne geološke barijere koja zadovoljava zahteve u vezi propustljivosti i debljine sa kombinovanim dejstvom u smislu zaštite tla, podzemnih i površinskih voda, barem jednakim sa dejstvom koje je rezultat sledećih zahteva:

- deponija za opasan otpad: K≤ 1,0 x 10-9 m/s; debljina sloja ≥ 5 m;

- deponija za neopasan otpad: K ≤ 1,0 x 10-9 m/s; debljina sloja ≥1 m;

- deponija za inertni otpad: K ≤ 1,0 x 10-7 m/s; debljina sloja ≥1 m.

Napomena: (m/s: metar/sekunda)

 

 

 

Uslovi u pogledu procedne vode - Kada prirodna geološka barijera ne zadovoljava propisane vrednosti, ona se obezbeđuje oblaganjem deponijskog dna sintetičkim materijalima ili prirodnim mineralnim tamponom koji mora biti tako konsolidovan da se dobije ekvivalentna vrednost dna u smislu njegovih vodopropusnih svojstava.

Prirodni mineralni tampon ne sme biti manji od 0,5 metara.

 

 

 

Uslovi u pogledu površinskih, podzemnih i padavinskih voda - Na deponiji se sprovode tehnički uslovi koji obezbeđuju da površinske, podzemne i padavinske vode sa okolnih površina ili sa područja van deponije ne dolaze u kontakt sa telom deponije.

 

 

 

Uslovi u vezi sa deponijskim gasom - Na deponiji je neophodno preduzeti odgovarajuće mere u cilju akumulacije, migracije i kontrole deponijskog gasa.

 

 

 

Uslovi u vezi sa neprijatnim mirisima i spoljnim negativnim uticajima - Na prostoru deponije sprovode se mere za smanjenje širenja neprijatnih mirisa i prašine, smanjenje raznošenja lakih frakcija otpada vetrom, sprečavanje dolaženja ptica, insekata i štetočina u kontakt sa otpadom, smanjenje buke i smanjenje mogućnosti pojave požara

 

 

 

Uslovi u pogledu stabilnosti - Pri odlaganju otpada na deponiji potrebno je obezbediti stabilnost mase odloženog otpada i prateće infrastrukture naročito u pogledu sprečavanja klizanja

 

 

 

Uslovi za manipulativni plato

 

 

 

Na ulazu u deponiju postavlja se tabla koja sadrži naziv, ime operatera deponije, klasu deponije, adrese preduzeća koja odlažu otpad, radno vreme, vrste otpada čije je odlaganje dozvoljeno i vrste otpada čije odlaganje nije dozvoljeno i druge značajne informacije.

Tabla je od trajnog materijala sa neizbrisivim natpisima.

Svi objekti u funkciji deponije nalaze se unutar regulacione linije, odnosno ograde deponije.

Na ulazu u deponiju postavlja se objekat za kontrolu, a u cilju sprečavanja nekontrolisanog pristupa i odlaganja otpada na deponiju.

Ukupan prostor deponije, ograđen je fiksnom žičanom ogradom, visine najmanje dva metra kako bi se sprečio nekontrolisan pristup ljudi i životinja.

Ulaz u deponiju se zaključava van radnog vremena.

Na deponiji se obezbeđuje težinsko merenje otpada.

Na manipulativno opslužnom platou obezbeđuje se dovoljno veliki prostor za sprovođenje procedure prihvatanja i provere dopremljenog otpada i za parkiranje i kretanje vozila kojima je otpad dopremljen.

Na manipulativno opslužnom platou obezbeđuje se dovoljno veliki prostor za privremeno skladištenje otpada koji ne ispunjava uslove za odlaganje propisane ovom uredbom.

Na manipulativno opslužnom platou obezbeđuje se prostor za postrojenje za sekundarnu separaciju sirovina iz dopremljenog otpada namenjenog odlaganju.

Na manipulativno opslužnom platou obezbeđuje se prostor za administrativno poslovni objekat (kancelarije, prostor za radnike, sanitarni čvor, laboratorije i dr.) i oprema se u skladu sa važećim propisima.

Na manipulativno opslužnom platou obezbeđuje se prostor za objekte za održavanje i čuvanje mehanizacije.

Deponija se oprema objektima za sprečavanje prenošenja nečistoća i uzročnika zaraza na javne saobraćajnice, preko vozila kojima je otpad dopremljen na deponiju

 

 

 

Uslovi za objekat za sekundarnu separaciju otpada

 

 

 

Na deponiji se obezbeđuje prostor za objekat za sekundarnu separaciju dopremljenog otpada u kome se vrši izdvajanje otpada koji ima upotrebnu vrednost, a u cilju obnavljanja materijalnih resursa i produženja eksploatacionog perioda deponije, kao i prostor za skladištenje izdvojene sekundarne sirovine.

Prostor za objekat za sekundarnu separaciju dopremljenog otpada može se uključiti u sistem i u toku eksploatacije deponije, a kada se za to steknu uslovi.

 

 

 

Uslovi za saobraćajnice i potrebnu infrastrukturu

 

 

 

Deponija se povezuje na postojeću putnu mrežu pre početka njenog korišćenja.

Broj pristupnih puteva utvrđuje se u skladu sa procesom rada na deponiji i brojem, veličinom i težinom vozila.

Prohodnost pristupnog puta obezbeđuje se u svim vremenskim uslovima.

Širina pristupnog puta ka deponiji iznosi:

1) 6 m - za naselja preko 50.000 stanovnika, i

2) ≥ 3,5 m - za naselja manja od 50.000 stanovnika pod uslovom da su obezbeđena mestimična proširenja za mimoilaženje vozila.

Uspon pristupnog puta iznosi najviše 14%.

Za nesmetano funkcionisanje deponije obezbeđuje se dovoljna količina pijaće vode i tehnološke vode za pranje vozila kontejnera i sl.

Deponija se oprema sistemom za prihvatanje padavinskih voda, procednih voda, fekalnih i tehničkih voda.

Deponija se oprema objektima i instalacijama za napajanje električnom energijom potrošača, za spoljnu rasvetu, gromobransku instalaciju, instalaciju dojave požara i eksplozije, TT i internet mreže.

 

 

 

Uslovi za plato za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 

 

 

Plato za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda postavlja se na najnižoj koti deponije i servisnih saobraćajnica i na njemu se nalaze objekti neophodni za funkcionisanje sistema za prečišćavanje otpadnih odnosno procednih voda do nivoa predviđenog za ispuštanje u recipijent u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, dozvolom, posebnim propisima o zaštiti voda i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

 

 

 

Uslovi za vegetacioni pojas

 

 

 

Duž regulacione linije deponije podiže se vegetacioni zaštitni pojas u cilju sprečavanja podizanja i raznošenja lakih frakcija otpada i prašine sa deponije na veća rastojanja i smanjenja aerozagađenja, koji ujedno ima i vizuelno-estetsku ulogu, a u skladu sa posebnim propisima i uslovima nadležnih organa i institucija, kao i sa uslovima definisanim ovom uredbom.

 

 

 

BAT zahtevi utvrđenim referentnim dokumentima

Referenti dokument
(naziv)
Poglavlje

Usaglašenost sa BAT zahtevima (da/ne/delimično/neprimenljivo) sa opisom

Predložena mera - akcioni plan (datum usvajanja i poziv na prilog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Korišćenje resursa

Opisati korišćenje resursa i kako je obezbeđena efikasna potrošnja sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode kroz ponovno korišćenje, posebne tehnologije i dr.

Priložiti kopije svih akata o pravu korišćenja resursa (sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode).

4.1. Sirovine, pomoćni materijali i drugo

Prikazati u narednim tabelama sirovine, pomoćne sirovine i otpad koji se koriste na deponiji (za prekrivku, ojačavanje tela deponije i slično).

Tabela. Osnovne sirovine

Broj ili oznaka

Naziv sirovine

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Pomoćne sirovine

Broj ili oznaka

Naziv pomoćne sirovine

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. Otpad koji se koristi na deponiji

Indeksni broj otpada

Naziv otpada

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati listu hemikalija koje se koriste na deponiji.

Broj ili oznaka

Hemikalija

CAS broj

Namena

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Klasa i kategorija opasnosti

Način skladištenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Lista rezervoara za skladištenje hemikalija i goriva

Dati listu rezervoara za skladištenje u skladu sa navedenom tabelom.

Oznaka rezervoara

Hemikalija/gorivo koje se skladišti

Kapacitet rezervoara

Mere u slučaju curenja

Datum poslednje provere od strane ovlašćenog lica (priložiti izveštaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Energija

Navesti podatke o ukupnoj potrošnji energije za obavljanje aktivnosti, a naročito:

- prikazati potrošnju energije i goriva prema određenim kategorijama;

- odvojeno prikazati, ako je moguće, potrošnju energije u okviru različitih delova aktivnosti;

- opisati mere za smanjenje potrošnje energije;

- opisati proces proizvodnje energije;

- odvojeno prikazati proizvodnju energije po određenim kategorijama;

- opisati efikasnost proizvodnje energije.

Potrošnja goriva

Vrsta goriva

Jedinica mere

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Namena

 

 

 

 

 

 

 

 

Korišćenje energije (toplotne i električne) od spoljnih snabdevača

Snabdevač

Količina koja se koristi na godišnjem nivou

Jedinica mere

Proces proizvodnje

Zagrevanje objekata

Druge namene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrošnja električne energije

Namena

Električna energija (kWh/godišnje)

Obavljanje aktivnosti (npr. linija za separaciju)

 

Osvetljenje

 

Hlađenje

 

Zagrevanje

 

Ventilacija

 

Druge potrebe

 

Ukupno

 

4.3. Voda

Navesti podatke o ukupnom korišćenju, odnosno potrošnji vode, a naročito:

- odvojeno korišćenje vode u različitim delovima aktivnosti;

- po određenim kategorijama: površinske vode, podzemne vode, recirkulisana voda;

- opisati mere za smanjenje potrošnje vode.

U tabeli navesti količinu vode koja se koristi u zavisnosti od namene. Navesti koje su druge namene, npr. PPZ zaštita, i sl.

Vodni izvori i vrste korišćenja

Potrošnja vode u m3/godišnje

Čišćenje

Sanitarna voda

Druge namene

Spoljno snabdevanje (gradski vodovod)

 

 

 

 

Sopstveni bunari

 

 

 

 

Površinska voda

 

 

 

 

Drugo - navesti druge izvore

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

5. Emisije u vazduh

Opisati sledeće: postojeći uređaj i postrojenje za prečišćavanje, izvore zagađivanja, neprijatne mirise, koncentraciju zagađujućih materija, uticaj na životnu sredinu u okolini postrojenja, kao i monitoring i kontrolu emisija.

5.1. Uređaj i postrojenja za prečišćavanje zagađujućih materija u vazduh

Opisati uređaje i postrojenja koja se koriste za prečišćavanje zagađujućih materija. Dati opis efikasnosti ako postoje relevantna merenja.

5.2. Stacionarni izvori emisija zagađujućih materija

Stacionarni izvori iz procesa sagorevanja

Stacionarni izvor (oznaka emitera)

Lokacija emitera (geografske koordinate)

Vrsta goriva

Toplotna snaga u kW

Visina emitera u m

Zagađujuće materije

Radni časovi godišnje

Stepen iskorišćenja

Uređaj za prečišćavanje

E1

 

npr. prirodni gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiter (oznaka emitera)

Zagađujuće materije*

Jedinica mere

Izmerena vrednost (prvo merenje)*

Izmerena vrednost (drugo merenje)*

GVE

E1

npr. SO2

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

Praškaste materije

 

 

 

 

CO

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Navesti vrednosti iz poslednja dva Izveštaja o izvršenim periodičnim merenjima od strane akreditovane laboratorije.

Stacionarni izvori zagađivanja osim postrojenja za sagorevanje

Stacionarni izvor (oznaka emitera)

Lokacija emitera (geografske koordinate)

Proces

Visina emitera u m

Zagađujuće materije

Radni časovi godišnje

Maseni protok

Jedinica mere masenog protoka

Uređaj za prečišćavanje

E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiter (oznaka emitera)

Zagađujuće materije*

Jedinica mere

Izmerena vrednost (prvo merenje)*

Izmerena vrednost (drugo merenje)*

GVE

E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Navesti vrednosti iz poslednja dva Izveštaja o izvršenim periodičnim merenjima od strane akreditovane laboratorije.

Dodatno se na deponiji tokom eksploatacije, a i posle zatvaranja ispituje deponijski gas.

Monitoring emisije gasova vrši se na reprezentativnom broju uzoraka propisanim dozvolom. Kod novih postrojenja dati podatak iz Saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu.

Merenje emisije i koncentracije gasova CH4, CO2, i O2 vrši se jednom mesečno u toku eksploatacije deponije.

Merenja ostalih deponijskih gasova (H2S, H2 i drugih) vrše se u zavisnosti od sastava odloženog otpada, a u skladu sa dozvolom.

Potencijalna emisija gasova i atmosferski pritisak

Oznaka bio trna

Parametar

Jedinica mere

Izmerena vrednost po mesecima godišnje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BT 1

CH4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 2

CH4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Difuzni izvori emisija zagađujućih materija

Difuzne emisije se odnose na emisije zagađujućih materija u okolinu koje se rasprostranjuju ili "difunduju" u vazduh iz netačkastih izvora kao što su npr. skladište praškastih materija (pesak, glina, ugalj), neasfaltirani putevi i sl. Opisati difuzne izvore emisija, kontrolne mere i informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Opisati izvore fugitivne emisije i informacije o njihovom uticaju na životu sredinu. Fugitivne emisije su emisije koje nisu ispuštene iz organizovanih i kontrolisanih ispusta (npr. iz rezervoara, prilikom otvaranja rezervoara, klapni i sl.).

5.4. Emisije u vazduh koje potiču od materija koje imaju snažno izražen miris

Opisati izvore neprijatnih mirisa i materija od kojih potiču, karakteristike i mere za njihovo smanjenje.

5.5. Uticaj emisija zagađujućih materija na ambijentalni kvalitet vazduha

Opisati uticaj postojećih emisija na kvalitet ambijentalnog vazduha u okolini postrojenja i dati podatke iz najbliže merene stanice za period koji je raspoloživ.

5.6. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, a naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

5.7. Monitoring meteoroloških parametara

Merenje meteoroloških parametara vrši se na način prikazan u Tabeli. Prikazati izmerene vrednosti shodno učestalosti merenja.

Parametar

Jedinica mere

Učestalost merenja

Izmerena vrednost

Količina padavina

 

 

 

Temperatura (min, max, u 14:00)

 

 

 

Brzina i smer vazdušnih strujanja

 

 

 

Isparavanje

 

 

 

Atmosferska vlažnost (u 14:00)

 

 

 

6. Emisije zagađujućih materija u vode

6.1. Otpadne vode

Opisati mesta nastajanja otpadnih voda, količine otpadnih voda na godišnjem nivou, način tretmana i mesta ispuštanja.

Vrsta otpadne vode

Mesto nastajanja

Jedinica mere

Količine na godišnjem nivou

Način tretmana

Mesto ispuštanja sa geografskim koordinatama

Procedne vode

 

 

 

 

 

Procesne otpadne vode

 

 

 

 

 

Sanitarno-fekalne otpadne vodne

 

 

 

 

 

Atmosferske vode

 

 

 

 

 

Ostalo - navesti

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

6.1.1 Tretman otpadnih voda

Opisati postojeći sistem za tretman otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent. Uneti informacije iz tehničkog izveštaja o proceni efikasnosti postrojenja. Opisati način postupanja sa otpadnim muljem.

U tabelu uneti podatke ako se otpadne vode upućuju na tretman kod drugog operatera

Naziv i lokacija mesta ispuštanja

Geografske koordinate postrojenja kome se predaju otpadne vode na tretman

Naziv operatera i vrsta postrojenja za tretman otpadnih voda

Godišnja količina otpadnih voda koja se predaje na tretman drugom operateru

Učestalost predaje na tretman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Kvalitet otpadnih voda

Monitoring procedne vode vrši se na reprezentativnom broju uzoraka na svakoj tački na kojoj se tečnost kontrolisano odvodi sa lokacije.

Merenje zapremine i sastava tj. kvalitativnih i kvantitativnih parametara procedne vode vrši se jednom mesečno u toku eksploatacije deponije.

Navedena merenja vrše se i po prestanku eksploatacije deponije svakih šest meseci prvih pet godina, a zatim jednom godišnje do odumiranja deponije.

Zapremina procedne vode

Mesto ispuštanja

Jedinica mere

Zapremina procedne vode po mesecima godišnje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastav procedne vode

Mesto ispuštanja procedne vode

Zagađujuće materije

Jedinica mere

Izmerene vrednosti (kvartalno)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikazati parametre koji se ispituju. U tabelu uneti sva merenja koja su propisana da se vrše tokom jedne kalendarske godine.

Ispitivani parametri

Jedinica mere

Izmerena vrednost (prvo merenje)

Izmerena vrednost (drugo merenje)

Izmerena vrednost (treće merenje)

Izmerena vrednost (četvrto merenje)

GVE

Temperatura

 

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

 

Suspendovane čestice

 

 

 

 

 

 

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5)

 

 

 

 

 

 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)

 

 

 

 

 

 

Amonijak izražen preko azota (NH4-N)

 

 

 

 

 

 

Ukupni neorganski azot
(NH4-N, NO3-N, NO2-N)

 

 

 

 

 

 

Ukupni fosfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Uticaj na kvalitet recipijenta

Monitoring površinskih voda, ukoliko postoje u neposrednoj zoni deponije, a u zavisnosti od hidrogeoloških uslova sredine i njihove udaljenosti od deponije, vrši se:

(1) pre puštanja deponije u eksploataciju, uzimanjem uzoraka površinskih voda, odnosno određivanjem "nultog stanja";

(2) u procesu eksploatacije deponije u cilju upoređivanja sa "nultim stanjem", i to u početku eksploatacije deponije (prvih godinu dana) - svakih mesec dana, a kasnije na svaka tri meseca.

(3) po prestanku eksploatacije deponije prvih pet godina na svakih šest meseci, a kasnije jednom godišnje, do odumiranja deponije, ukoliko rezultati monitoringa pokažu da nije došlo do akcidentne situacije.

Ukoliko postoje površinske vode, uzorkovanje se vrši na najmanje dve tačke, jednoj uzvodno od deponije, a jednoj nizvodno od deponije.

Uzorkovanje i ispitivanje površinskih voda koje se vrše u propisanim vremenskim intervalima, obavljaju akreditovane ustanove za tu vrstu ispitivanja.

Stalni monitoring površinskih voda u toku eksploatacije deponije sa skraćenim hemijskim i bakteriološkim analizama vrši se na svakih 15 dana u deponijskoj laboratoriji.

Ispitivani parametri

Jedinica mere

Izmerena vrednost pre ispuštanja (prvo merenje)

Izmerena vrednost posle ispuštanja (prvo merenje)

Izmerena vrednost pre ispuštanja (drugo merenje)

Izmerena vrednost posle ispuštanja (drugo merenje)

Temperatura

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

Suspendovane čestice

 

 

 

 

 

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5)

 

 

 

 

 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)

 

 

 

 

 

Amonijak izražen preko azota (NH4-N)

 

 

 

 

 

Ukupni neorganski azot
(NH4-N, NO3-N, NO2-N)

 

 

 

 

 

Ukupni fosfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda

7.1. Karakteristike podzemnih voda

Dati podatke o akviferu, kao na primer izdašnost, kvalitet, dubina, i sl.

7.2. Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda

Monitoring podzemnih voda ispod dna deponije i u neposrednoj zoni uticaja deponije mora biti takav da obezbedi informacije o podzemnim vodama koje se mogu zagaditi kao posledica rada deponije.

Kao referentne vrednosti za vršenje monitoringa podzemnih voda uzimaju se uzorci pre puštanja u eksploataciju deponije i označavaju kao "nulto stanje", a prema ISO 5667-2 deo 11, 1993. ili drugim odgovarajućim metodama.

Uzorci podzemnih voda se uzimaju iz hidrogeoloških objekata (piezometara, baterija piezometara ili osmatračkih bunara) iz najmanje tri tačke, a takvog rasporeda da prate kretanje podzemnih voda. Konačan broj mernih objekata definišu hidrogeološki uslovi sredine.

Ova ispitivanja uzoraka podzemnih voda se vrše u cilju eventualnog utvrđivanja dešavanja akcidentnih situacija u zaštitnim slojevima deponije, odnosno utvrđivanja zagađenja podzemnih voda.

Pored određivanja sastava podzemne vode vrši se i permanentno merenje nivoa podzemnih voda.

Učestalost merenja nivoa i sastava podzemne vode:

Pijezometar

Zagađujuća materija

Nivo podzemnih voda

Učestalost merenja

Rezultat merenja

P1

 

 

 

 

 

 

 

P2

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Ispitivanje kvaliteta zemljišta

Monitoring pedoloških karakteristika zemljišta i geoloških karakteristika tla u neposrednoj zoni deponije za "nulto stanje", vrši se uzimanjem uzoraka iz plitkih i dubokih sondažnih jama, kao i bušotina periodično izvođenih sa ciljem uzimanja uzoraka geološke sredine iz dubljih slojeva u neposrednoj zoni deponije.

Rezultati ispitivanja uzoraka vrše se u akreditovanim institucijama i upoređuju sa graničnim vrednostima utvrđenih dozvolom za rad deponije.

Uzorkovanja se vrša jednom godišnje u toku eksploatacije deponije, a po prestanku rada deponije jednom u pet godina sve do odumiranja deponije.

Svi podaci dobijeni monitoringom evidentiraju se u laboratoriji deponije i dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine.

Dati podatke o lokacijama na kojima se ispituje kvalitet zemljišta, kao i rezultatima analize.

Redni broj

Naziv lokacije uzorkovanja

Geografske koordinate za svaki uzorak i dubina uzorkovanja

Ispitivani parametri i rezultati analize

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

7.4. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

8. Upravljanje otpadom

8.1. Generisanje otpada

Popuniti tabele sa podacima o otpadu koji nastaje u objektima i tokom rada samog operatera deponije (ukoliko postoji linija za separaciju otpada uključiti i frakcije otpada koji nastaje nakon separacije).

Tabela Opasan otpad

Vrsta otpada

Mesto generisanja otpada

Indeksni broj iz kataloga otpada

Ponovno iskorišćenje/deponovanje

Količina koja se generiše na godišnjem nivou

Jedinica mere

Akumulatori

 

16 06 01*

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Neopasan otpad

Vrsta otpada

Mesto generisanja otpada

Indeksni broj iz kataloga otpada

Ponovno iskorišćenje/deponovanje

Količina godišnje

Jedinica mere

Otpadni papir i karton

 

20 01 01

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Postupanje sa otpadom

Opisati način postupanja sa otpadom koji nastaje u objektima i tokom rada samog operatera deponije (ukoliko postoji linija za separaciju otpada uključiti i frakcije otpada koji nastaje nakon separacije)

8.2.1. Privremeno skladištenje otpada

Opisati način skladištenja za svaku vrstu otpada.

8.2.2. Tretman otpada, reciklaža i odlaganje otpada

- Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

- Upućivanje na tretman, reciklažu i odlaganje kod drugog operatera.

8.3. Kontrola, merenje i klasifikacija otpada

Opisati način kontrole, merenja i klasifikaciju otpada koji nastaje u objektima i tokom rada samog operatera deponije (ukoliko postoji linija za separaciju otpada uključiti i frakcije otpada koji nastaje nakon separacije).

8.4. Dokumentovanje i izveštavanje

Opisati način dokumentovanja podataka i izveštavanja.

9. Buka i vibracije

9.1. Izvori

Opisati izvore buke i vibracije na lokaciji operatera.

9.2. Emisije

Definisati dozvoljene nivoe buke u skladu sa lokacijom postrojenja

Prikazati izmerene vrednosti na svim lokacijama za poslednju godinu merenja.

Redni broj

Naziv lokacije mernog mesta

Geografske koordinate za svako merno mesto

Nivo buke u dB
Dan i veče

Nivo buke u dB
Noć

GVE, dB

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

9.3. Kontrola, merenje i izveštavanje

Dati pregled i opisati monitoring emisija, naročito način i učestalost merenja utvrđenih parametara i obaveze operatera koje se odnose na izveštavanje.

10. Procena rizika od značajnih udesa

Dati listu opasnih materija koje se koriste i opisati način skladištenja na lokaciji predmetnog postrojenja.

Zaokružiti odgovarajući dokument ako ga posedujete i priložiti odgovarajuću saglasnost.

Plan zaštite od udesa (saglasnost daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u daljem tekstu: MUP)

Da

Ne

Politika prevencije udesa (Seveso nižeg reda)

Da

Ne

Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (Seveso višeg reda)

Da

Ne

Akt izdat od strane MUP u vezi zaštite od požara

Da

Ne

Opisati rizike od značajnih udesa i mere za sprečavanja udesa za predmetno postrojenje.

11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja

Opisati mere za nestabilne, odnosno prelazne načine (modele) rada postrojenja u slučajevima navedenim u nastavku:

11.1. Početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima

(ako aktivnost pripada kategoriji aktivnosti sa značajnim rizikom za početak rada postrojenja)

11.2. Defekti curenja

(opisati obim rizika i planirane mere za prekid rada ili nastavak rada)

11.3. Trenutno zaustavljanje rada postrojenja

(neplaniran prekid rada u hitnim i drugim slučajevima)

11.4. Obustava rada

(planiran prekid rada zbog potreba remonta i u drugim slučajevima).

12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

Opisati mere u slučaju definitivnog prestanka rada i vraćanja lokacije u prvobitno stanje (rušenje objekata, rasklapanje opreme, sanacija, remedijacija i dr.).

13. Netehnički rezime

Kratko prikazati sva poglavlja iz Detaljnog prikaza i planirane investicije potrebne za usaglašavanje sa BAT tehnikama (postojeća postrojenja).

Prilozi

1. dokumentacija koja je propisana Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (član 9)

2. lista propisa, priručnika, obračunskih programa (za procenu koncentracija zagađujućih materija u životnoj sredini) korišćenih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Navesti sve propise, uputstva, programe koji su korišćeni prilikom popunjavanja zahteva i opisa podataka.

3. akt o pravu korišćenja resursa

Priložiti kopije svih akta o pravu korišćenja resursa (sirovina, pomoćnih materijala, energije i vode).

4. situacioni plan

5. kopija svih dozvola