Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 31/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti (u daljem tekstu: Obrazac zahteva), kao i ostala dokumentacija koju zaposleni dostavlja uz Obrazac zahteva.

Član 2

Obrazac zahteva sadrži:

1)

Lične podatke podnosioca zahteva:

(1)

ime i prezime;

(2)

dan, mesec i godina rođenja;

(3)

mesto prebivališta odnosno boravišta;

(4)

adresa stana (ulica i broj) i telefon;

(5)

registarski broj lične isprave, mesto i datum izdavanja;

(6)

jedinstveni matični broj građana (JMBG);

(7)

broj žiro odnosno tekućeg računa.

2)

Podatke o poslodavcu nad kojim je pokrenut stečajni postupak (u daljem tekstu: poslodavac):

(1)

naziv, sedište i adresu poslodavca;

(2)

PIB poslodavca;

(3)

broj i datum rešenja o pokretanju stečajnog postupka.

3)

Naznaku o pravima koja se potražuju:

(1)

pravo na neisplaćenu zaradu;

(2)

pravo na neisplaćenu naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koji je bio dužan da isplati poslodavac (u daljem tekstu: naknada zarade);

(3)

pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak;

(4)

pravo na neisplaćenu otpremninu zbog odlaska u penziju;

(5)

pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak.

Član 3

Uz Obrazac zahteva zaposleni prilaže sledeću dokumentaciju:

1) ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa;

2) akt kojim je prestao radni odnos za lice kome je prestao radni odnos pre pokretanja stečajnog postupka;

3) pravnosnažna odluka kojom se utvrđuje potraživanje i njegov isplatni red, u skladu sa propisom o stečaju;

4) izjava podnosioca zahteva da nije iskoristio godišnji odmor za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak;

5) zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak upućen poslodavcu;

6) rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih o ostvarenju prava zaposlenog na penziju;

7) overen prepis pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Član 4

Obrazac zahteva izrađen je od hartije bele boje formata A/4.

Član 5

Obrazac zahteva odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Republika Srbija

 

Fond solidarnosti

Obrazac

Adresa: ______________

 

 

 

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

LIČNI PODACI PODNOSIOCA ZAHTEVA

Red Br.

 

 

1.

Ime i prezime

 

2.

Dan, mesec i godina rođenja

 

3.

Mesto prebivališta, odnosno boravišta

 

4.

Adresa stana (ulica i broj) i telefon

 

5.

Registarski broj lične isprave, mesto i datum izdavanja

 

6.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

 

7.

Broj žiro odnosno tekućeg računa

 

PODACI O POSLODAVCU (nad kojim je pokrenut stečajni postupak)

1.

Naziv, sedište i adresa

 

2.

PIB poslodavca

 

3.

Broj i datum rešenja o pokretanju stečajnog postupka

 

PODACI O PRAVIMA KOJA SE POTRAŽUJU

Vrste prava (zaokružiti pravo koje se potražuje)

 

1 . Pravo na neisplaćenu zaradu

 

2. Pravo na neisplaćenu naknadu zarade

 

3. Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca

 

4. Pravo na neisplaćenu otpremninu zbog odlaska u penziju

 

Pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

 

Uz zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti dostavljam:

1)

ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa;

2)

akt kojim je prestao radni odnos za lice kome je prestao radni odnos pre pokretanja stečajnog postupka;

3)

pravnosnažna odluka kojom se utvrđuje potraživanje i njegov isplatni red, u skladu sa propisom o stečaju;

4)

izjava podnosioca zahteva da nije iskoristio godišnji odmor za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak;

5)

zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak upućen poslodavcu;

6)

rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih o ostvarenju prava zaposlenog na penziju;

7)

overen prepis pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

 

Datum podnošenja zahteva:

Potpis podnosioca zahteva