Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 31/2005 i 78/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti (u daljem tekstu: Obrazac zahteva), kao i ostala dokumentacija koju zaposleni dostavlja uz Obrazac zahteva.

Član 2

Obrazac zahteva sadrži:

1) Lične podatke podnosioca zahteva:

(1)

ime i prezime;

(2)

dan, mesec i godina rođenja;

(3)

mesto prebivališta odnosno boravišta;

(4)

adresa stana (ulica i broj) i telefon;

(5)

registarski broj lične isprave, mesto i datum izdavanja;

(6)

jedinstveni matični broj građana (JMBG);

(7)

broj žiro odnosno tekućeg računa.

2) Podatke o poslodavcu nad kojim je otvoren stečajni postupak (u daljem tekstu: poslodavac):

(1)

naziv, sedište i adresu poslodavca;

 

podtač. (2) i (3) (brisane)

3) Podaci o pravima koja se potražuju:

(1)

pravo na neisplaćenu zaradu za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka;

(2)

pravo na neisplaćenu naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa Zakonom o radu (bolovanje do 30 dana, u poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka);

(3)

pravo na neisplaćenu naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka;

(4)

pravo na neisplaćenu otpremninu zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;

(5)

pravo na neisplaćenu naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.

Član 3

Uz Obrazac zahteva zaposleni prilaže sledeću dokumentaciju:

1) ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa;

2) akt kojim je prestao radni odnos za lice kome je prestao radni odnos pre otvaranja stečajnog postupka;

3) odluka kojom se utvrđuje potraživanje i njegov isplatni red, u skladu sa propisom o stečaju;

4) rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih o ostvarenju prava zaposlenog na penziju;

5) overen prepis pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;

6) fotokopiju lične karte;

7) fotokopiju kartice tekućeg računa;

8) izjavu u vezi sa članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje).

Član 4

Obrazac zahteva izrađen je od hartije bele boje formata A/4.

Član 5

Obrazac zahteva odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac

 

Republika Srbija

 

Fond solidarnosti

 

Adresa: ______________

 

 

 

 

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI

 

Red. br.

LIČNI PODACI PODNOSIOCA ZAHTEVA

1.

Ime i prezime

 

2.

Dan, mesec i godina rođenja

 

3.

Mesto prebivališta, odnosno boravišta

 

4.

Adresa stana (ulica i broj) i broj telefona

 

5.

Registarski broj lične isprave, mesto i datum izdavanja

 

6.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

 

7.

Broj tekućeg računa

 

 

PODACI O POSLODAVCU (nad kojim je otvoren stečajni postupak)

1.

Naziv, sedište i adresa

 

 

VRSTA PRAVA KOJA SE POTRAŽUJU (zaokružiti pravo koje se potražuje):

1.

Pravo na neisplaćenu zaradu za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka;

2.

Pravo na neisplaćenu naknadu zarade (bolovanje do 30 dana, u poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka);

3.

Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka;

4.

Pravo na neisplaćenu otpremninu zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;

5.

Pravo na neisplaćenu naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je odluka suda doneta u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak i ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.

 

Uz zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti dostavljam:

1)

Ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa;

2)

Akt kojim je prestao radni odnos za lice kojem je prestao radni odnos pre otvaranja stečajnog postupka;

3)

Odluka kojom je utvrđeno potraživanje i isplatni red, u skladu sa propisom o stečaju;

4)

Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih o ostvarivanju prava zaposlenog na penziju;

5)

Overen prepis pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;

6)

Fotokopiju lične karte;

7)

Fotokopiju kartice tekućeg računa;

Izjava u skladu sa odredbom člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku:

 

IZJAVA
(zaokružite način na koji želite da se pribavljaju vaši podaci iz službenih evidencija koji se odnose na radni odnos, a neophodni su za odlučivanje u upravnom postupku):

1.

Saglasan sam da se podaci o meni mogu pribaviti i obrađivati za potrebe sprovođenja postupka i odlučivanja kod Fonda solidarnosti kao i da će ih pribaviti organ iz službenih evidencija.

2.

Saglasan sam da se podaci o meni mogu obrađivati za potrebe sprovođenja postupka i odlučivanja kod Fonda solidarnosti kao i da ću za potrebu ostvarivanja prava lično dostaviti potrebne podatke iz službenih evidencija. Jasno mi je da ukoliko to ne učinim gubim pravo kod Fonda solidarnosti.

 

 

Datum: _________________

 

Potpis podnosioca zahteva:

 

 

_____________________________