Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCIMA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

("Sl. glasnik RS", br. 39/2011 i 45/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i izgled obrasca zahteva za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć i sadržaj i izgled nalaza i mišljenja centra za socijalni rad kojim se utvrđuje mogućnost propuštene zarade, broj članova domaćinstva i druge činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Član 2

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć podnosi se na Obrascu NSP-Z i Obrascu NSP-P koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Nalaz i mišljenje centra za socijalni rad kojim se utvrđuje mogućnost propuštene zarade, broj članova domaćinstva i druge činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija i kojim se utvrđuje socio-ekonomski status porodice služi kao dokazno sredstvo za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Podaci o propuštenoj zaradi utvrđuju se na osnovu mogućnosti radnog angažovanja pojedinca, odnosno člana porodice, učestalosti radnog angažovanja i cene rada na slobodnom tržištu za određeni posao i mogućnosti izdavanja u zakup nepokretne imovine.

Član 4

Nalaz i mišljenje iz člana 3. ovog pravilnika sačinjava zaposleni na poslovima socijalnog rada, na Obrascu NSP-NM koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana sačinjava se na osnovu terenske posete porodici, izjave stranke, uviđaja na licu mesta, saslušanja svedoka i drugih dokaza.

Nalaz i mišljenje centra za socijalni rad sadrži nalaz kojim je utvrđeno činjenično stanje, obrazloženo mišljenje i predlog stručnog radnika.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 65. i 90. Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ("Službeni glasnik RS", br. 59/08 i 37/10) i Obrazac MO-2, Obrazac-MO i Obrazac MO-1 koji su odštampani uz taj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NSP-Z

 

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 

NSP-Z

Broj podneska __________________________

CENTRU ZA SOCIJALNI RAD __________________________

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

Prezime ____________________ Ime ____________________ Ime roditelja ____________________

Pol:

   

 

◻M

 

◻Ž

 

JMBG _______________________________

 

 

Datum rođenja _________________________

Državljanstvo ______________________

 

Mesto rođenja __________________________

Nacionalna pripadnost* ______________

 

Prebivalište

Adresa, ul. ___________________________________________ Broj ___________

Telefon _____________________________ Mobilni telefon _________________________

El. adresa __________________________

Bračni status:

neoženjen/neudata

udovac/udovica

u braku

razveden/razvedena

vanbračna zajednica

 

 

 

Školska sprema:

bez škole

SSS

nepotpuna OŠ

VS

VSS

Zanimanje ___________________________

Radni status:

zaposlen

učenik

radno angažovan

nesposoban za rad

nezaposlen

ostalo _______________

penzioner

 

 

Zaposlenje:

naziv poslodavca ______________________________________________

poljoprivrednik

samostalna delatnost (upisati) _____________________________________

Podnosim zahtev za novčanu socijalnu pomoć i izjavljujem:

Živim u zajedničkom domaćinstvu sa _____ članova porodice od toga _____ maloletne dece.

Maloletna deca školskog uzrasta

redovno idu u školu

ne idu u školu

Stambeni status je sledeći:

vlasnik/suvlasnik

zakupac stana

nosilac stanarskog prava

zaštićeni stanar

sustanar

ostalo ________________

Stanujemo u __________ - sobnom stanu od _____ kvadratnih metara koji:

ne odgovara potrebama

prevazilazi potrebe porodice

odgovara potrebama

 

 

Ja i moji članovi moje porodice:

imamo

nemamo

drugi stan/kuću u vlasništvu/suvlasništvu

Ukupna površina zemljišta koje posedujemo ja i članovi moje porodice je __________ ha.

Prihodi moje porodice u poslednja 3 meseca su sledeći:

prihodi po osnovu radnog odnosa u iznosu od __________ din,

prihod od povremenih i privremenih poslova u iznosu od __________ din,

prihod penzija, invalidnina i primanja radnih invalida u iznosu od __________ din,

prihod od poljoprivredne delatnosti u iznosu od __________ din,

prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti u iznosu od __________ din,

naknada za vreme nezaposlenosti u iznosu od __________ din,

otpremnina i naknada po osnovu socijalnih programa u iznosu od __________ din,

prihod od izdavanja u zakup nepokretne imovine u iznosu od __________ din,

prihod od imovinskih prava i akcija u iznosu od __________ din,

ulozi dati na štednju i gotov novac u iznosu od __________ din,

prihod od sezonskih i drugih poslova osim prihoda od sezonskih poslova koji je ostvaren u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sezonskih poslova, u iznosu od __________ din,

prihodi od izdržavanja srodnika i drugih pravnih osnova u iznosu od __________ din,

 

Ukupni prihodi iznose oko _______________ din.

Status izdržavanog lica:

imam srodnike koji učestvuju u mom izdržavanju

imam srodnike koji ne učestvuju u mom izdržavanju

nemam srodnike obavezne da me izdržavaju

Status davaoca izdržavanja:

imam obavezu izdržavanja (ime i prezime) ___________________________

 

(srodstvo) ___________________

nemam obavezu izdržavanja

Uključivanje u školovanje, rad, radno i društveno angažovanje:

Spreman/na sam za:

uključivanje u školovanje

radno angažovanje

osposobljavanje za rad

društveno angažovanje

Smatram da je važno da dodam i sledeće:

 

 

 

 

 

Sastavni deo zahteva je obrazac NSP - P za ______________ članova porodice.

Uz zahtev dostavljam sledeće dokaze:

1.

________________________________

2.

________________________________

3.

________________________________

4.

________________________________

5.

________________________________

6.

________________________________

 

Datum podnošenja zahteva ___/___/___

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

___________________________

 

 

Br. lične karte ___________ PU ________

 

 

*članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti

 

 

NSP-P

 

Broj podneska __________________________

CENTRU ZA SOCIJALNI RAD _______________________________________________________

PODACI O ČLANOVIMA PORODICE UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 

1. Prezime ____________________ ime ____________________ ime roditelja ___________________

Pol   ◻  M   ◻  Ž

JMBG I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Datum rođenja _______________________

mesto rođenja _____________________________

 

Državljanstvo ____________________________

Nacionalna pripadnost * _______________

 

Prebivalište  

Adresa ul. ___________________________________________ br. ____________

 

telefon _____________________________ mobilni _________________________

Srodstvo/odnos sa podnosiocem zahteva ___________________________________________________

Bračni status 

◻  neoženjen/neudata

◻  u braku

◻  vanbračna zajednica

 

◻  udovac/udovica

◻  razveden/razvedena

 

Školska sprema 

◻  bez škole

◻  nepotpuna OŠ

◻  OŠ

◻  SSS

◻  VS

◻  VSS

Zanimanje ___________________________________________________________________________

Radni status 

◻  zaposlen

◻  radno angažovan

◻  nezaposlen

◻  penzioner

 

◻  učenik

◻  nesposoban za rad

◻  ostalo

 

 

Zaposlenje

◻  naziv poslodavca ___________________________________________________

 

◻  poljoprivrednik

◻  samostalna delatnost (upisati) __________________________________

 

2. Prezime ____________________ ime ____________________ ime roditelja ___________________

Pol   ◻  M   ◻  Ž

JMBG I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Datum rođenja _______________________

mesto rođenja _____________________________

 

Državljanstvo ____________________________

Nacionalna pripadnost * _______________

 

Prebivalište 

Adresa ul. ___________________________________________ br. ____________

 

telefon _____________________________ mobilni _________________________

Srodstvo/odnos sa podnosiocem zahteva ___________________________________

Bračni status  

◻  neoženjen/neudata

◻  u braku

◻  vanbračna zajednica

 

◻  udovac/udovica

◻  razveden/razvedena

 

Školska sprema 

◻  bez škole

◻  nepotpuna OŠ

◻  OŠ

◻  SSS

◻  VS

◻  VSS

Zanimanje ___________________________________________________________________________

Radni status

◻  zaposlen

◻  radno angažovan

◻  nezaposlen

◻  penzioner

 

◻  učenik

◻  nesposoban za rad

◻  ostalo

 

Zaposlenje

◻  naziv poslodavca ___________________________________________________

 

◻  poljoprivrednik

◻  samostalna delatnost (upisati) __________________________________

 

Datum podnošenja zahteva _____ / _____ / _____

Potpis podnosioca zahteva

 

_________________________________

Broj lične karte __________ PU __________

 

__________________
* Članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti

 

NSP-NM

 

Na osnovu člana 102. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 117/22 - US) i člana 4. stav 1. Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć ("Službeni glasnik RS", br. _____), u postupku odlučivanja o pravu na novčanu socijalnu pomoć ◻ po zahtevu ◻ po službenoj dužnosti, za ______________________________________ iz ________________________, Centar za socijalni rad _____________________________________________ sačinjava:

NALAZ I MIŠLJENJE

Nalaz i mišljenje sačinjen je na osnovu:

Izjave stranke __________________________ date dana _____/_____/_____

 

Izjave stranke__________________________ date dana _____/_____/_____

 

Izjave stranke__________________________ date dana _____/_____/_____

 

Terenske posete porodici dana_____/_____/_____; _____/_____/_____; _____/_____/_____

 

Uviđaja na licu mesta (navesti) _____________ dana _____/_____/_____

 

Uviđaja na licu mesta (navesti) _____________ dana _____/_____/_____

 

Uviđaja na licu mesta (navesti) _____________ dana _____/_____/_____

   

Saslušanja svedoka _________________ dana _____/_____/_____

 

Saslušanja svedoka _________________ dana _____/_____/_____

 

Saslušanja svedoka_________________ dana _____/_____/_____

   

Drugih dokaza (navesti)

 

 

 

 

 

 

Nalaz

Utvrđeno je sledeće činjenično stanje:

1. Podnosilac zahteva:

Prezime _____________________________ Ime ________________________

JMBG __________________________________

Pol:

 

◻M

 

◻Ž

Rođen/a ___/___/ ______ u ___________ , državljanin/ka _____________________,

Zanimanje i kvalifikacija _________________________________

radno sposoban/a

radno nesposoban/a

nacionalna pripadnost* _______________________________________

*članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti

Podnosilac zahteva:

jeste osoba sa invaliditetom (upisati vrstu invaliditeta)

 

_________________________________

nije osoba sa invaliditetom

2. Podnosilac zahteva živi u zajedničkom domaćinstvu sa sledećim članovima porodice:

B r

Ime i prezime

Srodstvo/odnos

JMBG

Zanimanje i kvalifikacija

O
S
I

Radna spos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 

3. Podnosilac zahteva ili drugi član porodice

nije na evidenciji

jeste na evidenciji

centra za socijalni rad pod brojem/brojevima ____________________

4. Podnosilac zahteva, odnosno porodica živi u _____ - sobnom stanu;

nema

ima višak stambenog prostora

ne poseduju

 

 

poseduju nepokretnu imovinu u površini od __________________, koju

izdaje u zakup

ne izdaje u zakup a: ◻ ne postoji ◻ postoji mogućnost izdavanja u zakup

5. Podnosilac zahteva i članovi porodice ◻ ne poseduju pokretnu imovinu ◻ poseduju pokretnu imovinu i to: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

čijim otuđenjem, bez ugrožavanja životnih potreba ◻ ne mogu ◻ mogu obezbediti prihod veći od šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći u momentu podnošenja zahteva.

6. Podnosilac zahteva i članovi porodice ostvaruju prosečan mesečni prihod za period __________________________________________________ i to:

od obavljanja sezonskih i drugih poslova osim od obavljanja sezonskih poslova u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sezonskih poslova, u iznosu od __________________________ din.

od izdavanja u zakup ___________________ iznos od ___________________________ din.

7. Podnosilac zahteva i članovi porodice

nisu propustili

propustili da ostvare prosečnu mesečnu zaradu, odnosno prihod u iznosu od __________ dinara za period ________________________, i to:

obavljanjem sezonskih i drugih poslova osim obavljanjem sezonskih poslova u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sezonskih poslova, u iznosu od _____________________ din.

izdavanjem u zakup ________________________ iznos od _______________________ din.

8. Okolnosti usled kojih su članovi porodice imali teškoće da ostvare zaradu su (za radno sposobne):

bolest podnosioca

školovanje/osposobljavanje za rad

zloupotreba alkohola ili droga

ozbiljna porodična kriza

bolest člana porodice

gubici i oštećenja imovine

učešće u programu rehabilitacije

smrt člana porodice

   

elementarna nepogoda

nega i čuvanje dece/člana porodice

drugo

MIŠLJENJE I PREDLOG

1.

Porodica ima _____ članova, i to _____ sposobnih za rad i _____ nesposobnih za rad.

2.

Podnosilac zahteva i članovi porodice ostvaruju prihod u prosečnom mesečnom iznosu od __________ din, za period __________________, i propustili su da ostvare zaradu, odnosno prihod u prosečnom mesečnom iznosu od ___________ din, za period ____________________.

3.

U porodici ima ____ članova koji mogu da se uključe u osposobljavanje za rad i/ili radno ili društveno angažovanje od kojih _____ su spremni da sarađuju u izradi plana aktivacije.

4

Podnosiocu zahteva i članovima porodice ◻ potrebne su ◻ nisu potrebne druge usluge centra za socijalni rad i/ili mere porodično pravne zaštite.

Obrazloženje

 

 

Predlog stručnog radnika

 

 

Datum ____/____/_____

 

Potpis stručnog saradnika

Broj nalaza ______________

 

______________________