Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OBRASCIMA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

("Sl. glasnik RS", br. 39/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i izgled obrasca zahteva za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć i sadržaj i izgled nalaza i mišljenja centra za socijalni rad kojim se utvrđuje mogućnost propuštene zarade, broj članova domaćinstva i druge činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Član 2

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć podnosi se na Obrascu NSP-Z i Obrascu NSP-P koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Nalaz i mišljenje centra za socijalni rad kojim se utvrđuje mogućnost propuštene zarade, broj članova domaćinstva i druge činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija i kojim se utvrđuje socio-ekonomski status porodice služi kao dokazno sredstvo za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Podaci o propuštenoj zaradi utvrđuju se na osnovu mogućnosti radnog angažovanja pojedinca, odnosno člana porodice, učestalosti radnog angažovanja i cene rada na slobodnom tržištu za određeni posao i mogućnosti izdavanja u zakup nepokretne imovine.

Član 4

Nalaz i mišljenje iz člana 3. ovog pravilnika sačinjava zaposleni na poslovima socijalnog rada, na Obrascu NSP-NM koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nalaz i mišljenje iz stava 1. ovog člana sačinjava se na osnovu terenske posete porodici, izjave stranke, uviđaja na licu mesta, saslušanja svedoka i drugih dokaza.

Nalaz i mišljenje centra za socijalni rad sadrži nalaz kojim je utvrđeno činjenično stanje, obrazloženo mišljenje i predlog stručnog radnika.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 65. i 90. Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ("Službeni glasnik RS", br. 59/08 i 37/10) i Obrazac MO-2, Obrazac-MO i Obrazac MO-1 koji su odštampani uz taj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NSP-Z

Broj podneska __________________________

CENTRU ZA SOCIJALNI RAD __________________________

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 

Prezime ____________________ ime ____________________ ime roditelja ____________________

Pol   c  M   c  Ž

JMBG I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Datum rođenja _______________________

mesto rođenja _____________________________

 

Državljanstvo ____________________________

Nacionalna pripadnost * _______________

 

Prebivalište

Adresa ul. ___________________________________________ br. ____________

 

telefon _____________________________ mobilni _________________________

 

el. adresa __________________________

 

Bračni status

c  neoženjen/neudata

c  u braku

c  vanbračna zajednica

 

c  udovac/udovica

c  razveden/razvedena

 

Školska sprema

c  bez škole

c  nepotpuna OŠ

c  OŠ

c  SSS

c  VS

c  VSS

Zanimanje ______________________________________________________________

Radni status

c  zaposlen

c  radno angažovan

c  nezaposlen

c  penzioner

 

c  učenik

c  nesposoban za rad

c  ostalo_________________________

Zaposlenje

c  naziv poslodavca

___________________________________________________

 

c  poljoprivrednik

c  samostalna delatnost (upisati) __________________________________

   

Podnosim zahtev za novčanu socijalnu pomoć i izjavljujem:

Živim u zajedničkom domaćinstvu sa __________ članova porodice od toga __________ maloletne dece

Maloletna deca školskog uzrasta

c  redovno idu u školu

c  ne idu u školu

 

Stambeni status je sledeći:

c  vlasnik/suvlasnik

c  nosilac stanarskog prava

c  sustanar

c  zakupac stana

c  zaštićeni stanar

c  ostalo

 

_______________________________________

Stanujemo u __________ -sobnom stanu od __________ kvadratnih metara koji

c  ne odgovara potrebama

c  odgovara potrebama

c  prevazilazi potrebe porodice

 

Ja i članovi moje porodice

c  imamo

c  nemamo

drugi stan / kuću u vlasništvu / suvlasništvu

Ukupna površina zemljišta koje posedujemo ja i članovi moje porodice je ___________ ha.

Prihodi moje porodice u poslednja 3 meseca su sledeći:

 

c  prihod po osnovu radnog odnosa u iznosu od __________ din,

 

c  prihod od povremenih i privremenih poslova u iznosu od __________ din,

 

c  prihod penzija, invalidnina i primanja ratnih invalida u iznosu od __________ din,

 

c  prihod od poljoprivredne delatnosti u iznosu od __________ din,

 

c  prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti u iznosu od __________ din,

 

c  naknada za vreme nezaposlenosti u iznosu od __________ din,

 

c  otpremnina i naknada po osnovu socijalnih programa u iznosu od __________ din,

 

c  prihod od izdavanja u zakup nepokretne imovine u iznosu od __________ din,

 

c  prihod od imovinskih prava i akcija u iznosu od __________ din,

 

c  ulozi dati na štednju i gotov novac u iznosu od __________ din,

 

c  prihod od sezonskih i drugih poslova u iznosu od __________ din,

 

c  prihodi od izdržavanja srodnika i drugih pravnih osnova u iznosu od __________ din,

 

    Ukupni prihodi iznose oko _______________ din.

 

Status izdržavanog lica

c  imam srodnike koji učestvuju u mom izdržavanju

 

c  imam srodnike koji ne učestvuju u mom izdržavanju

c  nemam srodnike obavezne da me izdržavaju

 

Status davaoca izdržavanja

c  nemam obavezu izdržavanja

c  imam obavezu izdržavanja (ime i prezime) ____________________ (srodstvo) ____________________

 

 

Uključivanje u školovanje, rad, radno i društveno angažovanje spreman/na sam za

c  uključivanje u školovanje   c  osposobljavanje za rad  c  radno angažovanje   c  društveno angažovanje
 

Smatram da je važno da dodam i sledeće:

 

 

 

 

 

c  Sastavni deo zahteva je obrazac NSP-P za _______________ članova porodice
Uz zahtev dostavljam sledeće dokaze:

1.

____________________________________

2.

____________________________________

3.

____________________________________

4.

____________________________________

5.

____________________________________

6.

____________________________________

 

 

Datum podnošenja zahteva _____ / _____ / _____

Potpis podnosioca zahteva

 

_________________________________

Br. lične karte __________ PU __________

* Članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti

 

NSP-P

 

Broj podneska __________________________

CENTRU ZA SOCIJALNI RAD _______________________________________________________

PODACI O ČLANOVIMA PORODICE UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 

1. Prezime ____________________ ime ____________________ ime roditelja ___________________

Pol   c  M   c  Ž

JMBG I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Datum rođenja _______________________

mesto rođenja _____________________________

 

Državljanstvo ____________________________

Nacionalna pripadnost * _______________

 

Prebivalište  

Adresa ul. ___________________________________________ br. ____________

 

telefon _____________________________ mobilni _________________________

Srodstvo/odnos sa podnosiocem zahteva ___________________________________________________

Bračni status 

c  neoženjen/neudata

c  u braku

c  vanbračna zajednica

 

c  udovac/udovica

c  razveden/razvedena

 

Školska sprema 

c  bez škole

c  nepotpuna OŠ

c  OŠ

c  SSS

c  VS

c  VSS

Zanimanje ___________________________________________________________________________

Radni status 

c  zaposlen

c  radno angažovan

c  nezaposlen

c  penzioner

 

c  učenik

c  nesposoban za rad

c  ostalo

 

 

Zaposlenje

c  naziv poslodavca ___________________________________________________

 

c  poljoprivrednik

c  samostalna delatnost (upisati) __________________________________

 

2. Prezime ____________________ ime ____________________ ime roditelja ___________________

Pol   c  M   c  Ž

JMBG I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Datum rođenja _______________________

mesto rođenja _____________________________

 

Državljanstvo ____________________________

Nacionalna pripadnost * _______________

 

Prebivalište 

Adresa ul. ___________________________________________ br. ____________

 

telefon _____________________________ mobilni _________________________

Srodstvo/odnos sa podnosiocem zahteva ___________________________________

Bračni status  

c  neoženjen/neudata

c  u braku

c  vanbračna zajednica

 

c  udovac/udovica

c  razveden/razvedena

 

Školska sprema 

c  bez škole

c  nepotpuna OŠ

c  OŠ

c  SSS

c  VS

c  VSS

Zanimanje ___________________________________________________________________________

Radni status

c  zaposlen

c  radno angažovan

c  nezaposlen

c  penzioner

 

c  učenik

c  nesposoban za rad

c  ostalo

 

Zaposlenje

c  naziv poslodavca ___________________________________________________

 

c  poljoprivrednik

c  samostalna delatnost (upisati) __________________________________

 

Datum podnošenja zahteva _____ / _____ / _____

Potpis podnosioca zahteva

 

_________________________________

Broj lične karte __________ PU __________

 

__________________
* Članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti

 

NSP-NM

 

Na osnovu člana 102. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 24/11) i člana 4. stav 1. Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć ("Službeni glasnik RS", br. _____), u postupku odlučivanja o pravu na novčanu socijalnu pomoć   c  po zahtevu   c  po službenoj dužnosti, za ___________________________________ iz ___________________________________, Centar za socijalni rad ___________________________________ sačinjava:

NALAZ I MIŠLJENJE

 

Nalaz i mišljenje sačinjen je na osnovu:

 

 c 

izjave stranke _____________________________ date dana _____ / _____ / __________

 

 

izjave stranke _____________________________ date dana _____ / _____ / __________

 

 

izjave stranke _____________________________ date dana _____ / _____ / __________

 

 c 

terenske posete porodici dana ____ / ____ / ____ ; ____ / ____ / ____ ; ____ / ____ / ____

 

 c 

uviđaja na licu mesta (navesti) ____________________ dana _____ / _____ / __________

 

 

uviđaja na licu mesta (navesti) ____________________ dana _____ / _____ / __________

 

 

uviđaja na licu mesta (navesti) ____________________ dana _____ / _____ / __________

 

 c 

saslušanja svedoka ____________________________ dana _____ / _____ / __________

 

 

saslušanja svedoka ____________________________ dana _____ / _____ / __________

 

 

saslušanja svedoka ____________________________ dana _____ / _____ / __________

 

 c 

drugih dokaza (navesti) _____________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Nalaz

 

Utvrđeno je sledeće činjenično stanje:

 

1. Podnosilac zahteva prezime _______________________ ime ___________________________

 

 

Pol   c  M   c  Ž

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rođen/a _____ / _____ / __________ u _______________ državljanin/ka _____________________

 

zanimanje i kvalifikacija _____________________ c  radno sposoban/a   c  radno nesposoban/a

 

nacionalna pripadnost * _________________________________________

 

 

podnosilac zahteva

c  jeste osoba sa invaliditetom,

c  nije osoba sa invaliditetom

 

(upisati vrstu invaliditeta)

 

 

2. Podnosilac zahteva živi u zajedničkom domaćinstvu sa sledećim članovima porodice

Br

Ime i prezime

Srodstvo/ odnos

JMBG

Zanimanje i kvalifikacija

OSI

Radna spos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 

3.

Podnosilac zahteva ili drugi član porodice

c  nije na evidenciji

c  jeste na evidenciji

 

 

centra za socijalni rad pod brojem/brojevima

 

 

 

 

4.

Podnosilac zahteva, odnosno porodica, živi u _____ -sobnom stanu;   c   nema   c   ima višak

 

 

stambenog prostora;   c   ne poseduju   c   poseduju nepokretnu imovinu u površini

 

 

od __________, koju   c   izdaje u zakup   c   ne izdaju u zakup a:   c   ne postoji   c   postoji

 

 

mogućnost izdavanja u zakup

 

Ime i prezime

NSP-NM

 

 

 

5.

Podnosilac zahteva i članovi porodice   c  ne poseduju pokretnu imovinu  c  poseduju pokretnu

 

 

imovinu i to: _________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

čijim otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba,  c  ne mogu  c  mogu obezbediti prihod veći od šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći u momentu podnošenja zahteva.

 

 

6.

Podnosilac zahteva i članovi porodice ostvaruju prosečan mesečni prihod za period

 

 

________________________________________________________ i to:

 

 

c  od obavljanja sezonskih i drugih poslova iznos od ____________________________ din.

 

 

c  od izdavanja u zakup ________________________ iznos od ___________________ din.

 

 

7.

Podnosilac zahteva i članovi porodice   c   nisu propustili   c    propustili su da ostvare

 

 

prosečnu mesečnu zaradu, odnosno prihod u iznosu od ________ za period ________ i to:

 

 

c  obavljanjem sezonskih i drugih poslova iznos od ____________________________ din.

 

 

c  izdavanjem u zakup ______________________ iznos od _____________________ din.

 

 

8. Okolnosti usled kojih su članovi porodice imali teškoće da ostvare zaradu su (za radno sposobne):

 

c  bolest podnosioca

c  zloupotreba alkohola ili droga

 

c  bolest člana porodice

c  učešće u programu rehabilitacije

 

c  nega i čuvanje dece/ člana porodice

c  školovanje / osposobljavanje za rad

 

c  ozbiljna porodična kriza

c  gubici i oštećenja imovine

 

c  smrt člana porodice

c  elementarna nepogoda

 

c  drugo

 

MIŠLJENJE I PREDLOG

Mišljenje

 

1.

Porodica ima __________ članova, i to _____ sposobnih za rad i _____ nesposobnih za rad.

 

2.

Podnosilac zahteva i članovi porodice ostvaruju prihod u prosečnom mesečnom iznosu od

 

 

__________ din. za period __________, i propustili su da ostvare zaradu,

 

 

odnosno prihod u prosečnom mesečnom iznosu od __________ din. za period __________

 

3.

U porodici ima _____ članova koji mogu da se uključe u osposobljavanje za rad i/ili radno ili

 

 

društveno angažovanje od kojih __________ su spremni da sarađuju u izradi plana aktivacije.

 

4.

Podnosiocu zahteva i članovima porodice  c  potrebne su  c  nisu potrebne druge usluge centra za socijalni rad i/ ili mere porodično-pravne zaštite.

          Obrazloženje

 

 

          Predlog stručnog radnika

 

 

Datum _____ / _____ / _____

Potpis stručnog saradnika

Broj nalaza _______________

____________________________

_____________
* članom 47. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti