Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA

('Sl. glasnik RS', br. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 i 17/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje), budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržaj obrazaca na kojima se sastavljaju i dostavljaju finansijski izveštaji.

Član 2

Finansijski izveštaji, u smislu ovog pravilnika jesu:

1) periodični finansijski izveštaj;

2) godišnji finansijski izveštaj;

3) završni račun;

4) konsolidovani finansijski periodični izveštaj;

5) konsolidovani finansijski godišnji izveštaj.

Član 3

Finansijski izveštaji sastavljaju se i dostavljaju na obrascima:

1) Bilans stanja - Obrazac 1;

2) Bilans prihoda i rashoda - Obrazac 2;

3) Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima - Obrazac 3;

4) Izveštaj o novčanim tokovima - Obrazac 4;

5) Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5.

Obrasci iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: "obrasci") odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Godišnji finansijski izveštaj i završni račun sadrže i izveštaje koji se dostavljaju u pisanoj formi, a za koje se ne propisuju obrasci, i to:

1) obrazloženje odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja;

2) izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve;

3) izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine;

4) izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova;

5) izveštaj o realizaciji ukupnih sredstava budžeta po korisnicima, programima, projektima, funkcijama, ekonomskim klasifikacijama i izvorima na nivou budžeta Republike Srbije.

Budžetski korisnici sastavljaju godišnje finansijske izveštaje iz stava 3. ovog člana nezavisno od toga da li je bilo realizacije po navedenim osnovama.

II PRIPREMA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Priprema finansijskih izveštaja

Član 4

Finansijski izveštaji pripremaju se na principima gotovinske osnove u skladu sa članom 5. st. 1-3. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/03, 12/06 i 27/20 - u daljem tekstu: Uredba).

Korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji na osnovu člana 5. stav 6. Uredbe računovodstvene evidencije za potrebe internog izveštavanja vode prema obračunskoj osnovi, izrađuju finansijske izveštaje na gotovinskoj osnovi.

U postupku pripreme finansijskih izveštaja na gotovinskoj osnovi potrebno je izvršiti sledeća knjiženja, i to za:

1) naplaćene prihode u tekućoj godini, koji se odnose na narednu godinu, a knjiženi su na odgovarajućim subanalitičkim kontima sintetičkog konta 291100 - Razgraničeni prihodi i primanja, tako što se prenose na odgovarajući subanalitički konto klase 700000 - Tekući prihodi, a što utiče na rezultat poslovanja, koji je iskazan u Obrascu 2 na oznaci za obradu podataka (u daljem tekstu: OP) broj 2357 ili OP broj 2358;

1a) neiskorišćena sredstva donacija, humanitarne pomoći i finansijske pomoći Evropske unije u devizama koja čine saldo deviznih računa primaoca donacije na dan 31. decembra knjiže se na odgovarajućim subanalitičkim kontima u okviru sintetičkog konta 121400 - Devizni račun, uz odobrenje odgovarajućeg subanalitičkog konta u okviru sintetičkog konta 291100 - Razgraničeni prihodi i primanja i ne utiču na rezultat poslovanja tekuće godine, već se iskazuju u finansijskim izveštajima u Obrascu 1 i Obrascu 4. U Obrascu 1 iskazuju se na OP 1054, kao i na OP 1214. U Obrascu 4 iskazuju se na OP 4438, ako je saldo gotovine navedenih deviznih sredstava na kraju godine veći od salda gotovine tih sredstava na početku godine, odnosno na OP 4441, ako je saldo gotovine na kraju godine navedenih deviznih sredstava manji od salda gotovine tih sredstava na početku godine;

2) plaćene avanse za nabavku materijala i kupovinu usluga, koji su knjiženi na odgovarajućem subanalitičkom kontu sintetičkog konta 123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije, tako što se proknjiže i na odgovarajući subanalitički konto klase 400000 - Tekući rashodi, uz odobrenje konta 291211 - Plaćeni avansi za nabavku materijala, odnosno konta 291213 - Plaćeni avansi za kupovinu usluga;

3) isplaćene akontacije za poslovna putovanja iskazane kao potraživanja na subanalitičkom kontu 122141 - Akontacije za službeno putovanje u zemlji, odnosno kontu 122142 - Akontacije za službeno putovanje u inostranstvo, tako što se proknjiže i na odgovarajuća subanalitička konta klase 400000 - Tekući rashodi, uz odobrenje konta 291221 - Akontacije za poslovna putovanja;

4) unapred plaćeni rashodi za narednu godinu, iz sredstava prihoda tekuće godine, koji su knjiženi na subanalitičkim kontima kategorije 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja, tako što se proknjiže i na odgovarajuća subanalitička konta klase 400000 - Tekući rashodi, uz odobrenje odgovarajućih subanalitičkih konta kategorije 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja;

4a) obaveza nastala u tekućoj godini, a koja će zahtevati isplatu u narednoj godini, knjiži se odobrenjem subanalitičkih konta klase 200000 - Obaveze i zaduženjem subanalitičkih konta kategorije 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja. Navedeni rashod/izdatak uticaće na rezultat u godini u kojoj će plaćanje biti izvršeno i tada će teretiti aproprijacije klase 400000 - Tekući rashodi ili klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu;

5) iznos izvršene isplate koji je knjižen na kontu 015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu, kada se imovina nabavlja iz tekućih prihoda, tako što se zadužuje odgovarajući subanalitički konto u okviru klase 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu, uz odobrenje subanalitičkog konta 311151 - Nefinansijska imovina u pripremi.

Član 5

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava iz člana 12. stav 2. Uredbe, dostavljaju godišnje finansijske izveštaje na obrascima iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 5) ovog pravilnika (Bilans stanja - Obrazac 1 i Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5).

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava iz člana 12. stav 1. Uredbe i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljaju godišnje finansijske izveštaje na obrascima iz člana 3. stav 1. tač. 1) do 5) ovog pravilnika.

Završni račun budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavlja se na obrascima iz člana 3. stav 1. tač. 1) do 5) ovog pravilnika.

Korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju periodične finansijske izveštaje, u skladu sa članom 8. Uredbe, na obrascu iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika (Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5).

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike i Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Fond) dostavljaju konsolidovane periodične i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje na obrascu iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika (Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5).

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave dostavlja se na obrascu iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika (Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5).

2. Popunjavanje obrazaca

Član 6

U Obrazac 1 - Bilans stanja unose se podaci u kolone 4-7, prema broju konta iz kolone 2 Obrasca, odnosno prema opisu iz kolone 3 Obrasca.

U kolonu 4 unose se podaci sa odgovarajućih konta aktive i pasive iz prethodne godine (početno stanje).

Podaci za tekuću godinu, odnosno za period za koji se sastavlja obrazac, unose se u kolone 5 i 6 aktive i kolonu 5 pasive, preuzimanjem stanja sa konta na kraju perioda za koji se finansijski izveštaj sastavlja.

Podaci u koloni 7 utvrđuju se oduzimanjem iznosa u koloni 6 od iznosa u koloni 5.

Pod oznakom OP broj 1229 unosi se iznos viška prihoda i primanja - suficit koji je iskazan u Obrascu 2 - Bilans prihoda i rashoda na oznaci OP broj 2357.

Pod oznakom OP broj 1230 unosi se iznos manjka prihoda i primanja - deficit koji je iskazan u Obrascu 2 - Bilans prihoda i rashoda na oznaci OP broj 2358.

Član 7

U Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda unose se podaci u kolone 4 i 5, prema broju konta iz kolone 2 Obrasca, odnosno prema opisu iz kolone 3 Obrasca.

Podaci se unose sa odgovarajućih konta označenih u koloni 2, tako što se u kolonu 4 unose podaci sa odgovarajućih konta iz prethodne godine, a u kolonu 5 podaci sa konta iz knjigovodstvene evidencije na kraju perioda za koji se finansijski izveštaj sastavlja.

Rezultat poslovanja iskazuje se na oznaci OP broj 2346 kao višak prihoda i primanja - budžetski suficit i na oznaci OP broj 2347 kao manjak prihoda i primanja - budžetski deficit. Višak prihoda i primanja, odnosno manjak prihoda i primanja utvrđuje se kao razlika između ostvarenih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine koji su iskazani na oznaci OP broj 2001 i tekućih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu koji su iskazani na oznaci OP broj 2131.

Na oznaci OP broj 2357 iskazuje se višak prihoda i primanja - suficit, tako što se višak prihoda i primanja (OP broj 2346), ili manjak prihoda i primanja (OP broj 2347) koriguje za iznose na oznakama OP broj 2348 i OP broj 2354.

Na oznaci OP broj 2358 iskazuje se manjak prihoda i primanja - deficit, tako što se manjak prihoda i primanja (OP broj 2347) ili višak prihoda i primanja (OP broj 2346), koriguje za iznose na oznaci OP broj 2348 i OP broj 2354.

Na oznaci OP broj 2359 (OP 2359 = OP 2357) iskazuje se višak prihoda i primanja - suficit za prenos u narednu godinu, i to kao deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu (OP broj 2360) ili/i neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu (OP broj 2361).

Na oznaci OP broj 2360 unosi se deo viška prihoda i primanja iskazanog na kontu 321121 - Višak prihoda i primanja - suficit, koji je namenski opredeljen za narednu godinu. Navedena sredstva su naplaćena u tekućoj godini, a namenski su opredeljena za pokriće rashoda i izdataka u narednoj godini (naplaćene školarine za celu školsku godinu, namenske donacije, kao i namenska sredstva za stvorene obaveze po osnovu nabavke nefinansijske imovine u narednoj godini i sl.).

Na oznaci OP broj 2361 unosi se neraspoređeni deo viška prihoda i primanja koji se prenosi u narednu godinu, a koji je iskazan na kontu 321121 - Višak prihoda i primanja - suficit.

Član 8

U Obrazac 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima unose se podaci u kolone 4 i 5, prema broju konta iz kolone 2 Obrasca, odnosno prema opisu iz kolone 3 Obrasca.

Podaci se unose sa odgovarajućih konta označenih u koloni 2, tako što se u kolonu 4 unose podaci sa odgovarajućih konta iz prethodne godine, a u kolonu 5 podaci sa konta iz knjigovodstvene evidencije na kraju perioda za koji se izveštaj sastavlja.

Rezultat izveštaja o kapitalnim izdacima i primanjima utvrđuje se na oznaci OP broj 3162 - Višak primanja i na oznaci OP broj 3163 - Manjak primanja. Višak primanja, odnosno manjak primanja utvrđuje se kao razlika između ostvarenih primanja koji su iskazani na oznaci OP broj 3001 i izdataka koji su iskazani na oznaci OP broj 3067.

Član 9

U Obrazac 4 - Izveštaj o novčanim tokovima unose se podaci u kolone 4 i 5, prema broju konta iz kolone 2 Obrasca, odnosno prema opisu iz kolone 3 Obrasca.

Podaci se unose sa odgovarajućih konta označenih u koloni 2, tako što se u kolonu 4 unose podaci sa odgovarajućih konta iz prethodne godine, a u kolonu 5 podaci sa konta iz knjigovodstvene evidencije o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima na kraju perioda za koji se izveštaj sastavlja.

Na oznaci OP broj 4434 iskazuje se višak novčanih priliva.

Na oznaci OP broj 4435 iskazuje se manjak novčanih priliva.

Na oznaci OP broj 4437 iskazuju se korigovani prilivi za primljena sredstva u obračunu, tako što se ukupni novčani prilivi (OP broj 4001) uvećaju za prilive koji su iskazani na oznaci OP broj 4438.

Na oznaci OP broj 4439 iskazuju se korigovani odlivi za isplaćena sredstva u obračunu, tako što se ukupni novčani odlivi (OP broj 4171) umanje za iznos na oznaci OP broj 4440, a uvećaju za iznos iskazan na oznaci OP broj 4441.

Na oznaci OP broj 4442 iskazuje se saldo gotovine na kraju godine koji odgovara saldu na tekućim (dinarskim i deviznim) računima, saldu blagajni (dinarska, devizna, benzinskih bonova, čekova itd.), akreditivima i novčanim depozitima poslednjeg dana perioda za koji se izveštaj sastavlja, a rezultat je početnog stanja na tekućim (dinarskim i deviznim) računima, saldu blagajni (dinarska, devizna, benzinskih bonova, čekova itd.), akreditivima i novčanim depozitima (OP broj 4436) uvećanog za iznos korigovanih priliva za primljena sredstva u obračunu (OP broj 4437) i umanjenog za iznos korigovanih odliva za isplaćena sredstva u obračunu (OP broj 4439).

Član 10

U Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta unose se podaci u kolone 4-11, prema broju konta iz kolone 2 Obrasca, odnosno prema opisu iz kolone 3 Obrasca.

U kolonu 4 unose se planirani prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci u visini tekuće aproprijacije.

U kolonu 5 unosi se iznos ukupno ostvarenih prihoda - primanja, odnosno izvršenih rashoda - izdataka i predstavlja zbir iznosa iz kolona 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

U kolonu 6 korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, kao i organizacije za obavezno socijalno osiguranje unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 01 i izvora 02, a korisnici sredstava budžeta koji ne pripadaju budžetu Republike Srbije, unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 07 za sredstva primljena iz budžeta Republike Srbije, kao i iznos izvršenih rashoda i izdataka izvora 17 koja potiču iz budžeta Republike Srbije.

U kolonu 7 korisnici sredstava budžeta autonomnih pokrajina unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 01 i izvora 02, a korisnici sredstava budžeta koji ne pripadaju budžetu autonomnih pokrajina, unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 07 za sredstva primljena iz budžeta autonomnih pokrajina, kao i iznos izvršenih rashoda i izdataka izvora 17 koja potiču iz budžeta autonomnih pokrajina.

U kolonu 8 korisnici sredstava budžeta opštine/grada unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 01 i izvora 02, a korisnici sredstava budžeta koji ne pripadaju budžetu opštine/grada, unose iznos ukupno ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 07 za sredstva primljena iz budžeta opštine/grada, kao i iznos izvršenih rashoda i izdataka izvora 17 koja potiču iz budžeta opštine/grada.

U kolonu 9 unosi se iznos ostvarenih prihoda i primanja, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 03.

U kolonu 10 unosi se iznos ostvarenih prihoda i primanja izvora 05, 06, 08 i 56, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 05, 06, 08, 15 i 56.

U kolonu 11 unosi se iznos ostvarenih prihoda i primanja izvora 04, 09, 10, 11, 12 i 16, odnosno izvršenih rashoda i izdataka izvora 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 i 16.

Korisnici koji transakcije po osnovu programskih i projektnih zajmova obavljaju preko poslovnih banaka, primanja, rashode i izdatke po ovom osnovu evidentiraju u Obrascu 5 u koloni 11.

U delu I - Ukupni prihodi i primanja, u kolonama 6, 7, 8, 9, 10 i 11 sadržani su podaci o ostvarenim prihodima i primanjima po izvorima finansiranja.

U delu II - Ukupni rashodi i izdaci, u kolonama 6, 7, 8, 9, 10 i 11 sadržani su podaci o korišćenju sredstava po izvorima finansiranja.

U delu III - Utvrđivanje rezultata, utvrđuje se ukupan rezultat poslovanja i rezultat po izvorima finansiranja, kao razlika između ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka.

Rezultat poslovanja iskazuje se na oznaci OP broj 5438 kao višak prihoda i primanja - budžetski suficit i na oznaci OP broj 5439 kao manjak prihoda i primanja - budžetski deficit. Višak prihoda i primanja, odnosno manjak prihoda i primanja utvrđuje se kao razlika između ostvarenih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine koji su iskazani na oznaci OP broj 5436 i tekućih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu koji su iskazani na oznaci OP broj 5437.

Višak primanja iskazuje se na oznaci OP broj 5442, odnosno manjak primanja na oznaci OP broj 5443 i utvrđuje se kao razlika između primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine koji su iskazani na oznaci OP broj 5440 i izdataka za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine koji su iskazani na oznaci OP broj 5441.

Višak novčanih priliva iskazuje se na oznaci OP broj 5444, odnosno manjak novčanih priliva na oznaci OP broj 5445 i utvrđuje se kao razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primanja koji su iskazani na oznaci OP broj 5171 i ukupnih rashoda i izdataka koji su iskazani na oznaci OP broj 5435.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji imaju programski deo budžeta, popunjavaju i dostavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5 za svaki projekat pojedinačno.

3. Podnošenje finansijskih izveštaja

Član 11

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obrasce podnose Upravi za trezor u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja.

Pristup informacionom sistemu za podnošenje finansijskih izveštaja korisnici ostvaruju unošenjem identifikacionih podataka u veb aplikaciju Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Potpisivanje finansijskih izveštaja se vrši elektronskim potpisom koji je izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela i kojim se potvrđuje integritet podataka i identitet korisnika.

Korisnici sredstava Fonda popunjene obrasce dostavljaju Fondu u pisanoj i elektronskoj formi.

Fond, po izvršenoj kontroli, po jedan primerak u pisanoj formi:

1) vraća podnosiocu;

2) zadržava radi obrade.

Obrasce iz stava 4. ovog člana u elektronskoj formi, nakon obrade, Fond dostavlja Upravi za trezor - pojedinačno za svakog korisnika i zbirno za sve korisnike sredstava Fonda.

Fond nakon izvršene konsolidacije korisnika u njegovoj nadležnosti dostavlja konsolidovani izveštaj u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja.

Lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija finansijske izveštaje, kao i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje opština, odnosno gradova dostavlja u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja.

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 51/07 i 14/08).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od pripreme, sastavljanja i podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

("Sl. glasnik RS", br. 8/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

("Sl. glasnik RS", br. 130/2021)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od pripreme, sastavljanja i podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

 

 

Obrazac 1

 

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vrsta posla

Jedinstveni broj KBS

 

Sedište UT

Nadležni direktni KBS

 

 

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SEDIŠTE_____________________ Matični broj _______________________________

PIB ______________________ Broj podračuna________________________________

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

_______________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

BILANS STANJA

na dan __________20___. godine

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP

Broj konta

Opis

Iznos iz prethodne godine
(početno stanje)

Iznos tekuće godine

Bruto

Ispravka vrednosti

Neto
(5 - 6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTIVA

 

 

 

 

1001

000000

NEFINANSIJSKA IMOVINA
(1002 + 1020)

 

 

 

 

1002

010000

NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)

 

 

 

 

1003

011000

NEKRETNINE I OPREMA
(od 1004 do 1006)

 

 

 

 

1004

011100

Zgrade i građevinski objekti

 

 

 

 

1005

011200

Oprema

 

 

 

 

1006

011300

Ostale nekretnine i oprema

 

 

 

 

1007

012000

KULTIVISANA IMOVINA (1008)

 

 

 

 

1008

012100

Kultivisana imovina

 

 

 

 

1009

013000

DRAGOCENOSTI (1010)

 

 

 

 

1010

013100

Dragocenosti

 

 

 

 

1011

014000

PRIRODNA IMOVINA
(od 1012 do 1014)

 

 

 

 

1012

014100

Zemljište

 

 

 

 

1013

014200

Podzemna blaga

 

 

 

 

1014

014300

Šume i vode

 

 

 

 

1015

015000

NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017)

 

 

 

 

1016

015100

Nefinansijska imovina u pripremi

 

 

 

 

1017

015200

Avansi za nefinansijsku imovinu

 

 

 

 

1018

016000

NEMATERIJALNA IMOVINA (1019)

 

 

 

 

1019

016100

Nematerijalna imovina

 

 

 

 

1020

020000

NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025)

 

 

 

 

1021

021000

ZALIHE (od 1022 do 1024)

 

 

 

 

1022

021100

Robne rezerve

 

 

 

 

1023

021200

Zalihe proizvodnje

 

 

 

 

1024

021300

Roba za dalju prodaju

 

 

 

 

1025

022000

ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA
(1026 + 1027)

 

 

 

 

1026

022100

Zalihe sitnog inventara

 

 

 

 

1027

022200

Zalihe potrošnog materijala

 

 

 

 

1028

100000

FINANSIJSKA IMOVINA
(1029 + 1049 + 1067)

 

 

 

 

1029

110000

DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040)

 

 

 

 

1030

111000

DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA
(od 1031 do 1039)

 

 

 

 

1031

111100

Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

1032

111200

Krediti ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

1033

111300

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

1034

111400

Krediti domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

1035

111500

Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

1036

111600

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

1037

111700

Krediti domaćim nevladinim organizacijama

 

 

 

 

1038

111800

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

 

 

 

 

1039

111900

Domaće akcije i ostali kapital

 

 

 

 

1040

112000

DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA
(od 1041 do 1048)

 

 

 

 

1041

112100

Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

1042

112200

Krediti stranim vladama

 

 

 

 

1043

112300

Krediti međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

1044

112400

Krediti stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

1045

112500

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

1046

112600

Krediti stranim nevladinim organizacijama

 

 

 

 

1047

112700

Strane akcije i ostali kapital

 

 

 

 

1048

112800

Strani finansijski derivati

 

 

 

 

1049

120000

NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)

 

 

 

 

1050

121000

NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1051 do 1059)

 

 

 

 

1051

121100

Žiro i tekući računi

 

 

 

 

1052

121200

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

 

 

 

 

1053

121300

Blagajna

 

 

 

 

1054

121400

Devizni račun

 

 

 

 

1055

121500

Devizni akreditivi

 

 

 

 

1056

121600

Devizna blagajna

 

 

 

 

1057

121700

Ostala novčana sredstva

 

 

 

 

1058

121800

Plemeniti metali

 

 

 

 

1059

121900

Hartije od vrednosti

 

 

 

 

1060

122000

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1061)

 

 

 

 

1061

122100

Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja

 

 

 

 

1062

123000

KRATKOROČNI PLASMANI (od 1063 do 1066)

 

 

 

 

1063

123100

Kratkoročni krediti

 

 

 

 

1064

123200

Dati avansi, depoziti i kaucije

 

 

 

 

1065

123300

Hartije od vrednosti namenjene prodaji

 

 

 

 

1066

123900

Ostali kratkoročni plasmani

 

 

 

 

1067

130000

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1068)

 

 

 

 

1068

131000

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1069 do 1071)

 

 

 

 

1069

131100

Razgraničeni rashodi do jedne godine

 

 

 

 

1070

131200

Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci

 

 

 

 

1071

131300

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

 

 

 

 

1072

 

UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028)

 

 

 

 

1073

351000

VANBILANSNA AKTIVA

 

 

 

 

 

 

Oznaka OP

Broj
konta

Opis

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

 

 

PASIVA

 

 

1074

200000

OBAVEZE (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)

 

 

1075

210000

DUGOROČNE OBAVEZE
(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)

 

 

1076

211000

DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085)

 

 

1077

211100

Obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

1078

211200

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti

 

 

1079

211300

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija

 

 

1080

211400

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

 

 

1081

211500

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

 

 

1082

211600

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

 

 

1083

211700

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

 

 

1084

211800

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica

 

 

1085

211900

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge

 

 

1086

212000

STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092)

 

 

1087

212100

Dugoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

1088

212200

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada

 

 

1089

212300

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija

 

 

1090

212400

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka

 

 

1091

212500

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

 

 

1092

212600

Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

 

 

1093

213000

DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094)

 

 

1094

213100

Dugoročne obaveze po osnovu garancija

 

 

1095

214000

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (1096)

 

 

1096

214100

Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing

 

 

1097

215000

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (1098)

 

 

1098

215100

Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama

 

 

1099

220000

KRATKOROČNE OBAVEZE (1100 + 1109 + 1116)

 

 

1100

221000

KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE
(od 1101 do 1108)

 

 

1101

221100

Kratkoročne domaće obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

1102

221200

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti

 

 

1103

221300

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija

 

 

1104

221400

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

 

 

1105

221500

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

 

 

1106

221600

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

 

 

1107

221700

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

 

 

1108

221800

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica

 

 

1109

222000

KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE
(od 1110 do 1115)

 

 

1110

222100

Kratkoročne strane obaveze umanjene za diskont po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

1111

222200

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada

 

 

1112

222300

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija

 

 

1113

222400

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka

 

 

1114

222500

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

 

 

1115

222600

Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

 

 

1116

223000

KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1117)

 

 

1117

223100

Kratkoročne obaveze po osnovu garancija

 

 

1118

230000

OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)

 

 

1119

231000

OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1120 do 1124)

 

 

1120

231100

Obaveze za neto plate i dodatke

 

 

1121

231200

Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke

 

 

1122

231300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke

 

 

1123

231400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke

 

 

1124

231500

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke

 

 

1125

232000

OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1126 do 1130)

 

 

1126

232100

Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima

 

 

1127

232200

Obaveze po osnovu poreza na plate za naknade zaposlenima

 

 

1128

232300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima

 

 

1129

232400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima

 

 

1130

232500

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima

 

 

1131

233000

OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1132 do 1136)

 

 

1132

233100

Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda

 

 

1133

233200

Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode

 

 

1134

233300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

 

 

1135

233400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

 

 

1136

233500

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode

 

 

1137

234000

OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1138 do 1140)

 

 

1138

234100

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca

 

 

1139

234200

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

 

 

1140

234300

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca

 

 

1141

235000

OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1142 do 1146)

 

 

1142

235100

Obaveze po osnovu neto naknada u naturi

 

 

1143

235200

Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi

 

 

1144

235300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi

 

 

1145

235400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi

 

 

1146

235500

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi

 

 

1147

236000

OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1148 do 1152)

 

 

1148

236100

Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima

 

 

1149

236200

Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima

 

 

1150

236300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

 

 

1151

236400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

 

 

1152

236500

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima

 

 

1153

237000

SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVORU (od 1154 do 1160)

 

 

1154

237100

Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja

 

 

1155

237200

Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja

 

 

1156

237300

Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru

 

 

1157

237400

Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru

 

 

1158

237500

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru

 

 

1159

237600

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru

 

 

1160

237700

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru

 

 

1161

238000

OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1162 do 1166)

 

 

1162

238100

Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak

 

 

1163

238200

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak

 

 

1164

238300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak

 

 

1165

238400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak

 

 

1166

238500

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak

 

 

1167

239000

OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1168 do 1172)

 

 

1168

239100

Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak

 

 

1169

239200

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak

 

 

1170

239300

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak

 

 

1171

239400

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak

 

 

1172

239500

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak

 

 

1173

240000

OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)

 

 

1174

241000

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANJA (od 1175 do 1178)

 

 

1175

241100

Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata

 

 

1176

241200

Obaveze po osnovu otplate stranih kamata

 

 

1177

241300

Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama

 

 

1178

241400

Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja

 

 

1179

242000

OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA (od 1180 do 1183)

 

 

1180

242100

Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima

 

 

1181

242200

Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima

 

 

1182

242300

Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama

 

 

1183

242400

Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima

 

 

1184

243000

OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1185 do 1188)

 

 

1185

243100

Obaveze po osnovu donacija stranim vladama

 

 

1186

243200

Obaveze po osnovu dotacija međunarodnim organizacijama

 

 

1187

243300

Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti

 

 

1188

243400

Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

1189

244000

OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (1190 + 1191)

 

 

1190

244100

Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

1191

244200

Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta

 

 

1192

245000

OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1193 do 1197)

 

 

1193

245100

Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama

 

 

1194

245200

Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate

 

 

1195

245300

Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova

 

 

1196

245400

Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda

 

 

1197

245500

Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa

 

 

1198

250000

OBAVEZE IZ POSLOVANJA
(1199+ 1203 + 1206 + 1208)

 

 

1199

251000

PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1200 do 1202)

 

 

1200

251100

Primljeni avansi

 

 

1201

251200

Primljeni depoziti

 

 

1202

251300

Primljene kaucije

 

 

1203

252000

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (1204 + 1205)

 

 

1204

252100

Dobavljači u zemlji

 

 

1205

252200

Dobavljači u inostranstvu

 

 

1206

253000

OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1207)

 

 

1207

253100

Obaveze za izdate čekove i obveznice

 

 

1208

254000

OSTALE OBAVEZE (1209 do 1211)

 

 

1209

254100

Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika

 

 

1210

254200

Ostale obaveze budžeta

 

 

1211

254900

Ostale obaveze iz poslovanja

 

 

1212

290000

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1213)

 

 

1213

291000

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
(od 1214 do 1217)

 

 

1214

291100

Razgraničeni prihodi i primanja

 

 

1215

291200

Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci

 

 

1216

291300

Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja

 

 

1217

291900

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

 

 

1218

300000

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA
(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)

 

 

1219

310000

KAPITAL (1220)

 

 

1220

311000

KAPITAL
(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)

 

 

1221

311100

Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima

 

 

1222

311200

Nefinansijska imovina u zalihama

 

 

1223

311300

Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita

 

 

1224

311400

Finansijska imovina

 

 

1225

311500

Izvori novčanih sredstava

 

 

1226

311600

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine

 

 

1227

311700

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

 

 

1228

311900

Ostali sopstveni izvori

 

 

1229

321121

Višak prihoda i primanja - suficit

 

 

1230

321122

Manjak prihoda i primanja - deficit

 

 

1231

321311

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

 

 

1232

321312

Deficit iz ranijih godina

 

 

 

 

PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU

 

 

1233

 

POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1235 + 1237 - 1236 - 1238)

 

 

1234

 

NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1236 + 1238 - 1235 - 1237)

 

 

1235

330000

DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI - POTRAŽNI SALDO

 

 

1236

330000

DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI - DUGOVNI SALDO

 

 

1237

340000

DRUGE PROMENE U OBIMU - POTRAŽNI SALDO

 

 

1238

340000

DRUGE PROMENE U OBIMU - DUGOVNI SALDO

 

 

1239

 

UKUPNA PASIVA (1074 + 1218)

 

 

1240

352000

VANBILANSNA PASIVA

 

 

 

Datum ________20 __. godine

Lice odgovorno za
popunjavanje obrasca

 

Naredbodavac

 

_______________________

 

_______________________

 

 

Obrazac 2

 

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vrsta posla

Jedinstveni broj KBS

 

Sedište UT

Nadležni direktni KBS

 

 

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ___________________________________________

SEDIŠTE_____________________ Matični broj ________________________________

PIB ______________________ Broj podračuna ________________________________

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

_______________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

BILANS PRIHODA I RASHODA

u periodu od____________20__. do ___________20__. godine

(U hiljadama dinara)

Oznaka
OP

Broj konta

Opis

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

2001

 

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2106)

 

 

2002

700000

TEKUĆI PRIHODI
(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)

 

 

2003

710000

POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)

 

 

2004

711000

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007)

 

 

2005

711100

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

2006

711200

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

2007

711300

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

 

2008

712000

POREZ NA FOND ZARADA (2009)

 

 

2009

712100

Porez na fond zarada

 

 

2010

713000

POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016)

 

 

2011

713100

Periodični porezi na nepokretnosti

 

 

2012

713200

Periodični porezi na neto imovinu

 

 

2013

713300

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

2014

713400

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

2015

713500

Drugi jednokratni porezi na imovinu

 

 

2016

713600

Drugi periodični porezi na imovinu

 

 

2017

714000

POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 2018 do 2022)

 

 

2018

714100

Opšti porezi na dobra i usluge

 

 

2019

714300

Dobit fiskalnih monopola

 

 

2020

714400

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

2021

714500

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

2022

714600

Drugi porezi na dobra i usluge

 

 

2023

715000

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029)

 

 

2024

715100

Carine i druge uvozne dažbine

 

 

2025

715200

Porezi na izvoz

 

 

2026

715300

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

 

 

2027

715400

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

 

 

2028

715500

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

 

 

2029

715600

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

2030

716000

DRUGI POREZI (2031 + 2032)

 

 

2031

716100

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

 

 

2032

716200

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

 

 

2033

717000

AKCIZE (od 2034 do 2039)

 

 

2034

717100

Akcize na derivate nafte

 

 

2035

717200

Akcize na duvanske prerađevine

 

 

2036

717300

Akcize na alkoholna pića

 

 

2037

717400

Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića

 

 

2038

717500

Akciza na kafu

 

 

2039

717600

Druge akcize

 

 

2040

719000

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046)

 

 

2041

719100

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

2042

719200

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

 

 

2043

719300

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

 

 

2044

719400

Ostali jednokratni porezi na imovinu

 

 

2045

719500

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

2046

719600

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

2047

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)

 

 

2048

721000

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 2049 do 2052)

 

 

2049

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

2050

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca

 

 

2051

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

2052

721400

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

2053

722000

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
(od 2054 do 2056)

 

 

2054

722100

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

 

 

2055

722200

Socijalni doprinosi poslodavaca

 

 

2056

722300

Imputirani socijalni doprinosi

 

 

2057

730000

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2066)

 

 

2058

731000

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060)

 

 

2059

731100

Tekuće donacije od inostranih država

 

 

2060

731200

Kapitalne donacije od inostranih država

 

 

2061

732000

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 2062 do 2065)

 

 

2062

732100

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

 

 

2063

732200

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

 

 

2064

732300

Tekuće pomoći od EU

 

 

2065

732400

Kapitalne pomoći od EU

 

 

2066

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2067 + 2068)

 

 

2067

733100

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

2068

733200

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

2069

740000

DRUGI PRIHODI (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)

 

 

2070

741000

PRIHODI OD IMOVINE (od 2071 do 2076)

 

 

2071

741100

Kamate

 

 

2072

741200

Dividende

 

 

2073

741300

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

 

 

2074

741400

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

 

 

2075

741500

Zakup neproizvedene imovine

 

 

2076

741600

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

2077

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2078 do 2081)

 

 

2078

742100

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija

 

 

2079

742200

Takse i naknade

 

 

2080

742300

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

2081

742400

Imputirane prodaje dobara i usluga

 

 

2082

743000

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2083 do 2088)

 

 

2083

743100

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

 

 

2084

743200

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

 

 

2085

743300

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

 

 

2086

743400

Prihodi od penala

 

 

2087

743500

Prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

2088

743900

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

2089

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2090 + 2091)

 

 

2090

744100

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

2091

744200

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

2092

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2093)

 

 

2093

745100

Mešoviti i neodređeni prihodi

 

 

2094

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2095 + 2097)

 

 

2095

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2096)

 

 

2096

771100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

 

 

2097

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2098)

 

 

2098

772100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

 

 

2099

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2100)

 

 

2100

781000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2101 + 2102)

 

 

2101

781100

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

 

 

2102

781300

Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

2103

790000

PRIHODI IZ BUDŽETA (2104)

 

 

2104

791000

PRIHODI IZ BUDŽETA (2105)

 

 

2105

791100

Prihodi iz budžeta

 

 

2106

800000

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2107 + 2114 + 2121 + 2124)

 

 

2107

810000

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2108 + 2110 + 2112)

 

 

2108

811000

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2109)

 

 

2109

811100

Primanja od prodaje nepokretnosti

 

 

2110

812000

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2111)

 

 

2111

812100

Primanja od prodaje pokretne imovine

 

 

2112

813000

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2113)

 

 

2113

813100

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

 

2114

820000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (2115 + 2117 + 2119)

 

 

2115

821000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2116)

 

 

2116

821100

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

 

2117

822000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (2118)

 

 

2118

822100

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

 

 

2119

823000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (2120)

 

 

2120

823100

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

 

 

2121

830000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2122)

 

 

2122

831000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2123)

 

 

2123

831100

Primanja od prodaje dragocenosti

 

 

2124

840000

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2125 + 2127 + 2129)

 

 

2125

841000

PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (2126)

 

 

2126

841100

Primanja od prodaje zemljišta

 

 

2127

842000

PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2128)

 

 

2128

842100

Primanja od prodaje podzemnih blaga

 

 

2129

843000

PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2130)

 

 

2130

843100

Primanja od prodaje šuma i voda

 

 

2131

 

TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2132 + 2300)

 

 

2132

400000

TEKUĆI RASHODI (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)

 

 

2133

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)

 

 

2134

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2135)

 

 

2135

411100

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

 

 

2136

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2137 do 2139)

 

 

2137

412100

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

2138

412200

Doprinos za zdravstveno osiguranje

 

 

2139

412300

Doprinos za nezaposlenost

 

 

2140

413000

NAKNADE U NATURI (2141)

 

 

2141

413100

Naknade u naturi

 

 

2142

414000

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 2143 do 2146)

 

 

2143

414100

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova

 

 

2144

414200

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

 

 

2145

414300

Otpremnine i pomoći

 

 

2146

414400

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

 

 

2147

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2148)

 

 

2148

415100

Naknade troškova za zaposlene

 

 

2149

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2150)

 

 

2150

416100

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

 

 

2151

417000

POSLANIČKI DODATAK (2152)

 

 

2152

417100

Poslanički dodatak

 

 

2153

418000

SUDIJSKI DODATAK (2154)

 

 

2154

418100

Sudijski dodatak

 

 

2155

420000

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)

 

 

2156

421000

STALNI TROŠKOVI (od 2157 do 2163)

 

 

2157

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

 

 

2158

421200

Energetske usluge

 

 

2159

421300

Komunalne usluge

 

 

2160

421400

Usluge komunikacija

 

 

2161

421500

Troškovi osiguranja

 

 

2162

421600

Zakup imovine i opreme

 

 

2163

421900

Ostali troškovi

 

 

2164

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA (od 2165 do 2169)

 

 

2165

422100

Troškovi službenih putovanja u zemlji

 

 

2166

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

 

 

2167

422300

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

 

 

2168

422400

Troškovi putovanja učenika

 

 

2169

422900

Ostali troškovi transporta

 

 

2170

423000

USLUGE PO UGOVORU (od 2171 do 2178)

 

 

2171

423100

Administrativne usluge

 

 

2172

423200

Kompjuterske usluge

 

 

2173

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

 

 

2174

423400

Usluge informisanja

 

 

2175

423500

Stručne usluge

 

 

2176

423600

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

 

 

2177

423700

Reprezentacija

 

 

2178

423900

Ostale opšte usluge

 

 

2179

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 2180 do 2186)

 

 

2180

424100

Poljoprivredne usluge

 

 

2181

424200

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

 

 

2182

424300

Medicinske usluge

 

 

2183

424400

Usluge održavanja autoputeva

 

 

2184

424500

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

 

 

2185

424600

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

 

 

2186

424900

Ostale specijalizovane usluge

 

 

2187

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (2188 + 2189)

 

 

2188

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

 

 

2189

425200

Tekuće popravke i održavanje opreme

 

 

2190

426000

MATERIJAL (od 2191 do 2199)

 

 

2191

426100

Administrativni materijal

 

 

2192

426200

Materijali za poljoprivredu

 

 

2193

426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

 

 

2194

426400

Materijali za saobraćaj

 

 

2195

426500

Materijali za očuvanje životne sredine i nauku

 

 

2196

426600

Materijali za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

2197

426700

Medicinski i laboratorijski materijali

 

 

2198

426800

Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo

 

 

2199

426900

Materijali za posebne namene

 

 

2200

430000

AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)

 

 

2201

431000

AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 2202 do 2204)

 

 

2202

431100

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

 

 

2203

431200

Amortizacija opreme

 

 

2204

431300

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

 

 

2205

432000

AMORTIZACIJA KULTIVISANE OPREME (od 2206)

 

 

2206

432100

Amortizacija kultivisane opreme

 

 

2207

433000

UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2208)

 

 

2208

433100

Upotreba dragocenosti

 

 

2209

434000

UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2210 do 2212)

 

 

2210

434100

Upotreba zemljišta

 

 

2211

434200

Upotreba podzemnog blaga

 

 

2212

434300

Upotreba šuma i voda

 

 

2213

435000

AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2214)

 

 

2214

435100

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

2215

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (2216 + 2226 + 2233 + 2235)

 

 

2216

441000

OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 2217 do 2225)

 

 

2217

441100

Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti

 

 

2218

441200

Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

 

 

2219

441300

Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

2220

441400

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

 

 

2221

441500

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

 

 

2222

441600

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

 

 

2223

441700

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

 

 

2224

441800

Otplata kamata na domaće menice

 

 

2225

441900

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

2226

442000

OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2227 do 2232)

 

 

2227

442100

Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

2228

442200

Otplata kamata stranim vladama

 

 

2229

442300

Otplata kamata multilateralnim institucijama

 

 

2230

442400

Otplata kamata stranim poslovnim bankama

 

 

2231

442500

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

 

 

2232

442600

Otplata kamata na strane finansijske derivate

 

 

2233

443000

OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2234)

 

 

2234

443100

Otplata kamata po garancijama

 

 

2235

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 2236 do 2238)

 

 

2236

444100

Negativne kursne razlike

 

 

2237

444200

Kazne za kašnjenje

 

 

2238

444300

Ostali prateći troškovi zaduživanja

 

 

2239

450000

SUBVENCIJE (2240 + 2243 + 2246 + 2249)

 

 

2240

451000

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2241 + 2242)

 

 

2241

451100

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

2242

451200

Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

2243

452000

SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2244 + 2245)

 

 

2244

452100

Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

2245

452200

Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

2246

453000

SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2247 + 2248)

 

 

2247

453100

Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

2248

453200

Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

2249

454000

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2250 + 2251)

 

 

2250

454100

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

 

 

2251

454200

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

 

 

2252

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)

 

 

2253

461000

DONACIJE STRANIM VLADAMA (2254 + 2255)

 

 

2254

461100

Tekuće donacije stranim vladama

 

 

2255

461200

Kapitalne donacije stranim vladama

 

 

2256

462000

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2257 + 2258)

 

 

2257

462100

Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

2258

462200

Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

2259

463000

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2260 + 2261)

 

 

2260

463100

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

2261

463200

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

2262

464000

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (2263 + 2264)

 

 

2263

464100

Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

2264

464200

Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

2265

465000

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (2266 + 2267)

 

 

2266

465100

Ostale tekuće dotacije i transferi

 

 

2267

465200

Ostale kapitalne dotacije i transferi

 

 

2268

470000

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2269 + 2273)

 

 

2269

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 2270 do 2272)

 

 

2270

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

 

 

2271

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

 

 

2272

471900

Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje

 

 

2273

472000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (od 2274 do 2282)

 

 

2274

472100

Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti

 

 

2275

472200

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

 

 

2276

472300

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

 

 

2277

472400

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

 

 

2278

472500

Starosne i porodične penzije iz budžeta

 

 

2279

472600

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

 

 

2280

472700

Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

 

 

2281

472800

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

 

 

2282

472900

Ostale naknade iz budžeta

 

 

2283

480000

OSTALI RASHODI (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)

 

 

2284

481000

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2285 + 2286)

 

 

2285

481100

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

 

 

2286

481900

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

 

 

2287

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE
(od 2288 do 2290)

 

 

2288

482100

Ostali porezi

 

 

2289

482200

Obavezne takse

 

 

2290

482300

Novčane kazne, penali i kamate

 

 

2291

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (2292)

 

 

2292

483100

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

2293

484000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2294 + 2295)

 

 

2294

484100

Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda

 

 

2295

484200

Naknada štete od divljači

 

 

2296

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2297)

 

 

2297

485100

Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa

 

 

2298

489000

RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2299)

 

 

2299

489100

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

2300

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)

 

 

2301

510000

OSNOVNA SREDSTVA (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)

 

 

2302

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2303 do 2306)

 

 

2303

511100

Kupovina zgrada i objekata

 

 

2304

511200

Izgradnja zgrada i objekata

 

 

2305

511300

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

 

 

2306

511400

Projektno planiranje

 

 

2307

512000

MAŠINE I OPREMA (od 2308 do 2316)

 

 

2308

512100

Oprema za saobraćaj

 

 

2309

512200

Administrativna oprema

 

 

2310

512300

Oprema za poljoprivredu

 

 

2311

512400

Oprema za zaštitu životne sredine

 

 

2312

512500

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

2313

512600

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

 

2314

512700

Oprema za vojsku

 

 

2315

512800

Oprema za javnu bezbednost

 

 

2316

512900

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

 

 

2317

513000

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2318)

 

 

2318

513100

Ostale nekretnine i oprema

 

 

2319

514000

KULTIVISANA IMOVINA (2320)

 

 

2320

514100

Kultivisana imovina

 

 

2321

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA (2322)

 

 

2322

515100

Nematerijalna imovina

 

 

2323

520000

ZALIHE (2324 + 2326 + 2330)

 

 

2324

521000

ROBNE REZERVE (2325)

 

 

2325

521100

Robne rezerve

 

 

2326

522000

ZALIHE PROIZVODNJE (od 2327 do 2329)

 

 

2327

522100

Zalihe materijala

 

 

2328

522200

Zalihe nedovršene proizvodnje

 

 

2329

522300

Zalihe gotovih proizvoda

 

 

2330

523000

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (2331)

 

 

2331

523100

Zalihe robe za dalju prodaju

 

 

2332

530000

DRAGOCENOSTI (2333)

 

 

2333

531000

DRAGOCENOSTI (2334)

 

 

2334

531100

Dragocenosti

 

 

2335

540000

PRIRODNA IMOVINA (2336 + 2338 + 2340)

 

 

2336

541000

ZEMLJIŠTE (2337)

 

 

2337

541100

Zemljište

 

 

2338

542000

RUDNA BOGATSTVA (2339)

 

 

2339

542100

Kopovi

 

 

2340

543000

ŠUME I VODE (2341 + 2342)

 

 

2341

543100

Šume

 

 

2342

543200

Vode

 

 

2343

550000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2344)

 

 

2344

551000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2345)

 

 

2345

551100

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

 

 

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

 

 

2346

 

Višak prihoda i primanja - budžetski suficit (2001 - 2131) > 0

 

 

2347

 

Manjak prihoda i primanja - budžetski deficit (2131 - 2001) > 0

 

 

2348

 

KORIGOVANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMANJA (od 2349 do 2353)

 

 

2349

 

Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine

 

 

2350

 

Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine

 

 

2351

 

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine

 

 

2352

 

Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita

 

 

2353

 

Iznos privatizacionih primanja i primanja od otplate datih kredita korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine

 

 

2354

 

POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA (2355 + 2356)

 

 

2355

 

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima

 

 

2356

 

Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine

 

 

2357

321121

VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA - SUFICIT (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0

 

 

2358

321122

MANJAK PRIHODA I PRIMANJA - DEFICIT (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0

 

 

2359

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA - SUFICIT (ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)
(2360 + 2361 = 2357)

 

 

2360

 

Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu

 

 

2361

 

Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

 

 

 

Datum ________20_ . godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca

 

Naredbodavac

 

____________________

 

____________________