Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA

('Sl. glasnik RS', br. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 i 41/2021)

 

Obrazac 3

 

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vrsta posla

Jedinstveni broj KBS

 

Sedište UT

Nadležni direktni KBS

 

 

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SEDIŠTE_____________________ Matični broj ________________________________

PIB ______________________ Broj podračuna ________________________________

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

_______________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA

u periodu od ____________ 20__. do _________ 20__. godine

(U hiljadama dinara)

Oznaka
OP

Broj konta

Opis

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

3001

 

PRIMANJA (3002 + 3027)

 

 

3002

800000

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020)

 

 

3003

810000

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008)

 

 

3004

811000

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005)

 

 

3005

811100

Primanja od prodaje nepokretnosti

 

 

3006

812000

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007)

 

 

3007

812100

Primanja od prodaje pokretne imovine

 

 

3008

813000

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009)

 

 

3009

813100

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

 

3010

820000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015)

 

 

3011

821000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012)

 

 

3012

821100

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

 

3013

822000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (3014)

 

 

3014

822100

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

 

 

3015

823000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (3016)

 

 

3016

823100

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

 

 

3017

830000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018)

 

 

3018

831000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019)

 

 

3019

831100

Primanja od prodaje dragocenosti

 

 

3020

840000

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025)

 

 

3021

841000

PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (3022)

 

 

3022

841100

Primanja od prodaje zemljišta

 

 

3023

842000

PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024)

 

 

3024

842100

Primanja od prodaje podzemnih blaga

 

 

3025

843000

PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026)

 

 

3026

843100

Primanja od prodaje šuma i voda

 

 

3027

900000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047)

 

 

3028

910000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (3029 + 3039)

 

 

3029

911000

PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
(od 3030 do 3038)

 

 

3030

911100

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3031

911200

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti

 

 

3032

911300

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji

 

 

3033

911400

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji

 

 

3034

911500

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji

 

 

3035

911600

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji

 

 

3036

911700

Primanja od domaćih finansijskih derivata

 

 

3037

911800

Primanja od domaćih menica

 

 

3038

911900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

3039

912000

PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046)

 

 

3040

912100

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu

 

 

3041

912200

Primanja od zaduživanja od inostranih država

 

 

3042

912300

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija

 

 

3043

912400

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka

 

 

3044

912500

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca

 

 

3045

912600

Primanja od inostranih finansijskih derivata

 

 

3046

912900

Ispravka spoljnog duga

 

 

3047

920000

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058)

 

 

3048

921000

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)

 

 

3049

921100

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3050

921200

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti

 

 

3051

921300

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

3052

921400

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama

 

 

3053

921500

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

 

 

3054

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

3055

921700

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji

 

 

3056

921800

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji

 

 

3057

921900

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

3058

922000

PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE
(od 3059 do 3066)

 

 

3059

922100

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3060

922200

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama

 

 

3061

922300

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama

 

 

3062

922400

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama

 

 

3063

922500

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama

 

 

3064

922600

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama

 

 

3065

922700

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

3066

922800

Primanja od prodaje strane valute

 

 

3067

 

IZDACI (3068 + 3114)

 

 

3068

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)

 

 

3069

510000

OSNOVNA SREDSTVA
(3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)

 

 

3070

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
(od 3071 do 3074)

 

 

3071

511100

Kupovina zgrada i objekata

 

 

3072

511200

Izgradnja zgrada i objekata

 

 

3073

511300

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

 

 

3074

511400

Projektno planiranje

 

 

3075

512000

MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084)

 

 

3076

512100

Oprema za saobraćaj

 

 

3077

512200

Administrativna oprema

 

 

3078

512300

Oprema za poljoprivredu

 

 

3079

512400

Oprema za zaštitu životne sredine

 

 

3080

512500

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

3081

512600

Oprema za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

3082

512700

Oprema za vojsku

 

 

3083

512800

Oprema za javnu bezbednost

 

 

3084

512900

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

 

 

3085

513000

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086)

 

 

3086

513100

Ostale nekretnine i oprema

 

 

3087

514000

KULTIVISANA IMOVINA (3088)

 

 

3088

514100

Kultivisana imovina

 

 

3089

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA (3090)

 

 

3090

515100

Nematerijalna imovina

 

 

3091

520000

ZALIHE (3092 + 3094 + 3098)

 

 

3092

521000

ROBNE REZERVE (3093)

 

 

3093

521100

Robne rezerve

 

 

3094

522000

ZALIHE PROIZVODNJE (od 3095 do 3097)

 

 

3095

522100

Zalihe materijala

 

 

3096

522200

Zalihe nedovršene proizvodnje

 

 

3097

522300

Zalihe gotovih proizvoda

 

 

3098

523000

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (3099)

 

 

3099

523100

Zalihe robe za dalju prodaju

 

 

3100

530000

DRAGOCENOSTI (3101)

 

 

3101

531000

DRAGOCENOSTI (3102)

 

 

3102

531100

Dragocenosti

 

 

3103

540000

PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108)

 

 

3104

541000

ZEMLJIŠTE (3105)

 

 

3105

541100

Zemljište

 

 

3106

542000

RUDNA BOGATSTVA (3107)

 

 

3107

542100

Kopovi

 

 

3108

543000

ŠUME I VODE (3109 + 3110)

 

 

3109

543100

Šume

 

 

3110

543200

Vode

 

 

3111

550000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112)

 

 

3112

551000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113)

 

 

3113

551100

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

3114

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115 + 3140)

 

 

3115

610000

OTPLATA GLAVNICE
(3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)

 

 

3116

611000

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125)

 

 

3117

611100

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3118

611200

Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti

 

 

3119

611300

Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

3120

611400

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

 

 

3121

611500

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

 

 

3122

611600

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

 

 

3123

611700

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

 

 

3124

611800

Otplata domaćih menica

 

 

3125

611900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

3126

612000

OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133)

 

 

3127

612100

Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

3128

612200

Otplata glavnice stranim vladama

 

 

3129

612300

Otplata glavnice multilateralnim institucijama

 

 

3130

612400

Otplata glavnice stranim poslovnim bankama

 

 

3131

612500

Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima

 

 

3132

612600

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

 

 

3133

612900

Ispravka spoljnog duga

 

 

3134

613000

OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)

 

 

3135

613100

Otplata glavnice po garancijama

 

 

3136

614000

OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137)

 

 

3137

614100

Otplata glavnice za finansijski lizing

 

 

3138

615000

OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (3139)

 

 

3139

615100

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

 

 

3140

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
(3141 + 3151 + 3160)

 

 

3141

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3142 do 3150)

 

 

3142

621100

Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3143

621200

Krediti ostalim nivoima vlasti

 

 

3144

621300

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

3145

621400

Krediti domaćim poslovnim bankama

 

 

3146

621500

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

 

 

3147

621600

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

3148

621700

Krediti nevladinim organizacijama u zemlji

 

 

3149

621800

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

 

 

3150

621900

Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

3151

622000

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3152 do 3159)

 

 

3152

622100

Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

3153

622200

Krediti stranim vladama

 

 

3154

622300

Krediti međunarodnim organizacijama

 

 

3155

622400

Krediti stranim poslovnim bankama

 

 

3156

622500

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

 

 

3157

622600

Krediti stranim nevladinim organizacijama

 

 

3158

622700

Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

3159

622800

Kupovina strane valute

 

 

3160

623000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3161)

 

 

3161

623100

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

3162

 

VIŠAK PRIMANJA (3001 - 3067) > 0

 

 

3163

 

MANJAK PRIMANJA (3067 - 3001) > 0

 

 

 

Datum ________20_ . godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca

 

Naredbodavac

 

____________________

 

____________________

 

Obrazac 4

 

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vrsta posla

Jedinstveni broj KBS

 

Sedište UT

Nadležni direktni KBS

 

 

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SEDIŠTE_____________________ Matični broj ________________________________

PIB ______________________ Broj podračuna ________________________________

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

________________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od ____________ 20___. do _________ 20___. godine

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP

Broj konta

Opis

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

4001

 

NOVČANI PRILIVI (4002 + 4106 + 4131)

 

 

4002

700000

TEKUĆI PRIHODI
(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)

 

 

4003

710000

POREZI
(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)

 

 

4004

711000

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE (od 4005 do 4007)

 

 

4005

711100

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

4006

711200

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

4007

711300

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

 

4008

712000

POREZ NA FOND ZARADA (4009)

 

 

4009

712100

Porez na fond zarada

 

 

4010

713000

POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016)

 

 

4011

713100

Periodični porezi na nepokretnosti

 

 

4012

713200

Periodični porezi na neto imovinu

 

 

4013

713300

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

4014

713400

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

4015

713500

Drugi jednokratni porezi na imovinu

 

 

4016

713600

Drugi periodični porezi na imovinu

 

 

4017

714000

POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022)

 

 

4018

714100

Opšti porezi na dobra i usluge

 

 

4019

714300

Dobit fiskalnih monopola

 

 

4020

714400

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

4021

714500

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

4022

714600

Drugi porezi na dobra i usluge

 

 

4023

715000

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029)

 

 

4024

715100

Carine i druge uvozne dažbine

 

 

4025

715200

Porezi na izvoz

 

 

4026

715300

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

 

 

4027

715400

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

 

 

4028

715500

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

 

 

4029

715600

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

4030

716000

DRUGI POREZI (4031 + 4032)

 

 

4031

716100

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

 

 

4032

716200

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

 

 

4033

717000

AKCIZE (od 4034 do 4039)

 

 

4034

717100

Akcize na derivate nafte

 

 

4035

717200

Akcize na duvanske prerađevine

 

 

4036

717300

Akcize na alkoholna pića

 

 

4037

717400

Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića

 

 

4038

717500

Akcize na kafu

 

 

4039

717600

Druge akcize

 

 

4040

719000

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)

 

 

4041

719100

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

4042

719200

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

 

 

4043

719300

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

 

 

4044

719400

Ostali jednokratni porezi na imovinu

 

 

4045

719500

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

4046

719600

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

4047

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053)

 

 

4048

721000

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 4049 do 4052)

 

 

4049

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

4050

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

4051

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

4052

721400

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

4053

722000

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056)

 

 

4054

722100

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

 

 

4055

722200

Socijalni doprinosi na teret poslodavaca

 

 

4056

722300

Imputirani socijalni doprinosi

 

 

4057

730000

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4066)

 

 

4058

731000

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060)

 

 

4059

731100

Tekuće donacije od inostranih država

 

 

4060

731200

Kapitalne donacije od inostranih država

 

 

4061

732000

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 4062 do 4065)

 

 

4062

732100

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

 

 

4063

732200

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

 

 

4064

732300

Tekuće pomoći od EU

 

 

4065

732400

Kapitalne pomoći od EU

 

 

4066

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4067 + 4068)

 

 

4067

733100

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

4068

733200

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

4069

740000

DRUGI PRIHODI (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)

 

 

4070

741000

PRIHODI OD IMOVINE (od 4071 do 4076)

 

 

4071

741100

Kamate

 

 

4072

741200

Dividende

 

 

4073

741300

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

 

 

4074

741400

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

 

 

4075

741500

Zakup neproizvedene imovine

 

 

4076

741600

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

4077

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4078 do 4081)

 

 

4078

742100

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija

 

 

4079

742200

Takse i naknade

 

 

4080

742300

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

4081

742400

Imputirane prodaje dobara i usluga

 

 

4082

743000

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4083 do 4088)

 

 

4083

743100

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

 

 

4084

743200

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

 

 

4085

743300

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

 

 

4086

743400

Prihodi od penala

 

 

4087

743500

Prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

4088

743900

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

4089

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4090 + 4091)

 

 

4090

744100

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

4091

744200

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

4092

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4093)

 

 

4093

745100

Mešoviti i neodređeni prihodi

 

 

4094

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4095 + 4097)

 

 

4095

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4096)

 

 

4096

771100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

 

 

4097

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4098)

 

 

4098

772100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

 

 

4099

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4100)

 

 

4100

781000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4101 + 4102)

 

 

4101

781100

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

 

 

4102

781300

Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

4103

790000

PRIHODI IZ BUDŽETA (4104)

 

 

4104

791000

PRIHODI IZ BUDŽETA (4105)

 

 

4105

791100

Prihodi iz budžeta

 

 

4106

800000

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4107 + 4114 + 4121 + 4124)

 

 

4107

810000

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4108 + 4110 + 4112)

 

 

4108

811000

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4109)

 

 

4109

811100

Primanja od prodaje nepokretnosti

 

 

4110

812000

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4111)

 

 

4111

812100

Primanja od prodaje pokretne imovine

 

 

4112

813000

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4113)

 

 

4113

813100

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

 

4114

820000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA
(4115 + 4117 + 4119)

 

 

4115

821000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4116)

 

 

4116

821100

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

 

4117

822000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4118)

 

 

4118

822100

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

 

 

4119

823000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (4120)

 

 

4120

823100

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

 

 

4121

830000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4122)

 

 

4122

831000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4123)

 

 

4123

831100

Primanja od prodaje dragocenosti

 

 

4124

840000

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4125 + 4127 + 4129)

 

 

4125

841000

PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4126)

 

 

4126

841100

Primanja od prodaje zemljišta

 

 

4127

842000

PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4128)

 

 

4128

842100

Primanja od prodaje podzemnih blaga

 

 

4129

843000

PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4130)

 

 

4130

843100

Primanja od prodaje šuma i voda

 

 

4131

900000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4132 + 4151)

 

 

4132

910000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (4133 + 4143)

 

 

4133

911000

PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 4134 do 4142)

 

 

4134

911100

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4135

911200

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti

 

 

4136

911300

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji

 

 

4137

911400

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji

 

 

4138

911500

Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji

 

 

4139

911600

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji

 

 

4140

911700

Primanja od domaćih finansijskih derivata

 

 

4141

911800

Primanja od domaćih menica

 

 

4142

911900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

4143

912000

PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 4144 do 4150)

 

 

4144

912100

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu

 

 

4145

912200

Primanja od zaduživanja od inostranih država

 

 

4146

912300

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija

 

 

4147

912400

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka

 

 

4148

912500

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca

 

 

4149

912600

Primanja od inostranih finansijskih derivata

 

 

4150

912900

Ispravka spoljnog duga

 

 

4151

920000

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4152 + 4162)

 

 

4152

921000

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4153 do 4161)

 

 

4153

921100

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4154

921200

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti

 

 

4155

921300

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

4156

921400

Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama

 

 

4157

921500

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

 

 

4158

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

4159

921700

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji

 

 

4160

921800

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji

 

 

4161

921900

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

4162

922000

PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4163 do 4170)

 

 

4163

922100

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4164

922200

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama

 

 

4165

922300

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama

 

 

4166

922400

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama

 

 

4167

922500

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama

 

 

4168

922600

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama

 

 

4169

922700

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

4170

922800

Primanja od prodaje strane valute

 

 

4171

 

NOVČANI ODLIVI (4172 + 4340 + 4386)

 

 

4172

400000

TEKUĆI RASHODI
(4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)

 

 

4173

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE
(4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191+ 4193)

 

 

4174

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4175)

 

 

4175

411100

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

 

 

4176

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 4177 do 4179)

 

 

4177

412100

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

4178

412200

Doprinos za zdravstveno osiguranje

 

 

4179

412300

Doprinos za nezaposlenost

 

 

4180

413000

NAKNADE U NATURI (4181)

 

 

4181

413100

Naknade u naturi

 

 

4182

414000

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA
(od 4183 do 4186)

 

 

4183

414100

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova

 

 

4184

414200

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

 

 

4185

414300

Otpremnine i pomoći

 

 

4186

414400

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

 

 

4187

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4188)

 

 

4188

415100

Naknade troškova za zaposlene

 

 

4189

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4190)

 

 

4190

416100

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

 

 

4191

417000

POSLANIČKI DODATAK (4192)

 

 

4192

417100

Poslanički dodatak

 

 

4193

418000

SUDIJSKI DODATAK (4194)

 

 

4194

418100

Sudijski dodatak

 

 

4195

420000

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA
(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)

 

 

4196

421000

STALNI TROŠKOVI (od 4197 do 4203)

 

 

4197

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

 

 

4198

421200

Energetske usluge

 

 

4199

421300

Komunalne usluge

 

 

4200

421400

Usluge komunikacija

 

 

4201

421500

Troškovi osiguranja

 

 

4202

421600

Zakup imovine i opreme

 

 

4203

421900

Ostali troškovi

 

 

4204

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA (od 4205 do 4209)

 

 

4205

422100

Troškovi službenih putovanja u zemlji

 

 

4206

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

 

 

4207

422300

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

 

 

4208

422400

Troškovi putovanja učenika

 

 

4209

422900

Ostali troškovi transporta

 

 

4210

423000

USLUGE PO UGOVORU (od 4211 do 4218)

 

 

4211

423100

Administrativne usluge

 

 

4212

423200

Kompjuterske usluge

 

 

4213

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

 

 

4214

423400

Usluge informisanja

 

 

4215

423500

Stručne usluge

 

 

4216

423600

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

 

 

4217

423700

Reprezentacija

 

 

4218

423900

Ostale opšte usluge

 

 

4219

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4220 do 4226)

 

 

4220

424100

Poljoprivredne usluge

 

 

4221

424200

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

 

 

4222

424300

Medicinske usluge

 

 

4223

424400

Usluge održavanja autoputeva

 

 

4224

424500

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

 

 

4225

424600

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

 

 

4226

424900

Ostale specijalizovane usluge

 

 

4227

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (4228 + 4229)

 

 

4228

425100

Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata

 

 

4229

425200

Tekuće popravke i održavanje opreme

 

 

4230

426000

MATERIJAL (od 4231 do 4239)

 

 

4231

426100

Administrativni materijal

 

 

4232

426200

Materijali za poljoprivredu

 

 

4233

426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

 

 

4234

426400

Materijali za saobraćaj

 

 

4235

426500

Materijali za očuvanje životne sredine i nauku

 

 

4236

426600

Materijali za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

4237

426700

Medicinski i laboratorijski materijali

 

 

4238

426800

Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo

 

 

4239

426900

Materijali za posebne namene

 

 

4240

430000

AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)

 

 

4241

431000

AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4242 do 4244)

 

 

4242

431100

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

 

 

4243

431200

Amortizacija opreme

 

 

4244

431300

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

 

 

4245

432000

AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4246)

 

 

4246

432100

Amortizacija kultivisane imovine

 

 

4247

433000

UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4248)

 

 

4248

433100

Upotreba dragocenosti

 

 

4249

434000

UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4250 do 4252)

 

 

4250

434100

Upotreba zemljišta

 

 

4251

434200

Upotreba podzemnog blaga

 

 

4252

434300

Upotreba šuma i voda

 

 

4253

435000

AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4254)

 

 

4254

435100

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

4255

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (4256 + 4266 + 4273 + 4275)

 

 

4256

441000

OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 4257 do 4265)

 

 

4257

441100

Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti

 

 

4258

441200

Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

 

 

4259

441300

Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

4260

441400

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

 

 

4261

441500

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

 

 

4262

441600

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

 

 

4263

441700

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

 

 

4264

441800

Otplata kamata na domaće menice

 

 

4265

441900

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

4266

442000

OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4267 do 4272)

 

 

4267

442100

Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

4268

442200

Otplata kamata stranim vladama

 

 

4269

442300

Otplata kamata multilateralnim institucijama

 

 

4270

442400

Otplata kamata stranim poslovnim bankama

 

 

4271

442500

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

 

 

4272

442600

Otplata kamata na strane finansijske derivate

 

 

4273

443000

OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4274)

 

 

4274

443100

Otplata kamata po garancijama

 

 

4275

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA
(od 4276 do 4278)

 

 

4276

444100

Negativne kursne razlike

 

 

4277

444200

Kazne za kašnjenje

 

 

4278

444300

Ostali prateći troškovi zaduživanja

 

 

4279

450000

SUBVENCIJE (4280 + 4283 + 4286 + 4289)

 

 

4280

451000

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282)

 

 

4281

451100

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

4282

451200

Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

4283

452000

SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4284 + 4285)

 

 

4284

452100

Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

4285

452200

Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

4286

453000

SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4287 + 4288)

 

 

4287

453100

Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

4288

453200

Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

4289

454000

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4290 + 4291)

 

 

4290

454100

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

 

 

4291

454200

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

 

 

4292

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)

 

 

4293

461000

DONACIJE STRANIM VLADAMA (4294 + 4295)

 

 

4294

461100

Tekuće donacije stranim vladama

 

 

4295

461200

Kapitalne donacije stranim vladama

 

 

4296

462000

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4297 + 4298)

 

 

4297

462100

Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

4298

462200

Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

4299

463000

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4300 + 4301)

 

 

4300

463100

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

4301

463200

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

4302

464000

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (4303 + 4304)

 

 

4303

464100

Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

4304

464200

Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

4305

465000

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (4306 + 4307)

 

 

4306

465100

Ostale tekuće dotacije i transferi

 

 

4307

465200

Ostale kapitalne dotacije i transferi

 

 

4308

470000

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4309 + 4313)

 

 

4309

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 4310 do 4312)

 

 

4310

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

 

 

4311

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

 

 

4312

471900

Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje

 

 

4313

472000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (od 4314 do 4322)

 

 

4314

472100

Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti

 

 

4315

472200

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

 

 

4316

472300

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

 

 

4317

472400

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

 

 

4318

472500

Starosne i porodične penzije iz budžeta

 

 

4319

472600

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

 

 

4320

472700

Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

 

 

4321

472800

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

 

 

4322

472900

Ostale naknade iz budžeta

 

 

4323

480000

OSTALI RASHODI
(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)

 

 

4324

481000

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4325 + 4326)

 

 

4325

481100

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

 

 

4326

481900

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

 

 

4327

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 4328 do 4330)

 

 

4328

482100

Ostali porezi

 

 

4329

482200

Obavezne takse

 

 

4330

482300

Novčane kazne, penali i kamate

 

 

4331

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (4332)

 

 

4332

483100

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

4333

484000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4334 + 4335)

 

 

4334

484100

Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda

 

 

4335

484200

Naknada štete od divljači

 

 

4336

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4337)

 

 

4337

485100

Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa

 

 

4338

489000

RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4339)

 

 

4339

489100

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju
nacionalnog investicionog plana

 

 

4340

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
(4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)

 

 

4341

510000

OSNOVNA SREDSTVA
(4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)

 

 

4342

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
(od 4343 do 4346)

 

 

4343

511100

Kupovina zgrada i objekata

 

 

4344

511200

Izgradnja zgrada i objekata

 

 

4345

511300

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

 

 

4346

511400

Projektno planiranje

 

 

4347

512000

MAŠINE I OPREMA (od 4348 do 4356)

 

 

4348

512100

Oprema za saobraćaj

 

 

4349

512200

Administrativna oprema

 

 

4350

512300

Oprema za poljoprivredu

 

 

4351

512400

Oprema za zaštitu životne sredine

 

 

4352

512500

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

4353

512600

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

 

4354

512700

Oprema za vojsku

 

 

4355

512800

Oprema za javnu bezbednost

 

 

4356

512900

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

 

 

4357

513000

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4358)

 

 

4358

513100

Ostale nekretnine i oprema

 

 

4359

514000

KULTIVISANA IMOVINA (4360)

 

 

4360

514100

Kultivisana imovina

 

 

4361

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA (4362)

 

 

4362

515100

Nematerijalna imovina

 

 

4363

520000

ZALIHE (4364 + 4366 + 4370)

 

 

4364

521000

ROBNE REZERVE (4365)

 

 

4365

521100

Robne rezerve

 

 

4366

522000

ZALIHE PROIZVODNJE (od 4367 do 4369)

 

 

4367

522100

Zalihe materijala

 

 

4368

522200

Zalihe nedovršene proizvodnje

 

 

4369

522300

Zalihe gotovih proizvoda

 

 

4370

523000

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (4371)

 

 

4371

523100

Zalihe robe za dalju prodaju

 

 

4372

530000

DRAGOCENOSTI (4373)

 

 

4373

531000

DRAGOCENOSTI (4374)

 

 

4374

531100

Dragocenosti

 

 

4375

540000

PRIRODNA IMOVINA (4376 + 4378 + 4380)

 

 

4376

541000

ZEMLJIŠTE (4377)

 

 

4377

541100

Zemljište

 

 

4378

542000

RUDNA BOGATSTVA (4379)

 

 

4379

542100

Kopovi

 

 

4380

543000

ŠUME I VODE (4381 + 4382)

 

 

4381

543100

Šume

 

 

4382

543200

Vode

 

 

4383

55000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4384)

 

 

4384

551000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4385)

 

 

4385

551100

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

4386

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4387 + 4412)

 

 

4387

610000

OTPLATA GLAVNICE (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)

 

 

4388

611000

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4389 do 4397)

 

 

4389

611100

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4390

611200

Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti

 

 

4391

611300

Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

4392

611400

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

 

 

4393

611500

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

 

 

4394

611600

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

 

 

4395

611700

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

 

 

4396

611800

Otplata domaćih menica

 

 

4397

611900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

4398

612000

OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4399 do 4405)

 

 

4399

612100

Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

4400

612200

Otplata glavnice stranim vladama

 

 

4401

612300

Otplata glavnice multilateralnim institucijama

 

 

4402

612400

Otplata glavnice stranim poslovnim bankama

 

 

4403

612500

Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima

 

 

4404

612600

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

 

 

4405

612900

Ispravka spoljnog duga

 

 

4406

613000

OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4407)

 

 

4407

613100

Otplata glavnice po garancijama

 

 

4408

614000

OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4409)

 

 

4409

614100

Otplata glavnice za finansijski lizing

 

 

4410

615000

OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (4411)

 

 

4411

615100

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

 

 

4412

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4413 + 4423 + 4432)

 

 

4413

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4414 do 4422)

 

 

4414

621100

Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4415

621200

Krediti ostalim nivoima vlasti

 

 

4416

621300

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

4417

621400

Krediti domaćim poslovnim bankama

 

 

4418

621500

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

 

 

4419

621600

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

4420

621700

Krediti nevladinim organizacijama u zemlji

 

 

4421

621800

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

 

 

4422

621900

Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

4423

622000

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4424 do 4431)

 

 

4424

622100

Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

4425

622200

Krediti stranim vladama

 

 

4426

622300

Krediti međunarodnim organizacijama

 

 

4427

622400

Krediti stranim poslovnim bankama

 

 

4428

622500

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

 

 

4429

622600

Krediti stranim nevladinim organizacijama

 

 

4430

622700

Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

4431

622800

Kupovina strane valute

 

 

4432

623000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4433)

 

 

4433

623100

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

4434

 

VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (4001 - 4171) > 0

 

 

4435

 

MANJAK NOVČANIH PRILIVA (4171 - 4001) > 0

 

 

4436

 

SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE

 

 

4437

 

KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4438)

 

 

4438

 

Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000

 

 

4439

 

KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4171 - 4440 + 4441)

 

 

4440

 

Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda

 

 

4441

 

Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klase 400000, 500000 i 600000

 

 

4442

 

SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4436 + 4437 - 4439)

 

 

 

Datum ________20_ . godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca

 

Naredbodavac

 

____________________

 

____________________

 

 

Obrazac 5

 

POPUNJAVA UPRAVA ZA TREZOR - FILIJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vrsta posla

Jedinstveni broj KBS

 

 

Sedište UT

 

Nadležni direktni KBS

 

 

 

 

NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SEDIŠTE_____________________ Matični broj ________________________________

PIB ______________________ Broj podračuna ________________________________

NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

u periodu od ____________ 20___. do _________ 20___. godine

I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

(U hiljadama dinara)

Oznaka OP

Broj konta

Opis

Iznos
planiranih prihoda i primanja

Iznos ostvarenih prihoda i primanja

Ukupno (od 6 do 11)

Prihodi i primanja iz budžeta

Iz donacija i pomoći

Iz
ostalih izvora

Republike

Autonomne pokrajine

Opštine /
grada

OOSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5106)

 

 

 

 

 

 

 

 

5002

700000

TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)

 

 

 

 

 

 

 

 

5003

710000

POREZI (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)

 

 

 

 

 

 

 

 

5004

711000

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 5005 do 5007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5005

711100

Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5006

711200

Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5007

711300

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5008

712000

POREZ NA FOND ZARADA (5009)

 

 

 

 

 

 

 

 

5009

712100

Porez na fond zarada

 

 

 

 

 

 

 

 

5010

713000

POREZ NA IMOVINU (od 5011 do 5016)

 

 

 

 

 

 

 

 

5011

713100

Periodični porezi na nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5012

713200

Periodični porezi na neto imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

5013

713300

Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

 

 

 

 

5014

713400

Porezi na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

5015

713500

Drugi jednokratni porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

5016

713600

Drugi periodični porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

5017

714000

POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 5018 do 5022)

 

 

 

 

 

 

 

 

5018

714100

Opšti porezi na dobra i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5019

714300

Dobit fiskalnih monopola

 

 

 

 

 

 

 

 

5020

714400

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5021

714500

Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

 

 

 

 

 

 

5022

714600

Drugi porezi na dobra i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5023

715000

POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 5024 do 5029)

 

 

 

 

 

 

 

 

5024

715100

Carine i druge uvozne dažbine

 

 

 

 

 

 

 

 

5025

715200

Porezi na izvoz

 

 

 

 

 

 

 

 

5026

715300

Dobit izvoznih ili uvoznih monopola

 

 

 

 

 

 

 

 

5027

715400

Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

 

 

 

 

 

 

 

 

5028

715500

Porezi na prodaju ili kupovinu deviza

 

 

 

 

 

 

 

 

5029

715600

Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

5030

716000

DRUGI POREZI (5031 + 5032)

 

 

 

 

 

 

 

 

5031

716100

Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

5032

716200

Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati

 

 

 

 

 

 

 

 

5033

717000

AKCIZE (od 5034 do 5039)

 

 

 

 

 

 

 

 

5034

717100

Akcize na derivate nafte

 

 

 

 

 

 

 

 

5035

717200

Akcize na duvanske prerađevine

 

 

 

 

 

 

 

 

5036

717300

Akcize na alkoholna pića

 

 

 

 

 

 

 

 

5037

717400

Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića

 

 

 

 

 

 

 

 

5038

717500

Akciza na kafu

 

 

 

 

 

 

 

 

5039

717600

Druge akcize

 

 

 

 

 

 

 

 

5040

719000

JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 5041 do 5046)

 

 

 

 

 

 

 

 

5041

719100

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5042

719200

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5043

719300

Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5044

719400

Ostali jednokratni porezi na imovinu

 

 

 

 

 

 

 

 

5045

719500

Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

5046

719600

Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5047

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI (5048 + 5053)

 

 

 

 

 

 

 

 

5048

721000

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 5049 do 5052)

 

 

 

 

 

 

 

 

5049

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

5050

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

 

 

 

 

 

 

5051

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5052

721400

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

 

 

 

 

 

 

5053

722000

OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
(od 5054 do 5056)

 

 

 

 

 

 

 

 

5054

722100

Socijalni doprinosi na teret osiguranika

 

 

 

 

 

 

 

 

5055

722200

Socijalni doprinosi na teret poslodavaca

 

 

 

 

 

 

 

 

5056

722300

Imputirani socijalni doprinosi

 

 

 

 

 

 

 

 

5057

730000

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI
(5058 + 5061 + 5066)

 

 

 

 

 

 

 

 

5058

731000

DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060)

 

 

 

 

 

 

 

 

5059

731100

Tekuće donacije od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

5060

731200

Kapitalne donacije od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

5061

732000

DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
(od 5062 do 5065)

 

 

 

 

 

 

 

 

5062

732100

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5063

732200

Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5064

732300

Tekuće pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

5065

732400

Kapitalne pomoći od EU

 

 

 

 

 

 

 

 

5066

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5067 + 5068)

 

 

 

 

 

 

 

 

5067

733100

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5068

733200

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5069

740000

DRUGI PRIHODI
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)

 

 

 

 

 

 

 

 

5070

741000

PRIHODI OD IMOVINE (od 5071 do 5076)

 

 

 

 

 

 

 

 

5071

741100

Kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

5072

741200

Dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

5073

741300

Povlačenje prihoda od kvazi korporacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5074

741400

Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

5075

741500

Zakup neproizvedene imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

5076

741600

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

 

 

 

 

 

 

5077

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5078 do 5081)

 

 

 

 

 

 

 

 

5078

742100

Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5079

742200

Takse i naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

5080

742300

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

5081

742400

Imputirane prodaje dobara i usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

5082

743000

NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5083 do 5088)

 

 

 

 

 

 

 

 

5083

743100

Prihodi od novčanih kazni za krivična dela

 

 

 

 

 

 

 

 

5084

743200

Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe

 

 

 

 

 

 

 

 

5085

743300

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje

 

 

 

 

 

 

 

 

5086

743400

Prihodi od penala

 

 

 

 

 

 

 

 

5087

743500

Prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

 

 

 

 

5088

743900

Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

 

 

 

 

5089

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
(5090 + 5091)

 

 

 

 

 

 

 

 

5090

744100

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5091

744200

Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

5092

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5093)

 

 

 

 

 

 

 

 

5093

745100

Mešoviti i neodređeni prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

5094

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5095 + 5097)

 

 

 

 

 

 

 

 

5095

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5096)

 

 

 

 

 

 

 

 

5096

771100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

 

 

 

 

 

 

 

 

5097

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5098)

 

 

 

 

 

 

 

 

5098

772100

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

5099

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5100)

 

 

 

 

 

 

 

 

5100

781000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5101 + 5102)

 

 

 

 

 

 

 

 

5101

781100

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

 

 

 

 

 

 

 

 

5102

781300

Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

5103

790000

PRIHODI IZ BUDŽETA (5104)

 

 

 

 

 

 

 

 

5104

791000

PRIHODI IZ BUDŽETA (5105)

 

 

 

 

 

 

 

 

5105

791100

Prihodi iz budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

5106

800000

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5107 + 5114 + 5121 + 5124)

 

 

 

 

 

 

 

 

5107

810000

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5108 + 5110 + 5112)

 

 

 

 

 

 

 

 

5108

811000

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5109)

 

 

 

 

 

 

 

 

5109

811100

Primanja od prodaje nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5110

812000

PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5111)

 

 

 

 

 

 

 

 

5111

812100

Primanja od prodaje pokretne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

5112

813000

PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5113)

 

 

 

 

 

 

 

 

5113

813100

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

5114

820000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (5115 + 5117 + 5119)

 

 

 

 

 

 

 

 

5115

821000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (5116)

 

 

 

 

 

 

 

 

5116

821100

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

 

 

 

 

 

 

 

5117

822000

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (5118)

 

 

 

 

 

 

 

 

5118

822100

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

 

 

 

 

 

 

 

 

5119

823000

PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5120)

 

 

 

 

 

 

 

 

5120

823100

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

5121

830000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5122)

 

 

 

 

 

 

 

 

5122

831000

PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5123)

 

 

 

 

 

 

 

 

5123

831100

Primanja od prodaje dragocenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5124

840000

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (5125 + 5127 + 5129)

 

 

 

 

 

 

 

 

5125

841000

PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (5126)

 

 

 

 

 

 

 

 

5126

841100

Primanja od prodaje zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

5127

842000

PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (5128)

 

 

 

 

 

 

 

 

5128

842100

Primanja od prodaje podzemnih blaga

 

 

 

 

 

 

 

 

5129

843000

PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (5130)

 

 

 

 

 

 

 

 

5130

843100

Primanja od prodaje šuma i voda

 

 

 

 

 

 

 

 

5131

900000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5132 + 5151)

 

 

 

 

 

 

 

 

5132

910000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (5133 + 5143)

 

 

 

 

 

 

 

 

5133

911000

PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 5134 do 5142)

 

 

 

 

 

 

 

 

5134

911100

Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5135

911200

Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5136

911300

Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5137

911400

Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5138

911500

Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5139

911600

Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5140

911700

Primanja od domaćih finansijskih derivata

 

 

 

 

 

 

 

 

5141

911800

Primanja od domaćih menica

 

 

 

 

 

 

 

 

5142

911900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

 

 

 

 

 

 

5143

912000

PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 5144 do 5150)

 

 

 

 

 

 

 

 

5144

912100

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti, izuzev akcija, na inostranom finansijskom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

 

5145

912200

Primanja od zaduživanja od inostranih država

 

 

 

 

 

 

 

 

5146

912300

Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

5147

912400

Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka

 

 

 

 

 

 

 

 

5148

912500

Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca

 

 

 

 

 

 

 

 

5149

912600

Primanja od inostranih finansijskih derivata

 

 

 

 

 

 

 

 

5150

912900

Ispravka spoljnog duga

 

 

 

 

 

 

 

 

5151

920000

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5152 + 5162)

 

 

 

 

 

 

 

 

5152

921000

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5153 do 5161)

 

 

 

 

 

 

 

 

5153

921100

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5154

921200

Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5155

921300

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5156

921400

Primanja od otplate kredita domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5157

921500

Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5158

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5159

921700

Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5160

921800

Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5161

921900

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

5162

922000

PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5163 do 5170)

 

 

 

 

 

 

 

 

5163

922100

Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5164

922200

Primanja od otplate kredita datih stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5165

922300

Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5166

922400

Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5167

922500

Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5168

922600

Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5169

922700

Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

5170

922800

Primanja od prodaje strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

5171

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (5001 + 5131)

 

 

 

 

 

 

 

 

II. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Oznaka OP

Broj konta

Opis

Iznos
odobrenih aproprijacija

Iznos izvršenih rashoda i izdataka

Ukupno(od 6 do 11)

Rashodi i izdaci na teret budžeta

Iz donacija i pomoći

Iz ostalih izvora

Republike

Autonomne pokrajine

Opštine / grada

OOSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5172

 

TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5173 + 5341)

 

 

 

 

 

 

 

 

5173

400000

TEKUĆI RASHODI (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)

 

 

 

 

 

 

 

 

5174

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)

 

 

 

 

 

 

 

 

5175

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5176)

 

 

 

 

 

 

 

 

5176

411100

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

5177

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5178 do 5180)

 

 

 

 

 

 

 

 

5178

412100

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

5179

412200

Doprinos za zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

5180

412300

Doprinos za nezaposlenost

 

 

 

 

 

 

 

 

5181

413000

NAKNADE U NATURI (5182)

 

 

 

 

 

 

 

 

5182

413100

Naknade u naturi

 

 

 

 

 

 

 

 

5183

414000

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 5184 do 5187)

 

 

 

 

 

 

 

 

5184

414100

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

5185

414200

Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

5186

414300

Otpremnine i pomoći

 

 

 

 

 

 

 

 

5187

414400

Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom

 

 

 

 

 

 

 

 

5188

415000

NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5189)

 

 

 

 

 

 

 

 

5189

415100

Naknade troškova za zaposlene

 

 

 

 

 

 

 

 

5190

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5191)

 

 

 

 

 

 

 

 

5191

416100

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

5192

417000

POSLANIČKI DODATAK (5193)

 

 

 

 

 

 

 

 

5193

417100

Poslanički dodatak

 

 

 

 

 

 

 

 

5194

418000

SUDIJSKI DODATAK (5195)

 

 

 

 

 

 

 

 

5195

418100

Sudijski dodatak

 

 

 

 

 

 

 

 

5196

420000

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)

 

 

 

 

 

 

 

 

5197

421000

STALNI TROŠKOVI (od 5198 do 5204)

 

 

 

 

 

 

 

 

5198

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

5199

421200

Energetske usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5200

421300

Komunalne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5201

421400

Usluge komunikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5202

421500

Troškovi osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

5203

421600

Zakup imovine i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

5204

421900

Ostali troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

5205

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA (od 5206 do 5210)

 

 

 

 

 

 

 

 

5206

422100

Troškovi službenih putovanja u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5207

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

5208

422300

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

 

 

 

 

 

 

 

 

5209

422400

Troškovi putovanja učenika

 

 

 

 

 

 

 

 

5210

422900

Ostali troškovi transporta

 

 

 

 

 

 

 

 

5211

423000

USLUGE PO UGOVORU (od 5212 do 5219)

 

 

 

 

 

 

 

 

5212

423100

Administrativne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5213

423200

Kompjuterske usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5214

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

5215

423400

Usluge informisanja

 

 

 

 

 

 

 

 

5216

423500

Stručne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5217

423600

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

5218

423700

Reprezentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

5219

423900

Ostale opšte usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5220

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5221 do 5227)

 

 

 

 

 

 

 

 

5221

424100

Poljoprivredne usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5222

424200

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

 

 

 

 

 

 

 

 

5223

424300

Medicinske usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5224

424400

Usluge održavanja autoputeva

 

 

 

 

 

 

 

 

5225

424500

Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina

 

 

 

 

 

 

 

 

5226

424600

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5227

424900

Ostale specijalizovane usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

5228

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (5229 + 5230)

 

 

 

 

 

 

 

 

5229

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

5230

425200

Tekuće popravke i održavanje opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

5231

426000

MATERIJAL (od 5232 do 5240)

 

 

 

 

 

 

 

 

5232

426100

Administrativni materijal

 

 

 

 

 

 

 

 

5233

426200

Materijali za poljoprivredu

 

 

 

 

 

 

 

 

5234

426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

5235

426400

Materijali za saobraćaj

 

 

 

 

 

 

 

 

5236

426500

Materijali za očuvanje životne sredine i nauku

 

 

 

 

 

 

 

 

5237

426600

Materijali za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

 

 

 

 

 

 

5238

426700

Medicinski i laboratorijski materijali

 

 

 

 

 

 

 

 

5239

426800

Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

5240

426900

Materijali za posebne namene

 

 

 

 

 

 

 

 

5241

430000

AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)

 

 

 

 

 

 

 

 

5242

431000

AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5243 do 5245)

 

 

 

 

 

 

 

 

5243

431100

Amortizacija zgrada i građevinskih objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

5244

431200

Amortizacija opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

5245

431300

Amortizacija ostalih nekretnina i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

5246

432000

AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5247)

 

 

 

 

 

 

 

 

5247

432100

Amortizacija kultivisane opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

5248

433000

UPOTREBA DRAGOCENOSTI (5249)

 

 

 

 

 

 

 

 

5249

433100

Upotreba dragocenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5250

434000

UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5251 do 5253)

 

 

 

 

 

 

 

 

5251

434100

Upotreba zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

5252

434200

Upotreba podzemnog blaga

 

 

 

 

 

 

 

 

5253

434300

Upotreba šuma i voda

 

 

 

 

 

 

 

 

5254

435000

AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5255)

 

 

 

 

 

 

 

 

5255

435100

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

5256

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (5257 + 5267 + 5274 + 5276)

 

 

 

 

 

 

 

 

5257

441000

OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 5258 do 5266)

 

 

 

 

 

 

 

 

5258

441100

Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5259

441200

Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5260

441300

Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5261

441400

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5262

441500

Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima

 

 

 

 

 

 

 

 

5263

441600

Otplata kamata domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5264

441700

Otplata kamata na domaće finansijske derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

5265

441800

Otplata kamata na domaće menice

 

 

 

 

 

 

 

 

5266

441900

Finansijske promene na finansijskim lizinzima

 

 

 

 

 

 

 

 

5267

442000

OTPLATA STRANIH KAMATA (od 5268 do 5273)

 

 

 

 

 

 

 

 

5268

442100

Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

 

5269

442200

Otplata kamata stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5270

442300

Otplata kamata multilateralnim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5271

442400

Otplata kamata stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5272

442500

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

 

 

 

 

 

 

 

 

5273

442600

Otplata kamata na strane finansijske derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

5274

443000

OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (5275)

 

 

 

 

 

 

 

 

5275

443100

Otplata kamata po garancijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5276

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA
(od 5277 do 5279)

 

 

 

 

 

 

 

 

5277

444100

Negativne kursne razlike

 

 

 

 

 

 

 

 

5278

444200

Kazne za kašnjenje

 

 

 

 

 

 

 

 

5279

444300

Ostali prateći troškovi zaduživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

5280

450000

SUBVENCIJE (5281 + 5284 + 5287 + 5290)

 

 

 

 

 

 

 

 

5281

451000

SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (5282 + 5283)

 

 

 

 

 

 

 

 

5282

451100

Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5283

451200

Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5284

452000

SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (5285 + 5286)

 

 

 

 

 

 

 

 

5285

452100

Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5286

452200

Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5287

453000

SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (5288 + 5289)

 

 

 

 

 

 

 

 

5288

453100

Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5289

453200

Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5290

454000

SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (5291 + 5292)

 

 

 

 

 

 

 

 

5291

454100

Tekuće subvencije privatnim preduzećima

 

 

 

 

 

 

 

 

5292

454200

Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

 

 

 

 

 

 

 

 

5293

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)

 

 

 

 

 

 

 

 

5294

461000

DONACIJE STRANIM VLADAMA
(5295 + 5296)

 

 

 

 

 

 

 

 

5295

461100

Tekuće donacije stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5296

461200

Kapitalne donacije stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5297

462000

DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (5298 + 5299)

 

 

 

 

 

 

 

 

5298

462100

Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5299

462200

Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5300

463000

TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (5301 + 5302)

 

 

 

 

 

 

 

 

5301

463100

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5302

463200

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5303

464000

DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (5304 + 5305)

 

 

 

 

 

 

 

 

5304

464100

Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

5305

464200

Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

5306

465000

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5307 + 5308)

 

 

 

 

 

 

 

 

5307

465100

Ostale tekuće dotacije i transferi

 

 

 

 

 

 

 

 

5308

465200

Ostale kapitalne dotacije i transferi

 

 

 

 

 

 

 

 

5309

470000

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (5310 + 5314)

 

 

 

 

 

 

 

 

5310

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA)
(od 5311 do 5313)

 

 

 

 

 

 

 

 

5311

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

 

 

 

 

 

 

 

 

5312

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

 

 

 

 

 

 

 

 

5313

471900

Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

5314

472000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (od 5315 do 5323)

 

 

 

 

 

 

 

 

5315

472100

Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5316

472200

Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo

 

 

 

 

 

 

 

 

5317

472300

Naknade iz budžeta za decu i porodicu

 

 

 

 

 

 

 

 

5318

472400

Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5319

472500

Starosne i porodične penzije iz budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

5320

472600

Naknade iz budžeta u slučaju smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

5321

472700

Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

 

 

 

 

 

 

 

 

5322

472800

Naknade iz budžeta za stanovanje i život

 

 

 

 

 

 

 

 

5323

472900

Ostale naknade iz budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

5324

480000

OSTALI RASHODI
(5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)

 

 

 

 

 

 

 

 

5325

481000

DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5326 + 5327)

 

 

 

 

 

 

 

 

5326

481100

Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

 

 

 

 

 

 

 

 

5327

481900

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5328

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE
(od 5329 do 5331)

 

 

 

 

 

 

 

 

5329

482100

Ostali porezi

 

 

 

 

 

 

 

 

5330

482200

Obavezne takse

 

 

 

 

 

 

 

 

5331

482300

Novčane kazne, penali i kamate

 

 

 

 

 

 

 

 

5332

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (5333)

 

 

 

 

 

 

 

 

5333

483100

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

 

 

 

 

 

 

 

 

5334

484000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA
(5335 + 5336)

 

 

 

 

 

 

 

 

5335

484100

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda

 

 

 

 

 

 

 

 

5336

484200

Naknada štete od divljači

 

 

 

 

 

 

 

 

5337

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (5338)

 

 

 

 

 

 

 

 

5338

485100

Naknada štete za povrede ili štetu nanetih od strane državnih organa

 

 

 

 

 

 

 

 

5339

489000

RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5340)

 

 

 

 

 

 

 

 

5340

489100

Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

 

 

 

 

 

 

5341

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)

 

 

 

 

 

 

 

 

5342

510000

OSNOVNA SREDSTVA
(5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)

 

 

 

 

 

 

 

 

5343

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI
(od 5344 do 5347)

 

 

 

 

 

 

 

 

5344

511100

Kupovina zgrada i objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

5345

511200

Izgradnja zgrada i objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

5346

511300

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

5347

511400

Projektno planiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

5348

512000

MAŠINE I OPREMA (od 5349 do 5357)

 

 

 

 

 

 

 

 

5349

512100

Oprema za saobraćaj

 

 

 

 

 

 

 

 

5350

512200

Administrativna oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

5351

512300

Oprema za poljoprivredu

 

 

 

 

 

 

 

 

5352

512400

Oprema za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

 

 

 

 

5353

512500

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

5354

512600

Oprema za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

 

 

 

 

 

 

5355

512700

Oprema za vojsku

 

 

 

 

 

 

 

 

5356

512800

Oprema za javnu bezbednost

 

 

 

 

 

 

 

 

5357

512900

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

5358

513000

OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5359)

 

 

 

 

 

 

 

 

5359

513100

Ostale nekretnine i oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

5360

514000

KULTIVISANA IMOVINA (5361)

 

 

 

 

 

 

 

 

5361

514100

Kultivisana imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

5362

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA (5363)

 

 

 

 

 

 

 

 

5363

515100

Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

5364

520000

ZALIHE (5365 + 5367 + 5371)

 

 

 

 

 

 

 

 

5365

521000

ROBNE REZERVE (5366)

 

 

 

 

 

 

 

 

5366

521100

Robne rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

5367

522000

ZALIHE PROIZVODNJE (od 5368 do 5370)

 

 

 

 

 

 

 

 

5368

522100

Zalihe materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

5369

522200

Zalihe nedovršene proizvodnje

 

 

 

 

 

 

 

 

5370

522300

Zalihe gotovih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

5371

523000

ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5372)

 

 

 

 

 

 

 

 

5372

523100

Zalihe robe za dalju prodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

5373

530000

DRAGOCENOSTI (5374)

 

 

 

 

 

 

 

 

5374

531000

DRAGOCENOSTI (5375)

 

 

 

 

 

 

 

 

5375

531100

Dragocenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5376

540000

PRIRODNA IMOVINA (5377 + 5379 + 5381)

 

 

 

 

 

 

 

 

5377

541000

ZEMLJIŠTE (5378)

 

 

 

 

 

 

 

 

5378

541100

Zemljište

 

 

 

 

 

 

 

 

5379

542000

RUDNA BOGATSTVA (5380)

 

 

 

 

 

 

 

 

5380

542100

Kopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

5381

543000

ŠUME I VODE (5382 + 5383)

 

 

 

 

 

 

 

 

5382

543100

Šume

 

 

 

 

 

 

 

 

5383

543200

Vode

 

 

 

 

 

 

 

 

5384

550000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5385)

 

 

 

 

 

 

 

 

5385

551000

NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5386)

 

 

 

 

 

 

 

 

5386

551100

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

 

 

 

 

 

 

5387

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5388 + 5413)

 

 

 

 

 

 

 

 

5388

610000

OTPLATA GLAVNICE
(5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)

 

 

 

 

 

 

 

 

5389

611000

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 5390 do 5398)

 

 

 

 

 

 

 

 

5390

611100

Otplata glavnice umanjena za diskont na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5391

611200

Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5392

611300

Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5393

611400

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5394

611500

Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima

 

 

 

 

 

 

 

 

5395

611600

Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5396

611700

Otplata glavnice na domaće finansijske derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

5397

611800

Otplata domaćih menica

 

 

 

 

 

 

 

 

5398

611900

Ispravka unutrašnjeg duga

 

 

 

 

 

 

 

 

5399

612000

OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 5400 do 5406)

 

 

 

 

 

 

 

 

5400

612100

Otplata glavnice umanjena za diskont na hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu

 

 

 

 

 

 

 

 

5401

612200

Otplata glavnice stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5402

612300

Otplata glavnice multilateralnim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5403

612400

Otplate glavnice stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5404

612500

Otplate glavnice ostalim stranim kreditorima

 

 

 

 

 

 

 

 

5405

612600

Otplata glavnice na strane finansijske derivate

 

 

 

 

 

 

 

 

5406

612900

Ispravka spoljnog duga

 

 

 

 

 

 

 

 

5407

613000

OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (5408)

 

 

 

 

 

 

 

 

5408

613100

Otplata glavnice po garancijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5409

614000

OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5410)

 

 

 

 

 

 

 

 

5410

614100

Otplata glavnice za finansijski lizing

 

 

 

 

 

 

 

 

5411

615000

OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (5412)

 

 

 

 

 

 

 

 

5412

615100

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5413

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5414 + 5424 + 5433)

 

 

 

 

 

 

 

 

5414

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5415 do 5423)

 

 

 

 

 

 

 

 

5415

621100

Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5416

621200

Krediti ostalim nivoima vlasti

 

 

 

 

 

 

 

 

5417

621300

Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5418

621400

Krediti domaćim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5419

621500

Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5420

621600

Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5421

621700

Krediti nevladinim organizacijama u zemlji

 

 

 

 

 

 

 

 

5422

621800

Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima

 

 

 

 

 

 

 

 

5423

621900

Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

5424

622000

NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5425 do 5432)

 

 

 

 

 

 

 

 

5425

622100

Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija

 

 

 

 

 

 

 

 

5426

622200

Krediti stranim vladama

 

 

 

 

 

 

 

 

5427

622300

Krediti međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5428

622400

Krediti stranim poslovnim bankama

 

 

 

 

 

 

 

 

5429

622500

Krediti stranim nefinansijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5430

622600

Krediti stranim nevladinim organizacijama

 

 

 

 

 

 

 

 

5431

622700

Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

5432

622800

Kupovina strane valute

 

 

 

 

 

 

 

 

5433

623000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5434)

 

 

 

 

 

 

 

 

5434

623100

Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

 

 

 

 

 

 

 

 

5435

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (5172 + 5387)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UTVRĐIVANJE REZULTATA

Oznaka OP

Broj konta

Opis

Planirani prihodi i primanja / rashodi i izdaci

Ostvareni prihodi i primanja / rashodi i izdaci

Ukupno
(od 6 do 11)

Iz budžeta

Iz donacija i pomoći

Iz ostalih izvora

Republike

Autonomne pokrajine

Opštine / grada

OOSO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5436

 

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001)

 

 

 

 

 

 

 

 

5437

 

TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5172)

 

 

 

 

 

 

 

 

5438

 

Višak prihoda i primanja - budžetski suficit (5436 - 5437) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5439

 

Manjak prihoda i primanja - budžetski deficit (5437 - 5436) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5440

900000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5131)

 

 

 

 

 

 

 

 

5441

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5387)

 

 

 

 

 

 

 

 

5442

 

VIŠAK PRIMANJA (5440 - 5441) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5443

 

MANJAK PRIMANJA (5441 - 5440) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5444

 

VIŠAK NOVČANIH PRILIVA
(5171 - 5435) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

5445

 

MANJAK NOVČANIH PRILIVA
(5435 - 5171) > 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum ________20_ . godine

Lice odgovorno za popunjavanje obrasca

 

Naredbodavac

 

____________________

 

____________________