Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 2/2019 i 15/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, izuzev laboratorijskih zdravstvenih usluga koje se utvrđuju nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Nomenklatura iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Davaoci zdravstvenih usluga i Republički fond za zdravstveno osiguranje, povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu, uskladiće svoje pravne akte, organizaciju i rad sa ovim pravilnikom najkasnije do 1. juna 2019. godine.

Član 3

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 58/13, 102/15 i 29/18).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2019. godine.

Nomenklatura zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (dalje: Nomenklatura zdravstvenih usluga), koja je sastavni deo pravilnika objavljenog u "Sl. glasniku RS", br. 2/2019, nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu je možete pogledati OVDE

Nomenklatura zdravstvenih usluga, izmenjena na osnovu pravilnika objavljenog u "Sl. glasniku RS", br. 15/2019, nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi.