Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 70/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite,  izuzev laboratorijskih zdravstvenih usluga koje se utvrđuju nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Nomenklatura iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 2/19 i 15/19).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nomenklatura zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu je možete pogledati OVDE