Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 70/2019, 154/2020, 77/2021, 110/2022 i 52/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite,  izuzev laboratorijskih zdravstvenih usluga koje se utvrđuju nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Nomenklatura iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 2/19 i 15/19).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

 

I. deo

NOMENKLATURA AMBULANTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Prvo poglavlje

PROCEDURE NA NERVNOM SISTEMU

 

39000-00

Lumbalna punkcija

39013-00

Primena sredstva u zigo-apofizealnom zglobu (ravni)

39013-01

Primena sredstva u kostotransverzalnom zglobu

18216-27

Epiduralna injekcija lokalnog anestetika

18216-28

Epiduralna injekcija opioida

18230-00

Epiduralna injekcija neurolitičkog sredstva

90018-00

Epiduralna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-00

Epiduralna injekcija steroida

18216-00

Epiduralna infuzija lokalnog anestetika

18216-03

Epiduralna infuzija opioida

18216-06

Epiduralna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-01

Epiduralna infuzija steroida

18216-29

Kaudalna injekcija lokalnog anestetika

18216-30

Kaudalna injekcija opioida

90019-00

Kaudalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-02

Kaudalna injekcija steroida

18216-09

Kaudalna infuzija lokalnog anestetika

18216-12

Kaudalna infuzija opioida

18216-15

Kaudalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-03

Kaudalna infuzija steroida

18216-31

Spinalna injekcija lokalnog anestetika

18216-32

Spinalna injekcija opioida

18230-01

Spinalna injekcija neurolitičkog sredstva

90020-00

Spinalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-04

Spinalna injekcija steroida

18216-18

Spinalna infuzija lokalnog anestetika

18216-21

Spinalna infuzija opioida

18216-24

Spinalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

90028-05

Spinalna infuzija steroida

18233-00

Spinalni krvni peč (patch)

39131-00

Podešavanje epiduralnih elektroda

18234-00

Davanje anestetičkog sredstva oko primarne grane trigeminalnog nerva

18236-00

Davanje anestetičkog sredstva oko periferne grane trigeminalnog nerva

18238-00

Davanje anestetičkog sredstva oko facijalnog nerva

18240-00

Retrobulbarno ili peribulbarno davanje anestetičkog sredstva

18244-00

Davanje anestetičkog sredstva oko vagusnog nerva

18246-00

Davanje anestetičkog sredstva oko glosofaringealnog nerva

18250-00

Davanje anestetičkog sredstva oko spinalnog aksesornog nerva

90023-00

Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih kranijalnih nerava

18290-00

Davanje neurolitičkog sredstva u ostale kranijalne nerve

39100-00

Davanje neurolitičkog sredstva u primarnu granu trigeminalnog nerva

39013-02

Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

39013-03

Davanje neurolitičkog sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

18242-00

Davanje anestetičkog sredstva oko okcipitalnog nerva

18248-00

Davanje anestetičkog sredstva oko freničnog nerva

18252-00

Davanje anestetičkog sredstva oko cervikalnog pleksusa

18254-00

Davanje anestetičkog sredstva oko brahijalnog pleksusa

18256-00

Davanje anestetičkog sredstva oko supraskapularnog nerva

18258-00

Davanje anestetičkog sredstva oko jednog interkostalnog nerva

18260-00

Davanje anestetičkog sredstva oko više interkostalnih nerava

18262-00

Davanje anestetičkog sredstva oko ili ohipogastričnog nerva

18262-01

Davanje anestetičkog sredstva oko ili oingvinalnog nerva

18262-02

Davanje anestetičkog sredstva oko genitofemoralnog nerva

18264-00

Davanje anestetičkog sredstva oko pudendalnog nerva

18266-00

Davanje anestetičkog sredstva oko ulnarnog nerva

18266-01

Davanje anestetičkog sredstva oko radijalnog nerva

18266-02

Davanje anestetičkog sredstva oko medijalnog nerva

18268-00

Davanje anestetičkog sredstva oko obturatornog nerva

18270-00

Davanje anestetičkog sredstva oko femoralnog nerva

18272-00

Davanje anestetičkog sredstva oko safenusnog nerva

18272-01

Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjeg tibijalnog nerva

18272-02

Davanje anestetičkog sredstva oko poplitealnog nerva

18272-03

Davanje anestetičkog sredstva oko suralnog nerva

18274-00

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog cervikalnog nerva

18274-01

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog torakalnog nerva

18274-02

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog lumbalnog nerva

18274-03

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog sakralnog nerva

18274-04

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog kokcigealnog nerva

18276-00

Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog nerva na višestrukim nivoima

90022-00

Davanje anestetičkog sredstva oko drugih perifernih nerava

18278-00

Davanje anestetičkog sredstva oko skiatičkog nerva

18292-00

Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

18280-00

Davanje anestetika oko sfenopalatinog gangliona

18292-01

Davanje neurolitičkog sredstva u sfenopalatini ganglion

39109-00

Gangliotomija trigeminusa radiofrekvencijom

39109-01

Gangliotomija trigeminusa pomoću kompresije balonom

39109-02

Gangliotomija trigeminusa injekcijom

39115-00

Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

39118-00

Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba radiofrekvencijom radi denervacije

39118-01

Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba primenom hladnoće (krio postupcima) radi denervacije

39323-00

Ostale perkutane neurotomije radiofrekvencijom

39323-01

Ostale perkutane neurotomije primenom krio postupaka

39331-00

Endoskopska dekompresija karpalnog kanala

39331-01

Dekompresija karpalnog kanala

52824-00

Krioterapija perifernih grana trigeminusa

90013-00

Biopsija nerva

039332

Neurooftalmološki pregled

039334

Pregled neurohirurga

039336

Procena opšteg stanja pacijenta

039338

Procena neurološkog stanja

039340

Pregled CD skenera/filma

039342

Pregled CD MR / filma

039344

Poređenje dva ili tri CD skenera ili magneta u različitim vremenskim intervalima

039346

Pregled neuroonkologa

039348

Procena EEG nalaza

039350

Procena EMNG nalaza

039352

Procena nalaza VEP

039354

Procena nalaza AEP

039356

Procena nalaza SEP

039358

Prostigminski test

039360

Parenhimski dopler mozga

039362

"Bubble" test - ultrazvuk

039364

Procena snage mišića (MRC)

039366

Određivanje skora mišićne snage (QMGS test)

039368

Određivanje skora mišićne snage, primena ALSFR-R skora

039370

Rankin test

039372

Prošireni skor stepena onesposobljenosti obolelih od multiple skleroze (EDSS)

039374

Ispitivanje autonomnog nervnog sistema

039376

Kvantitativno senzorno testiranje

039378

Somatosenzorni evocirani potencijali

039380

Transkranijalna magnetna stimulacija

039382

Auditivno evocirani potencijali moždanog stabla

 

Drugo poglavlje

PROCEDURE NA ENDOKRINOM SISTEMU

 

90047-00

Aspiracija tiroidne žlezde

30094-01

Perkutana [pomoću igle] biopsija paratiroidnih žlezda

30094-10

Perkutana [pomoću igle] biopsija tiroidne žlezde

030094

Deksametazonski test-skrining

030096

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test) sa određivanjem glikemija

030098

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test) sa određivanjem glikemija i insulina

030100

Glukagonski test sa određivanjem C-peptida

030102

Izrada profila glikemija u 4 tačke

030104

Izrada profila glikemija u 9 tačaka

030106

Korekcija antihiperglikemijske terapije na osnovu profila glikemija u 4 tačke

030108

Korekcija antihiperglikemijske terapije na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

030110

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa tipom 1 dijabetesa na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

030112

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa tipom 2 dijabetesa na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

030114

Korekcija antihiperglikemijske terapije u trudnice sa gestacijskim dijabetesom na osnovu profila glikemija u 9 tačaka

030116

Korekcija insulinske terapije u pacijenata sa tipom 1 dijabetesa na insulinskoj pumpi na osnovu zapisa kontinuiranog glukoznog monitoringa

030118

Korekcija insulinske terapije u trudnice sa tipom 1 dijabetesa na insulinskoj pumpi na osnovu zapisa kontinuiranog glukoznog monitoringa

030120

Skidanje podataka sa aparata za samokontrolu glikemija preko elektronskog čitača

030122

Analiza zapisa kontrole glikemija, ugljenohidratnih jedinica i doza insulina preko elektronske platforme

030124

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na L-S kičmi

030126

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na vratu femura

030128

DXA praćenje BMD u endokrinopatijama na podlaktici

030130

DXA praćenje telesnog sastava u endokrinopatijama

030132

Procena egzoftalmusa upotrebom egzoftalmometra

030134

Procena postojanja vanfiziološke laktacije

030136

Procena postojanja klitoromegalije

030138

Procena volumena i kvaliteta testisa manuelnom metodom

 

Treće poglavlje

PROCEDURE NA OKU I PRIPOJENIM ORGANIMA

 

42503-00

Oftalmološki pregled

30061-02

Uklanjanje površinskog stranog tela sa rožnjače

42668-00

Uklanjanje šavova na rožnjači

42644-00

Incizija rožnjače

42644-04

Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače

42797-01

Zgrušavanje krvi u sudovima rožnjače laserom

42692-00

Ekscizija lezija na limbusu

42650-00

Debridman epitela rožnjače

42667-00

Manipulacija produžnim šavom na rožnjači

30061-03

Uklanjanje površinskog stranog tela sa beonjače

42764-00

Iridotomija

42785-00

Iridotomija laserom

42806-00

Destrukcija lezija na dužici laserom

42785-01

Iridoplastika laserom

42807-00

Laserska fotomidrijaza

42808-00

Laserska fotoiridosinereza

42782-00

Trabekuloplastika laserom

42794-00

Prekidanje šavova na beonjači laserom posle izvršene trabekuloplastike

42788-00

Kapsulotomija sočiva laserom

42791-02

Kortikoliza tkiva sočiva laserom

42791-00

Intrakameralna laserska liza staklastog tela

42791-01

Intrakameralna laserska liza fibrina

42809-00

Destrukcija mrežnjače fotokoagulacijom

42809-01

Reparacija ablacije mrežnjače fotokoagulacijom

42821-00

Okularna transiluminacija

18370-00

Primena botulinskog toksina u očnom kapku

90084-00

Incizija očnog kapka

90090-00

Raskidanje blefarorafije

90091-00

Kantotomija

30071-02

Biopsija očnog kapka

42575-00

Ekscizija ciste na tarzalnoj ploči

30052-01

Reparacija rane na očnom kapku

42584-00

Tarzorafija

42587-00

Korekcija trihijaze krioterapijom, na jednom oku

42587-01

Korekcija trihijaze krioterapijom, na oba oka

42587-02

Korekcija trihijaze laserom, na jednom oku

42587-03

Korekcija trihijaze laserom, na oba oka

42587-04

Korekcija trihijaze elektrolizom, na jednom oku

42587-05

Korekcija trihijaze elektrolizom, na oba oka

42581-00

Kauterizacija ektropiona

42581-01

Kauterizacija entropiona

42866-00

Reparacija ektropiona ili entropiona zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

42866-01

Reparacija ektropiona ili entropiona ostalim procedurama na donjim retraktorima

45626-00

Korekcija ektropiona ili entropiona tehnikom šavova

45626-01

Korekcija ektropiona ili entropiona klinastom resekcijom

42614-01

Sondiranje lakrimalnih prolaza, jednostrano

42615-01

Sondiranje lakrimalnih prolaza, obostrano

42614-02

Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, jednostrano

42615-02

Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, obostrano

42620-00

Okluzija lakrimalnih punktuma čepom

90087-00

Uklanjanje čepa iz punktuma

42596-00

Incizija suzne kesice

42617-00

Incizija tačkica (punktuma)

42622-00

Okluzija suznog punktuma kauterizacijom

30061-04

Uklanjanje površinskog stranog tela sa konjuktive

42824-01

Subkonjunktivna primena leka

42632-01

Incizija konjunktive

42644-03

Uklanjanje dubinskog stranog tela iz konjunktive

42677-00

Kauterizacija konjunktive

42680-00

Krioterapija konjunktive

42676-00

Biopsija konjunktive

42683-00

Ekscizija lezija ili tkiva konjunktive

42632-02

Reparacija laceracije konjunktive

90093-00

Konjunktivoplastika

 

Četvrto poglavlje

PROCEDURE NA UVU I MASTOIDNOJ KOSTI

 

90119-00

Otoskopija

41500-00

Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog kanala bez incizije

30075-28

Biopsija promena spoljašnjeg uva

41506-00

Ekscizija polipa na spoljašnjem uvu

41509-00

Uklanjanje keratoze (keratosis obturans) iz spoljašnjeg slušnog kanala

30052-00

Rekonstrukcija rane spoljašnjeg uva

90111-00

Ostale procedure na spoljašnjem uvu

41650-00

Inspekcija bubne opne, jednostrano

41650-01

Inspekcija bubne opne, obostrano

41647-00

Toaleta uva, jednostrano

41647-01

Toaleta uva, obostrano

9011801

Instilacija leka kroz bubnu opnu u bubnu duplju

9011802

Repozicioni manevar za lečenje benignog paroksizmalnog vertiga

 

Peto poglavlje

PROCEDURE NA NOSU, USTIMA I ŽDRELU

 

41653-00

Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora

41653-01

Ostale dijagnostičke procedure u nosu

41764-00

Endoskopija nosa

41659-00

Odstranjivanje stranog tela nosa

41656-00

Zaustavljanje krvarenja iz zadnjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

41677-00

Zaustavljanje krvarenja iz prednjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

41680-00

Zaustavljanje krvarenja iz nosa krioterapijom

41674-01

Kauterizacija ili dijatermija nosne pregrade

90130-00

Lokalna destrukcija lezija u nosu

41761-00

Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora sa biopsijom

90131-00

Lokalna ekscizija ostalih intranazalnih lezija

30052-03

Reparacija rane nosa

41704-00

Aspiracija i lavaža nazalnih sinusa kroz prirodna ušća

41719-00

Drenaža maksilarnog sinusa kroz alveolu zuba

30278-01

Uklanjanje priraslica na jeziku

30278-02

Lingvalna frenotomija

90134-00

Destrukcija lezija na jeziku

30075-19

Biopsija jezika

30278-00

Lingvalna frenektomija

90135-00

Ekscizija lezija na jeziku

30266-00

Incizija pljuvačnih žlezda ili kanala

30266-02

Uklanjanje kalkulusa iz pljuvačnih žlezda ili kanala

30075-22

Biopsija pljuvačne žlezde ili kanala

30094-09

Perkutana biopsija iglom pljuvačne žlezde ili kanala

30281-00

Labijalna frenotomija

96215-00

Incizija i drenaža lezija u usnoj šupljini

30075-23

Biopsija usne šupljine

30075-24

Biopsija mekog nepca

45799-00

Aspiraciona biopsija vilične ciste

30283-00

Ekscizija ciste u ustima

45831-00

Ekscizija papilarne hiperplazije na nepcu

90141-00

Lokalna ekscizija ili destrukcija lezija na tvrdom nepcu

90141-01

Ekscizija ostalih lezija u ustima

30281-01

Labijalna frenektomija

30052-02

Reparacija rane na usni

41807-00

Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa

30075-25

Biopsija tonzila ili adenoida

90144-00

Ekscizija lezija na tonzilama i adenoidima

41764-02

Fiberoptički pregled farinksa

30061-01

Uklanjanje stranog tela iz farinksa bez incizije

30075-26

Biopsija u farinksu

97011-00

Sveobuhvatni oralni pregled

97012-00

Periodični oralni pregled

97013-00

Delimični oralni pregled

97039-00

Tomografija lobanje ili dela lobanje

97072-00

Fotografski snimak, intraoralni

97073-00

Fotografski snimak, ekstraoralni

97081-00

Cefalometrijska analiza i tumačenje

97082-00

Analiza predviđanja odnosa između veličine zuba i vilice

97086-00

Elektromiografska analiza

97213-00

Lečenje akutne parodontalne infekcije

97222-00

Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za osam ili manje zuba

97222-01

Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za više od osam zuba

97225-00

Nehirurško parodontalno lečenje, koje nije nigde klasifikovano

97231-00

Gingivektomija za osam ili manje zuba

97231-01

Gingivektomija za više od osam zuba

97232-00

Parodontalna režanj operacija za osam ili manje zuba

97232-01

Parodontalna režanj operacija za više od osam zuba

97233-00

Koštana alveolarna hirurška procedura za osam ili manje zuba

97233-01

Koštana alveolarna hirurška procedura za više od osam zuba

97234-00

Koštani alveolarni graft, po jednom zubu ili implantatu

97235-00

Gingivalni graft, po jednom zubu ili implantatu

97236-00

Vođena regeneracija tkiva, po jednom zubu ili implantatu

97237-00

Vođena regeneracija tkiva, uklanjanje membrane

97241-00

Resekcija korena zuba, po jednom korenu

97245-00

Hirurška parodontna procedura, koja nije nigde klasifikovana, po jednom zubu ili implantatu

97311-01

Uklanjanje jednog zuba ili njegovog dela ili delova

97311-02

Uklanjanje dva zuba ili njihovog dela ili delova

97311-03

Uklanjanje tri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-04

Uklanjanje četiri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-05

Uklanjanje od pet do devet zuba ili njihovog dela ili delova

97311-08

Uklanjanje neodređenog broja zuba ili njihovog dela ili delova

97314-01

Postupno uklanjanje jednog zuba

97314-02

Postupno uklanjanje dva zuba

97314-03

Postupno uklanjanje tri zuba

97314-04

Postupno uklanjanje četiri zuba

97322-00

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

97322-01

Uklanjanje svih zuba

97322-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

97322-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

97322-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

97322-05

Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

97323-01

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti

97323-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti

97323-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

97323-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

97324-01

Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

97324-02

Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

97324-03

Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

97324-04

Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

97331-00

Alveolektomija, po segmentu vilice

97338-00

Redukcija labavog ruba tkiva, po segmentu vilice

97341-00

Uklanjanje hiperplastičnog tkiva

97381-00

Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa stimulacijom i pakovanjem

97382-00

Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa dodavanjem ortodontskog aparata za izvlačenje zuba

97384-00

Repozicioniranje dislociranog zuba, po zubu

97385-00

Hirurško repozicioniranje neizniklog zuba

97386-01

Splintiranje pomerenog zuba, po zubu

97387-00

Ponovno umetanje zuba i splintiranje

97388-00

Transplantacija zuba ili zubnog začetka

97399-00

Kontrola postoperativne hemoragije nakon procedure u usnoj duplji

97431-00

Periapikalna kiretaža, po jednom korenu

97432-00

Apikotomija, po jednom korenu

97434-00

Apikalno zatvaranje kanala korena zuba, po jednom kanalu

97663-00

Hirurško uklanjanje zubnog implantata

97666-00

Proteza sa metalnim okvirom pričvršćenim za implantate, po zubu

97669-00

Uklanjanje i ponovno pričvršćivanje proteze fiksirane za implantat, po implantatu

97671-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, bezmetalna, indirektno

97672-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, vinirna (keramička), indirektno

97673-00

Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, metalna, indirektno

97679-00

Priprema uputstva za hirurški implantat

97771-00

Priprema tkiva za uzimanje otiska, po aplikaciji

97772-00

Izrada akrilnog splinta, indirektna

97773-00

Izrada metalnog splinta, indirektna

97774-00

Izrada obturatora

97775-00

Karakterizacija baze proteze

97776-00

Uzimanje otiska za reparaciju proteze

97963-00

Klinička okluzalna analiza koja obuhvata mišićnu i zglobnu palpaciju

97971-00

Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane strukture

97985-00

Izrada oralnog aparata kod dijagnostikovanog hrkanja i opstruktivne apneje u snu

 

Šesto poglavlje

PROCEDURE NA RESPIRATORNOM SISTEMU

 

41764-03

Fiberoptička laringoskopija

41849-00

Laringoskopija

41764-04

Traheoskopija kroz veštački otvor - arteficijelnu stomu

41886-02

Uklanjanje trahealnog stenta

41905-00

Ugradnja trahealnog stenta

41905-01

Zamena trahealnog stenta

41886-00

Uklanjanje stranog tela iz traheje

90167-00

Ekscizija lezije traheje

41880-00

Perkutana traheostomija

41889-00

Bronhoskopija

41889-01

Bronhoskopija kroz veštački otvor - arteficijalnu stomu

41898-00

Fiberoptička bronhoskopija

41892-00

Bronhoskopija sa biopsijom

41895-00

Bronhoskopija sa uklanjanjem stranog tela

41898-01

Fiberoptička bronhoskopija sa biopsijom

41892-01

Bronhoskopija sa ekscizijom lezija

41901-00

Endoskopska resekcija lezija bronha laserom

90163-00

Ostale endoskopske ekscizije na bronhu

41895-01

Uklanjanje endobronhijalnog stenta

41904-00

Bronhoskopija sa dilatacijom

41905-04

Ugradnja endobronhijalnog stenta

41905-05

Zamena endobronhijalnog stenta

18228-00

Intrapleuralna blokada

30090-00

Perkutana biopsija pleure iglom

38812-00

Perkutana biopsija pluća iglom

38800-00

Dijagnostička torakocenteza

38803-00

Terapijska torakocenteza

90179-06

Postupak održavanja traheostome

92046-00

Zamena kanile za traheostomiju

92047-00

Uklanjanje kanile za treheostomiju

 

Sedmo poglavlje

PROCEDURE NA KARDIOVASKULARNOM SISTEMU

 

90202-01

Postavljanje privremene transkutane elektrode pejsmejkera

90203-05

Podešavanje pejsmejkera

32500-00

Mikroinjekcija u venularno crvenilo

32500-01

Višestruke injekcije u varikozne vene

90220-00

Kateterizacija/kanilacija ostalih vena

45027-01

Primena sredstva u vaskularnim anomalijama

45027-00

Kauterizacija vaskularnih anomalija

14100-00

Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, kontinuirana primena lasera, pojedinačni krvni sud

14106-00

Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, pulsna primena lasera, ekstenzivno područje

45030-00

Ekscizija vaskularne anomalije na koži i potkožnom tkivu ili mukoznoj površini, mali zahvat

34500-00

Insercija eksternog arteriovenskog šanta

34500-01

Zamena eksternog arteriovenskog šanta

34506-00

Uklanjanje eksternog arteriovenskog šanta

 

Osmo poglavlje

PROCEDURE NA KRVNOM SISTEMU I NA SISTEMU ORGANA ZA STVARANJE KRVI

 

30081-00

Biopsija koštane srži, hirurška

30084-00

Perkutana biopsija koštane srži, iglom

30087-00

Aspiraciona punkcija koštane srži

30317-00

Ponovna eksploracija limfnog čvora na vratu

90281-00

Incizija limfnog područja

30075-00

Biopsija limfnog čvora

30096-00

Biopsija skalenskog čvora

31423-00

Ekscizija limfnog čvora vrata

31423-01

Regionalna ekscizija limfnih čvorova na vratu

30332-00

Ekscizija limfnog čvora aksile

30329-00

Ekscizija limfnog čvora prepone

 

Deveto poglavlje

PROCEDURE NA DIGESTIVNOM SISTEMU

 

30473-03

Ezofagoskopija

3047331

Fleksibilna fiberoptička ezofagoskopija

41816-00

Rigidna ezofagoskopija

4181601

Rigidna fiberoptička ezofagoskopija

30476-00

Endoskopska primena agensa u nekrvareću leziju jednjaka

30476-01

Endoskopska primena agensa u nekrvareću leziju ezofagogastričnog prelaza

30478-06

Endoskopska primena agensa u krvareću leziju jednjaka

30478-09

Endoskopska primena agensa u krvareću leziju ezofagogastričnog prelaza

30478-10

Ezofagoskopija sa ekstrakcijom stranog tela

41825-00

Rigidna ezofagoskopija sa ekstrakcijom stranog tela

30490-00

Endoskopska ugradnja proteze jednjaka

30490-01

Endoskopska zamena proteze jednjaka

30490-02

Endoskopsko uklanjanje proteze jednjaka

30473-04

Ezofagoskopija sa biopsijom

30478-13

Ezofagoskopija sa ekscizijom lezije

30559-00

Lokalna ekscizija lezije jednjaka

41822-00

Rigidna ezofagoskopija sa biopsijom

41819-00

Ostale endoskopske dilatacije jednjaka

4181901

Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka

41828-00

Neendoskopska dilatacija jednjaka

41831-00

Endoskopska pneumatska dilatacija jednjaka

41832-00

Endoskopska dilatacija jednjaka balonom

30478-07

Endoskopska primena agensa u leziju želuca ili duodenuma

30476-03

Endoskopsko podvezivanje varikoziteta želuca

30075-12

Biopsija želuca

90296-00

Endoskopska kontrola peptičkog ulkusa ili krvarenja

14215-00

Revizija gastričnog prstena

90305-00

Ostale procedure na želucu

30581-01

Eksploracija duodenduma

32095-00

Endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu

30487-00

Insercija tubusa u tanko crevo

92068-00

Endoskopska insercija proteze duodenuma

92068-01

Endoskopska zamena proteze duodenuma

92068-02

Endoskopsko uklanjanje proteze duodenuma

32075-00

Rigidna rektosigmoidoskopija

32084-00

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure

32084-02

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa primenom mastila za obeležavanje

32090-00

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma

32090-02

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa primenom mastila za obeležavanje

90295-00

Endoskopska insercija proteze kolona

90295-01

Endoskopska zamena proteze kolona

90295-02

Endoskopsko uklanjanje proteze kolona

30479-02

Endoskopska terapija debelog creva laserom

90308-00

Endoskopska destrukcija lezija debelog creva

30075-14

Biopsija debelog creva

32075-01

Rigidna sigmoidoskopija sa biopsijom

32078-00

Rigidna sigmoidoskopija sa odstranjenjem ≤ 9 polipa

32081-00

Rigidna sigmoidoskopija sa odstranjenjem ≥ 10 polipa

32084-01

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa biopsijom

32087-00

Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa polipektomijom

32090-01

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa biopsijom

32093-00

Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa polipektomijom

32171-00

Anorektalni pregled

32120-00

Insercija analnog šava zbog anorektalnog prolapsa

32132-01

Skleroterapija zbog prolapsa rektalne sluznice

32166-01

Podešavanje analnog setona

32166-02

Uklanjanje analnog setona

32212-00

Primena formalina u anorektalnu regiju

90295-03

Endoskopska insercija rektalne proteze

90295-04

Endoskopska zamena rektalne proteze

90295-05

Endoskopsko uklanjanje rektalne proteze

90344-00

Primena biološkog lepka u anorektalnom području

90344-01

Primena drugog terapeutskog sredstva u anorektalnom području

32114-00

Rešavanje rektalne strikture transanalnim putem

32147-00

Incizija perianalnog tromba

32174-00

Drenaža intraanalnog apscesa

32174-01

Drenaža perianalnog apscesa

32174-02

Drenaža ishiorektalniog apscesa

90338-00

Incizija rektuma ili anusa

30479-01

Endoskopska terapija rektuma laserom

32135-02

Podvezivanje prolapsa sluznice rektuma gumicom

32135-03

Destrukcija prolapsa sluznice rektuma

90312-00

Elektrokoagulacija tkiva rektuma

90312-01

Krioterapija tkiva rektuma

30071-01

Rektalna aspiraciona biopsija

30075-34

Biopsija anusa

32142-01

Ekscizija analnog polipa

32177-00

Odstranjenje analne bradavice

90315-00

Endoskopska ekscizija lezija ili tkiva anusa

32142-00

Ekscizija analnog kožnog nabora

32153-00

Dilatacija anusa

90313-01

Manuelna redukcija prolapsa rektuma

32132-00

Skleroterapija hemoroida

32135-00

Podvezivanje hemoroida gumicom

32135-01

Destrukcija hemoroida

32138-00

Hemoroidektomija

32138-01

Hemoroidektomija laserom

90316-00

Ostale procedure na anusu

30409-00

Perkutana (zatvorena) biopsija jetre

30439-00

Intraoperativna holangiografija

30440-00

Perkutana transhepatička holangiografija (PTC)

30484-00

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

30484-01

Endoskopska retrogradna holangiografija (ERC)

30492-00

Perkutano postavljanje stenta u bilijarni trakt

30451-00

Druga vrsta zamene bilijarnog stenta

30451-01

Ostala odstranjenja bilijarnog stenta

30451-02

Endoskopska zamena bilijarnog stenta

30451-03

Endoskopsko odstranjenje bilijarnog stenta

30492-02

Perkutano odstranjenje bilijarnog stenta

30484-02

Endoskopska retrogradna pankreatografija (ERP)

30491-04

Endoskopsko uklanjanje stenta pankreasa

30406-00

Abdominalna paracenteza

90347-02

Davanje terapijskog sredstva u peritonealnu šupljinu

90952-00

Incizija trbušnog zida

30075-17

Biopsija trbušnog zida ili pupka

30094-06

Perkutana biopsija intraabdominalne mase iglom

43942-00

Ekscizija epitelnog ostatka oko pupka

43945-00

Ekscizija otvorenog omfalo-enteričnog kanala

43948-00

Ekscizija umbilikalnog granuloma

43987-01

Ekscizija intraabdominalnog neuroblastoma

30403-04

Odloženo zatvaranje granulirajuće abdominalne rane

90331-00

Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu

9033101

Merenje intra-abdominalnog pritiska

11820-00

Panendoskopija putem kapsule sa kamerom

30473-00

Panendoskopija do duodenuma

30473-02

Panendoskopija kroz veštačku stomu

30473-05

Panendoskopija do ileuma

30473-07

Panendoskopija do duodenuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za obeležavanje)

30473-08

Panendoskopija do ileuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za obeležavanje)

30478-00

Panendoskopija do duodenuma sa odstranjenjem stranog tela

30478-14

Panendoskopija do ileuma sa odstranjenjem stranog tela

30478-01

Panendoskopija do duodenuma sa dijatermijom

30478-02

Panendoskopija do duodenuma sa termo-koagulacijom

30478-03

Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom laserom

30478-15

Panendoskopija do ileuma sa dijatermijom

30478-16

Panendoskopija do ileuma sa termo-koagulacijom

30478-17

Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom laserom

30478-20

Panendoskopija do duodenuma sa ostalim koagulacijama

30478-21

Panendoskopija do ileuma sa ostalim koagulacijama

30473-01

Panendoskopija do duodenuma sa biopsijom

30473-06

Panendoskopija do ileuma sa biopsijom

3047361

Endoskopska ultrasonografija sa biopsijom

30478-04

Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom lezija

30478-18

Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom lezija

90335-00

Ostale dijagnostičke procedure na digestivnom sistemu

90335-01

Ostale procedure na digestivnom sistemu

 

Deseto poglavlje

PROCEDURE NA URINARNOM SISTEMU

 

36652-00

Retrogradna ureterorenoskopija

36652-01

Retrogradna ureterorenoskopija sa manipulacijom kalkulusa u bubreg

36654-02

Retrogradna ureterorenoskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega

36604-00

Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju - tehnika interventne radiologije

36607-00

Plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa balon dilatacijom uretera

36649-00

Zamena nefrostomskog katetera

36627-00

Perkutana nefroskopija

36656-00

Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom kamena u bubregu

36656-01

Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom i ekstrakcijom renalnog kamena

36561-00

Zatvorena biopsija bubrega

36654-00

Retrogradna pijeloskopija sa biopsijom bubrega

36821-00

Endoskopska biopsija pijelona (brush)

36624-00

Perkutana nefrostomija

13100-00

Hemodijaliza

13100-01

Intermitentna hemofiltracija

13100-03

Intermitentna hemodiafiltracija

13100-05

Hemoperfuzija

13100-06

Peritonealna dijaliza, kratkoročna

13100-07

Intermitentna peritonealna dializa, dugoročna

13100-08

Kontinuirana peritonealna dijaliza, dugoročna

13110-00

Uklanjanje prebivajućeg peritonealnog katetera radi peritonealne dijalize

90351-00

Uklanjanje privremenog katetera za peritonealnu dijalizu

13104-00

Edukacija i obuka za kućnu dijalizu

90353-00

Test adekvatnosti hemodijalize

90353-01

Test adekvatnosti peritonealne dijalize

90354-00

Ostale procedure na bubregu

36803-00

Ureteroskopija

36860-00

Endoskopski pregled intestinalnog konduita

36860-01

Endoskopski pregled intestinalnog rezervoara

36818-00

Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom - jednostrana

36818-01

Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom - obostrana

36824-00

Endoskopska kateterizacija uretera, jednostrana

36824-01

Endoskopska kateterizacija uretera, obostrana

36821-01

Endoskopsko plasiranje ureteralnog stenta

36821-03

Endoskopska zamena ureteralnog stenta

36833-01

Endoskopsko uklanjanje ureteralnog stenta

36803-02

Endoskopska manipulacija kalkulusa u ureteru (ureterorenoskopski)

36806-02

Endoskopska ekstrakcija kalkulusa iz uretera (ureterorenoskopski)

36608-00

Perkutana zamena ureteralnog stenta

90367-00

Zamena katetera ureterostomije

36830-00

Endoskopska incizija orificijuma uretera

36806-00

Endoskopska biopsija uretera

36821-02

Endoskopska (brush) biopsija uretera

36812-00

Cistoskopija

36812-01

Cistoskopija kroz arteficijalnu stomu

36800-00

Kateterizacija mokraćne bešike

36800-01

Zamena stalnog urinarnog katetera

36800-03

Uklanjanje stalnog urinarnog katetera

36800-02

Zamena katetera cistostome

36833-00

Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike

36842-00

Endoskopsko ispiranje krvnih ugrušaka iz mokraćne bešike

36851-00

Endoskopsko davanje lekova u zid mokraćne bešike

37041-00

Perkutana aspiracija mokraćne bešike iglom

37011-00

Perkutana cistotomija [cistostomija]

30075-10

Biopsija mokraćne bešike

36836-00

Endoskopska biopsija mokraćne bešike

37339-01

Parauretralna injekcija bulking materijala zbog stres-inkontinencije kod muškaraca

90363-00

Ostale dijagnostičke procedure na mokraćnoj bešici

37315-00

Uretroskopija

36811-00

Endoskopsko ugrađivanje uretralne proteze

36811-01

Endoskopsko plasiranje stenta uretre

37318-00

Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz uretre

37321-00

Meatotomija spoljašnjeg otvora uretre

36815-01

Endoskopska destrukcija kondiloma u uretri

37318-01

Endoskopska dijatermija uretre

37318-02

Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri

37318-03

Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri - laser

37854-00

Endoskopsko lečenje valvule zadnje uretre

30075-31

Biopsija uretre

37318-04

Endoskopska biopsija uretre

35523-00

Ekscizija karunkula uretre

37300-00

Plasiranje uretralne sonde

37303-00

Dilatacija stenoze uretre

36546-00

Vantelesna litotripsija šok-talasima [ESWL]

 

Jedanaesto poglavlje

PROCEDURE NA MUŠKIM GENITALNIM ORGANIMA

 

30094-08

Perkutana biopsija semenih kesica iglom

30628-00

Perkutana aspiracija hidrocele

37604-00

Eksploracija skrotalnog sadržaja, jednostrano

37604-02

Eksploracija skrotalnog sadržaja sa biopsijom, jednostrano

37438-00

Parcijalna ekscizija lezije na skrotumu

13221-00

Priprema sperme za postupke medicinski asistirane reprodukcije

13251-00

Intracitoplazmatična injekcija spermatozoida

30094-07

Perkutana biopsija testisa (iglom)

30644-07

Ekscizija lezije testisa

30631-00

Ekscizija hidrocele

37613-00

Epididimektomija, jednostrana

37616-00

Mikrohirurška vazo-vazostomija, jednostrana

37815-00

Pregled penisa - hipospadija, pregled testom za erekciju

13290-00

Prikupljanje uzorka sperme pomoću uređaja

37415-00

Injekcija sredstva u penis

90402-00

Incizija penisa

30663-00

Kontrola krvarenja nakon cirkumcizije

30653-00

Cirkumcizija (obrezivanje) muškarca

 

Dvanaesto poglavlje

GINEKOLOŠKE PROCEDURE

 

35518-00

Punkcija ciste jajnika

35703-00

Test prohodnosti jajovoda

35630-00

Dijagnostička histeroskopija

35503-00

Ubacivanje intrauterinog uloška (IUD)

35506-00

Zamena intrauterinog uloška (IUD)

35506-02

Uklanjanje intrauterinog uloška

35633-02

Histeroskopija sa kateterizacijom jajovoda

35633-00

Razdvajanje intrauterinih priraslica

35634-00

Resekcija septuma uterusa histeroskopijom

35622-00

Endoskopska ablacija endometrijuma

35620-00

Biopsija endometrija

35640-00

Dilatacija cervikalnog kanala i kiretaža materice

35640-01

Kiretaža materice bez dilatacije cervikalnog kanala

35640-03

Sukciona kiretaža materice

35643-03

Dilatacija i evakuacija sadržaja materice

35633-01

Polipektomija materice histeroskopijom

16511-00

Primena serklaža na grlić materice

16512-00

Skidanje konca serklaža

35539-02

Laserska destrukcija promena na grliću materice

35608-00

Kauterizacija promena na grliću materice

35608-01

Ostale procedure destrukcije promena na grliću materice

35646-00

Radikalna dijatermija promena na grliću materice

35647-00

Široka ekscizija zone trensformacije omčicom

35608-02

Biopsija grlića materice

35611-00

Polipektomija grlića materice

35618-01

Konusna biopsija grlića materice laserom

35640-02

Dilatacija grlića materice

35539-04

Vaginoskopija

35614-00

Kolposkopija

35507-00

Destrukcija bradavica vagine

35539-01

Laserska destrukcija lezija vagine

90437-00

Ostale destrukcije lezija vagine

35539-03

Biopsija vagine

35557-00

Ekscizija lezije vagine

35554-00

Dilatacija vagine

35569-00

Proširenje vaginalnog ulaza (introitusa)

35507-01

Destrukcija bradavica vulve

35539-00

Laserska destrukcija lezija vulve

90439-00

Ostale destrukcije lezija vulve

35520-00

Lečenje apscesa Bartolinijeve žlezde

90446-00

Ostale incizije na vulvi i perineumu

35615-00

Biopsija vulve

30075-38

Biopsija perineuma

35513-00

Lečenje ciste Bartolinijeve žlezde

90440-00

Ekscizija lezija vulve

35500-00

Ginekološki pregled

13200-00

Potpomognute reproduktivne tehnike uz korišćenje lekova za stimulaciju ovulacije

13203-00

Folikulometrija sa verifikacijom ovulacije u stimulisanim ciklusima i za arteficijalnu inseminaciju

13206-00

Potpomognute reproduktivne tehnike kod nestimulisane ovulacije ili ovulacije stimulisane klomifen citratom

13209-00

Planiranje i koordinacija postupka biomedicinski potpomognute oplodnje kod pacijentkinje (bračnog para)

13212-00

Transvaginalna aspiracija oocita

13212-01

Transabdominalna aspiracija oocita

13215-00

Intratubarni transfer gameta, GIFT

13215-01

Intrauterini embriotransfer

13215-02

Intratubarni embriotransfer

13215-03

Ostale procedure reproduktivne medicine

 

Trinaesto poglavlje

PROCEDURE U AKUŠERSTVU

 

16600-00

Dijagnostička amniocenteza

16603-00

Biopsija horionskih čupica

90460-00

Amnioskopija

16514-01

Eksterni CTG monitoring fetusa

 

Četrnaesto poglavlje

PROCEDURE NA MUSKULOSKELETNOM SISTEMU

 

52102-00

Odstranjenje igle, zavrtnja ili žice iz maksile, mandibule ili zigomatične kosti

53400-00

Imobilizacija preloma maksile bez postavljanja splinta

53403-00

Imobilizacija preloma mandibule bez postavljanja splinta

45825-01

Ekscizija egzostoze maksile ili mandibule

90603-01

Sekvestrektomija mandibule

48945-00

Artroskopija ramena

48948-01

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela u ramenu

48945-01

Artroskopska biopsija ramena

48948-00

Artroskopski debridman ramena

48903-00

Dekompresija subakromijalnog prostora

48951-00

Artroskopska dekompresija subakromijalnog prostora

47462-00

Zatvorena repozicija preloma ključne kosti

47003-00

Zatvorena repozicija iščašenja ključne kosti

47009-00

Zatvorena repozicija iščašenja ramena

47423-00

Imobilizacija preloma proksimalnog dela humerusa

47444-00

Imobilizacija preloma tela humerusa

47453-00

Imobilizacija preloma distalnog dela humerusa

90539-00

Insercija proteze za ruku

49118-00

Artroskopija lakta

49121-01

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela lakta

49118-01

Artroskopska biopsija lakta

49109-00

Artroskopska sinovijektomija lakta

47426-00

Zatvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa

47447-00

Zatvorena repozicija preloma tela humerusa

47456-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa

47018-00

Zatvorena repozicija iščašenja lakta

47024-00

Zatvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba

47360-00

Imobilizacija preloma distalnog dela radijusa

47360-01

Imobilizacija preloma distalnog dela ulne

47378-00

Imobilizacija preloma tela radijusa

47378-01

Imobilizacija preloma tela ulne

47387-00

Imobilizacija preloma tela radijusa i ulne

47363-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa

47381-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa

47385-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem

47405-00

Zatvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa

47363-01

Zatvorena repozicija preloma distalnog dela ulne

47381-01

Zatvorena repozicija preloma tela ulne

47385-01

Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem

47396-00

Zatvorena repozicija preloma olekranona

47390-00

Zatvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne

47024-02

Zatvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba

90541-00

Zatvorena repozicija razdvojenih epifiza radijusa ili ulne

46363-00

Opuštanje tetivne ovojnice šake

46450-00

Tenoliza tetive ekstenzora šake

46453-00

Tenoliza tetive fleksora šake

46456-00

Perkutana tenotomija prsta na ruci

46519-00

Incizija i drenaža srednjeg palmarnog, tenarnog ili hipotenarnog prostora šake

46522-00

Incizija i drenaža tetivne ovojnice fleksora prsta na ruci

46525-00

Incizija i drenaža kod paronihija šake

90544-00

Presecanje adhezija šake

90545-00

Incizija mekih tkiva šake

48406-13

Osteotomija karpalne kosti

48409-13

Osteotomija karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom

46348-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 1 prst ruke

46351-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 2 prsta na ruci

46354-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 3 prsta na ruci

46357-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 4 prsta na ruci

46360-00

Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, ≥ 5 prstiju

47933-00

Ekscizija egzostoze sa kosti šake

48406-14

Ostektomija karpalne kosti

48409-14

Ostektomija karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom

47300-00

Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci

47300-01

Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47303-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci

47303-01

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47312-00

Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci

47312-01

Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47315-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci

47315-01

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47306-00

Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci

47306-01

Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47309-00

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci

47309-01

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47318-00

Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci

47318-01

Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47321-00

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci

47321-01

Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom

47030-00

Zatvorena repozicija iščašenja karpusa

47030-02

Zatvorena repozicija iščašenja karpometakarpalnog zgloba

47036-00

Zatvorena repozicija iščašenja interfalangealnog zgloba šake

47042-00

Zatvorena repozicija iščašenja metakarpofalangealnog zgloba

90547-00

Rekonstrukcija mišića ili fascije šake, neklasifikovana na drugom mestu

90548-00

Ostali plastično-hirurški postupci na šaci

46438-00

Zatvorena fiksacija čekićastog prsta

46441-00

Otvorena reparacija čekićastog prsta

46442-00

Otvorena repozicija zglobnog preloma čekićastog prsta

46494-00

Ekscizija gangliona šake

46495-00

Ekscizija mukozne ciste prsta šake

46495-01

Ekscizija gangliona distalnog dela prsta šake

46498-00

Ekscizija gangliona tetivne ovojnice fleksora šake

46500-00

Ekscizija gangliona dorzalne strane ručnog zgloba

46502-00

Ekscizija rekurentnog gangliona dorzalne strane ručnog zgloba

50352-00

Imobilizacija iščašenog zgloba kuka

47516-01

Zatvorena repozicija preloma femura

47525-00

Zatvorena repozicija iskliznuća epifize glave femura

47543-00

Imobilizacija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije

47552-00

Imobilizacija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije

47561-00

Imobilizacija preloma tela tibije gipsom

47576-00

Imobilizacija preloma fibule

47579-00

Imobilizacija preloma patele

90551-00

Postavljanje proteze za nogu

49557-00

Artroskopija kolena

49560-00

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz kolena

49557-01

Artroskopska biopsija kolena

49557-02

Artroskopska ekscizija ruba ili nabora meniskusa kolena

49558-00

Artroskopska toaleta zgloba kolena

49560-03

Artroskopska meniscektomija zgloba kolena

30114-00

Ekscizija Bekerove (Baker) ciste

47054-00

Zatvorena repozicija iščašenja zgloba kolena

47057-00

Zatvorena repozicija iščašenja patele

47546-00

Zatvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije

47555-00

Zatvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije

47564-00

Zatvorena repozicija preloma tela tibije

47564-01

Zatvorena repozicija frakture fibule

47567-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma tela tibije

49721-00

Imobilizacija Ahilove tetive

47606-00

Imobilizacija preloma petne kosti

47606-01

Imobilizacija iščašenja petne kosti

47606-02

Imobilizacija preloma talusa

47627-00

Imobilizacija preloma tarzusa

47606-03

Imobilizacija iščašenja talusa

47633-00

Imobilizacija preloma metatarzusa

47594-00

Imobilizacija preloma skočnog zgloba, neklasifikovano na drugom mestu

49700-00

Artroskopija skočnog zgloba

49703-02

Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz skočnog zgloba

47912-00

Incizija stopala zbog paronihije

49700-01

Artroskopska biopsija skočnog zgloba

49703-01

Artroskopska obrada osteofita skočnog zgloba

49866-00

Neurektomija u području stopala

47609-00

Zatvorena repozicija preloma petne kosti

47609-02

Zatvorena repozicija preloma talusa

47612-00

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti

47612-06

Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa

47621-00

Zatvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba

47597-00

Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba

47663-00

Zatvorena repozicija preloma članka palca na nozi

47672-00

Zatvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi

47063-00

Zatvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba

47069-00

Zatvorena repozicija iščašenja prsta na nozi

47609-06

Zatvorena repozicija iščašenja petne kosti

47612-02

Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem

47609-04

Zatvorena repozicija iščašenja talusa

47612-04

Zatvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem

49718-01

Reparacija Ahilove tetive

50124-01

Primena sredstva u zglob ili neku drugu sinovijsku šupljinu, neklasifikovana na drugom mestu

90560-00

Primena drugog sredstva u meko tkivo, neklasifikovana na drugom mestu

50124-00

Aspiracija zgloba ili neke druge sinovijske šupljine, neklasifikovana na drugom mestu

90563-00

Aspiracija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

30225-00

Ponovna insercija drena za drenažu apscesa mekog tkiva

47927-00

Odstranjenje klina, zavrtnja ili žice, neklasifikovano na drugom mestu

47927-01

Odstranjenje klina, zavrtnja ili žice iz femura

47930-01

Odstranjenje ploče, šipke ili klina iz femura

47948-00

Odstranjenje spoljašnjeg uređaja za fiksaciju

50309-00

Prilagođavanje prstena fiksatora kosti ili sličnog uređaja

47930-00

Odstranjenje ploče, šipke ili klina, neklasifikovano na drugom mestu

50100-00

Artroskopija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu

30068-00

Odstranjenje stranoga tela iz mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu

30223-03

Incizija i drenaža apscesa mekog tkiva

30224-00

Perkutana drenaža apscesa mekog tkiva

90568-01

Incizija burze, neklasifikovana na drugom mestu

90568-02

Incizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

90571-00

Razdvajanje adhezija mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu

30075-01

Biopsija mekog tkiva

30094-00

Perkutana biopsija mekih tkiva (iglom)

30107-00

Ekscizija gangliona, neklasifikovana na drugom mestu

30023-00

Ekscizijski debridman mekog tkiva

30107-01

Ekscizija male burze

31350-00

Ekscizija lezije mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

90575-00

Ekscizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu

90582-01

Ušivanje tetive, neklasifikovano na drugom mestu

90590-00

Rekonstrukcija vezivne ovojnice tetive ili puleja, neklasifikovana na drugom mestu

90593-00

Ostali dijagnostički postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani na drugom mestu

90593-01

Ostali postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani na drugom mestu

90594-00

Ostali dijagnostički postupci na kostima ili zglobovima, neklasifikovani na drugom mestu

90595-00

Ostali postupci na muskuloskeletnom sistemu, neklasifikovani na drugom mestu

 

Petnaesto poglavlje

DERMATOLOŠKE I PROCEDURE PLASTIČNE HIRURGIJE

 

30010-00

Previjanje opekotine, manje od 10% površine tela je previjeno

30014-00

Previjanje opekotine, 10% i više posto površine tela je previjeno

30055-00

Previjanje rane

30207-00

Primena sredstva u lezijama na koži

90660-00

Primena sredstva u koži i potkožnom tkivu

30061-00

Uklanjanje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva bez incizije

30216-00

Aspiracija hematoma iz kože i potkožnog tkiva

30216-01

Aspiracija apscesa iz kože i potkožnog tkiva

30216-02

Ostale aspiracije iz kože i potkožnog tkiva

38285-00

Insercija potkožno implantiranog uređaja za monitoring

38285-01

Revizija potkožno implantiranog uređaja za monitoring

38286-00

Uklanjanje potkožno implantiranog uređaja za monitoring

39134-01

Insercija potkožno implantiranog neurostimulatora

39135-00

Uklanjanje potkožno implantiranog neurostimulatora

45019-00

Hemijska abrazija celog lica

96210-00

Eksterna primena živog organizma na kožu

30064-00

Uklanjanje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva incizijom

30223-00

Incizija i drenaža hematoma kože i potkožnog tkiva

30223-01

Incizija i drenaža apscesa kože i potkožnog tkiva

30223-02

Ostale incizije i drenaže kože i potkožnog tkiva

90661-00

Ostale incizije kože i potkožnog tkiva

90677-00

Ostale procedure fototerapije, na koži

30190-00

Laserska terapija lezija na licu ili vratu

30192-00

Ostale destrukcije lezija na koži

30195-00

Kiretaža lezije na koži, pojedinačna lezija

30195-01

Kiretaža lezije na koži, višestruke lezije

30195-02

Laserska terapija lezija na koži, pojedinačna lezija

30195-03

Laserska terapija lezija na koži, višestruke lezije

30195-04

Krioterapija lezija na koži, pojedinačna lezija

30195-05

Krioterapija lezija na koži, višestruke lezije

30195-06

Elektroterapija lezija na koži, pojedinačna lezija

30195-07

Elektroterapija lezija na koži, višestruke lezije

30205-00

Krioterapija lezija koje zahvataju kožu i hrskavicu, pojedinačna lezija

52034-00

Krioterapija lezija oralne mukoze

45025-00

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na vratu

45025-01

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na jednoj estetskoj oblasti lica

45025-02

CO2 lasersko obnavljanje površine kože na ostalim oblastima

45021-00

Abrazivna terapija kože na jednoj estetskoj oblasti lica

90662-00

Laserski tretman tetovaže

90663-00

Ligatura dermalnih dodataka

30071-00

Biopsija kože i potkožnog tkiva

30186-00

Uklanjanje bradavice sa tabana

30186-01

Uklanjanje bradavice sa dlana

30189-00

Uklanjanje moluske (molluscum contagiosum)

30189-01

Uklanjanje ostalih bradavica

31205-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti

31230-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu očnog kapka

31230-01

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu nosa

31230-02

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu uva

31230-03

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu usne

31230-04

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu prsta šake

31230-05

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu genitalija

31235-00

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti na glavi

31235-01

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu vrata

31235-02

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu šake

31235-03

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu noge

31235-04

Ekscizija lezije(a) na koži i potkožnom tkivu stopala

30017-01

Obrada opekotine sa ekscizijom, manje od 10% površine tela je obrađeno ili ekscidirano

90686-00

Obrada opekotine bez ekscizije

90665-00

Obrada kože i potkožnog tkiva sa ekscizijom

90686-01

Obrada kože i potkožnog tkiva bez ekscizije

90666-00

Uklanjanje alografta

90666-01

Uklanjanje alografta sa opekotine

90668-00

Uklanjanje sintetičkog transplantata kože

90668-01

Uklanjanje sintetičkog transplantata kože sa opekotine

30099-00

Ekscizija sinusa na koži i potkožom tkivu

31205-01

Ekscizija čira na koži i potkožom tkivu

46516-00

Obrada nokta na prstu šake

46516-01

Uklanjanje nokta na prstu šake

46528-00

Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu šake

46531-00

Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu šake

46534-00

Radikalna ekscizija ležišta nokta na prstu šake

47906-00

Obrada nokta na prstu stopala

47906-01

Uklanjanje nokta na prstu stopala

47915-00

Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu stopala

47916-00

Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu stopala

47918-00

Radikalna ekscizija ležišta uraslog nokta na prstu stopala

30180-00

Parcijalna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

30183-00

Totalna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

31245-00

Ekstenzivna ekscizija aksilarnih znojnih žlezda

31245-01

Ekstenzivna ekscizija interglutealnih znojnih žlezda

31245-02

Ekstenzivna ekscizija inguinalnih znojnih žlezda

31245-03

Ekstenzivna ekscizija kože i potkožnog tkiva kod sikoze, od lica do vrata

45653-00

Operacija rinofime šejving (shaving) tehnikom

90669-00

Ekscizija kože za transplantat

30026-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti, površinska

30029-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu ostalih oblasti, koja uključuje meko tkivo

30032-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu lica ili vrata, površinska

30035-00

Reparacija rane na koži i potkožnom tkivu lica ili vrata, koja uključuje meko tkivo

46486-00

Primarna reparacija nokta ili ležišta nokta

46489-00

Sekundarna reparacija nokta ili ležišta nokta

90670-00

Alograft

90670-01

Alograft za opekotinu

90672-00

Sintetički transplantat kože

90672-01

Sintetički transplantat kože za opekotinu

45400-00

Transplantat parcijalne debljine kože za malu granulirajuću oblast - površinu

45485-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na očnom kapku

45485-01

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na nosu

45485-02

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na usni

45485-03

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na uvu

45486-02

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na ostalim oblastima lica

45487-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na prstu stopala

45488-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na prstu šake

45488-01

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na palcu

45406-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se < 3% površine tela pokriva transplantatom

45409-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 3% i < 6% površine tela pokriva transplantatom

45412-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 6% i < 9% površine tela pokriva transplantatom

45415-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 9% i < 12% površine tela pokriva transplantatom

45460-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 15% i < 20% površine tela pokriva transplantatom

45483-00

Transplantat parcijalne debljine kože za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 80% površine tela pokriva transplantatom

45439-00

Mali transplantat parcijalne debljine kože za ostale oblasti

45448-01

Mali transplantat parcijalne debljine kože za nos

45448-02

Mali transplantat parcijalne debljine kože za usnu

45448-03

Mali transplantat parcijalne debljine kože za uvo

45448-04

Mali transplantat parcijalne debljine kože za vrat

45448-05

Mali transplantat parcijalne debljine kože za šaku

45448-06

Mali transplantat parcijalne debljine kože za palac

45448-07

Mali transplantat parcijalne debljine kože za prst šake

45448-08

Mali transplantat parcijalne debljine kože za genitalije

45448-09

Mali transplantat parcijalne debljine kože za ostale oblasti lica

45448-10

Mali transplantat parcijalne debljine kože za stopalo

45448-11

Mali transplantat parcijalne debljine kože za prst stopala

45451-14

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na vratu

45451-15

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na šaci

45451-16

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na palcu

45451-17

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na prstu šake

45451-18

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na genitalijama

45451-19

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima

45451-20

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima lica

45451-21

Transplantat kože pune debljine za opekotinu na celom licu

45451-00

Transplantat kože pune debljine na očnom kapku

45451-01

Transplantat kože pune debljine na nosu

45451-02

Transplantat kože pune debljine na usni

45451-03

Transplantat kože pune debljine na uvu

45451-04

Transplantat kože pune debljine na vratu

45451-05

Transplantat kože pune debljine na šaci

45451-06

Transplantat kože pune debljine na palcu

45451-07

Transplantat kože pune debljine na prstu šake

45451-08

Transplantat kože pune debljine na genitalijama

45451-09

Transplantat kože pune debljine na ostalim oblastima

45451-24

Transplantat kože pune debljine na ostalim oblastima lica

45451-25

Transplantat kože pune debljine na celom licu

45451-26

Transplantat kože pune debljine na stopalu

45451-27

Transplantat kože pune debljine na prstu stopala

45018-00

Transplantat dermisa

45200-00

Lokalni režanj kože ostalih oblasti

45206-00

Lokalni režanj kože očnog kapka

45206-01

Lokalni režanj kože nosa

45206-02

Lokalni režanj kože usne

45206-03

Lokalni režanj kože uva

45206-04

Lokalni režanj kože vrata

45206-05

Lokalni režanj kože šake

45206-06

Lokalni režanj kože palca

45206-07

Lokalni režanj kože prsta šake

45206-08

Lokalni režanj kože genitalija

45206-09

Lokalni režanj kože ostalih oblasti lica

45206-10

Lokalni režanj kože stopala

45206-11

Lokalni režanj kože prsta stopala

45221-01

Direktni udaljeni režanj kože, prvi stadijum

45224-01

Direktni udaljeni režanj kože, drugi stadijum

45560-00

Transplantacija kose

90673-00

Korekcija sindaktilije

90674-00

Replantacija skalpa

90675-00

Ostale reparacije kože i potkožnog tkiva

45506-00

Revizija ožiljka na licu dužine 3 cm i manje

45506-01

Revizija ožiljka na vratu dužine 3 cm i manje

45512-00

Revizija ožiljka na licu dužine više od 3 cm

45512-01

Revizija ožiljka na vratu dužine više od 3 cm

45515-00

Revizija ožiljka na ostalim oblastima dužine 7 cm i manje

45518-00

Revizija ožiljka na ostalim oblastima dužine više od 7 cm

45239-00

Revizija lokalnog režnja kože

45239-01

Revizija direktnog udaljenog režnja kože

45239-02

Revizija indirektnog udaljenog režnja kože

30676-00

Incizija pilonidalnog sinusa ili ciste

30676-01

Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste

30679-00

Primena sredstva u pilonidalnom sinusu ili cisti

90676-00

Ostale procedure na koži i potkožnom tkivu

45566-01

Injekcija u tkivni ekspander

90606-00

Uklanjanje facijalnog implantata

45617-00

Redukcija gornjeg očnog kapka

45620-00

Redukcija donjeg očnog kapka

45665-02

Klinasta ekscizija uva pune debljine

45665-00

Klinasta ekscizija usne pune debljine

45668-00

Vermilionektomija

30165-00

Lipektomija prednjeg trbušnog zida

30168-00

Lipektomija, jedna ekscizija

30171-00

Lipektomija, dve ili više ekscizija

30177-00

Lipektomija prednjeg trbušnog zida, radikalna

45018-04

Nabavka masnog tkiva za graft putem odvojene incizije

45584-00

Liposukcija

45048-03

Ekscizija limfoedematoznog tkiva noge i stopala

45018-01

Transplantat kože i masnog tkiva

45018-02

Transplantat masnog tkiva

45656-00

Kompozitni transplantat za nos

45656-01

Kompozitni transplantat za uvo

45656-02

Kompozitni transplantat za očni kapak

45656-03

Kompozitni transplantat za ostale oblasti

45018-03

Transplantat fascije

45009-01

Lokalni mišićni režanj

45588-00

Meloplastika, obostrana

45588-01

Lifting čela i obrva, obostrano

45629-00

Transplantat za simblefaron

45623-00

Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa suturom

45623-01

Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa fascijalnim slingom

45623-02

Korekcija ptoze na očnom kapku resekcijom ili produženjem levator mišića

45623-03

Korekcija ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama levator mišića

45623-04

Korekcija ptoze na očnom kapku tarzalnom tehnikom

45659-00

Korekcija klempavog uva

45659-01

Ostale korekcije deformiteta eksternog uva

45051-01

Ostale rekonstrukcije kontura sa implantatom

45647-00

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti

45647-01

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom hrskavice

45647-02

Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti i hrskavice

45497-00

Kompletna revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom

45498-00

Revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom, prvi stadijum

45499-00

Revizija režnja slobodnog tkiva liposukcijom, drugi stadijum

90659-00

Ekscizija režnja tkiva za monitoring

45689-00

Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, jednostrana

45689-01

Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, obostrana

45045-02

Ekscizija arteriovenske malformacije usne

45797-01

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja ušne proteze

45797-02

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja orbitalne proteze

45797-03

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze nosa, parcijalna

45797-04

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze nosa, totalna

45797-05

Procedura oseointegracije, fiksiranje potkožne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze udova

45794-01

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja ušne proteze

45794-02

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja orbitalne proteze

45794-03

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze nosa, parcijalna

45794-04

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze nosa, totalna

45794-05

Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze udova

45599-00

Totalna resekcija obe strane mandibule

45611-00

Mandibularna kondilektomija

45597-00

Totalna resekcija obe maksile

45782-00

Repozicija čeone kosti, jednostrano

45782-01

Repozicija čeone kosti sa parcijalnom orbitalnom repozicijom, jednostrano

45767-00

Intrakranijalna korekcija hipertelorizma

45776-00

Intrakranijalna korekcija orbitalne distopije

45608-04

Rekonstrukcija mandibule koštanom distrakcijom

52122-00

Parcijalna rekonstrukcija maksile

 

Šesnaesto poglavlje

PROCEDURE NA DOJKAMA

 

31536-00

Lokalizacija lezija na dojkama

90721-00

Manuelni pregled dojke

45546-00

Intradermalno bojenje kože zbog prikaza bradavice ili areole

31533-00

Biopsija dojke iglom

90720-00

Ostale procedure na dojkama

 

Sedamnaesto poglavlje

PROCEDURE RADIOLOŠKE ONKOLOGIJE

 

15000-00

Zračna terapija, frakcija, površinska terapija, jedno polje

15003-00

Zračna terapija, frakcija, površinska terapija, dva i više polja

15100-00

Zračna terapija, frakcija, ortovoltaža, jedno polje

15103-00

Zračna terapija, frakcija, ortovoltaža, dva i više polja

15224-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, jedno polje, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

15239-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, dva i više polja, linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta

15254-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, jedno polje, linearni akcelerator dualnog modaliteta

1525401

Radiološki tretman, megavoltažni, konvencionalan radioterapija, palijativna

1525402

Radiološki tretman, megavoltažni, konvencionalan radioterapija, radikalna

15269-00

Zračna terapija megavoltažna, frakcija, dva i više polja, linearni akcelerator dualnog modaliteta

1526901

Radiološki tretman, megavoltažni, konformalna radioterapija, palijativna

1526902

Radiološki tretman, megavoltažni, konformalna radioterapija, radikalna

1526903

Radiološki tretman, megavoltažni, IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy)

8178800

Radiološki tretman, megavoltažni, na Kobalt (Co) uređajima

1527000

Radiološki tretman megavoltažni, VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)

1527200

Radiološki tretman megavoltažni, Adaptivna radioterapija

1527300

Radiološki tretman megavoltažni, Adaptivna radioterapija sa MRI

1527400

Radiološki tretman sa respiratornim gejtingom

1527600

Radiološki tretman sa Tumor tracking sistemima za praćenje položaja tumora u realnom vremenu

1528500

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

1528700

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa 4D CBCT imidžingom

1528900

Radiološki tretman, IGRT (Image Guided RadioTherapy) sa iterativnim CBCT imidžingom

1529100

Radiološki tretman, SGRT (Surface Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

1529300

Radiološki tretman, EMGRT (Electromagnetic Guided RadioTherapy) sa CBCT imidžingom

15600-00

Stereotaksična radioterapija, pojedinačna doza

15600-01

Stereotaksična radioterapija, frakcionirana

1560011

Radioneurohirurška procedura na Gama nožu

15600-02

Zračenje polovine tela

15600-03

Zračenje celog tela

15600-04

Zračenje cele kože

8178900

Zračenje krvi i produkata krvi

15303-00

Brahiterapija, intrauterina, malom brzinom doze

15304-00

Brahiterapija, intrauterina, velikom brzinom doze

15311-00

Brahiterapija, intravaginalna, malom brzinom doze

15312-00

Brahiterapija, intravaginalna, velikom brzinom doze

15319-00

Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, malom brzinom doze

15320-00

Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, velikom brzinom doze

90764-00

Brahiterapija, intrakavitarna, malom brzinom doze

90764-01

Brahiterapija, intrakavitarna, velikom brzinom doze

9076411

Brahiterapija epifarinksa velikom brzinom doze (HDR)

9076412

Brahiterapija bronha, traheje, velikom brzinom doze (HDR)

9076413

Brahiterapija jednjaka velikom brzinom doze (HDR)

9076414

Brahiterapija anorektuma velikom brzinom doze (HDR)

9076415

Brahiterapija bilijarnog trakta velikom brzinom doze (HDR)

15327-00

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, malom brzinom doze

15327-01

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, pulsirajućom brzinom doze

15327-02

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, malom brzinom doze

15327-03

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, pulsirajućom brzinom doze

15327-04

Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, < 10 izvora

15327-05

Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, ≥ 10 izvora

15327-06

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u jednoj ravni, velikom brzinom doze

15327-07

Brahiterapija sa implantacijom privremenih vodiča izvora u više ravni ili volumnom implantacijom, velikom brzinom doze

15338-00

Brahiterapija, prostata

15360-00

Brahiterapija, intravaskularna

15339-00

Uklanjanje zatvorenog radioaktivnog izvora

15012-00

Brahiterapija, oko

90766-00

Brahiterapija sa upotrebom površinskih aplikatora, ostale oblasti

16003-00

Primena terapijske doze itrijuma 90

16009-00

Primena terapijske doze joda 131

16012-00

Primena terapijske doze fosfora 32

16015-00

Primena terapijske doze stroncijuma 89

16018-00

Primena terapijske doze 153 SM-Lexidronana (Samarijum)

90960-00

Primena terapijske doze ostalih otvorenih radioizotopa

15342-00

Izrada i primena radioktivnih i drugih površinskih mulaža

15351-00

Izrada i primena očnog aplikatora

90765-00

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, jednostavna

90765-01

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, srednje kompleksna

90765-02

Izrada i podešavanje uređaja za imobilizaciju, kompleksna

90765-03

Izrada i podešavanje prilagođenih zaštita (blokova)

90765-04

Izrada i podešavanje drugih dodataka za radioterapiju

9076510

Priprema, podešavanje i korišćenje uređaja (ABC - Active Breathing Coordinator, RPM - Real-time Position Management i sličnih sistema) za kontrolu respiratornih pokreta u predtretmanu (priprema pacijenta) i tokom sprovođenja radiološkog tretmana

15500-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, jednostavno

15503-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, srednje kompleksno

15506-00

Određivanje zračnog polja pomoću simulatora, kompleksno

15506-01

Virtuelna simulacija - određivanje zračnog polja pomoću CT stimulatora

15506-02

Određivanje i verifikacija zračnog polja za radioterapiju modulisanim intenzitetom [IMRT]

15509-00

Određivanje zračnog polja pomoću dijagnostičke rendgenske jedinice

15550-00

Određivanje zračnog polja za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radioterapiju [3D-CRT]

8179800

Određivanje zračnog polja, manuelno

8179801

Repozicioniranje izocentra i verifikacija plana zračenja na simulatoru

8179802

Registracija i ko-registeracija

8179803

Delineacija tumora i volumena (GTV, CTV, PTV,...)

8179804

Delineacija organa u riziku

8179805

Delineacija opštih struktura

8179806

Delineacija sa fuzijom istih ili različitih imidžing modaliteta

8179807

Kreiranje objektiva sa limitima i preskripcija IMRT plana

8179808

Delineacija tumora i volumena (GTV, CTV, PTV...) i dodatnih volumena za planiranje terapije i evaluaciju tretmana u IMRT, VMAT i SBRT tehnikama

8179809

Delineacija organa u riziku i dodatnih struktura za planiranje i evaluaciju tretmana u IMRT, VMAT i SBRT tehnici

15518-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna

15521-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, srednje kompleksna

15524-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna

15524-01

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za intezitetski modulisanu radijacionu terapiju [IMRT]

1552402

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za VMAT terapiju

1552403

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za VMAT terapiju sa opcijom respiratornog gejtinga i/ili korišćenjem 4D imidžinga

15527-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna

15530-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, srednje kompleksna

15533-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna

15536-00

Planiranje brahiterapije, jednostavno

15536-01

Planiranje brahiterapije, srednje kompleksno

15536-02

Planiranje brahiterapije, kompleksna

15539-00

Planiranje brahiterapije prostate

15541-00

Planiranje brahiterapije, intravaskularna

15556-00

Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3D-CRT]

15556-01

Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa za preciznu trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3D-CRT]

8179900

Verifikacija plana zračenja i repozicioniranja na simulatoru

8179901

Verifikacija plana zračenja i pozicioniranja PORTAL uređajem

8179902

Verifikacija plana zračenja gamagrafijom

8179903

Verifikacija IMRT segmenata sa PORTAL uređajem

8179904

Dozimetrijska verifikacija IMRT plana - verifikacija fluens mapa apsolutna dozimetrija kompjuterizovanim sistemima

8179910

Dozimetrijska verifikacija IMRT plana - apsolutna dozimetrija

8179912

Verifikacija VMAT plana zračenja - PORTAL dozimetrija

8179914

Dozimetrijska verifikacija VMAT plana - apsolutna dozimetrija

8179916

Dozimetrijska verifikacija VMAT plana - dozimetrijska provera plana nezavisnim kompjuterizovanim sistemima

8179918

QA radioterapijskog plana zračenja. Kalkulacija plana korišćenjem drugog kalkulacionog algoritma ili nezavisnog sistema za planiranje terapije, Second hand kalkulacija uslova zračenja

8179905

In vivo (in vivo) verifikacija na akceleratoru

8179906

In vivo (in vivo) verifikacija doza u brahiterapiji

8179907

Rendgen verifikacija aplikatora pre i posle brahiterapijskog tretmana

8179908

Rekonstrukcija aplikatora implantata i reprezentativnih tačaka

8179909

Pregled radioterapijskog plana

8180008

Pregled i analiza VMAT ili SBRT plana, uključujući sve pojedinačne i kombinovane (zbirne) planove SBRT, VMAT, IMRT i planove za konformalnu terapiju

8180010

Pregled i analiza 4D VMAT, 4D SBRT plana ili plana gde se koristi gejting, uključujući sve pojedinačne i kombinovane (zbirne) planove SBRT, VMAT, IMRT i planove za konformalnu terapiju

8180012

Pregled i analiza MV i kV planarnog imidžinga, uključujući: MV i kV imidžing po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji

8180014

Pregled i analiza kV CBCT imidžinga, uključujući analizu kV CBCT imidžinga po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji. Referentni imaging za poređenje je CT za planiranje terapije

8180016

Pregled i analiza kV CBCT imidžinga u respiratori-gejting tretmanu, uključujući analizu kV CBCT imidžinga po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja ako postoji ili odstupanja od predefinisanog respiratornog ciklusa

8179918

Pregled i analiza iterativnog CBCT imidžinga, uključujući analizu iterativnog kV CBCT imidžinga po frakciji sa procenom odstupanja pozicioniranja u bilo kojoj fazi dnevnog tretmana

8179000

Insercija intrauterine tube

8179001

Insercija dve intrauterine tube - Medison (Madison) sistem

8179002

Insercija ovoidnih tuba sa ili bez ovoidne zaštite

8179003

Insercija protraktora

8179004

Insercija ring aplikatora

8179005

Insercija igala za kombinovani intersticijalni-intrakavitarni tretman

8179006

Insercija Norman-Simon (Norman Simon) aplikatora

8179200

Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za brahiterapiju vulve

8179201

Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za intersticijalnu brahiterapiju dojke

8179202

Implantacija fleksibilnih implanata za intersticijanu brahiterapiju jezika i poda usne duplje

8179203

Implantacija rigidnih i fleksibilnih implanata za tumore mekih tkiva

 

Osamnaesto poglavlje

NEINVAZIVNE, KOGNITIVNE I OSTALE PROCEDURE, KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU

 

96020-00

Procena integriteta kože

8182000

Dermoskopski pregled kože, jedna lezija

8182001

Dermoskopski pregled kože, više lezija

8182002

Dijagnostikovanje mikoloških oboljenja Vudovom (Wood) metodom

8182003

Dijagnostički pregled imunofluorescentnom tehnikom

8182004

Obrada materijala fluorescencijom

92001-00

Ostale fiziološke procene

9200101

Pregled novorođenčeta

96008-00

Neurološka procena

96009-00

Procena funkcije sluha

96010-00

Procena funkcije gutanja

96011-00

Procena glasa

96012-00

Procena govora

9601201

Defektološka anamneza i observacija

9601202

Kontrolni pregled logopeda

96013-00

Procena rečitosti

96014-00

Procena jezičkih sposobnosti

96018-00

Procena vaskularnog sistema

96019-00

Biomehanička procena

92500-00

Rutinska preoperativna anesteziološka procena

92500-02

Hitna preoperativna anesteziološka procena

96021-00

Procena samostalnosti

96022-00

Procena održavanja zdravlja ili oporavka

96024-00

Procena potrebe za uređajem ili opremom koja služi kao pomoć

96025-00

Revizija uređaja ili opreme koja služi kao pomoć

96026-00

Procena ishrane/dnevnog unosa hrane

96027-00

Procena uzimanja propisanih lekova

96028-00

Procena upravljanja domaćinstvom

96029-00

Procena upravljanja finansijama

96030-00

Situaciona/profesionalna procena i procena okruženja

96031-00

Procena roditeljskih veština

96032-00

Psihosocijalna procena

96034-00

Procena uzimanja alkohola i ostalih droga (lekova)

96175-00

Mentalna/bihejvioralna procena

96023-00

Procena starenja

96035-00

Genetska procena

96037-00

Ostale procene, konsultacije ili evaluacije

96184-00

Testiranje razvoja

96186-00

Pastoralna procena

11000-00

Elektroencefalografija (EEG)

11003-00

Elektroencefalografija (EEG) duža od 3 sata

92011-00

Video i radiotelemetrijsko prikazivanje elektroencefalograma (EEG)

11012-00

Elektromiografija (EMG)

11012-01

Studije sprovodljivosti na jednom nervu

11012-02

Studije sprovodljivosti na jednom nervu pomoću elektromiografije

11015-00

Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 nerva

11015-01

Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 nerva sa elektromiografijom

11018-00

Studije sprovodljivosti na 4 ili više nerva

11018-01

Studije sprovodljivosti na 4 ili više nerva sa elektromiografijom

11018-02

Studije sprovodljivosti sa elektromiografijom pojedinačnih vlakana i mišića

11021-00

Elektromiografija sa kvantitativnom kompjuterskom analizom

1102101

Određivanje motorne tačke mišića i primena botulinskog toksina kroz koncentričnu iglenu elektrodu za aplikaciju leka

1102102

Ispitivanje refleksa treptanja (blink-refleks)

1102103

Test na tetaniju

1102104

Bulbokavernozni refleks

1102105

Određivanje gustine vlakana (fiber density)

1102106

Makroelektromiografija

1102107

Analiza obrta amlitude

11021-01

Ponavljajući testovi neuromuskularne sprovodljivosti

11021-02

Ponavljajući testovi neuromuskularne sprovodljivosti sa kvantitativnom kompjuterskom analizom elektromiografije

11024-00

Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 1 ili 2 studije

11027-00

Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 3 ili više studija

11211-00

Ispitivanje privikavanja na tamu

92018-00

Ispitivanje kolornog vida

96038-00

Merenje oštrine vida

96039-00

Test kontrastne osetljivosti

11221-00

Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, obostrana

11224-00

Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, jednostrana

8183200

Procena oštrine vida

8183201

Procena kontrastne osetljivosti

8183202

Procena razlikovanja boja

8183203

Procena funkcionalnosti vida-vidne efikasnosti

8183204

Vizuo-motorna procena

8183205

Procena potencijalne oštrine vida

8183206

Procena prilagodljivosti na tamu (adaptometrija)

8183207

Druge procene funkcije vida

8183210

Procena deformacije centralnog vidnog polja na Amsler mreži

8183211

Procena vidnog polja, konfrontacijom

8183212

Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija

8183213

Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija, celokupno polje

8183214

Procena vidnog polja, manuelna, druge vrste

8183215

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom

8183216

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom, celokupno polje

8183217

Procena vidnog polja, kompjuterizovanim perimetrom, druge vrste

8183218

Druge vrste procene vidnog polja

8183220

Procena (optičkih karakteristika) trenutno korišćenih naočara

8183221

Procena akomodacije, opseg, amplituda i druge vrste procene

8183222

Procena akomodacije

8183223

Procena akomodacije, druge vrste

8183224

Procena refrakcije, objektivna, automatizovana (automatizovana refraktometrija)

8183225

Procena refrakcije, objektivna, ručna (retinoskopija)

8183226

Procena refrakcije, subjektivna

8183227

Procena refrakcije, druge vrste

8183230

Procena opšteg izgleda oka i adneksa

8183231

Procena usklađenosti pravaca vidnih osovina između očiju

8183232

Procena usklađenosti pravaca vidnih osovina/koja uključuje snimanje

8183233

Procena funkcije ekstraokularnih mišića

8183234

Merenje funkcije ekstra-okularnih mišića koje uključuje tehnike snimanja

8183235

Procena konvergencije

8183236

Procena konvergencije, proksimalna

8183237

Procena konvergencije, akomodativna

8183238

Procena konvergencije, druge

8183239

Procena pokreta očiju tipa tzv. glatko praćenje (posmatranog objekta)

8183240

Procena pokreta očiju, sakadični - trzajni pokreti

8183241

Procena pokreta očiju, konvergentno-divergentnih

8183242

Procena pokreta očiju, vestibularno-okularni refleks (VOR)

8183243

Procena pokreta očiju, optokinetički nistagmus (OKN)

8183244

Procena pokreta očiju, održavanje fiksacije

8183245

Procena nistagmusa

8183246

Procena binokularne funkcije (retinalna korespondencija, simultana percepcija, fuzija, stereo vid,supresija)

8183247

Procena binokularne funkcije, fuzija

8183248

Procena binokularne funkcije, stereo vid

8183249

Procena binokularne funkcije, supresija

8183250

Procena binokularnog vida, simultana percepcija

8183251

Procena diplopije

8183252

Druge procene okularne pokretljivosti i binokularne funkcije

8183260

Pregled/procena očne duplje

8183261

Pregled/procena očnog kapka

8183262

Pregled/procena očne jabučice

8183263

Pregled/procena suznog filma

8183264

Pregled/procena prednjeg segmenta, konjunktiva

8183265

Pregled/procena prednjeg segmenta, rožnjača

8183266

Pregled/procena prednjeg segmenta, prednja komora

8183267

Pregled/procena prednjeg segmenta, dužica

8183268

Pregled/procena prednjeg segmenta, sočivo

8183269

Pregled/procena prednjeg segmenta, ostalo

8183270

Merenje prednjeg segmenta posebnim instrumentima, rožnjača (topografija ili aberometrija ili pahimetrija ili biomehaničke karakteristike)

8183271

Pregled/procena zadnjeg segmenta

8183272

Merenje/procena intra-okularnog pritiska

8183273

Pregled/procena zenice, izgled

8183274

Pregled/procena zenice, reakcije

8183275

Procenjivanje okularne fotografije, prednji segment

8183276

Procenjivanje okularne fotografije, zadnji segment

8183278

Procenjivanje okularne fotografije, druge (npr. optička koherentna tomografija - OCT)

8183279

Ultrasonografski pregled/procena, A sken

8183280

Ultrasonografski pregled/procena, B sken

8183281

Ultrasonografski pregled, ostalo (ultrazvučna biomikroskopija/UBM)

8183282

Druge anatomska i fiziološke procene oka i adneksa

8183290

Elektroretinografija, pregled/procena (ERG)

8183292

Elektrookulografija pregled/procena (EOG)

8183293

Pregled/procena elektronistagmografija (ENG)

8183294

Pregled/procena elektromiografija (EMG)

8183295

Analiza pokreta oka uz pomoć infracrvenog zračenja

8183296

Video analiza pokreta oka

8183297

Druge vrste procene funkcije oka

8183300

Drugi oftalmološki pregledi/procene

8183301

Oftalmološka optička intervencija, recept, naočare

8183302

Oftalmološka optička intervencija, recept, prizme

8183303

Oftalmološka optička intervencija, recept, kontaktna sočiva

8183304

Oftalmološka optička intervencija, recept, ostalo

8183305

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, naočare

8183306

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

8183307

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, prizme

8183308

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, kontaktna sočiva

8183309

Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, ostalo

8183310

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, naočare

8183311

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

8183312

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, prizme

8183313

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, kontaktna sočiva

8183314

Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, ostalo

8183315

Oftalmološka optička intervencija, ostalo

8183320

Vežba, konvergencije

8183321

Vežba, divergencija

8183322

Vežba fuzione amplitude

8183323

Vežba relativne fuzione vergence

8183324

Vežba fuzije, ostalo

8183325

Vežba, antisupresiona

8183326

Vežba, akomodacija

8183327

Oftalmološka okluzija, u cilju vizuelno-senzornog razvoja-tretmana ambliopije

8183328

Oftalmološka okluzija, u cilju oslobađanja od subjektivnih tegoba (dvostruke slike, anizeikonija...)

8183329

Druge vežbe i intervencije prilikom okluzije

8183330

Vežba za osobe sa oštećenjem vida, trening ekscentričnog gledanja

8183331

Vežba za osobe sa oštećenjem vida, osvetljavanje

8183332

Rehabilitacija za sa oštećenjem vida, vizuelna pomagala osobe sa oštećenjem vida, vizuelna pomagala

8183333

Rehabilitacija, oštećenje vida, ostalo

8183334

Rehabilitacija vezana za vožnju (prevoznih sredstava)

8183335

Rehabilitacija, neurološki poremećaji

8183336

Rehabilitacija, vestibularna

8183337

Rehabilitacija treningom, kompenzacijski položaj glave

8183338

Rehabilitacija treningom, vizuo-motorni

8183339

Intervencija treningom, sportski vid

8183340

Intervencija treningom, vizuelne ergonomija

8183341

Druge intervencije rehabilitacijom ili treningom

8183342

Intervencija uz upotrebu dijagnostičkih oftalmoloških lekova

8183343

Intervencija uz upotrebu terapeutskih oftalmoloških lekova 1833

8183344

Oftalmološka optička intervencija, recept, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne oštrine (slabovidost)

96040-00

Manualna perimetrija, jednostrana

96041-00

Manualna perimetrija, obostrana

96042-00

Merenje akomodacije

96043-00

Merenje refrakcije

11200-00

Test provokacije kod glaukoma

11203-00

Tonografija zbog glaukoma

11204-00

Elektroretinografija (ERG)

11205-00

Elektrookulografija (EOG)

11210-00

Pattern elektroretinografija

11212-00

Pregled očnog dna

11235-00

Pregled oka sa citološkim otiskom rožnjače

11240-01

Parcijalna koherentna interferometrija

8183500

Kornealna aberometrija

8183501

Aberometrija celokupnog optičkog sistema oka

8183502

Pupilometrija

92015-00

Vizuelni evocirani potencijali (VEP)

92016-00

Tonometrija

96044-00

Merenje pokretljivosti oka i binokularne funkcije

11309-00

Audiometrija, vazdušna sprovodljivost, standardna tehnika

11309-01

Audiometrija, vazdušna sprovodljivost koristeći vizuelno pojačanje

11312-00

Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, standardna tehnika

11312-02

Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, koristeći vizuelno pojačanje

8183601

Procentualni gubitak sluha po Fauleru (Fowler)

8183602

Demaskiranje agravacije i simulacije nagluvosti

8183603

Ispitivanje sluha zvučnim viljuškama

11315-01

Govorna audiometrija: test diskriminacije reči

11315-02

Govorna audiometrija: test diskriminacije reči, sa pozadinskim šumom

96045-00

Ponavljajući govorni test

8183800

Fonijatrijski pregled bolesnika

8183801

Akustička registracija i analiza glasa

8183802

Videoendomikrostroboskopija

8183803

Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova

8183804

Magnetofonsko snimanje govora

8183805

Test zamorljivosti glasa

96046-00

Test razmicanja reči (SSW)

96047-00

Test filtriranog govora

96048-00

Test sintetičke identifikacije rečenice (SSI test)

96049-00

Test fuzije reči

11300-00

Audiometrija, evocirani potencijali moždanog stabla

96050-00

Audiometrija, evocirani kortikalni potencijali

96051-00

Evocirani potencijali u mirovanju

96173-00

Audiometrija, električnim auditornim odgovorom moždanog stabla

11303-00

Elektrokohleografija ekstratimpaničkom metodom

11304-00

Elektrokohleografija transtimpaničkom metodom

11324-00

Timpanometrija standardnim probnim tonom

11324-01

Timpanometrija visoko frekventnim probnim tonom

96052-00

Prag akustičkog refleksa

96053-00

Test opadanja akustičkog refleksa

96054-00

Test disfunkcije Eustahijeve tube

96055-00

Test osetljivosti na mala pojačanja intenziteta tona [SISI]

96056-00

Alternirajući biauralni test ravnoteže glasnoće [ABLB]

96057-00

Test razlikovanja nivoa maskiranja

96058-00

Test opadanja osetljivosti tona

96059-00

Ostali psihoakustički testovi

11306-00

Ostale audiometrije

11321-00

Merenje glicerolom izazvanih promena u funkciji kohlee

11332-00

Ispitivanje otoakustičke emisije izazvane klikom

11332-01

Ispitivanje otoakustičke emisije kao produkta distorzije

11332-02

Ostala ispitivanja otoakustičkih emisija

11333-00

Kalorički test labirinta

11336-00

Simultani bitermalni kalorički test labirinta

11339-00

Elektronistagmografija (ENG)

8184500

Infracrvena video nistagmoskopia

8184501

Infracrvena video nistagmografija

8184502

Pozicionirajući test

8184503

Test subjektivnog vizuelnog vertikalnog (ili horizontalnog)

8184504

Vestibulospinalni testovi - Rombergov (Romberg), "past pointing"

8184505

Test spontanog nistagmusa sa Frenzelovim naočarima i fiksacionog nistagmusa

8184506

Vestibulookularni testovi: "head impulse" i "head shaking" test

96063-00

Evaluacija vestibularne funkcije rotirajućom stolicom

96064-00

Ostali testovi vestibularne funkcije

92026-00

Studije funkcije nosa

96065-00

Merenje ili maskiranje šuma (tinitusa)

11503-00

Merenje snage disajnih mišića uključujući transdijafragmalne ili ezofagealne pritiske

11503-01

Merenje snage disajnih mišića prilikom različitog volumena pluća

11503-02

Merenje izdržljivosti ili zamora disajnih mišića

11503-03

Merenje snage disajnih mišića pre i nakon intravenske injekcije placeba i antiholinesteraznih materija

11503-04

Test opterećenja u svrhu procene respiratornog statusa

11503-05

Spiroergometrija sa vežbanjem

11500-00

Bronhospirometrija

11503-06

Merenje funkcije nervus frenikusa

11503-07

Merenje plućne rastegljivosti

11503-08

Određivanje parcijalnog pritiska ugljen dioksida u arterijskoj krvi ili srčanog autputa, metodom ponavljanih udisaja

11503-09

Merenje otpora prednjih nosnica ili ždrela

11503-10

Merenje razmene gasova

11503-11

Merenje difuzijskog kapaciteta pluća za ugljen-monoksid

11503-12

Merenje totalnog plućnog volumena

11503-13

Merenje disajnog ili plućnog otpora

11503-14

Merenje ventilatornog i/ili okluzijskog pritiska kao odgovor na progresivnu hiperkapniju i hipoksiju

11503-15

Merenje odnosa ventilacije i perfuzije pomoću metode višestruke eliminacije inertnih gasova

11503-16

Kontinuirano posmatranje plućne funkcije tokom 6 i više sati

11503-17

Inhalacioni provokativni test

1150371

Inhalacioni provokacioni testovi - specifičnim alergenima

11503-18

Testovi distribucije ventilacije

11503-19

Simulirani visinski test

11506-00

Ostala merenja respiratorne funkcije

1150601

Određivanje azot-oksida u izdahnutom vazduhu

1150602

Dobijanje indukovanog sputuma inhalacijom aerosola

11512-00

Kontinuirano merenje odnosa između protoka i volumena tokom izdisaja ili udisaja

8184900

Bronhodilatatorni test

8184901

Oksimetrija

11600-03

Praćenje sistemskog arterijskog pritiska

11614-00

Pregled i snimanje (sonografija) intrakranijalne arterijske cirkulacije korišćenjem transkranijalnog doplera

11602-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta pri odmaranju, korišćnjem CW doplera ili pulsnog doplera

11604-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta korišćenjem pletizmografije

11605-00

Ispitivanje i snimanje perifernih vena donjih ekstremiteta za vreme i posle vežbanja, koristeći fotopletizmografiju infracrvenim zracima

11610-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i sonografija krvnih sudova donjih ekstremiteta

11611-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i procena izgleda talasa krvnih sudova gornjih ekstremiteta

11612-00

Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska pri odmaranju i posle vežbanja na donjim ekstremitetima

11708-00

Ambulatorno kontinuirano EKG snimanje

11709-00

Holter ambulatorno kontinuirano EKG snimanje

11710-00

Ambulatorni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 20 sekundi pre i 15 sekundi posle svakog aktiviranja

11711-00

Ambulatorni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 30 sekundi posle svakog aktiviranja

11722-00

Ugradivi rekorder za praćenje srčanog rada aktiviran od strane pacijenta

11700-00

Ostale elektrokardiografije (EKG)

11713-00

Snimanje prosečnog signala EKG-a

11718-00

Testiranje ostalih ugrađenih pejsmejkera

11721-03

Testiranje atrioventrikularnog sekvencijalnog, visoko osetljivog ili antitahikardijalnog srčanog pejsmejkera

11727-00

Testiranje ugrađenog srčanog defibrilatora

11615-00

Merenje periferne temperature (na prstu)

11712-00

Kardiovaskularni stres test -test opterećenja

11724-00

Testiranje uspravljanja - "tilt table" test

8185700

Kapilaroskopija

92057-00

Telemetrija

13839-00

Vađenje krvi u dijagnostičke svrhe

13842-00

Intraarterijska kanilacija za gasnu analizu krvi

11800-00

Test motiliteta jednjaka

11810-00

Merenje gastroezofagealnog refluksa uključujući 24-časovno praćenje kiselosti (Ph)

11830-00

Analna manometrija

11830-01

Merenje anorektalnog senzibiliteta

11830-02

Merenje refleksa sfingtera rektuma

11833-00

Merenje motoričke latencije pudendalnog i spinalnog živca

11833-01

Elektromiografija karličnog dna i analnog sfinktera

30493-00

Bilijarna manometrija

8185900

Merenje intraabdominalnog pritiska

92091-00

Test želudačne sekrecije

11903-00

Cistometrografija

11912-00

Cistometrografija sa merenjem pritiska u rektumu

11915-00

Cistometrografija sa elektromiografijom uretralnog sfinktera

11917-00

Cistometrografija sa jednim ili više merenja

11919-00

Cistometrografija sa kontrastnom mikcionom cistoretrografijom

11906-00

Profilometrija pritiska u uretri

11909-00

Profilometrija pritiska u uretri sa elektromiografijom uretralnog sfinktera

11900-00

Merenje protoka urina

11921-00

Test ispiranja mokraćne bešike

92128-00

Merenje urinarne manometrije

92130-00

Papanikolau test

12500-00

Određivanje volumena krvi postupcima nuklearne medicine

12533-00

Urea izdisajni test obeležen ugljenikom

1253301

Izdisajni testovi motiliteta želuca

1253302

Izdisajni test funkcije pankreasa

1253303

Izdisajni testovi funkcije jetre

12000-00

Test kožne osetljivosti sa ≤ 20 alergena

12003-00

Test kožne osetljivosti sa ≥ 21 alergena

12012-00

Epikutani test flasterima sa manje od ukupnog broja alergena koji se nalaze u standardnoj bateriji testova

12015-00

Epikutani test flasterima sa svim alergenima koji se nalaze u standardnoj bateriji

12018-00

Epikutani test flasterima sa ≤ 50 alergena

12021-00

Epikutani test flasterima sa ≥ 51 alergena

92204-00

Neinvazivni dijagnostički testovi, merenja ili istraživanja, neklasifikovano na drugom mestu

96066-00

Preventivno savetovanje ili podučavanje

96067-00

Savetovanje ili podučavanje o ishrani/dnevnom unosu hrane

96068-00

Savetovanje ili podučavanje o gubitku sluha ili poremaćajima sluha

96069-00

Savetovanje ili podučavanje o gubitku vida ili vidnim poremećajima

96070-00

Savetovanje ili podučavanje o glasu, govoru, rečitosti ili jeziku

96071-00

Savetovanje ili podučavanje o pomagalima ili uređajima za prilagođavanje

96072-00

Savetovanje ili podučavanje o propisanim/samoizabranim lekovima

96073-00

Savetovanje ili podučavanje o štetnosti supstanci koje uzrokuju zavisnost

96074-00

Savetovanje ili podučavanje o zavisnosti o kockanju i klađenju

96075-00

Savetovanje ili podučavanje o brizi o samom sebi

96076-00

Savetovanje ili podučavanje o održavanju zdravlja i oporavku

96079-00

Situaciono/profesionalno savetovanje ili podučavanje

96080-00

Savetovanje ili podučavanje o planiranju porodice, pripremanju za roditeljstvo

96088-00

Genetsko savetovanje ili podučavanje

96089-00

Podučavanje o pravima i mogućnostima pacijenta

96090-00

Ostala savetovanja ili podučavanja

47540-00

Primena zavoja kuka

47540-01

Primena zavoja ramena

47708-00

Primena gipsanog midera

90531-00

Trakcija, neklasifikovana na drugom mestu

92139-00

Neinvazivno postavljanje stimulatora koštanog rasta

96091-00

Izrada uređaja ili opreme za pomoć ili prilagođavanje

96092-00

Primena, nameštanje, prilagođavanje ili zamena pomagala ili uređaja za prilagođavanje

96093-00

Popravak pomagala ili uređaja za prilagođavanje

96094-00

Uklanjanje pomagala ili uređaja za prilagođavanje

96096-00

Oralna nutritivna podrška

96097-00

Enteralna nutritivna podrška

96098-00

Parenteralna nutritivna podrška

92002-00

Rehabilitacija od alkohola

92003-00

Detoksikacija od alkohola

92004-00

Rehabilitacija i detoksikacija od alkohola

92005-00

Rehabilitacija od droga

92006-00

Detoksikacija od droga

92007-00

Rehabilitacija i detoksikacija od droga

92008-00

Kombinovana rehabilitacija od alkohola i droga

92009-00

Kombinovana detoksikacija od alkohola i droga

92010-00

Kombinovana rehabilitacija i detoksikacija od alkohola i droga

96100-00

Psihodinamska terapija

96101-00

Kognitivna bihejvioralna terapija

96104-00

Muzikoterapija

96176-00

Bihejvioralna terapija

96177-00

Interpersonalna psihoterapija

96180-00

Ostale psihoterapije ili psihosocijane terapije

96181-00

Terapija umetnošću

96182-00

Biblioterapija

96183-00

Narativna terapija

96185-00

Suportativna psihoterapija, neklasifikovana na drugom mestu

8187400

Rehabilitacioni tretman disfonija

8187401

Rehabilitacija rinolalija

8187402

Rehabilitacija afonija

8187403

Fonijatrijske vežbe - vežbe disanja

8187404

Fonijatrijske vežbe - vežbe relaksacije

8187405

Fonijatrijske vežbe - vežbe postavljanja glasa

8187406

Vežbe fonacije

8187407

Vežbe artikulacije

8187408

Artikulacioni tretman

8187409

Korekcioni tretman poremećaja govora

8187410

Vežbe za postizanje tonične ujednačenosti

8187411

Uvežbavanje ezofagusnog govora

8187412

Instalacija vazduha u jednjak kod laringektomisanih pacijenata

8187413

Uputstvo za rad i savet roditeljima deteta oštećenog glasa

8187414

Surdopedagoški pregled i utvrđivanje govornih mana

96134-00

Uvežbavanje glasa

96135-00

Uvežbavanje veština govora

96136-00

Uvežbavanje veština tečnog govora

96137-00

Uvežbavanje jezičkih veština

96112-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa senzornom /senzo-motornom/senzo-neuralnom funkcijom

96115-00

Terapija mišića lica/temporomandibularnog zgloba vežbanjem

96116-00

Terapija očnih mišića vežbanjem

96117-00

Terapija mišića jednjaka vežbanjem

96118-00

Terapija ramenog zgloba vežbanjem

96119-00

Terapija grudnih ili trbušnih mišića vežbanjem

96120-00

Terapija mišića leđa ili vrata vežbanjem

96121-00

Terapija mišića ruku vežbanjem

96122-00

Terapija lakatnog zgloba vežbanjem

96123-00

Terapija mišića ruku, ručnog zgloba ili zglobova prstiju vežbanjem

96124-00

Terapija zgloba kuka vežbanjem

96125-00

Terapija mišića karličnog dna vežbanjem

96126-00

Terapija mišića nogu vežbanjem

96127-00

Terapija zgloba kolena vežbanjem

96128-00

Terapija mišića stopala, nožnog zgloba ili zglobova prstiju vežbanjem

96129-00

Terapija celog tela vežbanjem

96130-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa položajem tela/mobilnošću/pokretom

96131-00

Uvežbavanje veština u aktivnostima povezanim sa premeštanjem

96132-00

Uvežbavanje veština u vezi za sluhom

96133-00

Uvežbavanje veština binokularnog vida

96138-00

Vežbe disanja u lečenju bolesti respiratornog sistema

96139-00

Terapija kardiorespiratornog/kardiovaskularnog sistema vežbanjem

96142-00

Uvežbavanje veština korišćenja uređaja ili opreme za pomoć

22065-00

Terapija hladnoćom

8188000

Tretman Bioptron lampom

92178-00

Terapija toplotom

92199-00

Ekstrakorporalna litotripsija šok-talasima (ESWL) na mestima koja nisu na drugom mestu klasifikovana

96152-00

Biofidbek

96154-00

Terapijski ultrazvuk

96155-00

Terapija stimulacijom, neklasifikovana na drugom mestu

92143-00

Vakcinacija protiv kolere

92144-00

Vakcinacija protiv tifusne i paratifusne groznice

92146-00

Davanje toksoida difterije

92147-00

Vakcinacija protiv pertusisa

92148-00

Davanje toksoida tetanusa

92149-00

Davanje kombinovane vakcine difterija-tetanus-pertusis (DTP)

92150-00

Davanje vakcine protiv dečje paralize

92151-00

Vakcinacija protiv besnila

92152-00

Vakcinacija protiv žute groznice

92153-00

Vakcinacija protiv morbila

92154-00

Vakcinacija protiv zauški

92155-00

Vakcinacija protiv rubeole

92156-00

Davanje vakcine protiv morbila-zauški-rubeole (MMR)

92157-00

Vakcinacija protiv virusnih bolesti neklasifikovanih na drugom mestu

92158-00

Profilaktička vakcinacija protiv obične prehlade

92159-00

Profilaktička vakcinacija protiv gripa

92160-00

Profilaktička vakcinacija protiv virusnog encefalitisa kojeg prenose artropode

92161-00

Profilaktička vakcinacija protiv ostalih bolesti

92162-00

Primena tetanusnog antitoksina

92163-00

Primena botulinskog antitoksina

92164-00

Primena ostalih antitoksina

92165-00

Vakcinacija protiv pneumokoka

92166-00

Vakcinacija protiv meningokoka

92167-00

Vakcinacija protiv Haemophilus influenzae-e tipa B

92168-00

Vakcinacija protiv hepatitisa B

92169-00

Vakcinacija protiv hepatitisa A

92170-00

Vakcinacija protiv Q groznice

92171-00

Ostale vakcinacije ili inokulacije

92172-00

Pasivna imunizacija sa normalnim imunoglobulinom

92173-00

Pasivna imunizacija sa Rh(D) imunoglobulinom

92174-00

Pasivna imunizacija varičela-zoster imunoglobulinom

92175-00

Pasivna imunizacija imunoglobulinom besnila

92176-00

Pasivna imunizacija hepatitis B imunoglobulinom

92177-00

Pasivna imunizacija citomegalovirus imunoglobulinom

92179-00

Imunizacija zbog alergije

9217901

Desenzibilizacija na inhalacione alergene - klasička (subkutane injekcije)

9217902

Desenzibilizacija na inhalacione alergene - sublingvalna ili oralna

9217903

Desenzibilizacija na lekove

92180-00

Imunizacija zbog autoimune bolesti

96195-00

Davanje ostalih alergena

96195-01

Primena ostalih alergena po brzom protokolu

96195-02

Primena ostalih alergena po izrazito brzom protokolu

22055-00

Perfuzija organa

8188700

Rinoalergološka terapija autovakcinom - pojedinačna

8188701

Rinoalergološka terapija aplikacijom leka

8188702

Aplikacija leka u nos

8188703

Nazalna injekcija

8188704

Aspiracija sekreta iz nosa metodom po Precu (Proetz)

8188705

Produvavanje timpanofaringealne tube - Policer (Politzer)

8188706

Kauterizacija proširenih vena nosnog kavuma

92025-00

Ispiranje oka

92027-00

Tamponada spoljašnjeg slušnog kanala

92028-00

Dilatacija frontonazalnog kanala

92029-00

Lavaža nosnica

92030-00

Retamponada nosa

92031-00

Detamponada nosa

92032-00

Uklanjanje stranog tela iz grkljana, bez incizije

96156-00

Terapijsko zatvaranje oka zavojem

13020-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, > 90 minuta i ≤ 3 sata

13025-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, >3 sata

96191-00

Hiperbarična terapija kiseonikom, ≤ 90 minuta

92042-00

Nemehanička metoda reanimacije/oživljavanja

92043-00

Primena leka za respiratorni sistem pomoću nebulizatora

92044-00

Ostale terapije obogaćivanja kiseonika/om

92045-00

Ostale terapije sa kontrolom atmosferskog pritiska i sastava vazduha klimatizacija bez antigena

96157-00

Drenaža respiratornog sistema, bez incizije

13400-00

Kardioverzija

13851-00

Upravljanje uređajem za potporu cirkulacije

92052-00

Kardiopulmonalna reanimacija

92053-00

Zatvorena masaža srca

92054-00

Stimulacija karotidnog sinusa

92055-00

Ostale konverzije srčanog ritma

13709-00

Skupljanje krvi za transfuziju

13760-00

Laboratorijsko (in vitro) obrađivanje koštane srži ili periferne krvi za autolognu transplantaciju matičnih ćelija

13750-00

Terapijska plazmafereza

13750-01

Terapijska leukofereza

13750-02

Terapijska eritrofereza

13750-03

Terapijska trombocitofereza

13750-04

Afereza matičnih (stem) ćelija

13750-05

Afereza matičnih (stem) ćelija sa krioprezervacijom

13750-06

Ostale terapijske hemafereze

1375061

LDL afereza

13755-00

Hemafereza donora

13706-01

Transfuzija pune krvi

13706-02

Transfuzija eritrocita

13706-03

Transfuzija trombocita

13706-04

Transfuzija leukocita

13706-05

Transfuzija gama globulina

92060-00

Transfuzija autologne krvi

92061-00

Transfuzija faktora koagulacije

92062-00

Transfuzija krvnih komponenti i derivata

92063-00

Transfuzija plazma ekspandera

92064-00

Transfuzija ostalih krvnih derivata

92206-00

Transfuzija radi zamene krvi

92065-00

Tamponada rektuma

92066-00

Plasiranje cevi u rektum

92067-00

Dilatacija enterostome

14200-00

Gastrična lavaža

92036-00

Plasiranje nazogastrične sonde

92037-00

Ispiranje nazogastrične sonde

92076-00

Uklanjanje impaktiranog fecesa

92077-00

Ostala ispiranja rektuma

92097-00

Uklanjanje T-drena, ostalih drenova iz bilijarnih kanala ili jetre

92141-00

Uklanjanje drena iz trbuha

92087-00

Uklanjanje stranog tela iz usta bez incizije

92088-00

Uklanjanje stranog tela iz debelog creva bez incizije

92089-00

Uklanjanje stranog tela iz veštačke stome bez incizije

92090-00

Uklanjanje stranog tela iz rektuma ili anusa bez incizije

14212-00

Redukcija invaginacije (intususcepcije) tečnošću

14212-01

Redukcija invaginacije (intususcepcije) gasom

13500-00

Gastrična hipotermija

92071-00

Manuelna redukcija hernije

92094-00

Masaža rektuma

92104-00

Vaginalna štrajfna

92105-00

Ugradnja vaginalnog kalupa (mulaža)

92106-00

Plasiranje vaginalne dijafragme

92107-00

Plasiranje ostalih vaginalnih pesara

92108-00

Zamena vaginalne dijafragme

92109-00

Zamena ostalih vaginalnih pesara

92110-00

Zamena štrajfne ili drena vagine ili vulve

92111-00

Uklanjanje intrauterine štrajfne

92112-00

Uklanjanje štrajfne vagine ili vulve

92113-00

Uklanjanje vaginalne dijafragme

92114-00

Uklanjanje ostalih vaginalnih pesara

92116-00

Uklanjanje ostalih uređaja iz genitalnog sistema

92099-00

Ispiranje nefrostome ili pijelostome

92100-00

Ispiranje ureterostome ili ureteralnog katetera

92101-00

Ispiranje ostalih trajnih katetera mokraćne bešike

92102-00

Ispiranje cistostome

92103-00

Vaginalno ispiranje

36650-00

Uklanjanje katetera pijelostome ili nefrostome

92118-00

Uklanjanje katetera ureterostome ili ureteralnog katetera

92119-00

Uklanjanje ostalih drenažnih sistema urinarnog sistema

92120-00

Uklanjanje uretralnog stenta

92121-00

Uklanjanje katetera cistostome

92122-00

Uklanjanje ostalih uređaja iz urinarnog sistema

92123-00

Uklanjanje stranog tela iz materice, bez incizije

92124-00

Uklanjanje stranog tela iz vagine, bez incizije

92125-00

Uklanjanje stranog tela sa vulve, bez incizije

92126-00

Uklanjanje stranog tela iz skrotuma ili penisa, bez incizije

92131-00

Masaža prostate

92132-00

Prevlačenje prepucijuma

96158-00

Ponovno uvežbavanje kontrole mokrenja

50115-00

Manipulacija/mobilizacija zglobova, neklasifikovana na drugom mestu

92138-00

Uklanjanje stranog tela sa glave ili vrata bez incizije

92140-00

Uklanjanje zavoja sa trupa, neklasifikovano na drugom mestu

92142-00

Uklanjanje ostalih uređaja sa trupa

96159-00

Testiranje opsega pokreta/mišića specijalizovanom opremom

96160-00

Fototerapija zgloba

96161-00

Fototerapija mekih tkiva

14203-00

Direktna subdermalna implantacija hormona

14203-01

Direktna implantacija tkiva

14206-00

Implantacija hormona kanilom

30062-00

Uklanjanje subdermalnog hormonskog implanta

92049-00

Uklanjanje cevčice nakon torakotomije ili drena pleuralne šupljine

92195-00

Ispiranje katetera, neklasifikovano na drugom mestu

92200-00

Uklanjanje šavova, neklasifikovanih na drugom mestu

92201-00

Uklanjanje stranog tela bez incizije, neklasifikovano na drugom mestu

92202-00

Uklanjanje terapeutskog aparata, neklasifikovanog na drugom mestu

92203-00

Ekstrakcija mleka iz dojke u laktaciji

92205-00

Neinvazivna terapeutska intervencija, neklasifikovana na drugom mestu

93173-00

Akupunktura

96162-00

Terapeutska masaža ili manipulacija vezivnog/mekog tkiva, neklasifikovanog na drugom mestu

92508-10

Neuraksijalna blokada, ASA 10

92508-19

Neuraksijalna blokada, ASA 19

92508-20

Neuraksijalna blokada, ASA 20

92508-29

Neuraksijalna blokada, ASA 29

92508-30

Neuraksijalna blokada, ASA 30

92508-39

Neuraksijalna blokada, ASA 39

92509-10

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 10

92509-19

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 19

92509-20

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 20

92509-29

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 29

92509-30

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 30

92509-39

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 39

92509-40

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 40

92509-49

Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 49

92510-10

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 10

92510-19

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 19

92510-20

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 20

92510-29

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 29

92510-30

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 30

92510-39

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 39

92510-40

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 40

92510-49

Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 49

92511-10

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 10

92511-19

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 19

92511-20

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 20

92511-29

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 29

92511-30

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 30

92511-39

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 39

92511-40

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 40

92511-49

Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 49

92512-10

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 10

92512-19

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 19

92512-20

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 20

92512-29

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 29

92512-30

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 30

92512-39

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 39

92512-40

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 40

92512-49

Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 49

92513-10

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 10

92513-19

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 19

92513-20

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 20

92513-29

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 29

92513-30

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 30

92513-39

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 39

92513-40

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 40

92513-49

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 49

92513-50

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 50

92513-59

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 59

92513-69

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 69

92513-90

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 90

92513-99

Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 99

92519-10

Intravenska regionalna anestezija, ASA 10

92519-19

Intravenska regionalna anestezija, ASA 19

92519-20

Intravenska regionalna anestezija, ASA 20

92519-29

Intravenska regionalna anestezija, ASA 29

92519-30

Intravenska regionalna anestezija, ASA 30

92519-39

Intravenska regionalna anestezija, ASA 39

92514-10

Opšta anestezija, ASA 10

92514-19

Opšta anestezija, ASA 19

92514-20

Opšta anestezija, ASA 20

92514-29

Opšta anestezija, ASA 29

92514-30

Opšta anestezija, ASA 30

92514-39

Opšta anestezija, ASA 39

92515-10

Sedacija, ASA 10

92515-19

Sedacija, ASA 19

92515-20

Sedacija, ASA 20

92515-29

Sedacija, ASA 29

92515-30

Sedacija, ASA 30

92515-39

Sedacija, ASA 39

92515-40

Sedacija, ASA 40

90030-00

Subkutana post-proceduralna infuzija analgetika

96171-00

Pratnja ili prevoz klijenta

95550-00

Udružene zdravstvene procedure, dijetetika

95550-01

Udružene zdravstvene procedure, socijalni rad

95550-02

Udružene zdravstvene procedure, radna terapija

95550-03

Udružene zdravstvene procedure, fizioterapija

95550-04

Udružene zdravstvene procedure, podiatrija (stopalo, članak i donji deo noge)

95550-05

Udružene zdravstvene procedure, patologija govora

95550-06

Udružene zdravstvene procedure, audiologija

95550-07

Udružene zdravstvene procedure, ortoptika

95550-08

Udružene zdravstvene procedure, protetika i ortotika

95550-09

Udružene zdravstvene procedure, farmacija

95550-10

Udružene zdravstvene procedure, psihologija

95550-11

Udružene zdravstvene procedure, drugo

95550-12

Udružene zdravstvene procedure, pastoralna briga

95550-14

Udružene zdravstvene procedure, edukacija o dijabetesu

96197-00

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96197-01

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96197-02

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96197-03

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, steroid

96197-04

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antidot

96197-06

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, insulin

96197-07

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96197-08

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

96197-09

Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, drugo i nenaznačeno farmakološko sredstvo

96198-00

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo

96198-01

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96198-03

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, steroid

96198-06

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, insulin

96198-07

Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96199-00

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96199-02

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96199-03

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, steroid

96199-04

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antidot

96199-06

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, insulin

96199-07

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96199-08

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

96199-09

Intravensko davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

96200-00

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96200-01

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96200-02

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96200-03

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, steroid

96200-04

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antidot

96200-06

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, insulin

96200-07

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96200-08

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

96200-09

Subkutano davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakkološko sredstvo

96201-00

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96201-01

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96201-02

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96201-03

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, steroid

96201-04

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antidot

96201-06

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, insulin

96201-07

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96201-08

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

96201-09

Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

96203-00

Oralno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96203-01

Oralno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96203-02

Oralno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96203-03

Oralno davanje farmakološkog sredstva, steroid

96203-04

Oralno davanje farmakološkog sredstva, antidot

96203-06

Oralno davanje farmakološkog sredstva, insulin

96203-07

Oralno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96203-08

Oralno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit

96203-09

Oralno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

96205-00

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo

96205-01

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo

96205-02

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo

96205-03

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, steroid

96205-04

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antidot

96205-06

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, insulin

96205-07

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca

96205-08

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, elektrolit

96205-09

Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

96206-06

Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, insulin

96206-09

Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

96209-00

Punjenje uređaja za davanje leka, antineoplastično sredstvo

96209-01

Punjenje uređaja za davanje leka, trombolitičko sredstvo

96209-02

Punjenje uređaja za davanje leka, anti-infektivno sredstvo

96209-03

Punjenje uređaja za davanje leka, steroid

96209-04

Punjenje uređaja za davanje leka, antidot

96209-06

Punjenje uređaja za davanje leka, insulin

96209-07

Punjenje uređaja za davanje leka, hranljiva supstanca

96209-08

Punjenje uređaja za davanje leka, elektrolit

96209-09

Punjenje uređaja za davanje leka, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo

13939-02

Održavanje uređaja za vaskularni pristup

13942-02

Održavanje uređaja za davanje leka

90762-00

Planiranje lečenja farmakoterapijom, prva kura

90762-01

Planiranje lečenja farmakoterapijom, druga kura

92058-01

Održavanje katetera, plasiranog radi administracije leka

8184600

Rinoalegološki pregled

8184601

Rinoalergološko ispitivanje standardnim respiratornim alergenima

8184602

Rinoalergološko ispitivanje specifičnim respiratornim alergenom

8184603

Rinoalergološko ispitivanje na standardne nutritivne alergene

8184604

Rinoalergološko ispitivanje specifičnog alergena radnog mesta

8184605

Rinoalergološka nespecifična hiposenzibilizacija

8184606

Rinoalergološka alergen specifična hiposenzibilizacija

8184607

Kompjuterizovana rinomanometrija

8184608

Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva uz kompjuterizovanu rinomanometrijsku kontrolu

8184609

Provokacioni nazalni test in vivo (in vivo) - nespecifični

8184610

Provokacioni nazalni test in vivo (in vivo) - specifični

8184611

Endomikroskopski pregled nosa u lokalnoj anesteziji

8184612

Endomikroskopski pregled maksilarnog sinusa u lokalnoj anesteziji

8184613

Subjektivna olfaktometrija

8184614

Elektrofiziološka objektivna olfaktometrija

8184615

Određivanje eozinofila u sekretu nosa

30097-00

Test stimulacije adrenokortikotropnim hormonom

8185800

Argininski test

8185801

CRH test

8185802

Deksametazonski testovi

8185803

Fludrokortizonski test

8185804

GHRH test

8185805

Glukagonski test

8185806

GnRH test

8185807

hCG test

8185808

Kalcijumski stimulacioni test

8185809

Kaptoprilski test

8185810

Klomifenski test

8185811

Klonidinski test

8185812

Metiraponski test

8185813

Pentagastinski stimulacioni test

8185814

Test insulinom izazvane hipoglikemije (ITT)

8185815

Test sa vazopresinom

8185816

Test žeđanja

8185817

Test gladovanja

8185818

TRH test

8185819

Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test)

8185820

Testovi za procenu insulinske sekrecije

8185821

Testovi za procenu insulinske senzitivnosti

8185822

Određivanje stepena oksidacije energetskih materijala indirektnom kalorimetrijom

8185823

Kontinuirano ambulatorno merenje glikemije metodom naknadnog i istiovremenog očitavanja

8185824

Određivanje telesnog sastava metodom bioimpedance

8186404

Testovi pozne preosetljivosti

090003

Grupna psihoterapija

090080

Produžna grupna psihoterapija

090009

Individualni rad psihologa sa roditeljima

090041

Produžna grupna socioterapija

090042

Grupna socioterapija

090045

Socioterapijski rad sa članovima porodice ili kolektiva

090911

Transakciona analiza (grupna)

090912

Transakciona analiza (individualna)

130021

Lovenbergov (Lowenberg) test (određivanje zapaljenja dubokih vena)

130025

Određivanje individualne osetljivosti na UV zrake (bio doza)

130035

Tretman pacijenata u vaskulatoru ili vaskulatoru sa koktelom

130036

Tretman pacijenata u vaskulatoru i u vaskulatoru bez koktela

130207

Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluzokoža za mikološki, bakteriološki i citološki pregled

130208

Uzimanje materijala sa kožnih adneksa (dlana, nokta) za mikološki pregled

130220

Digitalni dermoskopski pregled kože, jedna lezija

130222

Digitalni dermoskopski pregled kože, više lezija

130214

Određivanje perifernog arterijskog protoka (CW ultrasonografija)

130216

Izrada mišljenja kliničkog farmakologa o složenom terapijskom problemu

130218

Izrada kompletnog farmakološkog profila pacijenta

140001

Telekonsulatacija izabranog lekara sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti - Razmena informacija izabranog lekara sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, putem dostupnih informacionih i komunikacionih tehnologija, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

140002

Telekonsulatacija pacijenta sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti - Razmena informacija pacijenta sa doktorom medicine odgovarajuće specijalnosti na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, davanje saveta na osnovu praćenja laboratorijskih i drugih parametara putem dostupnih informacionih i komunikacionih tehnologija, upućivanje na druge specijalističke preglede, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

 

Devetnaesto poglavlje

PROCEDURE SA SNIMANJEM

 

55030-00

Ultrazvučni pregled sadržaja orbite

55028-00

Ultrazvučni pregled glave

55032-00

Ultrazvučni pregled vrata

55032001

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

55070-00

Ultrazvučni pregled dojke, unilateralan

55076-00

Ultrazvučni pregled dojke, bilateralan

55113-00

M-prikaz i dvodimenzionalni ultrazvučni pregled srca u realnom vremenu

55036-00

Ultrazvučni pregled abdomena

55036001

Elastografija jetre

55038-00

Ultrazvučni pregled urinarnog sistema

55084-00

Ultrazvučni pregled mokraćne bešike

55044-00

Ultrazvučni pregled muškog pelvisa

55048-00

Ultrazvučni pregled skrotuma

55731-00

Ultrazvučni pregled ženskog pelvisa

55700-00

Ultrazvučni pregled zbog detekcije abnormalnosti fetusa

55700-01

Ultrazvučni pregled zbog merenja rasta fetusa

55700-02

Ultrazvučni pregled abdomena ili pelvisa zbog ostalih stanja povezanih sa trudnoćom

55274-00

Ultrazvučni dupleks pregled ekstrakranijalnih, karotidnih i vertebralnih krvnih sudova

55280-00

Ultrazvučni dupleks pregled intrakranijalnih krvnih sudova

55276-00

Ultrazvučni dupleks pregled aorte, intraabdominalnih i ilijačnih arterija i/ili donje šuplje vene i ilijačnih vena

55278-00

Ultrazvučni dupleks pregled renalnih i/ili visceralnih krvnih sudova

55729-01

Ultrazvučni dupleks pregled umbilikalne arterije

55248-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, jednostrano

55248-01

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, obostrano

55252-00

Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, jednostrano

55252-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, obostrano

55238-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, jednostrano

55238-01

Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, obostrano

55244-00

Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, jednostrano

55244-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, dvostrano

55292-00

Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenske sintetske premosnice gornjih ekstremiteta

55292-01

Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenske sintetske premosnice donjih ekstremiteta

55282-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterije penisa

55284-00

Ultrazvučni dupleks pregled kavernoznog tkiva penisa

90911-00

Ultrazvučni dupleks pregled krvnih sudova na ostalim oblastima

55294-00

Ultrazvučni dupleks pregled arterija za maping provodljivosti bajpasa

55294-01

Ultrazvučni dupleks pregled vena za maping provodljivosti bajpasa

55294-02

Ultrazvučni dupleks pregled arterija i vena za maping provodljivosti bajpasa

30668-00

Endoskopski ultrazvuk

30668001

Endoanalni ultrazvuk

55800-00

Ultrazvučni pregled šake ili ručnog zgloba

55804-00

Ultrazvučni pregled podlaktice ili lakta

55808-00

Ultrazvučni pregled ramena ili nadlaktice

55816-00

Ultrazvučni pregled kuka

55816-01

Ultrazvučni pregled prepona

55824-00

Ultrazvučni pregled glutealne regije

55824-01

Ultrazvučni pregled bedra

55828-00

Ultrazvučni pregled kolena

55832-00

Ultrazvučni pregled potkolenice

55836-00

Ultrazvučni pregled gležnja ili stopala

55844-00

Ultrazvučni pregled kože i potkožnog tkiva

55852-00

Ultrazvučni pregled kičme i kičmene moždine

90908-00

Ultrazvučni pregled ostalih oblasti

60100-00

Tomografija

56001001

Kompjuterizovana tomografija mozga - snimanje

56007001

Kompjuterizovana tomografija mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56001002

Kompjuterizovana tomografija mozga - čitanje

56010001

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine - snimanje

56010011

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56010012

Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine - čitanje

56010-02

(brisana)

56010-03

(brisana)

56013001

Kompjuterizovana tomografija orbite - snimanje

56013011

Kompjuterizovana tomografija orbite sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56013012

Kompjuterizovana tomografija orbite - čitanje

56013-02

(brisana)

56013-03

(brisana)

56016-00

(brisana)

56016-01

(brisana)

56016-02

(brisana)

56016-03

(brisana)

56016041

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana - snimanje

56016051

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, obostrana - snimanje

56016052

Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana - čitanje

56016-06

(brisana)

56016-07

(brisana)

56022001

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju - snimanje

56028001

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56022002

Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju - čitanje

56022011

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa - snimanje

56028011

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56028012

Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa - čitanje

56030-00

(brisana)

56036-00

(brisana)

56022-02

(brisana)

56028-02

(brisana)

57001-00

(brisana)

57007-00

(brisana)

56301-01

(brisana)

56307-01

(brisana)

57001-01

(brisana)

57007-01

(brisana)

56101-00

(brisana)

56107-00

(brisana)

56220-00

(brisana)

56224-00

(brisana)

56221-00

(brisana)

56225-00

(brisana)

56223-00

(brisana)

56226-00

(brisana)

56233-00

(brisana)

56234-00

(brisana)

90912-00

(brisana)

90912-01

(brisana)

56219-00

(brisana)

56301001

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša - snimanje

56307001

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56301002

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša - čitanje

56801-00

(brisana)

56807-00

(brisana)

56401001

Kompjuterizovana tomografija abdomena - snimanje

56407001

Kompjuterizovana tomografija abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56401002

Kompjuterizovana tomografija abdomena - čitanje

56401003

Kompjuterizovana tomografija - urografija

56401004

Kompjuterizovana tomografija - enterografija

56549011

Kompjuterizovana tomografija kolona - snimanje

56549012

Kompjuterizovana tomografija kolona - čitanje

56501001

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice - snimanje

56507001

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56501002

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice - čitanje

56409001

Kompjuterizovana tomografija karlice - snimanje

56412001

Kompjuterizovana tomografija karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56501002

Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice - čitanje

57201-00

(brisana)

56619001

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta - snimanje

56625001

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

56625002

Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta - čitanje

56625003

Kompjuterizovana tomografija ciljanog zgloba ekstremiteta nativno

56625004

Kompjuterizovana tomografija ciljanog zgloba ekstremiteta sa kontrastom

56625005

Kompjuterizovana tomografija - flebografija

57350001

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350002

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350011

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350012

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350021

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350022

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350031

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350032

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350-04

(brisana)

57350051

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350052

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350061

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350062

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350071

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - snimanje

57350072

Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57350-08

(brisana)

57903-00

Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa

57903001

Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa - čitanje

57906-00

Radiografsko snimanje mastoidne kosti

57906001

Padiografija mastoidnih kostiju - čitanje

57909-00

Radiografsko snimanje petroza temporalne kosti

57909001

Radiografija petroza temporalne kosti - čitanje

57901-00

Radiografsko snimanje lobanje

57901001

Radiografija lobanje - čitanje

57902001

Cefalometrija - snimanje

57902002

Cefalometrija - čitanje

57927-00

Radiografsko snimanje temporalnomandibularnog zgloba

57927001

Radiografija temporalnomandibularnog zgloba - čitanje

57915-00

Radiografsko snimanje mandibule

57915001

Radiografija mandibule - čitanje

57912-00

Radiografsko snimanje ostalih facijalnih kostiju

57912001

Radiografija ostalih facijalnih kostiju - čitanje

90900-00

Encefalografija

90900001

Encefalografija - čitanje

57924001

Radiografsko snimanje orbite

57924002

Radiografija orbite - čitanje

59703001

Dakriocistografija - čitanje

59703-00

Dakriocistografija

57918-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde

57918001

Radiografija pljuvačne žlezde - čitanje

59733-00

Radiografsko snimanje pljuvačne žlezde sa primenom kontrastnog sredstva

59733001

Radiografija pljuvačne žlezde sa primenom kontrastnog sredstva - čitanje

57921-00

Radiografsko snimanje nosa

57921001

Radiografija nosa - čitanje

57930001

Radiografija zuba - čitanje

57930-00

Radiografsko snimanje zuba

57933-00

Radiografsko snimanje zuba, cela usta

57933001

Radiografija zuba, cela usta - čitanje

57960-00

Ortopantomografija

57960001

Ortopantomografija - čitanje

57942-00

Palatofaringealno ispitivanje

57942001

Palatofaringealno ispitivanje - čitanje

57939-00

Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom

57939001

Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom - čitanje

57945-00

Radiografsko snimanje larinksa

57945001

Radiografija larinksa - čitanje

58100-00

Radiografsko snimanje cervikalnog dela kičme

58100001

Radiografija cervikalnog dela kičme - čitanje

58103-00

Radiografsko snimanje trorakalnog dela kičme

58103001

Radiografija torakalnog dela kičme - čitanje

58106-00

Radiografsko snimanje lumbalnosakralnog dela kičme

58106001

Radiografija lumbalnosakralnog dela kičme - čitanje

58109-00

Radiografsko snimanje sakralnokokcigealnog dela kičme

58109001

Radiografija sakralnokokcigealnog dela kičme - čitanje

59700-00

(brisana)

59724-00

(brisana)

58112-00

Radiografsko snimanje kičme, dva područja

58112001

Radiografija kičme dva područja - čitanje

58115-00

Radiografsko snimanje kičme, tri područja

58115001

Radiografija kičme tri područja - čitanje

58108-00

Radiografsko snimanje kičme, četiri područja

58108001

Radiografija kičme četiri područja - čitanje

57706-00

Radiografsko snimanje klavikule

57706001

Radiografija klavikule - čitanje

57700-00

Radiografsko snimanje ramena ili skapule

57700001

Radiografija ramena ili skapule - čitanje

57506-00

Radiografsko snimanje humerusa

57506001

Radiografija humerusa - čitanje

57506-01

Radiografsko snimanje lakta

57506011

Radiografija lakta - čitanje

57512-00

Radiografsko snimanje lakta i humerusa

57512001

Radiografija lakta i humerusa - čitanje

57506-02

Radiografsko snimanje podlaktice

57506021

Radiografija podlaktice - čitanje

57512-01

Radiografsko snimanje lakta i podlaktice

57512011

Radiografija lakta i podlaktice - čitanje

57506-03

Radiografsko snimanje ručnog zgloba

57506031

Radiografija ručnog zgloba - čitanje

57506-04

Radiografsko snimanje šake

57506041

Radiografija šake - čitanje

57512-03

Radiografsko snimanje šake i ručnog zgloba

57512031

Radiografija šake i ručnog zgloba - čitanje

57512-02

Radiografsko snimanje šake, ručnog zgloba i podlaktice

57512021

Radiografija šake, ručnog zgloba i podlaktice - čitanje

58521-00

Radiografsko snimanje sternuma

58521001

Radiografija sternuma - čitanje

58521-01

Radiografsko snimanje rebara, jednostrano

58521011

Radiografija rebara, jednostrano - čitanje

58524-00

Radiografsko snimanje rebara, obostrano

58524001

Radiografija rebara, obostrano - čitanje

58524-01

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, jednostrano

58524011

Radiografija sternuma i rebara, jednostrano - čitanje

58527-00

Radiografsko snimanje sternuma i rebara, obostrano

58527001

Radiografija sternuma i rebara, obostrano - čitanje

59303-00

Radiografsko snimanje dojke, jednostrano

59303001

Radiografija dojke, jednostrano - čitanje

59300-00

Radiografsko snimanje dojke, obostrano

59300001

Radiografija dojke, obostrano - čitanje

59303-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, jednostrano

59303011

Radiografija dojke sa tomografijom, jednostrano - čitanje

59303002

Kontrastna digitalna mamografija, jednostrano

59303003

Kontrastna digitalna mamografija, jednostrano - čitanje

59300-01

Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, obostrano

59300011

Radiografija dojke sa tomografijom, obostrano - čitanje

59300012

Kontrastna digitalna mamografija, obostrano

59300013

Kontrastna digitalna mamografija, obostrano - čitanje

59306-00

Galaktografija dojke, jednostrana

59306001

Galaktografija dojke, jednostrana - čitanje

59309-00

Galaktografija dojke, obostrana

59309001

Galaktografija dojke, obostrana - čitanje

58509-00

Radiografsko snimanje torakalnog inleta ili traheje

58509001

Radiografija torakalnog inleta ili traheje - čitanje

58500-00

Radiografsko snimanje grudnog koša

58500001

Radiografija grudnog koša - čitanje

58506001

Radiografsko snimanje grudnog koša sa fluoroskopskim pregledom

58506002

Radiografija grudnog koša sa fluoroskopskim pregledom - čitanje

59715-00

(brisana)

58909-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

58909001

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva - čitanje

58909011

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i pregledom grudnog koša

58909012

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i pregledom grudnog koša - čitanje

58912-00

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona

58912001

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona - čitanje

58912011

Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa pregledom grudnog koša

58912012

Radiografija farinksa, ezofagusa, želuca ili duodenuma sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa pregledom grudnog koša - čitanje

58915-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva

58915001

Radiografija tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva - čitanje

58916-00

Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

58916001

Radiografija tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom - čitanje

58921-00

Ostala radiografska snimanja gastrointestinalnog trakta sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom

58921011

Ostale radiografije gastrointestinalnog trakta sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom - čitanje

90906-00

Snimanje ilealnog konduita

90906001

Snimak ilealnog konduita - čitanje

58924-00

(brisana)

58927-00

Direktna holangiografija, postoperativna

58927001

Direktna holangiografija, postoperativna - čitanje

58936-00

(brisana)

58900-00

Radiografsko snimanje abdomena

58900001

Radiografija abdomena - čitanje

59760-00

(brisana)

58706001

Intravenska urografija

58706002

Intravenska urografija - čitanje

58715-01

Retrogradna pijelografija

58715011

Retrogradna pijelografija - čitanje

58718-00

Retrogradna cistografija

58718001

Retrogradna cistografija - čitanje

58718-01

Retrogradna uretrografija

58718001

Retrogradna uretrografija - čitanje

58721-00

Retrogradna mikciona cistouretrografija

58721001

Retrogradna mikciona cistouretrografija - čitanje

58700-00

Radiografsko snimanje urinarnog sistema

58700001

Radiografija urinarnog sistema - čitanje

58715-00

Anterogradna pijelografija

58715001

Anterogradna pijelografija - čitanje

57712-00

Radiografsko snimanje zgloba kuka

57712001

Radiografija zgloba kuka - čitanje

57721-00

Radiografsko snimanje unutrašnjeg fiksiranja frakture femura

57721001

Radiografija unutrašnjeg fiksiranja frakture femura - čitanje

57715-00

Radiografsko snimanje pelvisa

57715001

Radiografija pelvisa - čitanje

59503-00

Radiografska pelvimetrija

59503001

Radiografska pelvimetrija - čitanje

59712-00

Histerosalpingografija

59712001

Histerosalpingografija - čitanje

59736-00

(brisana)

57518-00

Radiografsko snimanje femura

57518001

Radiografsko snimanje femura - čitanje

57524-00

Radiografsko snimanje femura i kolena

57524001

Radiografija femura i kolena - čitanje

57518-01

Radiografsko snimanje kolena

57518011

Radiografija kolena - čitanje

57524-01

Radiografsko snimanje kolena i noge

57524011

Radiografija kolena i noge - čitanje

57518-02

Radiografsko snimanje noge

57518021

Radiografija noge - čitanje

57524-02

Radiografsko snimanje noge i gležnja

57524021

Radiografija noge i gležnja - čitanje

57524-03

Radiografsko snimanje noge, gležnja i stopala

57524031

Radiografija noge, gležnja i stopala - čitanje

57518-03

Radiografsko snimanje gležnja

57518031

Radiografija gležnja - čitanje

57524-04

Radiografsko snimanje gležnja i stopala

57524041

Radiografija gležnja i stopala - čitanje

57518-04

Radiografsko snimanje stopala

57518041

Radiografija stopala - čitanje

58300-00

Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena

58300001

Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena - čitanje

12306-00

Denzitometrija kostiju upotrebom rendgenske apsorpciometrije dualne energije

12309-00

Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije

12309001

Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije - čitanje

59751-00

Artrografija

59751001

Artrografija - čitanje

58306-00

Radiografsko snimanje celog skeleta

58306001

Radiografsko snimanje celog skeleta - čitanje

59739-00

(brisana)

59739-01

(brisana)

59739-02

(brisana)

59739-03

(brisana)

90903-00

Radiografsko snimanje mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano

90903001

Radiografija mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano - čitanje

90909-00

Radiografsko snimanje ostalih oblasti

90909001

Radiografija ostalih oblasti - čitanje

11215-00

Fotografsko snimanje retine jednog oka

11218-00

Fotografsko snimanje retine oba oka

96188-00

Ostala fotografska snimanja oka

59754-00

(brisana)

59718-00

Flebografija

59718001

Flebografija - čitanje

59970-00

Angiografija, neklasifikovana na drugom mestu

59970001

Angiografija - čitanje

90902-00

(brisana)

909020001

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020002

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020003

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020004

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020005

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020006

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020007

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020008

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom glave sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020009

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020010

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020011

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020012

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020013

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020014

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020015

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020016

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom vrata sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-01

(brisana)

909020101

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020102

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020103

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020104

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020105

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020106

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020107

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020108

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-02

(brisana)

909020201

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom grudnog koša bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020202

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom grudnog koša bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020203

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020204

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020205

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom grudnog koša bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020206

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom grudnog koša bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020207

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020208

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-03

(brisana)

909020301

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020302

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020303

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020304

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020305

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020306

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020307

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020308

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-04

(brisana)

909020401

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom abdomena bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020402

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom abdomena bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020403

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom abdomena sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020404

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom abdomena sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020405

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom abdomena bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020406

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom abdomena bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020407

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom abdomena sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020408

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom abdomena sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-05

(brisana)

909020501

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom pelvisa bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020502

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom pelvisa bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020503

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom pelvisa sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020504

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom pelvisa sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020505

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom pelvisa bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020506

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom pelvisa bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020507

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom pelvisa sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020508

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom pelvisa sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-06

(brisana)

909020601

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020602

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020603

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020604

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020605

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020606

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020607

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020608

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta sa kontrastnim sredstvom - čitanje

90902-07

(brisana)

909020701

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020702

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020703

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020704

Angiografija - arteriografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - čitanje

909020705

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - snimanje

909020706

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - čitanje

909020707

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - snimanje

909020708

Angiografija - venografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - čitanje

60503-00

Fluoroskopija

60503001

Fluoroskopija - čitanje

59763-00

Insuflacija vazduha za vreme fluoroskopskog snimanja

61405-00

Ispitivanje mozga sa upotrebom kontrastnog sredstva koja prolaze krvno-moždanu barijeru

61402-00

Ispitivanje cerebralne perfuzije emisionom kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61559-00

Cerebralna pozitronska emisiona tomografija

61495-00

Scintigrafija suznog kanala

61372-00

Scintigrafija pljuvačnih žlezda

61313-00

Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija

61314-00

Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa ispitivanjem prvog prolaska krvi

61314-01

Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa ispitivanjem šanta srca

61316-00

Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom

61317-00

Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom i ispitivanjem prvog prolaska krvi

61317-01

Ekvilibrijska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom i ispitivanjem šanta srca

61302-00

Ispitivanje miokardijalne perfuzije u stresu

61302-01

Ispitivanje miokardijalne perfuzije u mirovanju

61306-00

Kombinovano ispitivanje miokardijalne perfuzije u stresu i mirovanju

90905-01

Pozitronska emisiona tomografija miokarda

61303-00

Perfuziona scintigrafija miokarda u stresu sa emisionom kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61303-01

Perfuziona scintigrafija miokarda u mirovanju sa emisionom kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61307-00

Perfuziona scintigrafija miokarda u stresu i mirovanju sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61320-00

Ispitivanje šanta srca

61320-01

Ispitivanje prvog prolaska krvi kroz srce - radionuklidna angiokardiografija

61310-00

Scintigrafija akutnog infarkta miokarda

61417-00

Ispitivanje dinamičkog protoka krvi

61417-01

Kvantitativno ispitivanje regionalnog volumena krvi

61465-00

Nuklearnomedicinska venografija

61499-00

Ispitivanje intraarterijske perfuzije čestica

61469-00

Limfoscintigrafija

61328-00

Perfuziona scintigrafija pluća

61340-00

Ventilaciona scintigrafija pluća

61348-00

Perfuziona i ventilaciona scintigrafija pluća

61376-00

Scintigrafsko ispitivanje tranzita jednjaka

61373-00

Scintigrafsko ispitivanje gastroezofagealnog refluksa

61381-00

Scintigrafsko ispitivanje pražnjenja želuca

61383-00

Scintigrafsko ispitivanje kombinovanog pražnjenja tečnog i čvrstog sadržaja iz želuca

61364-00

Scintigrafija krvarenja u digestivnom traktu

61368-00

Scintigrafija ektopične želudačne sluznice - Mekelovog (Meckel) divertikuluma

61384-00

Radionuklidno ispitivanje tranzita kolona

61386-00

Dinamska scintigrafija bubrega

61389-00

Dinamska scintigrafija bubrega sa prethodnom primenom diuretika ili inhibitora konvertaze angiotenzina, [ACE] inhibitora

61390-00

Dinamska scintigrafija bubrega praćena upotrebom diuretika i drugim renalnim ispitivanjem

61386-01

Scintigrafija kore bubrega

61387-00

Scintigrafija kore bubrega sa emisionom kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61393-00

Kombinovani pregled i ispitivanje bubrega

61446-00

Ciljana scintigrafija kostiju

61449-00

Ciljana scintigrafija kostiju sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61445-00

Ciljana scintigrafija kostne srži

61446-01

Ciljana scintigrafija zglobova

61449-01

Ciljana scintigrafija zglobova sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61421-00

Scintigrafija celog skeleta

61425-00

Scintigrafija celog tela uz emisionu kompjuterizovanu tomografiju pojedinačnim fotonima

61441-00

Scintigrafija kostne srži celog tela

61426-00

Scintigrafija celog tela pomoću joda

61429-00

Scintigrafija celog tela pomoću galijuma

61430-00

Scintigrafija celog tela pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima, jedno područje tela

61442-00

Scintigrafija celog tela pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima, dva ili više područja tela

61437-00

Scintigrafija celog tela pomoću talijuma

61438-00

Scintigrafija celog tela pomoću talijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61433-00

Scintigrafija celog tela pomoću ćelija obeleženih tehnicijumom

61434-00

Scintigrafija celog tela pomoću ćelija obeleženih tehnicijumom i kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61523-00

Pozitronska emisiona tomografija celog tela

61450-00

Ciljana scintigrafija pomoću galijuma

61453-00

Ciljana scintigrafija pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61454-00

Ciljana scintigrafija pomoću ćelija obeleženih tehnicijumom99Tc

61457-00

Ciljana scintigrafija pomoću ćelija obeleženih tehnicijumom 99Tc kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim fotonima

61458-00

Ciljana scintigrafija pomoću talijuma

61461-00

Ciljana scintigrafija pomoću talijuma i kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

90905-03

Ciljana scintigrafija neklasifikovana na drugom mestu, sa tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61352-00

Koloidna scintigrafija jetre i slezine sa statičkim snimanjem

61353-00

Koloidna scintigrafija jetre i slezine sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim fotonima

61356-00

Scintigrafija jetre pomoću obeleženih eritrocita

61356-01

Scintigrafija slezine pomoću obeleženih eritrocita

61360-00

Hepatobilijarna scintigrafija

61361-00

Hepatobilijarna scintigrafija sa formalnom kvantifikacijom posle određivanja osnovnih parametara

61369-00

Scintigrafija somatostatinskih receptora obeleženim oktreotidom

61473-00

Scintigrafija tireoidne žlezde

61480-00

Scintigrafija paratireoidnih žlezda

61484-00

Scintigrafija nadbubrežnih žlezda

61485-00

Scintigrafija nadbubrežnih žlezda sa renalnom lokalizacijom i kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnog fotona (SPECT)

61397-00

Nuklearnomedicinska cistoureterografija

90907-00

Indirektna cistografija

61413-00

Scintigrafsko ispitivanje prohodnosti šanta cerebrospinalne tečnosti

61409-00

Scintigrafija toka cerebrospinalne tečnosti

61499-01

Scintigrfsko ispitivanje Le Vinovog (Le Veen) šanta

61401-00

Scintigrafija testisa

90910-00

Nuklearnomedicinsko ispitivanje ostalih oblasti ili organa

90901-00

(brisana)

90901-09

(brisana)

90901-01

(brisana)

90901-02

(brisana)

90901-03

(brisana)

90901-04

(brisana)

90901-10

(brisana)

90901-05

(brisana)

90901-06

(brisana)

90901-07

(brisana)

90901-08

(brisana)

4000001

Magnetna rezonanca endokranijuma bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000010

Magnetna rezonanca endokranijuma bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000020

Magnetna rezonanca endokranijuma sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000030

Magnetna rezonanca endokranijuma sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000040

Magnetna rezonanca protoka likvora mozga (uvek bez kontrastnog sredstva) - snimanje

4000050

Magnetna rezonanca protoka likvora mozga (uvek bez kontrastnog sredstva) - čitanje

4000060

Magnetna rezonanca protoka likvora kičme (uvek bez kontrastnog sredstva) - snimanje

4000070

Magnetna rezonanca protoka likvora kičme (uvek bez kontrastnog sredstva) - čitanje

4000080

Magnetna rezonanca selarne regije (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000090

Magnetna rezonanca selarne regije (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000100

Magnetna rezonanca orbita bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000110

Magnetna rezonanca orbita bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000120

Magnetna rezonanca orbita sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000130

Magnetna rezonanca orbita sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000140

Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000150

Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000160

Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000170

Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000180

Magnetna rezonanca maksilofacijalne regije bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000190

Magnetna rezonanca maksilofacijalne regije bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000200

Magnetna rezonanca maksilofacijalne regije sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000210

Magnetna rezonanca maksilofacijalne regije sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000220

Magnetna rezonanca baze lobanje bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000230

Magnetna rezonanca baze lobanje bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000240

Magnetna rezonanca baze lobanje sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000250

Magnetna rezonanca baze lobanje sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000260

Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000270

Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000280

Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000290

Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000300

Funkcionalna magnetna rezonanca mozga - snimanje

4000310

Funkcionalna magnetna rezonanca mozga - čitanje

4000320

Difuzijski tenzor imidžing mozga - snimanje

4000330

Difuzijski tenzor imidžing mozga - čitanje

4000340

Difuzijski tenzor imidžing kičmene moždine - snimanje

4000350

Difuzijski tenzor imidžing kičmene moždine - čitanje

4000360

Magnetnorezonantna perfuzija mozga bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000370

Magnetnorezonantna perfuzija mozga bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000380

Magnetnorezonantna perfuzija mozga sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000390

Magnetnorezonantna perfuzija mozga sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000400

Magnetna rezonanca vrata bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000410

Magnetna rezonanca vrata bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000420

Magnetna rezonanca vrata sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000430

Magnetna rezonanca vrata sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000440

Magnetna rezonanca cervikalnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000450

Magnetna rezonanca cervikalnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000460

Magnetna rezonanca cervikalnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000470

Magnetna rezonanca cervikalnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000480

Magnetna rezonanca torakalnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000490

Magnetna rezonanca torakalnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000500

Magnetna rezonanca torakalnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000510

Magnetna rezonanca torakalnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000520

Magnetna rezonanca lumbosakralnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000530

Magnetna rezonanca lumbosakralnog dela kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000540

Magnetna rezonanca lumbosakralnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000550

Magnetna rezonanca lumbosakralnog dela kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000560

Magnetnorezonantna mijelografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000570

Magnetnorezonantna mijelografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000580

Magnetnorezonantna perfuzija kičme bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000590

Magnetnorezonantna perfuzija kičme bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000600

Magnetnorezonantna perfuzija kičme sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000610

Magnetnorezonantna perfuzija kičme sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000620

Magnetna rezonanca grudnog koša bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000630

Magnetna rezonanca grudnog koša bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000640

Magnetna rezonanca grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000650

Magnetna rezonanca grudnog koša sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000660

Magnetna rezonanca srca bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000670

Magnetna rezonanca srca bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000680

Magnetna rezonanca srca sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000690

Magnetna rezonanca srca sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000700

Magnetnorezonantni stres test srca (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000710

Magnetnorezonantni stres test srca (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000720

Magnetnorezonantna koronarografija bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000730

Magnetnorezonantna koronarografija bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000740

Magnetnorezonantna koronarografija sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000750

Magnetnorezonantna koronarografija sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000760

Magnetna rezonanca jedne dojke (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000770

Magnetna rezonanca jedne dojke (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000780

Magnetna rezonanca obe dojke (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000790

Magnetna rezonanca obe dojke (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000800

Magnetna rezonanca abdomena bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000810

Magnetna rezonanca abdomena bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000820

Magnetna rezonanca abdomena sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000830

Magnetna rezonanca abdomena sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000840

Magnetnorezonantna holangiopankreatografija (bez kontrastnog sredstva) - snimanje

4000850

Magnetnorezonantna holangiopankreatografija (bez kontrastnog sredstva) - čitanje

400851

Magnetnorezonantna holangiopankreatografija sa kontrastnim sredstvom - snimanje

400852

Magnetnorezonantna holangiopankreatografija sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000860

Magnetnorezonanta enterografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000870

Magnetnorezonanta enterografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000880

Magnetnorezonanta kolonografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000890

Magnetnorezonanta kolonografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000900

Magnetna rezonanca pelvisa bez kontrastnog sredstva - snimanje

4000910

Magnetna rezonanca pelvisa bez kontrastnog sredstva - čitanje

4000920

Magnetna rezonanca pelvisa sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4000930

Magnetna rezonanca pelvisa sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4000940

Magnetnorezonanta urografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000950

Magnetnorezonanta urografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000960

Magnetna rezonanca prostate (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000970

Magnetna rezonanca prostate (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4000980

Magnetna rezonanca penisa i skrotuma (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4000990

Magnetna rezonanca penisa i skrotuma (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4001000

Magnetna rezonanca nadlaktice bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001010

Magnetna rezonanca nadlaktice bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001020

Magnetna rezonanca nadlaktice sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001030

Magnetna rezonanca nadlaktice sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001040

Magnetna rezonanca podlaktice bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001050

Magnetna rezonanca podlaktice bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001060

Magnetna rezonanca podlaktice sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001070

Magnetna rezonanca podlaktice sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001080

Magnetna rezonanca šake bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001090

Magnetna rezonanca šake bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001100

Magnetna rezonanca šake sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001110

Magnetna rezonanca šake sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001120

Magnetna rezonanca nadkolenice bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001130

Magnetna rezonanca nadkolenice bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001140

Magnetna rezonanca nadkolenice sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001150

Magnetna rezonanca nadkolenice sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001160

Magnetna rezonanca podkolenice bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001170

Magnetna rezonanca podkolenice bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001180

Magnetna rezonanca podkolenice sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001190

Magnetna rezonanca podkolenice sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001200

Magnetna rezonanca stopala bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001210

Magnetna rezonanca stopala bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001220

Magnetna rezonanca n stopala sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001230

Magnetna rezonanca stopala sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001240

Magnetna rezonanca ramenog zgloba bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001250

Magnetna rezonanca ramenog zgloba bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001260

Magnetna rezonanca ramenog zgloba sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001270

Magnetna rezonanca ramenog zgloba sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001280

Magnetna rezonanca lakatnog zgloba bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001290

Magnetna rezonanca lakatnog zgloba bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001300

Magnetna rezonanca lakatnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001310

Magnetna rezonanca lakatnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001320

Magnetna rezonanca ručnog zgloba bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001330

Magnetna rezonanca ručnog zgloba bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001340

Magnetna rezonanca ručnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001350

Magnetna rezonanca ručnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001360

Magnetna rezonanca zgloba kuka bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001370

Magnetna rezonanca zgloba kuka bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001380

Magnetna rezonanca zgloba kuka sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001390

Magnetna rezonanca zgloba kuka sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001400

Magnetna rezonanca zgloba kolena bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001410

Magnetna rezonanca zgloba kolena bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001420

Magnetna rezonanca zgloba kolena sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001430

Magnetna rezonanca zgloba kolena sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001440

Magnetna rezonanca skočnog zgloba bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001450

Magnetna rezonanca skočnog zgloba bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001460

Magnetna rezonanca skočnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001470

Magnetna rezonanca skočnog zgloba sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001480

Magnetnorezonantna artrografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - snimanje

4001490

Magnetnorezonantna artrografija (uvek sa kontrastnim sredstvom) - čitanje

4001500

Magnetna rezonanca perifernih nerava bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001510

Magnetna rezonanca perifernih nerava bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001520

Magnetna rezonanca perifernih nerava sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001530

Magnetna rezonanca perifernih nerava sa kontrastnim sredstvom - čitanje

4001540

Magnetna rezonanca fetusa kod jednoplodne trudnoće - snimanje

4001550

Magnetna rezonanca fetusa kod jednoplodne trudnoće - čitanje

4001560

Magnetna rezonanca fetusa kod višeplodne trudnoće - snimanje

4001570

Magnetna rezonanca fetusa kod višeplodne trudnoće - čitanje

4001580

Magnetnorezonantna spektroskopija - snimanje

4001590

Magnetnorezonantna spektroskopija - čitanje

4001600

Magnetna rezonanca ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - snimanje

4001610

Magnetna rezonanca ostalih oblasti bez kontrastnog sredstva - čitanje

4001620

Magnetna rezonanca ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - snimanje

4001630

Magnetna rezonanca ostalih oblasti sa kontrastnim sredstvom - čitanje

 

Dvadeseto poglavlje

MEDICINA RADA

 

310001

Ispitivanje podeljene pažnje

310002

Ispitivanje neposrednog pamćenja - vizuelno, auditivno

310003

Ispitivanje odloženog pamćenja - vizuelno, auditivno

310011

Okulomotorna koordinacija

310012

Jednostavna senzomotorna reakcija

310013

Složena senzomotorna reakcija

310015

Ispitivanje koncentracije pažnje (tenacitet)

310016

Ispitivanje fleksibilnosti pažnje (vigilitet)

310020

Biodozimetrijska procena doza analizom hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi

310035

Elektronska termometrija površinska

310037

Digitalna fotoelektrometrična pletizmografija

310041

Provokacioni test ledom

310042

Antropotehnika radnog mesta

310043

Kvalitativna analiza i procena težine rada

310044

Fizičko opterećenje radom

310045

Dinanometrija šake

310046

Dinanometrija ruku

310047

Dinanometrija leđnih mišića

310048

Dinanometrija slabinskih mišića

310049

Antropometrija longitudinalnih mera

310050

Antropometrija cirkumferentnih mera

310051

Antropometrija debljine kožnih nabora

310052

Poligrafija

310053

Kapilaroskopija

310056

Analiza mikronukleusa u binuklearnim limfoblastima iz kulture ćelija CB metodom

310058

Analiza nestabilnih strukturnih hromozomskih aberacija iz limfocita periferne krvi

310060

Radiotoksikološka analiza i procena interne kontaminacije radionuklidima (Po 210, Ra 226, Pb 210, Pu 239, I 131 i I 125)

310062

Procena nivoa stresa na radu

310064

Procena postojanja elemenata zlostavljanja na radu (mobing)

310066

Procena fetalnog radijacionog rizika prilikom izlaganja jonizujućim zračenjima metodama biološke i fizičke dozimetrije

 

Dvadesetprvo poglavlje

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

 

600330

Kineziotejping

600331

Laser po akupunkturnim tačkama

600333

Preprotetička priprema osobe sa amputacijom ruke

600334

Protetička etapa rehabilitacije osobe sa amputacijom ruke

600336

Preprotetička priprema osobe sa amputacijom donjeg ekstremiteta

600337

Protetička etapa rehabilitacije osobe sa amputacijom donjeg ekstremiteta

600343

Intrapulmonalna vibromasaža (Percussion machine)

600344

Aparaturno asistirano iskašljavanje (Cough machine)

600345

Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman bolesnika sa malignom bolešću

600346

Psihofizička priprema trudnica sa komorbiditetom

600347

Obuka aktu gutanja kod centralnih lezija i stanja posle ORL operacija

600348

Elektroforeza leka

600349

Prevencija dekubitusa u rehabilitaciji

600351

Vežbe kod deformiteta kičmenog stuba kod dece

320810

Elektroterapija u novorođenčeta i odojčeta

320811

Kineziterapija u novorođenčeta i odojčeta

320812

Aplikacija raznih ortoza (korektivne šine) u novorođenčeta i odojčeta

320816

Aplikacija različitih ortoza u malog deteta do 3 godine

320817

Aparatisanje malog deteta do 3 godine

600001

Specijalistički pregled fizijatra-prvi

600002

Specijalistički pregled fizijatra-kontrolni

600011

Elektrostimulacija

600012

Interferentne struje

600014

Transcerebralna elektroforeza

600015

Stabilna galvanizacija

600016

Dijadinamičke struje

600017

Blokada gangliona strujom

600018

Visokofrekventne struje (kratkotalasna dijametrija-radar)

600021

Subakvalni ultrazvuk

600022

Sonoforeza

600023

Elektromagnetno polje

600024

Vakusak

600025

Vaskulator

600027

Infrazvuk

600028

Fulguracija

600029

Faradizacija

600030

Vibromasaža

600051

Hidro-kinezi terapija

600055

CO2 kupka

600071

Aplikacija parafina po segmentu

600081

Aplikacija peloida po segmentu

600101

Ekstenzija kičmenog stuba

600103

Pozicioniranje

600111

Vežbe hoda u razboju

600112

Aktivne vežbe sa pomagalima

600113

Vežbe po Alan Burger-u (Allan Burger)

600114

Korektivne vežbe pred ogledalom

600115

Obuka zaštitnim pokretima i položajima tela kod diskopatičara

600116

Vežbe za reumatoidni artritis

600117

Vežbe za M.Behterev (Bechterew)

600120

Aktivne segmentne vežbe sa otporom

600122

Pasivne segmentne vežbe

600123

Individualni rad sa decom (juvenilni artritis, cerebrala i sl.)

600124

Vežbe na spravama ili ergobiciklu

600169

Funkcionalna radna terapija - grupna

600170

Prebacivanje dominantnog na neoštećen ekstremitet

600173

Vežbe pacijenata sa paraplegijom ili hemiplegijom

600174

Radna terapija kod mentalno retardiranih osoba

600251

Plantogram

600253

Dinamometrija

600254

Kožna termometrija (izvodi lekar specijalista fizikalne medicine)

600259

Klasična elektrodijagnostika - ispitivanje nadražljivosti galvanofaradskom strujom

600260

Hronaksimetrija

600261

Senzitivna hronaksija

600262

Kriva I/T kod dece

600263

Vežbe mišićne separacije sa miofonom i evaluacija za korišćenje mioelektrične proteze za gornje ekstremitete

600307

Vežbe relaksacije

600312

Hod po ravnom

600313

Nylinov (Nullin) stepenik

600803

Individualni rad sa gerijatrijskim ortopedskim bolesnicima

600900

Horizontalna terapija

600901

Kolagenoforeza

600902

Lokomat (robotski sistemi u neurorehabilitaciji)

600903

Radiofrekventna terapija (Tekar, Indiba, T-kare)

600904

Artromot terapija (aparaturna pasivna razrada zglobova)

600905

Guna terapija

 

Dvadestdrugo poglavlje

USLUGE KLINIČKOG FARMAKOLOGA I FARMACEUTA U SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

241001

Izrada godišnjeg plana nabavke lekova i medicinskih sredstava

241003

Učestvovanje u postupcima javnih nabavki (rad u tenderskim komisijama)

241004

Nabavka lekova i medicinskih sredstava prema potpisanim ugovorima

241005

Administrativna obrada podataka o nabavljenim lekovima i medicinskim sredstvima

241006

Prijem i skladištenje lekova i medicinskih sredstava

241007

Kontrola uslova skladištenja lekova i medicinskih sredstava u apoteci

241008

Kontrola uslova skladištenja lekova i medicinskih sredstava na odeljenju

241010

Izdavanje gotovih lekova za bolničko trebovanje po vrsti leka

241011

Izdavanje opojnih droga po jednom pakovanju (uslugu obavlja isključivo farmaceut)

241012

Izdavanje lekova na Nalog za propisivanje i izdavanje lekova sa Liste lekova pod posebnim režimom izdavanja ina Nalog za propisivanje i izdavanje lekova koji se ne nalaze na Listi lekova- Obrazac N1 i N2 nalog

241013

Izdavanje medicinskog sredstava za lečenje na bolničko trebovanje po vrsti med. Sredstva

241014

Izdavanje medicinskog pomagala, po vrsti

241016

Izdavanje magistralnog leka na recept, nalog za propisanu dozu

241017

Izdavanje galenskog preparata ili lekovite supstance u tipiziranom pakovanju, po jednom pakovanju

241018

Administrativna obrada recepta ili jednog naloga

241019

Administrativna obrada bolničkog trebovanja po vrsti izdavanja

241020

Analiza i provera terapije sa kojom pacijent dolazi u bolnicu (interakcije, potencijalna neželjena dejstva lekova koja su mogla dovesti do hospitalizacije, biljni lekovi, suplementi, homeopatski lekovi..)

241021

Savetovanje ili informisanje pacijenta o primeni propisanog leka

241022

Savetovanje ili informisanje medicinskog osoblja o načinu primene leka (rekonstituisanje, put primene, dužina davanja injekcije/infuzije, interakcije in vitro...)

241023

Savetovanje ili informisanje medicinskog osoblja o leku (način delovanja, indikacije, upozorenja, kontraindikacije, interakcije, režim izdavanja, dostupnost)

241024

Konsultacija sa lekarima vezana za farmakoterapiju (uslugu obavlja specijalista)

241025

Prilagođavanje doze leka na osnovu laboratorijskih parametara (biohemijski parametri, nivo leka u krvi, stanje pacijenta...)(uslugu obavlja specijalista)

241026

Provera mogućih interakcija među primenjenim lekovima

241027

Praćenje terapijskog delovanja leka (uslugu obavlja specijalista)

241028

Praćenje potencijalno neželjene reakcije pacijenta na lek

241029

Prijavljivanje neželjene reakcije pacijenta na lek

241030

Prijavljivanje neželjene reakcije pacijenta na medicinsko sredstvo

241032

Praćenje sprovođenja utvrđenih terapijskih protokola lečenja

241033

Analiza potrošnje lekova

241034

Farmakoekonomska analiza potrošnje lekova i medicinskih sredstava

241035

Kreiranje izveštaja o potrošnji

241036

Rekonstituisanje citotoksičnog leka pod kontrolisanim uslovima

241037

Rekonstituisanje leka visokog rizika pod kontrolisanim uslovima

241038

Prikupljanje, kategorizacija i pakovanje farmaceutskog otpada

241039

Privremeno skladištenje farmaceutskog otpada

242201

Izrada rastvora do 10 ml

242202

Izrada rastvora do 20 ml

243001

Izrada kapi za oči tipa rastvora do 10 ml

243005

Izrada masti / gela za oči do 10 g

243006

Izrada injekcije do 10 ml, 5 doza

243008

Izrada infuzije do 500 ml, jedna doza

243011

Izrada TPI, jedna doza

243012

Izrada leka/medicinskog sredstva/reagensa pod uslovima zaštite radnika (digestor)

243013

Izrada leka pod aseptičnim uslovima (npr. mast za kožu)

243014

Rastvaranje / razblaživanje pod aseptičnim uslovima

243015

Rastvaranje / razblaživanje hazardnih lekova pod aseptičnim uslovima, u izolovanom zatvorenom sistemu zapremine do 500 ml, jedna doza

243016

Priprema, sušenje i sterilizacija pribora i posuđa

243017

Izrada magistralnog leka koji sadrži opojne droge

 

Dvadesettreće poglavlje

SOCIJALNA MEDICINA

 

250040

Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti

250041

Izrada plana /programa zdravstvene zaštite za Republiku (srednjoročni/dugoročni)

250042

Izrada godišnjih planova/programa zdravstvene zaštite

250043

Evaluacija programa zdravstvene zaštite

250044

Izrada predloga mera za rešavanje određenog problema u sistemu zdravstvene zaštite

250045

Izrada posebnih programa za određene oblasti i grane zdravstvene zaštite

250046

Definisanje potreba i zahteva stanovništva za određenim vidom zdravstvene zaštite i vrstom zdravstvene zaštite, odnosno službe

250047

Izrada kriterijuma i standarda za ocenu kvaliteta rada u zdravstvenoj zaštiti

250048

Analiza mreže zdravstvenih ustanova

250049

Mišljenje na ugovaranje zdravstvenih ustanova van Plana mreže

250050

Učešće u izradi plana investicija u oblastima zdravstvene zaštite

250051

Sagledavanje izvršenja odredaba iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja

250052

Evaluacija uspešnosti primene mera na unapređivanju zdravstvenog stanja stanovništva

250053

Učešće u sprovođenju nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama

250054

Mišljenje i ocena o usklađenosti plana rada zdravstvene ustanove sa odgovarajućim usvojenim dokumentima

250055

Mišljenje i ocena o izvršenju plana rada zdravstvene ustanove

250056

Izrada demometrijske i opšte statističke osnove po definisanom problemu

250057

Prikupljanje i obrada podataka po definisanom zadatku

250058

Koordinacija rada i učešće u stručnim komisijama, grupama i slično

250059

Pripremanje predloga programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama

250060

Rad na terenu-neposredno sprovođenje stručno-metodoloških uputstava i instruktaža

250061

Izrada stručno-metodoloških uputstava

250062

Izrada stručnog mišljenja za traženi zadatak i postavljeni problem

250063

Izrada elaborata o potrebi za osnivanje zdravstvene ustanove

250064

Analiza korišćenja zdravstvene zaštite (vanbolničke, bolničke)

250065

Analiza zdravstvene delatnosti (po oblastima i granama zdravstvene zaštite)

250066

Prikupljanje i obrada podataka iz oblasti zdravstvene statistike za analizu zdravstvenog stanja stanovništva

250067

Praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva

250068

Planiranje terenskog istraživanja za prikupljanje podataka o zdravlju stanovništva

250069

Izvođenje terenskog istraživanja određenog zdravstvenog programa u stanovništvu

250070

Analiza mortaliteta

250071

Analiza morbiditeta

250072

Analiza prostornih kapaciteta zdravstvenih ustanova

250073

Analiza opremljenosti i iskorišćenosti opreme u zdravstvenim ustanovama

250074

Praćenje i analiza potrošnje medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi

250075

Praćenje i analiza strukture potrošnje lekova u zdravstvenoj ustanovi

250076

Primena istraživačkog modela na određeni zdravstveni problem

250077

Definisanje modela za izbor preventivnih mera u cilju rešavanja određenog zdravstvenog problema

250078

Priprema i evaluacija definisanog modela za izbor preventivnih mera u cilju rešavanja određenog zdravstvenog problema

250079

Izbor i priprema demografskih pokazatelja za ocenu potreba i zahteva stanovništva u zdravstvenoj zaštiti (po definisanim grupama stanovništva)

250080

Analiza demografskih faktora, potreba i zahteva za zdravstvenom zaštitom po određenom zdravstvenom problemu

250081

Izrada nomenklature zdravstvenih usluga prema granama medicine

250082

Izrada standarda usluga i normativa medicinskog rada

250083

Formiranje i praćenje cena zdravstvenih usluga i učešće u izradi cenovnika

250084

Primena ekonomsko - finansijskih analiza u zdravstvenoj zaštiti

250085

Izrada programa i operativnog plana studije

250086

Testiranje predloženog projekta

250087

Izvođenje ciljanog istraživanja

250088

Evaluacija ciljanog istraživanja

250089

Periodični izveštaj o radu po oblastima, službama zdravstvene zaštite

250090

Periodični izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima po oblastima, službama zdravstvene zaštite

250091

Izveštaj o organizaciji, strukturi kadrova i opremljenosti zdravstvenih ustanova

250092

Analiza broja i struktura zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

250093

Individualni izveštaji

250094

Prijava - odjava određenih oboljenja od većeg sociomedicinskog značaja

250095

Izrada plana obrade podataka

250096

Izrada obradnih, analitičkih i publikacionih tabela

250097

Analiza evaluacije statističkih podataka (izrada elaborata)

250098

Pružanje stručno-metodološke pomoći zdravstvenim organizacijama u poslovima medicinske evidencije i statistike

250099

Rad na zakonskim propisima iz oblasti evidencije u zdravstvu

250100

Stručna uputstva za rad statističke službe

250101

Obrazovno-edukativne aktivnosti (stažeri, specijalizanti)

250102

Zdravstvena informatika i statistika

250103

Otvaranje medicinske dokumentacije ili upisivanje u zdravstvenu dokumentaciju

250104

Izrada periodičnog izveštaja o radu i utvrđenim oboljenjima i stanjima po službama u zdravstvenoj ustanovi

250105

Izrada izveštaja o obaveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti

250106

Izrada izveštaja o organizacionoj strukturi i kadrovima u zdravstvenoj ustanovi

250107

Izrada individualnih izveštaja (izveštaji o hospitalizaciji, prijava porođaja, prijava pobačaja, potvrda o smrti, prijava zarazne bolesti, prijava malignog oboljenja i drugo)

250108

Obrada i unos podataka iz zbirnih periodičnih izveštaja

250109

Obrada i unos podataka iz individualnih izveštaja

250110

Unos podataka u struktuiranoj formi i formiranje baze podataka

250111

Administracija baze podataka

250112

Izrada izveštaja iz baze podataka

250113

Izrada stručno-metodoloških uputstava za sprovođenje statističkih istraživanja

250114

Pružanje informatičke podrške za istraživačke projekte

250115

Izrada statističkih analiza

JZ0001

Socijalna medicina

 

Dvadesetčetvrto poglavlje

EPIDEMIOLOGIJA

 

260001

Pojedinačna prijava zarazne bolesti

260002

Prijava sumnje na zarazno oboljenje

260003

Zbirna prijava zarazne bolesti

260004

Prijava/odjava epidemije zarazne bolesti

260005

Prijava o mogućnosti infekcije virusom besnila

260006

Pojedinačna prijava oboljenja/smrti od malarije kao i nosilaštvo parazita - uzročnika malarije

260007

Prijava bolničke infekcije

260008

Prijava o laboratorijski utvrđenom uzročniku zarazne bolesti

260009

Evidentiranje prijave zarazne bolesti

260010

Epidemiološka obrada prijave zarazne bolesti

260011

Prijava nosilaštva zarazne bolesti

260012

Vođenje kartoteke nosilaštva zaraznih bolesti

260013

Izrada periodičnih izveštaja o zaraznim bolestima

260014

Izrada godišnjeg izveštaja o zaraznim bolestima

260015

Prijava nosilaštva anti-HIV antitela (HIV infekcija) i Morbus HIV-a (AIDS/SIDA)

260016

Epidemiološka obrada/deskriptivno - epidemiološka analiza registrovanih slučajeva nosilaštva anti HIV antitela/HIV infekcije: 6 i 12m

260017

Ažuriranje registra osoba inficiranih HIV-om, obolelih i umrlih od Morbus HIV -a na okružnom, regionalnom i centralnom nivou

260018

Individualno, dobrovoljno i poverljivo ili anonimno savetovanje pre testiranja na HIV, hepatitis B, hepatitis C i druge PPI

260019

Individualno, dobrovoljno i poverljivo ili anonimno savetovanje posle testiranja na HIV, hepatitis B, hepatitis C i druge PPI

260020

Epidemiološki nadzor nad HIV infekcijom

260021

Izrada Stručno metodološkog uputstva za nadzor nad gripom na teritoriji RS/godišnje

260022

Nedeljno izveštavanje o nadzoru nad gripom u sezoni

260023

Nedeljno izveštavanje - broj uzoraka poslatih na laboratorijsku potvrdu virusa gripa

260024

Ažuriranje linijske liste potvrđenih slučajeva gripa u sezoni

260025

Analiza izveštaja o populacionom nadzoru nad oboljenjima sličnim gripu, o predostrožnom nadzoru nad oboljenjima sličnim gripu / akutnom respiratornom infekcijom, bolničkom predostrožnom nadzoru nad teškom akutnom respiratornom infekcijom

260026

Ažuriranje baze populacionog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu

260027

Ažuriranje baze predostrožnog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu/akutnom respiratornom infekcijom

260028

Ažuriranje baze bolničkog predostrožnog nadzora nad teškom akutnom respiratornom infekcijom

260029

Izrada izveštaja za sezonu

260030

Aktivan nadzor nad gripom

260031

Analiza i procena epidemiološke situacije gripa sa predlogom mera

260032

Planiranje, koordinacija i nadzor nad sprovođenjem dodatnih aktivnosti u vezi nadzora nad gripom

260033

Epidemiološka obrada prijave vakcina preventabilne zarazne bolesti

260034

Epidemiološka obrada slučaja AFP (akutna flakcidna paraliza), slučaja sumnje na morbile/rubelu i KRS (kongenitalni rubela sindrom)

260035

Nedeljno nulto izveštavanje u nadzoru nad AFP/morbilama/rubelom

260036

Mesečno nulto izveštavanje nad KRS

260037

Ažuriranje linijske liste slučajeva AFP, morbila, rubele

260038

Aktivan nadzor nad AFP, morbilama, rubelom, KRS

260039

Izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o kretanju VPB

260040

Izrada izveštaja o sprovedenoj imunizaciji na opštinskom, okružnom, pokrajinskom i republičkom nivou

260041

Izrada plana potreba, distribucije i utroška vakcina

260042

Izrada plana aktivnosti za održavanje statusa zemlje bez polija (polio-free), eliminaciju morbila/rubele, kao i prevenciju KRS

260043

Izrada programa zaštite stanovništva od vakcina preventabilnih zaraznih bolesti

260044

Evaluacija izveštaja o kretanju obolevanja VPB i obuhvata imunizacijom

260045

Analiza i procena epidemiološke situacije VPB sa predlogom mera

260046

Revizija vakcinalnih kartoteka

260047

Izrada nacionalne dokumentacije za održavanje statusa zemlje bez polija (polio-free)

260048

Izrada nacionalne dokumentacije za verifikaciju eliminacije morbila/rubele

260049

Obrada prijave neželjene reakcije nakon imunizacije

260050

Donošenje zaključaka i izdavanje potvrda o utvrđenoj težoj neželjenoj reakciji ili trajnoj kontraindikaciji

260051

Epidemiološka obrada grupisanja neželjenih reakcija nakon imunizacije

260052

Donošenje mere privremenog obustavljanja imunizacije zbog narušene bezbedne imunizacione prakse

260053

Ažuriranje registra trajnih kontraindikacija

260054

Dnevno izveštavanje iz žarišta epidemije VPB u slučaju importovanja polio virusa/morbila

260055

Predlaganje, sprovođenje i kontrola mera u žarištu epidemije VPB do gašenja

260056

Imunizacija po epidemiološkim indikacijama (besnilo, tetanus, hepatitis. B itd.)

260057

Imunizacija putnika u međunarodnom saobraćaju

260058

Imunoprofilaksa (besnilo, tetanus, hepatitis B)

260059

Hemioprofilaksa (malarija, TBC, meningokokni meningitis…)

260060

Izrada godišnjeg programa imunizacije

260061

Planiranje, koordinacija i nadzor nad sprovođenjem dodatnih imunizacionih aktivnosti

260062

Planiranje, koordinacija i nadzor nad sprovođenjem vanredne obavezne imunizacije

260063

Planiranje, izvođenje i izveštavanje o sprovedenim epidemiološkim studijama (npr. studije seroprevalencije)

260064

Stručno- metodološka pomoć u oblasti epidemiologije zaraznih bolesti

260065

Izrada stručno metodološkog uputstva

260066

Izrada predloga za proglašenje epidemije zarazne bolesti epidemijom od većeg značaja za Republiku

260067

Analiza dokumentacije i davanje stručnog mišljenja na zahtev iz delokruga rada epidemiologa

260068

Izrada epidemiološke ekspertize

260069

Pružanje zdravstveno vaspitne usluge iz delokruga rada epidemiologa prema pojedincu

260070

Nadzorna poseta na okružnom i opštinskom nivou

260071

Kontrola kućne izolacije obolelih od zarazne bolesti

260072

Ispitivanje imunog statusa (serokonverzijom i kutanim probama)

260073

Epidemiološki nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti

260074

Epidemiološka anketa kod zaraznih bolesti

260075

Epidemiološka anketa kod karantinskih bolesti, nejasnih stanja i pojava

260076

Uzorkovanje i slanje materijala za laboratorijsko ispitivanje

260077

Zdravstveni pregled određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša

260078

Tumačenje rezultata laboratorijskog ispitivanja po uzorku

260079

Izrada Programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

260080

Evaluacija realizacije Programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

260081

Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama putem incidencije i prevalencije

260082

Izrada programa i plana nadzora nad bolničkim infekcijama na opštinskom, okružnom nivou, pokrajinskom i republičkom nivou

260083

Kontrola efikasnosti sterilizacije sa davanjem stručnog mišljenja

260084

Praćenje događaja u javnom zdravlju

260085

Rana detekcija i notifikacija događaja koji predstavljaju potencijalnu pretnju po javno zdravlje

260086

Procena i validacija potencijalnih pretnji po javno zdravlje

260087

Ažuriranje baze evidentiranih potencijalnih pretnji po javno zdravlje

260088

Izrada nedeljnih izveštaja o zaraznim bolestima koje mogu predstavljati potencijalnu pretnju po javno zdravlje

260089

Izrada godišnjeg izveštaja o zaraznim bolestima koje mogu predstavljati potencijalnu pretnju po javno zdravlje

260090

Održavanje kvalitetne telekomunikacione strukture

260091

Dezinfekcija prostorije gasom: po objektu

260092

Dezinfekcija prostorija zamagljivanjem: po objektu

260093

Dezinfekcija otvorenih površina: po teritoriji

260094

Dezinfekcija sanitarnog čvora: po objektu

260095

Dezinfekcija sanitarnog čvora: po kabini

260096

Dezinfekcija vode u zatvorenim posudama

260097

Dezinfekcija bazena za kupanje

260098

Dezinfekcija hrane u originalnom pakovanju (na 10 kg)

260099

Dezinfekcija sanitetskih kola

260100

Dezinfekcija tekstilnih, kožnih,gumenih i plastičnih materija

260101

Dezinfekcija robe i posteljine

260102

Dezinfekcija mrtvačnice

260103

Dezinfekcija karantinskih prostora

260104

Depedikulacija osoba insekticidima

260105

Depedikulacija kosmatih delova tela

260106

Depedikulacija rublja impregnacijom

260107

Depedikulacija posteljine impregnacijom

260108

Depedikulacija posteljine prskanjem

260109

Dezinsekcija sanitetskih kola

260110

Deratizacija po 1 kg ručno pripremljenog mamka na bazi žestokih otrova

JZ0002

Epidemiologija

 

Dvadesetpeto poglavlje

HIGIJENA

 

270101

Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti pojedinca: telesna težina tela, telesna visina, debljina kožnog nabora na četiri tačke, obim nadlaktice, obim struka, obim kukova.

270102

Određivanje antropometrijskih indeksa kod ispitivanja uhranjenosti pojedinca: indeks uhranjenosti (indeks telesne mase), OMN, izračunavanje

270103

Ocena rezultata biohemijskih pokazatelja krvi i urina, ocena rezultata antropometrijskih i funkcionalnih ispitivanja, ocena energetskih i nutritivnih potreba pojedinca, ocena uhranjenosti

270104

Anketa ishrane za pojedinca (kvantitativne i semikvantitativne ankete ishrane: anketa po sećanju za 24 časa, trodnevni, sedmodnevni dnevnik ishrane)

270105

Izrada dijetoprofilakse/dijetoterapije za pojedinca prvi dolazak

270106

Izrada dijetoterapije/dijetoprofilakse za pojedinca kontrolni dolazak

270107

Izrada predloga/primera ishrane za različita patološka stanja (lista namirnica i primer jelovnika za jedan dan)

270108

Ispitivanje uhranjenosti populacije

270109

Izrada preporuka za kolektivnu ishranu

270110

Izrada preporuka za ishranu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

270111

Ispitivanje individualne ishrane

270112

Ispitivanje kolektivne ishrane

270113

Ispitivanje porodične ishrane

270114

Ispitivanje ishrane u populaciji

 

Dvadesetšesto poglavlje

ORGANIZOVANI SKRINING

 

280001

Koordinacija i sprovođenje organizovanog skrininga raka

280002

Obrada podataka i izveštavanje o sprovođenju skrininga

280003

Evidentiranje podataka u elekrtonsku bazu za skrining

280004

Zdravstveno-vaspitni rad u lokalnoj zajednici

280005

Prvo čitanje radiografskog snimka dojke u okviru organizovanog skrininga

280006

Drugo čitanje radiografskog snimka dojke u okviru organizovanog skrininga

280007

Treće ili supervizijsko čitanje radiografskog snimka dojke u okviru organizovanog skrininga

280008

Supervizijsko tumačenje PAP nalaza u organizovanom skriningu karcinoma grlića materice

 

Dvadesetsedmo poglavlje

PREGLEDI

 

000001

Specijalistički pregled prvi

000002

Specijalistički pregled kontrolni

000003

Specijalistički pregled prvi - profesor

000004

Specijalistički pregled kontrolni - profesor

000005

Specijalistički pregled prvi - docenta i primarijusa

000006

Specijalistički pregled kontrolni - docenta i primarijusa

000008

Konzilijarni pregled bolesnika - 5 učesnika

090061

Specijalistički psihijatrijski pregled prvi

090084

Specijalistički psihijatrijski pregled ponovni

090062

Specijalistički psihijatrijski pregled prvi - profesora

090067

Specijalistički psihijatrijski pregled ponovni - profesora

090063

Specijalistički psihijatrijski pregled prvi - docenta i primarijusa

090086

Specijalistički psihijatrijski pregled ponovni - docenta i primarijusa

 

Dvadesetosmo poglavlje

STOMATOLOGIJA

 

009110

Aktivni pokretni ortodontski aparat

009018

Amalgamski ispun na 1 površini

009223

Amalgamski ispun na 1 površini kod dece do navršene 15 godine života

009019

Amalgamski ispun na 2 površine

009224

Amalgamski ispun na 2 površine kod dece do navršene 15 godine života

009020

Amalgamski ispun na 3 površine

009225

Amalgamski ispun na 3 površine kod dece do navršene 15 godine života

009109

Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave

009234

Analiza ortopantomografa

009217

Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji po započetom satu

009216

Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu

009218

Antišok terapija

009177

Biopsija

009127

Vađenje zuba

009036

Vađenje stranog tela iz kanala korena

009328

Vestibularna ploča

009023

Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom

009022

Vitalna amputacija

009226

Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba

009227

Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba

009199

Vratni deo kičme u dva pravca

009039

Glasjonomerni ispun

009233

Glasjonomerni ispun kod dece do navršene 15 godine života

009219

Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe

009327

Delerova maska

009324

Definitivna opturator proteza

009325

Dijagnostika rizika za nastanak karijesa

009326

Dijagnostika rizika za nastanak parodontopatija

009053

Dodatak zuba u protezi

009054

Dodatak kukice u protezi

009158

Drenaža parodontalnog abscesa

009187

Ekstraoralna incizija apscesa

009178

Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija

009179

Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija

009245

Eliminacija iritacija oralne sluzokože

009041

Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu

009034

Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu

009033

Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu

009082

Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja

009304

Životna demonstracija (6 do 9 osoba)

009013

Zalivanje fisura (po zubu)

009160

Zaustavljanje krvarenja

009161

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

009028

Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture

009334

Zbrinjavanje dece sa otežanom saradnjom za stomatološke intervencije (+100%)

009320

Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama (+100%)

009027

Zbrinjavanje mulip. povreda zuba u dece

009321

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama (+100%)

009246

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedaciji

009247

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhalacionoj sedaciji

009173

Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom

009171

Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije

009172

Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom

009108

Izrada i analiza studijskog modela

009174

Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilica

009010

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

009228

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu)

009229

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po kanalu)

009241

Intralezijska i perilezijska aplikacija leka

009159

Intraoralna incizija apscesa

009197

Intraoralni metodi radiografisanja

009215

Infiltraciona anestezija

009244

Kauterizacija tkiva

009175

Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica

009243

Kiretaža oralne sluzokože

009128

Komplikovano vađenje zuba

009032

Kompozitni inlej

009030

Kompozitni ispun na bočnim zubima

009232

Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece do navršene 15 godine života

009029

Kompozitni ispun na prednjim zubima

009231

Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece do navršene 15 godine života

009009

Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem

009300

Konsultativni pregled u drugoj ustanovi

009198

Kraniogram (PA i profil lobanje)

009122

Lečenje alveolita

009025

Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

009026

Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

009222

Lokalna aplikacija leka (toxavit)

009221

Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije

009182

Maligni tumori usne - "V" ekscizija

009181

Maligni tumori usne - "W" ekscizija

009024

Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba

009301

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

009031

Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda)

009021

Nadogradnja frakturiranog zuba

009200

Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezda

009150

Nekrektomija po seansi

009240

Obrada parodontalnog džepa po zubu

009309

Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba

009153

Odstranjenje kalkusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde

009322

Opturator proteza za urođene anomalije

009189

Ortopantomogram

009083

Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenju

009045

Parcijalna akrilatna proteza

009249

Periferne blokade alkoholom u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

009137

Plastika plika i frenuluma

009214

Površinska lokalna anestezija

009055

Podlaganje proteze direktno - hladnovezujući akrilat

009056

Podlaganje proteze indirektno

009157

Prva pomoć kod dentalgija

009230

Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u dece

009236

Prva pomoć kod povreda

009015

Preventivni ispun

009220

Preventivni pregled

009305

Predavanje

009323

Privremena opturator proteza

009164

Primarna obrada rane - intraoralno

009169

Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije

009170

Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije

009162

Primarna plastika OAK

009163

Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa

009303

Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)

009302

Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba)

009333

Readaptacija epiteze

009308

Readaptacija i reokludacija opturatora

009144

Revizija sinusa - Caldwell - Luc

009213

Rekonstrukcije CT slike

009188

Rendgenografija zuba intraoralna

009113

Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom

009052

Reparatura proteze - prelom ploče

009165

Replantacija stalnih zuba

009166

Repozicija luksirane donje vilice

009124

Resekcija gornjih dvokorenih zuba

009123

Resekcija jednokorenih zuba

009125

Resekcija trokorenih zuba

009038

Retretman kanala korana (po kanalu)

009238

Selektivno brušenje zuba (po zubu)

009251

Serijska aplikacija koncentrovanih fluorida

009201

Sijalografija

009003

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

009191

Snimak donje vilice u tri pravca

009196

Snimak jagodičnih lukova

009195

Snimak orbita

009194

Snimak paranazalnih šupljina

009192

Snimak temporo mandibularnih zglobova

009193

Snimak facijalnog masiva

009005

Specijalistički pregled

009006

Specijalistički pregled - kontrolni

009007

Specijalistički pregled nastavnik

009008

Specijalistički pregled nastavnik - kontrolni

009248

Specijalistički pregled pacijenata sa hroničnim bolnim sindromom u orofacijalnom predelu i plan terapije

009011

Stimulator

009001

Stomatološki pregled

009002

Stomatološki pregled - kontrolni

009190

Telerendgen

009016

Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)

009037

Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena

009112

Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata

009046

Totalna proteza

009152

Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal

009307

Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice

009136

Uklanjanje većih viličnih cista

009183

Uklanjanje konaca

009242

Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga

009135

Uklanjanje manjih viličnih cista

009134

Uklanjanje mukoznih cista

009012

Uklanjanje naslaga

009168

Uklanjanje splinta/šine

009306

Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice

009239

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici

009180

Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje

009202

Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezda

009330

Facijalna epiteza za lice

009331

Facijalna epiteza za nos

009332

Facijalna epiteza za uvo

009237

Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom

009167

Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom

009235

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

009329

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i težim stečenim deformitetima lica i vilica

009176

Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica

009111

Funkcionalni ortodontski aparat

009126

Hemisekcija i disekcija zuba

009133

Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)

009130

Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)

009129

Hirurško vađenje zuba

009132

Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka

009131

Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka

009147

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. Regije

009148

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. Regije - lokalnog

009250

Centralne blokade u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

009209

CT pregled vrata bez kontrasta

009210

CT pregled vrata sa kontrastom

009207

CT pregled donje vilice bez kontrasta

009208

CT pregled donje vilice sa kontrastom

009203

CT pregled orbita bez kontrasta

009204

CT pregled orbita sa kontrastom

009211

CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrasta

009212

CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastom

009205

CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta

009206

CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom