Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 70/2019 i 154/2020)

 

II. deo

NOMENKLATURA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE PRUŽAJU STACIONARNO I U DNEVNOJ BOLNICI

 

Prvo poglavlje

PROCEDURE NA NERVNOM SISTEMU

(BLOKOVI 1-86)

LOBANJA, MOŽDANE OVOJNICE (MENINGE) I MOZAK

PREGLED

1 Pregled lobanje, moždanih ovojnica i mozga

40903-00 Neuroendoskopija

Intraventrikularna neuroendoskopija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• umetanje šanta (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5])

• treća ventrikulostomija (40012-00, 40012-01 [19])

Isključuje: proceduru pri kojoj se obavlja i biopsija (40903-01 [12])

40803-00 Stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije

◻ 0629 Stereotaksično lokalizovanje za:

• brahiterapiju

• intrakranijalni hirurški zahvat

• radiohirurgiju

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacijske udlage za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

lokalizovanje

magnetnu rezonancu [MR]

targeting

ventrikulografiju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• brahiterapija (90764 [1791])

• trepanacija (39012-00 [7])

• radiohirurgija (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791])

Šifrirati i:

• obavljeni hirurški zahvat ili zahvate

Isključuje: funkcionalnu stereotaksičnu proceduru (40801-00 [27])

stereotaksičnu:

• cingulotomiju (40801-00 [27])

• palidotomiju (40801-00 [27])

• talamotomiju (40801-00 [27])

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

2 Kranijalna drenaža ili punkcija

39009-00 Evakuacija subduralnog hematoma

Drenaža postavljena kroz fontanelu

Isključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom (39600-00 [8])

39003-00 Punkcija cisterni

39006-00 Ventrikularna punkcija

Ventrikularna punkcija kroz prethodno implantirani kateter

39703-03 Aspiracija ciste u mozgu

Isključuje: drenažu inficirane ciste (39900-00 [8])

90000-00 Ostale kranijalne punkcije

Aspiracija:

• subarahnoidalnog prostora

• subduralnog prostora (ako drugačije nije naznačeno)

Kranijalna aspiracija (ako drugačije nije naznačeno)

3 Insercija uređaja za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Zamena uređaja za cerebrospinalnu tečnost

Revizija uređaja za cerebrospinalnu tečnost

39015-00 Ugradnja spoljašnjeg ventrikularnog drena

◻ 0634

Isključuje: umetanje ventrikularnog šanta za cerebrospinalnu tečnost (40003-00, 40003-01, 40003-02 [5])

39015-01 Insercija ventrikularnog rezervoara

Insercija rezervoara:

• Omaja (Ommaya)

• Rikham (Richam’s)

39015-02 Insercija uređaja za merenje intrakranijalnog pritiska, sa monitoringom

4 Uklanjanje uređaja za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: proceduru njegove zamene (39015 [3])

90001-00 Uklanjanje spoljašnjeg ventrikularnog drena

◻ 0634

90001-01 Uklanjanje ventrikularnog rezervoara

Uklanjanje rezervoara:

• Omaja (Ommaya)

• Rikham (Richam’s)

90001-02 Uklanjanje uređaja za merenje intrakranijalnog pritiska [IKP]

5 Irigacija, insercija ili uklanjanje šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• neuroendoskopija (40903-00 [1])

Isključuje: inserciju spoljašnjeg ventrikularnog drena (39015-00 [3])

reviziju šanta za cerebrospinalnu tečnost (40009-00, 40009-01 [24])

90002-00 Irigacija šanta za cerebrospinalnu tečnost

40003-00 Insercija ventrikulo-atrijalnog šanta

◻ 0634

40003-01 Insercija ventrikulopleuralnog šanta

◻ 0634

40003-02 Insercija ventrikuloperitonealnog šanta

◻ 0634 Ventrikuloperitoneostomija

40003-03 Insercija ventrikularnog šanta u ostale ekstrakranijalne oblasti

◻ 0634

40003-04 Insercija cisternalnog šanta

Insercija šanta:

• cisternalno-atrijalnog

• cisternalnoperitonealnog

• cisternalnopleuralnog

40009-03 Uklanjanje ventrikularnog šanta

◻ 0634

Isključuje: proceduru njegove zamene (40009-00 [24])

40009-04 Uklanjanje cisternalnog šanta

Isključuje: proceduru njegove zamene (40009-01 [24])

6 Ostale procedure primene, insercija i uklanjanja na lobanji, moždanim ovojnicama ili mozgu

47705-00 Insercija lobanjskog kalipera

Insercija lobanjskih držača (klešta)

Isključuje: proceduru u slučaju frakture ili dislokacije kičme (47684-00, 47687-00 [1381], 47690-00, 47693-00 [1387])

40709-00 Umetanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore napravljene trepanacijom

Duboka stimulacija mozga

Implantacija intrakranijalnih elektroda

Uključuje: inserciju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Napomena: Obavlja se u slučaju:

• epilepsije

• multiple skleroze

• kontrole bola

• Parkinsonove (Parkinson) bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije (40803-00 [1])

• potkožna implantacija neurostimulatora (39134-01 [1604])

40712-00 Insercija intrakranijalne elektrode putem kraniotomije

Duboka stimulacija mozga

Uključuje: inserciju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Napomena: Obavlja se u slučaju:

• epilepsije

• multiple skleroze

• kontrole bola

• Parkinsonove (Parkinson) bolesti

40709-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Revizija intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: reviziju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40709-03 Zamena intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: zamenu žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40712-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Revizija intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: reviziju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40712-03 Zamena intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: zamenu žice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulator

40709-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: uklanjanje žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Isključuje: proceduru njihovih zamena (40709-03 [6])

40712-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: uklanjanje žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Isključuje: proceduru njihovih zamena (40712-03 [6])

INCIZIJA

7 Inciziono ispitivanje moždanih ovojnica ili mozga

39012-00 Trepanacija

Trepanacija za:

• brahiterapiju

• u svrhu pregleda

Intrakranijalna eksploracija

Isključuje: proceduru kao operativni pristup za hirurški zahvat -izostaviti šifru

8 Intrakranijalna drenaža

Uključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom

Isključuje: šant cerebrospinalne tečnosti (40003 [5], 40000-00, 40012 [19])

39900-00 Drenaža intrakranijalne infekcije

Drenaža:

• inficirane moždane ciste

• intrakranijalnog apscesa

Isključuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije (39721-00 [10])

39600-00 Drenaža intrakranijalne hemoragije

Drenaža hemoragije:

• ekstraduralne

• intracerebralne

• subduralne

Isključuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije (39721-00 [10])

uklanjanje intrakranijalnog hematoma:

• putem osteoplastične kraniotomije (39603-00 [14])

• sa kraniektomijom (39603-01 [14])

odlivanje subduralnog krvarenja kroz fontanelu (39009-00 [2])

39703-01 Drenaža intrakranijalne lezije ili ciste

Intrakranijalna drenaža (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: proceduru kod inficirane ciste (39900-00 [8])

9 Intrakranijalna dekompresija

40015-00 Subtemporalna dekompresija

39706-01 Dekompresija intrakranijalnog tumora putem osteoplastične kraniotomije

Uključuje: osteoplastični režanj

40106-00 Dekompresija zadnjeg mozga

Dekompresija:

• Arnold-Kjari (Arnold-Chiari) urođene malformacije

• Kjari (Chiari) urođene malformacije

Uključuje: plastiku tvrde moždanice

40106-01 Dekompresija zadnje lobanjske jame

Dekompresija kod siringomijelije

Uključuje: plastiku tvrde moždanice

10 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

39721-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

◻ 0039, ◻ 0612

Dekompresija edema

}

 

Drenaža:

 

 

• krvarenja

}

 

• infekcije

}

postoperativno

Uklanjanje:

 

 

• apscesa

}

 

• hematoma

}

Uključuje: uklanjanje lobanjskog režnja

proceduru putem osteoplatičnog režnja

DESTRUKCIJA

11 Destrukcija intrakranijalne aneurizme ili drugih vaskularnih lezija

35412-00 Endovaskularna okluzija cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije

Transkateterska embolizacija cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije

Uključuje: upotrebu:

• koila

• intrakranijalnih:

• balona

• stentova

kateterizaciju

39812-00 Ligatura krvnih sudova vrata kod intrakranijalne aneurizme

39806-00 Kliping intrakranijalne proksimalne arterije

Napomena: Obavlja se kod aneurizme ili arteriovenske malformacije

39800-00 Kliping cerebralne aneurizme

39815-00 Obliteracija karotidne kavernozna fistule

Uključuje: kombinovanu vratnu i intrakranijalnu proceduru

EKSCIZIJA

12 Biopsija mozga i moždanih ovojnica

39703-00 Biopsija mozga kroz otvore nastale trepanacijom

Zatvorena biopsija mozga

Isključuje: neuroendoskopiju sa biopsijom (40903-01 [12])

40903-01 Biopsija mozga putem neuroendoskopije

Intraventrikularna neuroendoskopija sa biopsijom

Uključuje: trepanaciju

39706-00 Biopsija mozga putem osteoplastične kraniotomije

Otvorena biopsija mozga

Uključuje: osteoplastični zalistak

39703-02 Biopsija moždanih ovojnica kroz otvore nastale trepanacijom

Zatvorena biopsija moždanih ovojnica

39706-02 Biopsija moždanih ovojnica putem osteoplastične kraniotomije

Otvorena biopsija moždanih ovojnica

Uključuje: osteoplastični zalistak

13 Ekscizija lobanjske lezije

Uključuje: proceduru u slučaju infekcije

39700-00 Ekscizija lobanjske lezije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kranioplastika (40600 [23])

39906-00 Kraniektomija u slučaju infekcije lobanje

Kraniektomija u slučaju osteomijelitisa

Debridman lobanje u slučaju infekcije

Uklanjanje inficiranog lobanjskog zalistka

Sekvestrektomija lobanje

14 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma ili apscesa

Isključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom (39600, 39900 [8])

postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije (39721-00 [10])

39603-00 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastične kraniotomije

Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastičnog zalistka

39603-01 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma kraniektomijom

39903-00 Uklanjanje intrakranijalnog apscesa

15 Uklanjanje intrakranijalne lezije

Isključuje: uklanjanje hirurškim zahvatima na bazi lobanje (39640, 39642, 39646, 39650, 39653, 39658, 39660, 39662, 90032-00 [17])

39712-00 Uklanjanje lezije moždanih ovojnica

39709-00 Uklanjanje lezije velikog mozga (cerebruma)

Parcijalna lobekomija mozga zahvaćenog tumorom

39712-03 Uklanjanje intraventrikularne lezije

39709-01 Uklanjanje lezije moždanog stabla

39709-02 Uklanjanje lezije cerebeluma

41575-00 Uklanjanje lezije cerebelopontinskog ugla

Uklanjanje akustičkog neuroma

Uključuje: zahvate putem kraniotomije

39712-04 Uklanjanje ostalih intrakranijalnih lezija

Uklanjanje intrakranijalnog tumora (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: kraniofaringiom (39712-02 [125])

intrakranijalni neuroblastom (43987-02 [80])

procedure koje uključuju i infratemporalnu jamu (41581-00 [17])

leziju pinealnog tela (39712-01 [122])

16 Ostale intrakranijalne ekscizije

Isključuje: eksciziju kroz bazu lobanje (39640, 39642, 39646, 39650, 39653 39658, 39660, 39662, 90032-00 [17])

39718-00 Uklanjanje moždane ciste

Marsupijalizacija moždane ciste

Uklanjanje arahnoidalne ciste

39803-00 Ekscizija intrakranijalne arteriovenske malformacije

40703-00 Kortitektomija mozga

Kortikalna resekcija mozga

Isključuje: topektomiju (40703-01 [16])

40703-02 Parcijalna lobektomija mozga

Amigdalo - hipokampektomija

Hipokampektomija

Isključuje: zahvate u slučaju tumora (39709-00 [15])

40700-00 Prednja sekcija korpus kalosuma

Korpus kalozotomija

Deljenje korpus kalozuma

40703-01 Topektomija

40706-00 Hemisferektomija

17 Hirurški zahvati na bazi lobanje radi uklanjanja lezija

◻ 0612

Uključuje: sve povezane reparativne ili rekonstruktivne hirurške zahvate

zahvate kod vaskularnih lezija

39640-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju lobanjsku jamu

Uključuje: kraniotomiju

reparaciju tvrde moždanice

radikalnu eksciziju baze lobanje

39642-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju lobanjsku jamu sa čišćenjem produžetka paranazalnih sinusa

Uključuje: reparaciju tvrde moždanice

frontalnu kraniotomiju

lateralnu rinotomiju

radikalnu eksciziju baze lobanje

39646-00 Uklanjanje lezija u prednjoj lobanjskoj jami sa radikalnim pročišćavanjem produžetaka paranazalnog sinusa i orbitalne šupljine

Uključuje: dekompresiju optičkog nerva

reparaciju tvrde moždanice

frontalnu kraniotomiju

lateralnu rinotomiju

radikalnu eksciziju baze lobanje

41581-00 Uklanjanje lezije koja uključuje infratemporalnu šupljinu

39650-00 Uklanjanje lezije koja uključuje srednje kranijalne i infratemporalne šupljine

Uključuje: podelu i rekonstrukciju zigomatičnog luka

90032-00 Uklanjanje lezije koja uključuje zadnju lobanjsku jamu

Uključuje: procedure putem:

• translabirintskog

}

 

• transmastoidnog

}

pristupa

• transoralnog

}

 

39653-00 Uklanjanje lezije petroklivusa i klivusa

Uključuje: procedure putem:

• infratentorijalnog

}

 

• supratentorijalnog

}

pristupa

39658-00 Ekscizija lezije klivusa

Uključuje: procedure putem:

• transmaksilarnog

}

 

• transoralnog

}

pristupa

39660-02 Ekscizija lezije kavernoznog sinusa

Uključuje: otkrivanje intrakranijalne karotidne arterije

39662-02 Ekscizija lezije foramena magnuma

Uključuje: procedure putem:

• dalekog lateralnog subokcipitalnog

}

 

• transkondilarnog

}

pristupa

REPARACIJA

19 Ventrikulostomija

◻ 0634

Isključuje: šant za cerebrospinalnu tečnost (40003 [5])

inserciju spoljašnjeg ventrikularnog drena (39015-00 [3])

40000-00 Ventrikulocisternostomija

Torkildsenova (Torkildsen) procedura

40012-00 Endoskopska treća ventrikulostomija

Uključuje: pelucidotomiju septuma

40012-01 Treća ventrikulostomija

Uključuje: pelucidotomiju septuma

20 Reparacija tvrde moždanice

Duralni graft

Plastika dure

Reparacija moždanih ovojnica

Isključuje: procedure sa:

• intrakranijalnom dekompresijom (40106-00, 40106-01 [9])

• zatvaranjem obeksa (40339-00 [22])

• repozicijom frakture lobanje (39612 [25])

• hirurškim zahvatima na lezijama koje uključuju prednju kranijalnu šupljinu (39640-00, 39642-00, 39646-00 [17])

39615-00 Rekonstrukcija defekta tvrde moždanice kraniotomijom

Odložena reparacija tvrde moždanice kraniotomijom posle frakture lobanje

Isključuje: proceduru sa kranioplastikom (39615-01 [20])

39615-01 Rekonstrukcija tvrde moždanice kraniotomijom sa kranioplastikom

Odložena reparacija tvrde moždanice kranioplastikom posle frakture lobanje

21 Bajpas ekstrakranijalno prema intrakranijalno

39818-00 Bajpas ekstrakranijalno prema intrakranijalno sa graftom površinske temporalne arterije

90006-00 Bajpas ekstrakranijalno prema intrakranijalno sa graftom radijalne arterije

39821-00 Bajpas ekstrakranijalno prema intrakranijalno sa graftom vene safene

22 Ostale reparacije moždanih ovojnica

39800-01 Oblaganje cerebralne aneurizme

40109-00 Reparacija encefalokele

Ekscizija i zatvaranje encefalokele

Reparacija:

• cerebralne meningokele

• meningo-encefalokele

40339-00 Zatvaranje obeksa

Uključuje: plastiku dure

REKONSTRUKCIJA

23 Kranioplastika

Rekonstruktivna kranioplastika

Uključuje: graft masnog tkiva

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• ekscizija lobanjske lezije (39700-00 [13])

• nabavka grafta masnog tkiva putem izdvojene incizije (45018-04 [1666])

Isključuje: procedure kod frakture lobanje (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25])

zahvat uz intrakranijalnu proceduru - ne šifrirati kranioplastiku

40600-00 Kranioplastika sa insercijom lobanjske ploče

Zamena lobanjske ploče

40600-01 Kranioplastika sa koštanim graftom

Koštani graft za lobanju

40600-02 Kranioplastika sa lobanjskim koštanim poklopcem

Reparacija lobanje sa koštanim

}

 

Zamena koštanog poklopca

}

zalistkom

Revizija koštanog poklopca

}

 

40600-03 Druga kranioplastika

Kranijalna osteoplastika (ako drugačije nije naznačeno)

Kranioplastika (ako drugačije nije naznačeno)

Reparacija lobanje (ako drugačije nije naznačeno)

REVIZIJA

24 Revizija šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

◻ 0634

Uključuje: uklanjanje i ponovna insercija šanta za cerebrospinalnu tečnost

zamenu šanta za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: reviziju distalnog dela šanta:

• atrijalnog (90200-00 [605])

• peritonealnog (90330-00 [1001])

• pleuralnog (90174-00 [557])

40009-00 Revizija ventrikularnog šanta

40009-01 Revizija cisternalnog šanta

OSTALE PROCEDURE

25 Procedure u slučaju frakture lobanje

Kranioplastika kod frakture lobanje

39606-00 Elevacija zatvorene frakture lobanje

Repozicija zatvorene ulegnute frakture lobanje

39606-01 Redukcija zatvorene frakture lobanje

Reparacija zatvorene usitnjene frakture lobanje

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

39609-00 Debridman složene frakture lobanje

39609-01 Elevacija složene frakture lobanje

Redukcija složene ulegnute frakture lobanje

39612-00 Elevacija složene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Redukcija složene ulegnute frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Isključuje: odloženu reparaciju tvrde moždanice posle frakture lobanje (39615 [20])

39609-02 Redukcija složene frakture lobanje

Reparacija složene usitnjene frakture lobanje

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

39612-01 Redukcija složene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Reparacija složene usitnjene frakture lobanje i tvrde moždanice i mozga

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

Isključuje: odloženu reparaciju tvrde moždanice posle frakture lobanje (39615 [20])

27 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksična procedura

◻ 0633

40801-00 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksična procedura

Stereotaksična:

• cingulotomija

• palidotomija

• talamotomija

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacionog rama za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

destrukciju lezija

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

stvaranje lezija

targeting

ventrikulografiju

28 Ostale procedure na lobanji, moždanim ovojnicama ili mozgu

90007-00 Ostale dijagnostičke procedure na lobanji, mozgu ili moždanim ovojnicama

Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 19

Isključuje: biopsiju lobanje (50200-00 [1560])

90007-01 Ostale procedure na lobanji

Kraniektomija (ako drugačije nije naznačeno)

Incizija i drenaža kranijalnog sinusa

Uklanjanje lobanjske ploče

Isključuje: uklanjanje stranog tela sa/iz lobanje (90569-00 [1556])

90007-02 Ostale procedure na mozgu ili moždanim ovojnicama

Horoidna pleksektomija

Kiretaža mozga ili moždanih ovojnica

Debridman mozga ili moždanih ovojnica

Dekortikacija moždanih ovojnica

Ekscizija:

• mozga ili moždanih ovojnica (ako drugačije nije naznačeno)

• moždanih lezija (ako drugačije nije naznačeno)

Incizija mozga (ako drugačije nije naznačeno)

Lobotomija mozga

Liza kortikalnih athezija

Reparacija mozga (ako drugačije nije naznačeno)

Traktotomija mozga

STRUKTURE KIČMENOG KANALA I KIČMENE MOŽDINE

PREGLED

29 Pregled struktura kičmenog kanala i kičmene moždine

◻ 0629

90011-05 Spinalna stereotaksična lokalizacija

Stereotaksična lokalizacija za spinalnu hirurgiju

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacionog rama za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

targeting

Šifrirati i:

• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure

Isključuje: funkcionalnu stereotaksičnu proceduru (39121-00 [58])

stereotaksičnu:

• kordotomiju (39121 [58])

• traktotomiju (39121 [58])

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

30 Lumbalna punkcija

39000-00 Lumbalna punkcija

31 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na kičmenim pršljenovima ili intervertebralnim diskusima

39013-00 Primena sredstva u zigo-apofizealnom zglobu (ravni)

Injekcija u zigo-apofizealni zglob (ravan):

• kortikosteroida

• lokalnog anestetika

39013-01 Primena sredstva u kostotransverzalnom zglobu

Injekcija u kostotransverzalni zglob:

• kortikosteroida

• lokalnog anestetika

40336-00 Primena hemonukleolitičkog sredstva u disku

Injekcija Kimopapaina u intervertebralni prostor

90027-00 Intradiskusna terapija

Intradiskusna elektrotermalna terapija [IDET]

Intradiskusna terapija (perkutana) pomoću:

• elektrotermalnog katetera

• radiofrekvencija (termokoagulacija)

32 Epiduralna injekcija

◻ 0031

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: epiduralnu infuziju (videti blok [33])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-27 Epiduralna injekcija lokalnog anestetika

18216-28 Epiduralna injekcija opioida

90028-00 Epiduralna injekcija steroida

90018-00 Epiduralna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

18230-00 Epiduralna injekcija neurolitičkog sredstva

39140-00 Epiduralna injekcija kod lize priraslica

Epiduralna:

• adhezioliza

• neuroplastika

Epiduroliza

Epiduroplastika

Periduralna adhezioliza

RACZ (kateter) procedure

Uključuje: epidurogram

Napomena: Obavlja se uz kontrolu nekim od aparata za vizuelizaciju (imidžing)

33 Epiduralna infuzija

◻ 0031

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: epiduralnu injekciju (videti blok [32])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-00 Epiduralna infuzija lokalnog anestetika

18216-03 Epiduralna infuzija opioida

90028-01 Epiduralna infuzija steroida

18216-06 Epiduralna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

34 Kaudalna injekcija

◻ 0031

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu infuziju (videti blok [35])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-29 Kaudalna injekcija lokalnog anestetika

18216-30 Kaudalna injekcija opioida

90028-02 Kaudalna injekcija steroida

90019-00 Kaudalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

35 Kaudalna infuzija

◻ 0031

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu injekciju (videti blok [34])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-09 Kaudalna infuzija lokalnog anestetika

18216-12 Kaudalna infuzija opioida

90028-03 Kaudalna infuzija steroida

18216-15 Kaudalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

36 Spinalna injekcija

◻ 0031

Injekcija u:

• intratekalni prostor

• spinalni subarahnoidalni prostor

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu:

• infuziju (videti blok [35])

• injekciju (videti blok [34])

spinalnu infuziju (videti blok [37])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-31 Spinalna injekcija lokalnog anestetika

Uključuje: intratekalno testiranje

18216-32 Spinalna injekcija opioida

Uključuje: intratekalno testiranje

90028-04 Spinalna injekcija steroida

Uključuje: intratekalno testiranje

90020-00 Spinalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

Uključuje: intratekalno testiranje

18230-01 Spinalna injekcija neurolitičkog sredstva

37 Spinalna infuzija

◻ 0031

Infuzija u:

• intratekalni prostor

• spinalni subarahnoidalni prostor

Uključuje: intratekalno testiranje

spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu:

• infuziju (videti blok [35])

• injekciju (videti blok [34])

spinalnu injekciju (videti blok [36])

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja (videti blok [1333])

postupak kod anestezija za operativni zahvat (92508 [1909])

18216-18 Spinalna infuzija lokalnog anestetika

18216-21 Spinalna infuzija opioida

90028-05 Spinalna infuzija steroida

18216-24 Spinalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

38 Spinalni krvni peč (patch)

18233-00 Spinalni krvni peč (patch)

Epiduralna injekcija krvi za krvni peč (patch)

39 Insercija katetera, aparata za infuziju ili pumpe u kičmeni kanal

Napomena: obavlja se u terapiji:

• hroničnog spasticiteta

• bola

39125-00 Insercija ili zamena spinalnog katetera

Insercija ili zamena katetera:

• kaudalnog

• epiduralnog

• intratekalnog

• subarahnoidalnog

Isključuje: proceduru sa:

• infuzijom terapeutskog sredstva

• injekcijom terapeutskog sredstva

• umetanjem implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili pumpe (39127-00 [39])

39127-00 Umetanje spinalnog aparata za infuziju ili pumpe

Uključuje: spajanje pumpe sa kateterom

punjenje rezervoara

programiranje pumpe

spinalnu kateterizaciju

Isključuje: postupak njegove zamene (39126-00 [56])

40 Uklanjanje spinalnog katetera, aparata za infuziju ili pumpe

39133-01 Uklanjanje katetera iz kičmenog prostora

Isključuje: slučaj kada je spojen sa implantabilnim spinalnim aparatom za infuziju ili pumpom (39133-02 [40])

postupak njegove zamene (39125-00 [39])

39133-02 Uklanjanje spinalnog aparata za infuziju ili pumpe

Uključuje: uklanjanje katetera

Isključuje: postupak njegove zamene (39126-00 [56])

41 Insercija i uklanjanje spinalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

◻ 0634

Isključuje: šant za cerebrospinalnu tečnost (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56])

40018-00 Insercija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Insercija spoljašnjeg lumbalnog drena

Zamena lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Revizija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

90008-00 Uklanjanje lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: postupak njegove zamene (40018-00 [41])

42 Insercija i uklanjanje spinalnog šanta za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: lumbalni dren za cerebrospinalnu tečnost (40018-00, 90008-00 [41])

reviziju spinalnog šanta (40009-02 [56])

40006-00 Insercija spinalnog šanta

Insercija lumboperitonealnog šanta

Isključuje: proceduru sa laminektomijom (40342-00 [42])

40342-00 Insercija šanta cerebrospinalne tečnosti sa laminektomijom

Procedure koje se obavljaju kod siringomijelije i hidromijelije

Uključuje: siringoperitonealni šant

siringopleuralni šant

40009-05 Uklanjanje spinalnog šanta

◻ 0635 Uklanjanje lumboperitonealnog šanta

Isključuje: postupak njegove zamene (40009-02 [56])

43 Insercija, zamena ili uklanjanje epiduralnih elektroda

Napomena: Obavlja se kod ublažavanja/uklanjanja bola

39130-00 Perkutana insercija epiduralnih elektroda

Perkutano:

• zarivanje

}

 

• provlačenje

}

epiduralnih elektroda

• probijanje

}

 

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

39139-00 Umetanje epiduralnih elektroda laminektomijom

Zamena epiduralnih elektroda otvorenim pristupom

Revizija epiduralnih elektroda otvorenim pristupom

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

39131-00 Podešavanje epiduralnih elektroda

Revizija epiduralnih elektroda

39137-00 Zamena epiduralnih elektroda

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

Isključuje: postupak zamene epiduralnih elektroda laminektomijom (39139-00 [43])

39136-01 Uklanjanje epiduralnih elektroda

Isključuje: postupak njihove zamene:

• laminektomijom (39139-00 [43])

• ako drugačije nije naznačeno (39137-00 [43])

INCIZIJA

45 Kordotomija ili mijelotomija

Isključuje: potkožnu spinalnu kordotomiju (39121-00 [58])

39124-00 Kordotomija

Spinalna traktotomija

Uključuje: laminektomiju

39124-01 Mijelotomija

Uključuje: laminektomiju

39124-02 Procedura u zoni ulaska dorzalnog korena [DREZ - Dorsal root entry zone]

Procedura za DREZ lezije

Uključuje: laminektomiju

46 Dekompresija vratnog dela kičmene moždine

Dekompresivna laminektomija vratne kičme

Uključuje: cervikalnu diskektomiju

proceduru za spinalnu stenozu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rizoliza (40330-00 [49])

40331-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu, nivo 1

40332-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, nivo 1

Uključuje: koštani graft

uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• unutrašnja fiksacija (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390])

• uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju (47726-00 [1563])

40334-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu, dva ili više nivoa

40335-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, dva ili više nivoa

Uključuje: koštani graft

uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• unutrašnja fiksacija (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390])

• uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju (47726-00 [1563])

47 Dekompresija torakalne i torako-lumbalne kičmene moždine

Uključuje: proceduru kod spinalne senoze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rizoliza (40330-00 [49])

• spinalna fuzija (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00 [1389])

40345-00 Dekompresija kičmene moždine u torakalnom delu putem kostotransversektomije

Uključuje: uklanjanje rebra

grudnu diskektomiju

40348-00 Dekompresija kičmene moždine u torakalnom delu putem torakotomije

Uključuje: uklanjanje rebra

grudnu:

• diskektomiju

• vertebrektomiju

40351-00 Prednja dekompresija kičmene moždine u torako-lumbalnom delu

Prednja dekompresija kičmene moždine u visokom lumbalnom delu

Uključuje: diskektomiju:

• lumbalnu

• torakalnu

48 Dekompresija spinalnog kanala u lumbalnom delu

Uključuje: dekompresiju:

• prednju

• zadnju

diskektomiju

laminektomiju

proceduru kod spinalne stenoze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rizoliza (40330-00 [49])

Isključuje: prednju dekompresiju kičmene moždine u torako-lumbalnom delu (40351-00 [47])

90024-00 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, jedan nivo

90024-01 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, dva ili više nivoa

49 Ostale procedure incizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

90031-00 Incizija i drenaža kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

Drenaža hematoma kičmene moždine:

• u epiduralnoj oblasti

• na meningama

• u subduralnoj oblasti

40330-00 Spinalna rizoliza

Dekompresija korena spinalnih nerava

Spinalna:

• foramenotomija

• rizotomija

Uključuje: otkrivanje korena kičmenih nerava na jednom ili više nivoa

40112-00 Oslobađanje urođeno uvezane kičmene moždine

Napomena: Obavlja se u slučaju:

• dijastematomijelije

• lipomeningocele

90009-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene laminotomije ili laminektomije

◻ 0039

Napomena: Obavlja se u slučaju:

• hemoragije

• infekcije

EKSCIZIJA

50 Biopsija kičmene moždine ili kičmenih ovojnica

90010-00 Biopsija kičmene moždine ili kičmenih ovojnica

Biopsija spinalnih lezija:

• ekstraduralnih

• intraduralnih

51 Disektomija rekurentnih lezija na diskusima

Disektomija putem:

• laminektomije

}

 

• laminotomije

}

za ponovljene lezije na diskusima

Ekscizija intervertebralnih diskusa

}

 

Isključuje: proceduru koja uključuje protezu za intervertebralne diskuse (videti blok [59])

40303-00 Disektomija za rekurentne lezije na diskusima, jedan nivo

40303-01 Disektomija za rekurentne lezije na diskovima, dva ili više nivoa

52 Ostale diskektomije

Ekscizija intervertebralnog diskusa

Isključuje: diskektomiju za rekurentne lezije na diskusu (40303 [51])

laminektomiju sa umetanjem šanta za cerebrospinalnu tečnost (40342-00 [42])

proceduru kod proteza za intervertebralne diskuse (videti blok [59])

48636-00 Perkutana lumbalna diskektomija

40333-00 Cervikalna diskektomija, jedan nivo

Isključuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moždine (40331-00, 40332-00 [46])

40333-01 Cervikalna diskektomija, dva ili više nivoa

Isključuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moždine (40334-00, 40335-00 [46])

40300-00 Diskektomija, jedan nivo

Diskektomija, jedan nivo, putem:

• laminektomije

• laminotomije

Isključuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju (48636-00 [52])

proceduru na cervikalnom intervertebralnom diskusu (40333-00 [52])

proceduru sa dekompresijom:

• kičmene moždine u lumbalnoj oblasti (90024-00 [48])

• kičmene moždine u torakalnoj i torako-lumbalnoj oblasti (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])

40300-01 Diskektomija, dva ili više nivoa

Diskektomija, dva ili više nivoa, putem:

• laminektomije

• laminotomije

Isključuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju (48636-00 [52])

proceduru na cervikalnom intervertebralnom disku (40333-01 [52])

proceduru sa dekompresijom:

• kičmene moždine u lumbalnoj oblasti (90024-01 [48])

• kičmene moždine u torakalnoj i torakolumbalnoj oblasti (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])

53 Uklanjanje spinalnih lezija

Uključuje: proceduru putem laminektomije

40309-00 Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih lezija

Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih:

• apscesa

• tumora

40318-00 Ekscizija spinalnih arteriovenskih malformacija

Klipsiranje spinalnih arteriovenskih malformacija

40318-01 Uklanjanje spinalnih intramedularnih lezija

Ekscizija spinalnih intramedularnih tumora

40312-00 Uklanjanje spinalnih intraduralnih lezija

Uklanjanje spinalnih:

• intraduralnih ekstramedularnih tumora

• meningioma

Isključuje: ekscicziju:

• arteriovenskih malformacija (40318-00 [53])

• intramedularnih lezija (40318-01 [53])

• lezija na kraniocervikalnom spoju (40315-00 [59])

54 Ostale procedure ekscizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

90011-06 Ostale procedure ekscizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

REPARACIJA

55 Reparacija kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

40100-00 Reparacija spinalne meningokele

Ekscizija i zatvaranje spinalne meningokele

40103-00 Reparacija mijelomeningokele

Ekscizija i zatvaranje mijelomeningokele

Uključuje: kožni zalistak

Z-plastika

90011-02 Ostale reparacije kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

Reparacija:

• kičmene moždine (ako drugačije nije naznačeno)

• kičmenih meningi (ako drugačije nije naznačeno)

REVIZIJA

56 Revizione procedure na kičmenom kanalu i strukturama kičmene moždine

39125-01 Revizija spinalnog katetera

39126-00 Revizija implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe

Zamena implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe

40009-02 Revizija spinalnog šanta

Zamena spinalnog šanta

Revizija lumboperitonealnog šanta

Isključuje: reviziju distalnog peritonealnog mesta (90330-00 [1001])

OSTALE PROCEDURE

58 Funkcionalna spinalna stereotaksična procedura

◻ 0633

39121-00 Funkcionalna spinalna stereotaksična procedura

Perkutana spinalna:

• kordotomija

• traktotomija

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacijske udlage za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

lumbalnu punkciju

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

stvaranje lezija

stimulaciju kičmene moždine

targeting

59 Ostale procedure na kičmenom kanalu i strukturama kičmene moždine

40315-00 Procedure za lezije na kraniocervikalnom spoju, transoralni pristup

Drenaža apscesa na kraniocervikalnom spoju

Ekscizija tela drugog cervikalnog vertebralnog pršljena ili odontoidnog nastavka za lezije na kraniocervikalnom spoju

Uklanjanje tumora kraniocervikalnog spoja

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• stabilizacija drugog vratnog pršljena (40316-00 [1390])

48691-00 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dekompresija kičmene moždine (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-01 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dekompresija kičmene moždine (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-02 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dekompresija kičmene moždine (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-03 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dekompresija kičmene moždine (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-04 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

48691-05 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

90011-00 Ostale dijagnostičke procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 19

90011-01 Ostale procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

Kiretaža kičmene moždine ili kičmenih meningi

Debridman kičmene moždine ili kičmenih meningi

Eksploracija:

• kičmenog kanala (ako drugačije nije naznačeno)

• korena kičmenih nerava (ako drugačije nije naznačeno)

Uklanjanje stranog tela iz kičmenog kanala

PERIFERNI NERVNI SISTEM

Uključuje: periferne (kranijalne)(spinalne) nerve

simpatički nervi

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

60 Davanje anestetičkog sredstva oko kranijalnog nerva

Blokada kranijalnog nerva anestetičkim sredstvom

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: proceduru kod operativne anestezije (videti blok [1909])

18234-00 Davanje anestetičkog sredstva oko primarne grane trigeminalnog nerva

18236-00 Davanje anestetičkog sredstva oko periferne grane trigeminalnog nerva

18238-00 Davanje anestetičkog sredstva oko facijalnog nerva

Isključuje: peribulbarnu injekciju (18240-00 [60])

retrobulbarnu injekciju (18240-00 [60])

18240-00 Retrobulbarno ili peribulbarno davanje anestetičkog sredstva

18244-00 Davanje anestetičkog sredstva oko vagusnog nerva

18246-00 Davanje anestetičkog sredstva oko glosofaringealnog nerva

18250-00 Davanje anestetičkog sredstva oko spinalnog aksesornog nerva

90023-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih kranijalnih nerava

61 Davanje neurolitičkog sredstva u kranijalni nerv

Blokada kranijalnog nerva neurolitičkim sredstvom

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

39100-00 Davanje neurolitičkog sredstva u primarnu granu trigeminalnog nerva

Injekcija:

• alkohola

• fenola

18290-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale kranijalne nerve

62 Davanje sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

39013-02 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

Injekcija anestetičkog sredstva oko srednje grane zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

Isključuje: proceduru kod operativne anestezije (videti blok [1909])

39013-03 Davanje neurolitičkog sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

63 Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih perifernih nerava

Blokada ostalih perifernih nerava anestetičkim sredstvom

Uključuje: upotrebu sredstva oko spinalnih nerava:

• grane

• pleksusa

• korena

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: proceduru:

• kod operativne anestezije (videti blok [1909])

• davanje u:

• kranijalni nerv (videti blok [60], 18282-00 [65])

• zadnje primarne grane spinalnog nerva (39013-02 [62])

• simpatički nerv (18280, 18284, 18286, 18288 [65])

18242-00 Davanje anestetičkog sredstva oko okcipitalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva oko subokcipitalnog nerva

18252-00 Davanje anestetičkog sredstva oko cervikalnog pleksusa

18248-00 Davanje anestetičkog sredstva oko freničnog nerva

18254-00 Davanje anestetičkog sredstva oko brahijalnog pleksusa

18266-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ulnarnog nerva

18266-01 Davanje anestetičkog sredstva oko radijalnog nerva

18266-02 Davanje anestetičkog sredstva oko medijalnog nerva

18256-00 Davanje anestetičkog sredstva oko supraskapularnog nerva

18258-00 Davanje anestetičkog sredstva oko jednog interkostalnog nerva

18260-00 Davanje anestetičkog sredstva oko više interkostalnih nerava

18262-00 Davanje anestetičkog sredstva oko iliohipogastričnog nerva

18262-01 Davanje anestetičkog sredstva oko ilioingvinalnog nerva

18262-02 Davanje anestetičkog sredstva oko genitofemoralnog nerva

18268-00 Davanje anestetičkog sredstva oko obturatornog nerva

18270-00 Davanje anestetičkog sredstva oko femoralnog nerva

18272-00 Davanje anestetičkog sredstva oko safenusnog nerva

18278-00 Davanje anestetičkog sredstva oko skiatičkog nerva

18272-01 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjeg tibijalnog nerva

18272-02 Davanje anestetičkog sredstva oko poplitealnog nerva

18272-03 Davanje anestetičkog sredstva oko suralnog nerva

18264-00 Davanje anestetičkog sredstva oko pudendalnog nerva

18274-00 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog cervikalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima (18276-00 [63])

18274-01 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog torakalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima (18276-00 [63])

18274-02 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog lumbalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima (18276-00 [63])

18274-03 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog sakralnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima (18276-00 [63])

18274-04 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog kokcigealnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima (18276-00 [63])

18276-00 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog nerva na višestrukim nivoima

Davanje anestetičkog sredstva u:

• nervni ganglion dorzalnog korena

• intervertebralni foramen

90022-00 Davanje anestetičkog sredstva oko drugih perifernih nerava

64 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

Drugi periferni nervni blok sa neurolitičkim sredstvom

Uključuje: injekciju sredstva u spinalni nerv:

• grana

• pleksus

• koren

Isključuje: injekciju u:

• moždani nerv (videti blok [61])

• primarni zadnji ogranak spinalnog nerva (39013-03 [62])

• simpatički nerv (videti blok [66])

18292-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

Davanje neurolitičkog sredstva u:

• leđni koren gangliona

• intervertebralni otvor

65 Davanje terapeutskog sredstva oko simpatičkog nervnog sistema

Hemijska ablacija simpatičkog lanca

}

 

Hemijska simpatektomija

}

sa anestetikom ili simpatolitičkim sredstvom

Blok simpatičkog nervnog sistema

}

 

18280-00 Davanje anestetika oko sfenopalatinog gangliona

18282-00 Davanje anestetika oko nerva karotidnog sinusa

Isključuje: proceduru kod hirurškog zavata - izostaviti šifru

18288-00 Davanje anestetika oko celijačnog pleksusa

18288-01 Davanje anestetika oko splanhničkog nerva

18284-00 Davanje anestetika oko vratnog dela simpatičkog nervnog sistema

Davanje anestetika oko zvezdastog gangliona

18286-00 Davanje anestetika oko torakalnog (grudnog) dela simpatičkog nervnog sistema

18286-01 Davanje anestetika oko lumbalnog (slabinskog) dela simpatičkog nervnog sistema

18286-02 Davanje anestetika oko ostalih simpatičkih nerava

90029-00 Davanje simpatolitičkog sredstva

Davanje (intraarterijsko) (intravensko):

• guanetedina

• fentolamina

66 Davanje neurolitičkog sredstva u simpatički deo nervnog sistema

Hemijska ablacija simpatičkog lanca

}

 

Hemijska simpatektomija

}

sa neurolitičkim

Blok simpatičkog nervnog sistema

}

sredstvom

18292-01 Davanje neurolitičkog sredstva u sfenopalatini ganglion

18294-00 Davanje neurolitičkog sredstva u celijačni pleksus

18294-01 Davanje neurolitičkog sredstva u splanhnični nerv

18298-00 Davanje neurolitičkog sredstva u vratni deo simpatičkog dela nervnog sistema

Davanje neurolitičkog sredstva u zvezdasti ganglion

18298-01 Davanje neurolitičkog sredstva u grudni deo simpatičkog dela nervnog sistema

18296-00 Davanje neurolitičkog sredstva u slabinski deo simpatičkog dela nervnog sistema

18292-02 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale simpatičke nerve

67 Ugradnja, zamena i odstranjenje elektroda za periferne nerve

39138-00 Ugradnja elektroda za periferne nerve

Uključuje: intraoperativnu probnu stimulaciju

Isključuje: proceduru zamene (39137-01 [67])

39131-01 Podešavanje elektroda za periferne nerve

Revizija elektroda za periferne nerve

39137-01 Zamena elektroda za periferne nerve

Uključuje: intraoperativnu probnu stimulaciju

39136-02 Odstranjenje elektroda za periferne nerve

Isključuje: proceduru zamene (39137-01 [67])

INCIZIJA

68 Eksploracija brahijalnog pleksusa

39333-00 Eksploracija brahijalnog pleksusa

Isključuje: proceduru sa bilo kojim drugim postupkom kod brahijalnog pleksusa - šifru izostaviti

69 Incizija ovojnica optičkog nerva

42548-00 Incizija ovojnica optičkog nerva

Incizija ovojnice optičkog nerva

Isključuje: proceduru kod hirurškog zahvata na lobanji (39646-00 [17])

70 Trigeminalna gangliotomija

Ekstrakranijalna trigeminalna neurotomija

39109-00 Gangliotomija trigeminusa radiofrekvencijom

Radiofrekvencijska ablacija

39109-01 Gangliotomija trigeminusa pomoću kompresije balonom

39109-02 Gangliotomija trigeminusa injekcijom

Infiltracijom:

• alkohola

• glicerola

71 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

39115-00 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

Uključuje: bilo koji udruženi spinalni, epiduralni ili regionalni nervni blok

72 Perkutana neurotomija ostalih perifernih nerava

Isključuje: proceduru kod:

• primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva (39115-00 [71])

• trigeminusa (gangliona) (39109 [70])

39118-00 Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba radiofrekvencijom radi denervacije

Uključuje: radiofrekvenciju:

• ablaciju

• probu

39323-00 Ostale perkutane neurotomije radiofrekvencijom

Uključuje: radiofrekvenciju:

• ablacijom

• generacijom lezije

termokoagulacijom

39118-01 Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba primenom hladnoće (krio postupcima) radi denervacije

Uključuje: krioablaciju

krioneurotomiju

39323-01 Ostale perkutane neurotomije primenom krio postupaka

Uključuje: krioablaciju

krioneurotomiju

73 Deljenje intrakranijalnog nerva

39106-00 Deljenje intrakranijalnog dela trigeminalnog nerva

Gaserova (Gasseri) ganglionektomija

Intrakranijalna:

• neurektomija zbog trigeminalne neuralgije

• trigeminalna neurotomija

Deljenje intrakranijalnog trigeminalnog nerva

39500-00 Intrakranijalno presecanje vestibularnog nerva

Intrakranijalno razdvajanje vestibularnog nerva

Uključuje: proceduru pristupom kroz zadnju lobanjsku jamu

Isključuje: proceduru:

• retrolabirintnim pristupom (41596-00, 41596-02 [331])

• translabirintnim pristupom (41593-00 [331])

39327-03 Deljenje ostalih intrakranijskih nerava

74 Deljenje perifernog nerva

Isključuje: proceduru kod ovojnice optičkog nerva (42548-00 [69])

39324-01 Otvorena neurotomija površinski smeštenog perifernog nerva

39327-01 Otvorena neurotomija duboko smeštenog perifernog nerva

Otvorena neurotomija:

• ekstrakranijalnog nerva

• primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

Isključuje: deljenje:

• intrakranijalnog nerva (39327-03 [73])

• simpatičkog nerva (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81])

75 Dekompresija intrakranijalnog nerva

41569-00 Intrakranijumska dekompresija nerva lica (facijalisa)

Isključuje: proceduru kod delimične resekcije temporalne kost (41584-01 [324])

39112-00 Intrakranijumska dekompresija ostalih kranijalnih nerava

Intrakranijumska dekompresija trigeminalnog nerva

76 Dekompresija karpalnog i tarzalnog kanala

Neuroliza sindroma karpalnog i tarzalnog tunela

39331-00 Endoskopska dekompresija karpalnog kanala

Endoskopska:

• dekompresija nerva medijanusa

• deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta

39331-01 Dekompresija karpalnog kanala

Otvorena:

• dekompresija nerva medijanusa

• deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta

39330-01 Dekompresija tarzalnog kanala

77 Ostale neurolize perifernog nerva i stabla nerva

39312-00 Otvorena neuroliza perifernog interfascikularnog nerva

39330-00 Otvorena neuroliza perifernog nerva, nije navedena na drugom mestu

Dekompresija perifernog nerva, ako drugačije nije naznačeno

Isključuje: proceduru kod transpozicije nerva (39321-00 [83])

DESTRUKCIJA

78 Uništenje nerva

52824-00 Krioterapija perifernih grana trigeminusa

Napomena: izvodi se kod oslobađanja od bola

EKSCIZIJA

79 Biopsija nerva

90013-00 Biopsija nerva

80 Odstranjenje lezije nerva

39324-02 Odstranjenje lezije površinskog perifernog nerva

Ekscizija perifernog neuroma sa površinskog perifernog nerva

Isključuje: intrakranijalni neuroblastom (43987-02 [80])

Mortonov (Morton) neurom (49866-00 [1534])

39327-02 Odstranjenje lezije dubokog perifernog nerva

Ekscizija perifernog neuroma iz dubokog perifernog nerva

Isključuje: Mortonov (Morton) neurom (49866-00 [1534])

43987-02 Ekscizija neuroblastoma, neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: intraabdominali neuroblastom (43987-01 [989])

intratorakalni neuroblastom (43987-00 [563])

81 Hirurška simpatektomija

Deljenje simpatetčkog nerva

Neurektomija simpatičkog nerva

Isključuje: ponovnu operaciju prethodno hirurški izvedene simpatektomije (35006-00, 35009-00, 90015-00 [85])

35003-00 Cervikalna hirurška simpatektomija

35003-01 Torakalna hirurška simpatektomija

35000-00 Lumbalna hirurška simpatektomija

35012-00 Sakralna hirurška simpatektomija

Presakralna hirurška simpatektomija

90014-00 Ostale hirurške simpatektomije

Periarterialna hirurška simpatektomija

Hirurška ganglionektomija:

• sfenopalatina

• simpatetička, ako drugačije nije naznačeno

82 Ostale periferne neurektomije

39324-00 Neurektomija površinskog perifernog nerva

39327-00 Neurektomija dubokog perifernog nerva

Isključuje: intrakranijalnu neurektomiju zbog trigeminalne neuralgije (39106-00 [73])

39327-04 Neurektomija intrakranijalnog nerva

Uklanjanje tumora kranijalnog nerva

Isključuje: intrakranijanli neuroblastom (43987-02 [80])

uklanjanje tumora pontocerebelarnog ugla (41575-00 [15])

REPARACIJA

83 Reparacija nerva ili stabla nerva

Isključuje: sekundarnu reparaciju (39303, 39309 [84])

39300-00 Primarna reparacija nerva

Spajanje nerva

Zašivanje nerva

Isključuje: spajanje:

• facijalnog nerva i akcesorijusa (39503-01 [83])

• hipoglosusa i facijalnog nerva (39503-00 [83])

39306-00 Primarna reparacija stabla nerva

Spajanje stabla nerva

Ušivanje stabla nerva

39503-00 Hipogloso-facijalna anastomoza

39503-01 Akcesorijus-facijalna anastomoza

39318-00 Transplantat nervnog tkiva

Uključuje: nabavku nerva za presađivanje

39315-00 Transplantat nervnog tkiva za nervno stablo

Kalemljenje transplantata na stablo perifernog nerva

Uključuje: uzimanje nerva za presađivanje

39321-00 Transpozicija nerva

Uključuje: neurolizu

REVIZIJA

84 Sekundarne reparacije nerva ile stabla nerva

Sekundarna reparacija nerva ili nervnog stabla pomoću:

• spajanja

• presađivanja

• ušivanja

39303-00 Sekundarna reparacija nerva

39309-00 Sekundarna reparacija stabla nerva

PONOVNA OPERACIJA

85 Ponovna operacija prethodne simpatektomije

Uključuje: proceduru posle prethodno izvedene hemijske simpatektomije

proceduru zbog prethodno delimične hirurške simpatektomije

35006-00 Cervikalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35006-01 Torakalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35009-00 Lumbalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35009-01 Sakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

Presakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

90015-00 Ostale hirurške simpatektomije, ponovna operacija

Periarterijalna hirurška simpatektomija

}

ponovna

Sfeno-palatinalna hirurška ganglionektomija

}

operacija

Simpatetička hirurška ganglionektomija

}

 

OSTALE PROCEDURE

86 Ostale procedure na nervima

90016-00 Ostale dijagnostičke procedure na nervima

Napomena: za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 19

90016-01 Ostale procedure na nervima

 

Drugo poglavlje

PROCEDURE NA ENDOKRINOM SISTEMU

(BLOKOVI 110-129)

TIROIDNA I PARATIROIDNA ŽLEZDA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

110 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

90047-00 Aspiracija tiroidne žlezde

Perkutana [pomoću igle] drenaža tiroidne žlezde

Isključuje: aspiracionu biopsiju tiroidne žlezde (30094-10 [112])

drenažu incizijom (90047-01 [111])

postoperativnu aspiraciju tiroidne žlezde (90047-02 [111])

INCIZIJA

111 Procedure incizije na tiroidnoj žlezdi

90047-01 Incizija tiroidne žlezde

Drenaža hematoma incizijom

Eksploracija tiroidne žlezde incizijom

Uklanjanje stranog tela

Tiroidotomija (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: postoperativnu eksploraciju (90047-02 [111])

uklanjanje hematoma aspiracijom (90047-00 [110])

90047-02 Ponovno otvaranje rane na tiroidnoj žlezdi

◻ 0039 Ponovno otvaranje rane na tiroidnoj žlezdi zbog:

• kontrole (postoperativne) hemoragije

• pregleda

• eksploracije

• uklanjanje hematoma

EKSCIZIJA

112 Biopsija paratiroidnih ili tiroidne žlezda

30094-01 Perkutana [pomoću igle] biopsija paratiroidnih žlezda

30075-02 Biopsija paratiroidnih žlezda

30094-10 Perkutana [pomoću igle] biopsija tiroidne žlezde

30075-03 Otvorena biopsija tiroidne žlezde

113 Paratiroidektomija

Paratiroidektomija zbog hiperparatiroidizma

30315-00 Subtotalna paratiroidektomija

Parcijalna paratiroidektomija

30315-01 Totalna paratiroidektomija

114 Tiroidektomija

30310-00 Subtotalna tiroidektomija, jednostrana

Ekscizija lezija na tiroidnoj žlezdi (ako drugačije nije naznačeno)

Parcijalna tiroidektomija, jednostrana

Tiroidna istmusektomija

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi (30297-02 [114])

30306-01 Totalna tiroidna lobektomija, jednostrana

Hemitiroidektomija

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi (30297-02 [114])

30308-00 Subtotalna tiroidektomija, obostrana

Hemitiroidektomija sa parcijalnom tiroidektomijom drugog lobusa

Parcijalna tiroidektomija, obostrana

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi (30297-02 [114])

30296-01 Totalna tiroidektomija

Skoro totalna tiroidektomija

Tiroidna lobektomija, obostrana

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi (30297-02 [114])

30297-02 Tiroidektomija, nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

Završetak tiroidektomije

Subtotalna tiroidektomija

}

 

Tiroidektomija sa uklanjanjem substernalne

}

nakon prethodno izvršene operacije

tiroidne žlezde

Totalna: tiroidne žlezde

 

 

tiroidna lobektomija,

 

 

jednostrana

}

 

tiroidektomija

}

 

90046-02 Tiroidektomija sa uklanjanjem substernalne tiroidne žlezde

Subtotalna tiroidna (obostrana)

 

 

(jednostrana) lobektomija

}

sa uklanjanjem

Totalna (obostrana) (jednostrana)

}

substernalne

tiroidektomija

}

tiroidne žlezde

Uključuje: proceduru:

• cervikalnim putem

• medijastinotomijom

• sternotomijom

• torakotomijom

Isključuje: nakon prethodno izvršene operacije tiroidne žlezde (30297-02 [114])

116 Ostale procedure ekscizije na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

30313-00 Ekscizija tireoglosalne ciste

Sistrunk-ova (Sistrunk) procedura

30314-00 Radikalna ekscizija tireoglosalne ciste ili fistule

Uključuje: eksciziju:

• hioidne kosti

• tiroglosalnog kanala

OSTALE PROCEDURE

117 Ostale procedure na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

90040-00 Ostale procedure na paratiroidnoj žlezdi

90041-00 Ostale procedure na tiroidnoj žlezdi

NADBUBREŽNA ŽLEZDA

EKSCIZIJA

118 Biopsija nadbubrežne žlezde

30094-02 Perkutana [pomoću igle] biopsija nadbubrežne žlezde

30075-04 Biopsija nadbubrežne žlezde

119 Adrenalektomija

Uključuje: procedure kod lezija nadbubrežne žlezde

36500-00 Parcijalna adrenalektomija

36500-01 Totalna adrenalektomija, jednostrana

Adrenalektomija (ako dugačije nije naznačeno)

36500-02 Totalna adrenalektomija, obostrana

OSTALE PROCEDURE

121 Ostale procedure na nadbubrežnoj žlezdi

90042-00 Ostale procedure na nadbubrežnoj žlezdi

Eksploracija adrenalnog polja

PINEALNA ŽLEZDA

EKSCIZIJA

122 Procedure ekscizije na pinealnoj žlezdi

30094-11 Perkutana [pomoću igle] biopsija pinealne žlezde

30075-08 Biopsija pinealne žlezde

39712-01 Uklanjanje lezija na pinealnom telu

Uklanjanje pinealoma

OSTALE PROCEDURE

123 Ostale procedure na pinealnoj žlezdi

90043-00 Ostale procedure na pinealnoj žlezdi

Eksploracija pinealnog polja

PITUITARNA ŽLEZDA [HIPOFIZA]

ESKCIZIJA

124 Biopsija pituitarne žlezde

30075-05 Biopsija pituitarne žlezde, transfrontalni pristup

30075-06 Biopsija pituitarne žlezde, transfenoidalni pristup

Uključuje: transetmoidalni pristup

transnazalni pristup

125 Ostale procedure ekscizije na pituitarnoj žlezdi

39712-02 Uklanjanje kraniofaringioma

39715-00 Parcijalna ekscizija pituitarne žlezde, transkranijalni pristup

Uklanjanje lezija na pituitarnoj žlezdi transkranijalnim pristupom

Isključuje: kraniofaringiom (39712-02 [125])

39715-01 Parcijalna ekscizija pituitarne žlezde, transfenoidalni pristup

Uklanjanje lezija na pituitarnoj žlezdi transfenoidalnim pristupom

Uključuje: transetmoidalni pristup

transnazalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma (39712-02 [125])

39715-02 Totalna ekscizija pituitarne žlezde, transkranijalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma (39712-02 [125])

39715-03 Totalna ekscizija pituitarne žlezde, transfenoidalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma (39712-02 [125])

OSTALE PROCEDURE

126 Ostale procedure na pituitarnoj žlezdi

90044-00 Ostale procedure na pituitarnoj žlezdi

Eksploracija pituitarne jame

TIMUS

EKSCIZIJA

127 Biopsija timusa

30094-12 Perkutana biopsija timusa iglom

30075-07 Biopsija timusa

128 Uklanjanje timusa

Uklanjanje timoma

Timektomija

90049-01 Endoskopska timektomija

Medijastionoskopska

}

 

Torakoskopska

}

timektomija

Torakoskopska video asistirana

}

 

Isključuje: proceduru sa transcervikalnom timektomijom (38448-02 [128])

38446-04 Uklanjanje timusa

Uključuje: proceduru:

• medijastinotomijom

• sternotomijom

• torakotomijom

38448-02 Uklanjanje timusa pristupom kroz vrat

Transcervikalna timektomija

Uključuje: endoskopiju

video asistiranu

OSTALE PROCEDURE

129 Ostale procedure na timusu

90045-00 Ostale procedure na timusu

Eksploracija timusa

 

Treće poglavlje

PROCEDURE NA OKU I PRIPOJENIM ORGANIMA

(BLOKOVI 160-256)

OČNA JABUČICA

PREGLED

160 Procedure pregleda očne jabučice

42503-00 Oftalmološki pregled

Uključuje: slit lampu (biomikroskop)

Isključuje: pregled:

• oka, pomoću citološkog otiska rožnjače (11235-00 [1835])

• očnog dna (11212-00 [1835])

navedenu proceduru sa bilo kojom drugom procedurom na oku - šifru izostaviti

EKSCIZIJA

161 Procedure ekscizije na očnoj jabučici

42512-00 Evisceracija očne jabučice bez implantata

Evisceracija očne jabučice (ako drugačije nije naznačeno)

42515-00 Evisceracija očne jabučice sa insercijom intraskleralne lopte ili hrskavičastog implantata

42506-00 Enukleacija očne jabučice bez implantata

Enukleacija očne jabučice (ako drugačije nije naznačeno)

42506-01 Enukleacija očne jabučice sa sfernim implantatom

42509-00 Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom

Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom u Tenonovoj (Tenon) kapsuli sa mišićnim vezama

42510-00 Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom

Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom u Tenonovoj kapsuli sa mišićnim vezama

REPARACIJA

162 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici

42551-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na rožnjači

Isključuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture (42554-00, 42557-00 [162])

42551-01 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na beonjači

Isključuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture (42554-00, 42557-00 [162])

42551-02 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na rožnjači i beonjači

Isključuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture (42554-00, 42557-00 [162])

42554-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje tkivo sudovnjače

Uključuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadržaja

42557-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje sočiva ili staklasto telo

Uključuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadržaja

163 Ostale procedure reparacije na očnoj jabučici

42857-00 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura

Uključuje: proceduru jednog ili više ušivanja:

• rožnjače

• limbusa

• beonjače

42857-01 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura sa ekscizijom prolabirane dužice

Uključuje: proceduru jednog ili više ušivanja:

• rožnjače

• limbusa

• beonjače

90060-00 Ostale reparacije očne jabučice

OSTALE PROCEDURE

164 Sekundarne procedure posle uklanjanja očne jabučice

Uključuje: procedure na anoftalmičnoj orbiti ili ležištu

Isključuje: proceduru sa:

• enukleacijom očne jabučice (42506-01, 42509-00, 42510-00 [161])

• evisceracijom očne jabučice (42515-00 [161])

42518-00 Insercija hrskavičastog orbitalnog implantata u anoftalmičnu orbitu

42518-01 Insercija veštačkog implantata u anoftalmičnu orbitu

Isključuje: integrisani implantat (42521-01 [164])

koštano integrisani implantat (45794-02 [1698], 45797-02 [1697])

42521-00 Postavljanje žičanog konformera u sakus kod anoftalmusa

42521-01 Ugradnja veštačkog poroznog orbitalnog implanta u sakus kod anoftalmusa

Isključuje: koštano integrisani implantat (45794-02 [1698], 45797-02 [1697])

42518-02 Ugradnja pokretljivog integrisanog peg-a (klina) u postojeći orbitalni implant

42518-04 Uklanjanje implantata iz anofalmične orbite

42521-02 Reparacija anoftalmičnog ležišta transplantatom kožno-masnog grafta

42524-00 Implantat kože u anoftalmičnoj orbiti, sekundarna procedura

Isključuje: transplantat sluzokože (42527-00 [164])

42527-00 Revizija sakusa kod anoftalmusa

Priprema skupljenog sakusa

Rekonstrukcija skupljenog sakusa

Uključuje: insercija:

• kalupa

• stenta

transplantat sluzokože

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija u anoftalmično ležište:

• veštačkog implantata (42518-01, 42521-01 [164])

• umreženog regulatora (42521-00 [164])

165 Ostale procedure na očnoj jabučici

90061-00 Ostale procedure na očnoj jabučici

PREDNJI SEGMENT - ROŽNJAČA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

166 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na rožnjači

42668-00 Uklanjanje šavova na rožnjači

30061-02 Uklanjanje površinskog stranog tela sa rožnjače

42644-01 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače magnetom

INCIZIJA

167 Procedure incizije na rožnjači

42644-00 Incizija rožnjače

42672-00 Incizija rožnjače, nepenetrirajuća, zbog korekcije hirurški izazvanog astigmatizma

42672-01 Incizija rožnjače, nepenetrirajuća, sa kompresivnim šavovima zbog korekcije hirurški izazvanog astigmatizma

42644-04 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače

Isključuje: uklanjanje stranog tela bez incizije (30061-02, 42644-01 [166])

90062-00 Radijalna keratotomija

DESTRUKCIJA

168 Procedure destrukcije na rožnjači

42797-01 Zgrušavanje krvi u sudovima rožnjače laserom

42677-01 Termokauterizacija rožnjače

42680-01 Krioterapija rožnjače

42797-02 Destrukcija rožnjače laserom

Destrukcija lezije na rožnjači laserom

EKSCIZIJA

169 Biopsija rožnjače

42692-01 Biopsija rožnjače

170 Keratektomija

42647-00 Parcijalna keratektomija

Ekscizija:

• rožnjače (ako drugačije nije naznačeno)

• lezije na rožnjači

Isključuje: proceduru za lezije na limbusu (42692-00, 42695-00 [171])

proceduru sa odstranjivanjem pterigijuma (42686-00 [172])

42810-00 Fototerapeutska keratektomija

Isključuje: destrukciju lezija na rožnjači laserom (42797-02 [168])

171 Eskcizija lezija na limbusu

Isključuje: eksciziju pterigijuma (42686-00 [172])

42692-00 Ekscizija lezija na limbusu

42695-00 Ekscizija lezija na limbusu sa keratektomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• lamelarni transplantat (42659-00 [173], 42665-00 [182])

42695-01 Ekscizija lezija na limbusu sa sklerektomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• lamelarni transplantat (42659-00 [173], 42665-00 [182])

172 Ostale procedure ekscizije na rožnjači

42650-00 Debridman epitela rožnjače

Hemokauterizacija epitelnog tkiva rožnjače

Uklanjanje epitelnog tkiva rožnjače

Struganje rožnjače zbog dobijanja razmaza ili kulture

Napomena: Obavlja se kod čira na rožnjači, erozije rožnjače ili traka-keratopatije

42686-00 Ekscizija pterigijuma

Uključuje: proceduru sa laserom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• režanj na vežnjači (42641-01 [255])

REPARACIJA

173 Keratoplastika

Isključuje: proceduru kojoj je već prethodila keratoplastika (42656-00, 42656-01 [175])

42659-00 Površinska transplantacija rožnjače

Lamelarna keratoplastika

42653-00 Transplantacija rožnjače pune debljine

Keratoplastika:

• pune debljine

• penetrirajuća

• perforirajuća

90064-01 Refraktivna keratoplastika

Keratomileuza

Termokeratoplastika

Isključuje: in situ (in situ) keratomileuza laserom [LASIK] (90064-02 [173])

fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK] (90063-00 [173])

90064-02 Refraktivna keratoplastika laserom

Keratomileuza

}

 

Termokeratoplastika

}

laserom

In situ (in situ) keratomileuza laserom [LASIK]

Isključuje: fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK] (90063-00 [173])

90063-00 Fotorefraktivna keratoplastika [PRK]

90064-00 Ostale procedure keratoplastike

Keratoplastika (ako drugačije nije naznačeno)

174 Ostale procedure reparacije na rožnjači

90120-00 Insercija keratoproteze

Insercija osteo-odonto keratoproteze (OOK)

90120-01 Uklanjanje keratoproteze

Uklanjanje osteo-odonto keratoproteze (OOK)

42632-00 Reparacija laceracije na rožnjači pomoću režnja vežnjače

42635-00 Reparacija perforacije rožnjače lepkom za tkivo

Reparacija perforacije na rožnjači pomoću tkivnog adheziva

42667-00 Manipulacija produžnim šavom na rožnjači

42638-00 Postavljanje (ušivanje) režnja vežnjače na rožnjaču

Gundersonov (Gunderson) režanj

90065-00 Transplantat limbalnih matičnih ćelija

90066-00 Ostale reparacije na rožnjači

Isključuje: ponovni keratoplastični zahvat (42656-00, 42656-01 [175])

PONOVNA OPERACIJA

175 Procedure ponovne operacije na rožnjači

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija keratoproteze (90120-00 [174])

• uklanjanje keratoproteze (90120-01 [174])

42656-01 Ponovna operacija keratoplastike, drugi put

42656-00 Ponovna operacija keratoplastike, treći ili svaki sledeći put

OSTALE PROCEDURE

176 Ostale procedure na rožnjači

90067-00 Ostale procedure na rožnjači

PREDNJI SEGMENT - BEONJAČA

Isključuje: procedure koje su povezane sa fistulizacijom beonjače (42746-00, 42746-01, 42746-02, 42746-03, 42746-05, 42749-00 [191])

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

177 Procedure primene, insercije i uklanjanja na beonjači

30061-03 Uklanjanje površinskog stranog tela sa beonjače

42805-00 Insercija tantalnog markera u beonjaču

Šifrirati i:

• obavljenu proceduru onkološke radijacije

42801-00 Implantacija aplikator za brahiterapiju, oko

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• brahiterapija, oko (15012-00 [1794])

42802-00 Uklanjanje aplikatora za brahiterapiju, oko

INCIZIJA

178 Procedure incizije na beonjači

42644-05 Incizija beonjače

42644-02 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz beonjače

DESTRUKCIJA

179 Procedure destrukcije na beonjači

42797-00 Zgrušavanje krvi u sudovima beonjače laserom

90068-00 Destrukcija lezija na beonjači

Uključuje: proceduru laserom

EKSCIZIJA

180 Biopsija beonjače

90069-00 Biopsija beonjače

181 Ostale procedure ekscizije na beonjači

90070-00 Ekscizija lezija na beonjači

Isključuje: proceduru destrukcije (90068-00 [179])

42689-00 Ekscizija pingvekule

Uključuje: proceduru laserom

REPARACIJA

182 Procedure reparacije na beonjači

42665-00 Površinska transplantacija beonjače

Transplantna zakrpa beonjače:

• lamelarna

• površinska

Uključuje: prikupljanje doniranog materijala

42662-00 Transplantacija beonjače pune debljine

Transplantatna zakrpa beonjače pune debljine

Uključuje: prikupljanje doniranog materijala

REVIZIJA

183 Procedure revizije na beonjači

90071-00 Revizija operativne rane na prednjem segmentu - neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: postoperativnu reviziju procedure fistulizacije beonjače (42749-00 [191])

OSTALE PROCEDURE

184 Ostale procedure na beonjači

90072-00 Ostale procedure na beonjači

PREDNJI SEGMENT - DUŽICA, CILIJARNO TELO I PREDNJA KOMORA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

185 Procedure primene, insercije i uklanjanje na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42743-00 Irigacija prednje komore

42740-02 Primena terapeutskog sredstva u prednjoj komori

Uključuje: proceduru paracentezom

Isključuje: procedure sa irigacijom (42743-00 [185])

topikalna sredstva - šifru izostaviti

42560-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore magnetom

Isključuje: proceduru incizije (42563-00 [187])

proceduru uklanjanja iz beonjače (30061-03 [177], 42644-02 [178])

INCIZIJA

186 Razdvajanje sinehija

Liziranje priraslica:

• korneovitrealnih

• na dužici

Sinehioliza

42761-00 Razdvajanje prednjih sinehija

90073-00 Razdvajanje prednjih sinehija laserom

42761-01 Razdvajanje zadnjih sinehija

90073-01 Razdvajanje zadnjih sinehija laserom

42761-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica

90073-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica laserom

187 Ostale procedure incizije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-00 Iridotomija

Discizija na dužici

Iridotomija sa transfiksijom

Isključuje: proceduru laserom (42785-00 [188])

42563-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore

Uključuje: proceduru incizijom

Isključuje: proceduru uklanjanja iz beonjače (30061-03 [177], 42644-02 [178])

42764-02 Sfinkterotomija dužice

DESTRUKCIJA

188 Procedure destrukcije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42806-00 Destrukcija lezija na dužici laserom

Destrukcija lezija na cilijarnom telu laserom

42818-01 Krioterapija cilijarnog tela sa eksternom sondom

Destrukcija lezija na cilijarnom telu krioterapijom

42785-00 Iridotomija laserom

Discizija na dužici laserom

Iridektomija laserom

EKSCIZIJA

189 Procedure ekscizije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-01 Biopsija dužice

42764-04 Iridektomija

Korektomija

Ekscizija lezija na dužici (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: destrukciju lezija na dužici laserom (42806-00 [188])

eksciziju lezija na cilijarnom telu i dužici (42767-00 [189])

iridektomiju laserom (42785-00 [188])

proceduru sa:

• fistulizacijom beonjače (42746-05 [191])

• ponovnim ušivanjem operativne rane kojoj je prethodila intraokularna procedura (42857-01 [163])

• termokauterizacijom beonjače (42746-03 [191])

• trefinacijom beonjače (42746-02 [191])

42767-00 Ekscizija lezije cilijarnog tela

Ekscizija lezija na cilijarnom telu i dužici

Isključuje: destrukciju:

• krioterapijom (42818-01 [188])

• laserom (42806-00 [188])

90074-00 Ekscizija ostalih lezija u prednjoj očnoj komori

Ekscizija lezija u prednjoj komori (ako drugačije nije naznačeno)

REPARACIJA

190 Procedure reparacije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-03 Iridoplastika

Koreoplastika

Pupiloplastika

42785-01 Iridoplastika laserom

Koreoplastika laserom

Pupiloplastika laserom

42807-00 Laserska fotomidrijaza

42808-00 Laserska fotoiridosinereza

OSTALE PROCEDURE

191 Procedure kod glaukoma

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• primena sredstva 5-FU [fluorouracil] subkonjunktivalno (42824-01 [251])

42752-00 Insercija šanta za očnu vodicu kod glaukoma

Insercija drenažnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica

42755-00 Uklanjanje šanta za očnu vodicu kod glaukoma

Uklanjanje drenažnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica

42746-00 Lečenje hipotonije/fistule nakon postupka zbog glaukoma pomoću uređaja za tamponadu

Simondova (Simmond) šel procedura

42770-00 Uništavanje cilijarnog tela

Ciklokrioterapija

Ciklodijaliza

Ciklodijatermija

Ciklofotokoagulacija

Isključuje: ciklokrioterapiju sa eksternom sondom (42818-01 [188])

42758-00 Goniotomija

42794-00 Prekidanje šavova na beonjači laserom posle izvršene trabekuloplastike

Lizija na šavovima beonjače laserom posle izvršene trabekuloplastike

42746-01 Iridenkleiza ili iridotaza

42746-02 Trepanacija beonjače sa iridektomijom

42746-03 Termokauterizacija beonjače sa iridektomijom

42746-04 Trabekulektomija

Uključuje: perifernu iridektomiju skleralna fistulizacija

42782-00 Trabekuloplastika laserom

42749-00 Revizija procedure fistulizacije beonjače

Procedura umetanjem igle

Revizija bleba za filtriranje

42746-05 Ostale filtracione (fistulizirajuće) procedure zbog glaukoma, neklasifikovane na drugom mestu

Fistulizacija beonjače zbog glaukoma

Uključuje: iridektomiju

Isključuje: reviziju procedure fistulizacije beonjače (42749-00 [191])

proceduru sa trabekulektomijom (42746-04 [191])

90075-00 Ostale procedure zbog glaukoma

192 Ostale procedure na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

90076-00 Ostale procedure na dužici

90076-01 Ostale procedure na cilijarnom telu

90076-02 Ostale procedure na prednjoj komori

PREDNJI SEGMENT - SOČIVO

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

193 Insercija intraokularne proteze za sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

Isključuje: proceduru sa ekstrakcijom:

• posle katarakte (42731-00 [201])

• prirodnog sočiva, osim mladalačke katarakte (videti blokove [195] do [200])

42703-00 Ugradnja veštačkog sočiva u zadnju komoru i postavljenje šavova na dužici i beonjači

Isključuje: proceduru sa zamenom (42710-00 [194])

42701-00 Ugradnja savitljivog veštačkog sočiva

Insercija savitljive proteze intraokularnog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom (42707-00, 42710-00 [194])

42701-01 Ugradnja ostalih tipova veštačkih sočiva

Insercija tvrde proteze intraokularnog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom (42707-00, 42710-00 [194])

194 Zamena ili uklanjanje veštačkog sočiva

42707-00 Zamena veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42710-00 Zamena veštačkog sočiva insercijom u zadnju komoru i postavljenjem šavova na dužici i beonjači

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42704-00 Uklanjanje veštačkog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom (42707-00, 42710-00 [194])

195 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva

Intrakapsularna ekstrakcija katarakte

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42698-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva

42702-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-01 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

196 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva samo aspiracijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte samo aspiracijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42698-01 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije)

42702-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

197 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakoemulzifikacijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42698-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte

42702-04 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-05 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

198 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakofragmentacijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42698-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte

42702-06 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-07 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

199 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva

Ekstrakapsularne ekstrakcija katarakte (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42698-04 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva

42702-08 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-09 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

200 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte (42716-00 [202])

42731-01 Ekstrakcija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela

Uključuje: podelu traka staklastog tela

Inserciju:

• veštačkog sočiva (savitljivog)(tvrdog)

• endokapsularnog prstena

uklanjanje preretinalnih membrana

42698-05 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva

Uklanjanje katarakte (ako drugačije nije naznačeno)

42702-10 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uklanjanje katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva (ako drugačije nije naznačeno)

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-11 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Uklanjanje katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva (ako drugačije nije naznačeno)

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

201 Uklanjanja posle katarakte

42737-00 Fenestracija (needling) zadnje kapsule sočiva

42734-00 Kapsulotomija sočiva

Discizija sočiva

42788-00 Kapsulotomija sočiva laserom

Discizija sočiva laserom

42791-02 Kortikoliza tkiva sočiva laserom

42719-00 Kapsulektomija sočiva

42722-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore

42731-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela

Uključuje: podelu traka staklastog tela

insercija veštačkog sočiva (savitljivog) (tvrdog)

uklanjanje preretinalnih membrana

42719-02 Mehanička fragmentacija sekundarne membrane

202 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na sočivu

42716-00 Uklanjanje mladalačke (juvenilne) katarakte

Uklanjanje mladalačke katarakte:

• aspiracijom

• ekscizijom

OSTALE PROCEDURE

203 Ostale procedure na sočivu

42704-01 Repozicija veštačkog sočiva

Isključuje: proceduru sa insercijom (42701-01 [193])

42713-00 Repozicija veštačkog sočiva sa šavovima na sočivu

Isključuje: proceduru sa insercijom (42701-01 [193])

90077-00 Ostale procedure na sočivu

OČNA VODICA, STAKLASTO TELO

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

204 Aspiracija očne vodice ili staklastog tela

Uključuje: proceduru paracentezom

42740-00 Dijagnostička aspiracija očne vodice

42740-01 Dijagnostička aspiracija staklastog tela

42740-04 Terapeutska aspiracija očne vodice

42740-05 Terapeutska aspiracija staklastog tela

205 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na očnoj vodici ili staklastom telu

42815-00 Uklanjanje silikonskog ulja

DESTRUKCIJA

206 Procedure destrukcije na očnoj vodici ili staklastom telu

42791-00 Intrakameralna laserska liza staklastog tela

Vitreolizija laserom

42791-01 Intrakameralna laserska liza fibrina

Fibrinolizija laserom

EKSCIZIJA

207 Vitrektomija

42719-01 Uklanjanje staklastog tela, anteriorni pristup

Vitrektomija (ako drugačije nije naznačeno)

42722-01 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela)

Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore

Uključuje: zamenu tečnosti staklastog tela

Isključuje: proceduru sa:

• kapsulektomijom (42731-00 [201])

• ekstrakcijom prirodnog sočiva (42731-01 [200])

• uklanjanjem preretinalne membrane (42725-00 [207])

42725-00 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela) i uklanjanje preretinalne membrane

Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore (pars plana pristup) sa ljuštenjem preretinalne membrane

Uključuje: krioterapiju mrežnjače sa internom sondom

zamenu tečnosti staklastog tela

Isključuje: proceduru sa:

• kapsulektomijom (42731-00 [201])

• ekstrakcijaom prirodnog sočiva (42731-01 [200])

OSTALE PROCEDURE

208 Ostale procedure na staklastom telu

90078-00 Ostale procedure na staklastom telu

ZADNJI SEGMENT - MREŽNJAČA, SUDOVNJAČA I ZADNJA KOMORA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

209 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42740-03 Primena terapeutskog sredstva u zadnjoj komori

Zadnja jukstaskleralna depo injekcija

Uključuje: proceduru paracentezom

42566-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta magnetom

Isključuje: proceduru incizijom (42569-00 [210])

42812-00 Uklanjanje hirurški umetnutog materijala iz zadnjeg očnog segmenta

Uklanjanje:

• ovojne silikonske:

• trake

• cevi

• implantata:

• zadnjeg okularnog segmenta

• retinalnog

• nabiranja beonjače

INCIZIJA

210 Procedure incizije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42569-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta

Uključuje: proceduru incizijom

90096-00 Zadnja sklerotomija

DESTRUKCIJA

211 Procedure destrukcije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42809-00 Destrukcija mrežnjače fotokoagulacijom

Destrukcija horioretinalne lezije fotokoagulacijom

42811-00 Transpupilarna termoterapija

42818-00 Krioterapija mrežnjače spoljašnjom sondom

Krioterapija korioretinalne lezije spoljašnjom sondom

Isključuje: proceduru reparacije odvajanja mrežnjače (42773-01 [212])

90094-00 Destrukcija (uništavanje) lezije na mrežnjači dijatermijom

43021-00 Fotodinamska terapija retine, jedno oko

Destrukcija horoidalne neovaskularizacije fotodinamičkom terapijom, jedno oko

43022-00 Fotodinamska terapija retine, oba oka

Destrukcija horoidalne neovaskularizacije fotodinamičkom terapijom, oba oka

REPARACIJA

212 Reparacija odvajanja mrežnjače

Reparacija cepanja mrežnjače

Isključuje: reviziju prethodno obavljene procedure ablacije mrežnjače (42779-00 [213])

42773-00 Reparacija ablacije mrežnjače dijatermijom

Isključuje: proceduru sa skleralnom sponom (42776-00 [212])

42773-01 Reparacija ablacije mrežnjače krioterapijom

Pneumatska retinopeksija

Isključuje: proceduru sa:

• nabiranjem beonjače (42776-00 [212])

• vitrektomijom (42725-00 [207])

42776-00 Reparacija ablacije mrežnjače nabiranjem beonjače

Uključuje: vazdušnu tamponadu

krioterapiju

dijatermiju

razmenu tečnosti i gasa

implantat

vitrektomiju

42809-01 Reparacija ablacije mrežnjače fotokoagulacijom

90079-00 Ostale reparacije odvajanja mrežnjače

Reparacija odvajanja mrežnjače (ako drugačije nije naznačeno)

REVIZIJA

213 Procedure revizije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42779-00 Revizija prethodne procedure zbog ablacije mrežnjače

OSTALE PROCEDURE

214 Ostale procedure na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

90080-02 Makularna translokacija

Makularno:

• repozicioniranje

• rotacija

Uključuje: procedure sa:

• korioskleralnim skraćivanjem

• retinotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• vitrektomija (videti blok [207])

90080-00 Ostale procedure na mrežnjači ili sudovnjači

90080-01 Ostale procedure na zadnjoj očnoj komori

ADNEKS OKA - EKSTRAOKULARNI MIŠIĆI

EKSCIZIJA

215 Procedure ekscizije na ekstraokularnim mišićima

30075-36 Biopsija ekstraokularnog mišića ili tetive

REPARACIJA

216 Reparacija strabizma

Reparacija strabizma:

• povišenjem

• produženjem

• recesijom

• resekcijom

• skraćivanjem

18366-00 Primena botulinskog toksina kod strabizma

Uključuje: elektromiografiju

42848-00 Transplantacija mišića kod strabizma

Humelšajmova (Hummelsheim) procedura

Transpozicija ekstraokularnih mišića

42833-00 Operacija strabizma koji obuhvata 1 ili 2 mišića, jednog oka

42833-01 Operacija strabizma koji obuhvata 1 ili 2 mišića, oba oka

42839-00 Operacija strabizma koji obuhvata 3 ili više mišića, jednog oka

42839-01 Operacija strabizma koji obuhvata 3 ili više mišića, oba oka

217 Ostale reparacije ekstraokularnog mišića

42854-00 Reparacija rupturiranog ekstraokularnog mišića

Oslobađanje zarobljenog ekstraokularnog mišića

Liza priraslice na ekstraokularnom mišiću

Reparacija laceracije (kidanja):

• ekstraokularnog mišića ili tetive

• Tenonove kapsule

REVIZIJA

218 Procedure revizije na ekstraokularnom mišiću

42845-00 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na jednom oku

42845-01 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na oba oka

PONOVNA OPERACIJA

219 Procedure ponovne operacije na ekstraokularnom mišiću

42848-01 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, druga procedura

Druga Humelshajmova (Hummelsheim) procedura

42851-00 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, treća ili svaka sledeća procedura

Treća ili svaka sledeća Humelshajmova (Hummelsheim) procedura

42833-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, jednog oka, druga procedura

42833-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, oba oka, druga procedura

42839-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, jednog oka, druga procedura

42839-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, oba oka, druga procedura

42836-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, jednog oka, treća ili svaka sledeća procedura

42836-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, oba oka, treća ili svaka sledeća procedura

42842-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, jednog oka, treća ili svaka sledeća procedura

42842-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, oba oka, treća ili svaka sledeća procedura

OSTALE PROCEDURE

220 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću ili tetivi

90081-00 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću i tetivi

ADNEKS OKA - ORBITA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

221 Procedure primene, insercije i uklanjanja na orbiti

42824-00 Retrobulbarna injekcija alkohola ili drugih lekova

90606-02 Uklanjanje orbitalnog implanta

Uključuje: aloplastični

}

 

silastični

}

implant

sintetički (arteficijalni)

}

 

Isključuje: proceduru kod anoftalmične orbite (42518-04 [164])

INCIZIJA

222 Orbitotomija

42533-00 Eksplorativna orbitotomija

Orbitotomija (ako drugačije nije naznačeno)

Uključuje: drenažu

Isključuje: proceduru sa:

• biopsijom (42533-01 [224])

• ekscizijom lezije (42542-00 [224])

• uklanjanjem stranog tela (42542-01 [224])

223 Ostale procedure incizije na orbiti

42572-00 Drenaža orbitalnog apscesa

Isključuje: proceduru sa orbitotomijom (42533-00 [222])

42572-01 Drenaža orbitalne ciste

Isključuje: proceduru sa orbitotomijom (42533-00 [222])

EKSCIZIJA

224 Orbitotomija sa biopsijom ili ekscizijom

Isključuje: proceduru sa uklanjanjem ili zamenom kosti (videti blok [227])

42542-00 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa ekscizijom lezije

42543-00 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa ekscizijom lezije

42542-01 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela

Uklanjanje orbitalnog stranog tela, anteriorni aspekt, incizijom

42543-01 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela

Uklanjanje orbitalnog stranog tela, retrobulbarni aspekt, incizijom

42545-01 Orbitotomija zbog dekompresije orbite uklanjanjem intraorbitalnog (peribulbarnog) (retrobulbarnog) masnog tkiva

Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti

42533-01 Eksplorativna orbitotomija sa biopsijom

225 Egzenteracija orbite

Evisceracija orbite

42536-00 Egzenteracija orbite

42536-01 Egzenteracija orbite sa transplantatom kože

Isključuje: procedure sa transplantatom mišića slepoočnice (42536-03 [225])

42536-02 Egzenteracija orbite sa transplantatom mišića slepoočnice

Isključuje: proceduru transplantatom kože (42536-03 [225])

42536-03 Egzenteracija orbite sa transplantatom kože i transplantatom mišića slepoočnice

42536-04 Egzenteracija orbite sa uklanjanjem susednih struktura

42536-05 Egzenteracija orbite sa terapeutskim uklanjanjem orbitalne kosti

226 Ostale procedure ekscizije na orbiti

42573-00 Ekscizija periorbitalnog dermoida, ispred orbitalnog septuma

42574-00 Ekscizija orbitalnog dermoida, iza orbitalnog septuma

REPARACIJA

227 Orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti

Dekompresivna orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti

42530-00 Eksplorativna orbitotomija koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42530-01 Eksplorativna orbitotomija sa biopsijom, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42539-00 Eksplorativna orbitotomija sa ekscizijom lezija, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42539-01 Eksplorativna orbitotomija sa uklanjanjem stranog tela, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42545-00 Orbitotomija zbog dekompresije orbite fenestracijom dva ili više zidova

Uključuje: uklanjanje i zamenu kosti

Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti

228 Ostale procedure reparacije na orbiti

42530-02 Reparacija rane na orbiti

90082-00 Ostale reparacije na orbiti

OSTALE PROCEDURE

229 Ostale procedure na orbiti

42821-00 Okularna transiluminacija

Retrobulbarna transiluminacija

90083-00 Ostale procedure na orbiti

OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - OČNI KAPAK

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

230 Procedure primene, insercije i uklanjanja na očnom kapku

42869-00 Insercija implantata u očni kapak

Korekcija zatvaranja očnog kapka kod paralize facijalnog nerva

18370-00 Primena botulinskog toksina u očnom kapku

Injekcija botulinskog toksina u kružni mišić oka (m.orbicularis oculli) zbog blefarospazma

Isključuje: procedure zbog strabizma (18366-00 [216])

INCIZIJA

231 Procedure incizije na očnom kapku

90084-00 Incizija očnog kapka

Incizija margine očnog kapka

90090-00 Raskidanje blefarorafije

90091-00 Kantotomija

Uvećanje palpebralne naprsline

EKSCIZIJA

Isključuje: klinasta ekscizija pune debljine očnog kapka (45665-01 [1662])

redukcija očnog kapka (45617-00, 45620-00 [1662])

232 Biopsija očnog kapka

30071-02 Biopsija očnog kapka

233 Ostale procedure ekscizije na očnom kapku

42575-00 Ekscizija ciste na tarzalnoj ploči

Ekcizija halaciona

Ekstirpacija tarzalne ciste

REPARACIJA

234 Transplantat za očni kapak

Uključuje:

Gorteksov (Goretex) transplantat za očni kapak

Skleralni transplantat za očni kapak

Kožni transplantat za očni kapak

42860-00 Transpalantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku

42860-01 Transpalantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka

42860-02 Transpalantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku

42860-03 Transpalantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka

235 Kantoplastika

Uključuje: eksciziju tarzalne hrskavice

42590-00 Lateralna kantoplastika

Kantoplastika (ako drugačije nije naznačeno)

42590-01 Medijalna kantoplastika

236 Ostale procedure reparacije očnog kapka

42584-00 Tarzorafija

Blefarorafija

Kantorafija

Revizija ožiljka tarzalne ploče

42854-01 Reparacija medijalnog palpebralnog ligamenta

30052-01 Reparacija rane na očnom kapku

Reparacija laceracije na očnom kapku

42863-00 Recesija očnog kapka

Recesija očnog kapka za:

• anoftalmozu

• retrakciju očnog kapka

Isključuje: procedure sa transplantatom za očni kapak (42860 [234])

42872-00 Elevacija obrve zbog stanja pareze

90085-00 Ostale reparacije očnog kapka

REKONSTRUKCIJA

237 Procedure rekonstrukcije na očnom kapku

90095-00 Rekonstrukcija očnog kapka sa transpalntatom folikula dlake

OSTALE PROCEDURE

238 Procedure za korekciju trihijaze

42587-00 Korekcija trihijaze krioterapijom, na jednom oku

42587-01 Korekcija trihijaze krioterapijom, na oba oka

42587-02 Korekcija trihijaze laserom, na jednom oku

42587-03 Korekcija trihijaze laserom, na oba oka

42587-04 Korekcija trihijaze elektrolizom, na jednom oku

42587-05 Korekcija trihijaze elektrolizom, na oba oka

239 Procedure zbog ektropiona ili entropiona

◻ 0741

Uključuje: eksciziju tarzalne hrskavice (tarzektomija)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rekonstrukcija očnog kapka (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42581-00 Kauterizacija ektropiona

42581-01 Kauterizacija entropiona

42866-00 Reparacija ektropiona ili entropiona zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

42866-01 Reparacija ektropiona ili entropiona ostalim procedurama na donjim retraktorima

Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka ostalim procedurama na donjim retraktorima

45626-00 Korekcija ektropiona ili entropiona tehnikom šavova

Repozicioniranje prednje lamele očnog kapka

45626-01 Korekcija ektropiona ili entropiona klinastom resekcijom

Tarzokonjunktivalna dijamantska reparacija ektropiona

240 Ostale procedure na očnom kapku

90086-00 Ostale procedure na očnom kapku

OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - LAKRIMALNI SISTEM

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

241 Sondiranje lakrimalnih kanala

Lakrimalni kanalikuli

Lakrimalni punktum

Nazolakrimalni kanal

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

proceduru sa dilatacijom i lavažom

42614-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, jednostrano

42615-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, obostrano

242 Insercija, zamena ili uklanjanje nazolakrimalne cevčice

42608-01 Insercija staklene (Pyrex) nazolakrimalne cevčice/stenta u lakrimalnu/konjunktivalnu kesicu zbog drenaže

Insercija Lester Džonsove (Lester Jones) cevčice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• konjunktivodakriocistorinostomija (42629-00 [247])

• dakriocistorinostomija (42623-00 [247])

Isključuje: zamenu cevčice (42614-00, 42615-00 [242])

42608-00 Insercija ostalih nazolakrimalnih cevčica/stentova u lakrimalnu/konjunktivalnu kesicu zbog drenaže

Insercija Krafordove (Crawford) cevčice

Insercija Monoka (Monoka) cevčice

Insercija silikonske cevčice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• konjunktivodakriocistorinostomija (42629-00 [247])

• dakriocistorinostomija (42623-00 [247])

Isključuje: zamenu cevčice (42614-00, 42615-00 [242])

42614-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, jednostrano

42615-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, obostrano

42614-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, jednostrano

42615-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, obostrano

243 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na lakrimalnom sistemu

42620-00 Okluzija lakrimalnih punktuma čepom

Zatvaranje lakrimanih punktuma čepom

90087-00 Uklanjanje čepa iz punktuma

INCIZIJA

244 Procedure incizije na lakrimalnom sistemu

42593-01 Incizija suzne žlezde

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42617-00 Incizija tačkica (punktuma)

Procedura odsecanja punktuma

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42596-00 Incizija suzne kesice

Uklanjanje stranog tela iz suzne kesice

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42596-03 Ostale incizije suznih prolaza

Incizija nazolakrimalnog kanala

DESTRUKCIJA

245 Procedure destrukcije na lakrimalnom sistemu

42622-00 Okluzija suznog punktuma kauterizacijom

Uključuje: dijatermiju

EKSCIZIJA

246 Procedure ekscizije na lakrimalnom sistemu

30075-35 Biopsija suzne žlezde

42593-00 Ekscizija suzne žlezde

Dakrioadenektomija

Ekscizija lezija na suznoj žlezdi

Uključuje: inciziju palpebralnog režnja

42596-01 Ekscizija suzne kesice

Biopsija suzne kesice

Ekscizija lezija na suznoj kesici

42605-01 Ekscizija suznih prolaza

Uključuje: suzni kanalići

suznu tačkicu (punktum)

nasolakrimalni kanal

REPARACIJA

247 Procedure reparacije na lakrimalnom sistemu

42605-00 Reparacija lakrimalnog kanalikulusa

42623-00 Dakriocistorinostomija [DCR]

Fistulizacija lakrimlne kesice pri nosnoj šupljini

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala (42599, 42602 [249])

• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta (42608 [242])

Isključuje: ponovnu operaciju, drugu ili svaku sledeću proceduru (42626-00 [248])

proceduru sa podešavanjem konjunktivalnih režnjeva (42629-00 [247])

42629-00 Konjunktivodakriocistorinostomija [CDCR]

Dakriocistorinostomija sa podešavanjem konjunktivalnih režnjeva

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249])

• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta (42608-00, 42608-01 [242])

90092-00 Reparacija lakrimalnih tačkica (punktuma), neklasifikovano na drugom mestu

 

PONOVNA OPERACIJA

248 Procedure ponovne operacije na suznom sistemu

42626-00 Ponovna operacija dakriocistorinostomije, druga ili svaka sledeća procedura

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249])

• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta (42608-00, 42608-01 [242])

OSTALE PROCEDURE

249 Procedure za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnih kanala

Uključuje: inserciju drenažne cevčice/stenta (staklenih)(silikonskih)

42599-00 Zatvorena procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, jednog oka

42599-01 Zatvorena procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, oba oka

42602-00 Otvorena procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, jednog oka

42602-01 Otvorena procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, oba oka

250 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu

90088-00 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu

KONJUNKTIVA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

251 Procedure primene, insercije i uklanjanja na konjunktivi

42824-01 Subkonjunktivna primena leka

Uključuje: injekciju 5-FU [fluorouracila]

Isključuje: topikalno sredstvo - šifru izostaviti

30061-04 Uklanjanje površinskog stranog tela sa konjuktive

INCIZIJA

252 Procedure incizije na konjunktivi

42644-03 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz konjunktive

42632-01 Incizija konjunktive

Konjunktivalna peritomija

DESTRUKCIJA

253 Procedure destrukcije na konjunktivi

Isključuje: proceduru sa ekscizijom (42683-00 [254])

42677-00 Kauterizacija konjunktive

Kauterizacija konjunktivalne lezije

42680-00 Krioterapija konjunktive

Krioterapija konjunktivalne lezije

EKSCIZIJA

254 Procedure ekscizije na konjunktivi

42676-00 Biopsija konjunktive

42683-00 Ekscizija lezija ili tkiva konjunktive

Ekscizija konjunktivalne ciste

REPARACIJA

255 Procedure reparacije na konjunktivi

42632-02 Reparacija laceracije konjunktive

Isključuje: proceduru sa reparacijom beonjače (42551-01, 42551-02 [162])

42641-00 Mukomebranozni graft za reparaciju konjunktive

90093-00 Konjunktivoplastika

42641-01 Autokonjuktivalni transplantat

OSTALE PROCEDURE

256 Ostale procedure na konjunktivi

90089-00 Ostale procedure na konjunktivi

 

Četvrto poglavlje

PROCEDURE NA UVU I MASTOIDNOJ KOSTI

(BLOKOVI 300-333)

SPOLJAŠNJE UVO

Uključuje: ušnu školjku

spoljašnji slušni kanal

PREGLED

300 Procedure pregleda spoljašnjeg uva

90119-00 Otoskopija

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

301 Procedure primene, insercije i uklanjanja na spoljašnjem uvu

41500-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog kanala bez incizije

Isključuje: uklanjanje aeracione (ventilacione) cevčice (41644-00 [312])

INCIZIJA

302 Procedure incizije na slušnom kanalu

41503-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog kanala incizijom

Isključuje: uklanjanje aeracione (ventilacione) cevčice (41644-00 [312])

EKSCIZIJA

303 Procedure ekscizije na spoljašnjem uvu

Isključuje: klinastu eksciziju uva pune debljine (45665-02 [1663])

30075-28 Biopsija promena spoljašnjeg uva

30104-00 Ekscizija preaurikularnog sinusa

Radikalna ekscizija preaurikularnog sinusa ili ciste

41506-00 Ekscizija polipa na spoljašnjem uvu

41509-00 Uklanjanje keratoze (keratosis obturans) iz spoljašnjeg slušnog kanala

41518-00 Uklanjanje egzostoze iz spoljašnjeg slušnog kanala

REPARACIJA

304 Procedure reparacije na spoljašnjem uvu

30052-00 Rekonstrukcija rane spoljašnjeg uva

41521-00 Korekcija stenoze slušnog kanala

Uključuje: meatoplastiku

41521-01 Korekcija stenoze slušnog kanala kožnim graftom

Uključuje: meatoplastiku

90110-00 Ostale reparacije spoljašnjeg uva

Reparacija:

• ušne školjke (ako drugačije nije naznačeno)

• spoljašnjeg slušnog kanala (ako drugačije nije naznačeno)

REKONSTRUKCIJA

305 Procedure rekonstrukcije na spoljašnjem uvu

41512-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog kanala

Meatoplastika

Uključuje: uklanjanje:

• kosti

• hrskavice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• radikalna (modifikovana) mastoidektomija (41557 [323], 41560 [325], 41563 [326])

Isključuje: proceduru korekcije stenoze slušnog kanala (41521[304])

45662-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog kanala kod kongenitalne atrezije

Isključuje: proceduru korekcije stenoze slušnog kanala (41521-00, 41521-01 [304])

OSTALE PROCEDURE

306 Ostale procedure na spoljašnjem uvu

Uključuje: ušnu školjku

spoljašnji slušni kanal

90111-00 Ostale procedure na spoljašnjem uvu

Incizija spoljašnjeg uva

BUBNA OPNA I SREDNJE UVO

PREGLED

307 Procedure pregleda bubne opne ili srednjeg uva

41650-00 Inspekcija bubne opne, jednostrano

Inspekcija mastoidne šupljine, jednostrano

Isključuje: proceduru:

• bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti

• ispiranje uva (41647-00 [308])

41650-01 Inspekcija bubne opne, obostrano

Inspekcija mastoidne šupljine, obostrano

Isključuje: proceduru:

• bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti

• ispiranje uva (41647-01 [308])

41629-00 Eksploracija srednjeg uva

Uključuje: uklanjanje stranog tela iz srednjeg uva

Isključuje: eksploraciju koja može biti deo hirurškog zahvata na srednjem uvu - šifru izostaviti

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

308 Procedure primene, insercije i uklanjanja na bubnoj opni ili srednjem uvu

41755-00 Kateterizacija Eustahijeve tube

41647-00 Toaleta uva, jednostrano

Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, jednostrano

41647-01 Toaleta uva, obostrano

Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, obostrano

INCIZIJA

309 Miringotomija

Miringotomija sa:

• aspiracijom srednjeg uva

• drenažom apscesa

41626-00 Miringotomija, jednostrana

41626-01 Miringotomija, obostrana

41632-00 Miringotomija sa insercijom tube, jednostrana

41632-01 Miringotomija sa insercijom tube, obostrana

310 Ostale procedure incizije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41533-00 Atikotomija

Isključuje: proceduru sa:

• mastoidektomijom (41551-00 [325], 41554-00 [326])

• miringoplastikom (41533-01 [313], 41536-01 [315])

• rekonstrukcijom koštanog nedostatka (41536 [315])

41599-00 Eksploracija unutrašnjeg slušnog hodnika sa dekompresijom kranijalnog nerva

41533-02 Ostale incizije na srednjem uvu

Razdvajanje:

• priraslica na srednjem uvu

• bubne opne

DESTRUKCIJA

311 Procedure destrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41641-00 Kauterizacija perforirane bubne opne

Dijatermija perforirane bubne opne

Isključuje: ekscizija perforirane bubne opne (41644-00 [312])

EKSCIZIJA

312 Procedure ekscizije na bubnoj opni ili srednjem uvu

30075-29 Biopsija srednjeg uva

41635-00 Ekscizija promena u srednjem uvu

Uklanjanje:

• holesteatoma srednjeg uva

• granuloma srednjeg uva

• polipa srednjeg uva

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu (41620-00, 41623-00 [312])

proceduru sa:

• miringoplastikom (41635-01 [313], 41638-01 [315])

• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41638-00, 41638-01 [315])

41644-00 Ekscizija ivice perforirane bubne opne

Uključuje: uklanjanje aeracione (ventilacione) cevčice

Isključuje: kauterizaciju perforirane bubne opne (41641-00 [311])

proceduru sa miringoplastikom - šifru izostaviti

41620-00 Odstranjenje lezije glomusa, transtimpanički pristup

41623-00 Odstranjenje lezije glomusa, transmastoidni pristup sa mastoidektomijom

41644-01 Ostale ekscizije na srednjem uvu

REPARACIJA

313 Miringoplastika

41635-01 Ekscizija lezija u srednjem uvu sa miringoplastikom

Uklanjanje:

• holesteatoma

}

 

• granuloma

}

srednjeg uva sa miringoplastikom

• polipa

}

 

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu (41620-00, 41623-00 [312])

proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41638-01 [315])

41527-00 Miringoplastika, transkanalni pristup

Uključuje: proceduru sa Rozen (Rosen) incizijom

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41542-00 [315])

41530-00 Miringoplastika, retroaurikularni ili endauralni pristup

Timpanoplastika, tip I

Uključuje: inspekcija mastoida

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• meatoplastika (41512-00 [305])

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41542-00 [315])

41533-01 Miringoplastika sa atikotomijom

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom koštanog nedostatka (41536-01 [315])

314 Ostale procedure reparacije na bubnoj opni ili srednjem uvu

Uključuje: unutrašnji slušni hodnik

bubnu opnu

90112-00 Ostale reparacije bubne opne ili srednjeg uva

REKONSTRUKCIJA

315 Procedure rekonstrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41542-00 Miringoplastika sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Timpanoplastika, tipovi II,III, IV i V

Uključuje: transplantat

protezu

Isključuje: proceduru sa:

• ekscizijom lezija na srednjem uvu (41638-01 [315])

• mastoidektomijom (41554-00, 41563 [326])

41536-00 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta

41536-01 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta i miringoplastikom

41638-00 Ekscizija lezije srednjeg uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uklanjanje:

• holesteatoma

}

 

• granuloma

}

srednjeg uva sa rekonstrukcijom

• polipa

}

lanca slušnih koščica

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu (41620-00, 41623-00 [312])

proceduru sa miringoplastikom (41638-01 [315])

41638-01 Ekscizija lezije srednjeg uva sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uklanjanje:

• holesteatoma

}

 

• granuloma

}

na srednjem uvu sa rekonstrukcijom

• polipa

}

lanca slušnih koščica

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu (41620-00, 41623-00 [312])

OSTALE PROCEDURE

316 Ostale procedure na bubnoj opni ili srednjem uvu

Uključuje: unutrašnji slušni hodnik

bubnu opnu

90113-00 Ostale procedure na Eustahijevoj tubi

90114-00 Ostale procedure na bubnoj opni i srednjem uvu

SLUŠNE KOŠČICE

Uključuje: nakovanj

čekić

uzengiju

EKSCIZIJA

317 Procedure eksiczije na slušnim koščicama

41608-00 Stapedektomija

Uključuje: protezu

REPARACIJA

318 Procedure reparacije na slušnim koščicama

41611-00 Mobilizacija slušnih koščica

41608-01 Stapedotomija

Uključuje: fenestraciju:

• laserom

• mikrobušilicom

protezu

REKONSTRUKCIJA

319 Procedure rekonstrukcije na slušnim koščicama

41539-00 Rekonstrukcija lanca slušnih koščica

Osikuloplastika

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: proceduru sa:

• ekscizijom lezije srednjeg uvu (41638 [315])

• mastoidektomiju:

• tehnikom intaktnog zida kanala (41554-00 [326])

• modifikovanu radikalnu (41563-00 [326])

• radikalnu (41563-01 [326])

• miringoplastiku (41542-00, 41638-01 [315])

OSTALE PROCEDURE

320 Ostale procedure na slušnim koščicama

90115-00 Ostale procedure na slušnim koščicama

MASTOIDNA I SLEPOOČNA KOST

APLIKACIJA, INSERCIJA I UKLANJANJE

321 Procedure primene, insercije i uklanjanja na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

41557-02 Implantacija elektromagnetnog slušnog aparata

Slušni aparat sa transmisijom kroz kost

Isključuje: proceduru ugradnje kohlearnog slušnog implanta (41617-00 [329])

INCIZIJA

322 Procedure incizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

41557-03 Incizija mastoida

EKSCIZIJA

323 Mastoidektomija

Isključuje: proceduru sa:

• dekompresijom endolimfatičke kesice (41590 [330])

• implantacijom kohlearnog slušnog implanta (41617-00 [329])

• miringoplastikom (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326])

• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41554-00, 41563 [326])

• parcijalnom resekcijom slepoočne kosti (41584 [324])

• uklanjanjem lezije na glomusu (41623-00 [312])

41545-00 Mastoidektomija

Kortikalna mastoidektomija

41557-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija

41557-01 Radikalna mastoidektomija

41548-00 Obliteracija mastoidnog kavuma

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• meatoplastika (41512-00 [305])

41564-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidog kavuma i Eustahijeve tube i zatvaranjem spoljašnjeg slušnog kanala

41564-01 Radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidnog kavuma i Eustahijeve tube i zatvaranjem spoljašnjeg slušnog kanala

324 Ostale procedure ekscizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

30244-00 Uklanjanje stiloidnog nastavka slepoočne kosti

41584-00 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom

41584-01 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom i dekompresijom facijalnog nerva

41587-00 Totalna resekcija slepoočne kosti

REPARACIJA

325 Procedure reparacije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• meatoplastika (41512-00 [305])

Isključuje: reviziju mastoidektomije (41566-01, 41566-02 [327])

proceduru sa:

• implantacijom kohlearnog prostetskog implanta (41617-00 [329])

• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica (41554-00, 41563 [326])

• parcijalnom resekcijom slepoočne kosti (41584 [324])

• uklanjanjem lezije na glomusu (41623-00 [312])

41551-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog kanala sa miringoplastikom

Uključuje: proceduru sa atikotomijom

41560-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom

41560-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom

REKONSTRUKCIJA

326 Procedure rekonstrukcije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Timpanoplastika, tipovi II, III, IV i V sa mastoidektomijom

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: proceduru revizije (41566 [327])

41554-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog kanala sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uključuje: atikotomiju

41563-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41563-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

REVIZIJA

327 Procedure revizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Uključuje: miringoplastika

41566-00 Revizija mastoidektomije tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog kanala

41566-01 Revizija modifkovane radikalne mastoidektomije

41566-02 Revizija radikalne mastoidektomije

OSTALE PROCEDURE

328 Ostale procedure na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

90116-00 Ostale procedure na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

UNUTRAŠNJE UVO

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

329 Procedure primene, insercije i uklanjanja na unutrašnjem uvu

41617-00 Ugradnja kohlearnog implanta

Uključuje: mastoidektomiju

41617-01 Uklanjanje kohlearnog implanta

INCIZIJA

330 Procedure incizije na unutrašnjem uvu

41572-00 Labirintotomija

Destrukcija ušnog labirinta

Incizija unutrašnjeg uva

41590-00 Dekompresija endolimfatične kesice

Uključuje: mastoidektomiju

41590-01 Dekompresija endolimfatične kesice sa premošćivanjem (šantom)

Uključuje: mastoidektomiju

EKSCIZIJA

331 Procedure ekscizije na unutrašnjem uvu

30075-30 Biopsija unutrašnjeg uva

41593-00 Presecanje vestibularnog nerva, translabirintni pristup

41596-00 Presecanje vestibularnog nerva, retrolabirintni pristup

Isključuje: proceduru sa presecanjem kohlearnog nerva (41596-02 [331])

41596-01 Presecanjem kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup

Isključuje: proceduru sa presecanjem vestibularnog nerva (41596-02 [331])

41596-02 Presecanje vestibularnog i kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup

REPARACIJA

332 Procedure reparacije na unutrašnjem uvu

41614-00 Zatvaranje fistule okruglog prozora

41614-01 Zatvaranje fistule ovalnog prozora

Zatvaranje perilimfne fistule

41614-02 Reparacija okruglog prozora

Isključuje: proceduru za zatvaranje fistule okruglog prozora (41614-00 [332])

41615-00 Reparacija ovalnog prozora

Isključuje: proceduru za zatvaranje fistule ovalnog prozora (41614-01 [332])

bilo koju drugu procedure na uvu - šifru izostaviti

90117-00 Ostale reparacije unutrašnjeg uva

Fenestracija unutrašnjeg uva (uključujući i transplantat kože)

Reparacija:

• kohlearna (drugačije nije naznačeno)

• labirintna (drugačije nije naznačeno)

Venski transplantat za fenestracionu šupljinu

OSTALE PROCEDURE

333 Ostale procedure na unutrašnjem uvu

Uključuje: kohlearni deo

unutrašnji slušni kanal

labirint

90118-00 Ostale procedure na unutrašnjem uvu

Injekcija u unutrašnje uvo

 

Peto poglavlje

PROCEDURE NA NOSU, USTIMA I ŽDRELU

(BLOKOVI 370-422)

NOS

PREGLED

370 Procedure pregleda nosa

41653-00 Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora

Drenaža hematoma u nosnoj šupljini

Isključuje: bilo koju drugu proceduru na nosu, u ustima i ždrelu - šifru izostaviti

proceduru sa biopsijom (41761-00 [375])

41764-00 Endoskopija nosa

Rinoskopija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• biopsija nazofarinksa (41761-00 [375])

41764-01 Sinusoskopija

◻ 0807

41653-01 Ostale dijagnostičke procedure u nosu

Napomena: Za nehiruške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 19

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

371 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nosu

41907-00 Ugrađivanje dugmeta u nosnu pregradu

INCIZIJA

372 Procedure incizije na nosu

41659-00 Odstranjivanje stranog tela nosa

41683-00 Razdvajanje adhezija u nosu

41683-01 Razdvajanje adhezija u nosu sa insercijom stenta

DESTRUKCIJA

373 Zaustavljanje krvarenja iz nosa

Isključuje: proceduru sa ligaturom:

• etmoidalne arterije (41725-00 [697])

• maksilarne arterije (41707-00 [697])

41677-00 Zaustavljanje krvarenja iz prednjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

Zaustavljanje krvarenja iz nosa:

• Litlov (Little) prostor

• drugačije nije naznačeno

Uključuje: dijatermiju

inserciju balona

41656-00 Zaustavljanje krvarenja iz zadnjeg dela nosa tamponadom i/ili kauterizacijom

Uključuje: dijatermiju

inserciju balona

41680-00 Zaustavljanje krvarenja iz nosa krioterapijom

374 Ostale procedure destrukcije na nosu

41695-00 Uklanjanje nosnih školjki krioterapijom

41674-00 Kauterizacija ili dijatermija nosnih školjki

Isključuje: proceduru zaustavljanja krvarenja iz nosa (videti blok [373])

41674-01 Kauterizacija ili dijatermija nosne pregrade

Kauterizacija ili dijatermija Litlovog (Little) prostora

Isključuje: proceduru zaustavljanja krvarenja iz nosa (videti blok [373])

90130-00 Lokalna destrukcija lezija u nosu

EKSCIZIJA

375 Biopsija nosnih šupljina

41761-00 Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora sa biopsijom

Biopsija:

• tkiva nosne šupljine

• nazofarinksa

• postnazalnog prostora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• fiberoptički pregled nazofarinksa (41764-02 [416])

376 Procedure ekscizije na nosnim školjkama

41689-00 Parcijalna turbinektomija, jednostrana

41689-01 Parcijalna turbinektomija, obostrana

41689-02 Totalna turbinektomija, jednostrana

41689-03 Totalna turbinektomija, obostrana

41692-00 Submukozna resekcija nosne školjke, jednostrana

41692-01 Submukozna resekcija nosne školjke, obostrana

377 Uklanjanje intranazalnih lezija

Isključuje: proceduru za lezije u nozdrvama ili nazofarinksu (31400-00 [421])

41668-00 Uklanjanje nazalnih polipa

41729-00 Ekscizija dermoidne ciste nosa koja se proteže u nosnu šupljinu

41728-00 Lateralna rinotomija sa uklanjanjem intranazalne lezije

90131-00 Lokalna ekscizija ostalih intranazalnih lezija

378 Ostale procedure ekscizije na nosu

41671-00 Submukozna resekcija nosne pregrade

Isključuje: proceduru sa septoplastikom (41671-03 [379])

REPARACIJA

379 Reparacija nosne pregrade

41671-01 Zatvaranje perforacije nosne pregrade

41671-02 Septoplastika

Uključuje: proceduru ekscizije nosne školjke

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rinoplastika (videti blok [1679])

41671-03 Septoplastika sa submukoznom resekcijom nosne pregrade

Uključuje: proceduru ekscizije nosne školjke

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• rinoplastika (videti blok [1679])

380 Ostale procedure reparacije na nosu

30052-03 Reparacija rane nosa

90132-00 Ostale reparacije nosa

Ponovno spajanje amputiranog nosa (drugačije nije naznačeno)

Isključuje: ponovno spajanje amputiranog nosa pomoću transplantata (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

OSTALE PROCEDURE

381 Ostale procedure na nosu

41686-00 Hirurški prelom nosne školjke, jednostrani

Dislokacija nosne školjke, jednostrana

41686-01 Hirurški prelom nosne školjke, obostrani

Dislokacija nosne školjke, obostrana

41672-00 Rekonstrukcija nosne pregrade

90133-00 Ostale procedure na nosu

NAZALNI SINUSI

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

382 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nazalnim sinusima

41704-00 Aspiracija i lavaža nazalnih sinusa kroz prirodna ušća

41701-00 Aspiracija i lavaža nazalnog sinusa punkcijom

41740-00 Kateterizacija frontalnog sinusa

INCIZIJA

383 Procedure incizije na nazalnim sinusima

41719-00 Drenaža maksilarnog sinusa kroz alveolu zuba

Drenaža nazalnog sinusa kroz alveolu zuba

41716-00 Intranazalno uklanjanje stranog tela iz maksilarnog sinusa

◻ 0807

Uključuje: inciziju sluzokože

41752-02 Sfenoidotomija

41737-04 Etmoidotomija

41743-00 Trepanacija frontalnog sinusa

Sinusotomija frontalnog sinusa

EKSCIZIJA

384 Biopsija nazalnih sinusa

◻ 0807

41716-05 Biopsija iz maksilarnog sinusa

41752-04 Biopsija iz sfenoidnog sinusa

41737-07 Biopsija iz frontalnog sinusa

41737-08 Biopsija iz etmoidalnog sinusa

385 Intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnih sinusa

41716-03 Intranazalno uklanjanje polipa maksilarnog sinusa

41752-03 Intranazalno uklanjanje polipa sfenoidnog sinusa

41737-05 Intranazalno uklanjanje polipa frontalnog sinusa

41737-06 Intranazalno uklanjanje polipa etmoidalnog sinusa

386 Ostale procedure ekscizije na nazalnim sinusima

Isključuje: intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnog sinusa:

• maksilarnog (41716-03 [385])

• etmoidnog (41737-06 [385])

• frontalnog (41737-05 [385])

• sfenoidnog (41752-03 [385])

radikalnu etmoidektomiju (41734-00 [388])

41716-06 Ekscizija lezije maksilarnog sinusa

Eksterna maksilarna antrektomija

Uključuje: proceduru Kaldvel-Lukovim (Caldwell-Luc) pristupom

Isključuje: ekscizija polipa (41716-03 [385])

maksilarnom antrektomijom:

• intranazalnom (41716 [387])

• radikalnom (41710, 41713 [387])

• jednostavnom (41716 [387])

41752-01 Sfenoidektomija

◻ 0807 Ekscizija lezija na sfhenoidnom sinusu

Isključuje: proceduru sa etmoidektomijom (41731-01 [386])

41737-02 Etmoidektomija, jednostrana

◻ 0807

Uključuje: uncinektomija

41737-03 Etmoidektomija, obostrana

◻ 0807

Uključuje: uncinektomija

41731-00 Etmoidektomija, frontonazalni pristup

◻ 0807

Uključuje: uncinektomija

41731-01 Etmoidektomija sa sfenoidektomijom, frontonazalni pristup

◻ 0807

Uključuje: uncinektomija

41737-09 Frontalna sinusektomija

◻ 0807 Ekscizija lezija na frontalnom sinusu

41746-00 Radikalna obliteracija frontalnog sinusa

◻ 0807

REPARACIJA

387 Maksilarna antrostomija

41716-01 Intranazalna maksilarna antrostomija, jednostrana

◻ 0807 Antrostomija srednjeg meatusa, jednostrana

Uključuje: uncinektomija

41716-02 Intranazalna maksilarna antrostomija, obostrana

◻ 0807 Antrostomija srednjeg meatusa, obostrana

Uključuje: uncinektomija

41710-00 Radikalna maksilarna antrostomija, jednostrana

Kaldvel-Lukova(Caldwell-Luc) antrostomija, jednostrana

Radikalna maksilarna antrektomija, jednostrana

Isključuje: proceduru sa transantralnom:

• etmoidektomijom (41713-00 [387])

• neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv) (41713-01 [387])

41710-01 Radikalna maksilarna antrostomija, obostrana

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija, obostrana

Radikalna maksilarna antrektomija, obostrana

Isključuje: proceduru sa transantralnom:

• etmoidektomijom (41713-00 [387])

• neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv) (41713-01 [387])

41713-00 Radikalna maksilarna antrostomija sa transantralnom etmoidektomijom

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom etmoidektomijom

Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom etmoidektomijom

41713-01 Radikalna maksilarna antrostomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

388 Ostale procedure reparacije na nazalnim sinusima

41722-00 Zatvaranje oroantralne fistule

Plastika oroantralne fistule

45849-00 Koštani graft maksilarnog sinusa

Procedura podizanja sinusa

41734-00 Radikalna etmoidektomija sa osteoplastičnim režnjem

OSTALE PROCEDURE

389 Ostale procedure na nazalnim sinusima

41716-04 Ostale intranazalne procedure na maksilarnom sinusu

41752-00 Ostale intranazalne procedure na sfenoidnom sinusu

41737-00 Ostale intranazalne procedure na frontalnom sinusu

41737-01 Ostale intranazalne procedure na etmoidalnom sinusu

41749-00 Eksterne procedure na etmoidalnom sinusu

JEZIK

INCIZIJA

390 Procedure incizije na jeziku

30278-01 Uklanjanje priraslica na jeziku

30278-02 Lingvalna frenotomija

Isključuje: labijalnu frenotomija (30281-00 [401])

DESTRUKCIJA

391 Procedure destrukcije na jeziku

90134-00 Destrukcija lezija na jeziku

EKSCIZIJA

392 Procedure ekscizije na jeziku

30075-19 Biopsija jezika

90135-00 Ekscizija lezija na jeziku

30272-00 Parcijalna ekscizija jezika

Parcijalna glosektomija

Isključuje: proceduru redukcije veličine (45675-01 [1665])

proceduru sa parcijalnom faringektomijom (41785-00 [420])

41779-01 Totalna ekscizija jezika

Totalna glosektomija

Isključuje: proceduru sa parcijalnom faringektomijom (41785-01 [420])

30278-00 Lingvalna frenektomija

Uključuje: reparaciju

Isključuje: labijalnu frenektomiju (30281-01 [404])

REPARACIJA

393 Procedure reparacije na jeziku

90136-00 Ostale reparacije jezika

OSTALE PROCEDURE

394 Ostale procedure na jeziku

90137-00 Ostale procedure na jeziku

PLJUVAČNE ŽLEZDE I KANALI

INCIZIJA

395 Procedure incizije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30266-00 Incizija pljuvačnih žlezda ili kanala

Meatotomija pljuvačnih žlezda ili kanala

Isključuje: proceduru uklanjanja kalkulusa (30266-02 [395])

30266-01 Marsupijalizacija ciste na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30266-02 Uklanjanje kalkulusa iz pljuvačnih žlezda ili kanala

Uklanjanje kalkulusa:

• incizijom

• sondiranjem

DESTRUKCIJA

396 Procedure destrukcije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30262-01 Dijatermija pljuvačnih žlezda ili kanala

Destrukcija lezija na pljuvačnim žlezdama ili kanalima dijatermijom

EKSCIZIJA

397 Procedure ekscizije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30094-09 Perkutana biopsija iglom pljuvačne žlezde ili kanala

30075-22 Biopsija pljuvačne žlezde ili kanala

90138-00 Ekscizija lezija na pljuvačnoj žlezdi

30259-00 Ekscizija sublingvalne žlezde

30256-00 Ekscizija submandibularne žlezde

30253-00 Pracijalna ekscizija parotidne žlezde

Parcijalna parotidektomija

Uključuje: prikazivanje facijalnog nerva

30247-00 Totalna ekscizija parotidne žlezde

Totalna parotidektomija

30250-00 Totalna ekscizija parotidne žlezde sa očuvanjem facijalnog nerva

Totalna parotidektomija sa očuvanjem facijalnog nerva

30255-00 Uklanjanje submandibularnih kanala

Preusmeravanje submandibularnih kanala

Relokacija submandibularnih kanala

Napomena: Obavlja se kod kontrole lučenja pljuvačke

REPARACIJA

398 Procedure reparacije na pljuvačnoj žlezdi ili kanalu

30262-00 Dilatacija pljuvačne žlezde ili kanala

Uključuje: sondiranje

Isključuje: proceduru uklanjanja kalkulusa (30266-02 [395])

30269-00 Reparacija fistule na pljuvačnoj žlezdi ili kanalu

Salivarna fistulektomija

41910-00 Transpozicija kanala glavne pljuvačne žlezde

Uključuje: parotidnu

}

 

sublingvalnu

}

žlezdu

submandibularnu

}

 

52148-00 Mikrohiruška reparacija parotidnog kanala

90139-00 Ostale reparacije pljuvačne žlezde ili kanala

OSTALE PROCEDURE

399 Ostale procedure na pljuvačnoj žlezdi ili kanalu

90140-00 Ostale procedure na pljuvačnoj žlezdi ili kanalu

USTA, NEPCE I UVULA

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

400 Procedure primene, insercije i uklanjanja u ustima, na nepcu ili uvuli

◻ 0809

45845-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, prva faza

Prva faza dvofazne insercije endosealnog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Jednofazna insercija endosealnog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Ugradnja titanijumskog implanta

45847-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, druga faza

Druga faza dvofazne insercije endosealnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Fiksiranje podupirača preko kože

INCIZIJA

401 Procedure incizije u ustima, na nepcu ili uvuli

41810-00 Uvulotomija

30281-00 Labijalna frenotomija

Razdvajanje labijalnog frenuluma

Isključuje: lingvalnu frenotomiju (30278-02 [390])

96215-00 Incizija i drenaža lezija u usnoj šupljini

Drenaža:

• apscesa usne šupljine

• ciste u usnoj šupljini

EKSCIZIJA

Isključuje: isecanje kože, potkožnog ili mekog tkiva usana (videti blok [1664])

402 Biopsija usne šupljine ili mekog nepca

30075-23 Biopsija usne šupljine

Biopsija:

• tvrdog nepca

• usne

• usta

Isključuje: proceduru na:

• mekom nepcu (30075-24 [402])

• uvuli (30075-24 [402])

30075-24 Biopsija mekog nepca

Biopsija uvule

45799-00 Aspiraciona biopsija vilične ciste

403 Ekscizija lezija u ustima ili na nepcu

90141-00 Lokalna ekscizija ili destrukcija lezija na tvrdom nepcu

Lokalna ekscizija ili destrukcija tkiva tvrdog nepca

Isključuje: uklanjanje papilarne hiperplazije (45831-00 [403])

45831-00 Ekscizija papilarne hiperplazije na nepcu

30283-00 Ekscizija ciste u ustima

Ekscizija:

• mukokele

• ranule

30275-00 Radikalna ekscizija intraoralne lezije

Uključuje: resekciju:

• limfnog čvora ili čvorova

• manibule

90141-01 Ekscizija ostalih lezija u ustima

Isključuje: eksciziju lezija na gornjem aerodigestivnom traktu (31400-00 [421])

404 Ostale procedure ekscizije u ustima, na nepcu ili uvuli

41810-01 Uvulektomija

Ekscizija lezija na resici, (drugačije nije naznačeno)

Isključuje: revizionu uvulektomiju (41787-02 [407])

41787-00 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom

Uključuje: inciziju nepca laserom

41787-01 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom i tonzilektomijom

Uključuje: inciziju nepca laserom

30281-01 Labijalna frenektomija

Isključuje: razdvajanje labijalnog frenuluma (30281-00 [401])

45825-00 Ekscizija egzostoze na nepcu

Uključuje: proceduru ekscizije torus palatinus-a

REPARACIJA

405 Uvulopalatofaringoplastika

41786-00 Uvulopalatofaringoplastika

41786-01 Uvulopalatofaringoplastika sa tonzilektomijom

406 Ostale procedure reparacije u ustima, na nepcu ili uvuli

30052-02 Reparacija rane na usni

Isključuje: proceduru u usnoj šupljini:

• kada je obuhvaćeno meko tkivo (30035-00 [1635])

• površinsku (30032-00 [1635])

30052-04 Zatvaranje fistule u usnoj šupljini

Isključuje: zatvaranje fistule:

• nazolabijalne (45714-01 [1680])

• oro-antralne (41722-00 [388])

• oronazalne (45714-00 [1680])

45676-00 Ostale reparacije u usnoj šupljini

45837-00 Submukozna vestibuloplastika

Submukozno spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom (Obwegeser) tehnikom

Uključuje: eksciziju mišića

transplantat sluzokože

transplantat kože

45837-01 Otvorena vestibuloplastika

Spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom (Obwegeser) tehnikom

Uključuje: eksciziju mišića

transplantat sluzokože

transplantat kože

90142-01 Ostale reparacije na nepcu

90142-02 Ostale reparacije na uvuli

REVIZIJA

407 Procedure revizije u ustima, na nepcu ili uvuli

41787-02 Reviziona uvulektomija

OSTALE PROCEDURE

408 Ostale procedure u ustima, na nepcu ili uvuli

90143-00 Ostale procedure u ustima

90143-01 Ostale procedure na nepcu

90143-02 Ostale procedure na uvuli

TONZILE I ADENOIDI

INCIZIJA

409 Procedure incizije na tonzilama ili adenoidima

41807-00 Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa

DESTRUKCIJA

410 Procedure destrukcije na tonzilama ili adenoidima

41797-00 Zaustavljanje hemoragije posle tonzilektomie i adenoidektomije

EKSCIZIJA

411 Biopsija tonzila ili adenoida

30075-25 Biopsija tonzila ili adenoida

412 Tonzilektomija ili adenoidektomija

41789-00 Tonzilektomija bez adenoidektomije

Isključuje: uklanjanje lingvalnog krajnika (41804-00 [412])

proceduru sa:

• uvulektomijom (41787-01 [404])

• uvulopalatofaringoplastikom (41786-01 [405])

41801-00 Adenoidektomija bez tonzilektomije

41789-01 Tonzilektomija sa adenoidektomijom

41804-00 Uklanjanje lingvalnog krajnika

413 Ostale procedure ekscizije na tonzilama ili adenoidima

90144-00 Ekscizija lezija na tonzilama i adenoidima

REPARACIJA

414 Ostale procedure reparacije na tonzilama ili adenoidima

90145-00 Ostale reparacije tonzila i adenoida

OSTALE PROCEDURE

415 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima

90146-00 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima

ŽDRELO (FARINKS)

PREGLED

416 Procedure pregleda farinksa

41764-02 Fiberoptički pregled farinksa

Fiberoptička faringoskopija

Uključuje: nazofarinks

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• biopsija intranazalnog prostora (41761-00 [375])

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

417 Procedure primene, insercije i uklanjanja na farinksu

30061-01 Uklanjanje stranog tela iz farinksa bez incizije

INCIZIJA

418 Procedure incizije na farinksu

41758-00 Razdvajanje adhezija u farinksu

41776-00 Krikofaringealna miotomija

41776-01 Krikofaringealna miotomija sa inverzijom faringealnog divertikuluma

41770-01 Krikofaringealna miotomija sa uklanjanjem faringealnog divertikuluma

41779-00 Faringotomija

DESTRUKCIJA

419 Procedure destrukcije na farinksu

41674-02 Kauterizacija ili dijatermija farinksa

Uključuje: nazofarinks

Isključuje: proceduru za zaustavljanje nazalne hemoragije (videti blok [373])

52035-00 Endoskopska laser terapija gornjeg aerodigestivnog trakta

Napomena: obavlja se generalno kod neoplazije, benigne vaskularne lezije ili suženja nozdrve, nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringofarinksa i larinksa

EKSCIZIJA

420 Faringektomija

Uključuje: pristup faringotomijom

41782-00 Parcijalna faringektomija

41785-00 Parcijalna faringektomija sa parcijalnom glosektomijom

41785-01 Parcijalna faringektomija sa totalnom glosektomijom

421 Ostale procedure ekscizije na farinksu

30075-26 Biopsija u farinksu

Biopsija supraglotisne mase

30286-00 Ekscizija branhijalne ciste

30289-00 Ekscizija branhijalne fistule

31400-00 Ekscizija lezije gornjeg aerodigestivnog trakta

Napomena: Obavlja se generalno kod skvamocelularnog karcinoma koji uključuje oblasti nozdrva, nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringogarinksa ili larinksa (ako je lezija ograničena na jednu od ovih oblasti, umesto ove šifre treba uneti šifru za proceduru ekscizije na određenoj oblasti)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• traheostomija (41880-00, 41881 [536])

Isključuje: radikalna ekscizija intraoralne lezije sa resekcijom mandibule i limfnog čvora u vratu (30275-00 [403])

31409-00 Ekscizija parafaringealne lezije cervikalnim pristupom

31412-00 Ekscizija rekurentne ili perzistentne parafaringealne lezije cervikalnim pristupom

41767-00 Uklanjanje lezije na nazofarinksu, transpalatalni pristup

41770-00 Uklanjanje faringealnog divertikuluma

Faringealna divertikulektomija

Isključuje: proceduru endoskopijom (41773-00 [421])

proceduru krikofaringotomijom (41770-01 [418])

41773-00 Endoskopska resekcija faringealnog divertikuluma

Dolmanova (Dohlman’s) procedura

41804-01 Uklanjanje lateralnih faringealnih nabora

41813-01 Uklanjanje faringealne ciste

90149-00 Ekscizija ostalih lezija na farinksu

OSTALE PROCEDURE

422 Ostale procedure na farinksu

90147-00 Ostale procedure na farinksu

 

Šesto poglavlje

STOMATOLOŠKE PROCEDURE

(BLOKOVI 450 - 490)

Napomena: Ovo poglavlje zasnovano je na publikaciji Australijske Stomatološke Asocijacije (Australian Dental Association’s ADA) ‚The Australian Schedule of Dental Services and Glossary, 8th Edition’.

Treći, četvrti i peti karakter šifara stomatoloških procedura (97011-00 do 97986-00) direktno se odnose na broj stavke u ADA. Npr:

97171-00 Odontoplastika, po zubu

171 Odontoplastika - po zubu

Samostalna procedura za modifikovanje konture krunice zuba ili anatomije fisure zuba kao bi se postiglo poboljšanje konture.

Neki opisi šifara malo se razlikuju od opisa brojeva stavki ADA-e. Napomena treba da uputi na agendu ADA-e tamo gde je potrebno dodatno definisati opis šifara. Publikacija takođe sadrži šeme koje mogu biti korisne, posebno u pogledu definisanja terminologije koju koriste stomatolozi. Sledi primer varijacije u opisu šifre.

97774-00 Izrada obturatora

774 Obturator

Neke usluge u okviru ADA-e nisu uključene u australijsku klasifikaciju zdravstvenih procedura iz sledećih razloga:

1. Dupliranje usluge klasifikovanih u okviru programa Medicare Benefits Schedule.

Određene procedure koje obavljaju ORL i maksilofacijalni hirurzi kao i plastični i rekonstruktivni hirurzi takođe mogu obavljati stomatolozi. Primer je procedura koja se odnosi na oseointegraciju (videti Poglavlje 5, blok [400]). Gde god se pojavilo dupliranje, broj stavke ADA-e mapiran je u odgovarajuću šifru australijske klasifikacije procedura.

2. Ostali brojevi stavki ADA-e koji nisu uključeni u australijsku klasifikaciju zdravstvenih procedura.

Određeni brojevi stavki ADA-e sadrže više stomatoloških usluga unutar jedne stavke, te stoga nisu uključeni u australijsku klasifikaciju zdravstvenih intervencija.

Npr: 281 Kurs nehirurškog parodontalnog lečenja.

450 Pregled usne duplje

97011-00 Sveobuhvatni oralni pregled

97012-00 Periodični oralni pregled

97013-00 Delimični oralni pregled

97014-00 Stomatološka konsultacija

97015-00 Stomatološka konsultacija, proširena

97018-00 Stomatološki pisani izveštaj

97019-00 Stomatološko pismo preporuke

451 Radiološki pregled i tumačenje snimka

97022-00 Intraoralna periapikalna ili dentalna radiografija, po snimku

97025-00 Intraoralna okluzalna radiografija, po snimku

Uključuje: mandibularni

}

profil

maksilarni

}

 

97039-00 Tomografija lobanje ili dela lobanje

452 Ostale dijagnostičke procedure u usnoj duplji

97041-00 Stomatološko bakteriološko ispitivanje

97042-00 Stomatološko ispitivanje i identifikacija mikrobiološke kulture

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• stomatološki test osetljivosti na antibiotike (97043-00 [452])

97043-00 Stomatološki test osetljivosti na antibiotike

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• stomatološko ispitivanje i identifikacija mikrobiološke kulture (97042-00 [452])

97044-00 Stomatološko neinvazivno uzimanje uzoraka za patološki pregled

Isključuje: biopsiju tkiva (30075-01, 50200-00 [1560], 30071-00 [1618])

97046-00 Parodontološki skrining test

97047-00 Skrining test karijesne aktivnosti

Uključuje: sakupljanje uzorka pljuvačke

97048-00 Test sklonosti za nastanak karijesa

97052-00 Histopatološko ispitaivanje tkiva za potrebe dijagnostike u stomatologiji

97053-00 Citološko ispitivanje za potrebe dijagnostike u stomatologiji

97055-00 Uzorak krvi za potrebe dijagnostike u stomatologiji

97056-00 Stomatološko hematološko ispitivanje za potrebe dijagnostike u stomatologiji

97061-00 Ispitivanje zubne pulpe

97071-00 Priprema stomatološkog dijagnostičnog modela, po modelu

Uključuje: voskiranje

Isključuje: proceduru za:

• izradu štitnika za zube (97151-00 [455])

• protetičke usluge (videti blokove [474] do [477])

• izradu kašike (treja) za primenu leka (97926-00 [485])

97072-00 Fotografski snimak, intraoralni

97073-00 Fotografski snimak, ekstraoralni

97081-00 Cefalometrijska analiza i tumačenje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• cefalometrijska radiografja (57930-00 [1967])

97082-00 Analiza predviđanja odnosa između veličine zuba i vilice

97086-00 Elektromiografska analiza

453 Stomatološka profilaksa i izbeljivanje

97111-00 Uklanjanje plaka ili pigmentnih prebojenosti sa zuba

Isključuje: proceduru sa:

• uklanjanjem kamenca:

• subgingivalno (97114-00 [453])

• supragingivalno (97114-00 [453])

• mehaničkom obradom površine korena zuba (97222-00 [456])

97113-00 Remodelacija postojeće restauracije (restauracija)

97114-00 Uklanjanje kamenca sa površine zuba

Isključuje: proceduru mehaničke obrade površine korena zuba (97222-00 [456])

97116-00 Mikroabrazija gleđi, po zubu

97117-00 Izbeljivanje, unutrašnje, po zubu

97118-00 Izbeljivanje, spoljašnje, po zubu

97119-00 Izbeljivanje, kućna aplikacija, po zubnom luku

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• obezbeđivanje:

• lekova (97927-00 [485])

• kašike (treja) za primenu aktivne supstance (97926-00 [485])

454 Lokalna primena sredstva za remineralizaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje plaka (97111-00 [453])

97121-01 Lokalna aplikacija sredstva za remineralizaciju, 1 tretman

Uključuje: aktivaciju sredstva laserom ili drugim intenzivnim izvorom svetlosti ili toplote

97123-01 Primena koncentovanog sredstva za remineralizaciju, po zubu

455 Ostale preventivne stomatološke usluge

97131-00 Stomatološko savetovanje o ishrani

97141-00 Davanje uputstava za održavanje oralne higijene

97151-00 Izrada štitnika za zube, indirektnom metodom

97153-00 Izrada bimaksilarnog štitnika za zube, indirektnom metodom

97161-00 Zalivanje fisura, po zubu

Uključuje: pripremu fisura i jamica

97165-01 Primena procedure za desenzibilizaciju u stomatologiji

Postupak za smanjenje ili uklanjanje osetljivosti i neugodnosti u izloženom dentinu

Primena sredstva za densenzibilizaciju dentina

97171-00 Odontoplastika, po zubu

PARODONTALNE INTERVENCIJE

456 Parodontalne intervencije

97213-00 Lečenje akutne parodontalne infekcije

Uključuje: drenažu apscesa incizijom

ispiranje

prepisivanje antibiotika

uklanjanje ostataka i naslaga sa desni i gingivalnog sulkusa

97221-00 Klinička peridontalna analiza i beleženje

97222-00 Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za osam ili manje zuba

Uključuje: uklanjanje:

• kamenca

• plaka

97222-01 Mehanička obrada površine korena zuba sa subgingivalnom kiretažom za više od osam zuba

Uključuje: uklanjanje:

• kamenca

• plaka

97225-00 Nehiruško parodontalno lečenje, koje nije nigde klasifikovano

Uključuje: primenu medikamenata

obradu

ispiranje

Isključuje: uklanjanje zubnog kamenca i plaka (97114-00 [453])

bilo koju parodontalnu proceduru - šifru izostaviti

97231-00 Gingivektomija za osam ili manje zuba

Uključuje: mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

97231-01 Gingivektomija za više od osam zuba

Uključuje: mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

97232-00 Parodontalna režanj operacija za osam ili manje zuba

Incizija i podizanje režnja gingivalnog tkiva, za osam ili manje zuba

Uključuje: mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

Isključuje: proceduru:

• produžavanja krunice (97238-00 [456])

• sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti (97233-00 [456])

97232-01 Parodontalna režanj operacija za više od osam zuba

Incizija i podizanje režnja gingivalnog tkiva, za devet ili više zuba

Uključuje mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

Isključuje: proceduru:

• produžavanja krunice (97238-00 [456])

• sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti (97233-01 [456])

97238-00 Hirurška procedura parodontalnog režnja za produžavanje krunice, po zubu

Uključuje: preoblikovanje alveolarne kosti

97233-00 Koštana alveolarna hirurška procedura za osam ili manje zuba

Uključuje: prosecanje i odvajanje gingivalnog režnja

mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti

Isključuje: oralni koštani graft (97234-00 [456])

proceduru produžavanja krunice (97238-00 [456])

97233-01 Koštana alveolarna hirurška procedura za više od osam zuba

Uključuje: incizija i odvajanje gingivalnog režnja

mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti

Isključuje: oralni koštani graft (97234-00 [456])

proceduru produžavanja krunice (97238-00 [456])

97234-00 Koštani alveolarni graft, po jednom zubu ili implantatu

Uključuje: mehaniku obradu površine korena zuba

uklanjanje kamenca

reparaciju

}

 

zamenu

}

alveolarne kosti

97235-00 Gingivalni graft, po jednom zubu ili implantatu

97236-00 Vođena regeneracija tkiva, po jednom zubu ili implantatu

97237-00 Vođena regeneracija tkiva, uklanjanje membrane

97241-00 Resekcija korena zuba, po jednom korenu

Amputacija zubnog korena

Uključuje: resekciju dela krunice

97245-00 Hirurška parodontna procedura, koja nije nigde klasifikovana, po jednom zubu ili implantatu

Kauterizacija za prilaz endodontu

Gingivoplastika

Pericizija (fibrotomija)

ORALNA HIRURGIJA

457 Nehirurško uklanjanje zuba

Ekstrakcija zuba bez incizije mukoze

Nehirurška ekstrakcija zuba:

• mlečnih

• fragmenata

• stalnih

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97311-01 Uklanjanje jednog zuba ili njegovog dela ili delova

97311-02 Uklanjanje dva zuba ili njihovog dela ili delova

97311-03 Uklanjanje tri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-04 Uklanjanje četiri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-05 Uklanjanje od pet do devet zuba ili njihovog dela ili delova

97311-06 Uklanjanje od deset do četrnaest zuba ili njihovog dela ili delova

97311-07 Uklanjanje petnaest ili više od zuba ili njihovog dela ili delova

97311-08 Uklanjanje neodređenog broja zuba ili njihovog dela ili delova

97314-01 Postupno uklanjanje jednog zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-02 Postupno uklanjanje dva zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-03 Postupno uklanjanje tri zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-04 Postupno uklanjanje četiri zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-05 Postupno uklanjanje od pet do devet zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-06 Postupno uklanjanje od deset do četrnaest zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-07 Postupno uklanjanje petnaest i više zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-08 Postupno uklanjanje neodređenog broja zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

458 Hirurško uklanjanje zuba

Incizija mukoze i podizanje mukoperiostealnog režnja da bi se odstranio zub i suturacija rane koje potom sledi

Hirurško uklanjanje zuba ili fragmenta zuba

97322-00 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97322-09 Uklanjanje svih zuba iz gornje vilice

Uklanjanje svih preostalih zuba samo u gornjoj vilici

Uključuje: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja

Isključuje: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz donje vilice (97322-01 [458])

97322-10 Uklanjanje svih zuba iz donje vilice

Uklanjanje svih preostalih zuba samo u donjoj vilici

Uključuje: hirušku ili nehirušku proceduru uklanjanja

Isključuje: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz gornje vilice (97322-01 [458])

97322-01 Uklanjanje svih zuba

Potpuno uklanjanje zuba (ako drugačije nije naznačeno)

Uklanjanje svih preostalih zuba (bez naredne in situ (in situ) procedure na zubima)

Uključuje: hirušku ili nehirušku proceduru uklanjanja

Isključuje: samo proceduru uklanjanje zuba iz donje vilice (97322-10 [458])

samo proceduru uklanjanje zuba iz gornje vilice (97322-09 [458])

97323-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97323-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba: (97389-01 [461])

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

97324-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva (97389-01 [461])

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

• donjih (97322-10 [458])

• (ako drugačije nije naznačeno) (97322-01 [458])

• gornjih (97322-09 [458])

459 Protetičke hirurške procedure

97331-00 Alveolektomija, po segmentu vilice

Alveoplastika

97338-00 Redukcija labavog ruba tkiva, po segmentu vilice

97341-00 Uklanjanje hiperplastičnog tkiva

Uklanjanje hiperplastičnog tkiva sa alveolarnog ruba maksile i mandibule ili granične mukoze

97343-00 Repozicija dela oralnog mišića za pričvršćivanje

460 Opšte hirurške procedure u usnoj duplji

97379-00 Marsupijalizacija ciste u usnoj šupljini

Isključuje: proceduru na pljuvačnom kanalu ili žlezdi (30266-02 [395])

97377-00 Lečenje zuba uključujući odstranjivanje ili reparaciju mekog tkiva, ne klasifikovano na drugom mestu

Isključuje: kauter za endodontski pristup (97245-00 [456])

gingivoplastiku (97245-00 [456])

461 Ostale hirurške procedure u usnoj duplji

97381-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa stimulacijom i pakovanjem

97382-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa dodavanjem ortodontskog aparata za izvlačenje zuba

Isključuje: primenu ortodontske sile na nepravilno pozicionirane, izbočene zube:

• pričvršćivanje priključka (97862-00 [482])

97384-00 Repozicioniranje dislociranog zuba, po zubu

Repozicioniranje dislociranog zuba manipulacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• stabilizacione procedure:

• ponove insercije zuba i imobilizacija (splintiranje) (97387-00 [461])

• imobilizacija (splintiranje) (97386-01 [461])

Isključuje: hirurško repozicioniranje neizniklog zuba (97385-00 [461])

97385-00 Hirurško repozicioniranje neizniklog zuba

Hirurško otkrivanje i manipulacija neizniklog zuba

97386-01 Splintiranje pomerenog zuba, po zubu

Stabilizacija pomerenog zuba imobilizacijom (splintom)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• repozicioniranje (manipulacija) zuba (97384-00 [461])

97387-00 Ponovno umetanje zuba i splintiranje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• nabavljanje splinta:

• metalnog (97773-00 [477])

• akrilnog (97772-00 [477])

97388-00 Transplantacija zuba ili zubnog začetka

97389-01 Hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Napomena: dodatna hirurška intervencija koja se izvodi za vreme dento-alveolarne hirurške procedure tokom koje je moguće oštećenje neurovaskularnog tkiva

97395-00 Sutura nervnog stabla u vezi sa postupkom u usnoj duplji

97399-00 Kontrola postoperativne hemoragije nakon procedure u usnoj duplji

Uključuje: insercija oralne suturacije

Isključuje: insercija oralne suturacije za bilo koju drugu stomatološku proceduru - izostaviti šifru

462 Lečenje zubne pulpe

97411-00 Direktno prekrivanje zubne pulpe

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• bilo koji postupak obnavljanja zuba (videti blokove [465], [466] i [469])

97414-00 Pulpotomija

97415-00 Totalni hemijsko-mehanički tretman kanala korena zuba, 1 kanal

Uključuje: uklanjanje pulpe ili nekrotičnog ostataka iz kanala

97416-00 Totalni hemijsko-mehanički tretman kanala korena zuba, svaki dodatni kanal

Uključuje: uklanjanje pulpe ili nekrotičnog ostataka iz kanala

Prvo šifrirati:

• hemijsko-mehanički tretman jednog kanala korena zuba (97415-00 [462])

97417-00 Zatvaranje kanala korena zuba, 1 kanal

Punjenje kanala korena nakon hemijsko-mehaničke pripreme

97418-00 Zatvaranje kanala korena zuba, svaki dodatni kanal

Punjenje, nakon hemijsko-mehaničke pripreme, svakog dodatnog kanala kod zuba sa više kanala

Prvo šifrirati

• Zatvaranje kanala korena zuba, 1 kanal (97417-00 [462])

97419-00 Ekstirpacija zubne pulpe ili debridman kanala korena, hitni ili palijativni postupak

Hitna ili palijativna procedura za uklanjanje pulpe i ostataka iz sistema kanala korena zuba

Uključuje: zatvaranje pristupne šupljine

Isključuje: ne hitno ili ne palijativno uklanjanje pulpe ili ostataka (97415-00, 97416-00 [462])

97421-00 Punjenje kanala korena mlečnog zuba resorptivnim materijalom

Uključuje: pulpektomiju

ENDODONCIJA

463 Periradikularna hirurgija

97431-00 Periapikalna kiretaža, po jednom korenu

Isključuje: proceduru sa:

• apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena (97434-00 [463])

• apikotomiju (97432-00 [463])

97432-00 Apikotomija, po jednom korenu

Uključuje: periapikalnu kiretažu

Isključuje: proceduru sa apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena (97434-00 [463])

97433-00 Periradikalna eksploracija

Ispitivanje integriteta korena zuba i okolnih struktura

97434-00 Apikalno zatvaranje kanala korena zuba, po jednom kanalu

Obrada i ispunjavanje apikalnog kraja kanala korena zuba

Uključuje: apiktomiju

periapikalnu kiretažu

97436-00 Hirurško zatvaranje perforaciju korena zuba

Isključuje: nehirurški tretman perforacije korena zuba (97457-00 [464])

97437-00 Hirurško lečenje i tretman spoljašnje resorpcije korena, po zubu

97438-00 Hemisekcija višekorenskog zuba

464 Ostale endodontske usluge

97445-00 Eksploracija kalcifikovanog kanala korena zuba, po kanalu

Hemijska i fizička procedura za pronalaženje abnormalno kalcifikovanog kanala korena

97451-00 Uklanjanje punjenja kanala, po kanalu

97452-00 Uklanjanje cementiranog kočića iz kanala korena ili krunice sa kočićem u kanalu korena

97453-00 Uklanjanje ili bajpas obrada kanala korena pored zalomljenog endodontskog instrumenta

97455-00 Ispiranje i zavoj kanala korena zuba, po zubu

Ispiranje ostataka tkiva i aplikacija sredstva za tretman infekcije ili inflamacije nastale nakon prethodnog otvaranja i uklanjanja sadržaja kanala

Isključuje: proceduru sa bilo kojim drugim endodontskim postupkom - izostaviti šifru

97457-00 Punjenje resorptivnog defekta ili perforacije

Nehirurško popravljanje perforacije korena zuba

Isključuje: hirurško zatvaranje perforacije korena zuba (97436-00 [463])

97458-00 Interseansno punjenje korena zuba

PROCEDURE RESTAURACIJE

Uključuje: konturisanje (oblikovanje) susednog ili zuba na suprotnoj strani

postavljanje restauracije

postavljenje lajnera

priprema zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• oblikovanje kvržice (97577-00 [469])

• ubacivanje zubnog kočića (97575-00 [469])

• obnova ugla sekutića (97578-00 [469])

465 Metalna obnova

Uključuje: direktnu obnovu pomoću:

• amalgama

• legure na bazi galijuma

• zlatne folije

indirektnu obnovu pomoću:

• hrom kobalt legura

• zlata

• plemenitog metala

97511-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 1 površina, direktna

Punjenje zuba, drugačije nije naznačeno

97512-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 2 površine, direktna

97513-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 3 površine, direktna

97514-02 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 4 površine, direktna

97515-02 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 5 površina, direktna

97541-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 1 površina, indirektna

Isključuje: proceduru za zub zubne protezu (97778-00 [477])

97542-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 2 površine, indirektna

Isključuje: proceduru za zub zubne protezu (97778-00 [477])

97543-01 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 3 površine, indirektna

Isključuje: proceduru za zub zubne protezu (97778-00 [477])

97544-00 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 4 površine, indirektna

Isključuje: proceduru za zub zubne protezu (97778-00 [477])

97545-00 Restauracija (obnova) zuba amalgamom, 5 površina, indirektna

Isključuje: proceduru za zub zubne protezu (97778-00 [477])

466 Obnova boje zuba

Direktna obnova pomoću adhezivne tehnike

}

 

Indirektna obnova

}

sa materijalom za boju zuba

Uključuje: kompomer

}

 

kompozitna smola

}

 

glas jonomer

}

obnovu

polimer staklo

}

 

kompozitna smola

}

 

zatvaranje nekarijesnih jamica, fisura ili pukotina u gleđi kutnjaka ili prekutnjaka

97521-01 Obnova prednjeg zuba adhezivnom tehnikom, 1 površina, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje jednu površinu prednjeg zuba

97522-01 Obnova prednjeg zuba adhezivnom tehnikom, 2 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje dve površine prednjeg zuba

97523-01 Obnova prednjeg zuba adhezivnom tehnikom, 3 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje tri površine prednjeg zuba

97524-00 Obnova prednjeg zuba adhezivnom tehnikom, 4 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje četiri površine prednjeg zuba

97525-00 Obnova prednjeg zuba adhezivnom tehnikom, 5 površina, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje četiri površine prednjeg zuba

97531-00 Obnova bočnog zuba adhezivnom tehnikom, 1 površina, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje jednu površinu zadnjeg zuba

97532-00 Obnova bočnog zuba adhezivnom tehnikom, 2 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje dve površine zadnjeg zuba

97533-00 Obnova bočnog zuba adhezivnom tehnikom, 3 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje tri površine zadnjeg zuba

97534-00 Obnova bočnog zuba adhezivnom tehnikom, 4 površine, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje 4 površine zadnjeg zuba

97535-00 Obnova bočnog zuba adhezivnom tehnikom, 5 površina, direktna

Direktna obnova, koristeći adhezivnu tehniku i materijal za boju zuba, koja uključuje 5 površina zadnjeg zuba

97551-01 Obnova boje zuba, 1 površina, indirektna

97552-01 Obnova boje zuba, 2 površine, indirektna

97553-01 Obnova boje zuba, 3 površine, indirektna

97554-01 Obnova boje zuba, 4 površine, indirektna

97555-01 Obnova boje zuba, 5 površina, indirektna

469 Ostale usluge obnavljanja u stomatologiji

97572-01 Privremena restauracija zuba

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom stomatološkom procedurom - šifru izostaviti

97574-01 Cementiranje metalnog prstena na zub

Cementiranje metalnog prstena za dijagnostičke, protektivne namene ili u cilju postavljanja privremene restauracije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• privremenu obnovu zuba (97572-01 [469])

97575-00 Umetanje zubnog kočića, po kočiću

Umetanje zubnog kočića kao pomoć u zadržavanju i podrška direktnih ili indirektnih nadoknada zuba

97576-00 Krunica od nerđajućeg čelika

Restauracija krunice koristeći krunice od nerđajućeg čelika

97577-00 Prekrivanje kvržice zuba, po kvržici

Obnova anatomske ili funkcionalne visine ispupčenja

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• obnovu bočnih zuba:

• direktnu (videti blokove [465] i [466])

• indirektnu (videti blokove [465] i [466])

97578-00 Obnova incizalnog ugla prednjeg zuba, po uglu

Obnova anatomskog i funkcionalnog oblika incizalnog ugla

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• obnovu prednjeg zuba:

• direktu (videti blokove [465] i [466])

• indirektnu (videti blokove [465] i [466])

97582-01 Postavljanje vinira na površinu zuba, direktno

Direktno lepljenje vinira za adhezivom (odgovarajuće boje) pripremljenu površinu zuba

97583-01 Postavljanje vinira na površinu zuba, indirektno

Pričvršćivanje zubnog vinira na površinu zuba gde se vinir izrađuje indirektno

97595-00 Uklanjanje zubnog inleja/onleja

Uklanjanje indirektne metalne obnove ili obnove u boji zuba

97596-00 Ponovno cementiranje inleja/onleja

Ponovno cementiranje indirektne metalne obnove ili obnove u boji zuba

97597-00 Kočić nadogradnja, oblokovanje i izrada

Izrada i cementiranje

470 Krunica

97611-01 Potpuna krunica, akrilna smola, indirektna

97613-00 Potpuna krunica, nemetalna, indirektna

97615-00 Potpuna krunica, vinirana (keramička), indirektna

97618-00 Potpuna krunica, metalna, indirektna

97625-00 Nadogradnja krunice uključujući i kočić, indirektna

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• krunica (97611-01, 97613-00, 97615-00, 97618-00 [470])

97627-00 Priprema zuba za izradu krunice, direktna

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• umetanje zubnog kočića (97575-00 [469])

• kočić nadogradnja, oblokovanje i izrada (97597-00 [469])

97629-00 Kočić i korenska kapica, indirektno

97631-00 Privremena krunica

Privremena krunica, oblikovana da traje dok se pravi trajna krunica ili dok se ne ukloni zub

471 Zubni most

97632-00 Privremeni zubni most

Privremeni most, dizajniran da traje do izrade i umetanja trajnog mosta

97642-00 Član zubnog mosta, direktno, po članu

97643-00 Član zubnog mosta, indirektno, po članu

97644-00 Polu-fiksna veza

97645-00 Mehanička ili magnetska estetska veza u zubnom mostu

97649-00 Držač (retainer) za osiguravanje učvršćivanja zuba, indirektno, po zubu

Držač (retainer) i okvir osigurani za potporni zub zbog podupiranja zubnog mosta ili preciznog vezivanje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zubni most (97642-00, 97643-00 [471])

• udlaga:

• metalna (97773-00 [477])

• akrilna (97772-00 [477])

472 Ostale stomatološke procedure na krunici i mostu

97651-00 Ponovno cementiranje zubne krunice ili vinira

97652-00 Ponovno cementiranje mosta ili splinta, po nosaču

97653-01 Ponovno postavljanje mosta ili splinta

Uključuje: ponovnu obradu površine mosta

97655-00 Uklanjanje krunice

97656-00 Uklanjanje mosta ili splinta

97658-00 Popravka krunice, mosta ili splinta, indirektna

97659-00 Popravka krunice, mosta ili splinta, direktna

473 Implantantne proteze

97663-00 Hirurško uklanjanje zubnog implantata

97664-00 Ugradnja prečke proteze

97666-00 Proteza sa metalnim okvirom pričvršćenim za implantate, po zubu

97669-00 Uklanjanje i ponovno pričvršćivanje proteze fiksirane za implantat, po implantatu

Održavanje proteze pričvršćene za oseointegrisani implantat

97671-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, bezmetalna, indirektno

Veštačka krunica izrađena od materijala boje zuba pričvršćena za oseointegrisani implantat

97672-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, vinirna (keramička), indirektno

Veštačka krunica sa metalnom osnovom navlake i materijalom boje zuba pričvršćenim za oseontegrisani implantat

97673-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, metalna, indirektno

Veštačka krunica od livenog metala pričvršćena za oseointegrisani implantat

97679-00 Priprema uputstva za hirurški implantat

474 Zubna proteza i komponente proteze

Uključuje: prilagođavanje proteze nakon njenog postavljanja

97711-00 Izrada kompletne proteze za gornju vilicu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• neposrednu zamenu zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

• izrada metalnog skeleta proteze (nepca ili ploče) (97716-00 [474])

• elastično podlaganje proteze (97737-00 [474])

Isključuje: protezu za donju vilicu (97719-00 [474])

97712-00 Izrada kompletne proteze za donju vilicu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• neposrednu zamenu zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

• izrada metalnog skeleta proteze (nepca ili ploče) (97716-00 [474])

• elastično podlaganje proteze (97737-00 [474])

Isključuje: protezu za gornju vilicu (97719-00 [474])

97716-00 Izrada metalnog skeleta proteze (nepca ili ploče)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada kompletne proteze:

• za donju vilicu (97712-00, 97719-00 [474])

• za gornju vilicu (97711-00, 97719-00 [474])

97719-00 Izrada kompletne proteze za gornju i donju vilicu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• neposrednu zamenu zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

• izrada metalnog skeleta proteze (nepca ili ploče) (97716-00 [474])

• elastično podlaganje proteze (97737-00 [474])

97721-00 Izrada parcijalne proteze za gornju vilicu, akrilna baza

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• pričvršćivanje:

• okluzalni oslonac (97732-00 [474])

• držač (retainer) (97731-00 [474])

• zub u parcijalnoj protezi (97733-00 [474])

• neposredna zamena zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

• izrada povezujuće žice od metala (97738-00 [474])

97722-00 Izrada parcijalne proteze za donju vilicu, akrilna baza

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• pričvršćivanje:

• okluzalni oslonac (97732-00 [474])

• držač (retainer) (97731-00 [474])

• zub u parcijalnoj protezi (97733-00 [474])

• neposredna zamena zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

• izrada povezujuće žice od metala (97738-00 [474])

97727-00 Izrada parcijalne proteze za gornju vilicu, metalni okvir

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• pričvršćivanje:

• okluzalni oslonac (97732-00 [474])

• držač (retainer) (97731-00 [474])

• zub u parcijalnoj protezi (97733-00 [474])

• neposredna zamena zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

97728-00 Izrada parcijalne proteze za donju vilicu, metalni okvir

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• pričvršćivanje:

• okluzalni oslonac (97732-00 [474])

• držač (retainer) (97731-00 [474])

• zub u parcijalnoj protezi (97733-00 [474])

• neposredna zamena zuba (97736-00 [474])

• overlej (97734-00 [474])

97731-00 Izrada držača (retainer) parcijalne zubne proteze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• za donju vilicu (97722-00 [474])

• za gornju vilicu (97721-00 [474])

97732-00 Izrada okluzalnog oslonca parcijalne zubne proteze, po osloncu

Deo parcijalne proteze koja se oslanja na zubnu površinu kao potpora proteze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• za donju vilicu (97722-00 [474])

• za gornju vilicu (97721-00 [474])

Isključuje: kada se koristi kao deo držača (retainer) (97731-00 [474])

97733-00 Izrada zuba parcijalne proteze, po zubu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada delimične metalne proteze:

• donja vilica (97728-00 [474])

• gornja vilica (97727-00 [474])

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• donja vilica (97722-00 [474])

• gornja vilica (97721-00 [474])

Isključuje: proceduru zamene izvađenog stalnog zuba ili dela krunice (97768-00 [476])

97734-00 Overlej (zubna nadoknada), po zubu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada kompletne proteze:

• donja vilica (97712-00, 97719-00 [474])

• gornja vilica (97711-00, 97719-00 [474])

• izrada parcijalne livene metalne proteze:

• donja vilica (97728-00 [474])

• gornja vilica (97727-00 [474])

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• donja vilica (97722-00 [474])

• gornja vilica (97721-00 [474])

97735-00 Precizna ili magnetna veza, proteza

97736-00 Direktna zamena zuba, po zubu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dodavanje zuba u parcijalnu protezu radi zamene izvađenog stalnog zuba ili dela krunice (97768-00 [476])

• izrada kompletne roteze:

• donja vilica (97712-00, 97719-00 [474])

• gornja vilica (97711-00, 97719-00 [474])

• izrada parcijalne livene metalne proteze:

• donja vilica (97728-00 [474])

• gornja vilica (97727-00 [474])

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• donja vilica (97722-00 [474])

• gornja vilica (97721-00 [474])

97737-00 Elastično podlaganje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• izrada kompletne roteze:

• donja vilica (97712-00, 97719-00 [474])

• gornja vilica (97711-00, 97719-00 [474])

• izrada parcijalne livene metalne proteze:

• donja vilica (97728-00 [474])

• gornja vilica (97727-00 [474])

• izrada parcijalne akrilne proteze:

• donja vilica (97722-00 [474])

• gornja vilica (97721-00 [474])

97738-00 Izrada povezujuće žice od metala

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

izrada parcijalne akrilne proteze:

• donja vilica (97722-00 [474])

• gornja vilica (97721-00 [474])

97739-00 Izrada metalnog oslonca za zubnu protezu, po osloncu

Produžavanje metalnog dela parcijalne proteze radi potpore zubne proteze

475 Održavanje proteze

97741-00 Prilagođavanje (adaptacija) proteze

Prilagođavanje prethodne proteze

Isključuje: rutinsko prilagođavanje novih proteza - izostaviti šifru

97743-00 Podlaganje proteze, indirektno

97744-00 Podlaganje parcijalne proteze, indirektno

97745-00 Remodelovanje kompletne proteze

97746-00 Remodelovanje parcijalne proteze

97751-00 Podlaganje kompletne proteze, direktno

97752-00 Podlaganje parcijalne proteze, direktno

97753-00 Čišćenje i poliranje već postojeće proteze

Isključuje: čišćenje i poliranje nove proteze - izostaviti šifru

97754-00 Modifikacija baze zubne proteze

476 Reparacija proteze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• otisak za reparaciju proteze (97776-00 [477])

97761-00 Ponovno dodavanje zuba ili kopče za protezu

Reparacija, umetanje i prilagođavanje proteze uključujući ponovno dodavanje zuba ili kopče za protezu

97762-00 Zamena ili dodavanje kopče za protezu

Reparacija, umetanje i prilagođavanje proteze uključujući zamenu ili dodavanje kopče (kopči)

97763-00 Reparacija slomljene baze kompletne zubne proteze

97764-00 Reparacija slomljene baze parcijalne zubne proteze

97765-00 Zamena zuba na zubnoj protezi, po zubu

Reparacija, umetanje i prilagođavanje proteze na mesto gde je potreban novi zub

97768-00 Dodavanje zuba u parcijalnu protezu radi zamene izvađenog zuba ili krunice, po zubu

Modifikacija, ubacivanje i podešavanje parcijalne proteze koja uključuje dodatak za nadoknadu izvađenog stalnog zuba ili krunice

Uključuje: potpornu kukicu zuba (matalna spojnica)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• direktna zamena zuba (97736-00 [474])

97769-00 Popravka ili dodatak metalnoj bazi proteze

Popravka ili dodatak metalnog rama parcijalne proteze

477 Ostale protetičke procedure

97771-00 Priprema tkiva za uzimanje otiska, po aplikaciji

97772-00 Izrada akrilnog splinta, indirektna

97773-00 Izrada metalnog splinta, indirektna

97774-00 Izrada obturatora

97775-00 Karakterizacija baze proteze

97776-00 Uzimanje otiska za reparaciju proteze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• dodavanje:

• kopče, opruge ili zuba proteze (97877-01 [483])

• dodavanje zuba u parcijalnu protezu radi zamene izvađenog zuba ili krunice (97768-00 [476])

• popravka:

• slomljena baza proteze:

• kompletna (97763-00 [476])

• delimična (97764-00 [476])

• uređaj koji se uklanja:

• kopča, opruga ili zub (97876-00 [483])

• nakon preloma akrilne baze (97875-00 [483])

• popravak ili dodavanje metalnog livnog rama parcijalne zube (97769-00 [476])

• zamena:

• kopče, opruge ili zuba na uređaju koji se uklanja (97876-00 [483])

• izgubljene ili slomljene kopče u zubnoj protezi (97762-00 [476])

• zuba zubne proteze (97765-00 [476])

97777-00 Identifikacija proteze

97778-00 Metalna zubna nadoknada za zub zubne proteze

Obezbeđivanje metalne obnove za zub zubne proteze

97779-01 Izrada hirurške matrice za direktnu zubnu protezu

Napomena: Izrada uređaja za označavanje konačne konture brazde nakon vađenja zuba, neposredno pre ubacivanja proteze

ORTODONCIJA

479 Odstraniv ortodontski aparat

97811-00 Izrada pasivnog uklonivog aparata, maksilarni luk

97812-01 Izrada pasivnog uklonivog aparata, mandibularni luk

97821-00 Izrada aktivnog uklonivog aparata, maksilarni luk

97822-01 Izrada aktivnog uklonivog aparata, mandibularni luk

97823-00 Izrada funkcionalnog ortopedskog aparata

97825-00 Izrada sekvencijalnih plastičnih alignera, po luku

480 Fiksni ortodontski aparat

97829-00 Delimično vezivanje zubnog luka, po luku

97831-00 Vezivanje celog zubnog luka, po luku

97841-00 Ugradnja ortodontskog aparata sa fiksnim nepčanim ili lingvalnim lukom

97842-00 Delimično vezivanje intermaksilarnim gumicama

Uključuje: unakrsne gumice

97843-00 Izrada aparata za maksilarnu ekspanziju

97845-00 Izrada pasivnog fiksnog aparata

Izrada pasivnog fiksnog držača

Napomena: Aparat je pričvršćen za jedan ili više zuba kako bi se sprečilo pomeranje zuba jedni prema drugima ili segmentu luka i sačuvao prostor od gubitka zuba

97846-01 Izrada fiksnih manjih vodiča za zube

Napomena: Upotreba aparata direktno vezanog za zube koji obezbeđuje kretanje ili rukovanje radi ispravljanja položaja zuba

481 Ekstraoralni uređaj

97851-00 Izrada ekstraoralnog uređaja

482 Ortodontski dodatak

97862-00 Spajanje dodatka za primenu ortodontske sile

Isključuje: proceduru sa:

• pričvršćivanjem metalnih nosača sa:

• vezivanjem celog zubnog luka (97831-00 [480])

• delimičnim vezivanjem zubnog luka (97829-00 [480])

• hirurško izlaganje (97382-00 [461])

483 Ostale ortodontske usluge

97871-00 Podešavanje fiksnog ili mobilnog ortodontskog aparata

97875-00 Popravka mobilnog aparata, akrilna baza

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• otisak za popravku zubne proteze (97776-00 [477])

97876-00 Popravka kvačice, opruge ili zuba na mobilnom ortodontskom aparatu

Zamena kvačice, oprugu ili zuba na mobilnom aparatu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• otisak za popravku zubne proteze (97776-00 [477])

97877-01 Dodavanje kvačice, opruge ili zuba na mobilnom ortodontskom aparatu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• otisak za popravku zubne proteze (97776-00 [477])

97878-00 Uklanjanje mobilnog ortodonskog aparata, obrađeno

OPŠTE STOMATOLOŠKE USLUGE

484 Hitna stanja u stomatologiji

97911-00 Palijativna stomatološka nega

97915-00 Hitne stomatološke usluge nakon radnog vremena

485 Stomatološka terapija lekovima

97926-00 Izrada individualne mandibularne ili maksilarne kašike za aplikaciju leka kod kuće

97927-00 Davanje lekova/leka za stomatološke procedure

97928-00 Intravenska kanilacija i uspostavljanje infuzije za stomatološke procedure

Isključuje: anesteziju tokom stomatološke procedure (videti blokove [1909] i [1910])

489 Okluzalna terapija

97961-00 Manje okluzalno podešavanje

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom stomatološkom procedurom - izostaviti šifru

97963-00 Klinička okluzalna analiza koja obuhvata mišićnu i zglobnu palpaciju

Uključuje: procenu:

• zgloba

• mišića

• okluzala

97964-00 Registracija i montaža modela za okluzalnu analizu

Isključuje: pripremu gipsa od otiska (97071-00 [452])

97965-00 Izrada okluzalnog umetka

97966-00 Podešavanje već postojećeg okluzalnog umetka

97967-00 Pantografsko praćenje

97968-00 Okluzalno podešavanje nakon okluzalne analize

97971-00 Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane strukture

97972-00 Popravka/dodavanje materijala na okluzalni umetak

Prilagođavanje okluzalnog umetka

Isključuje: prilagođavanje već postojećeg okluzalnog umetka (97966-00 [489])

OSTALE STOMATOLOŠKE PROCEDURE

490 Ostale stomatološke procedure

97981-00 Postavljanje splinta i stabilizacija zuba, direktno

Isključuje: proceduru za pomerene zube (97386-01 [461])

97982-00 Redukcija gleđi zuba

97985-00 Izrada oralnog aparata kod dijagnostikovanog hrkanja i opstruktivne apneje u snu

97986-00 Postoperativna stomatološka nega, neklasifikovana na drugom mestu

 

Sedmo poglavlje

PROCEDURE NA RESPIRATORNOM SISTEMU

(BLOKOVI 520-570)

LARINKS

PREGLED

520 Procedure pregleda larinksa

Uključuje: biopsiju

traheoskopiju

41849-00 Laringoskopija

Direktan pregled larinksa

41764-03 Fiberoptička laringoskopija

Fiberoptički pregled larinksa

41855-00 Mikrolaringoskopija

Isključuje: mikrolaringoskopiju sa uklanjanjem tumora ili lezije (41864-00, 41861-00 [523])

PRIMENA, INSERCIJE I UKLANJANJA

521 Procedure primene, insercije i uklanjanja na larinksu

18368-00 Primena botulinskog toksina u glasnicu

Injekcija botulinskog toksina u larinks

41870-00 Primena ostalih sredstava u glasnicu

Injekcija u larinks ili glasnice:

• kolagena

• masti

• Gelfoam-a

• Teflona

41905-02 Insercija laringealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-03 [521])

41905-03 Zamena laringealnog stenta

41886-01 Uklanjanje laringealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-03 [521])

INCIZIJA

522 Procedure incizije na larinksu

90164-00 Incizija u larinksu

Incizija traheje

Marsupijalizacija laringealne ciste

Isključuje: traheostomiju za pomoć pri disanju (41881 [536])

41868-00 Rekanalizacija laringealnog prostora laringomikroskopskim tehnikama

Mikrolaringoskopija sa razdvajanjem laringealnog prostora

EKSCIZIJA

523 Laringoskopija sa ekscizijom

Uključuje: traheoskopiju

41852-00 Laringoskopija sa uklanjanjem lezija

Direktni pregled larinksa sa uklanjanjem tumora ili lezija

41861-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija laserom

41864-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija

Epiglotidektomija

41867-00 Mikrolaringoskopija sa aritenoidektomijom

Isključuje: ponovnu operaciju aritenoidektomije (41867-01 [530])

524 Laringektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• radikalna disekcija vrata (31435-00 [806])

• traheostomija:

• perkutana (41880-00 [536])

• permanentna (41881-01 [536])

41837-00 Hemilaringektomija

Vertikalna hemilaringektomija

41840-00 Supraglotisna laringektomija

Parcijalna laringektomija

Uključuje: proceduru laserom

41834-00 Totalna laringektomija

41843-00 Faringo-laringektomija

Uključuje: anastomozu

Isključuje: proceduru sa plastičnom rekonstrukcijom (30294-01 [529])

525 Ostale procedure ekscizije na larinksu

41813-00 Uklanjanje ciste valekule

Uklanjanje ciste epiglotisa

90161-00 Ekscizija ostalih lezija na larinksu

Dekortikacija glasnica

Isključuje: eksciziju lezije na gornjem delu aerodigestivnog trakta (31400-00 [421])

REPARACIJA

526 Laringoplastika

41876-02 Laringoplastika

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• traheostomija (41880-00, 41881 [536])

527 Laringofisura

41876-00 Laringofisura

41876-01 Laringofisura sa hordektomijom

528 Ostale procedure reparacije na larinksu

41873-00 Reparacija frakture larinksa

Eksterna reparacija frakture larinksa

41843-01 Primarna rekonstrukcija kontinuiteta probavnog trakta nakon laringofaringektomije

Uključuje: proceduru korišćenjem želuca ili creva

Isključuje: proceduru sa laringofaringektomijom (41843-00 [524])

REKONSTRUKCIJA

529 Procedure rekonstrukcije na larinksu

30294-01 Laringofaringektomija i plastična rekonstrukcija

Uključuje: traheostomiju

REOPERACIJA

530 Procedure reoperacije na larinksu

41867-01 Reoperacija aritenoidektomije

Uključuje: lasersku proceduru

OSTALE PROCEDURE

531 Ostale procedure na larinksu

90150-00 Tireoplastika

Reparacija tiroidne hrskavice

Tiroplastika sa silastičnim implantatom

Uključuje: silastični implantat

90160-00 Ostale procedure u larinksu

Zatvaranje fistule na larinksu

Sutura laceracije na larinksu

TRAHEJA

PREGLED

532 Procedure pregleda traheje

41764-04 Traheoskopija kroz veštački otvor - arteficijelnu stomu

Uključuje: biopsiju

UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

533 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem

Isključuje: zamenu ili uklanjanje trahealne kanile (92046-00, 92047-00 [568])

41905-00 Ugradnja trahealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-01 [533])

41905-01 Zamena trahealnog stenta

41886-02 Uklanjanje trahealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-01 [533])

EKSCIZIJA

534 Procedure ekscizije traheje

41886-00 Uklanjanje stranog tela iz traheje

90167-00 Ekscizija lezije traheje

REPARACIJA

535 Krikotireostomija

41884-00 Krikotireostomija

Krikotireostomija:

• direktnim ubodom

• Seldingerovom tehnikom

• upotrebom uređaja za minitraheostomiju

Napomena: Obavlja se zbog traheobronhijalne toalete

536 Traheostomija

◻ 1006

Isključuje: zbrinjavanje isključivo traheostomije (90179-06 [568])

41880-00 Perkutana traheostomija

Nehirurška traheostomija

41881-00 Otvorena traheostomija, privremena

Traheostomija (ako drugačije nije naznačeno)

Uključuje: razdvajanje tiroidnog suženja (istmusa)

razdvajanje trakastih mišića

41881-01 Otvorena traheostomija, stalna

Uključuje: razdvajanje tiroidnog suženja (istmusa)

razdvajanje trakastih mišića

537 Resekcija endotrahealne lezije sa reparacijom

Uključuje: proceduru laserom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38453-00 Resekcija endotrahealne lezije sa anastomozom

38453-02 Resekcija endotrahealne lezije sa graftom

538 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa reparacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38453-04 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa anastomozom

38453-05 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) laserom, sa anastomozom

38453-06 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa graftom

38453-07 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) laserom, sa graftom

539 Ostale procedure reparacije traheje

41879-01 Sutura laceracije traheje

41879-02 Zatvaranje spoljašnje fistule traheje

Zatvaranje traheotomije

43900-00 Zatvaranje traheo-ezofagealne fistule

Razdvajanje traheo-ezofagealne fistule (bez atrezije)

Isključuje: proceduru za ezofagealnu atreziju (43852-00 [539])

proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije (43843-01, 43843-02 [866])

43852-00 Zatvaranje traheo-ezofagealne fistule, torakotomijom

Razdvajanje traheo-ezofagealne fistule bez anastomoze

Napomena: Primenjena kod ezofagealne atrezije

Isključuje: proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije (43843-01, 43843-02 [866])

41879-03 Zatvaranje drugih vrsta fistula na traheji

41879-04 Reparacija traheje, cervikalni pristup

Cervikalna traheoplastika

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• traheostomija (41880-00, 41881 [536])

38453-08 Reparacija traheje, intratorakalni pristup

Intratorakalna traheoplastika

Uključuje: eksciziju traheje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

Isključuje: proceduru kod endotrahealne:

• lezije (videti blok [537])

• suženja (stenoze) (videti blok [538])

REKONSTRUKCIJA

540 Procedure rekonstrukcije traheje

41885-00 Traheo-ezofagealna fistulizacija

Traheo-ezofagealna punkcija

Uključuje: insercija proteze za govor Blom-Singer (Blom-Singer)

41879-06 Rekonstrukcija traheje i formiranje veštačkog larinksa

Traheoplastika sa veštačkim larinksom

REVIZIJA

541 Procedure revizije na traheji

41881-02 Revizija traheostome

Revizija otvora traheostome

OSTALE PROCEDURE

542 Ostale procedure na traheji

90162-00 Ostale procedure na traheji

BRONH

PREGLED

543 Procedure pregleda bronha

Uključuje: fluoroskopsko vođenje

ispiranje (toaleta):

• bronhijalno

• bronho-alveolarno

41889-00 Bronhoskopija

Isključuje: proceduru sa:

• biopsijom (41892-00 [544])

• dilatacijom (41904-00 [546])

• uklanjanjem stranog tela (41895-00 [544])

41889-01 Bronhoskopija kroz veštački otvor - arteficijalnu stomu

Isključuje: proceduru sa:

• biopsijom (41892-00 [544])

• dilatacijom (41904-00 [546])

• uklanjanjem stranog tela (41895-00 [544])

41898-00 Fiberoptička bronhoskopija

Isključuje: proceduru sa:

• biopsijom (41898-01 [544])

• dilatacijom (41904-00 [546])

• uklanjanjem stranog tela (41895-00 [544])

EKSCIZIJA

544 Bronhoskopija sa biopsijom ili sa uklanjanjem stranog tela

Uključuje: fluoroskopsko vođenje

ispiranje:

• bronhijalno

• bronho-alveolarno

transbronhijalnu biopsiju pluća

ispiranje u cilju sakupljanja uzorka

41892-00 Bronhoskopija sa biopsijom

41898-01 Fiberoptička bronhoskopija sa biopsijom

41895-00 Bronhoskopija sa uklanjanjem stranog tela

545 Ostale procedure ekscizije na bronhu

41901-00 Endoskopska resekcija lezija bronha laserom

41892-01 Bronhoskopija sa ekscizijom lezija

Isključuje: endoskopsku resekciju lezije bronha laserom (41901-00 [545])

90163-00 Ostale endoskopske ekscizije na bronhu

43912-00 Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom

REPARACIJA

546 Procedure reparacije bronha

41904-00 Bronhoskopija sa dilatacijom

Endoskopska dilatacija stenoze:

• bronhijalne

• trahealne

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• ugradnja stenta:

• endobronhijalnog (41905-04 [546])

• laringealnog (41905-02 [521])

• trahealnog (41905-00 [533])

41905-04 Ugradnja endobronhijalnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-05 [546])

41905-05 Zamena endobronhijalnog stenta

41895-01 Uklanjanje endobronhijalnog stenta

Isključuje: proceduru zamene (41905-05 [546])

OSTALE PROCEDURE

547 Ostale procedure na bronhu

90165-00 Ostale procedure na bronhu

Ekscizija lezije bronha (ako drugačije nije naznačeno)

Ligatura bronha

Isključuje: proceduru intratorakalnim pristupom (38456-04 [547])

38456-04 Ostale procedure u vezi sa bronhom, intratorakalni pristup

PLUĆA I PLEURA (PLUĆNA MARAMICA)

UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

548 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem terapijskih sredstava i pomagala za pluća ili pleuru

18228-00 Intrapleuralna blokada

Uključuje: infuziju ili injekciju terapijskog sredstva

90180-00 Ugradnja pleuroperitonealnog šanta

INCIZIJA

549 Procedure incizije na plućima ili pleuri

38415-00 Incizija pleure

Formiranje pleuralnog prozora za drenažu

Drenaža empijema

Otvorena drenaža grudnog koša

Uključuje: resekciju rebra

38436-01 Endoskopsko razdvajanje pleuralnih priraslica

Uključuje: biopsiju

ugradnju interkostalnog katetera

90166-00 Razdvajanje pleuralnih priraslica

38418-04 Incizija pluća

Drenaža ciste ili apscesa pluća

Incizija sa eksploracijom pluća

EKSCIZIJA

550 Biopsija pluća ili pleure

30090-00 Perkutana biopsija pleure iglom

38812-00 Perkutana biopsija pluća iglom

Pneumocenteza

Punkcija pluća

Isključuje: endoskopsku biopsiju pluća (41892-00, 41898-01 [544])

38418-01 Biopsija pleure

Isključuje: endoskopsku biopsiju pleure (38436-00 [559])

perkutanu biopsiju pleure iglom (30090-00 [550])

38418-02 Biopsija pluća

Isključuje: endoskopsku biopsiju pluća (41892-00, 41898-01 [544])

perkutanu biopsiju pluća iglom (38812-00 [550])

551 Parcijalana resekcija pluća

90169-00 Endoskopska klinasta resekcija pluća

Torakoskopska klinasta resekcija pluća

38440-00 Klinasta resekcija pluća

Ekscizija lezije pluća (ako drugačije nije naznačeno)

Plikacija male emfizematozne bule-blebsa

38440-01 Radikalna klinasta resekcija pluća

38438-00 Segmentna resekcija pluća

Parcijalna lobektomija pluća

Segmentektomija pluća

90170-00 Hirurška redukcija volumena pluća

552 Lobektomija pluća

38438-01 Lobektomija pluća

Pneumonektomija:

• kompletna, posle prethodnog uklanjanja dela pluća

• parcijalna

38441-00 Radikalna lobektomija

Radikalna parcijalna pneumonektomija

Uključuje: disekciju:

• medijastinalnih limfnih nodusa

• torakalnih struktura

resekciju:

• zida grudnog koša

• dijafragme

• perikarda

553 Pneumonektomija

38438-02 Pneumonektomija

Totalna pneumonektomija

38441-01 Radikalna pneumonektomija

Totalna radikalna pneumonektomija

Uključuje: disekciju:

• medijastinalnih limfnih nodusa

• torakalnih struktura

resekciju:

• zida grudnog koša

• dijafragme

• perikarda

38438-03 Uklanjanje pluća donora za transplantaciju

Isključuje: proceduru u slučaju kombinovane-udružene transplantacije srca (90204-01 [659])

554 Ostale procedure ekscizije na plućima ili pleuri

38424-00 Pleurektomija

Ekscizija lezije pleure

Isključuje: dekortikaciju pluća (38421 [554])

38424-01 Enukleacija hidatidne ciste pluća

38421-00 Endoskopska dekortikacija pluća

Torakoskopska dekortikacija pluća

38421-01 Dekortikacija pluća

REPARACIJA

555 Transplantacija pluća

Isključuje: kombinovanu-udruženu transplantaciju srca i pluća (90205-01 [660])

90172-00 Sekvencijalna transplantacija jednog plućnog krila, obostrana [BSSLT]

90172-01 Druga vrsta transplantacije pluća

556 Ostale procedure reparacije na plućima ili pleuri

90171-00 Endoskopska pleurodeza

Torakoskopska pleurodeza

Uključuje: ugradnja interkostalnog katetera za drenažu

38424-02 Pleurodeza

Pleuroskleroza

Uključuje: ugradnja interkostalnog katetera za drenažu

90173-00 Ostale reparacije pluća ili pleure

Zatvaranje laceracije pluća

REVIZIJA

557 Procedure revizije na plućima ili pleuri

◻ 0634

90174-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CSF] u pleuralnom delu

Revizija šanta, distalni deo:

• cisternopleuralna

• ventrikulopleuralna

OSTALE PROCEDURE

558 Ostale procedure na plućima ili pleuri

90181-00 Procedure destrukcije na plućima

Destrukcija lezije pluća laserom

Uklanjanje (ablacija) lezije pluća radiofrekvencijom

38456-02 Ostale procedure na plućima ili pleuri, intratorakalni pristup

ZID GRUDNOG KOŠA, MEDIJASTINUM I DIJAFRAGMA

Uključuje: toraks

PREGLED

559 Procedure pregleda zida grudnog koša, medijastinuma ili dijafragme

38436-00 Torakoskopija

Uključuje: biopsiju

38448-01 Medijastinoskopija

Uključuje: biopsiju

UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

560 Procedure upotrebe, ugradnje i uklanjanja na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi

38806-00 Plasiranje drena kroz međurebarni prostor Zatvorena drenaža grudnog koša

Isključuje: proceduru sa:

• endoskopskim razdvajanjem pleuralnih priraslica (38436-01 [549])

• pleurodezom (90171-00, 38424-02 [556])

38800-00 Dijagnostička torakocenteza

38803-00 Terapijska torakocenteza

INCIZIJA

561 Procedure incizije na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi

38418-00 Eksplorativna torakotomija

Zatvaranje fistule torakalnog duktusa (ductus thoracicus)

Ligiranje torakalnog duktusa (ductus thoracicus)

Medijalna sternotomija

Uključuje: biopsiju:

• zida grudnog koša

• dijafragme

• medijastinuma

Isključuje: otvorenu biopsiju:

• pluća (38418-02 [550])

• medijastinuma, pristupom:

• iz vrata - vratni pristup (38448-00 [561])

• kroz medijastinotomiju (30320-00 [561])

• pleure (38418-01 [550])

procedura kao operativni pristup - izostaviti šifru

38448-00 Eksploracija medijastinuma cervikalni pristup

Uključuje: biopsiju

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom u vezi sa respiratornim sistemom - izostaviti šifru

30320-00 Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju

Uključuje: biopsiju

Isključuje: proceduru sa timektomijom (38446-04 [128])

DESTRUKCIJA

562 Procedure destrukcije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

38656-01 Ponovno otvaranje mesta torakotomije ili sternotomije

◻ 0039 Kontrola postoperativne intratorakalne hemoragije

Postoperativna intervencija koja se odnosi na:

• mesto sternotomije

• mesto torakotomije

EKSCIZIJA

563 Procedure ekscizije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

43987-00 Ekscizija intratorakalnog tumora nervnog porekla

38446-02 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz torakotomiju

38446-03 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz sternotomiju

REPARACIJA

564 Procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

38457-00 Korekcija ispupčenog grudnog koša (pectus carinatum)

Radikalna korekcija pectus carinatum-a

38457-01 Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum)

Radikalna korekcija pectus excavatum-a

38458-00 Korekcija ugnutog zida grudnog koša (pectus excavatum) sa ugradnjom retrosternalne proteze

565 Torakoplastika

38430-00 Torakoplastika, višestepena, prvi stepen

38430-01 Torakoplastika, višestepena, drugi i svaki sledeći stepen

38427-00 Torakoplastika, potpuna

Uključuje: proceduru koja uključuje tri ili više rebara

566 Ostale procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

90176-00 Korekcija zida grudnog koša

Zatvaranje torakostome

Sutura laceracije zida grudnog koša

Isključuje: torakoplastiku (38427-00, 38430 [565])

43915-00 Plikacija dijafragme

Uključuje: proceduru:

• abdominalnim

}

pristupom

• torakalnim

}

 

Napomena: Primenjuje se u slučaju eventracije dijafragme

90177-00 Reparacija torakoabdominalne duplikacije

Ekscizija ciste torakoabdominalne duplikacije

Isključuje: korekciju gastrične duplikature (90303-00 [887])

90178-00 Ostale reparacije dijafragme

Zatvaranje fistule dijafragme

Sutura laceracije dijafragme

OSTALE PROCEDURE

567 Ostale procedure na zidu grudnog koša, medijastanumu i/ili dijafragmi

90175-00 Ostale procedure na zidu grudnog koša

90175-01 Ostale procedure na medijastinumu

90175-02 Ostale procedure na dijafragmi

38456-03 Ostale procedure na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi, intratorakalni pristup

Implantacija pejsmejkera dijafragme

OSTALE LOKALIZACIJE KOJE SE ODNOSE NA RESPIRATORNI SISTEM

OSTALE PROCEDURE

568 Zbrinjavanje disajnog puta

◻ 1006

Napomena: Šifre koje se odnose samo na zbrinjavanje uključuju instiliranje fiziološkog rastvora ili aspiraciju u cilju održavanja toalete disajnog puta

22007-00 Endotrahealna intubacija, jednolumenski tubus

Endotrahealna intubacija (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: samo postupak endotrahealne intubacije (22007-01 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

22008-00 Endotrahealna intubacija, dvolumenski tubus

Isključuje: samo postupak endotrahealne intubacije (22008-01 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

90179-02 Nazotrahealna intubacija

Isključuje: samo postupak nazofaringealne intubacije (90179-05 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

92035-00 Druge intubacije respiratornog trakta

Intubacija respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: samo postupak intubacije respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno) (92035-01 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

22007-01 Održavanje endotrahealne intubacije, jednolumenski tubus

Postupak održavanja endotrahealne intubacije (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: postupak koji predhodi endotrahealnoj intubaciji (22007-00 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom (13882 [569])

22008-01 Održavanje endotrahealne intubacije, dvolumenski tubus

Isključuje: postupak koji predhodi endotrahealnoj intubaciji (22008-00 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom (13882 [569])

90179-05 Postupak održavanja nazofaringealne intubacije

Zbrinjavanje:

• u slučaju hoanalne atrezije

• stenta u nazofaringsu

Isključuje: postupak sa:

• pripremom nazofaringealne intubacije (90179-02 [568])

• korekcije hoanalne atrezije (45645-00, 45646-00 [1681])

• zamenom nazofaringealnog aparata (96190-01 [568])

• ventilacionom podrškom (92209 [570])

96190-01 Zamena nazofaringealnog aparata

Zamena:

• hoanalne atrezije

• nazofaringealnog stenta

Uključuje: irigaciju i sukciju

96190-02 Uklanjanje nazofaringealnog aparata

Uklanjanje:

• hoanalne atrezije

• nazofaringealnog stenta

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• debridman rane (90686-01 [1628])

• faringoskopija (nazofaringoskopija) (41764-02 [416])

Isključuje: proceduru sa zamenom (96190-01 [568])

90179-06 Postupak održavanja traheostome

Toaleta traheostome

Isključuje: postupak sa pripremom za traheostomiju (videti blok [536])

proceduru sa ventilacionom podrškom (13882 [569])

92035-01 Zbrinjavanje ostalih vrsta intubacija respiratornog trakta

Isključuje: postupak sa pripremom za intubaciju respiratornog trakta

(ako drugačije nije naznačeno) (92035-00 [568])

proceduru sa ventilacionom podrškom (13882 [569], 92209 [570])

92046-00 Zamena kanile za traheostomiju

92047-00 Uklanjanje kanile za treheostomiju

Isključuje: proceduru sa zamenom (92046-00 [568])

92041-00 Kontinuirana ventilacija negativnim pritiskom [KVNP]

Isključuje: kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom (videti blok [569])

569 Invazivna ventilacija

◻ 1006

Bi-nivo pozitivnog pritiska u disajnim putevima [BiPAP] [ventilacija sa oslobađanjem pritiska u disajnim putevima] [ventilacija sa kontrolom pritiska] pomoću endotrahealnog tubusa/traheostomije

Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP] pomoću endotrahealnog tubusa/traheostomije

Intermitentna mandatorna ventilacija [IMV]

Invazivna ventilacija

Mehanička ventilacija

Pozitivan pritisak na kraju ekspirijuma [PEEP]

Pritiskom podržana ventilacija [PSV]

Sinhronizovana intermitentna mehanička ventilacija [SIMV]

Uključuje: endotrahealnu:

• intubaciju

• respiratornu pomoć

mehaničku ventilaciju:

• endotrahealnim tubusom

• nazalno

• oralno

• traheostomijom

odvajanje pacijenta od invanzivne mehaničke ventilacije intubiranog bilo kojim metodom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• traheostomija:

• perkutana (41880-00 [536])

• trajna (41881-01 [536])

• privremena (41881-00 [536])

Isključuje: kontinuiranu ventilaciju negativnim pritiskom [KVNP] (92041-00 [568])

intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IDPP] ] (videti blok [570])

intermitentnu (povremenu) ventilaciju pozitivnim pritiskom [IVPP] (videti blok [570])

neinvazivno podržanu ventilaciju (videti blok [570])

13882-00 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, ≤ 24 sata

13882-01 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, > 24 sati i < 96 sati

13882-02 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, ≥ 96 sati

570 Neinvazivna ventilacija

◻ 1006

Bi-nivo pozitivni pritisak u disajnim putevima [BiPAP]

Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP]

Povremena upotreba maske KPAP

Intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IPPB]

Intermitentna (povremena) ventilacija pozitivnim pritiskom [IPPV]

Neinvazivna ventilacija preko maske [NIMV]

Neinvazivna ventilacija pod pritiskom [NIPV]

Uključuje: ventilacionu podršku pomoću:

• maske za lice

• cevčice u ustima

• nazalne maske/sa dodacima za pričvršćivanje

• nazalne/nazofaringealne cevčice

Isključuje: proceduru sa:

• endotrahealnom intubacijom (videti blok [569])

• traheostomijom (videti blok [569])

92209-00 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, ≤ 24 sata

92209-01 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, > 24 sati i < 96 sati

92209-02 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, ≥ 96 sati

 

Osmo poglavlje

PROCEDURE NA KARDIOVASKULARNOM SISTEMU

(BLOKOVI 600-777)

SRCE - PRETKOMORE

INCIZIJA

600 Procedure incizije na pretkomori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

Isključuje: ablaciju aritmičnog kola (38287-03, 38287-04 38290-02 [601])

38512-00 Razdvajanje akcesornog puta koji uključuje jednu pretkomoru

38515-00 Razdvajanje puteva koji uključuju obe pretkomore

Lečenje pretkomorne fibrilacije

DESTRUKCIJA

601 Procedure destrukcije na pretkomorama

Uključuje: proceduru sa:

• krioablacijom

• elektrofiziološkim ispitivanjem

• laserom

• mikrotalasima

• radiofrekvencijskom ablacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• transoezofagealni ehokardiogram (55118-00 [1942])

Isključuje: razdvajanje akcesornog puta (38512-00, 38515-00 [600])

38287-02 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru

Izolacija pulmonalne vene perkutanim pristupom

Uključuje: pristup levoj pretkomori trans-septalnom punkcijom

38290-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore

Izolacija plućne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru perkutanim pristupom

Uključuje: pristup levoj pretkomori preko trans-septalne punkcije

38287-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa, neklasifikovana na drugom mestu

Kateterizacijska ablacija atrioventrikularnog aritmijskog kola ili fokusa

38287-04 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru

Izolacija pulmonalne vene otvorenim pristupom

Uključuje: proceduru putem:

• sternotomije

• torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38290-02 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore

Izolacija pulmonalne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru otvorenim pristupom

Uključuje: proceduru putem:

• sternotomije

• torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38287-03 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa neklasifikovana na drugom mestu

Otvorena ablacija atrioventrikularnog aritmičnog kola ili fokusa

Uključuje: proceduru putem:

• sternotomije

• torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA

602 Procedure ekscizije na pretkomorama

38670-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom pretkomora pomoću:

• cevčice (38673-01 [604])

• transplantacijskog peča (patch) (38673-00 [604])

REPARACIJA

603 Procedure reparacije na pretkomorama

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38757-02 Stvaranje vansrčane veze između pretkomore i pulmonalne arterije

38760-02 Zamena vansrčane veze između pretkomore i pulmonalne arterije

38745-00 Među pretkomorska transpozicija (preusmeravanje) venskog priliva

Procedura zamene pretkomore

Insercija intra-atrijalne skretnice

Mastardova (Mustard) procedura

Seningova (Senning) procedura

90224-00 Korekcija transpozicije velikih krvnih sudova

Procedura zamene pretkomore

Isključuje: oblikovanje šanta između desne komore i pulmonalne arterije (38757-00 [613])

inserciju intra-atrijalne skretnice (38745-00 [603])

REKONSTRUKCIJA

604 Procedure rekonstrukcije na pretkomorama

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38673-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom pomoću površinskog peč (patch) grafta

38673-01 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom pomoću spojnice

REVIZIJA

605 Procedure revizije na pretkomorama

◻ 0634

90200-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CST] u nivou pretkomore

Revizija šanta:

• cisternoatrijalnog, atrijalna oblast

• pretkomorsko-komorskog, distalna oblast

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

OSTALE PROCEDURE

606 Ostale procedure na pretkomorama

38456-13 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-01 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - KOMORE

PREGLED

607 Procedure pregleda komora

◻ 0933

59903-00 Leva ventrikulografija

Angiokardiografija:

• aortnog zaliska

• leve:

• pretkomore

• komore (izlazni trakt)

59903-01 Desna ventrikulografija

Angiokardiografija:

• pulmonalnog zaliska

• desne:

• pretkomore

• komore (izlazni trakt)

59903-02 Leva i desna ventrikulografija

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

608 Procedure primene, insercije i uklanjanja na komorama

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38615-00 Ugradnja veštačke potpore za levu komoru

38615-01 Ugradnja veštačke potpore za desnu komoru

38618-00 Ugradnja veštačke potpore za levu i desnu komoru

38627-00 Podešavanje kanile veštačke potpore za komore

Repozicioniranje kanile veštačke potpore za komore

38621-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu komoru

38621-01 Uklanjanje veštačke potpore za desnu komoru

38624-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu i desnu komoru

DESTRUKCIJA

609 Procedure destrukcije na komorama

38518-00 Ablacija mišića komore

Uključuje: aneurizmektomiju

maping

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA

610 Ventrikularna mijektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

Isključuje: proceduru za lezije na srcu (videti blok [612])

38763-00 Leva ventrikularna miektomija

38763-01 Desna ventrikularna miektomija

611 Ekscizija ventrikularne aneurizme

Plikacija leve ventrikularne aneurizme

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38507-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija

38508-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija sa peč (patch) graftom

612 Ostale procedure ekscizije na komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38677-00 Ekscizija lezije parcijalne debljine na ventrikularnom miokardu

38680-00 Ekscizija lezije pune debljine na ventrikularnom miokardu sa reparacijom ili rekonstrukcijom

REPARACIJA

613 Procedure sa skretnicom ili provodnikom

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38754-00 Intraventrikularna pregradna procedura

38754-01 Formiranje intraventrikularne spojnice

38757-00 Formiranje vansrčane spojnice između desne komore i pulmonalne arterije

Oblikovanje šanta između desne komore i pulmonalne arterije (distalno)

Isključuje: proceduru zamene (38760-00 [613])

38757-01 Formiranje vansrčane spojnice između leve komore i aorte

Oblikovanje apikoaortnog šanta

Šant između vrha leve komore i aorte

38760-00 Zamena vansrčane spojnice između desne komore i pulmonalne arterije

Zamena šanta između desne ventrikule i pulmonalne arterije (distalno)

38760-01 Zamena vansrčane spojnice između leve komore i aorte

Zamena šanta:

• apikoaortnog

• između vrha leve komore i aorte

614 Ostale procedure reparacije na komori

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38766-00 Uvećavanje leve komore

38766-01 Uvećavanje desne komore

OSTALE PROCEDURE

615 Ostale procedure na komorama

38456-14 Ostale intratorakalne procedure na komorama bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-02 Ostale intratorakalne procedure na komorama sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - SEPTUM

EKSCIZIJA

616 Procedure ekscizije na septumu

Isključuje: atrijalnu septektomiju (38739-00 [619])

38748-00 Ventrikularna septektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38748-01 Perkutana transluminalna ablacija septalnog dela miokarda

REPARACIJA

617 Zatvaranje oštećenja na septumu pretkomore

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

38742-00 Perkutano zatvaranje defekta pretkomorskog septuma

Uključuje: proceduru sa protezom

38742-02 Zatvaranje oštećenja na septumu srčane pretkomore

Uključuje: transplantacijsku zakrpu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

618 Zatvaranje oštećenja na septumu komore

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

38751-00 Perkutano zatvaranje defekta komorskog septuma

Uključuje: proceduru sa protezom

38751-02 Zatvaranje defekta komorskog septuma

Uključuje: peč (patch) graft

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

619 Ostale procedure reparacije na septumu

38270-00 Perkutana pretkomorska septostomija

Pretkomorska septostomija, transvenoznim metodom pomoću:

• balona

• sečiva

Uključuje: kateterizaciju srca

38739-00 Pretkomorska septektomija ili septostomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38509-00 Rekonstrukcija rupture komorskog septuma

Reparacija postinfarktnog (ishemičnog) komorskog septalnog defekta

Uključuje: resekciju miokarda

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• bajpas koronarne arterije (videti blokove [672] do [679])

OSTALE PROCEDURE

620 Ostale procedure na septumu

38456-12 Ostale intratorakalne procedure na septumu bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-03 Ostale intratorakalne procedure na septumu sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - ZALISTAK AORTE

INCIZIJA

621 Procedure incizije na aortnom zalisku

38456-10 Valvulotomija aortnog zaliska na otvorenom srcu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

REPARACIJA

622 Reparacija aortnog zaliska

Isključuje: proceduru sa reparacijom ili zamenom uzlaznog dela torakalne aorte (videti blokove [685], [687] i [688])

38483-00 Dekalcifikacija listića aortnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

38270-01 Perkutana aortna balon valvuloplastika

Uključuje: kateterizaciju srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

38475-02 Anuloplastika aortnog zaliska

38477-02 Anuloplastika aortnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika aortnog zaliska sa insercijom Kosgrov-Edvardsovog (Cosgrov -Edwards) prstena

38480-00 Reparacija aortnog zaliska, jedan listić

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

Isključuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska (38483-00 [622])

38481-00 Reparacija aortnog zaliska, dva i više listića

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

Isključuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska (38483-00 [622])

623 Zamena aortnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

•operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

38488-00 Zamena aortnog zaliska mehaničkom protezom

38488-01 Zamena aortnog zaliska bioprotezom

38489-00 Zamena aortnog zaliska homograftom

38489-01 Zamena aortnog zaliska heterograftom bez stenta

OSTALE PROCEDURE

624 Ostale procedure na zalisku aorte

38456-15 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-04 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - MITRALNI ZALISTAK

INCIZIJA

625 Procedure incizije na mitralnom zalisku

38487-00 Otvorena valvulotomija mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

REPARACIJA

626 Reparacija mitralnog zaliska

38485-01 Dekalcifikacija mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

38270-02 Perkutana balon valvuloplastika mitralnog zaliska

Uključuje: kateterizaciju srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [627] i [633])

38480-01 Reparacija mitralnog zaliska, jedan listić

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

Isključuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska (38485-01 [626])

38481-01 Reparacija mitralnog zaliska, dva i više listića

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

Isključuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska (38485-01 [626])

627 Anuloplastika mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38475-00 Anuloplastika mitralnog zaliska

38477-00 Anuloplastika mitralnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika mitralnog zaliska sa insercijom Kosgrov-Edvardsovog (Cosgrov -Edwards) prstena

628 Zamena mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

38488-02 Zamena mitralnog zaliska mehaničkom protezom

38488-03 Zamena mitralnog zaliska bioprotezom

38489-02 Zamena mitralnog zaliska homograftom

REKONSTRUKCIJA

629 Procedure rekonstrukcije na mitralnom zalisku

38485-00 Rekonstrukcija prstena mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• dekalcifikacija mitralnog zaliska (38485-01 [626])

OSTALE PROCEDURE

630 Ostale procedure na mitralnom zalisku

38456-16 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-05 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - TRIKUSPIDALNI ZALISTAK

INCIZIJA

631 Procedure incizije na trikuspidalnom zalisku

38456-11 Otvorena valvulotomija trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

REPARACIJA

632 Reparacija trikcuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

• anuloplastika zaliska (38475, 38477 [622], [627] i [633])

38480-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, jedan listić

38481-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, dva i više listića

633 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38475-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska

38477-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa insercijom Kosgrov Edvardsovog (Cosgrov -Edwards) prstena

634 Zamena trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

38488-04 Zamena trikuspidalnog zaliska mehaničkom protezom

38488-05 Zamena trikuspidalnog zaliska bioprotezom

38489-03 Zamena trikuspidalnog zaliska homograftom

OSTALE PROCEDURE

635 Ostale procedure na trikuspidalnom zalisku

38456-17 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-06 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - ZALISTAK PULMONALNE ARTERIJE

INCIZIJA

636 Procedure incizije na zalisku pulmonalne arterije

38456-01 Otvorena valvulotomija na zalisku pulmonalne arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

REPARACIJA

637 Reparacija ili zamena zaliska pulmonalne arterije

38270-03 Perkutana balon valvuloplastika zaliska pulmonalne arterije

Uključuje: kateterizaciju srca

38488-06 Zamena zaliska pulmonalne arterije mehaničkom protezom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

38488-07 Zamena zaliska pulmonalne arterije bioprotezom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

38489-04 Zamena zaliska pulmonalne arterije homograftom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

38489-05 Zamena zaliska pulmonalne arterije heterograftom bez stenta

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku (38493-00 [666])

• rekonstrukcija subvalvularnih struktura (38490-00 [662])

OSTALE PROCEDURE

638 Ostale procedure na zalisku pulmonalne arterije

38456-18 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-07 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije sa kardiopulmonalnim bajpasom

SRCE - MIOKARD

INCIZIJA

639 Procedure incizije na miokardijumu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38650-00 Miotomija srca

38650-02 Transmiokardijalna revaskularizacija na otvorenom srcu

38650-03 Ostale transmiokardijalne revaskularizacije

Transmiokardijanal revaskularizacija:

• perkutana

• torakoskopska

EKSCIZIJA

640 Procedure ekscizije na miokardijumu

38418-03 Biopsija srčanog mišića

Biopsija srca ako drugačije nije naznačeno

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38275-00 Biopsija srčanog mišića sa kateterizacijom srca

38650-01 Miektomija srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

REPARACIJA

641 Procedure reparacije na miokardijumu

90206-00 Kardiomioplastika

Uključuje: inserciju kardiostimulatora

mišićni transfer

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

OSTALE PROCEDURE

642 Prezervacija miokarda

38600-00 Kardiopulmonalni bajpas, centralna kanulacija

Kardiopulmonalni bajpas ako drugačije nije naznačeno

Ekstrakorporealna cirkulacija centralnom kanulacijom

Uključuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu

proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća

Isključuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] i [681])

38603-00 Kardiopulmonalni bajpas, periferna kanulacija

Ekstrakorporealna cirkulacija pomoću periferne kanulacije

Uključuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu

proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća

Isključuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] i [681])

38627-01 Podešavanje kanile za kardiopulmonalni bajpas

Repozicioniranje kanile za kardiopulmonalni bajpas

22075-00 Duboka hipotermija sa zastojem cirkulacije

◻ 0042

Duboka hipotermija sa zastojem srca

Hipotermički zastoj

38588-00 Kardioplegija

◻ 0042

Antegradno/retrogradno ubrizgavanje krvi ili kristala za kardioplegiju kroz kateter/kanulu na koronarnom sinusu

Uključuje: proceduru pomoću:

• pumpe za kiseonik

• roler pumpe

38577-00 Cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta

Antegradna ili retrogradna cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta

90225-00 Ekstrakorporalna membranska oksigenacija [EKMO] - veno-venska, arterijsko venska

Isključuje: ekstrakorporealna cirkulacija za hirurški zahvat na otvorenom srcu pomoću kanulacije:

• centralne (38600-00 [642])

• periferne (38603-00 [642])

38627-02 Podešavanje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju

Repozicioniranje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju

SRCE - PERIKARD

INCIZIJA

643 Drenaža srca

38359-00 Perikardiocenteza

38450-00 Transtorakalna drenaža perikarda

Transtorakalno otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38452-00 Subksifoidna drenaža perikarda

Subksifoidno otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38450-01 Torakoskopska drenaža perikarda

Torakoskopsko otvaranje prozora na perikardu

644 Ostale procedure incizije na perikardu

38647-00 Odvajanje priraslica u grudnom košu

Odvajanje priraslica:

• zida grudnog koša

• perikarda

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA

645 Biopsija perikardijuma

38436-02 Torakoskopija sa biopsijom perikarda

38450-02 Biopsija perikarda, transtorakalni pristup

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38450-03 Biopsija perikarda, subksifoidni pristup

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

646 Ostale procedure ekscizije na perikardijumu

38456-06 Torakoskopska ekscizija lezije perikarda

Uključuje: cistu

38456-05 Ekscizija lezije perikarda

Uključuje: cistu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

38447-01 Torakoskopska perikardiektomija, subtotalna ili kompletna

Torakoskopska parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu

38447-00 Perikardiektomija, subtotalna ili kompletna

Parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

SRCE - OSTALE OBLASTI

PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

647 Implantacija privremene transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora

◻ 0936

Insercija privremene endokardijalne elektrode

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

38256-00 Implantacija privremene endovenske elektrode u pretkomoru

38256-01 Implantacija privremene endovenske elektrode u komoru

648 Implantacija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora

◻ 0936

Umetanje permanentne endokardijalne elektrode

Uključuje: proceduru perkutanim pristupom

38368-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levu komoru

Uključuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora pejsmejkera (38353-00 [650])

• isercija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za pejsmejker (38350-00 [648])

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (38390-01 [648])

38390-01 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levu komoru

Uključuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

• insercija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za defibrilator (38390-02 [648])

38350-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u pretkomoru

Insercija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera ako drugačije nije naznačeno

Uključuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora pejsmejkera (38353-00 [650])

• isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijlani pejsmejker (38368-00 [648])

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (38390-02 [648])

38390-02 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostale srčane šupljine

Insercija permanentne transvenske elektrode defibrilatora (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

• isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijalni defibrilator (38390-01 [648])

649 Implantacija ostalih elektroda ili njihovih priključaka pejsmejkera ili defibrilatora

◻ 0936

90202-01 Postavljanje privremene transkutane elektrode pejsmejkera

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

90202-00 Implantacija privremene epikardijalne elektrode pejsmejker

Insercija privremene mioardijalne elektrode pejsmejkera

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnog pristupom

• torakotomijom

Isključuje: proceduru:

• koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

• insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (90202-02 [649])

90202-02 Implantacija privremene epikardijalne elektrode defibrilatora

Insercija privremene miokardijalne elektrode defibrilatora

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnog pristupom

• torakotomijom

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

38390-00 Implantacija peč (patch) elektroda defibrilatora

Insercija priključaka defibrilatora:

• epikardijalno

• miokardijalno

Uključuje: uspostavljanje veza između priključaka i generatora

proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnog pristupom

• torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• kardiopulmonalni bajpas (38600-00, 38603-00 [642])

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

38473-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora pejsmejkera (38353-00 [650])

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (38473-01 [649])

38473-01 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

38470-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera:

• sternotomijom

• torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora pejsmejkera (38353-00 [650])

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (38473-01 [649])

38470-01 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora:

• sternotomijom

• torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

38654-00 Implantacija permanentne elektrode pejsmejkera u levu komoru torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora pejsmejkera (38353-00 [650])

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora (38473-01 [649])

38654-03 Implantacija permanentne elektrode defibrilatora u levu komoru torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-00 [653])

650 Implantacija generatora pejsmejkera

◻ 0936

38353-00 Implantacija generatora pejsmejkera

Insercija:

• biventrikularnog pejsmejkera

• srčanog:

• pejsmejker uređaja

• uređaja za resinhronizacionu terapiju [CRT]

• za dve

}

 

• za jednu

}

komoru/e pejsmejker

• za tri

}

 

Uključuje: elektrofiziološka proučavanja srca

formiranje džepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora

testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija permanentne elektrode (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649])

Isključuje: srčani:

• uređaj za praćenje događaja (loop recorder) (38285-00 [1604])

• uređaj za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora (38393-00 [653])

pejsmejker u kombinaciji sa automatskim implantnim kardioverternim defibrilatorom (38393-00 [653])

zamenu generatora pejsmejkera (38353-01 [655])

653 Implantacija defibrilatora

◻ 0936

38393-00 Implantacija defibrilatora

Implantacija automatskog defibrilatora

Implantacija (automatskog) defibrilatora sa funkcijama pejsmejkera

Insercija:

• automatskog implantnog kardioverterskog defibrilatora

• srčanog uređaja za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora

• uređaja za dve komore

• implantnog kardiovertera

• implantnog kardioverterskog defibrilatora (generatora)

• uređaja za jednu komoru

Uključuje: formiranje džepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora

testranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

intraoperativna merenja ili testiranja implantiranog defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• insercija:

• priključaka (38390-00 [649])

• trajnih elektroda (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649])

Isključuje: zamenu generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

654 Podešavanje, zamena ili uklanjanje elektroda pejsmejkera ili defibrilatora

◻ 0936

90203-00 Podešavanje endovenske elektrode za pejsmejker

Reparacija

}

 

Repozicioniranje

}

transvenske elektrode pejsmejkera

Revizija

}

 

Stabilizacija

}

 

Isključuje: proceduru:

• na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom (90203-02 [654])

• sa funkcijama defibrilatora (90203-08 [654])

90203-08 Podešavanje endovenske elektrode za defibrilator

Reparacija

}

 

Repozicioniranje

}

transvenske elektrode

Revizija

}

defibrilatora

Stabilizacija

}

 

Isključuje: proceduru na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom (90203-09 [654])

90203-02 Podešavanje elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (90203-09 [654])

90203-09 Podešavanje elektrode defibrilatora u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

38456-21 Podešavanje epikardijalne elektrode pejsmejkera

Reparacija

}

 

Repozicioniranje

}

epikardijalne elektrode pejsmejkera

Revizija

}

 

Stabilizacija

}

 

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnim pristupom

• torakotomijom

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora

38456-28 Podešavanje epikardijalne elektrode defibrilatora

Reparacija

}

 

Repozicioniranje

}

epikardijalne elektrode defibrilatora

Revizija

}

 

Stabilizacija

}

 

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnim pristupom

• torakotomijom

90203-03 Zamena privremene tr.ansvenske elektrode pejsmejkera

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (90203-10 [654])

90203-10 Zamena privremene transvenske elektrode za defibrilator

38456-22 Zamena privremene epikardijalne elektrode za pejsmejker

Zamena privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnim pristupom

• torakotomijom

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-29 [654])

38456-29 Zamena privremene epikardijalne elektrode za defibrilator

Zamena privremene miokardijalne elektrode za defibrilator

Uključuje: proceduru:

• torakotomijom

• sternotomijom

38390-03 Zamena peč (patch) elektroda za defibrilator

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

38368-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u levoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena pejsmejkera (38353-01 [655])

Isključuje: proceduru:

• torakotomijom ili sternotomijom (38654-01 [654])

• sa funkcijama defibrilatora (38368-03 [654])

38368-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

Isključuje: proceduru torakotomijom ili sternotomijom (38654-01 [654])

38350-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u ostalim srčanim šupljinama

Zamena permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena pejsmejkera (38353-01 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38350-03 [654])

38350-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim šupljinama

Zamena permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

38654-01 Zamena permanentne elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena pejsmejkera (38353-01 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38654-04 [654])

38654-04 Zamena permanentne elektrode leve komore za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

38456-23 Zamena permanentne epikardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena pejsmejkera (38353-01 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38654-04 [654])

38456-30 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

38456-24 Zamena permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena pejsmejkera (38353-01 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38456-31 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (38393-01 [656])

90203-04 Uklanjanje privremene endovenske elektrode pejsmejkera

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

90203-11 Uklanjanje privremene endovenske elektrode defibrilatora

38456-25 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode pejsmejkera

Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnim pristupom

• torakotomijom

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38456-32 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode defibrilatora

Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za defibrilator

Uključuje: proceduru:

• sternotomijom

• subksifoidnim pristupom

• torakotomijom

38390-04 Uklanjanje peč (patch) elektroda defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38368-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levoj komori

Uključuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38368-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori

Uključuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38350-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u ostalim srčanim šupljinama

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru:

• sa manuelnim povlačenjem

• u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38350-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim šupljinama

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru:

• sa manuelnim povlačenjem

• u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38358-01 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz leve komore sistemom za ekstrakciju

Uključuje: upotrebu:

• omotača za izvlačenje

• šipke za izvlačenje

• hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od 6 meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38358-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz leve komore sistemom za ekstrakciju

Uključuje: upotrebu:

• omotača za izvlačenje

• šipke za izvlačenje

• hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od 6 meseci) implantirane umetnute elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38358-00 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz ostalih srčanih šupljinama sistemom za ekstrakciju

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za pejsmejker uređajem za izvlačenje

Uključuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore

upotrebu:

• omotača za izvlačenje

• šipke za izvlačenje

• hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronično (duže od 6 meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38358-03 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz ostalih srčanih šupljinama sistemom za ekstrakciju

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za defibrilator uređajem za izvlačenje

Uključuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore

upotrebu:

• omotača za izvlačenje

• šipke za izvlačenje

• hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od 6 meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38654-02 Uklanjanje permanentne elektrode pejsmejkera iz leve komore torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38654-05 Uklanjanje permanentne elektrode defibrilatora iz leve komore torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38456-26 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38456-33 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])

38456-27 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• uklanjanje pejsmejkera (38353-02 [655])

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora (38456-31 [654])

38456-34 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog) (90203-07 [656])