Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 5/2020, 42/2020, 133/2020, 18/2022, 36/2022, 127/2022, 3/2023, 93/2023, 112/2023 i 18/2024)

 

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se vrsta, odnosno klasa i kategorija medicinsko-tehničkog pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije, trajanje i obnavljanje, kao i uslovi i način ostvarivanja prava na pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pravilnikom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i doplata za pomagala, kao i uslovi i način ostvarivanja doplate.

VRSTE POMAGALA

Član 2

Vrste pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond sadržane su u Listi pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala) koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lista pomagala sadrži šifru pomagala, vrste i naziv pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, obrasce za propisivanje pomagala, rokove trajanja pomagala, delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja, obavezu vraćanja pomagala, mogućnost doplate za pomagalo većeg standarda od propisanog, kao i napomenu za pojedina pomagala.

Za svako pomagalo iz Liste pomagala, kao i delova pomagala određene su šifre pomagala ili dela pomagala koje su sadržane u Šifarniku pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Šifarnik pomagala sadrži šifru pomagala, naziv pomagala, šifru dela pomagala ili pomagala, tehničke elemente pomagala (delove i standard pomagala), kao i stepen funkcionalnosti za pojedine vrste pomagala.

Pomagala iz Liste pomagala su medicinska sredstva u skladu sa zakonom.

Izuzetno, pomagala iz Liste pomagala su i medicinska sredstva koja nisu registrovana, a imaju dozvolu za proizvodnju, odnosno dozvolu za promet, u skladu sa zakonom.

INDIKACIJE, TRAJANJE I OBNAVLJANJE POMAGALA

Indikacije i standardi kvaliteta

Član 3

Indikacije za propisivanje svakog pojedinačnog pomagala iz Liste pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti-Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja, članstvo u biblioteci i sl. u daljem tekstu: indikacija).

Standardi kvaliteta pomagala sadržani u Šifarniku pomagala su način izrade pomagala (serijski proizvedena pomagala, odnosno individualna izrada pomagala po meri), vrsta materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; količina pomagala.

Rokovi trajanja pomagala

Član 4

Rok trajanja pomagala i dela pomagala utvrđen je u Listi pomagala za svaku pojedinačnu vrstu pomagala i dela pomagala i iskazuje se u mesecima.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog u Listi pomagala.

Rok trajanja pomagala i dela pomagala računa se od dana isporuke pomagala.

Održavanje pomagala nakon isteka garantnog roka

Član 5

Održavanje pomagala obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala na teret sredstava Republičkog fonda, u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti i servisiranje izdatog pomagala u skladu sa uputstvom proizvođača i odredbama ovog pravilnika.

Servisiranje pomagala obuhvata redovan godišnji servis, u skladu sa Šifarnikom pomagala.

Popravka dela pomagala obezbeđuje se u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Zamena dela pomagala obezbeđuje se zbog dotrajalosti dela pomagala usled upotrebe.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku dela pomagala i zamenu dela pomagala, upisuje serviser u servisnu knjižicu, odnosno u servisnu i tehničku knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 5. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja.

U servisnu knjižicu iz stava 5. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci: naziv pomagala; šifra pomagala iz Šifarnika pomagala; proizvođač, odnosno isporučilac; garantni rok pomagala; datum izdavanja pomagala osiguranom licu; vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene); datum izvršene usluge održavanja i potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Tehničku knjižicu iz stava 5. ovog člana osiguranom licu izdaje isporučilac pomagala prilikom isporuke pomagala, odnosno dela pomagala.

U tehničku knjižicu iz stava 5. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci: stepen funkcionalnosti osiguranog lica; vrsta usluge; podaci o osiguranom licu; podaci o isporučiocu pomagala; vrsti dela pomagala; ugraviranom ili laserski upisanom serijskom broju pomagala, odnosno dela pomagala; roku trajanja; garantnom roku; šifri pomagala, odnosno dela pomagala iz Šifarnika pomagala; barkodovima svih isporučenih delova pomagala, kao i podatke o isporuci pomagala.

Tehničku knjižicu isporučilac dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica uz Obrazac OPP, a kopiju dokumenta, u dva primerka uručuje osiguranom licu, koji jedan primerak predaje specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije koji je propisao pomagalo, odnosno zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršena procena funkcionalnosti.

Održavanje pomagala do isteka garantnog roka

Član 6

Održavanje pomagala iz člana 5. ovog pravilnika do isteka garantnog roka za pomagalo ili deo pomagala obezbeđuje isporučilac pomagala, u skladu sa ugovorom iz člana 16. ovog pravilnika.

Dotrajalost pomagala

Član 7

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke pomagala iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog lica matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pomagalo je dotrajalo kada je na osnovu izveštaja ovlašćenog servisera i podataka proizvođača pomagala, bez obzira na vrednost popravke, nemoguća popravka pomagala zbog nedostatka rezervnih delova.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog lica matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika, na poziv matične filijale.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo, u skladu sa stavom 1. ovog člana, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira.

Za recikliranje dotrajalog pomagala iz stava 1. ovog člana, matična filijala zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje, u skladu sa zakonom.

Obnavljanje pomagala

Član 8

Pod obnavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se zamena pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja iz Liste pomagala.

USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

Propisivanje pomagala

Član 9

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Listom pomagala na osnovu indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom i medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

Pomagala iz Liste pomagala propisuje izabrani lekar, odnosno doktor medicine specijalista odgovarajuće grane medicine (u daljem tekstu: specijalista odgovarajuće specijalnosti).

Izabrani lekar, odnosno specijalista odgovarajuće specijalnosti propisuje pomagala iz Liste pomagala na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja, stepena funkcionalnosti osiguranog lica i indikacija, odnosno na osnovu otpusne liste, mišljenja specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odnosno na osnovu druge medicinske dokumentacije kojom se dokazuju indikacije.

Medicinska dokumentacija iz stava 3. ovog člana ne može biti starija od 12 meseci.

Obrazac OPP

Član 10

Izabrani lekar, odnosno specijalista odgovarajuće specijalnosti iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika propisuje pomagalo sa Liste pomagala na Obrascu OPP kojim se utvrđuje propisivanje, održavanje i remont pomagala, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac OPP).

Obrazac OPP važi 90 dana od dana izdavanja od strane specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Obrazac OPP je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac OPP sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Način propisivanja pomagala

Član 11

Za pomagala za koje je u Listi pomagala propisano da je za ostvarivanje prava na pomagalo neophodna ocena o opravdanosti propisivanja pomagala, osigurano lice dostavlja Obrazac OPP lekarskoj komisiji filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara, na osnovu koga lekarska komisija daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Za pomagalo za koje je Listom pomagala utvrđeno da je neophodna provera funkcionalnosti pomagala, u oceni lekarske komisije iz stava 1. ovog člana kojom se osiguranom licu odobrava pomagalo sadržano je i obaveštenje za osigurano lice da se, u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi specijalisti odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana daje se na obrascu ocene prvostepene lekarske komisije koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje organizacija rada i rad lekarskih komisija.

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja pomagala lekarska komisija iz stava 1. ovog člana može da zahteva stručno mišljenje komisija koje obrazuje Republički fond, u skladu sa Listom pomagala.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem Obrasca OPP, koji dostavlja osigurano lice.

Za pomagalo za koje nije u Listi pomagala propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, pravo na pomagalo osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP ako je za pomagalo propisana overa matične filijale u Listi pomagala.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, određena pomagala iz Liste pomagala propisuje izabrani lekar na Obrascu OPP bez ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala i bez overe matične filijale.

Način propisivanja pomagala sa obavezom vraćanja pomagala

Član 12

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na pomagalo sa Liste pomagala za koje je propisana obaveza vraćanja pomagala utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP uz pismenu izjavu da će to pomagalo biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izjavu iz stava 1. ovog člana daje osigurano lice ili lice koje je donelo Obrazac OPP na overu na Obrascu reversa koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac reversa iz stava 2. ovog člana dat je na listu formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 13

Obrazac reversa iz člana 12. ovog pravilnika popunjava se u tri primerka.

Jedan primerak Obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi Obrasca OPP, a dva primerka Obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala.

Isporučilac pomagala oba primerka Obrasca reversa iz stava 2. ovog člana overava.

Jedan primerak Obrasca reversa isporučilac vraća osiguranom licu, a drugi primerak Obrasca reversa isporučilac dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo.

Lekarski recept

Član 14

Izuzetno od člana 11. stav 1. ovog pravilnika, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta - Obrazac 2 (u daljem tekstu: Obrazac 2) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje obrazac i sadržina lekarskog recepta, način izdavanja i propisivanja lekova.

Obrazac 2 iz stava 1. ovog člana važi 30 dana od dana propisivanja od strane izabranog lekara.

Na Obrascu 2 iz stava 1. ovog člana izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Količina pomagala koju izabrani lekar propisuje na Obrascu 2 iz stava 1. ovog člana utvrđena je na mesečnom nivou, a izdaje se u količini određenoj u Listi pomagala.

Izuzetak od načina propisivanja pomagala

Član 15

Za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja - trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl.), pomagala određena u Listi pomagala se prvi put propisuju na način propisan članom 11. ovog pravilnika, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je prilikom prvog propisivanja ocena lekarske komisije bila uslov za odobrenje tog pomagala.

Izuzeci od načina propisivanja iz člana 11. ovog pravilnika posebno su navedeni u Listi pomagala za pojedina pomagala.

Isporučioci pomagala

Član 16

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, održavanje pomagala i obnavljanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica-proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava, odnosno u apotekama, sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Preuzimanje pomagala

Član 17

Osigurano lice je dužno da, u roku od 90 dana od dana propisivanja pomagala, isporučiocu preda Obrazac OPP.

Ako osigurano lice u roku iz stava 1. ovog člana isporučiocu ne preda Obrazac OPP ili obrazac ne može da iskoristi iz bilo kog drugog razloga (gubitak obrasca, neupotrebljivost obrasca zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obavezno je da za isto pomagalo dostavi Republičkom fondu novi Obrazac OPP popunjen u skladu sa članom 10. stav 1. ovog pravilnika, a u slučaju gubitka Obrasca OPP pismenu izjavu da obrazac nije iskoristilo.

Osigurano lice dobija pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje Obrasca OPP, odnosno Obrasca 2 isporučiocu pomagala.

Neusklađena količina pomagala

Član 18

Ako je na Obrascu OPP ili Obrascu 2 propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena sa količinom pomagala u originalnom pakovanju, zbog čega nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, osiguranom licu se isporučuje najbliža veća količina pomagala, s obzirom na količinu originalnog pakovanja serijski proizvedenog pomagala.

Izdavanje pomagala

Član 19

Osiguranom licu koje je ostvarilo pravo na pomagala iz člana 12. ovog pravilnika izdaje se novo ili korišćeno pomagalo.

Novo pomagalo iz stava 1. ovog člana se izdaje ako Republički fond ne raspolaže korišćenim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se servisirano pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Ispravnost pomagala iz stava 3. ovog pravilnika utvrđuje ovlašćeni serviser, a potvrđuje je overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog lica matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje isporučilac, odnosno zdravstvena ustanova, u skladu sa Listom pomagala.

Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu procene dotrajalosti i servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale.

Provera funkcionalnosti pomagala

Član 20

Proveru funkcionalnosti pomagala, za pomagala za koja je Listom pomagala utvrđeno da je neophodna provera funkcionalnosti pomagala, po pravilu vrši specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana proveru funkcionalnosti proteza za gornje i donje ekstremitete vrše tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo.

Provera funkcionalnosti iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu.

Specijalista iz stava 1. ovog člana, odnosno specijaliste iz stava 2. ovog člana potvrđuje da je isporučeno pomagalo odgovarajuće, ako:

1) pomagalo služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

2) je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i ispravno, odnosno da je isporučeno pomagalo većeg standarda i da je ispravno;

3) je osigurano lice korisnik pomagala.

Provera funkcionalnosti iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se uz prisustvo osiguranog lica. Specijalista iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj o proveri funkcionalnosti na

Obrascu o proveri funkcionalnosti pomagala (u daljem tekstu: Obrazac IPF) koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz stava 2. ovog člana sačinjavaju izveštaj o proveri funkcionalnosti na Obrascu za proveru funkcionalnosti proteze za gornje/donje ekstremitete (u daljem tekstu: Obrazac IPF-P), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac IPF, odnosno obrazac IPF-P popunjava se u tri primerka. Jedan primerak obrasca IPF, odnosno IPF-P zdravstvena ustanova iz st. 1. i 2. ovog člana, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, dva primerka uručuju se osiguranom licu koji jedan predaje isporučiocu.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom.

Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 6. ovog člana.

Propisivanje dela pomagala

Član 21

Deo pomagala, koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala, propisuje specijalista odgovarajuće specijalnosti na Obrascu OPP, bez mišljenja specijaliste ako je Listom pomagala mišljenje specijaliste propisano kao uslov za propisivanje pomagala.

Matična filijala overava Obrazac OPP iz stava 1. ovog člana bez ocene lekarske komisije ako je prethodno izvršena provera funkcionalnosti dela pomagala u skladu članom 20. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana kod proteza za donje ekstremitete propisivanje dela pomagala vrši se u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Član 22

Ukoliko osigurano lice smatra da isporučeno pomagalo ili deo pomagala ima određene nedostatke može se obratiti matičnoj filijali sa zahtevom za otklanjanje nedostataka u roku od 15 dana od dana isporuke, odnosno od dana potvrđene provere funkcionalnosti.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje komisija koju formira direktor matične filijale.

Komisiju iz stava 2. ovog člana čine najmanje jedan specijalista odgovarajuće specijalnosti i lice zaposleno u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Komisija iz stava 2. ovog člana, pre sačinjavanja zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju, zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja isporučiocu.

Isporučilac je dužan da se izjasni o zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se utvrdi da je zahtev iz stava 1. ovog člana opravdan, direktor matične filijale nalaže isporučiocu otklanjanje nedostatka, u skladu sa ugovorom iz člana 16. ovog pravilnika.

Održavanje pomagala

Član 23

Osigurano lice ima pravo na održavanje pomagala i dela pomagala pod uslovima propisanim članom 5. ovog pravilnika i to za pomagala za koja je u Listi pomagala i Šifarniku pomagala propisano da se mogu servisirati, popraviti, zameniti i remontovati.

Osigurano lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na održavanje pomagala ili dela pomagala na način koji je utvrđen za ostvarivanje prava na pomagalo.

Član 24

Ako je u toku korišćenja pomagala istekao rok trajanja propisan Listom pomagala osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pismenu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek upotrebljivo.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo kada je istekao rok trajanja pomagala, ukoliko nije izvršilo proveru funkcionalnosti ranije izdatog pomagala u skladu sa ovim pravilnikom.

Namerno oštećenje pomagala

Član 25

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala, odnosno ukoliko pomagalo ne servisira u rokovima koje je odredio proizvođač pomagala.

Obnavljanje pomagala

Član 26

Osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih dalja upotreba izdatog pomagala nije moguća, ima pravo na obnavljanje pomagala pod uslovima propisanim članom 8. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice ima pravo na obnavljanje koncentratora kiseonika i ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima koji su usled upotrebe dotrajali, na osnovu mišljenja ovlašćenog servisera.

Obnavljanje pomagala iz stava 1. ovog člana propisuje specijalista odgovarajuće specijalnosti na Obrascu OPP, na osnovu mišljenja troje specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala.

Ocenu opravdanosti obnavljanja pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana vrši lekarska komisija matične filijale na osnovu mišljenja troje specijalista odgovarajuće specijalnosti iz stava 3. ovog člana na obrascu iz člana 11. stav 3. ovog pravilnika.

Pravo na obnavljanje pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP.

Osigurano lice vraća matičnoj filijali pomagalo čije se obnavljanje vrši u roku od sedam dana od dana isporuke istovrsnog pomagala.

Mišljenje iz st. 3 i 4. ovog člana ne može biti starije od 12 meseci.

Vraćanje pomagala

Član 27

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, zakonski zastupnik osiguranog lica ili naslednik osiguranog lica, dužan je da vrati pomagalo matičnoj filijali, ako je za to pomagalo ovim pravilnikom propisana obaveza vraćanja matičnoj filijali.

DOPLATA ZA POMAGALA

Član 28

Za sva pomagala iz Liste pomagala Republički fond određuje najviši iznos naknade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osigurano lice ima pravo na doplatu za pomagalo iste vrste većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika.

Doplata iz stava 2. ovog člana je razlika između naknade iz stava 1. ovog člana i cene istog pomagala većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika.

Osigurano lice doplatu iz stava 3. ovog člana obezbeđuje iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Održavanje pomagala, servis, popravka i zamena dela pomagala iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do visine najviše propisane naknade za pomagalo i delove pomagala koji bi osigurano lice dobilo po standardu iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Ukoliko pomagalo većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika sadrži delove pomagala koje ne sadrži pomagalo iz Liste pomagala, troškove dela pomagala većeg standarda snosi osigurano lice u celosti iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Pravo na pomagalo većeg standarda od standarda propisanog ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje na osnovu Izjave za obezbeđivanje većeg standarda koju daje na Obrascu VS koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac VS).

Obrazac VS popunjava se u četiri primerka, po dva za isporučioca pomagala i osigurano lice.

Jedan primerak Obrasca VS iz stava 7. ovog člana isporučilac pomagala dostavlja matičnoj filijali, a osigurano lice zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Osigurana lica koja su započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 30

Ugovori koje je Republički fond za zdravstveno osiguranje zaključio sa isporučiocima pomagala na osnovu člana 10. Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19) važe do isteka roka na koji su zaključeni, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Član 31

Osigurano lice Republičkog fonda koje je i korisnik prava po propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, ostvaruje pravo na pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da pravo na određeno pomagalo nije ostvarilo po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Član 32

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19), osim odredaba člana 10, Obrasca OPP i Obrasca reversa, koji prestaju da važe 31. decembra 2020. godine.

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim Obrasca OPP i Obrasca reversa koji se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 42/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 127/2022)

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim dela Pravilnika kojim se utvrđuje pravo na proteze za gornje i donje ekstremitete, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 3/2023)

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

LISTA POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 1

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18 godina

II grupa preko 18 godina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza prsta/iju ili dela šake

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1 ili Z89.3

- urođeni nedostatak prsta/iju ili dela šake Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka prsta/iju ili dela šake mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

do 12 meseci za šifre 00150 i 00151
do 36 meseci za šifre 00121 i 00130

12 meseci za šifre 00150 i 00151
48 meseci za šifre 00121 i 00130

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

 

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

Osigurano lice kod koga postoji:
-
St. post amputation antebrachii, Z89.2 ili Z89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak podlaktice Aplasia antebrachii et manus congenita Q71.2

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka podlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00210
do 12 meseci za šifre 00211, 00250, 00251, 00261, 00270 i 00271
do 24 meseca za šifre 00220, 00230 i 00260
do 36 meseci za šifru 00240

6 meseci za šifru 00210
12 meseci za šifre 00211, 00250, 00251, 00261, 00270 i 00271
24 meseca za šifre 00220, 00230 i 00260
48 meseci za šifru 00240

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

 

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.1 ili Z89.2 ili Z89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak podlaktice Aplasia antebrachii et manus congenita Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.2

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka podlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00310
12 meseci za šifre 00311, 00320, 00360, 00361, 00370 i 00371
24 meseca za šifre 00330 i 00340
36 meseci za šifre 00350 i 00351

6 meseci za šifru 00310
12 meseci za šifre 00311, 00320, 00360, 00361, 00370 i 00371
24 meseca za šifre 00330 i 00340
48 meseci za šifre 00350 i 00351

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

 

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

Osigurano lice starije od 6 godina života kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii bill. Z89.1 ili Z89.2 ili Z 89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak podlaktice Aplasia antebrachii et manus congenita Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.2

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedene zdravstvene ustanove i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka podlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00410
12 meseci za šifre 00411, 00420, 00480, 00481, 004v0, 004g0, 004g1 i 004d0
24 meseca za šifre 00430, 00440, 00460, 00490 i 004b0
36 meseci za šifru 00450, 00470, 00471, 004a0

6 meseci za šifru 00410
12 meseci za šifre 00411, 00420, 00480, 00481, 004v0, 004g0, 004g1 i 004d0
24 meseca za šifre 00430, 00440, 00460,00490 i 004b0
48 meseci za šifru 00450, 00470, 00471, 004a0

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedene zdravstvene ustanove
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2 ili Z 89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.8 ili Q71.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00510
do 12 meseci za šifre 00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580
do 24 meseca za šifru 00560
do 36 meseci za šifre 00520, 00530, 00540

6 meseci za šifru 00510
12 meseci za šifre 00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580
24 meseca za šifru 00560
48 meseci za šifre 00520, 00530, 00540

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2 ili Z 89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.8 ili Q71.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00610
12 meseci za šifre 00611, 00670, 00680 i 00681
24 meseca za šifre 00620 i 0065
36 meseci za šifre 00630, 00660 i 00661

6 meseci za šifru 00610
12 meseci za šifre 00611, 00670, 00680 i 00681
24 meseca za šifre 00620 i 00650
48 meseci za šifre 00630, 00660 i 00661

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2 ili Z89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.8 ili Q71.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00710
12 meseci za šifre 00711, 00770, 00780, i 00781
24 meseca za šifre 00720 i 00750
36 meseci za šifre 00730, 00760 i 00761

6 meseci za šifru 00710
12 meseci za šifre 00711, 00770, 00780, i 00781
24 meseca za šifre 00720 i 00750
48 meseci za šifre 00730, 00760 i 00761

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

Osigurano lice starije od 6 godina života kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii bill. Z89.2 ili Z89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.8 ili Q71.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedene zdravstvene ustanove i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00810;
12 meseci za šifre 00811, 008a0, 008a1, 008b0, 008b1, 008v0 i 008g0;
24 meseca za šifre 00820, 00850, 00870 i 00880;
36 meseci za šifre 00830, 00840, 00841, 00860 i 00890

6 meseci za šifru 00810;
12 meseci za šifre 00811, 008a0, 008a1, 008b0, 008b1, 008v0 i 008g0
24 meseca za šifre 00820, 00850, 00870 i 00880
48 meseci za šifre 00830, 00840, 00841, 00860 i 00890

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedene zdravstvene ustanove
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art. humeroscapularis Z89.2 ili Z 89.3 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0 ili Q71.1 ili Q71.8 ili Q71.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadlaktice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 00910
12 meseci za šifre 00911, 00960, 00961, 00970, 00971 i 00980
24 meseca za šifru 00940
36 meseci za šifre 00920, 00930 i 00950

6 meseci za šifru 00910
12 meseci za šifre 00911, 00960, 00961, 00970, 00971 i 00980
24 meseca za šifru 00940
48 meseci za šifre 00920, 00930 i 00950

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka.

Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije kada se propisuje uz protezu,
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

Obrazac OPP

2 meseca

NE

DA

Osigurano lice prema roku trajanja pomagala dobija 6 navlaka za period od 12 meseci.

Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

011

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji amputacija, odnosno reamputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Obrazac OPP

trajno

NE

DA

Kod amputacije, odnosno reamputacije gornjeg ekstremiteta osigurano lice ima pravo na dva elastična zavoja.

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et partium pedis Z89.4 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju Aplasia pedum et digitorum congenital Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.3 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka stopala mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifre 01210 i 01230;
12 meseci za šifre 01211, 01220, 01240 i 01250;
36 meseci za šifru 01241

6 meseci za šifre 01210 i 01230
12 meseci za šifre 01211 i 01220
36 meseci za šifre 01240 i 01250
48 meseci za šifru 01241

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta. Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z89.4 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.3 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka stopala mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifre 01310 i 01330;
12 meseci za šifre 01311, 01320, 01340, 01351, 01360 i 01370;
36 meseci za šifru 01352

6 meseci za šifre 01310 i 01330
12 meseci za šifre 01311, 01320, 01340, i 01360
36 meseci za šifre 01351 i 01370
48 meseci za šifru 01352

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta. Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89.5 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak potkolenice i stopala Aplasia cruris et pedis congenital Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.2 ili Q 72.4 ili Q72.5 ili Q72.6 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka potkolenice i stopala mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12 meseci za šifre 01411, 01420, 01430, 01450 i 0160
36 meseci za šifru 01440

12 meseci za šifre 01411, 01420, 01430, i 01450
36 meseci za šifru 01460
48 meseci za šifru 01440

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta.
Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89.5 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak potkolenice i stopala Aplasia cruris et pedis congenital Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.2 ili Q 72.4 ili Q72.5 ili Q72.6 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka potkolenice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifre 11910 i 11921
12 meseci za šifre 11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973, 11974 i 11980
36 meseci za šifre 11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954 i 11972

6 meseci za šifre 11910 i 11921
12 meseci za šifre 11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973 i 11974
36 meseci za šifru 11980
48 meseci za šifre 11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954 i 11972

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta. Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus transtibiialis Z89.5 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena Aplasia cruris et pedis congenital Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.2 ili Q 72.4 ili Q72.5 ili Q72.6 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka potkolenice u nivou kolena mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 12010;
12 meseci za šifre 12011, 12020, 12021, 12060, 12072, 12073 i 12080;
36 meseci za šifre 12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12040, 12041, 12050, 12051, 12052, 12053 i 12054;
72 meseca za šifru 12034

6 meseci za šifre 12110 i 121b1;
12 meseci za šifre 12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4 i 121v1;
36 meseci za šifru 121g1;
48 meseci za šifre12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173 i 12174;
72 meseca za šifru 12158

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta. Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z89.6 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni defekt nadkolenice Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.2 ili Q 72.4 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadkolenice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifre 12110 i 121b1;
12 meseci za šifre 12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4, 121v1 i 121g1;
36 meseci za šifre 12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173 i 12174;
72 meseca za šifru 12158

6 meseci za šifre 12110 i 121b1;
12 meseci za šifre 12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4 i 121v1;
36 meseci za šifru 121g1;
48 meseci za šifre12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173 i 12174;
72 meseca za šifru 12158

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta.
Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z89.6 ili Z89.7 ili Z89.8 ili Z89.9

- urođeni defekt nadkolenice Q72.0 ili Q72.1 ili Q72.2 ili Q 72.4 ili Q 72.8 ili Q72.9

Za prvo propisivanje:
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti i otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije, odnosno kod urođenog nedostatka nadkolenice mišljenja specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci za šifru 12210;
12 meseci za šifre 12211, 12260, 12280 i 12290;
36 meseci za šifre 12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272 i 12273;
72 meseca za šifre 12224 i 12246

6 meseci za šifru 12210; 12 meseci za šifre 12211, 12260 i 12280; 36 meseci za šifru 12290; 48 meseci za šifre 12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272 i 12273; 72 meseca za šifre 12224 i 12246

NE

DA

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar najranije 6 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku bolničke rehabilitacije.
Pri izradi prve proteze za nedostajući ekstremitet/e, osiguranom licu se pre propisivanja pomagala određuje stepen funkcionalnost za donje ekstremitete. Na osnovu utvrđenog stepena funkcionalnosti donjih ekstremiteta osiguranog lica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije propisuje delove pomagala.
Davanje mišljenja i propisivanje delova proteze za stepen funkcionalnosti K3 i K4 obavlja se samo u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd.
Podatak o isporučenim delovima pomagala isporučilac upisuje u tehničku knjižicu.
Osiguranom licu se aplikuje test ležište, a zatim privremeno ležište sa definitivnim skeletom. Rok trajanja privremenog ležišta proteze je šest meseci. Po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje se trajno ležište proteze, uz zamenu svih strukturalnih delova ležišta. Rok trajanja trajnog ležišta i strukturalnih delova ležišta proteze je najmanje 12 meseci.

 

 

 

Za naredna propisivanja
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Klinike za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd ili Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti iz navedenih zdravstvenih ustanova o proceni stepena funkcionalnosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak potkolenice ili natkolenice

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, kada se propisuje uz protezu
- izabrani lekar, kada se propisuje bez proteze

Obrazac OPP

2 meseca

NE

DA

Osigurano lice prema roku trajanja pomagala dobija 6 navlaka za period od 12 meseci.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

021

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija, odnosno reamputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
- transfemoralna amputacija

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ili specijalista vaskularne hirurgije ili specijalista ortopedije

Obrazac OPP

trajno

NE

DA

Kod amputacija ili reamputacije donjeg ekstremiteta osigurano lice ima pravo na dva elastična zavoja, a kod transfemoralne amputacije tri elastična zavoja.

022

Kompresivna navlaka za formiranje amputacionog patrljka

Osigurano lice kod koga postoji
- amputacija, odnosno reamputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
- transfemoralna i transtibijalna amputacija.

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ili specijalista vaskularne hirurgije ili specijalista ortopedije

Obrazac OPP

trajno

NE

DA

Kod amputacija ili reamputacije donjeg ekstremiteta osigurano lice ima pravo na jednu kompresivnu navlaku

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Obrazac OPP

12 meseci

NE

DA

 

210

Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z90.1

-izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Obrazac OPP

12 meseci

NE

DA

 

221

Perika

Osigurano lice kod koga postoji gubitak kose kao posledica hemio ili radio terapije

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Obrazac OPP

12 meseci

NE

DA

 

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

6

7

8

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G83.2)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48

NE

DA

 

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
- Paralysis cerebralis infantilis (G80)
- Arthritis puerilis (M 08)
- Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
- Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godina života

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

60

NE

DA

 

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis multiplex congenita (Q 74.3)
- St. rost fracturam ossis navicularis male sanata (S 62.0)
- Arthritis puerilis (M08)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

60

NE

DA

 

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Osigurano lice kod koga postoji;
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa G 57.3

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna
- čelična sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G80)
- Monoplegia extremitatis inferioris (G83.1)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

Osigurano lice kod koga postoji;
- Paralysis cerebralis infantilis (G80)
- Spina bifida sa myelomeningocelom (Q 05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48

NE

DA

 

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

- Abreviatio extr. inf. cong. veća od 8 cm,
- Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

12

NE

DA

 

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "H" (dinamički)

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "H" kolena (Q74.1)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

-

NE

DA

 

048

Ortoza za kukove - dinamička

Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze (T84)
- luksacije tumor-proteze (T84)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48

NE

DA

 

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48

NE

DA

 

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od:
- pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

-

NE

DA

 

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6 meseci

NE

DA

 

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G80.0)
- Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)

- specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48 meseci za cipele 12 meseci

NE

DA

 

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G80)
- monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)

- specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

48 meseci za cipele 12 meseci

NE

DA

 

Ortoze za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6

-

NE

DA

 

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6

-

NE

DA

 

056

Atlanta aparat - ortoza

Osigurano lice uzrasta do 7 godina:
- kod Pertesove bolesti (Legg-Calve-Perthesova bolest - M91.1)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

6

-

NE

DA

 

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43,1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

062

Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondilytis, non specificata (M46.9)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata (M84.4)

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

Prva aplikacija i podešavanje ortoze je u zdravstvenoj ustanovi.

067

TLSO sa tri tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

068

TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C
41.2)
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordoza (M40) kod dece uzrasta do 16 godina

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

071

LSO stabilizaciona ortoza

Kod osiguranog lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
- Neoplasma malignum columne vertebralis C41.2) u roku od tri meseca od postavljene dijagnoze

- specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

36

NE

DA

 

201

Pectus carinatum aparat

Osigurano lice do 16 godina života kod koga postoji:
- Pectum carinatum Q67.7

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

-

NE

DA

 

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

 

5

6

7

 

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa:
- nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna).
Osigurano lice uzrasta preko 18 godine života sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna).

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

18

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

18

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

209

Ortopedske cipele za Talipes equinus i Talipes equinovarus

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q66.0)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

18

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

234

Ortopedske cipele za urođene deformitete stopala

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci kod koga postoji urođeni deformitet stopala tipa:
- Talipes calcaneovarus Q66.1
- Metatarsus varus Q66.2
- Deformationes pedis vari congenitae aliae Q66.3
- Talipes calcaneovalgus Q66.4

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

-

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

Osigurano lice:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)

- specijalista vaskularne hirurgije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

18

NE

DA

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Invalidska kolica

202

Ivalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga a prema proceni stepena funkcionalnosti nije moguće protetisanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje.

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

 

 

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg: kod koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G10, G11, G12, G60 i G71) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti, maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije umogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
-kome je amputirana jedna noga a prema proceni stepena funkcionalnosti nije moguće protetisanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).


 

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kod koga postoji:
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G10, G11,G12, G60 i G71) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom,
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

 

 

 

 

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- sa cerebralnom paralizom (G80)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

128

Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da poseduje prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu

- specijalista neurologije uz mišljenje spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

84

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

Osigurano lice uzrasta od 3 godine, sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koje nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života.

- specijalista fizikalne medicine uz mišljenje specijalista neurologije ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica.
Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

 

 

Osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

 

 

 

 

 

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0;G82.1 i G82.2);
- sa cerebralnom paralizom (G80);
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- teška neuromišićna oboljenja (G10,G11, G12, G60 i G71)
- Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

083

Toaletna kolica

Osigurano lice obolelo od:
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- cerebralne paralize (G80)
- težih oblika mišićne distrofije (G71)
- kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

NE

DA

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

084

Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Osigurano lice starije od 16 godina života kod koga postoji:
- potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti,
- amputacija obe noge, za koje prema proceni stepena funkcionalnosti nije moguće protetisanje.
Osigurano lice zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu)

- specijalista neurologie ili specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60 osim za dva akumulatora čiji je rok trajanja 24 meseca

DA

DA

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

Osigurano lice sa:
- paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
- tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
- cerebralnom paralizom (G80)

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

36 meseci

NE

DA

 

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

uzrast do 18 god.
12 meseci

uzrast preko 18 god.
36 meseci

DA

DA

 

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

2-4

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

60

DA

DA

 

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano

- specijalista neurologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

60

DA

DA

 

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 80.0, G 82.0, G 82.1, G82.2 i T 90.5

- specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

Osigurano lice kod koga postoji:
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake

- specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 80.0, G 82.0, G 82.1, G 82.2 i T 90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge

- specijalista fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

Osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

190

Metalne podlakatne štake

Osigurano lice obolelo od:
- Paralisis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- Spina bifida sa myelomeningocelom (Q05)

- specijalista fizikalne medicine
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

60

DA

DA

 

235

Pomagalo za vertikalizaciju (stajalica)

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od:
- Paralisis cerebralis infantilis (G 80)

- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60

DA

DA

 

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trapezom

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80) uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove

- specijalista fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje specijaliste neurologaije,
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

120

DA

DA

 

094

Sobna dizalica

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5) uz odgovarajuće stambeno komunalne uslove

- specijalista fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje specijaliste neurologaije,
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

120

DA

DA

 

095

Antidekubitus dušek

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- retkih bolesti
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80) uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove

- specijalista fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje specijaliste neurologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

60

NE

DA

Pomagalo se izdaje radi prevencije pojave dekubitusa.

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- specijalista hirurgije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

uzrast do 18 god.
8

uzrast preko 18 god.
36

NE

NE

 

135

Pojas za trbušnu kilu

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- specijalista hirurgije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

uzrast do 18 god.
8

uzrast preko 18 god.
36

NE

NE

 

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna

Osigurano lice kod koga postoji trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile

- specijalista ORL

Obrazac OPP

12

NE

DA

 

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile

- specijalista ORL

Obrazac OPP

6

NE

DA

 

098

Električni inhalator sa maskom

Osigurano lice
- uzrasta do 18 godina obolelo od trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%), odnosno trajne, teške astme (FEV1 < 60%);
- starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine;
uz obavezu prestanka pušenja i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

60
96

DA

NE

 

227

Inhalator, kompresorski

Osigurano lice obolelo od cistične fibroze (E84);
uz obavezu prestanka pušenja i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije ili specijalista interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

48
osim za crevo za inhalator, raspršivač, nastavak za usta, filter i silikonsku masku gde je rok trajanja 6 meseci.

DA

NE

Osigurano lice starije od 5 godina života uz inhalator ima pravo i na crevo za inhalator, raspršivač, nastavak za usta i filter.
Osigurano lice do 5 godine života uz inhalator ima pravo i na crevo za inhalator, raspršivač, nastavak za usta, filter i silikonsku masku za lice.

236

Hipertonični rastvor natrijum hlorida za inhalaciju

Osigurano lice obolelo od cistične fibroze (E84)

Izabrani lekar uz mišljenje subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice uzrasta do 5 godina života dobija do 365 ampula 3% NaCl za period od 12 meseci. Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Osigurano lice uzrasta preko 5 godina života dobija do 365 ampula 7% NaCl za period od 12 meseci.
Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Izabrani lekar uz mišljenje subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Obrazac 2

099

Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator)

Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) < 7,3 kPa (< 55 mm Hg) ili SaO2 < 88%
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz: znake plućne hipertenzije, periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca, policitemiju (hematokrit > 0,55). Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Za ostvarivanje prava na pomagalo neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata.

-subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije ili specijalista interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje jednog subspecijaliste pulmologije, odnosno specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.

Obrazac OPP

120
osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 12 meseci i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 60 meseci

DA

DA

Pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo. Zdravstvena ustanova određuje specijaliste koji vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika.

222

Portabilni - prenosni koncentrator kiseonika protoka do 3 l/min

Osigurano lice obolelo od arterijske plućne hipertenzije, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godina života i zaposleno lice, odnosno preduzetnik, kome je za samostalno obavljanje aktivnosti svakodnevnog života, pored koncentratora kiseonika protoka do 5 l/min, neophodno i korišćenje portabilnog-prenosnog koncentratora kiseonika

- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije ili specijalista interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje jednog subspecijaliste pulmologije, odnosno specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

Obrazac OPP

120

DA

DA

Pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo. Zdravstvena ustanova određuje specijaliste koji vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vode posebnu evidenciju o izdatim portabilnim - prenosnim koncentratorima kiseonika.

211

 

 

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima

 

 

Osigurano lice, čije zdravstveno stanje zbog hronične alveolarne hipoventilacije, zahteva dugotrajnu primenu mehaničke ventilacije u kućnim uslovima, obolelo od:
- OSA (opstruktivna sleep apnea)
- Malacije disajnih puteva;
- OHS (hipoventilacija gojaznih osoba);
- Bolesti skeleta (Kofoskolioza, Torakoplastika, Pieere-Robbin-ov sindrom);
- Restriktivne i opstruktivne bolesti (Hronične plućne bolesti prevremeno rođenih, BDP- bronhopulmonalna displazija, Hronična opstruktivna bolest pluća (na oksigenoterapiji koji je ne tolerišu sa porastom parcijalnog pritiska ugljen dioksida, u skladu sa vodičem Evropskog respiratornog društva), Cistična fibroza (za premošćavanje do transplantacije), Intersticijske bolesti pluća);
- Neuromuskulatorne bolesti (Dišenova mišićna distrofija,

Za adultne pacijente
- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije ili specijalista interne medicine u službi pulmologije, zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje specijaliste neurologije i mišljenje subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije, Instituta za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ili Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Odeljenja za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun,
- mišljenje stručne komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima,
- lekarska komisija,
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

120
osim za filter i masku za ventilator čiji je rok trajanja 12 meseci, bateriju 36 meseca i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati

 

 

Za adultne pacijente pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je dao mišljenje za propisivanje pomagala (Institutu za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ili Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Odeljenju za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun).
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), Sminalna mišićna atrofija SMA (tip 1, 2, 3), Kongenitalni miastenični sindromi, Miastenia gravis, CMD (kongenitalne mišićne distrofije) uključujući sindrom rigidne kičme, Kongenitalne miopatije, Polio i postpolio sekvele, Miotonične distrofije, Mitohonrijalne miopatije, Miotubularne miopatije);
- Hereditarne motorne i senzorne neuropatije (Charcoot-Marie-Tooth-ova bolest);
- Centralni alveolarni hipoventilacioni sindromi (Kongenitalni hipoventilacioni sindromi, ROH-HAD Sindrom brzog nastanka gojaznosti, Apnea prevremeno rođenih, Neurometabolički sindromi/Pompeova bolest, Arnold-Chiari malformacija, CSA - Centralna apnea u snu, Chain-Stokes respiracije,
- Ostala oboljenja centralnog nervnog sistema (Multipla skleroza demijelinizacioni sindromi, Traime centralnog nervnog sistema, Cerebrovaskularna oboljenja, Mijelomeningokele, Traume kičmene moždine, Tumori mozga)

Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života
- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja specijaliste pedijatrije - subspecijaliste pulmologije i specijaliste pedijatrije
- subspecijaliste dečije neurologije, odnosno subspecijaliste dečije neurologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

 

Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj je zaposlen specijalista pedijatrije- subspecijaliste pulmologije i specijalista pedijatrije- subspecijalista dečije neurologije, odnosno subspecijalista dečije neurologije koji je dao mišljenje za propisivanje pomagala.

Zdravstvena ustanova određuje specijalistu koji vrši kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vodi posebnu evidenciju o izdatim ventilatorima za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima.

 

 

 

 

 

215

 

 

Ventilator za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima - 24h

 

 

Osigurano lice, čije zdravstveno stanje zbog hronične alveolarne hipoventilacije, zahteva dugotrajnu primenu mehaničke ventilacije u kućnim uslovima, obolelo od:
- OSA (opstruktivna sleep apnea)
- Malacije disajnih puteva;
- OHS (hipoventilacija gojaznih osoba);
- Bolesti skeleta (Kofoskolioza, Torakoplastika, Pieere-Robbin-ov sindrom);
- Restriktivne i opstruktivne bolesti (Hronične plućne bolesti prevremeno rođenih, BDP- bronhopulmonalna displazija, Hronična opstruktivna bolest pluća (na oksigenoterapiji koji je ne tolerišu sa porastom parcijalnog pritiska ugljen dioksida, u skladu sa vodičem Evropskog respiratornog društva), Cistična fibroza (za premošćavanje do transplantacije), Intersticijske bolesti pluća);
- Neuromuskulatorne bolesti

Za adultne pacijente subspececijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije ili specijalista interne medicine u službi pulmologije zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite uz mišljenje specijaliste neurologije i mišljenje subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije Instituta za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ili Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Odeljenja za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun.
- mišljenje stručne komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

120
osim za filter i masku za ventilator čiji je rok trajanja 12 meseci, bateriju 36 meseca i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati

 

DA

 

NE

 

Za adultne pacijente pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je dao mišljenje za propisivanje pomagala (Institutu za plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica ili Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ili Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili Odeljenju za pulmologiju Kliničko-bolničkog centra Zemun).
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se isporučuje i izdaje pomagalo i vodi evidencija

(Dišenova mišićna distrofija, Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), Sminalna mišićna atrofija SMA (tip 1, 2, 3), Kongenitalni miastenični sindromi, Miastenia gravis, CMD (kongenitalne mišićne distrofije) uključujući sindrom rigidne kičme, Kongenitalne miopatije, Polio i postpolio sekvele, Miotonične distrofije, Mitohonrijalne miopatije, Miotubularne miopatije);
- Hereditarne motorne i senzorne neuropatije (Charcoot-Marie-Tooth-ova bolest);
- Centralni alveolarni hipoventilacioni sindromi (Kongenitalni hipoventilacioni sindromi, ROH-HAD Sindrom brzog nastanka gojaznosti, Apnea prevremeno rođenih, Neurometabolički sindromi/Pompeova bolest, Arnold-Chiari malformacija, CSA - Centralna apnea u snu, Chain-Stokes respiracije,
- Ostala oboljenja centralnog nervnog sistema (Multipla skleroza demijelinizacioni sindromi, Traime centralnog nervnog sistema, Cerebrovaskularna oboljenja, Mijelomeningokele, Traume kičmene moždine, Tumori mozga)

Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života
- subspecijalista pulmologije ili specijalista pneumoftiziologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja specijaliste pedijatrije
- subspecijaliste pulmologije i specijaliste pedijatrije-subspecijaliste dečije neurologije, odnosno subspecijaliste dečije neurologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
- mišljenje stručne komisije za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

 

Za osigurana lica uzrasta do 18 godina života pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj je zaposlen specijalista pedijatrije - subspecijaliste pulmologije i specijalista pedijatrije - subspecijalista dečije neurologije, odnosno subspecijalista dečije neurologije koji je dao mišljenje za propisivanje pomagala.

Zdravstvena ustanova određuje specijalistu koji vrši kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vodi posebnu evidenciju o izdatim ventilatorima za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima.

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom ili vetkolostomom.

Kod privremene ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu ili vetkolostomu, ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Za naredno propisivanje
- izabrani lekar

Obrazac 2

Kod stalne ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice ima pravo na 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), koje se izdaju za period od tri meseca.

Izuzetno, na osnovu mišljenja specijaliste hirurgije osigurano lice ima pravo na 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), koje se izdaju za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom ili vetkolostomom.

Kod privremene ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo na 30 samolepljivih jednodelnih kompleta (mesečno), koji se izdaju za period od tri meseca.

Za naredno propisivanje:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Kod stalne ileostome ili vetkolostome:
Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom.

Kod privremene kolostome
Za prvo propisivanje
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu kolostomu, ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo na 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), koje se izdaju za period od tri meseca.

Izuzetno, na osnovu mišljenja specijaliste hirurgije osigurano lice ima pravo na 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), koje se izdaju za period od tri meseca.

Za naredno propisivanje:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Kod stalne kolostome:
Za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom.

Kod privremene kolostome
Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo na 30 samolepljivih jednodelnih kompleta (mesečno), koji se izdaju za period od tri meseca.

Za naredno propisivanje:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Kod stalne kolostome:
Za prvo propisivanje:
/izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice koje ima izvedenu urostomu, ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo na 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), koje se izdaju za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja: izabrani lekar

Obrazac 2

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom urostomom.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo na 30 samolepljivih jednodelnih kompleta (mesečno), koji se izdaju za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja: izabrani lekar

Obrazac 2

141

Krema za negu stome

- iritirana koža oko ileo, vetkolo, kolo ili urostome

- izabrani lekar

Obrazac 2

-

NE

NE

Najviše četiri kreme za negu stome za godinu dana.

220

Sprej za negu stome

- iritirana koža oko ileo, vetkolo, kolo ili urostome

- izabrani lekar

Obrazac 2

-

NE

DA

Najviše četiri spreja za negu stome za godinu dana.

Pomagalo se obezbeđuje osiguranom licu umesto kreme za negu stome.

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge

- izabrani lekar

Obrazac 2

-

NE

NE

Najviše dve paste za ispune ožiljnih neravnina za godinu dana.

193

Silikonski upijajući flaster

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste dermatovenerologije u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice uzrasta do 5 godina ima pravo na 16 komada mesečno.
Osigurano lice uzrasta preko 5 do 10 godina ima pravo na 20 komada mesečno.
Osigurano lice uzrasta preko 10 do 16 godina ima pravo na 24 komada mesečno.
Osigurano lice uzrasta preko 16 godina ima pravo na 28 komada mesečno.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca

223

Tubularni elastični zavoj (Tubifast)

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste dermatovenerologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno do:
- tri komada crveni,
- tri komada zeleni,
- dva komada plavi i
- jedan komad žuti.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca

224

Elastični pamučni zavoj (Hartmann)

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste dermatovenerologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno do:
- 80 komada 4cm x 4m,
- 80 komada 6cm x 4m,
- 80 komada 8cm x 4m,
- 80 komada 10cm x 4m i
- 80 komada 12cm x 4m.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93)

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste hirurgije

Obrazac 2

12 meseci

NE

NE

 

101

Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može hirurški rešiti

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste urologije

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera.

Osigurano lice dobija za period od 3 meseca 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)

Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste urologije

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera.

Osigurano lice dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 120 lumbrifikovanih urin katetera.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice muškog pola sa inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste urologije

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom.

Pomagalo se izdaje za period od 3 meseca.

102

Pelene

Osigurano lice sa smetnjama u razvoju bez obzira na godine života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

 

NE

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pelene ukoliko ne ostvaruje pravo na urin kateter, odnosno urinarni kondom.

Osigurano lice dobija mesečno do 90 kom. pelena.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice uzrasta od 3 do 18 godina života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

 

 

Osigurano lice starije od 18 godina života sa paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

 

 

 

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

237

Pelene - gaćice

Osigurano lice sa smetnjama u razvoju bez obzira na godine života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

 

NE

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pelene - gaćice ukoliko ne ostvaruje pravo na urin kateter, odnosno urinarni kondom, odnosno pelene.

Osigurano lice dobija mesečno do 60 kom. pelena - gaćica.

Ukoliko se pelene - gaćice koriste u kombinaciji sa pelenama, ukupna odobrena količina oba pomagala ne može biti veća od količine propisane za pelene - gaćice.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice uzrasta od 3 do 18 godina života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice starije od 18 godina života sa paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

 

 

Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

 

 

 

 

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

212

Ulošci za inkontinenciju

Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice ostvaruje pravo na uloške za inkontinenciju ukoliko ne ostvaruje pravo na urin kateter, odnosno urinarni kondom.

Osigurano lice dobija mesečno do 90 kom.

Ukoliko se ulošci za inkontinenciju koriste u kombinaciji sa pelenama, odnosno pelenama - gaćicama, ukupna odobrena količina oba pomagala ne može biti veća od količine propisane za pelene, odnosno pelene - gaćice.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice uzrasta od 3 do 18 godina života, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije i specijaliste urologije
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice starije od 18 godina života sa paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

Osigurano lice obolelo od retke bolesti, koje ima trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste neurologije, specijaliste fizikalne medicine i specijaliste urologije,
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

214

Hipodermalna igla

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2 u količini do 400 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste dermatovenerologije u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno do 400 komada.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

146

Pen špric

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine

Obrazac OPP

-

NE

NE

 

147

Igle za pen špric

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom.

- izabrani lekar

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno od 30 do 150 kom., prema broju propisanih dnevnih doza insulina.

Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus koje koristi insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom.

Osigurano lice dobija mesečno 30 kom. ako je na 1 i 2 doze, odnosno 60 kom. ako je na 3,4 i više doza.

Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Osigurano lice dobija mesečno do 30 komada.

Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Osigurano lice do 18 godina života sa nedostatkom hormona rasta.

148

Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života obolelo od D. Mellitus

- izabrani lekar

Obrazac 2

-

NE

NE

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života dobija 50 komada za period od 3 meseca, nezavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina.

Osigurano lice starije od 18 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 ili više dnevnih doza insulina) ili na terapiji insulinskom pumpom.

Osigurano lice starije od 18 godina života dobija 50 komada za period od 6 meseci.

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
-
koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom nezavisno od godina života i broja dnevnih doza insulina;
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina;
- osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

 

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

216

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
- koje se leči insulinom ili je na terapiji insulinskom pumpom nezavisno od godina života i broja dnevnih doza insulina;
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina;
- osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

 

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac 2

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno 100 test traka i do 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar), ako je terapiji do 4 doze insulina dnevno, odnosno ako je na terapiji 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi 150 traka i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar).
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija mesečno 50 test traka.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Trudnice na insulinskoj terapiji.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija mesečno 150 test traka i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar).
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija 100 traka za period od 3 meseca, ako je na terapiji do 4 doze insulina dnevno, odnosno 150 traka mesečno ako je na 4 i više doza insulina ili na insulinskoj pumpi.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta preko 18 godina života koje je bez insulinske terapije

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija 50 traka za period od 6 meseci.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

217

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) za merenje nivoa šećera u krvi sa govornim softverom

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta do 18 godina života

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice dobija mesečno 100 test traka i do 100 lanceta ili do 20 umetaka za automatsku lancetu (lancetar), ako je terapiji do 4 doze insulina dnevno, odnosno ako je na terapiji 4 i više doza insulina dnevno ili na insulinskoj pumpi 150 traka i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar).
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje je bez insulinske terapije (retke forme Moddy ili tip II).

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija mesečno 50 test traka.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Trudnice na insulinskoj terapiji.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija mesečno 150 test traka i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar).
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom uzrasta preko 18 godina života.

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija 100 traka za period od 3 meseca, ako je na terapiji do 4 doze insulina dnevno, odnosno 150 traka mesečno ako je na 4 i više doza insulina ili na insulinskoj pumpi.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

Slepo ili slabovido osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta preko 18 godina života koje je bez insulinske terapije

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

Osigurano lice dobija 50 traka za period od 6 meseci.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
-izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije ili specijaliste interne medicine.

Obrazac 2

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (četiri i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

Za prvo propisivanje:
- specijalista interne medicine
- endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice), uz propisanu medicinsku dokumentaciju
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za osigurano lice do 18 godina života), uz propisanu medicinsku dokumentaciju
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je tarapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije.

Obrazac OPP

-

DA

NE

Pomagalo prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo.
Zdravstvena ustanova određuje specijaliste koji vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala i vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim portabilnim insulinskim pumpama.
Osigurano lice kome je pravo na pomagalo priznato do 18 godine života, posle navršene 18 godine života pribavlja mišljenje stručne komisije o neophodnosti nastavka primene ovog vida insulinske terapije samo u slučaju kada je ranije dodeljeno pomagalo neupotrebljivo.

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog ntenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (četiri i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije.

 

 

Osigurano lice ženskog pola, obolelo od D. Mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom, koje ima lošu glikoregulaciju uz dva priložena nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) koji mora biti veći ili jednak 7%, u prekoncepcijskom periodu, dok se trudnoća ne ostvari, i za vreme trudnoće, uz priložen nalaz spec. ginekologije, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije

Za propisivanje novog pomagala, uz dokaz da ranije dodeljeno pomagalo nije upotrebljivo:
- specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice);
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za osigurano lice do 18 godina)
- mišljenje stručne komisije o neophodnosti nastavka primene ovog vida insulinske terapije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

 

 

Osigurano lice do 18 god. života na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina (Hb A1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko- tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

Osigurano lice koje koristi spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

Za prvo propisivanje:
- specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za osigurano lice do 18 godina života)
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Osigurano lice ima pravo na:
- katetere i špriceve po 10 kom. mesečno, odnosno
- rezervoar od 4 do 10 kom. mesečno.
Pomagalo se izdaje za period od šest meseci.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste interne medicine - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za osigurano lice do 18 godina)

Obrazac 2

233

Spoljna portabilna insulinska pumpa bez mogućnosti direktne komunikacije sa senzorom za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

(brisano)

232

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu bez mogućnosti direktne komunikacije sa senzorom za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

(brisano)

228

Aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života koje se leči injekcijama insulina, sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju)

Za prvo propisivanje:
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa;
- lekarska komisija;
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

12

DA

NE

Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo, određuje specijaliste koji vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije - endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa,
- lekarska komisija;
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

229

Transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, koje je na terapiji insulinskom pumpom

Za prvo propisivanje:
- specijalista redijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

-

DA

NE

Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo, određuje specijaliste koji vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I, starije od 18 godina života, koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Za prvo propisivanje:
- specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa;
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste interne medicine - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, na terapiji insulinskom pumpom.

Za prvo propisivanje:
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

 

 

 

 

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac OPP

230

Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju)

Za prvo propisivanje:
- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

-

NE

NE

Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa u kojoj je zaposlen specijalista koji je propisao pomagalo, određuje specijaliste koji vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.
Osigurano lice prema roku trajanja senzora dobija do 52 senzora za 12 meseci.
Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac OPP

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I starije od 18 godina života, koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za prvo propisivanje:
- specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale.

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:
- izabrani lekar

Obrazac OPP