Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

("Sl. glasnik RS", br. 47/2023 i 116/2023)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, odnosno rešenja iz Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/21, 129/21, 138/22 i 92/23 - u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1) način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura;

2) način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura;

3) način primene standarda elektronskog fakturisanja;

4) minimalni sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem, slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura i forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura (u daljem tekstu: elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi);

5) način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura;

6) postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura;

7) korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura;

8) način postupanja Centralnog informacionog posrednika;

9) sadržina liste korisnika sistema elektronskih faktura, uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, kao i način i postupak brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

II NAČIN I POSTUPAK REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i drugo fizičko lice koje ima obavezu, odnosno koje se opredelilo da koristi sistem elektronskih faktura u skladu sa Zakonom registruje se za pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: subjekt registracije).

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: registrovanje) vrši se preko odgovarajućeg veb interfejsa (u daljem tekstu: interfejs za registrovanje), koji je sastavni deo sistema elektronskih faktura.

Registrovanje je moguće samo za subjekte registracije koji poseduju poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) u skladu sa zakonom.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta registracije, poreski punomoćnik stranog lica subjekta registracije određen u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22 - u daljem tekstu: ZPDV), odnosno subjekt registracije lično u slučaju kada je subjekt registracije preduzetnik i drugo fizičko lice.

Član 3

Identitet fizičkog lica koje koristi interfejs za registrovanje utvrđuje se putem Portala za elektronsku identifikaciju uz primenu šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Provera PIB-a vrši se na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, a provera statusa zakonskog zastupnika subjekta registracije na osnovu podataka iz odgovarajućeg registra koji sadrži podatke o zakonskim zastupnicima određenog tipa subjekta registracije.

Član 4

U interfejs za registrovanje unose se osnovni identifikacioni podaci o subjektu registracije, i to:

1) tip subjekta registracije;

2) identifikacioni broj subjekta registracije.

Unos podatka o tipu subjekta registracije iz stava 1. tačka 1) ovog člana vrši se odabirom jednog od ponuđenih tipova iz padajuće liste tipova subjekata registracije, i to:

1) privredno društvo;

2) preduzetnik;

3) udruženje;

4) stečajna masa;

5) fondacija/zadužbina;

6) sportsko udruženje;

7) komora;

8) korisnik javnih sredstava;

9) drugo.

Identifikacioni broj subjekta registracije iz stava 1. tačka 2) ovog člana je broj koji odgovara određenom tipu subjekta registracije, i to:

1) matični broj privrednog subjekta upisan u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za odabrano privredno društvo, preduzetnika, udruženje, stečajnu masu, fondaciju/zadužbinu, sportsko udruženje ili komoru;

2) PIB za odabran tip subjekta registracije "drugo";

3) jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS) za odabranog korisnika javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Član 5

Lice koje postane subjekt javnog sektora, odnosno subjekt privatnog sektora registruje se po automatizmu, ukoliko se pre automatske registracije nije registrovalo u sistem elektronskih faktura.

Član 6

Subjekt registracije postaje korisnik sistema elektronskih faktura danom registracije.

III NAČIN PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 7

Korisnik sistema elektronskih faktura može da pristupi i koristi sistem elektronskih faktura neposredno, odnosno preko informacionog posrednika u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 8

Ako se korisnik sistema elektronskih faktura opredeli za neposredno pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura, korisnik sistema elektronskih faktura može:

1) kreirati podatke za autentikaciju pristupa i korišćenja putem aplikativnog interfejsa;

2) odrediti ovlašćena lica za pristup i korišćenje putem korisničkog interfejsa.

Za korisnika sistema elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana omogućena su dva tehnička rešenja za pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura, i to:

1) putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje elektronskih faktura i/ili prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura i elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u ime korisnika sistema elektronskih faktura u okviru svojih ovlašćenja;

2) putem aplikativnog interfejsa (eng. API - Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom korisnika sistema elektronskih faktura i vršenje radnji navedenih u tački 1) ovog stava.

Član 9

Ako se korisnik sistema elektronskih faktura opredeli za pristupanje i korišćenje sistema elektronskih faktura preko informacionog posrednika, korisnik sistema elektronskih faktura preko odgovarajuće opcije korisničkog interfejsa:

1) vrši odabir informacionog posrednika iz padajuće liste informacionih posrednika, sa kojim je prethodno zaključio ugovor u skladu sa Zakonom;

2) opredeljuje se da li će izdate i primljene elektronske fakture čuvati u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu elektronskih faktura, ako je korisnik sistema elektronskih faktura subjekt privatnog sektora.

Informacioni posrednik iz stava 1. ovog člana prihvata odabir korisnika sistema elektronskih faktura i korisniku sistema elektronskih faktura omogućava da korišćenjem njegovog tehničkog rešenja pristupi i koristi sistem elektronskih faktura.

Korisnik sistema elektronskih faktura ne može istovremeno imati više od jednog informacionog posrednika.

Korisnik sistema elektronskih faktura iz stava 1. ovog člana može da promeni opredeljenje u vezi sa pristupanjem i korišćenjem sistema elektronskih faktura i da se opredeli za neposredan pristup i korišćenje sistema elektronskih faktura.

Korisnik sistema elektronskih faktura iz stava 2. ovog člana može vršiti uvid u izdate i primljene elektronske fakture i neposrednim pristupom sistemu.

IV NAČIN PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA

Član 10

Srpski standard elektronskog fakturisanja (SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020) u smislu člana 6. stav 1. Zakona zasnovan je na evropskom standardu elektronskog fakturisanja (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020) koji je harmonizovan sa Direktivom Evropske unije br. 2014/55/EU od 16. aprila 2014. godine o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama i podrazumeva format faktura zasnovan na UBL (eng. UBL - Universal Business Language) strukturi, a utvrđen od strane Instituta za standardizaciju Srbije.

Evropski standard elektronskog fakturisanja utvrđuje Evropski komitet za standardizaciju na zahtev Evropske komisije.

U smislu propisa o elektronskom fakturisanju primenjuje se srpski standard elektronskog fakturisanja iz stava 1. ovog člana.

U slučaju izmene srpskog standarda elektronskog fakturisanja iz stava 1. ovog člana, datum početka primene izmene ovog standarda za svrhu primene propisa o elektronskom fakturisanju utvrđuje se ovim pravilnikom.

V ELEMENTI ELEKTRONSKE FAKTURE I PRILOZI ELEKTRONSKOJ FAKTURI

Član 11

Sistem elektronskih faktura procesuira elektronsku fakturu, i to:

1) fakturu;

2) avansnu fakturu;

3) dokument o povećanju;

4) dokument o smanjenju.

Fakturom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se faktura koja se izdaje:

1) po osnovu izvršenog prometa dobara, odnosno usluga;

2) za usluge iz člana 16. tačka 2a) ZPDV pre prijema avansa i izvršenog prometa, odnosno posle prijema avansa, a pre izvršenog prometa;

3) zahtev za isplatu ka subjektu javnog sektora iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 4) Zakona;

4) drugi zahtev za isplatu, nezavisno od toga da li po osnovu zahteva za isplatu postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa Zakonom ili ova obaveza Zakonom nije propisana.

Zahtevom za isplatu iz stava 2. tačka 3) ovog člana smatra se zahtev za isplatu na osnovu kojeg dolazi do prenosa novčanih sredstava podnosiocu zahteva, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi (npr. zahtev za isplatu naknade štete, ugovorne kazne, sredstava obezbeđenja, kamate za neblagovremeno plaćanje, prenos višenamenskih vrednosnih vaučera i dr.).

Avansnom fakturom, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara, odnosno usluga.

Avansom u smislu stava 4. ovog člana ne smatraju se novčana sredstva primljena na dan izvršenog prometa, odnosno posle izvršenog prometa.

Dokumentom o povećanju, u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana, smatra se dokument koji se izdaje po osnovu povećanja naknade, odnosno osnovice za obračunavanje PDV (u daljem tekstu: osnovica) za izvršeni promet dobara, odnosno usluga u skladu sa ZPDV.

Dokumentom o smanjenju, u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana, smatra se dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja naknade, odnosno osnovice za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, uključujući i dokument koji se izdaje po osnovu smanjenja avansa, u skladu sa ZPDV.

Član 12

Sistem elektronskih faktura procesuira elektronsku fakturu koja minimalno sadrži:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca, kao i JBKJS izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

2) naziv, adresu i PIB primaoca, kao i JBKJS primaoca ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;

4) poresku kategoriju;

5) datum avansne uplate, ukoliko se radi o avansnoj fakturi, odnosno datum prometa dobara, odnosno usluga, ukoliko se radi o elektronskoj fakturi za izvršeni promet dobara, odnosno usluga;

6) dan nastanka poreske obaveze u skladu sa ZPDV;

7) šifru, odnosno naziv dobra ili usluge, količinu i jedinicu mere za isporučena dobra ili obim pruženih usluga za svaku stavku elektronske fakture, odnosno opis zahteva za isplatu;

8) jediničnu cenu dobra, odnosno usluge;

9) iznos osnovice;

10) poresku stopu PDV;

11) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

12) iznos avansne uplate i osnov za avansnu uplatu, ukoliko se radi o avansnoj fakturi;

13) iznos naknade u slučaju kada se ne obračunava PDV;

14) ukupan iznos;

15) napomenu o odredbi ZPDV na osnovu koje nije obračunat PDV koja se označava šifrom za primenu poreske kategorije i broj odluke, odnosno potvrde nadležnog organa ako se na osnovu odluke, odnosno potvrde ostvaruje poresko oslobođenje;

16) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate;

17) broj dokumenta koji prethodi izdavanju elektronske fakture (okvirni sporazum, ugovor, narudžbenica, ponuda i dr.), u slučaju kada se elektronska faktura izdaje subjektu javnog sektora.

Elektronska faktura za izvršeni promet dobara, odnosno usluga, za koji je u potpunosti ili delimično izvršeno avansno plaćanje, sadrži i redni broj i datum avansne fakture, kao i podatke o iznosu za koji se po osnovu avansa umanjuje iznos naknade, osnovice i PDV za izvršeni promet dobara, odnosno usluga.

Podatak o jediničnoj ceni dobra, odnosno usluge u stavkama elektronske fakture može biti iskazan sa više od dve decimale, dok podaci o ostalim iznosima mogu biti iskazani sa najviše dve decimale.

Podaci iz stava 3. ovog člana iskazuju se u dinarima, osim u slučaju kada se naplata vrši u stranoj valuti kada se podaci iskazuju u valuti u kojoj se vrši naplata.

Ako se naplata vrši u stranoj valuti, podaci o ukupnom iznosu naknade (za transakciju za koju ne postoji obaveza obračunavanja PDV), osnovice i PDV iskazuju se i u dinarima.

Član 13

Poreske kategorije iz člana 12. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika u elektronskoj fakturi označavaju se slovnim oznakama kojima se određuje PDV tretman transakcije, odnosno čijom se upotrebom omogućava tačno iskazivanje ukupnog iznosa transakcije za koju se izdaje elektronska faktura.

Slovne oznake poreskih kategorija iz stava 1. ovog člana su:

1) S - Standardno obračunavanje PDV;

2) AE - Obrnuto obračunavanje PDV;

3) Z - Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

4) E - Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

5) R - Izuzimanje od PDV;

6) O - Nije predmet oporezivanja PDV;

7) OE - Nije predmet oporezivanja PDV 2;

8) SS - Posebni postupci oporezivanja;

9) N - Anuliranje.

Ako se izdaje elektronska faktura sa poreskom kategorijom koja je označena slovnom oznakom iz stava 2. tačka 1) ovog člana, izdavalac elektronske fakture unosi podatak o poreskoj stopi PDV, a ako se izdaje sa poreskim kategorijama koje su označene slovnim oznakama iz stava 2. tač. 2)-9) ovog člana, izdavalac elektronske fakture unosi podatak o šifri za primenu poreske kategorije određenoj internom tehničkom uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

U elektronskoj fakturi mogu da se iskažu podaci o transakcijama koje imaju različite poreske kategorije, a u okviru jedne poreske kategorije podaci o transakcijama koje imaju najviše jednu šifru iz člana 12. stav 1. tačka 15) ovog pravilnika.

Član 14

Ukoliko elektronska faktura predstavlja dokument o povećanju, odnosno smanjenju, kao tip dokumenta koji se nužno vezuje za jednu ili više drugih elektronskih faktura, drugih računa, odnosno jedne avansne fakture ili jednog avansnog računa, ta elektronska faktura naročito sadrži:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca, kao i JBKJS izdavaoca ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

2) naziv, adresu i PIB primaoca, kao i JBKJS primaoca ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) redni broj i datum dokumenta o povećanju, odnosno smanjenju;

4) iznosu povećanja (naknada, osnovica i PDV), odnosno smanjenja (naknada, osnovica, avans i PDV);

5) broj elektronske fakture ili drugog računa, odnosno datum početka i datum završetka vremenskog perioda u kojem su izdate elektronske fakture, odnosno drugi računi, u slučaju da se izmena vrši za sve elektronske fakture, odnosno druge račune izdate jednom primaocu u tom vremenskom periodu;

6) broj avansne fakture, odnosno drugog avansnog računa u slučaju smanjenja avansa.

Podaci o naknadi, osnovici, avansu i PDV iskazuju se u zavisnosti od vrste transakcije.

Član 15

Pored podataka iz čl. 12. i 14. ovog pravilnika, elektronska faktura može da sadrži i druge podatke u skladu sa ZPDV, odnosno drugim propisima kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, kao i druge podatke koji su od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane.

Uz elektronsku fakturu može se priložiti dokumentacija koja je od značaja za izdavaoca, primaoca ili druge zainteresovane strane (npr. privremene situacije, specifikacije, obračuni).

Član 16

Elektronsku fakturu koja je primljena preko sistema elektronskih faktura izdavalac može da stornira.

VI NAČIN I POSTUPAK ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 17

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura vrši poreski dužnik u skladu sa ZPDV (u daljem tekstu: poreski dužnik) po osnovu nastanka, odnosno korekcije poreske obaveze u skladu sa ZPDV, i to:

1) obveznik PDV;

2) lice koje nije obveznik PDV, a koje je subjekt javnog sektora ili dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronsko evidentiranje obračuna PDV ne vrši se za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za koji je izdata elektronska faktura u skladu sa Zakonom u kojoj je iskazan obračunati PDV;

2) promet dobara i usluga na malo, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija u kojem je iskazan obračunati PDV;

3) uvoz dobara.

Član 18

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV vrši se zbirno, odnosno pojedinačno za poreski period u roku od deset dana po isteku poreskog perioda, unosom određenih podataka u odgovarajući interfejs sistema elektronskih faktura, i to:

1) Zbirna evidencija PDV;

2) Pojedinačna evidencija PDV.

Podaci u Zbirnoj evidenciji PDV i Pojedinačnoj evidenciji PDV iskazuju se u dinarima, sa najviše dve decimale.

Član 19

Zbirna evidencija PDV sadrži podatke o:

1) broju, statusu i datumu evidentiranja;

2) godini, poreskom periodu (mesec ili kvartal) i periodu (konkretan mesec ili kvartal);

3) prometu uz naknadu po stopi od 20% (osnovica, obračunati PDV i ukupan iznos);

4) prometu uz naknadu po stopi od 10% (osnovica, obračunati PDV i ukupan iznos);

5) avansu za promet po stopi od 20% (iznos avansne uplate i obračunati PDV);

6) avansu za promet po stopi od 10% (iznos avansne uplate i obračunati PDV);

7) prometu bez naknade po stopi od 20% (osnovica i obračunati PDV);

8) prometu bez naknade po stopi od 10% (osnovica i obračunati PDV);

9) povećanju PDV (iznos za koji je povećan PDV po osnovu prometa i avansa iz prethodnih poreskih perioda i poreskog perioda za koji se sačinjava Zbirna evidencija PDV);

10) smanjenju PDV (iznos za koji je smanjen PDV po osnovu prometa i avansa iz prethodnih poreskih perioda i poreskog perioda za koji se sačinjava Zbirna evidencija PDV).

Podaci iz stava 1. tač. 3)-10) ovog člana iskazuju se zbirno za sve promete i druge transakcije u poreskom periodu, osim za one za koje je, u skladu sa Zakonom, propisana obaveza pojedinačnog elektronskog evidentiranja PDV.

Član 20

Pojedinačna evidencija PDV sadrži podatke o:

1) broju, statusu i datumu evidentiranja;

2) godini, poreskom periodu (mesec ili kvartal) i periodu (konkretan mesec ili kvartal);

3) prometu (nabavka, odnosno isporuka);

4) identifikatoru lica koje vrši promet/lica kojem se vrši promet (PIB/PIB i JBKJS/Poreski broj stranog lica);

5) tipu i broju dokumenta (faktura, dokument o smanjenju, dokument o povećanju, avansna faktura, interni račun za promet stranog lica, odnosno drugi interni račun);

6) osnovu za avansno plaćanje;

7) povezanim avansnim fakturama;

8) datumu naplate/plaćanja avansa;

9) prometu po stopi od 20% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);

10) prometu po stopi od 10% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);

11) ukupno obračunatom PDV;

12) ukupnom iznosu naknade/vrednosti.

Podaci iz stava 1. tač. 9)-12) ovog člana iskazuju se po svakom dokumentu iz stava 1. tačka 5) ovog člana, koji može da sadrži jednu ili više stavki.

Dokumenti iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se odnose na:

1) isporuke su: faktura (za promet dobara, odnosno usluga), dokument o smanjenju, dokument o povećanju i avansna faktura;

2) nabavke su: interni račun za promet stranog lica (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans) i drugi interni račun (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans), sačinjeni u skladu sa propisima kojima se uređuje PDV.

Član 21

Ako elektronska faktura iz člana 11. stav 1. tač. 1)-3) ovog pravilnika nije izdata u roku od deset dana po isteku poreskog perioda za koji je nastala poreska obaveza u skladu sa ZPDV, u Pojedinačnoj evidenciji PDV za taj poreski period vrši se evidentiranje obračunatog PDV, kao tip dokumenta navodi se tip dokumenta koji je trebalo da bude izdat, a kao broj dokumenta navodi se "0" (nula).

Ako je posle isteka roka iz stava 1. ovog člana izdata elektronska faktura iz stava 1. ovog člana ili je došlo do druge promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV za određeni poreski period, u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura ili poreski period za koji je izvršeno elektronsko evidentiranje obračuna PDV, koriguje se elektronsko evidentiranje obračuna PDV.

Korigovanje elektronskog evidentiranja obračuna PDV iz stava 2. ovog člana vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je izdata elektronska faktura ili je došlo do druge promene tako što se iznos PDV iz stava 1. ovog člana evidentira u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Član 22

Ako je dokument o smanjenju (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat obvezniku PDV, obveznik PDV - izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem poseduje obaveštenje obveznika PDV - primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana ne izdaje se preko sistema elektronskih faktura.

Ako je dokument o smanjenju (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat licu koje nije obveznik PDV, obveznik PDV - izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem je primalac potvrdio dokument o smanjenju, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Dokument o smanjenju iz stava 3. ovog člana može biti potvrđen na samom dokumentu o smanjenju ili posebnim dokumentom koji je poslat elektronskim putem ili na drugi način.

Potvrđivanje dokumenta o smanjenju iz stava 4. ovog člana ne vrši se preko sistema elektronskih faktura, osim ako je dokument o smanjenju izdat licu koje nije obveznik PDV preko sistema elektronskih faktura, kada se prihvatanjem dokumenta o smanjenju smatra da je taj dokument potvrđen.

Član 23

Odredbe člana 22. ovog pravilnika shodno se primenjuju kod storniranja elektronske fakture iz člana 11. stav 1. tač. 1)-3) ovog pravilnika i drugih istovrsnih dokumenata koji se ne smatraju elektronskom fakturom.

Član 24

Ako je izvršeno elektronsko evidentiranje PDV za nabavke, nezavisno od toga da li je sačinjen i dokument koji se odnosi na nabavku u skladu sa ovim pravilnikom, u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem su ispunjeni uslovi da poreski dužnik - primalac dobara, odnosno usluga smanji obračunati PDV u skladu sa ZPDV, evidentira se iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Član 25

Ako je naplaćen avans za promet dobara, odnosno usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, podaci o PDV evidentiraju se tako što se za poreski period u kojem je avans naplaćen evidentira iznos PDV po osnovu naplate avansa, a za poreski period u kojem je promet izvršen, uključujući i poreski period u kojem je primljen avans, iznos razlike između iznosa PDV za promet dobara, odnosno usluga i iznosa PDV po osnovu naplate avansa.

Ako je plaćen avans za promet dobara, odnosno usluga za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga, podaci o PDV evidentiraju se tako što se za poreski period u kojem je avans plaćen evidentira iznos PDV po osnovu uplate avansa, a za poreski period u kojem je promet izvršen, uključujući i poreski period u kojem je plaćen avans, iznos razlike između iznosa PDV za promet dobara, odnosno usluga i iznosa PDV po osnovu plaćanja avansa.

Član 26

Ako je elektronsko evidentiranje obračuna PDV izvršeno na osnovu procene osnovice u skladu sa ZPDV, posle čega je došlo do izmene osnovice i iznosa PDV:

1) povećanje PDV evidentira se u Pojedinačnoj evidenciji PDV na osnovu odgovarajućeg dokumenta o nabavci u skladu sa ovim pravilnikom;

2) smanjenje PDV evidentira se u Zbirnoj evidenciji PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Član 27

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV za usluge iz člana 16. tačka 2a) ZPDV vrši se uz primenu pravila koja se odnose na nastanak poreske obaveze propisanih ZPDV.

Član 28

Zbirna evidencija PDV, odnosno Pojedinačna evidencija PDV mogu biti u statusu: evidentirano, korigovano i poništeno.

Zbirnoj evidenciji PDV, odnosno Pojedinačnoj evidenciji PDV dodeljuje se status: evidentirano po izvršenom elektronskom evidentiranju obračuna PDV, odnosno status: korigovano ako je korisnik sistema elektronskih faktura korigovao iskazane podatke.

Ako korisnik sistema elektronskih faktura nije trebalo da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, Zbirna evidencija PDV, odnosno Pojedinačna evidencija PDV može da se poništi.

U slučaju iz stava 3. ovog člana Zbirnoj evidenciji PDV, odnosno Pojedinačnoj evidenciji PDV dodeljuje se status: poništeno.

VII POSTUPANJE U SLUČAJU NASTUPANJA PRIVREMENOG PREKIDA U RADU SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 29

Sistem elektronskih faktura dostupan je korisnicima sistema elektronskih faktura svakog dana, osim u periodu redovnog održavanja koji traje od 01.00 do 06.00 časova.

U slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura, Centralni informacioni posrednik obaveštava korisnike sistema elektronskih faktura o privremenom prekidu u radu putem portala sistema elektronskih faktura.

Po ponovnom uspostavljanju rada sistema elektronskih faktura, Centralni informacioni posrednik obaveštava korisnike sistema elektronskih faktura o ponovnom uspostavljanju rada putem portala sistema elektronskih faktura.

Ako nastupi privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

U slučaju da privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura iz stava 2. ovog člana nastupi poslednjeg dana roka za prihvatanje ili odbijanje elektronske fakture, usled čega je elektronskoj fakturi izdatoj subjektu javnog sektora, suprotno njegovoj nameri, dodeljen status: prihvaćena, subjekt javnog sektora obaveštava Centralnog informacionog posrednika da elektronska faktura treba da ima status: odbijena.

Obaveštenje iz stava 5. ovog člana dostavlja se elektronskim putem i sadrži:

1) naziv i PIB, kao i JBKJS subjekta javnog sektora, ukoliko subjekt javnog sektora poseduje JBKJS;

2) jedinstveni identifikator elektronske fakture čija se promena statusa zahteva;

3) kontakt podatke zakonskog ili drugog zastupnika subjekta javnog sektora.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 6. ovog člana, Centralni informacioni posrednik menja status elektronskoj fakturi u status: odbijena.

Ako privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura iz stava 2. ovog člana nastupi poslednjeg dana roka za predaju poreske prijave propisanog ZPDV, usled čega korisnik sistema elektronskih faktura bude onemogućen da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV, korisnik sistema elektronskih faktura vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV po ponovnom uspostavljanju rada sistema elektronskih faktura, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

VIII KORIŠĆENJE PODATAKA IZ SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 30

Državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomne pokrajine, organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ), kao i subjektima javnog sektora koji su ugovorne strane u okvirnim sporazumima u smislu člana 5. stav 3. Zakona, biće dostavljeni podaci iz sistema elektronskih faktura samo ako su im ti podaci neophodni za vršenje poslova iz svoje nadležnosti, a te podatke mogu obrađivati isključivo u svrhe nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i to samo u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Pristup podacima iz sistema elektronskih faktura vrši se u skladu sa odredbama i procedurama predviđenim propisima kojima se uređuje obavljanje poslova uprave organa kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

IX NAČIN POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA

Član 31

Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovoran je za njegovo funkcionisanje.

Centralni informacioni posrednik:

1) uspostavlja odgovarajuću organizaciju poslova i radnih zadataka;

2) imenuje administratore sistema elektronskih faktura;

3) uspostavlja mehanizme za autentikaciju i autorizovani pristup sistemu elektronskih faktura, u skladu sa propisima kojima se uređuju informaciona bezbednost i elektronska identifikacija i zaštita podataka o ličnosti;

4) ažurno upravlja pravima pristupa infrastrukturi i softverskim rešenjima koje uspostavlja i koje koristi;

5) preduzima druge mere u cilju razvoja i ispravnog funkcionisanja sistema elektronskih faktura u skladu sa potrebama.

Član 32

Korisnik sistema elektronskih faktura kod kojeg je došlo do promene koja ima uticaj na korišćenje sistema elektronskih faktura od strane tog korisnika sistema elektronskih faktura obaveštava centralnog informacionog posrednika o nastaloj promeni.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se elektronskim putem.

Centralni informacioni posrednik, u zavisnosti od nastale promene, preduzima radnje koje obezbeđuju funkcionisanje sistema elektronskih faktura.

Član 33

Centralni informacioni posrednik vodi Registar informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Registar informacionih posrednika iz stava 1. ovog člana je javna evidencija informacionih posrednika.

Registar informacionih posrednika iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv informacionog posrednika;

2) PIB informacionog posrednika;

3) matični broj informacionog posrednika;

4) adresu sedišta informacionog posrednika;

5) ime i prezime lica kojem je informacioni posrednik dodelio pristup sistemu elektronskih faktura;

6) broj i datum rešenja kojim se odobrava obavljanje poslova informacionog posrednika;

7) broj i datum rešenja kojim se opoziva odobrenje za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Ako se nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva finansija promene podaci koji se vode u registru iz stava 2. ovog člana, informacioni posrednik obaveštava Centralnog informacionog posrednika o nastalim promenama u elektronskom obliku.

U slučaju da se promena podataka koji se vode u registru iz stava 2. ovog člana odnosi na promenu lica koja su informacionom posredniku poverila poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem, odnosno čuvanjem elektronskih faktura, informacioni posrednik o sopstvenom trošku preduzima odgovarajuće mere radi obezbeđenja prenosa podataka lica koja su informacionom posredniku poverila poslove u vezi sa izdavanjem, slanjem, primanjem, odnosno čuvanjem elektronskih faktura.

Član 34

Centralni informacioni posrednik registrovanom informacionom posredniku dostavlja tehničko uputstvo za povezivanje sistema informacionog posrednika sa sistemom elektronskih faktura i tehničke parametre koji su specifični za konkretnog informacionog posrednika, kao što su podaci za autentikaciju i drugi pristupni parametri.

IXa LISTA KORISNIKA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I BRISANJE SA LISTE KORISNIKA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 34a

Lista korisnika sistema elektronskih faktura sadrži podatke o:

1) PIB-u korisnika sistema elektronskih faktura;

2) JBKJS-u korisnika javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) datumu registracije;

4) datumu brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, ukoliko je korisnik sistema elektronskih faktura izbrisan sa te liste.

Član 34b

Korisnik sistema elektronskih faktura može biti izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa te liste.

Smatra se da su uslovi iz stava 1. ovog člana ispunjeni ako je za određenog korisnika sistema elektronskih faktura prestala obaveza korišćenja sistema elektronskih faktura u skladu sa Zakonom (npr. brisanje iz registra privrednih subjekata, istek roka iz člana 5. stav 8. Zakona u kojem dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura ima obavezu da koristi sistem elektronskih faktura i dr.).

Član 34v

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, na zahtev korisnika sistema elektronskih faktura Centralni informacioni posrednik briše korisnika sistema elektronskih faktura sa te liste.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se elektronskim putem i sadrži podatke o nazivu i PIB-u korisnika sistema elektronskih faktura na koga se zahtev odnosi, kao i o osnovu za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana mogu se priložiti i elektronska ili druga dokumenta kojima se dokazuje postojanje osnova za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Centralni informacioni posrednik može po službenoj dužnosti izbrisati korisnika sistema elektronskih faktura sa liste korisnika sistema elektronskih faktura ako u toku svog postupanja dođe do saznanja da je korisnik sistema elektronskih faktura prestao da postoji.

X POSEBNE ODREDBE

Član 35

Kontakt centar sistema elektronskih faktura zakonskim zastupnicima i ovlašćenim korisnicima omogućava dobijanje podrške u vezi sa određenim funkcionalnostima sistema.

Član 36

Detaljna objašnjenja o sistemu elektronskih faktura, spisak šifri za poreske kategorije, objašnjenja o funkcionisanju sistema elektronskih faktura i radu u tom sistemu data su u internom tehničkom uputstvu koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

XI PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

U periodu od 1. jula 2023. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV, u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili Pojedinačnoj evidenciji PDV, nadležni organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ("Službeni glasnik RS", br. 69/21, 132/21 i 46/22);

2) Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Službeni glasnik RS", br. 69/21, 132/21 i 46/22);

3) Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika ("Službeni glasnik RS", br. 69/21 i 132/21).

Član 39

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o elektronskom fakturisanju

("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine, osim odredaba člana 6. koje se odnose na podatke koje sadrži lista korisnika sistema elektronskih faktura, koje stupaju na snagu 1. marta 2024. godine.