Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

2. PISANO IZRAŽAVANJE

U oblasti PISANO IZRAŽAVANJE učenik/učenica:

SJ.3.2.1. organizuje tekst u logične i pravilno raspoređene pasuse; određuje prikladan naslov tekstu i podnaslove delovima teksta

Zadatak

Napiši referat o motivu slobode u poeziji Đure Jakšića, pozivajući se na pesmu Otadžbina. Pre nego što počneš da pišeš referat, sastavi plan za pisanje, osmisli i rasporedi osnovne celine (tri do četiri) i daj naslov referatu.

Otadžbina

I ovaj kamen zemlje Srbije,
Što preteć suncu dere kroz oblak,
Sumornog čela mračnim borama,
O vekovečnosti priča dalekoj,
Pokazujući nemom mimikom
Obraza svoga brazde duboke.

Vekova tavnih to su tragovi,
Te crne bore, mračne pećine;
A kamen ovaj, ko piramida
Što se iz praha diže u nebo,
Kostiju kršnih to je gomila
Što su u borbi protiv dušmana
Dedovi tvoji voljno slagali,
Lepeći krvlju srca rođenog
Mišica svojih kosti slomljene, -
Da unucima spreme busiju,
Oklen će nekad smelo preziruć
Dušmana čekat čete grabljive.

I samo dotle, do tog kamena,
Do tog bedema -
Nogom ćeš stupit možda, poganom!
Drzneš li dalje? ... Čućeš gromove
Kako tišinu zemlje slobodne
Sa grmljavinom strašnom kidaju;
Razumećeš ih srcem strašljivim
Šta ti sa smelim glasom govore,
Pa ćeš o stenja tvrdom kamenu
Brijane glave teme ćelavo
U zanosnome strahu lupati!
Al jedan izraz, jednu misao,
Čućeš u borbe strašnoj lomljavi:
"Otadžbina je ovo Srbina!"

 

Naslov referata: _____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešenje

Ocenjuje se u kojoj je meri odgovoreno na temu, koliko je naslov prikladan, da li su delovi organizovani logičnim redosledom.

SJ.3.2.2. sastavlja argumentativni tekst

Zadatak

Roditelji su ti saopštili da razmišljaju o preseljenju u veći grad. Voleli bi da čuju i tvoje mišljenje. Tvoj zadatak je da dobro razmisliš o ovom predlogu, odlučiš se da li si za preseljenje ili protiv njega, smisliš moguće razloge i obrazloženja za svoju odluku i sve to napišeš.

Za ovaj zadatak imaš ukupno 90 minuta. Za to vreme treba da odlučiš koji ćeš stav zastupati (za preseljenje ili protiv njega), da smisliš argumente i obrazloženja kojima ćeš braniti svoj stav, zatim da napišeš rad, ponovo ga pročitaš, proveriš ima li grešaka i ispraviš sve greške koje uočiš. Ne zaboravi da svom radu daš i naslov.

Tvoj rad će se ocenjivati na osnovu toga:
- koliko je tekst jasan, celovit i koherentan;
- koliko jasno si izneo i obrazložio svoj stav o preseljenju;
- koliko si uzeo u obzir i argumente koji se ne slažu sa tvojim stavom
- koliko poštuješ pravopisna pravila.

Molimo te da pišeš čitko.

Srećan rad!

 

Rešenje

Ocenjuje se koliko je tekst jasan, celovit i koherentan, koliko jasno je iznet i obrazložen stav o preseljenju, koliko su uzeti u obzir i argumenti koji se ne slažu sa tim stavom i koliko se poštuju pravopisna pravila.

SJ.3.2.3. piše prikaz (knjige, filma, pozorišne predstave i sl.), reportažu i raspravu

Zadatak

Napiši raspravu o sledećoj temi: ULOGA MODE U SAVREMENOM SVETU.

Ljudi imaju različita mišljenja o tome koliko je važna moda u savremenom životu. Rasprava koju ćeš napisati treba da počne navođenjem različitih mišljenja o toj temi, da se nastavi iznošenjem argumenata i završi zaključkom. Takođe, imaj na umu da se moda ne odnosi samo na odevanje već i na mnoge druge pojave.

ULOGA MODE U SAVREMENOM SVETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešenje

Ocenjuje se koliko je rasprava jasna, celovita i koherentna, koliko su jasno i precizno navedeni ubedljivi argumenti i da li zaključak sledi iz njih.

SJ.3.2.4. piše rezime dužeg i/ili složenijeg teksta

Zadatak

Pročitaj sledeći tekst, a potom napiši sažetak teksta u četiri do šest rečenica. Razmisli o tome šta je cilj autora teksta i koje su najvažnije informacije iznete u tekstu.

Škola

Svi znamo šta je to škola i šta se u školi radi. Tu se uči, stiče znanje potrebno za život, rešavaju teški i ozbiljni zadaci, savladavaju razne nauke i veštine: od nauke o jeziku do fizičke kulture. To je, dakle, veoma važna i ozbiljna ustanova. Očekivali bismo stoga da tako važna i ozbiljna ustanova ima i važno, ozbiljno, pa čak i strogo ime. Ali - ništa od svega toga! Iznenadićete se kad saznate šta, u stvari, znači reč škola, ili, bolje reći, šta je nekada značila.
Verovatno ste već čuli da škola nije naša reč. U naš jezik preuzeta je iz latinskog (stari Rimljani govorili su shola) sa značenjem "učilište", koje i danas ta reč ima. No, pre toga stari Rimljani preuzeli su je od Grka, a u grčkom jeziku reč shole, u početku kad je nastala, nije značila "učilište", već nešto sasvim drugo; čak, moglo bi se reći, i suprotno od onoga što danas znači. Shole je u starom grčkom jeziku značilo - "dokolica", "besposlica", "odmor", "zabava"!
Pitaćete se sigurno: kako to?! Zašto su stari i mudri Grci svoja učilišta smatrali besposlicom, dokolicom i zabavom?
Evo kako je to bilo.
U početku, škola u Grčkoj nije bila ono što će kasnije postati - u toj zemlji i drugde po svetu: ustanova za obrazovanje omladine. To je isprva bilo mesto gde su se okupljala dokona deca robovlasnika da zajednički provedu vreme u igri i zabavi. Otuda onda i naziv "dokolica", "zabava". Škola je, dakle, u početku bila zabavište. Kasnije se tu počelo ozbiljnije raditi i učiti. Naročita pažnja posvećivala se telesnom vežbanju - gimnastici. I upravo po tome što su se đaci u starim grčkim sholama bavili uglavnom gimnastikom, jedna vrste škole, koja i danas postoji, dobila je naziv - gimnazija. Gimnazija je, dakle, "škola gimnastike", mada se u naše vreme učenici u njoj najmanje bave gimnastikom.

 

(Milan Šipka Priče o rečima, odlomak)

Sažetak

 

 

 

 

Rešenje

Ocenjuje se da li sažetak sadrži najvažnije informacije (o poreklu reči škola, šta je škola nekad bila). U njemu ne sme da bude manje važnih informacija i detalja.

SJ.3.2.5. zna i dosledno primenjuje pravopisnu normu

Zadatak

U sledećim rečenicama upiši zapetu tamo gde je potrebno.

a) Jednom rečju s mojom sestrom nikada ne može biti dosadno.

b) Neki domaćin dobar čovek lepo ga primi.

Rešenje

Jednom rečju, s mojom sestrom nikada ne može biti dosadno.
Neki domaćin, dobar čovek, lepo ga primi.

 

3. GRAMATIKA, LEKSIKA, NARODNI I KNJIŽEVNI JEZIK

U podoblasti GRAMATIKA učenik/učenica:

SJ.3.3.1. deli reč na slogove u složenijim slučajevima

Zadatak

Podeli uspravnim crtama sledeće reči na slogove:

PREORAVATI

AUGMENTATIV

BANATSKI

PIONIRSKI

PRETRČAVATI

 

Rešenje

PRE | O | RA | VA | TI

A | UG | MEN | TA | TIV

BA | NAT | SKI

 

PI | O | NIR | SKI

PRE | TR | ČA | VA | TI

 

SJ.3.3.2. poznaje glasovne promene (ume da ih prepozna, objasni i imenuje)

Zadatak

Napiši koja se glasovna promena ne vrši u oblicima datih reči, iako postoje uslovi za njeno vršenje:

a) baki:

 

 

b) protestni:

 

 

v) rukica:

 

 

g) poočim:

 

 

Rešenje

a) sibilarizacija
b) gubljenje suglasnika (uprošćavanje suglasničkih grupa)
v) palatalizacija
g) sažimanje samoglasnika

 

Zadatak

Podvuci u svakom paru reči onu reč u kojoj je izvršena određena glasovna promena. Napiši naziv te glasovne promene.

a) pekoh - pečem:

 

 

b) stan - stambeni:

 

 

v) tvrd - tvrđi:

 

 

g) pismo - pisama:

 

 

Rešenje

a) pečem, palatalizacija
b) stambeni, jednačenje suglasnika po mestu izgovora (tvorbe)
v) tvrđi, jotovanje
g) pisama, nepostojano a

SJ.3.3.3. zna i u svom govoru primenjuje akcenatsku normu

Zadatak

Pročitaj stihove iz pesme Miroslava Antića Plava zvezda. Stihove smo obeležili brojevima.

1. Mora biti takve zvezde.
2. Šta se čudiš?
3. Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se budiš.
4. Pazi samo da se negde ne izgubi,
5. ne povredi.
6. Takva zvezda u životu mnogo znači, mnogo vredi.

Zaokruži u tabeli T, ako je tvrdnja tačna, a ako je netačna, zaokruži N.

Prva i poslednja reč u prvom stihu imaju dug naglašeni prvi slog.

T

N

Prva i poslednja reč u trećem stihu imaju kratak naglašeni prvi slog.

T

N

U petom stihu, u odričnom obliku glagola (ne povredi) akcenat je prešao na proklitiku, tj. na rečcu ne.

T

N

Reč zvezda, u šestom stihu, ima dugouzlazni akcenat.

T

N

Rešenje

T
N
N
T

SJ.3.3.5. poznaje i imenuje podvrste sintaksičkih jedinica (vrste sintagmi, nezavisnih i zavisnih predikatskih rečenica)

Zadatak

Odredi vrstu podvučene sintagme u sledećoj rečenici:

Odmah posle doručka otišao sam u strmu baštu iznad kuće.

Podvučena sintagma u rečenici po vrsti je _______________.

 

Rešenje

imenička

 

Zadatak

Odredi vrstu podvučenih zavisnih rečenica:

a) Joca nije pošao na trening jer je bio umoran.

 

 

b) Da nije bio umoran, Joca bi pošao na trening.

 

 

v) Iako je bio umoran, Joca je pošao na trening.

 

 

Rešenje

a) uzročna
b) uslovna
v) dopusna

SJ.3.3.6. poznaje glavna značenja padeža i glavna značenja glagolskih oblika (ume da ih objasni i zna terminologiju u vezi s njima)

Zadatak

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj glagolski prilog sadašnji ima uzročno značenje.

a) Tako idući niz vodu, dečaci naiđu na svoju vodenicu.

b) Milan i Stojan se vrate kući, čudeći se šta će to biti.

v) Patuljak nije isprva hteo da ide u krađu, plašeći se kazne.

g) Slušajući radio, posmatrala je ptice u svom dvorištu.

Rešenje

v) Patuljak nije isprva hteo da ide u krađu, plašeći se kazne.

U podoblasti LEKSIKA učenik/učenica:

SJ.3.3.7. ume da odredi značenja nepoznatih reči i izraza na osnovu njihovog sastava, konteksta u kome su upotrebljeni, ili na osnovu njihovog porekla

Zadatak

Pažljivo pročitaj sledeći tekst i reši zadatak:

Muzika Indije u starom veku

Muzika stare Indije ima poseban oblik. Indijski napev karakteriše lestvica širokog opsega, kao i slobodniji ritmički i formalni tok.

Stari Indusi pravili su veliku razliku između duhovne i svetovne muzike. Duhovni napevi bili su zasnovani na tekstovima verskih knjiga (Veda) i bili su mirni, spori i dostojanstveni. U osnovi svetovne muzike bili su stalni melodijski obrasci, koje je umetnik varirao i obogaćivao ornamentiranjem. Ovi napevi uvek su se pevali u utvrđeno vreme i u različitim prilikama.

Podvučeni skup reči označava:

a) jednoličnu muziku:
b) sporu muziku;
v) narodnu muziku;
g) religijsku muziku,

Rešenje

v) narodnu muziku

SJ.3.3.8. zna značenja reči i frazeologizama u naučnopopularnim tekstovima, namenjenim mladima, i pravilno ih upotrebljava

Zadatak

Među ponuđenim rečima zaokruži onu čije značenje odgovara izostavljenoj reči u rečenici:

aktivna, formalna, toksična, sekundarna.

Naučnici ispituju u laboratorijama hemijski sastav široko rasprostranjene biljke - ptičje mleko, jer su uočili da sadrži supstance koje uspešno suzbijaju umnožavanje obolelih ćelija, ali smatraju da je suviše _______________ i još uvek je ne preporučuju za upotrebu.

Rešenje

toksična

 

 

4. KNJIŽEVNOST

U oblasti KNJIŽEVNOST učenik/učenica:

SJ.3.4.1. navodi naslov dela, autora, rod i vrstu na osnovu odlomaka, likova, karakterističnih tema i motiva

Zadatak

Pročitaj sledeći tekst.

Sterija u svom delu prikazuje ličnost koja pokušava da stekne uglađene i fine manire. Ona to čini tako što koristi izraze na francuskom i nemačkom, ali ne samo da ne zna dobro te jezike nego ni srpski ne govori pravilno. Njen brat i ćerka pokušavaju da je urazume.

Na linijama upiši odgovore na sledeća pitanja:

O kom književnom delu je reč?

 

Kom književnom rodu pripada ovo delo?

 

Kojoj književnoj vrsti pripada ovo delo?

 

Kako se zove glavni lik u ovom delu?

 

Rešenje

Pokondirena tikva
Drama
Komedija
Fema

 

Zadatak

U jednom romanu iz tvoje lektire prikazana je svađa popadija i tuča popova zbog zeta. Data je slika života u vojvođanskom selu. Roman obiluje anegdotskim situacijama.

O kom romanu je reč u navedenom tekstu? Ko je napisao taj roman?

Naslov romana:

 

.

Pisac romana:

 

.

Rešenje

Pop Ćira i pop Spira

Stevan Sremac

SJ.3.4.2. izdvaja osnovne odlike književnih rodova i vrsta u konkretnom tekstu

Zadatak

Pročitaj stihove iz pesme Proleće Miroslava Antića. Koje odlike lirske pesme prepoznaješ u tim stihovima?

Sunce se, eno,
Kao vreteno
Nad gradom vrti
I glavom klima.
Sve je u meni
Danas šareno,
I u tebi je
Možda šareno.

Bila je zima.
Prošla je zima.

Odlike:
a) stihovi bez rime;
b) stalni epiteti;
v) ista vrsta strofe;
g) metaforičnost.

Rešenje


g) metaforičnost

 

SJ.3.4.3. razlikuje autora dela od lirskog subjekta i pripovedača u delu

Zadatak

Odredi ko je lirski subjekt u stihovima iz pesme Marija Dušana Radovića:

Ja sam bila nežni cvetak,
kao šeboj il' leander,
al' mi dođe crni petak
po imenu Aleksander.

Lirski subjekt je:
a) Dušan Radović:
b) Marija;
v) Aleksander;
g) nepoznata ličnost.

Zaokruži slova ispred tačnih odgovora.

Rešenje


b) Marija

 

SJ.3.4.4. pronalazi i imenuje stilske figure; određuje funkciju stilskih figura u tekstu

Zadatak

Napiši nazive stilskih figura iz podvučenog stiha:

Ljubičaste gore, granitne, do svoda.
Zrcale se u dnu; mirno i bez pene,
Površina šušti i celiva stene;
Svod se svetli topal, staklen, iznad voda

Nazivi stilskih figura:
________________
________________

Rešenje

onomatopeja
personifikacija

 

Zadatak

Pročitaj stihove iz pesme Ženidba Milića barjaktara.
Napiši naziv stilske figure koja je ostvarena pitanjima i odgovorima

Oj, punice, đevojačka majko,
ili si je od zlata salila?
Ili si je od srebra skovala?
Ili ti je bog od srca dao?
Zaplaka se đevojačka majka,
a kroz suze tužno govorila:

"Mio zete, Milić barjaktare,
niti sam je od zlata salila,
niti sam je od srebra skovala,
niti sam je od sunca otela,
veće mi je bog od srca dao."

Naziv stilske figure je ____________________.

Rešenje

slovenska antiteza

SJ.3.4.5. određuje i imenuje vrstu stiha i strofe

Zadatak

Pročitaj stihove iz pesme Veče Vojislava Ilića. Na osnovu broja stihova u strofi, navedi naziv vrste strofe.

Rumene pruge već šaraju daleki zapad,
Klonuo počiva svet. Sa mirnih dalekih polja
Umorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema,
I samo čas po čas zaječi šarena dolja...

Sve grli mir i san. Pokašto zaurla samo
Susedov stari pas, il' pozno došavši s rada,
Ispreže ratar plug i stoku umornu poji,
I đeram škripi sve i voda žuboreć' pada.

Naziv vrste strofe: ____________________

Rešenje

katren

SJ.3.4.7. izražava svoj stav o konkretnom delu i argumentovano ga obrazlaže

Zadatak

Pročitaj Dučićevu pesmu Podne, a zatim odgovori na pitanja.

Nad ostrvom punim čempresa i bora,
Mlado, krupno sunce prži, puno plama;
I trepti nad šumom i nad obalama
Slan i modar miris proletnjega mora.

Ljubičaste gore, granitne, do svoda.
Zrcale su u dnu: mirno i bez pene.
Površina šušti i celiva stene;
Svod se svetli topal, staklen, iznad voda.

Prah sunčani trepti nad ispranim peskom,
I srebrni galeb ponekad se vidi,
Svetluca nad vodom. I mirišu hridi
Mirisom od riba i modrijem vreskom.

Sve je tako tiho. I u mojoj duši
Produženo vidim ovo mirno more:
Šume oleandra, ljubičaste gore.
I bled obzor što se proteže i puši.

Nemo stoje u njoj srebrnaste, rodne
Obale i vrti; i svetli i pali
Mlado, krupno sunce; i ne šušte vali -
Galeb još svetluca. Mir. Svuda je podne.

Koja je strofa u ovoj pesmi ostavila najveći utisak na tebe? Obrazloži odgovor.

 

 

 

 

Rešenje

Prihvatljivi su odgovori u kojima učenik na različite načine obrazlaže svoj utisak, pozivajući se na pesmu. Na primer, ukoliko učenik izabere prvu strofu, očekuje se da će pisati o tome kako je pesnik slikama čempresa, bora, jačine sunčevih zraka podstakao čulni doživljaj u njemu kao čitaocu.

SJ.3.4.8. povezuje književnoumetničke tekstove s drugim tekstovima koji se obrađuju u nastavi

Zadatak

Pročitaj odlomak iz eseja Peđe Milosavljevića Potera za pejzažima i komentar o ovom umetniku.

1.

Evo nas, najzad, na kraju sveta. Sve prestaje, jer se i samo nebo survalo pod noge, u plavu, ogromnu provaliju, bez kraja i početka. Jesu li kiparisi ova zelena vretena kojim se kite svi preostali bregovi? A plave šume, možda masline? Na suprotnoj strani pojavljuje se novi, uzani zaliv, dubok i plav. Na njegovoj glatkoj površini, kao ljuske, leže beli čamci u pratnji belih senki na samom dnu. Oko voza kruže galebovi. Plavo beskrajno more kao da je pod samim točkovima.

2.

Slikar i književnik, Peđa Milosavljević ispoljava svoj slikarski dar i u esejima i zapisama. To je vidljivo i u ovom tekstu u načinu na koji pisac oblikuje pejzaže. Živopisne boje i izbor pejzaža podsećaju na slikare. Voleo je da slika pejzaže, stare kuće, manastire, prirodu, cveće i drugo. Poznate su mu knjige eseja i zapisa Između trube i tišine i Beograd, grad na moru.

Uoči sličnosti i razlike između ova dva teksta. Ukoliko je tvrdnja tačna, upiši T, ako nije, upiši N.

I prvi i drugi tekst upućuju na slikarski dar Peđe Milosavljevića.

 

I u prvom i u drugom tekstu govori se o slikarskom stvaralaštvu Peđe Milosavljevića.

 

Iz prvog teksta saznajemo više o književnom daru Peđe Milosavljevića nego iz drugog.

 

Iz prvog i iz drugog teksta saznajemo o sličnim motivima u stvaralaštvu Peđe Milosavljevića.

 

Rešenje

I prvi i drugi tekst upućuju na slikarski dar Peđe Milosavljevića.

T

I u prvom i u drugom tekstu govori se o slikarskom stvaralaštvu Peđe Milosavljevića.

N

Iz prvog teksta saznajemo više o književnom daru Peđe Milosavljevića nego iz drugog.

T

Iz prvog i iz drugog teksta saznajemo o sličnim motivima u stvaralaštvu Peđe Milosavljevića.

T

 

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja
za srpski jezik koji će biti ispitivani nepoznatim zadacima

SJ.2.1.4. razlikuje sve delove teksta i knjige, uključujući indeks, pojmovnik i bibliografiju i ume njima da se koristi

Zadatak

Pred tobom je jedna strana indeksa iz Gramatike srpskog jezika za osnovnu školu. Pažljivo je pogledaj i odgovori na postavljeno pitanje.

Šta označava broj iza popisa u indeksu?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:

a) broj paragrafa u kome se govori o tom pojmu;
b) broj strane na kojoj se govori o tom pojmu;
v) redni broj pojma u indeksu;
g) broj poglavlja u kome se govori o tom pojmu.

Rešenje

b) broj strane na kojoj se govori o tom pojmu

SJ.2.1.6. razlikuje činjenicu od komentara, objektivnost od pristrasnosti i propagande na jednostavnim primerima

Zadatak

Pročitaj odlomak iz dela Umetnost i njena istorija. U tekstu autor govori o jednom starogrčkom reljefu i daje svoj komentar o tom reljefu. Podvuci rečenicu u kojoj je iskazan komentar.

"Na ovom reljefu Atlas je prikazan kako se vraća sa zlatnim jabukama do Herakla, koji stoji pod svojim golemim teretom. Atina mu je podmetnula jastuče na ramena. U desnoj ruci nekad je držala metalno koplje. Čitava je priča ispričana s divnom jednostavnošću i jasnoćom. Atina je okrenuta prema nama i samo joj je glava okrenuta u stranu ka Heraklu."

Rešenje

Čitava je priča ispričana s divnom jednostavnošću i jasnoćom.

SJ.3.1.3. izdvaja iz teksta argumente u prilog nekoj tezi (stavu) ili argumente protiv nje; izvodi zaključke zasnovane na složenijem tekstu

Zadatak

Pažljivo pročitaj sledeći tekst o novčanicama u Srbiji

Sredinom 19. veka Srbija je još vazalna kneževina, deo Turskog carstva, zemlja koja nema pravo na štampanje sopstvenog novca. U Kneževini Srbiji u to doba koriste se 42 monete susednih država, među kojima je najzastupljeniji turski novac. Sa željom za državnom samostalnošću i nezavisnošću od Turske, u srpskom narodu javlja se i potreba za sopstvenim novcem.

Izdavanjem prvih bakarnih kovanica knez Mihailo Obrenović započeo je ostvarenje ovog sna, a 1876. godine knez Milan je naručio prve otiske papirnog novca. "Državne novčanice", kako piše na licu novčanice, "izdaju se na osnovu zakonodavne odluke od 19. januara 1876". Pored ove objave, stoji i upozorenje da svako "ko pravi lažne novčanice i ko se njima služi, kazniće se po paragrafu 145. i 146. krivičnog zakona".

Državna štamparija u Beogradu štampala je novčanice od jednog, pet, deset, pedeset i sto dinara, i to po 1500 primeraka od svake vrednosti. Ali, u julu 1875. godine, hercegovački ustanak preokrenuo je stanje u zemlji. Srbija se pripremala za rat protiv Turske iako su se evropske sile protivile. Zbog toga u Srbiju nikada nije stigao inostrani zajam od 24 miliona dinara koji je trebalo da služi kao zlatna podloga prilikom štampanja srpskog novca. Tadašnje vlasti zaključile su da nisu stvoreni uslovi za puštanje novca u promet i odlučile da čekaju srećnija vremena.

Prva novčanica koja je izdata u Srbiji i bila u upotrebi nosi datum osnivanja Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije - 2. jul 1884. godine. Vrednost novčanice bila je 100 dinara, plativih u zlatu, i njena pojava izazvala je oduševljenje u narodu. Građani su nosili u banku protivvrednost u zlatu da bi je otkupili, što pokazuje koliko je poverenje uživala kod ljudi,

Novac će u Srbiji dugo ostati stabilan, uprkos ratovima koji su se vodili na njenom tlu. Balkanski ratovi, aneksiona kriza i Prvi svetski rat nisu naudili dinaru. Zasluga za ovaj "podvig" pripada Đorđu Vajfertu, guverneru Narodne banke u ratno doba. On je u toku rata redovno isplaćivao dugove Nemačkoj i tako uspeo da očuva ugled srpskog dinara. Kao simbol sigurnosti dinara i privatnog vlasništva, lik Đorđa Vajferta danas se nalazi na novčanici od hiljadu dinara. Vajfert je 1917. godine u Marselju (gde je bila izmeštena Narodna banka Srbije) štampao novčanicu od pet dinara plativih u srebru. Prednja strana novčanice s likom Miloša Obilića ispisana je na srpskom jeziku. a zadnja na francuskom. U zaglavlju novčanice velikim slovima piše "BOG ČUVA SRBIJU", a banka ponovo podseća da se "falsifikovanje banknota kažnjava robijom".

Iz teksta saznajemo da je srpska vlada u jednom istorijskom trenutku zaustavila štampanje pripremljenih novčanica.

Navedi argumente iz teksta koji objašnjavaju taj potez srpske vlade.

 

 

 

 

 

 

 

Rešenje

Kao tačan odgovor priznaju se argumenti navedeni u tekstu: izbio je hercegovački ustanak, Srbija se pripremala za rat, iako su se evropske sile protivile i zbog toga Srbija nije dobila zajam koji je trebalo da služi kao zlatna podloga.

SJ.3.3.4. poznaje podvrste reči; koristi terminologiju u vezi sa vrstama i podvrstama reči i njihovim gramatičkim kategorijama

Zadatak

Napiši nazive podvučenih glagolskih oblika u sledećoj rečenici:

Vrativši se kući, izvalio se obučen preko postelje i istog trena potonuo je u san.

a) vrativši se

 

 

b) izvalio se

 

 

Rešenje

 

a) glagolski prilog prošli

b) perfekat

 

Zadatak

Upiši u tabelu osnovni oblik navedene reči i naziv vrste kojoj ta reč pripada. Dva primera su urađena.

Međutim, nisam imao mnogo razloga da budem toliko ponosan na te pantalone koje su mi navukli. To su bile pantalone moga starijega brata i na njima je bila ispisana cela njegova kratka, ali burna biografija.

Reči iz rečenice

Osnovni oblik reči

Vrsta reči

međutim

 

 

mnogo

 

 

razloga

razlog

IMENICA

da

da

VEZNIK

na

 

 

koje

 

 

mi

 

 

navukli

 

 

starijega

 

 

brata

 

 

ali

 

 

Rešenje

međutim - međutim - REČCA
mnogo - mnogo - PRILOG
na - na - PREDLOG
koje - koji - ZAMENICA
mi - ja - ZAMENICA
navukli - navući - GLAGOL
starijega - star - PRIDEV
brata - brat - IMENICA
ali - ali - VEZNIK

 

Zadatak

Popuni prazna polja u tabeli, kao što je započeto

Glagoli

po tome da li podrazumevaju vršioca radnje

lični

umiti se, hodati, podići, ući

 

smrkavati se

po prelaznosti

 

podići

 

hodati, ući

 

umiti se, smrkavati se

po vidu

 

umiti se, podići, ući

 

smrkavati se, hodati

Rešenje

Glagoli

po tome da li podrazumevaju vršioca radnje

lični

umiti se, hodati, podići, ući

nelični

smrkavati se

po prelaznosti

prelazni

podići

neprelazni

hodati, ući

povratni

umiti se, smrkavati se

po vidu

svršeni

umiti se, podići, ući

nesvršeni

smrkavati se, hodati

 

SJ.3.4.6. tumači različite elemente književnoumetničkog dela pozivajući se na samo delo

Zadatak

Pročitaj odlomak iz Autobiografije Branislava Nušića. Dok čitaš, razmišljaj o kakvoj se poeziji pripoveda u tekstu.

Napisao sam svega dve pesme u životu i sa obema sam toliko stradao da sam se zarekao čak i da ne čitam više stihove, a kamoli još i da ih pišem. O, koliko me je puta gonilo i golicalo nešto u duši, koliko puta me je držala inspiracija, koliko puta mamila kakva prilika, ali sam se uvek junački uzdržao.
Zar može, na primer, biti uzvišenije inspiracije ko kad vam kakva gospođica sanjalačka pogleda i topla osmeha podnese svoju lepo ukoričenu spomenicu, na kojoj zlatnim slovima piše "Poesie", a koja predstavlja tako raskošnu kolekciju ljudskih gluposti. Ah, ta knjižica, koja je ispunjena sa bezbroj lepih želja i nakaznih stihova, u kojoj kipte "ah" i "oh" i u kojoj se ritmovi tako milozvučno slikuju na reči: mojim, tvojim, neću, sreću i rujna, bujna.
Koliko sam puta bio već i zamočio pero u mastilo, pa se ipak uzdržao.
"Ali zapišite, molim vas. zapišite makar jedan stih!", šapću vam njena usta "rujna".
Ja ponovo umačem pero u mastilo i ponovo se uzdržavam.
"Molim!", ponavlja ona.
"Izvinite, ali ja sam na dijeti!", pravdam se.
I odista, to je bila jedna vrsta dijete koju sam ja izdržavao. Doduše, ja nisam odlazio lekaru, da mu isplazim jezik i da se požalim na rđavo vreme, jer bi mi on u tom slučaju najpre prepisao da ne čitam stihove naših poeta, već sam izdržao sasvim suprotnu dijetu - nisam pisao stihove, što je neobično dobro činilo i meni i mojim čitaocima.

O kakvoj poeziji je reč u ovom tekstu?
O poeziji:

a) koja je teško razumljiva;

b) bez iskrenih osećanja;

v) priznatih pesnika;

g) bez rime.

Rešenje

b) bez iskrenih osećanja

 

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za
matematiku sa primerima zadataka

MA.1.1.1. Učenik ume da pročita i zapiše različite vrste brojeva (prirodne, cele, racionalne)

 

Zadatak

Poveži linijama jednake brojeve kao što je započeto:

 

tri polovine

 
     

3/10

dve petine

 
     

10/3

deset trećina

 
     

3/2

tri desetine

 
     

2/5

pet polovina

 

Rešenje

Sve tačno povezano. 3/10 povezano sa tri desetine; 3/2 povezano sa tri polovine; 2/5 povezano sa dve petine

MA.1.1.2. Učenik ume da prevede decimalni zapis broja u razlomak i obratno.

Zadatak

Koji od ponuđenih brojeva je jednak broju 0,3?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 10/3
b) 3/10
v) 1/3
g) 3/1

Rešenje

b) 3/10

MA.1.1.3. Učenik ume da uporedi po veličini brojeve istog zapisa, pomažući se slikom kad je to potrebno.

Zadatak

Dati su brojevi

 

 


-3,1
 

 

-12,2

 

0,03

 

0,3

 

a) Najmanji od ovih brojeva je


 
 

 

 

 

 

b) Najveći od ovih brojeva je

 
 
 

 

Rešenje

 

a) Najmanji od ovih brojeva je


-12,2
 

 

b) Najveći od ovih brojeva je


0,3
 

 

MA.1.1.4. Učenik ume da izvrši jednu osnovnu računsku operaciju sa brojevima istog zapisa, pomažući se slikom kada je to potrebno (u slučaju sabiranja i oduzimanja razlomaka samo sa istim imeniocem); računa na primer 1/5 od n, gde je n dati prirodan broj.

Zadatak

Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat.
a) -6 :2 =
b) -6 - 2 =
v) -6 · 2 =
g) -6 + 2 =

Rešenje

a) -3; b) -8; v) -12; g) -4

MA.1.1.5. Učenik ume da deli sa ostatkom jednocifrenim brojem i zna kada je jedan broj deljiv drugim.

Zadatak

Popuni sledeću tabelu kao što je započeto.

 

deljenik

delilac

ostatak

21376

10

6

123

2

 

237

3

 

128

5

 

 

 

Rešenje

Ostatak pri deljenju 123 sa 2 je 1; ostatak pri deljenju 237 sa 3 je 0 i ostatak pri deljenju 128 sa 5 je 3.

MA.1.1.6. Učenik ume da koristi cele brojeve i jednostavne izraze sa njima pomažući se vizuelnim predstavama.

Zadatak

Danas je Jovanin rođendan i ona će za tri godine napuniti 18 godina. Koliko Jovana danas ima godina?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 12

b) 15

v) 18

g) 21

Rešenje

b) 15

MA.1.2.1. Učenik vrši formalne operacije koje su reducirane i zavise od interpretacije; ume da reši linearne jednačine u kojima se nepoznata pojavljuje samo u jednom članu.

Zadatak

Koji broj je rešenje jednačine x/2+ 2 = 8?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 5

b) 6

v) 12

g) 20

Rešenje

v) 12

MA.1.2.2. Učenik vrši formalne operacije koje su reducirane i zavise od interpretacije; ume da izračuna stepen datog broja, zna osnovne operacije sa stepenima.

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Proizvod 210· 22 jednak je:

a) 25

b) 28

v) 212

g) 220

Rešenje

v) 212

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Vrednost stepena 0,32 je:

a) 0,06

b) 0,6

v) 0,09

g) 0,9

Rešenje

v) 0,09

MA.1.2.3. Učenik vrši formalne operacije koje su reducirane i zavise od interpretacije; ume da sabira, oduzima i množi monome.

Zadatak

Sredi sledeće izraze:

a) 5a3 + 7a3 =

b) 9x2 - 4x2 =

v) 2b · 3b2 =

Rešenje

a) 12a3

b) 5x2

v) 6b3

MA. 1.2.4. Učenik vrši formalne operacije koje su reducirane i zavise od interpretacije; ume da odredi vrednost funkcije date tablicom ili formulom.

Zadatak

Funkcija je data formulom y = 2x +1. Izračunaj odgovarajuće vrednosti promenljivih x i y i popuni tabelu.

 

x

0

 

4

y

 

5

 

 

 

Rešenje

Za x = 0 y = 1; za y = 5 x = 2; za x = 4 y = 9.

MA.1.3.1. Učenik vlada pojmovima: duž, poluprava, prava, ravan i ugao (uočava njihove modele u realnim situacijama i ume da ih nacrta koristeći pribor; razlikuje neke vrste uglova i paralelne i normalne prave).

Zadatak

Poveži sliku sa nazivom figure koju ta slika predstavlja.

Rešenje

Sve tačno povezano. Slika poluprave povezana sa poluprava; slika prave povezana sa prava; slika duži povezana sa duž i slika ugla povezana sa ugao.

MA.1.3.2. Učenik vlada pojmovima: trougao, četvorougao, kvadrat i pravougaonik (uočava njihove modele u realnim situacijama i ume da ih nacrta koristeći pribor; učenik razlikuje osnovne vrste trouglova, zna osnovne elemente trougla i ume da izračuna obim i površinu trougla, kvadrata i pravougaonika na osnovu elemenata koji neposredno figurišu u datom zadatku; ume da izračuna nepoznatu stranicu pravouglog trougla primenjujući Pitagorinu teoremu.

Zadatak

Koliku površinu poda pokriva tepih oblika pravougaonika dužine 3,5 m i širine 2 m?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 11 m2

b) 7 m2

v) 5,5 m2

g) 3,5 m

Rešenje

b) 7 m2

 

Zadatak

Izračunaj hipotenuzu pravouglog trougla nacrtanog na slici.

c = _____ cm

Rešenje

c = 10 cm

MA.1.3.3. Učenik vlada pojmovima: krug, kružna linija (izdvaja njihove osnovne elemente, uočava njihove modele u realnim situacijama i ume da ih nacrta koristeći pribor; ume da izračuna obim i površinu kruga datog poluprečnika).

Zadatak

Koliki je obim kruga čiji je poluprečnik 7 cm?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 14 cm

b) 49 cm

v) 14π cm

g) 49π cm

Rešenje

v) 14π cm

MA. 1.3.4. Učenik vlada pojmovima: kocka i kvadar (uočava njihove modele u realnim situacijama, zna njihove osnovne elemente i računa njihovu površinu i zapreminu).

Zadatak

Ivica osnove pravilne četvorostrane prizme je 6 cm, a visina prizme je 10 cm. Kolika je površina date prizme?

Površina prizme je __________ cm2.

Rešenje

Površina prizme je 312 cm2.

MA.1.3.5. Učenik vlada pojmovima: kupa, valjak i lopta (uočava njihove modele u realnim situacijama, zna njihove osnovne elemente).

Zadatak

Na svaku sliku koja predstavlja valjak upiši broj 1, na svaku sliku koja predstavlja kupu upiši broj 2 i na svaku sliku koja predstavlja loptu upiši broj 3.

Rešenje

Redom u tela upisani brojevi 2, 3, 1, 2, 1.

MA.1.3.6. Učenik intuitivno shvata pojam podudarnih figura (kretanjem do poklapanja).

Zadatak

Koja figura na slici je podudarna sa figurom A?

Zaokruži slovo iznad tačnog odgovora.

a)

b)

v)

g)

Rešenje

v)

 

Zadatak

Data je figura F. Oboj šta je potrebno da figura G bude podudarna sa figurom F.

Rešenje

MA.1.4.1. Učenik ume da koristi odgovarajuće jedinice za merenje dužine, površine, zapremine, mase, vremena i uglova.

Zadatak

Prazno polje u tabeli popuni odgovarajućom mernom jedinicom

 

Merni broj

Merna jedinica

Površina jedne učionice

50

 

Rastojanje između Beograda i Niša

220

 

Masa jedne jabuke

120

 

Trajanje putovanja avionom od Beograda do Atine

2

 

 

Rešenje

 

Merni broj

Merna jedinica

Površina jedne učionice

50

m2

Rastojanje između Beograda i Niša

220

km

Masa jedne jabuke

120

g

Trajanje putovanja avionom od Beograda do Atine

2

sat ili h

MA.1.4.2. Učenik ume da pretvori veće jedinice dužine, mase i vremena u manje.

Zadatak

Koji vremenski period je najduži?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) tri meseca

b) 100 dana

v) 10 nedelja

g) četvrtina godine

Rešenje

b) 100 dana

MA.1.4.3. Učenik ume da koristi različite apoene novca.

Zadatak

Ako razmeniš 3 novčanice od 200 dinara novčanicama od 50 dinara, koliko ćeš novčanica dobiti?

 

 

Dobiću _____ novčanica od 50 dinara.

Rešenje

Dobiću 12 novčanica od 50 dinara.

MA.1.4.4. Učenik ume da pri merenju odabere odgovarajuću mernu jedinicu zaokrugljuje veličine iskazane datom merom.

 

Zadatak

U prazno polje upiši odgovarajuću mernu jedinicu: km, cm, l, kg ili g.

 

Merni broj

Merna jedinica

Količina benzina u rezervoaru automobila

50

 

Rastojanje između Beograda i Kruševca

200

 

Masa jedne kruške

120

 

Prečnik teniske loptice

8

 

Masa jednog psa

12

 

Rešenje

 

Merni broj

Merna jedinica

Količina benzina u rezervoaru automobila

50

l

Rastojanje između Beograda i Kruševca

200

km

Masa jedne kruške

120

g

Prečnik teniske loptice

8

cm

Masa jednog psa

12

kg

MA.1.5.1. Učenik ume da izražava položaj objekata svrstavajući ih u vrste i kolone; odredi položaj tačke u prvom kvadrantu koordinatnog sistema ako su date koordinate i obratno.

 

Zadatak

Na slici je prikazan plan bioskopa ODEON, Marko je kupio kartu u šestom redu levo sedište 3.

Oboj (osenči) Markovo sedište.

Rešenje

MA.1.5.2. Učenik ume da pročita i razume podatak sa grafikona, dijagrama ili iz tabele, i odredi minimum ili maksimum zavisne veličine.

Zadatak

Dijagram prikazuje promene u broju sunčanih dana u godini, po mesecima.

a) Najmanje sunčanih dana u godini bilo je u mesecu __________.

b) Najviše sunčanih dana u godini bilo je u mesecu __________.

Rešenje

a) Najmanje sunčanih dana u godini bilo je u mesecu decembru.

b) Najviše sunčanih dana u godini bilo je u mesecu avgustu.

MA.1.5.3. Učenik ume da podatke iz tabele prikaže grafikonom i obrnuto.

Zadatak

U tabeli je prikazan uspeh učenika na pismenom zadatku.

 

Uspeh učenika na pismenom zadatku

ocena

broj učenika

5

3

4

6

3

12

2

7

 

Na osnovu podataka iz tabele, dovrši grafikon kao što je započeto.

Rešenje

MA.1.5.4. Učenik ume da odredi zadati procenat neke veličine.

Zadatak

Milena je odlučila da kupi patike koje koštaju 4 000 dinara. Prilikom kupovine prodavac joj je odobrio popust od 10%. Koliki je popust u dinarima?

 

 

Milena je dobila popust _____ dinara.

Rešenje

Milena je dobila popust 400 dinara.

MA.2.1.1. Učenik ume da uporedi po veličini brojeve zapisane u različitim oblicima.

Zadatak

Dati su brojevi

-1/2

 

0,2

 

-1,2

 

Koji od datih brojeva je najveći, a koji je najmanji?

Najveći broj je _____, a najmanji broj je _____.

Rešenje

Najveći broj je 1½, a najmanji broj je -1,2.
 

MA.2.1.2. Učenik ume da odredi suprotan broj, recipročnu vrednost i apsolutnu vrednost broja; izračuna vrednost jednostavnijeg izraza sa više računskih operacija različitog prioriteta, uključujući oslobađanje od zagrada, sa brojevima istog zapisa.

Zadatak

Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat.

a) (3/4 - 1/2) · 4 =

b) 3,2 · (4,3 + 5,7) =

 

Rešenje

a) 1

b) 32

 

Zadatak

Dopuni sledeću tabelu

 

Broj x

5/2

 

1/5

 

Recipročna vrednost broja x

2/5

 

 

-1

Broj suprotan broju x

-5/2

2

 

 

 

 

Rešenje

 

Broj x

5/2

-2

1/5

-1

Recipročna vrednost broja x

2/5

-1/2

5

-1

Broj suprotan broju x

-5/2

2

-1/5

1

 

 

MA.2.1.3. Učenik ume da primeni osnovna pravila deljivosti sa 2, 3, 5, 9 i dekadnim jedinicama.

Zadatak

Poveži date brojeve sa odgovarajućim tvrđenjem.

3030305

3030302

2020203

3050503

Broj je deljiv sa 3.

Broj je deljiv sa 2.

Broj je deljiv sa 5.

Rešenje

Sve tačno povezano; 3030305 povezano sa Broj je deljiv sa 5; 3030302 povezano sa Broj je deljiv sa 2 i 2020203 povezano sa Broj je deljiv sa 3.

MA.2.1.4. Učenik ume da koristi brojeve i brojevne izraze u jednostavnim realnim situacijama.

Zadatak

Za 25 svezaka je plaćeno 750 dinara. Sveska je za 20 dinara skuplja od olovke.
Koliko je za istu količinu novca moglo da se kupi olovaka?
Za 750 dinara moglo je da se kupi __________ olovaka.

Rešenje

750:25 = 30
Cena sveske je 30 dinara.
Cena olovke je 10 dinara.
750: 10 = 75
Za 750 dinara moglo je da se kupi 75 olovaka.

MA.2.2.1. Učenik je računske operacije doveo do solidnog stepena uvežbanosti; ume da reši linearne jednačine i sisteme linearnih jednačina sa dve nepoznate.

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Rešenje jednačine 

2x - 3

 - 

5x - 6

= - 2 nalazi se između brojeva:

3

6

a) -20 i -10

b) -10 i 10

v) 10 i 20

g) 20 i 30

Rešenje

v) 10 i 20

MA.2.2.2. Učenik je računske operacije doveo do solidnog stepena uvežbanosti; ume da operiše sa stepenima i zna šta je kvadratni koren.

Zadatak

Ako je tvrđenje tačno zaokruži reč TAČNO, a ako je netačno zaokruži reč NETAČNO.

 

54 · 53 = 512

TAČNO

NETAČNO

(23)4 = (24)3

TAČNO

NETAČNO

35 : 34 = 3

TAČNO

NETAČNO

TAČNO

NETAČNO

 

Rešenje

Sve tačno zaokruženo. 54 · 53 = 512 zaokruženo NETAČNO; (23)4 = (24)3 zaokruženo TAČNO; 35 : 34 = 3 zaokruženo TAČNO; zaokruženo NETAČNO.

MA.2.2.3. Učenik je računske operacije doveo do solidnog stepena uvežbanosti; ume da sabira i oduzima polinome, ume da pomnoži dva binoma i da kvadrira binom.

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Kvadrat binoma 1/2m - n je:

a) 1/2m2 + 2mn + n2

b) 1/4 m2 - mn + n2

v) 1/2 m2 - mn + n2

g) 1/4 m2 - n2

Rešenje

b) 1/4 m2 - mn + n2

MA.2.2.4. Učenik je računske operacije doveo do solidnog stepena uvežbanosti; ume da uoči zavisnost među promenljivim, zna funkciju y=ax i grafički interpretira njena svojstva; vezuje za ta svojstva pojam direktne proporcionalnosti i određuje nepoznati član proporcije,

Zadatak

Na jednom od datih crteža grafički je prikazana zavisnost između količine olova (x) i cinka (y) u leguri, u kojoj su olovo i cink zastupljeni u odnosu 2:1.
Zaokruži slovo iznad grafika na kojem je tačno prikazana zavisnost olova i cinka u toj leguri.

a)

b)

v)

g)

Rešenje

v)

 

Zadatak

Za 8 m platna treba platiti 2 400 dinara.

a) Koliko košta 12 m istog platna?

b) Koliko se metara istog platna može kupiti za 750 dinara

a) 12 m platna košta _____ dinara.

b) Za 750 dinara može se kupiti _____ metara platna.

Rešenje

a) 12 m platna košta 3 600 dinara.
b) Za 750 dinara može se kupiti 2,5 m platna.

MA.2.2.5. Učenik je računske operacije doveo do solidnog stepena uvežbanosti; ume da koristi jednačine u jednostavnim tekstualnim zadacima.

Zadatak

Kada je Petar potrošio trećinu svoje ušteđevine na kupovinu kredita za mobilni telefon, ostalo mu je 800 dinara. Kolika je bila Petrova ušteđevina?

Petrova ušteđevina je bila _____ dinara.

Rešenje

Petrova ušteđevina je bila 1200 dinara.

MA.2.3.1. Učenik ume da odredi suplementne i komplementne uglove, uporedne i unakrsne uglove; računa sa njima ako su izraženi u celim stepenima.

Zadatak

Odredi meru ugla α na slici.

 

α = __________

 

 

Rešenje

α = 80°

MA.2.3.2. Učenik ume da odredi odnos uglova i stranica u trouglu, zbir uglova u trouglu i četvorouglu i da rešava zadatke koristeći Pitagorinu teoremu.

Zadatak

Kolika je površina jedra na slici?

 

 

 

Površina jedra je __________ m2.

 

Rešenje

Površina jedra je 30 m2.

MA.2.3.3. Učenik ume da koristi formule za obim i površinu kruga i kružnog prstena.

Zadatak

Površina manjeg kruga je 9π cm2. Površina prstena je 16π cm2.

Izračunaj poluprečnik većeg kruga.

 

Poluprečnik većeg kruga je ___ cm.

Rešenje

Poluprečnik većeg kruga je 5 cm.

MA.2.3.5. Učenik ume da izračuna površinu i zapreminu valjka, kupe i lopte kada su neophodni elementi neposredno dati u zadatku.

Zadatak

 

 

Na slici 1 je valjak čija je zapremina V1 i na slici 2 je valjak čija je zapremina V2. Koje je tvrđenje tačno? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) V1> V2

b) V1< V2

v) V1= V2

 

Rešenje

v) V1 = V2

MA.2.3.6. Učenik ume da uoči osnosimetrične figure i da odredi osu simetrije; koristi podudarnost i vezuje je sa karakterističnim svojstvima figura (npr. paralelnost i jednakost stranica paralelograma).

Zadatak

Osenči četiri polja na slici tako da dobiješ figuru simetričnu u odnosu na pravu p.

Rešenje

MA.2.4.1. Učenik ume da poredi veličine koje su izražene različitim mernim jedinicama za dužinu i masu.

Zadatak

Nastavnica je na tabli ispisala mase četiri predmeta.
Zaokruži slovo ispod predmeta koji ima najveću masu.

 


1kg20g

 


1,2kg

 


1022g

 


1,002kg

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a)

 

b)

 

v)

 

g)

 

Rešenje


1,2 kg

 

 

 

b)

 

 

Zadatak

Prodavac ima u radnji tri očišćena pileta čije su mase 1340 g, 1,35 kg i 1kg 290 g. Poređaj te mase po veličini, od najveće do najmanje.

 

Odgovor: _____ > _____ > _____

Rešenje

1,35 kg > 1340 g > 1kg 290 g

MA.2.4.2. Učenik ume da pretvori iznos jedne valute u drugu pravilno postavljajući odgovarajuću proporciju.

Zadatak

Maja je novogodišnje praznike provela u Italiji. Put i boravak je koštao 200 evra. Koliki iznos je Maja uplatila, u dinarima, ako je na dan uplate 1 evro vredeo 105 dinara?

 

 

Maja je uplatila __________ dinara

Rešenje

Maja je uplatila 21000 dinara.

 

Zadatak

Ako jedna norveška kruna vredi 12,50 dinara, a jedan evro 105 dinara, koliko vredi 10 evra u norveškim krunama?

 

 

10 evra vredi _____ norveških kruna.

Rešenje

10 evra je 105 · 10 = 1050 dinara. 1050 : 12,5 = 84

10 evra vredi 84 norveške krune.

MA.2.4.3. Učenik ume da datu veličinu iskaže približnom vrednošću

Zadatak

Cvećar treba da zaokrugli cene cveća iz uvoza na najbliži ceo broj. Upiši nove cene.

Biljka

A

B

C

Nova cena

 

 

 

Rešenje

Biljka

A

B

C

Nova cena

8

9

6

MA.2.5.1. Učenik vlada opisom koordinatnog sistema (određuje koordinate tačaka, osno ili centralno simetričnih itd).

Zadatak

Na osnovu datih koordinata tačke A ucrtaj y osu pravouglog Dekartovog koordinatnog sistema.

Rešenje

MA.2.5.2. Učenik ume da čita jednostavne dijagrame i tabele i na osnovu njih obradi podatke po jednom kriterijumu (npr. odredi aritmetičku sredinu za dati skup podataka; poredi vrednosti uzorka sa srednjom vrednošću).

Zadatak

Data je tabela koja predstavlja međusobna rastojanja gradova izražena u kilometrima.

Beograd

 

 

 

 

 

 

 

Čačak

144

 

 

 

 

 

 

Kragujevac

120

87

 

 

 

 

 

Nikšić

536

395

482

 

 

 

 

Niš

239

186

143

576

 

 

 

Novi Sad

81

225

219

616

314

 

 

Zrenjanin

80

224

200

616

319

50

 

Razdaljina u kilometrima

Beograd

Čačak

Kragujevac

Nikšić

Niš

Novi Sad

Zrenjanin

Na osnovu tabele dopiši sledeće rečenice tako da tvrđenje bude tačno

a) Rastojanje između Čačka i Nikšića je __________ kilometara.

b) Rastojanje između Nikšića i __________ je isto kao i

rastojanje između Nikšića i __________.

Rešenje

a) Rastojanje između Čačka i Nikšića je 395 kilometara.

b) Rastojanje između Nikšića i Novog Sada je isto kao i
rastojanje između Nikšića i Zrenjanina.

MA.2.5.3. Učenik ume da obradi prikupljene podatke i predstavi ih tabelarno ili grafički; predstavlja srednju vrednost i medijanu.

Zadatak.

Dijagram prikazuje uspeh učenika jednog odeljenja na testu iz matematike.

a) Dopuni, kao što je započeto, tabelu koja odgovara datom dijagramu:

 

Uspeh učenika na testu iz matematike

ocena

broj učenika

5

 

4

 

3

 

2

 

1

3

 

b) Izračunaj srednju ocenu na testu iz matematike.

Srednja ocena na testu iz matematike je _____

Rešenje

a)

Uspeh učenika na testu iz matematike

ocena

broj učenika

5

5

4

7

3

10

2

5

1

3

 

b) Srednja ocena na testu iz matematike je 3,2

MA.3.1.2. Učenik ume da operiše sa pojmom deljivosti u problemskim situacijama.

Zadatak

Napiši tri broja pete hiljade čija je cifra desetica 2, a koji su deljivi sa 9.
To su brojevi _____, _____, ______.

 

Rešenje

Napisana bilo koja tri broja iz skupa {4023, 4122, 4221, 4320, 4329, 4428, 4527, 4626, 4725, 4824, 4923}.

MA.3.1.3. Učenik ume da koristi brojeve i brojevne izraze u realnim situacijama.

Zadatak

Buketi, koje cvećarka pravi, sadrže 4 ruže i 3 bele rade. Ako cvećarka na svakoj prodatoj ruži zaradi 35 dinara, na svakoj prodatoj beloj radi 25 dinara i na pravljenju buketa 60 dinara, koliko najmanje buketa treba da proda da bi zaradila više od 1500 dinara?

Cvećarka treba da proda najmanje _____ buketa.

Rešenje

Zarada po jednom buketu: 4 · 35 + 3 · 25 + 60 = 140 + 75 + 60 = 275
275 · 5= 1375, 275 · 6= 1650 ili 1500 : 275 ≈ 5,45
Cvećarka treba da proda najmanje 6 buketa.

MA.3.2.2. Učenik je postigao visok stepen uvežbanosti izvođenja operacija uz isticanje svojstava koja se primenjuju; ume da koristi osobine stepena i kvadratnog korena.

Zadatak

Ako se zna daje 322= 1024, izračunaj

a) √10,24 = _______________

b) √102400 = _______________

v) √0,1024 = _______________

Rešenje

a) √10,24 = 3,2

b) √102400 = 320

v) √0,1024 = 0,32

MA.3.2.3. Učenik je postigao visok stepen uvežbanosti izvođenja operacija uz isticanje svojstava koja se primenjuju; ume da primenjuje formule za razliku kvadrata i kvadratnog binoma; uvežbano transformiše algebarske izraze i svodi ih na najjednostavniji oblik.

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Polinom (a - 1)(2a + 1) - (a - 6)(a + 6) jednak je polinomu:

a) a2 - a + 35
b) a2 - a - 37
v) a2 + 35
g) a2 - 37

Rešenje

a) a2 - a + 35

 

Zadatak

Izračunaj i napiši odgovarajući rezultat

a) razliku kvadrata brojeva 7 i 3: ____________________________________________________________

b) kvadrat razlike brojeva 7 i 3: _____________________________________________________________

v) zbir kvadrata brojeva 7 i 3: ______________________________________________________________

g) kvadrat zbira brojeva 7 i 3: ______________________________________________________________

Rešenje

a) 72 - 32 = 49 - 9 = 40

b) (7 - 3)2 = 42= 16

v) 72+ 32 = 49 + 9 = 58

g) (7 + 3)2 = 102 = 100

MA.3.2.4. Učenik je postigao visok stepen uvežbanosti izvođenja operacija uz isticanje svojstava koja se primenjuju; ume da razlikuje direktno i obrnuto proporcionalne veličine i to izražava odgovarajućim zapisom; zna linearnu funkciju i grafički interpretira njena svojstva.

Zadatak

Koji od grafika predstavlja grafik funkcije y = x + 3?
Zaokruži slovo iznad tačnog odgovora.

a)

b)

v)

g)

Rešenje

v)

 

Zadatak

Devet drugova bi očistili bazen za četiri dana. Koliko još drugova treba da im pomogne da bi bazen bio očišćen za tri dana?

Bazen će biti očišćen za tri dana ako im pomognu još _____ druga.

Rešenje

Bazen će biti očišćen za tri dana ako im pomognu još 3 druga.

MA.3.2.5. Učenik je postigao visok stepen uvežbanosti izvođenja operacija uz isticanje svojstava koja se primenjuju: ume da koristi jednačine, nejednačine i sisteme jednačina rešavajući i složenije tekstualne zadatke.

Zadatak

Dok je bila na letovanju, Nađa se svakom od svojih 9 prijatelja iz zgrade javila ili pismom ili razglednicom. Marke za razglednice je plaćala po 10 dinara a marke za pisma po 15 dinara. Koliko pisama i koliko razglednica je Nađa poslala ako je za marke ukupno potrošila 110 dinara?

Nađa je poslala __________ pisama i __________ razglednica.

Rešenje

Nađa je poslala 5 pisama i 4 razglednice.

MA.3.3.1. Učenik ume da računa sa uglovima uključujući i pretvaranje ugaonih mera; zaključuje koristeći osobine paralelnih i normalnih pravih, uključujući uglove na transverzali.

Zadatak

Ako su prave a i b paralelne, odredi koliki je ugao α.

α = _____

Rešenje

Ugao α= 48°10'

MA.3.3.2. Učenik ume da koristi osnovna svojstva trougla, četvorougla, paralelograma i trapeza, računa njihove obime i površine na osnovu elemenata koji nisu obavezno neposredno dati u formulaciji zadatka; ume da ih konstruiše.

Zadatak

Koliko metara žice je potrebno da bi se ogradilo dvorište oblika pravouglog trapeza kao na slici?

 

Potrebno je _____ m žice.

Rešenje

Potrebno je 48 m žice.

MA.3.3.3. Učenik ume da odredi centralni i periferijski ugao, računa površinu isečka, kao i dužinu luka.

Zadatak

Ako je tetiva AB jednaka poluprečniku kruga, izračunaj meru ugla ACB.

Mera ugla ACB je _____.

Rešenje

Mera ugla ACB je 30°.

 

Zadatak

Koliko puta je površina kružnog isečka, čiji je centralni ugao 30°, manja od površine kruga?

Manja je _____ puta.

Rešenje

Manja je 12 puta.

MA.3.3.4. Učenik ume da izračuna površinu i zapreminu prizme i piramide, uključujući slučajeve kada neophodni elementi nisu neposredno dati.

Zadatak

Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide ako je ivica osnove a = 10 cm, a visina bočne strane h = 13 cm.

 

 

Zapremina piramide je ________ cm3.

 

Rešenje

Zapremina piramide je 400 cm3.

MA.3.3.5. Učenik ume da izračuna površinu i zapreminu valjka, kupe i lopte, uključujući slučajeve kada neophodni elementi nisu neposredno dati.

Zadatak

Pravougli trougao, čije su katete a = 9 cm, b = 12 cm, rotira oko katete b. Koliki je odnos između površine osnove i površine omotača dobijene kupe? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 1: 1

b) 3 : 4

v) 3 : 5

g) 4 : 5

Rešenje

v) 3:5

 

Zadatak

Kolika je površina najveće lopte koja može da stane u kutiju oblika kocke ivice 20 cm?

Površina lopte je ___ cm2.

Rešenje

Površina lopte je 400π cm2.

MA.3.3.6. Učenik ume da primeni podudarnost i sličnost trouglova, povezujući tako razna svojstva geometrijskih objekata.

Zadatak

Duž MN je paralelna sa duži AB. Ako je MN : AB = 2 : 3, kolika je razmera CM : MA?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
a) 2 : 1
b) 3 : 1
v) 3 : 2
g) 2 : 3

 

Rešenje

a) 2 : 1

 

Zadatak

Kod tačnog tvrđenja zaokruži reč Tačno, a kod netačnog tvrđenja reč Netačno.

Svaka dva jednakostranična trougla međusobno su slična.

Tačno

Netačno

Svaka dva slična trougla imaju jednake obime.

Tačno

Netačno

Dva jednakokraka trougla sa uglom pri vrhu od 36° su slični trouglovi.

Tačno

Netačno

Svi pravougli trouglovi međusobno su slični.

Tačno

Netačno

Rešenje

Sve tačno zaokruženo. Svaka dva jednakostranična trougla međusobno su slična - zaokruženo TAČNO; Svaka dva slična trougla imaju jednake obime - zaokruženo NETAČNO; Dva jednakokraka trougla sa uglom pri vrhu od 36° su slični trouglovi - zaokruženo TAČNO; Svi pravougli trouglovi međusobno su slični - zaokruženo NETAČNO.

MA.3.4.2. Učenik ume da proceni i zaokrugli date podatke i računa sa takvim približnim vrednostima; izražava ocenu greške (npr. manje od 1 dinar, 1cm, 1 g).

Zadatak

Rastojanje između mesta A i mesta D prikazano je na sledećoj mapi.

Mira je procenila rastojanje između mesta A i mesta D tako što je zaokruglila svako od rastojanja na najbliži ceo broj kilometara i sabrala ih. Vera je sabrala rastojanja naznačena na mapi, i dobijeni rezultat zaokruglila na najbliži ceo broj kilometara.

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) Mira je dobila veći broj od Vere.
b) Mira i Vera su dobile jednake brojeve.
v) Mira je dobila manji broj od Vere.

Rešenje

a) Mira je dobila veći broj od Vere.

MA.3.5.1. Učenik ume da odredi položaj (koordinate) tačaka koje zadovoljavaju složenije uslove.

Zadatak

Ucrtaj u koordinatni sistem sve tačke koje su na istom rastojanju od x ose kao i tačka A, a kojima je rastojanje od y ose dva puta veće nego rastojanje tačke A od y ose.

Rešenje

MA.3.5.2. Učenik ume da tumači dijagrame i tabele

Zadatak

U tabeli su data rastojanja nekih gradova u kilometrima.

km

Beograd

Kragujevac

Niš

Novi Sad

Novi Pazar

Subotica

Zaječar

Beograd

-

115

239

82

271

178

236

Jagodina

165

42

104

217

196

319

117

Kragujevac

115

-

146

197

160

299

159

Kraljevo

192

54

152

251

106

353

193

Kruševac

192

70

91

274

167

376

132

a) Koji grad je od Beograda udaljen 115 km? _______________

b) Koja dva grada su udaljena 353 km? ____________________

v) Koja dva grada su udaljena manje od 50 km? ____________________

g) Koliko gradova u tabeli je od Beograda udaljeno više od 200 km? _____

Rešenje

a) Kragujevac

b) Kraljevo i Subotica

v) Jagodina i Kragujevac

g) tri

MA.3.5.3. Učenik ume da prikupi i obradi podatke i sam sastavi dijagram ili tabelu; crta grafik kojim predstavlja međuzavisnost veličina.

 

Zadatak

Maja je vozila bicikl 45 minuta. Posle prvih 10 minuta vožnje dostigla je brzinu od 10 km/h. Vozila je tom brzinom narednih 20 minuta, a zatim počela da ravnomerno usporava dok se nije zaustavila. Dopuni dijagram koji prikazuje Majinu vožnju, kao što je započeto.

Rešenje

MA.3.5.4. Učenik ume da primeni procentni račun u složenijim situacijama.

Zadatak

Cena knjige je prvo povećana za 10%, a zatim je smanjena za 10% i sada iznosi 198 dinara. Kolika je bila cena knjige pre poskupljenja?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 198 dinara

b) 200 dinara

v) 202 dinara

g) 196,02 dinara

Rešenje

b) 200 dinara

 

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za matematiku koji će biti ispitani nepoznatim zadacima

MA.2.3.4. Učenik ume da vlada pojmovima: prizma i piramida; računa njihovu površinu i zapreminu kada su neophodni elementi neposredno dati u zadatku.

Zadatak

Ivica pravilne trostrane jednakoivične piramide je 8 cm. Kolika je njena površina?

Površina piramide je _____ cm2.

Rešenje

Površina piramide je 64√3cm2.

MA.2.5.4. Učenik ume da primeni procentni račun u jednostavnim realnim situacijama (na primer, promena cene nekog proizvoda za dati procenat).

Zadatak

Gordana prodaje sladoled. Za svaki prodati sladoled po ceni od 60 dinara, ona zarađuje 6 dinara. Kolika je njena zarada po jednom sladoledu izražena u procentima?
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 6 %

b) 1 %

v) 54 %

g) 10%

Rešenje

g) 10%

MA.3.1.1. Učenik ume da odredi vrednost složenijeg brojevnog izraza.

Zadatak

Izračunaj proizvod izraza A i B, ako je A = 1 + 3 : 6/5 - 2/5 · 5/4 i B = 8/3 - 7/3 · 6/7.

A = _____, B = _____, A · B = _____

Rešenje

A = 3, B = 2/3, A · B = 2

MA.3.2.1. Učenik je postigao visok stepen uvežbanosti izvođenja operacija uz isticanje svojstava koja se primenjuju; ume da sastavlja i rešava linearne jednačine i nejednačine i sisteme linearnih jednačina sa dve nepoznate.

Zadatak

Koji skup brojeva prikazan na brojevnoj pravnoj predstavlja rešenje nejednačine 4 - 

6 - 2x

 > 4 ?

3

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Rešenje

MA.3.4.1. Učenik ume da po potrebi pretvara jedinice mere, računajući sa njima.

Zadatak

Film se završio u 22 časa i 10 minuta. Kada je film počeo ako je trajao 115 minuta?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) 20 časova i 55 minuta

b) 20 časova i 45 minuta

v) 20 časova i 15 minuta

g) 20 časova i 5 minuta

Rešenje

v) 20 časova 15 minuta