Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE I IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA KOJI SE URUČUJU KORISNIKU

("Sl. glasnik RS", br. 65/2011)

Osnovne odredbe

1. Ovom odlukom bliže se utvrđuju uslovi i način obračuna efektivne kamatne stope, izgled i sadržina obrazaca na kojima se ponuda uručuje korisniku, kao i forma i sadržina obrazaca plana otplate kredita/finansijskog lizinga/isplate depozita i pregleda obaveznih elemenata kredita/finansijskog lizinga/depozita.

2. Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeće značenje:

1) korisnik je fizičko lice koje koristi bankarske usluge i usluge finansijskog lizinga (u daljem tekstu: lizing);

2) diskontovanje je svođenje na sadašnju vrednost svih novčanih tokova, odnosno svih novčanih primanja i svih novčanih izdataka po osnovu korišćenja finansijskih usluga primenom diskontne stope;

3) plan isplate depozita, odnosno otplate kredita/lizinga je tabelarni pregled svih hronološki prikazanih novčanih tokova (primanja i izdataka) u vezi s položenim depozitom, odnosno primljenim kreditom/lizingom i sastavni je deo ugovora o depozitu, odnosno kreditu/lizingu;

4) učešće kod ugovora o kreditu/lizingu označava novčana sredstva kojima se u određenom iznosu učestvuje u finansiranju.

Uslovi i način obračuna efektivne kamatne stope

3. Efektivna kamatna stopa je diskontna stopa iskazana na godišnjoj osnovi, koja izjednačava sadašnju vrednost svih novčanih tokova po osnovu korišćenja finansijskih usluga i koja se, primenom metode pokušaja i linearne interpolacije, izračunava na osnovu sledeće formule:

Σk

[NNTk (1+

EKS

)

(d/t)

]

= 0,

100

pri čemu je:

NNTk - neto novčani tok, odnosno razlika između novčanih primanja i novčanih izdataka korisnika u određenom periodu k;

d/t - zbir (1) broja dana od datuma nultog perioda do 31. decembra te godine, kao dela broja dana u godini nultog perioda, (2) broja godina od godine novčanog toka koji se diskontuje do godine nultog perioda ali ne uključujući te dve godine i (3) broja dana od datuma početka novčanog toka koji se diskontuje, kao dela broja dana u godini tog novčanog toka do 31. decembra prethodne godine - izračunat primenom sledećih formula:

dat(0) - datum nultog perioda, a dat(k) - datum perioda u kome je novčani tok koji se diskontuje.

Efektivna kamatna stopa iskazuje se u procentima s dve decimale, uz zaokruživanje druge decimale, i važi na dan obračuna.

Efektivna kamatna stopa je najmanje jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi.

Izuzetno od stava 3. ove tačke, kad je efektivna kamatna stopa, obračunata u skladu sa odredbama ove odluke, manja od ugovorene kamatne stope ili ne može da se izračuna (npr. zbog relativno velikog iznosa depozita koji služi kao obezbeđenje kredita u odnosu na iznos tog kredita) - banka je dužna da o tome obavesti korisnika, kao i da pruži objašnjenje zbog čega je efektivna kamatna stopa manja, odnosno zbog čega nema ekonomski smisleno rešenje (npr. kad ima negativnu vrednost ili je nije moguće izračunati).

Za potrebe obračuna efektivne kamatne stope banka i davalac lizinga koriste plan isplate, odnosno planove otplate propisane tač. 14, 15. i 16. ove odluke.

4. Pod novčanim tokovima iz tačke 3. stav 1. ove odluke podrazumevaju se sva novčana primanja i svi novčani izdaci korisnika koji nastaju povodom korišćenja kredita/lizinga, odnosno polaganja depozita, čiji je period nastanka uređen ugovorom, izuzev za kredite/lizinge, odnosno depozite iz tač. od 5. do 10. te odluke, kod kojih se period nastanka i iznos novčanog toka utvrđuju u skladu s tim tačkama.

5. Kod kredita/depozita/lizinga kod kojih su elementi na osnovu kojih se obračunava efektivna kamatna stopa ugovoreni kao promenljivi - za potrebe obračuna ove stope uzima se vrednost tih elemenata na dan ovog obračuna.

6. Kod kredita po kojima korisnik, u skladu sa ugovorom, samostalno odlučuje o dinamici povlačenja sredstava (kreditne linije, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice i sl.) - efektivna kamatna stopa izračunava se uz pretpostavku da će ukupan iznos odobrenog kredita biti povučen odmah u celosti.

Kod kredita po kojima korisnik, u skladu sa ugovorom, samostalno odlučuje o dinamici povlačenja sredstava, ali u okviru ugovorom utvrđenih limita koji se odnose na iznose povlačenja i periode u kojima se sredstva povlače - efektivna kamatna stopa izračunava se uz pretpostavku da će sredstva biti povučena na najraniji datum predviđen ugovorom, u iznosu limita utvrđenog ugovorom.

7. Kod kredita/lizinga po kojima su ugovorom predviđene različite kamatne stope za ugovorom utvrđene periode povlačenja sredstava ili iznose korišćenja kredita - efektivna kamatna stopa izračunava se uz pretpostavku da će sredstva biti povučena i korišćena po najvišoj kamatnoj stopi utvrđenoj ugovorom.

8. Kod kredita po kojima korisnik, u skladu sa ugovorom, samostalno odlučuje o iznosu otplate iznad ugovorom utvrđenog minimalnog iznosa (npr. kreditne kartice) - efektivna kamatna stopa izračunava se uz pretpostavku da će iznos otplate biti jednak minimalnom iznosu koji je ugovoren.

9. Kod kredita/lizinga za koje je ugovorom predviđeno više mogućih datuma otplate - efektivna kamatna stopa izračunava se uz pretpostavku da će otplata biti izvršena na najraniji ugovoreni datum.

10. Kod depozita po viđenju, kao i kod kredita kod kojih ugovorom nisu utvrđeni iznos otplate i period na koji se kredit odobrava - efektivna kamatna stopa izračunava se pod pretpostavkom da će depozit biti oročen, odnosno kredit odobren na period od godinu dana i isplaćen, odnosno otplaćen u dvanaest jednakih mesečnih rata.

11. Banka i davalac lizinga su dužni da pri obračunu efektivne kamatne stope u predugovornoj fazi (oglašavanje i ponuda) s pažnjom dobrog privrednika procene iznos svih elemenata na osnovu kojih se obračunava ta stopa a čiji tačan iznos nije poznat u ovoj fazi.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, kad se efektivna kamatna stopa obračunava za potrebe oglašavanja, banka nije dužna da procenjuje visinu troškova sporednih usluga koje su uslov za zaključenje ugovora o kreditu/lizingu.

Izgled i sadržina obrazaca koji se uručuju korisniku

12. Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku, pre zaključenja ugovora o depozitu, kreditu/platnim karticama, lizingu, dozvoljenom prekoračenju, odnosno otvaranju i vođenju računa uruče ponudu sačinjenu na odgovarajućem obrascu Priloga 1.

13. Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku, uz primerak zaključenog ugovora o depozitu/kreditu, dozvoljenom prekoračenju računa, odnosno lizingu, uruče pregled obaveznih elemenata tog ugovora sačinjen na odgovarajućem obrascu Priloga 2.

Banka i davalac lizinga su dužni da korisniku, uz primerak zaključenog ugovora o depozitu (izuzev depozita po viđenju), kreditu, odnosno lizingu, pored pregleda obaveznih elemenata tog ugovora iz stava 1. ove tačke, uruče i plan isplate/otplate sačinjen na odgovarajućem obrascu Priloga 3.

14. U Prilogu 3, Obrazac 1a - PI DEPOZITA popunjava se na sledeći način:

1) u kolonu Period unosi se redni broj perioda nastanka određenog novčanog toka, pri čemu je nulti period - period prvog novčanog toka ili ugovoreni datum uplate depozita, zavisno od toga koji period nastupa ranije, a poslednji period je period poslednjeg novčanog toka;

2) u kolonu Datum dospeća unosi se ugovorom određen datum nastanka određenog novčanog toka, odnosno pretpostavljeni datum nastanka novčanog toka ako ugovorom nije određen datum (prema kalendarskom broju dana u mesecu i 365/366 dana u godini);

3) u kolonu Uplata depozita unosi se iznos depozita (odnosno dela depozita) koji se uplaćuje na račun banke;

4) u kolonu Propisi u korist korisnika upisuju se iznosi sredstava koje banka obračunava u korist korisnika i pripisuje depozitu (npr. iznos pripisane kamate, bonusi tokom trajanja ili produženja depozita i sl.);

5) u kolonu Izdaci u vezi s depozitom upisuju se druge uplate koje korisnik izvršava u skladu sa ugovorom a koje se ne pripisuju depozitu (npr. naknada za obradu zahteva, naknada za vođenje računa i sl.);

6) u kolonu Drugi izdaci u vezi s depozitom upisuju se zaduženja korisnika koja se obustavljaju na teret depozita (npr. obustava naknade za vođenje računa, poreske obaveze i sl.);

7) u kolonu Isplata depozita upisuje se iznos depozita koji se isplaćuje korisniku;

8) u kolonu Isplata kamate upisuje se iznos kamate koja se isplaćuje korisniku;

9) u kolonu Druge isplate unose se druge isplate koje banka isplaćuje korisniku na osnovu ugovora o depozitu (npr. isplata premije na depozit uslovljena ispunjenjem određenih uslova i slične isplate);

10) u kolonu Stanje depozita upisuje se stanje depozita u određenom periodu;

11) u kolonu Opis unosi se kratak opis novčanog toka u određenom periodu;

12) u kolonu Neto novčani tok unosi se novčani tok koji predstavlja razliku zbira podataka iz kolona 3, 5 i 6 i zbira podataka iz kolona 7, 8 i 9 u određenom periodu;

13) u kolonu Diskontovani neto novčani tok unosi se iznos diskontovanja neto novčanog toka iz kolone 12, koji se izračunava primenom sledeće formule:

 

NNTk

 (1+

  EKS  

)

(d/t)

, pri čemu je

100

 

NNTk - neto novčani tok u određenom periodu k,

EKS - stopa koja u diskontnom faktoru označava efektivnu kamatnu stopu;

14) u rubrici Ukupno, u koloni 13, sabiraju se svi diskontovani neto novčani tokovi iz pojedinih perioda, čiji rezultat mora biti nula.

15. U Prilogu 3, Obrazac 1b - PO KREDITA popunjava se na sledeći način:

1) u kolonu Period unosi se redni broj perioda nastanka određenog novčanog toka, pri čemu je nulti period - period prvog novčanog toka ili ugovoreni datum stavljanja kredita na raspolaganje, zavisno od toga koji period nastupa ranije, a poslednji period je period poslednjeg novčanog toka;

2) u kolonu Datum dospeća unosi se ugovorom određen datum nastanka određenog novčanog toka, odnosno pretpostavljeni datum nastanka novčanog toka ako ugovorom nije određen datum (prema kalendarskom broju dana u mesecu i 365/366 dana u godini);

3) u kolonu Isplata kredita unosi se iznos kredita, odnosno iznos tranše koja se isplaćuje na određeni datum, ne uključujući iznos učešća po kreditu;

4) u kolonu Druge isplate unose se druge isplate koje banka izvršava korisniku u vezi sa zaključenim ugovorom o kreditu (npr. preplaćene kamate i sl.);

5) u kolonu Anuitet unosi se iznos ugovorenog anuiteta koji se uplaćuje u određenom periodu;

6) u kolonu Uplata glavnice unosi se deo anuiteta koji se odnosi na otplatu glavnice;

7) u kolonu Uplata kamate unosi se deo anuiteta koji se odnosi na uplatu kamate, kao i iznos interkalarne kamate;

8) u kolonu Druge uplate/troškovi unose se iznosi koje korisnik kredita plaća povodom korišćenja kredita na osnovu zaključenog ugovora o kreditu, i to:

- troškovi obrade zahteva,

- troškovi puštanja kredita u tečaj,

- godišnja provizija na ime naknade za administriranje kredita,

- naknade na neiskorišćeni deo okvirnog kredita,

- iznos premije osiguranja, ako je osiguranje uslov za korišćenje kredita,

- troškovi otvaranja i vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita,

- drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita a koje snosi korisnik (npr. fiksna provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, troškovi izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, troškovi overe založne izjave, troškovi upisa založnog prava - hipoteke, troškovi uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika i dr.);

9) u kolonu Stanje kredita unosi se stanje kredita u određenom periodu;

10) u kolonu Tokovi novčanog depozita (kolateral) unose se svi novčani tokovi u vezi s depozitom koji je korisnik položio u skladu sa ugovorom o kreditu (uplata i isplata depozita, kao i kamate u vezi s depozitom), pri čemu se uplate depozita, kao i obračunate kamate u vezi s depozitom, prikazuju s pozitivnim predznakom, a isplata depozita i pripadajuće kamate s negativnim predznakom;

11) u kolonu Opis unosi se kratak opis novčanog toka u određenom periodu;

12) u kolonu Neto novčani tok unosi se razlika zbira podataka iz kolona 6, 7, 8 i 10 i zbira podataka iz kolona 3 i 4 u određenom periodu, koja može imati pozitivan ili negativan predznak;

13) u kolonu Diskontovani neto novčani tok unosi se iznos diskontovanja neto novčanog toka iz kolone 12, koji se izračunava primenom sledeće formule:

 

NNTk

(1+

   EKS   

)

(d/t)

, pri čemu je

100

 

NNTk - neto novčani tok u određenom periodu k,

EKS - stopa koja u diskontnom faktoru označava efektivnu kamatnu stopu;

14) u rubrici Ukupno, u koloni 13, sabiraju se svi diskontovani neto novčani tokovi iz pojedinih perioda, čiji rezultat mora biti nula.

U kolonu Druge uplate/troškovi (kolona 8) Obrasca 1b - PO KREDITA ne unose se:

- troškovi nastali zbog nepoštovanja ugovornih odredaba (zatezne kamate, penali i dr.);

- troškovi vođenja računa ako je korisnik pre podnošenja zahteva za kredit već imao otvoren račun u banci;

- troškovi u vezi s kupovinom robe nastali nezavisno od toga da li se plaćanje vrši gotovinski ili na drugi način;

- poštarina, troškovi telegrama i telefaksa i slični troškovi:

- troškovi overe dokumentacije (osim overe založne izjave).

16. U Prilogu 3, Obrazac 1v - PO LIZINGA popunjava se na sledeći način:

1) u kolonu Period unosi se redni broj perioda nastanka određenog novčanog toka, pri čemu se pretpostavlja:

- da preuzimanje predmeta lizinga, koje vrši korisnik - primalac lizinga, predstavlja njegov novčani priliv u visini iznosa neto finansiranja,

- da nulti period predstavlja period u kome nastaje prvi novčani tok,

- da novčani priliv primaoca lizinga uvek nastaje u nultom periodu;

2) u kolonu Datum dospeća unosi se tačan datum dospeća (prema kalendarskom broju dana u mesecu i 365/366 dana u godini);

3) u kolonu Iznos neto finansiranja unosi se novčani priliv primaoca lizinga u skladu s pretpostavkama iz odredbe pod 1) ovog stava;

4) u kolonu Rata lizing naknade unosi se iznos rate lizing naknade koju primalac lizinga uplaćuje davaocu lizinga u određenom periodu;

5) u kolonu Amortizovana vrednost predmeta lizinga unosi se deo rate lizing naknade iz određenog perioda koji se odnosi na otplatu iznosa neto finansiranja, pri čemu poslednji period u ovoj koloni sadrži i preostalu vrednost predmeta lizinga ako je ona predviđena ugovorom o lizingu;

6) u kolonu Kamata unosi se deo rate lizing naknade iz određenog perioda koji se odnosi na kamatu;

7) u kolonu Druge uplate unose se iznosi koje primalac lizinga plaća povodom korišćenja lizinga na osnovu zaključenog ugovora, i to:

- troškovi odobrenja (obrade zahteva),

- porez na dodatu vrednost obračunat na troškove odobrenja (obrade zahteva),

- porez na dodatu vrednost obračunat na kamatu sadržanu u lizing naknadi,

- troškovi interkalarne kamate,

- porez na dodatu vrednost obračunat na troškove interkalarne kamate,

- troškovi upisa ugovora o lizingu u registar finansijskog lizinga s porezom na dodatu vrednost,

- troškovi naknade za opciju otkupa predmeta lizinga,

- iznos premije osiguranja, ako osiguranje predstavlja uslov za korišćenje lizinga,

- drugi troškovi koji nastaju u toku realizacije posla lizinga (npr. troškovi uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika i dr.);

8) u kolonu Neamortizovana vrednost predmeta lizinga unosi se neotplaćeni deo iznosa neto finansiranja;

9) u kolonu Opis unosi se kratak opis novčanog toka u određenom periodu;

10) u kolonu Neto novčani tok unosi se novčani tok koji se sastoji od razlike zbira podataka iz kolona 5, 6, i 7 i podataka iz kolone 3 u određenom periodu;

11) u kolonu Diskontovani neto novčani tok unosi se diskontovani iznos neto novčanog toka iz kolone 10, koji se izračunava primenom sledeće formule:

 

NNTk

(1+

   EKS   

)

(d/t)

, pri čemu je

100

 

NNTk - neto novčani tok u određenom periodu k,

EKS - stopa koja u diskontnom faktoru označava efektivnu kamatnu stopu;

12) u rubrici Ukupno, u koloni 11, sabiraju se svi diskontovani neto novčani tokovi iz pojedinih perioda, čiji rezultat mora biti nula.

U kolonu Druge uplate (kolona 7) Obrasca 1v - PO LIZINGA ne unose se:

- troškovi nastali zbog nepoštovanja ugovornih odredaba (zatezne kamate, penali i dr.);

- poštarina, troškovi telegrama i telefaksa i slični troškovi;

- troškovi overe dokumentacije.

Prilozi

17. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

Završne odredbe

18. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizičkim licima ("Službeni glasnik RS", broj 74/2009) i Uputstvo za sprovođenje Odluke o načinu i postupku sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizičkim licima ("Službeni glasnik RS", broj 74/2009).

19. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 5. decembra 2011. godine.

 

Prilog 1

 

Obrazac 1a - Osnovni podaci o depozitu

PONUDA

1. Poslovno ime, ime i adresa predugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika depozitnog proizvoda

2.1.

Vrsta depozita

 

2.2.

Ukupan iznos depozita

 

2.3.

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit, a u slučaju depozita sa ugovorenom valutnom klauzulom i tip kursa (zvanični srednji kurs), i datum obračuna

 

2.4.

Trajanje ugovora, odnosno period oročenja

 

3. Prihodi i troškovi po osnovu depozita

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako se ugovara)

 

3.2.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja depozita - u valuti i/ili dinarskoj protivvrednosti

(Reprezentativni primer u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat)

 

3.3.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret deponenta

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

4. Druge važne informacije

4.1.

Uslovi i način odustajanja od ugovora i visina troškova koji nastaju u slučaju odustajanja

 

Korisnik ima pravo da na zahtev dobije besplatan primerak nacrta ugovora o depozitu.

Banku podaci iz ponude obavezuju do [upisati datum].

Mesto:
Datum sastavljanja ponude:

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

 

Obrazac 1b - Osnovni podaci o kreditu/platnoj kartici

PONUDA

1. Poslovno ime, ime i adresa predugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika proizvoda

2.1.

Vrsta kredita/platne kartice

 

2.2.

Ukupan iznos kredita/limita po kreditnoj kartici

 

2.3.

Iznos depozita/učešća i uslovi pod kojima se prima depozit

 

2.4.

Valuta u kojoj se odobrava kredit/izdaje platna kartica, a u slučaju kredita sa ugovorenom valutnom klauzulom i tip kursa (zvanični srednji kurs)

 

2.5.

Trajanje ugovora, odnosno rok otplate

 

2.6.

Iznos i broj rata kredita, odnosno minimalni iznos otplate i periodi u kojima dospevaju (mesečno, tromesečno i sl.)

 

2.7.

Vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita i uslovi aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza

 

3. Troškovi kredita/platne kartice

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako se ugovora)

 

3.2.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita - u valuti i/ili dinarskoj protivvrednosti

(Reprezentativni primer u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat)

 

3.3.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika kredita*

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

3.4.

Uslov za odobravanje kredita/izdavanje platne kartice - zaključenje ugovora:

(polisa osiguranja kredita/imovine/života i drugi ugovori o sporednim uslugama)

 

3.5.

Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje

 

3.6.

Samo za platne kartice:

Naknade i provizije za podizanje gotovine i korišćenje platne kartice u inostranstvu

3.6.1. iznos naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke
3.6.2. iznos naknade u slučaju podizanja gotovine na bankomatu banke izdavaoca
3.6.3. iznos provizija za korišćenje platne kartice u inostranstvu
3.6.4. kurs koji se primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu u valuti zaduženja korisnika, uključujući i eventualne provizije koje se naplaćuju kod konverzije

 

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos).

4. Druge bitne informacije

4.1.

Uslovi i način odustajanja od korišćenja kredita/platne kartice i visina troškova koji nastaju u slučaju odustajanja

 

4.2.

Uslovi i način prevremene otplate kredita

 

4.3.

Informacija o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza

 

Korisnik ima pravo na obaveštenje o rezultatima uvida u bazu podataka radi procene njegove kreditne sposobnosti (ovo obaveštenje je besplatno ako je zahtev za kredit odbijen na osnovu uvida u bazu podataka).

Korisnik ima pravo da, na zahtev, dobije besplatan primerak nacrta ugovora o kreditu.

Banku obavezuju podaci iz ponude do [upisati datum].

Mesto:
Datum sastavljanja ponude:

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

 

Obrazac 1v - Osnovni podaci o lizingu

PONUDA

1. Poslovno ime, ime i adresa predugovornih strana

1.1.

Poslovno ime davaoca lizinga

1.3.

Naziv primaoca lizinga

1.2.

Adresa sedišta davaoca lizinga

1.4.

Adresa primaoca lizinga

2. Opis glavnih karakteristika ponude za zaključenje ugovora o lizingu

2.1.

Vrsta predmeta lizinga

 

2.2.

Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga
(ovo je zbir vrednosti po kojoj davalac lizinga nabavlja predmet lizinga i obračunatog poreza na dodatu vrednost, a izražava se u valuti u kojoj će ugovor biti indeksiran)

 

2.3.

Iznos učešća

 

2.4.

Iznos neto finansiranja
(ovo je razlika između bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga i iznosa učešća)

 

2.5.

Valuta u kojoj se vrši indeksiranje, tip kursa valute koji se primenjuje pri odobravanju i otplati lizinga (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna dinarske protivvrednosti

 

2.6.

Period na koji se zaključuje ugovor o lizingu

 

2.7.

Iznos i broj rata lizing naknade i periodi u kojima dospevaju (mesečno, tromesečno i sl.)

 

2.8.

Podatak o tome da li će, i pod kojim uslovima, ugovorom biti predviđen prenos prava svojine davaoca lizinga na primaoca lizinga

 

2.9.

Vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate lizinga i uslovi aktiviranja ovih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza

 

3. Troškovi lizinga

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako se ugovara).

 

3.2.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji će primalac lizinga platiti tokom perioda otplate lizinga - u valuti i/ili dinarskoj protivvrednosti

(Reprezentativni primer u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat)

 

3.3.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret primaoca lizinga*

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

3.4.

Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje

 

3.5.

Uslov za odobravanje lizinga - zaključenje ugovora:
(polisa osiguranja predmeta lizinga/imovine/života i drugi ugovori o sporednim uslugama)

 

* Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos).

4. Druge bitne informacije

4.1.

Uslovi i način odustajanja od ugovora o lizingu i visina troškova koji nastaju u slučaju odustajanja

 

4.2.

Uslovi i način prevremene otplate predmeta lizinga

 

4.3.

Informacija o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza

 

Korisnik ima pravo na obaveštenje o rezultatima uvida u bazu podataka radi procene njegove kreditne sposobnosti (ovo obaveštenje je besplatno ako je zahtev odbijen na osnovu uvida u bazu podataka).

Korisnik ima pravo da, na zahtev, dobije besplatan primerak nacrta ugovora o lizingu.

Davaoca lizinga obavezuju podaci iz ponude do [upisati datum].

Mesto:
Datum sastavljanja ponude:

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat davaoca lizinga)

 

Obrazac 1g - Osnovni podaci o dozvoljenom prekoračenju računa

PONUDA

1. Poslovno ime, ime i adresa predugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika prekoračenja računa

2.1.

Vrsta kredita

 

2.2.

Ukupan iznos kredita

 

2.3.

Trajanje ugovora

 

3. Troškovi prekoračenja računa

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren).

 

3.2.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita - u valuti i/ili dinarskoj protivvrednosti

(Reprezentativni primer u kome su naznačeni svi elementi na osnovu kojih je taj iznos obračunat)

 

3.3.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika kredita

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

3.4.

Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje

 

Korisnik ima pravo na obaveštenje o rezultatima uvida u bazu podataka radi procene njegove kreditne sposobnosti (ovo obaveštenje je besplatno ako je zahtev odbijen na osnovu uvida u bazu podataka).

Korisnik ima pravo da, na zahtev, dobije besplatan primerak nacrta ugovora o prekoračenju računa.

Banku obavezuju podaci iz ponude do [upisati datum].

Mesto:
Datum sastavljanja ponude:

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

 

Obrazac 1d - Osnovni podaci o otvaranju i vođenju računa

PONUDA

1. Poslovno ime, ime i adresa predugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika proizvoda

2.1.

Vrsta računa

 

2.2.

Valuta u kojoj se vodi račun

 

2.3.

Trajanje ugovora

 

2.4.

Vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda vođenja računa i
uslovi aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza

 

3. Troškovi otvaranja i vođenja računa

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren).

 

3.2.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret vlasnika računa

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

4. Druge bitne informacije

4.1.

Uslovi i način odustajanja od otvaranja računa i visina troškova koji nastaju u slučaju odustajanja

 

Korisnik ima pravo da, na zahtev, dobije besplatan primerak nacrta ugovora o otvaranju i vođenju računa.

Banku obavezuju podaci iz ponude do [upisati datum].

Mesto:
Datum sastavljanja ponude:

 

 

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

 

Prilog 2

 

Obrazac 1a - OE DEPOZITA

OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA

1. Poslovno ime, ime i adresa ugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika depozitnog proizvoda

2.1.

Vrsta depozita

 

2.2.

Period na koji banka prima depozit

 

2.3.

Iznos sredstava koji banka prima u depozit

 

2.4.

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit, u slučaju depozita sa ugovorenom valutnom klauzulom i tip kursa (zvanični srednji kurs), i datum obračuna

 

3. Prihodi i troškovi po osnovu depozita

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren).

 

3.2.

Poreska obaveza korisnika
(procenat i apsolutni iznos)

 

3.3.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja depozita a izračunat je na dan zaključenja ugovora - u valuti i/ili dinarskoj protivvrednosti

 

3.4.

Bezuslovne pogodnosti koje banka pruža u vezi s depozitom

 

3.5.

Metod koji se primenjuje kod obračuna kamate
(konforni, proporcionalni i dr.)

 

3.6.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret deponenta
Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.

 

4. Druge bitne informacije

4.1.

Način na koji i uslovi pod kojima korisnik može raspolagati sredstvima depozita

 

4.2.

Uslovi i način automatskog produžavanja oročenja

 

4.3.

Iznos osiguranog depozita

 

4.4.

Adresa na koju korisnik može da dostavi prigovor banci u vezi s depozitom*

 

* Ako korisnik nije zadovoljan odgovorom banke, ima pravo da uputi prigovor Narodnoj banci Srbije - Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu Poštanski fah 712.

Mesto i datum:

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

 

Obrazac 1b - OE KREDITA

OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA1

1. Poslovno ime, ime i adresa ugovornih strana

1.1.

Poslovno ime banke

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta banke

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika kreditnog proizvoda

2.1.

Vrsta kredita

 

2.2.

Period na koji se kredit odobrava

 

2.3.

Ukupan iznos kredita

 

2.4.

Iznos depozita/učešća

 

2.5.

Valuta u kojoj se odobrava kredit, u slučaju kredita sa ugovorenom valutnom klauzulom i tip kursa (visina zvaničnog srednjeg kursa), i datum obračuna

 

3. Troškovi kredita

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren)

 

3.2.

Metod koji se primenjuje kod obračuna kamate (konforni, proporcionalni i dr.)

 

3.3.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji korisnik treba da plati a izračunat je na dan zaključenja ugovora

 

3.4.

Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje

 

3.5.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika kredita*

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati.
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren)

 

*Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos).

4. Druge bitne informacije

4.1.

Uslovi i način prevremene otplate kredita

 

4.2.

Uslovi i način odustajanja od korišćenja kredita i visina troškova koji nastaju u slučaju odustajanja

 

4.3.

Vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita i
uslovi aktiviranja sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza

 

4.4.

Informacija o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza/raskida ugovora/ustupanja potraživanja

 

4.5.

Uslovi pod kojima banka može zahtevati potpunu otplatu dozvoljenog prekoračenja

 

4.6.

Adresa na koju korisnik može dostaviti prigovor banci u vezi s kreditom**

 

** Ako korisnik nije zadovoljan odgovorom banke, ima pravo da uputi prigovor Narodnoj banci Srbije - Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu Poštanski fah 712.

Mesto i datum:

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

__________
1 Obrazac se može koristiti i za dozvoljeno prekoračenje, kao i za kreditnu karticu.

 

Obrazac 1v - OE LIZINGA

OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA

1. Poslovno ime, ime i adresa ugovornih strana

1.1.

Poslovno ime davaoca lizinga

1.3.

Naziv korisnika

1.2.

Adresa sedišta davaoca lizinga

1.4.

Adresa korisnika

2. Opis glavnih karakteristika lizinga

2.1.

Vrsta predmeta lizinga

 

2.2.

Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga
(ovo je zbir vrednosti po kojoj davalac lizinga nabavlja predmet lizinga i obračunatog poreza na dodatu vrednost, a izražava se u valuti u kojoj će ugovor biti indeksiran)

 

2.3.

Iznos učešća

 

2.4.

Iznos neto finansiranja
(ovo je razlika između bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga i iznosa učešća)

 

2.5.

Period na koji se zaključuje ugovor o lizingu

 

2.6.

Valuta u kojoj se vrši indeksiranje, tip kursa valute koja se primenjuje pri odobravanju i otplati lizinga (zvanični srednji kurs), kao i datum obračuna dinarske protivvrednosti

 

2.7.

Broj i dinamika plaćanja rata lizing naknade (mesečno, tromesečno i dr.)

 

2.8.

Preostala vrednost predmeta lizinga

 

2.9.

Vrste sredstava obezbeđenja, mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate lizinga i uslovi aktiviranja ovih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza

 

3. Troškovi lizinga

3.1.

Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope

Fiksna ili promenljiva
Ako je promenljiva, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuje,
- njihovu visinu u vreme izdavanja ponude,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati.
- fiksni element (ako je ugovoren)

 

3.2.

Visina efektivne kamatne stope i ukupan iznos koji korisnik treba da plati a izračunat je na dan zaključenja ugovora

 

3.3.

Metod koji se primenjuje kod obračuna kamate
(konforni, proporcionalni i dr.)

 

3.4.

Kamatna stopa koja se primenjuje u slučaju docnje

 

3.5.

Vrsta i visina svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika lizinga*

Fiksni ili promenljivi
Ako su promenljivi, navesti:
- elemente na osnovu kojih se određuju,
- njihovu visinu u vreme zaključenja ugovora,
- periode u kojima će se menjati,
- način na koji će se menjati,
- fiksni element (ako je ugovoren)

 

* Očekivani troškovi u dinarima (apsolutni iznos).

4. Druge bitne informacije

4.1.

Informacija o obavezi osiguranja predmeta lizinga

 

4.2.

Uslovi i način odustajanja od ugovora o lizingu, visina troškova i posledice koji nastaju u slučaju odustajanja

 

4.3.

Informacija o pravu davaoca lizinga da proda predmet lizinga

 

4.4.

Informacija o pravu otkupa predmeta lizinga/produženja ugovora

 

4.5.

Uslovi i način prevremene otplate predmeta lizinga

 

4.6.

Adresa na koju korisnik može dostaviti prigovor davaocu lizinga u vezi s lizingom**

 

** Ako korisnik nije zadovoljan odgovorom davaoca lizinga, ima pravo da uputi prigovor Narodnoj banci Srbije - Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu Poštanski fah 712.

Mesto i datum:

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(potpis ovlašćenog lica i pečat davaoca lizinga)

 

Prilog 3

 

Obrazac 1a - PI DEPOZITA

PLAN ISPLATE DEPOZITA

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

 

(telefon/faks banke)

 

 

 

(datum izrade plana)

 

 

Valuta: _________

 

Premija za depozit: _____________

 

Iznos depozita: ______

 

Nominalna kamatna stopa:

 

fiksna/varijabilna __ %

 

Efektivna kamatna stopa: _______ %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Period

Datum
dospeća

Uplata
depozita

Pripisi
u korist
korisnika

Izdaci u
vezi s
depozitom

Drugi
izdaci
u vezi
s depozitom

Isplata
depozita

Isplata
kamate

Druge
isplate

Stanje
depozita

Opis

Neto
novčani
tok

Diskontovani
neto novčani
tok

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na dan izrade plana isplate depozita.
Dodatno pojašnjenje:*

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(ime, prezime i potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

_____________
* Obrazloženje zbog čega je efektivna kamatna stopa manja od ugovorene kamatne stope ili zbog čega se ne može izračunati.

 

Obrazac 1b - PO KREDITA

PLAN OTPLATE KREDITA

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

 

(telefon/faks banke)

 

 

 

(datum izrade plana)

 

 

Valuta: _________

 

Anuitet: _____________

 

Iznos kredita: ______

 

Nominalna kamatna stopa:

 

fiksna/varijabilna ____ %

 

Efektivna kamatna stopa: _____ %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Period

Datum dospeća

Isplata kredita

Druge isplate

Anuitet

Uplata glavnice

Uplata kamate

Druge uplate/troškovi

Stanje kredita

Tokovi novčanog depozita (kolateral)

Opis

Neto novčani tok

Diskontovani neto novčani tok

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita.
Dodatno pojašnjenje:*

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(ime, prezime i potpis ovlašćenog lica i pečat banke)

____________
* Obrazloženje zbog čega je efektivna kamatna stopa manja od ugovorene kamatne stope ili zbog čega se ne može izračunati.

 

Obrazac 1v - PO LIZINGA

PLAN OTPLATE LIZINGA

 

 

 

(poslovno ime i sedište davaoca lizinga)

 

 

 

(telefon/faks davaoca lizinga)

 

 

 

(datum izrade plana)

 

 

Predmet lizinga: ___________________________

 

Valuta i kurs obračuna: _______________________

 

Efektivna kamatna stopa: ______ %

 

Nominalna kamatna stopa: fiksna/varijabilna ______%

 

Preostala vrednost: ________

 

1

2

3

4
(5+6)

5

6

7

8

9

10
(5+6+7)-3

11

Period

Datum dospeća

Iznos neto
finansiranja

Rata lizing naknade

Amortizovana vrednost
predmeta lizinga

Kamata

Druge uplate

Neamortizovana
vrednost predmeta
lizinga

Opis

Neto novčani tok

Diskontovani neto
novčani tok

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate lizinga.
Dodatno pojašnjenje:*

 

 

 

(ime i prezime, JMBG i potpis korisnika)

 

(ime, prezime i potpis ovlašćenog lica i pečat davaoca lizinga)

___________
*Obrazloženje zbog čega je efektivna kamatna stopa manja od ugovorene kamatne stope ili zbog čega se ne može izračunati.