Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016, 9/2017, 11/2018, 18/2018, 34/2018 i 33/2019)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odlukom o komunalnom redu, (u daljem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red na teritoriji grada Kragujevca (u daljem tekstu: Grad) i mere za njegovo sprovođenje.

Član 2

Komunalni red, u smislu odredaba ove Odluke, obuhvata:

1. opštu uređenost grada i

2. postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene.

Član 3

Površina javne namene, u smislu odredaba ove Odluke, jeste prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina, za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa, u skladu sa posebnim zakonom i odredbama ove Odluke, (u daljem tekstu: javna površina) i to:

1. javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, prolazi, stajališta u javnom saobraćaju, parkirališta, taksi stanice, stepeništa koja povezuju površine javnog saobraćaja, mostovi, i dr.;

2. javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine na skverovima i trgovima, zelene površine duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž obala jezera i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, pošumljeni tereni, rekreacione površine i dr.;

3. površina oko objekata javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, železničke i autobuske stanice i stajališta, pijace i sajmišta, sportskih i zabavnih terena, stadiona, hipodroma, strelišta, na otvorenim plažama i javnim kupalištima, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom);

4. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili površina javne namene i

5. druge izgrađene površine namenjene za javno korišćenje.

Javna površina iz stava 1. ovog člana koristi se u skladu sa njenom namenom, ovom Odlukom i drugim propisima.

II OPŠTA UREĐENOST GRADA

Član 4

Opšta uređenost grada u smislu odredaba ove Odluke je:

1. uređenost, održavanje i zaštita javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta,

2. parterno uređenje,

3. postavljanje i održavanje komunalnih i drugih objekata,

4. ulični i drugi otvori,

5. održavanje spoljnih delova zgrade,

6. održavanje površine oko zgrade i ograde,

7. plakatiranje,

8. javno osvetljenje, osvetljavanje objekata, javna dekoracija i postavljanje firmi,

9. obeležavanje ulica, trgova i zgrada,

10. uklanjanje snega i leda,

11. uređenje, održavanje i zaštita javnih zelenih površina,

12. ostavljanje predmeta na javnim površinama i

13. raskopavanje javnih površina.

Član 5

O opštem uređenju grada, u skladu sa ovom Odlukom, staraju se javna komunalna preduzeća, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

1. Uređenost, održavanje, i zaštita javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Član 6

Uređenje i održavanje javnih površina obavlja se u skladu sa Programom godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture (u daljem tekstu: Program).

Program donosi Gradsko veće na predlog Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Poslove iz Programa obavlja preduzeće koje je Grad osnovao ili drugo pravno lice odnosno preduzetnik sa kojima Grad zaključi ugovor po postupku propisanom posebnom odlukom Skupštine grada.

Vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora, dužni su da sami uređuju i održavaju površine u granicama dodeljenog građevinskog zemljišta, kao i da se staraju o delu javne površine koja je u funkciji obavljanja delatnosti.

Član 7

Zabranjeno je javnu površinu koristiti suprotno njenoj nameni, kao i ometati njeno namensko korišćenje.

U cilju zaštite namenskog korišćenja javne površine zabranjeno je:

1. stvaranje nečistoće ili oštećenje javne površine i ostavljanje stvari, drugih predmeta i raznog otpada,

2. odlaganje ambalaže na javnoj površini ispred poslovnog prostora,

3. kampovanje i postavljanje šatora za obavljanje proslava,

4. oštećenje, pisanje i crtanje po objektima i uređajima,

4a) prodaja proizvoda na javnim površinama i mestima koja nisu određena za prodaju te vrste robe,

5. neovlašćeno postavljanje, uklanjanje, premeštanje objekata i uređaja bez odobrenja nadležnog organa, postavljanje objekata i uređaja suprotno uslovima iz odobrenja i sprečavanje postavljanja tih objekata,

6. kretanje, zaustavljanje, ostavljanje ili parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini, zelenoj površini oko objekta javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju,

7. zaustavljanje, parkiranje ili ostavljanje vozila naročito na:

- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta, u pešačkoj zoni, na trgu, osim na obeleženim mestima za parkiranje, pešačkom prelazu, biciklističkoj stazi, mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta, kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl.

- stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta, taksi stajalištu; delu javne saobraćajne površine rezervisane za postavljanje sudova za odlaganje smeća i sl.

8. zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, interne saobraćajnice i slično,

9. ostavljanje neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila na javnoj površini.

Za radnje iz stava 2. tačka 6, 7, 8 i 9. ovog člana, odgovorno je lice koje je radnju izvršilo. Ukoliko se ne može utvrditi identitet lica koje je radnju izvršilo, odgovoran je vlasnik vozila ili stvari.

Član 8

Neizgrađeno građevinsko zemljište mora se držati u urednom i čistom stanju, što podrazumeva da na istom nema otpadaka svih vrsta, predmeta, korova i sl.

O urednom i čistom stanju površina iz stava 1. ovog člana dužan je da se stara vlasnik, korisnik, zakupac građevinskog zemljišta, odnosno neposredni držalac tog zemljišta.

2. Parterno uređenje

Član 9

Parteri ispred ili između zgrada u naseljima, trgovi i druge javne i javne zelene površine uređuju se tako da se uklapaju u ambijent prostora i time doprinose estetskom izgledu grada.

Parterno uređenje, u smislu ove Odluke predstavlja postavljanje parterne opreme (skulpture, žardinjere, klupe za sedenje, klackalice, ljuljaške, korpe za otpatke i slično) na javnim i javnim zelenim površinama.

Član 10

Zainteresovano pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: zainteresovano lice) može podneti zahtev za uređenje javne površine Gradskoj upravi nadležnoj za komunalne poslove sa namenom, vrstom, načinom i uslovima uređenja partera i sa predlogom Ugovora o donaciji i idejnim rešenjem zahvata u prostoru.

Idejno rešenje sadrži: grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i prema potrebi tehničko tehnoloških zahvata u prostoru.

Saglasnost za zaključivanje Ugovora o donaciji iz stava 1. ovog člana daje Gradsko veće i određuje lice za potpisivanje Ugovora.

Na osnovu zaključenog Ugovora o donaciji i idejnog rešenja Gradska uprava nadležna za komunalne poslove donosi rešenje o uređenju partera.

3. Postavljanje i održavanje komunalnih i drugih objekata

Član 11

Komunalni i drugi objekti u opštoj upotrebi mogu se postavljati na mestima koja su za to određena odgovarajućim planskim aktom, odnosno odobrenjem nadležnog organa.

Na javnim površinama i unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je postavljanje novih električnih, telefonskih i drugih vodova samo podzemno (u kanalete, PVC cevi i dr.), u ekstra, I i II zoni, koje su određene Odlukom o određivanju zona na teritoriji grada Kragujevca.

Član 12

Komunalni i drugi objekti u opštoj upotrebi su: javni satovi, fontane, javne česme, javne telefonske govornice, autobuska stajališta, poštanski sandučići, trafoi, hidranti i drugi slični objekti.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici koja objekte iz stava 1. ovog člana postave ili kojima su povereni poslovi održavanja, dužna su da ih održavaju u urednom i ispravnom stanju.

Član 13

Tereni za sport i rekreaciju, plaže, kupališta i dr. sa svim pratećim sanitarnim i drugim uređajima i opremom, kao i prostori u funkciji korišćenja ovih objekata održavaju se uredno i čisto, o čemu se staraju preduzeća, preduzetnici i druga pravna i fizička lica, koja te objekte i terene koriste.

Na prostorima i objektima iz stava 1. ovog člana, na vidnom mestu ističu se higijenska i tehnička uputstva i uputstvo o radu na ovim prostorima i objektima. Posetioci su dužni da se pridržavaju ovih uputstava.

Član 14

Javni sanitarni i higijenski objekti moraju biti ispravni u tehničkom pogledu i ispunjavati higijenske uslove.

U objektima iz stava 1. ovog člana ističu se na vidnom mestu higijenska i tehnička uputstva o radu u ovim objektima. Posetioci su dužni da se pridržavaju ovih uputstava.

O održavanju reda i čistoće u javnim sanitarnim i higijenskim objektima staraju se preduzeća, preduzetnici i druga pravna lica kojima je povereno upravljanje tim objektima.

4. Ulični i drugi otvori

Član 15

Radi bezbednosti pešaka i bezbednosti saobraćaja, svi otvori na kolovozima, trotoarima kao i drugim saobraćajnim površinama, pijacama, parkovima, dvorištima, prolazima i drugim sličnim mestima moraju biti pokriveni poklopcima, rešetkama ili drugim zatvaračima, (u daljem tekstu: zatvarači).

Otvorima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1. otvori za vodovodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije i uređaje,

2. otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori, otvori za osvetljavanje prostorija i slično.

Član 16

Dotrajali, uništeni i uklonjeni zatvarači iz člana 15. ove Odluke moraju se zameniti.

O održavanju otvora staraju se preduzeća kojima je povereno upravljanje određenim objektima, odnosno vlasnici ili korisnici nepokretnosti.

Član 17

Za vreme izvođenja radova u otvoru (intervencije i popravke na instalacijama, ubacivanje ogreva i dr.) lice koje izvodi radove dužno je da otvor ogradi preprekama i obeleži vidljivim znacima, a po završetku radova otvor propisno zatvori i površinu oko otvora dovede u čisto i uredno stanje.

Član 18

Zabranjeno je oštećivanje i uklanjanje zatvarača sa otvora iz člana 15. ove odluke.

5. Održavanje spoljnih delova zgrade

Član 19

Spoljni delovi zgrade, u smislu odredaba ove odluke, su: fasada i svi elementi fasade, krov, dimnjak i drugi elementi krova, oluk i olučne cevi, terasa, balkon, lođa, prozor, vrata, izlog i drugi otvori na zgradi, nadstrešnica i drugi spoljni elementi zgrade.

Član 20

Spoljni delovi zgrade moraju se držati u urednom stanju.

Uredno stanje spoljnih delova zgrade podrazumeva da ti delovi nisu zaprljani, ispisani, iscrtani, izlepljeni plakatima, odnosno da na drugi način svojim izgledom ne narušavaju opštu uređenost grada.

Član 21

O urednom stanju spoljnih delova zgrade dužan je da se stara organ upravljanja zgradom, odnosno vlasnik zgrade ili korisnik stana ili poslovne prostorije.

Član 22

Zabranjeno je na spoljnim delovima zgrade (na prozorima, terasama, lođama i balkonima) u Ekstra zoni, koji su okrenuti prema ulici ili trgu, na vidljiv način sušiti veš, držati posteljinu ili tepihe i istu istresati, kao i sušiti veš na konopcima koji su uređajima pričvršćeni na višim spratovima zgrade, kao i odlagati druge stvari na način kojim se narušava izgled zgrade.

Član 23

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima zgrade mogu se držati odgovarajuće posude se biljnim zasadom.

Gajenje biljnih zasada i postavljanje posuda iz stava 1. ovog člana vrši se tako da se ne oštećuje zgrada ili njeni posebni delovi i ne ugrožava bezbednost građana, odnosno iste mora da budu osigurane od pada.

Član 24

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na javnu površinu.

6. Održavanje površine oko zgrade i ograde

Član 25

Površine oko zgrade i ograde moraju se držati u urednom stanju.

Površina oko zgrade, u smislu odredaba ove Odluke, je preostali deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila vlasnika ili korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade.

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada, otvoreni prostori u krugu preduzeća i ustanova moraju se držati uredno i čisto.

U dvorištima je zabranjeno:

1. držati, odnosno skladištiti smeće i otpadni materijal,

2. izručivati, odnosno izlivati fekalije u svoje ili susedno dvorište,

3. ispuštati otpadne vode ili druge tečnosti u svoje ili susedno dvorište,

4. paliti smeće, travu, korov i drugi otpad.

Iz dvorišta objekata koji su priključeni na gradsku kanalizacionu mrežu moraju se ukloniti poljski WC-i napravljeni od dasaka ili sličnog materijala, septičke jame i improvizovane septičke jame.

Član 26

Ograde prema javnim površinama mogu se postavljati u skladu sa posebnim propisima.

Ograde se moraju održavati u ispravnom, urednom i čistom stanju, o čemu se staraju njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenja površina oko zgrade moraju se održavati tako da ne oštećuju zgradu i instalacije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površina i površina sa kojima se graniče (ulica, susedna zgrada i parcela i sl.).

7. Plakatiranje

Član 27

Natpisi, oglasi, obaveštenja, posmrtni i drugi plakati (u daljem tekstu: plakati), ističu se na oglasnim stubovima, vitrinama, tablama, panoima i drugim sličnim objektima koji su za to određeni (u daljem tekstu: objekti za plakatiranje).

Član 28

Postavljanje objekata za plakatiranje vrši se na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, ustanove iz oblasti kulture mogu isticati plakate na svojim objektima za plakatiranje.

Član 29

Preduzeća, ustanove, druga pravna lica, političke stranke i drugi, dužni su da uklone plakate odmah po prestanku svrhe isticanja, a najkasnije u roku od tri dana i dovedu površine i objekte u prvobitno stanje.

Član 30

U slučaju da ne postupe u skladu sa članom 29. ove Odluke Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove - preko komunalnog inspektora naložiće rešenjem uklanjanje plakata o trošku onoga ko ih je istakao.

8. Javno osvetljenje, osvetljavanje objekata, javna dekoracija i postavljanje firmi

Član 31

Javno osvetljenje je sistem objekata instalacija i uređaja za osvetljavanje javnih površina, spoljnih delova zgrade i drugih objekata, (u daljem tekstu: javno osvetljenje).

Obezbeđivanje javnog osvetljenja obuhvata održavanje, adaptaciju i unapređenje javnog osvetljenja, odnosno izvođenje radova na zameni svetlećih tela i drugih dotrajalih ili oštećenih elemenata, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i pranje stubova i zaštitnih obloga svetlećih tela, i druge mere u cilju zaštite i održavanja upotrebne vrednosti javnog osvetljenja.

Radove iz stava 2. ovog člana obavlja pravno lice ili preduzetnik kome je povereno obavljanje te delatnosti, u skladu sa zakonom.

Član 32

U cilju estetskog uređenja Grada, radi isticanja siluete zgrada i pojedinih objekata spoljašnjim ukrasnim osvetljenjem, kao i povodom praznika i drugih manifestacija, objekti SPC, zdravstvene ustanove, škole i fakulteti, Skupština grada, poslovni objekti, objekti pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, spomenici i spomen obeležja posvećena značajnim događajima i ličnostima i drugi objekti od značaja za Grad, moraju biti osvetljeni od trenutka uključenja do isključenja javne rasvete.

Poslovne prostorije u prizemlju i prema ulici, kao i izlozi poslovnih prostorija i vitrine koja služi u svrhu izlaganja robe, u daljen tekstu: izlozi i vitrine, osvetljavaju se od trenutka uključenja do isključenja javne rasvete i osvetljavaju se običnim sijalicama, fluorescentnim cevima i reflektorima.

Kada se izlog osvetljava običnim sijalicama ili reflektorima osvetljavanje mora biti indirektno.

Član 33

Povodom državnih i verskih praznika, kulturnih i drugih manifestacija od značaja za Grad, svečano ukrašavanje Grada obavlja se prema posebnom Programu javne dekoracije.

Programom javne dekoracije može se obuhvatiti i posebna rasveta u pešačkim zonama i ulicama u užem gradskom području, koja je deo sistema javnog osvetljenja.

Organizator proslave praznika i manifestacija iz stava 1. ovog člana može biti grad Kragujevac ili drugo pravno lice ili preduzetnik kome je Grad poverio obavljanje ovog posla posebnom odlukom.

Član 34

Troškove javnog osvetljenja, osvetljavanja objekata iz člana 32. stav 1. ove Odluke i javne dekoracije, kada je Grad organizator praznika i manifestacija iz člana 33. ove Odluke, snosi Grad u skladu sa Programom.

Troškove rasvete poslovnih objekata snose vlasnici odnosno korisnici tih objekata.

Troškove programa javne dekoracije, kada je organizator drugo pravno lice ili preduzetnik, snosi organizator.

Član 35

Svi vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija, dužni su da istaknu firmu i postave je iznad glavnog ulaza u poslovne prostorije.

Poslovne prostorije koje se nalaze u "Ekstra-zoni", moraju imati svetleće firme.

Ukoliko poslovna zgrada ili prostorija ima fasadu prema više ulica, firme se postavljaju na fasadi prema svakoj ulici.

Vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija dužni su da firme održavaju u ispravnom stanju.

9. Obeležavanje ulica, trgova i zgrada

Član 36

Naziv ulica i trgova mora biti obeležen tablama.

Kućnim brojem se obeležavaju sve stambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade.

Član 37

Grad je obavezan da vrši nabavku i postavljanje tabli sa natpisom ulica i trgova u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.

Pravna i fizička lica, odnosno vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih zgrada, obavezni su da nakon postavljanja table sa natpisom ulice postave table sa kućnim brojevima.

10. Uklanjanje snega i leda

Član 38

Uklanjanje snega i leda obavlja se po odredbama ove Odluke i prema Programu zimske službe.

Program zimske službe donosi Gradsko veće do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu, na predlog nadležnog Preduzeća i Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Član 39

Gradska uprava nadležna za poslove saobraćaja, po pribavljenom mišljenju MUP-a RS - Policijske uprave Kragujevac, Odeljenja saobraćajne policije u Kragujevcu, dužna je da propiše, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, način odvijanja saobraćaja za vreme zimskog perioda, a naročito:

1. odredi ulice u kojima je zabranjeno parkiranje vozila za vreme snežnih padavina,

2. odredi način parkiranja u sporednim ulicama radi lakšeg uklanjanja i odnošenja smeća,

3. odredi ulice koje će se zatvoriti za saobraćaj u slučaju velikih snežnih padavina,

4. odredi ulice za sankanje dece i u njima zabrani saobraćaj.

Član 40

Program zimske službe sadrži:

1. spisak gradskih saobraćajnica sa redom prvenstva po kome se obavlja uklanjanje snega i leda sa tih površina, sprečava stvaranje poledice i posipa odgovarajućim materijalom,

2. nosioce poslova,

3. broj i vrstu mehaničkih sredstava, njihovu namenu i raspored korišćenja,

4. broj i raspored radnika koji će uklanjati sneg i led,

5. usluge i sredstva drugih preduzeća i ustanova koje će se koristiti u slučaju potrebe,

6. mesta za deponije za sneg i način njihovog održavanja i

7. potrebna finansijska sredstva za sprovođenje Programa zimske službe.

Prilikom utvrđivanja reda prvenstva moraju se uzeti u obzir saobraćajnice u kojim se odvija javni gradski prevoz, nalaze zdravstvene i dečije ustanove, škole, pristup gradskim grobljima, centri za snabdevanje, kao i mogućnost iznošenja smeća u gusto naseljenim blokovima.

Član 41

O uklanjanju snega i leda u skladu sa Programom zimske službe dužni su da se staraju nosioci poslova utvrđeni Programom.

Preduzeće u čijoj je nadležnosti održavanje kišne kanalizacije dužno je da se stara o ispravnosti komunalnih objekata i otvora za prikupljanje atmosferskih voda naročito u vreme otapanja snega i leda.

Član 42

Preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici, kao i fizička lica, dužni su da se staraju o uklanjanju i odnošenju snega i leda sa površina koje koriste, sa krova zgrade ako predstavljaju opasnost za prolaznike ili samu zgradu, kao i sa javnih površina koje su u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa površinom koju koriste (trotoari, parking prostori, staze za prilaz objektu i dr.).

Ukoliko lica iz stava 1. ovog člana nisu u mogućnosti da sama izvrše obavezu, iz stava 1. ovog člana, tu obavezu će o njihovom trošku izvršiti preduzeće određeno Programom zimske službe.

Član 43

Sneg i led sa kolovoza, trotoara i drugih saobraćajnih površina uklanja se i skuplja na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,5 metara, na ivičnjaku kolovoza, s tim da oluci i slivnici ostanu slobodni i da se ne ometa prolaz pešaka i vozila.

Deponovani sneg sa kolovoza i trotoara određenih Programom zimske službe, odvozi se na deponiju za sneg.

11. Uređenje, održavanje i zaštita javnih zelenih površina

Član 44

Zelene površine u smislu ove odluke su: javne zelene površine i ostale zelene površine.

Javne zelene površine su sve zelene površine na teritoriji Grada na kojima su izvršene radnje ozelenjavanja, sadnje sadnica, podizanje travnjaka, cvetnjaka, alpinetuma, ružičnjaka i drugog zelenila i na kojima su po pravilu izgrađene pešačke komunikacije, dečja igrališta i drugi vrtno-arhitektonski elementi koji su u osnovnoj funkciji zelenih površina i služe redovnoj upotrebi tih površina i to:

- parkovi, skverovi, park - šume, travnjaci,

- zelenilo duž saobraćajnica (drvoredi, zelene trake, žive ograde i sl.),

- zelenilo između blokova zgrada i oko objekata javne namene,

- zaštitno zelenilo.

Javne zelene površine, u smislu ove odluke, jesu i zemljišta koja su u skladu sa važećim prostorno planskim dokumentima namenjena za podizanje javnih zelenih površina, kao i neuređene javne zelene površine.

Ostale zelene površine su:

- u krugu preduzeća, obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova,

- sportske i rekreacione površine, zelene površine na grobljima,

- bašte, zajednička i individualna dvorišta i dr.

Član 45

Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji grada Kragujevca, za potrebe grada Kragujevca, vrši Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac u skladu sa godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Sredstva za finansiranje troškova održavanja iz stava 1. ovog člana planiraju se u budžetu grada Kragujevca u okviru sredstava opredeljenih za komunalno održavanje.

Član 46

Ostale zelene površine redovno održavaju i brinu o njihovoj zaštiti i obnovi preduzeća, ustanove, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici, odnosno korisnici zemljišta na kome se nalazi zelenilo.

Član 47

Održavanje javnih zelenih površina obuhvata:

1. zamenu uništenog i dotrajalog biljnog materijala novim sadnicama;

2. orezivanje i oblikovanje stabala i grmlja;

3. okopavanje sadnica;

4. košenje i odvoženje trave;

5. uklanjanje otpalog granja, lišća i otpadaka;

6. održavanje posuda sa ukrasnim biljem;

7. preventivno delovanje na sprečavanje biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetočina i kontinuirano sprovođenje zaštite zelenila;

8. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja žive ograde na mestima ugroženim od uništavanja;

9. postavljanje natpisa i upozorenja za zaštitu javne zelene površine;

10. održavanje uređenih cvetnih površina;

11. ostale poslove koji su potrebni da bi javne zelene površine služile svojoj nameni.

Član 48

Javne zelene površine mogu se koristiti samo u svrhe za koje su namenjene.

Izuzetno, Gradska uprava nadležna za komunalne poslove može odobriti da se na javnim zelenim površinama mogu održavati priredbe, izložbe i druge manifestacije.

Organizator je dužan da po završetku manifestacije javnu zelenu površinu dovede u uredno stanje, a u slučaju oštećenja vrati je u prvobitno stanje ozelenjavanjem.

Član 49

Uređenje javnih zelenih površina obuhvata izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina, u skladu sa urbanističkim planom.

Član 50

Ukoliko prilikom izvođenja radova na izgradnji objekata ili postavljanja podzemnih instalacija unutar zelenih površina, može da se ošteti uređena zelena površina, investitor ili izvođač radova dužan je da pre otpočinjanja radova pribavi odobrenje u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 51

Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjeno je:

1. neovlašćena sadnja, seča, vađenje i orezivanje drveća;

2. oštećenje drveća i drugih zasada;

3. gaženje travnjaka;

4. istovar zemlje i drugog materijala, kopanje i iznošenje zemlje, kamena i dr.;

5. puštanje domaćih životinja na javnu zelenu površinu;

6. bacanje otpadaka na javnu zelenu površinu;

7. skidanje ili oštećenje putokaza, znakova, natpisnih pločica i dr.;

8. oštećenje staza, klupa, korpi za otpatke, sanitarnih uređaja, i dr. opreme;

9. vožnja bilo kojom vrstom vozila i pranje vozila na javnim zelenim površinama;

10. zaustavljanje i parkiranje vozila na zelenim javnim površinama;

11. paljenje stabala ili lišća, loženje vatre i dr. na zelenim javnim površinama;

12. urezivanje imena ili znakova, postavljanje reklama, lepljenje plakata na stablima, klupama i ostaloj opremi i dr.;

13. neovlašćeno privremeno ili trajno pretvaranje zelenih površina u površine za druge namene;

14. raskopavanje javne zelene površine bez odobrenja;

15. postavljanje objekata i uređaja bez odobrenja i

16. ostavljanje napuštenih vozila, školjki i drugih predmeta.

Član 52

Radi bezbednosti lica, zaštite objekata i bezbednosti saobraćaja, Gradska uprava nadležna za inspekcijskog poslove može naložiti korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grana koje prelaze na javnu površinu.

Član 53

Parkirana vozila, napuštena vozila i školjke, na javnim zelenim površinama iz člana 44. stav 2. i 3. ove Odluke, biće uklonjena odmah, bez odlaganja, po nalogu komunalnog inspektora, preko preduzeća nadležnog za premeštanje vozila, u skladu sa odredbama odluke koja reguliše ovu oblast.

Član 54

Prilikom preuzimanja vozila vlasnik je dužan da plati troškove uklanjanja i čuvanja vozila i troškove dovođenja javne zelene površine u uredno stanje.

Troškove dovođenja javne zelene ili druge javne površine u prvobitno stanje po m2 utvrđuje cenovnikom Preduzeće koje održava te površine uz saglasnost Gradskog veća.

12. Ostavljanje predmeta na javnim površinama

12.1. Deponovanje građevinskog materijala

Član 55

Za istovar, smeštaj i utovar građevinskog materijala, postavljanje ograde gradilišta, podizanje građevinskih skela radi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije ili održavanja objekata, može se privremeno koristiti javna površina, ako za to ne postoji mogućnost na građevinskoj parceli, uz prethodno odobrenje Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Privremeno korišćenje javne površine za smeštaj građevinskog materijala u "Ekstra zoni" nije dozvoljeno.

Zauzeće javne površine za postavljanje ograde gradilišta ili građevinske skele može se odobriti najviše do 1m mereno od regulacione linije.

Investitor ili izvođač radova je dužan da deponovani građevinski materijal i zemlju na javnoj površini osigura od rasturanja i pada postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde, u slučaju kada se ne organizuje gradilište.

Za vreme trajanja zauzeća, javna površina se mora održavati i uredno čistiti, polivati rastresiti materijal kako bi se sprečilo stvaranje blata i prašine, slivnike na javnoj površini čistiti od nakupljenog materijala i omogućiti slobodno oticanje vode do najbližeg slivnika.

Izvođač radova je dužan da obezbedi prolaz za pešake i motorna vozila, bezbednost lica i sigurnost susednih objekata, kao i da postavi saobraćajnu signalizaciju u skladu sa odobrenjem o izmeni režima saobraćaja izdatog od strane Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja.

Nakon isteka roka zauzeća, javna površina se mora ostaviti u stanju u kome je bila pre zauzeća, očišćena i po potrebi oprana.

Odobrenje za korišćenje javne površine u svrhe iz stava 1. ovog člana izdaje se na zahtev investitora ili izvođača radova.

Zauzeće javne površine može se odobriti u trajanju od 30 dana, a u slučaju kada je organizovano gradilište do šest meseci.

Član 56

Javna površina može se koristiti i za građevinske mašine (miksere za beton i druga specijalizovana vozila za beton, podizanje građevinskog materijala i sl.), samo na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Zauzeće javne površine u "Ekstra zoni" i u ulicama u kojima se obavlja saobraćaj vozilima javnog prevoza dozvoljeno je u dane vikenda i državnih praznika.

Izuzetno, uz saglasnost Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja, zauzeće javne površine iz stava 2. ovog člana može se dozvoliti i radnim danima ukoliko to zahtevaju priroda radova, bezbednost objekta i saobraćaja.

Odobrenje za korišćenje javne površine u svrhe iz stava 1. ovog člana izdaje se na zahtev investitora ili izvođača radova.

Član 57

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja u skladu sa članom 55. i 56. ove Odluke je dužan da uz zahtev priloži:

1. građevinsku dozvolu, ako se radi o izgradnji ili rekonstrukciji objekta, odnosno obaveštenje o prijavi za izvođenje radova tekućeg ili investicionog održavanja,

2. šemu organizacije gradilišta,

3. odobrenje za izmenu režima saobraćaja.

Prilog iz tačke 2. ovog člana podnosi se samo kada se organizuje gradilište, a prilog iz tačke 3. kada se organizuje gradilište i kada se javna površina koristi u svrhe iz člana 56. ove Odluke.

Ako se deponovanje građevinskog materijala vrši na javnoj zelenoj površini, čime se ona oštećuje, podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je da dokaz o uplati iznosa naknade o vraćanju zelene javne površine u prvobitno stanje dostavi prilikom izdavanja odobrenja.

Član 58

Investitori ili izvođači radova su obavezni da pri izvođenju građevinskih radova otpadni materijal, šut i sl. odmah uklone, ili smeštaju u kontejnere koje za te svrhe iznajmljuje JKP "Čistoća".

12.2. Istovar ili utovar ogreva i drugog materijala

Član 59

Za ostavljanje ogreva i drugog materijala na javnoj površini, radi utovara i istovara, duže od 24 sata mora da se pribavi odobrenje Gradske uprave nadležne za komunalne poslove za zauzeće javne površine.

Ogrev i drugi materijal se mora uredno složiti, tako da se obezbedi neometani prolaz pešaka, a nakon isteka roka od 24 sata ili roka na koji je odobrenje izdato, javna površina mora se odmah očistiti i po potrebi oprati.

Zauzeće iz stava 1. ovog člana može da se odobri najduže do 2 dana.

13. Raskopavanje javnih površina

Član 60

Pod raskopavanjem javnih površina (u daljem tekstu: raskopavanje), podrazumevaju se radovi na izgradnji i rekonstrukciji komunalne infrastrukture na javnim površinama, kao i radovi koji su neophodni da se otklone posledice nastale dejstvom više sile ili u slučaju kvara na objektima komunalne infrastrukture i druga raskopavanja izvršena pri izgradnji ili rekonstrukciji drugih objekata, ili izvođenju drugih radova.

Radovi na raskopavanju i dovođenju javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje izvode se na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Izuzetno radovi mogu da otpočnu i bez odobrenja samo u slučaju više sile ili u slučaju kvara na objektima komunalne infrastrukture (u daljem tekstu: radovi hitnih intervencija).

U slučajevima iz stava 3. ovog člana, investitor radova je dužan da o započetom raskopavanju odmah obavesti komunalnog inspektora i JP "Putevi" Kragujevac (u daljem tekstu: Upravljač puta), a najkasnije u roku od 24 sata, odnosno prvog narednog radnog dana podnese zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje sa obrazloženjem o opravdanosti započetog raskopavanja, kao i o roku do kog će završiti radove.

Ukoliko je prilikom izvođenja radova na raskopavanju javne površine došlo do raskopavanja javne površine u većem obimu od odobrenog, investitor radova je u obavezi da pribavi odobrenje za razliku u površinama koje treba dovesti u prvobitno i tehnički ispravno stanje (dopunsko rešenje).

Izvođač radova ili investitor je dužan da prilikom raskopavanja i vraćanja raskopane javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje obezbedi gradilište, prolaz pešacima i obeleži odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Investitor ili izvođač radova je dužan da odmah ukloni sav preostali materijal i opremu, a najkasnije u roku od 48 sati od završetka radova na vraćanju raskopane javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Član 61

Zabranjeno je raskopavanje javne površine u periodu od 1. decembra do 28. februara, kao i za vreme obeležavanja praznika Grada (Dan Grada, Oktobarske svečanosti i dr.) i to javnih površina koje su u funkciji proslave.

Izuzetno Gradska uprava nadležna za komunalne poslove može da odobri raskopavanje i u periodu u kome nije dozvoljeno raskopavanje, ako postoje opravdani razlozi za to i ako vremenski uslovi omogućavaju raskopavanje.

Ukoliko Gradska uprava nadležna za komunalne poslove ne odobri raskopavanje javne površine u vreme iz stava 1. ovog člana, a ista bude raskopana, smatraće se da je javna površina oštećena u smislu odredbe člana 69. ove Odluke.

Član 62

Raskopavanje ulica (kolovoza i trotoara) u "Ekstra zoni" u kojima se obavlja saobraćaj vozilima javnog prevoza dozvoljeno je u dane vikenda i državnih praznika.

Izuzetno, uz saglasnost Upravljača puta, raskopavanje ulica iz stava 1. ovog člana može se dozvoliti i radnim danima ukoliko to zahtevaju priroda radova, bezbednost objekta i saobraćaja.

Član 63

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine, dužan je da uz zahtev priloži:

1) projekat instalacija ili priključka zbog koga se obavlja raskopavanje,

2) odobrenje za izmenu režima saobraćaja,

3) odobrenje za izgradnju ili izvod iz lista nepokretnosti ili potvrdu o legalizaciji objekta ili potvrdu o ozakonjenju objekta,

4) odobrenje za priključenje izdato od strane nosioca javnog ovlašćenja koji upravlja infrastrukturom na koju se priključuje,

5) ugovor o dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje i predračun izvođača.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana je investitor ili izvođač radova.

Ukoliko se radovi na raskopavanju ne mogu završiti u odobrenom roku, podnosilac zahteva je dužan da od Gradske uprave nadležne za komunalne poslove zatraži produženje roka.

Član 64

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina, u slučaju radova hitnih intervencija, dužan je da uz zahtev priloži:

1) skicu trase raskopavanja,

2) ugovor o dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje i

3) zapisnik komunalnog inspektora i Upravljača puta o vrsti komunalnog objekta na kome je nastao kvar i obimu izvršenog raskopavanja.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana je investitor radova.

Član 65

Raskopana javna površina dovodi se u prvobitno i tehnički ispravno stanje u skladu sa odobrenjem, važećim standardima, normativima i pravilima struke i Uputstvom o postupku i obavljanju raskopavanja i popravci saobraćajnica i drugih javnih površina nakon raskopavanja u gradu Kragujevcu, (u daljem tekstu: Uputstvo) odmah po završenim radova, a najkasnije u roku od osam dana od završetka radova postavljanjem završnog sloja.

Uputstvo iz stava 1. ovog člana, donosi Nadzorni odbor JP "Putevi" Kragujevac uz saglasnost Gradskog veća.

Izuzetno, ukoliko investitor radova nije u mogućnosti da izvrši postavljanje završnog sloja u roku, dužan je da zatraži produženje pre isteka roka od strane Gradske uprave nadležne za komunalne poslove, po pribavljenoj saglasnosti upravljača puta.

Za kvalitet i obim izvedenih radova iz stava 3. ovog člana, odgovoran je investitor radova.

Izuzetno, nadležna Gradska uprava iz člana 60. stav 2. ovog člana, može odobriti raskopavanje javne površine, kod hitnih intervencija koje su izvedene u periodu iz člana 61. stav 1., uz obavezu investitora da odmah, bez odlaganja, dovede raskopanu javnu površinu u stanje koje je neophodno za bezbedno odvijanje saobraćaja i istu održava kamenim materijalom.

Investitor je dužan da obezbedi dnevni nadzor nad održavanjem raskopane javne površine uz obavezu obaveštavanja Upravljača puta o preduzetim merama.

Investitor je dužan da postavi završni sloj na raskopanoj javnoj površini iz prethodnog stava odmah po sticanju uslova za njeno vraćanje u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Član 66

Za izvedene radove na dovođenju raskopane javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje, investitor radova garantuje dve godine od dana izdavanja potvrde o završenim radovima koju izdaje Upravljač puta po zahtevu investitora.

Ukoliko u garantnom roku iz stava 1. ovog člana, dođe do oštećenja, sleganja, pucanja ili drugih promena na mestu gde je vršeno raskopavanje javne površine, Upravljač puta o tome obaveštava komunalnog inspektora radi nalaganja mera za otklanjanje nedostataka, odnosno radi vraćanja oštećene javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Ukoliko investitor ne postupi po rešenju komunalnog inspektora iz stava 2. ovog člana i ne izvrši ponovno vraćanje javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje, radove će po nalogu komunalnog inspektora izvesti ovlašćeno preduzeće na teret investitora u postupku izvršenja rešenja prinudnim putem uz obavezni stručni nadzor Upravljača puta.

Član 67

Kod izgradnje nove ulice ili rekonstrukcije postojeće, preduzeća u čijoj je nadležnosti održavanje ili upravljanje komunalnim objektima, kao i građani i preduzeća koja u toj ulici imaju objekte, moraju biti obavešteni najmanje 2 meseca pre početka izgradnje, odnosno raskopavanja ulica o nameravanoj izgradnji, odnosno rekonstrukciji, da bi se pripremili za postavljanje komunalnih uređaja ili na priključenje svojih objekata na nove uređaje.

Preduzeća i građani na koje se odnosi odredba prethodnog stava dužni su da o potrebi izvođenja radova na komunalnim uređajima i priključcima na iste, obaveste investitora koji gradi ili rekonstruiše ulice, kako bi se postavljanje tih uređaja i priključaka izvršilo pre izgradnje ili rekonstrukcije te ulice.

Član 68

Investitor ili izvođač radova je dužan da obezbedi da se raskopana javna površina dovede u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana investitor može da angažuje pravno lice ili preduzetnika, registrovanog u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti (šifra 42.11), koji ispunjavaju uslove u pogledu kadrova i opreme za stručno i kvalitetno obavljanje poslova, ili javno komunalno preduzeće koje je grad osnovao za dovođenje raskopanih javnih površina u prvobitno ili tehnički ispravno stanje.

Radove na dovođenju javnih zelenih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje obavlja pravno lice ili preduzetnik, registrovan u Agenciji za privredne registre za obavljanje predmetne delatnosti, koji ispunjavaju uslove u pogledu kadrova i opreme za stručno i kvalitetno obavljanje poslova, ili javno komunalno preduzeće koje je grad osnovao za obavljanje komunalne delatnosti održavanja javnih zelenih površina.

Međusobna prava i obaveze između investitora i izvođača radova iz stava 2. i stava 3. ovog člana uređuju se ugovorom.

Investitor je dužan da ugovorom o dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem radova na dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje, u skladu sa zakonom.

Investitor je dužan da obavesti Upravljača puta o pravnom ili fizičkom licu, koje vrši investitorni stručni nadzor iz stava 5. ovog člana.

Član 68a

Dovođenje raskopane javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje mora da se izvede u skladu sa Uputstvom sa uslovima iz odobrenja.

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove u odobrenju određuje početak i završetak radova, mere koje je investitor ili izvođač radova dužan da preduzme radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i bezbednost saobraćaja, kao i način i rok za dovođenje raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Ovlašćeno lice nadležne za komunalne poslove i Upravljač puta (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), vrše kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije i predmera radova izvođača na dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje u postupku izdavanja odobrenja za raskopavanje javne površine.

Ovlašćeno lice iz stava 3.ovog člana dužno je da vodi evidenciju o raskopanim javnim površinama za koje je izdato odobrenje, oštećenjima javne površine koja nastanu u garantnom roku i oštećenjima javne površine radovima koji ne predstavljaju radove na raskopavanju javne površine, a po završetku radova na vraćanju iste u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Ukoliko ovlašćeno lice Upravljača puta utvrdi nedostatke u kvalitetu, obimu, rokovima i drugim uslovima utvrđenim odobrenjem za dovođenje raskopanih javnih površina u prvobitno i tehnički ispravno stanje, naložiće njihovo otklanjanje upisom u građevinski dnevnik izvođača, koji je obavezan da obavesti nadzornog organa investitora o istom i odmah pristupi otklanjanju nedostataka.

U slučaju da investitor ili izvođač ne postupi u skladu sa odredbom stava 5. ovog člana, Upravljač puta o tome obaveštava komunalnog inspektora radi daljeg preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka prilikom vraćanja u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Ukoliko investitor ili izvođač radova ne postupi po nalogu komunalnog inspektora, odnosno ne izvrši vraćanje raskopane javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje, radove će po nalogu komunalnog inspektora izvesti ovlašćeno preduzeće na teret investitora ili izvođača radova.

Član 68b

Vraćanje u prvobitno i tehnički ispravno stanje javnih površina vrši investitor, odnosno izvođač radova uz stručni nadzor Upravljača puta u skladu sa Uputstvom.

Član 68v

(Brisan)

Član 69

Investitor ili izvođač radova koji ošteti javnu površinu radovima koji ne predstavljaju radove na raskopavanju javnih površina, dužan je da istu vrati u prvobitno i tehnički ispravno stanje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana utvrđenog oštećenja zapisnikom komunalnog inspektora.

Ovlašćeno lice iz člana 68a ove Odluke, na osnovu obaveštenja o nastalom oštećenju javne površine utvrđuje predmer radova za dovođenje oštećene javne površine iz stava 1. ovog člana u prvobitno i tehnički ispravno stanje.

Vraćanje oštećene javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje investitor ili izvođač radova vrši na osnovu rešenja komunalnog inspektora, a u skladu sa predmerom radova koji utvrđuje ovlašćeno lice iz člana 68a.

III POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

1. Postavljanje objekata i uređaja

Član 70

Javne površine iz člana 3. ove Odluke mogu se koristiti shodno svojoj nameni, u skladu sa odredbama ove Odluke.

Objekti i uređaji koji se mogu privremeno postaviti na javnoj površini su:

- privremeni montažno demontažni objekti-kiosci;

- letnje bašte ugostiteljskog objekta (zatvorenog i otvorenog tipa); tende i nadstrešnice; reklamne oznake; slobodno stojeće i zidne vitrine za izlaganje robe; rashladni uređaji; pokretni uređaji za pripremu hrane (aparati za kokice, aparati za kukuruz, kesten, šećernu vunu i sl).; specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe; bankomat; pokretni privremeni objekti za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga i slični objekti; pultovi i tezge; rashladne vitrine, vitrine za prodaju osvežavajućih napitaka; automat za prodaju robe na malo i pružanje usluga; automat za prodaju napitaka, štampe, konditorskih proizvoda i dr.; objekti za izvođenje zabavnih programa (dečiji automobili; elementi za dečiji zabavni park); cirkus; promocije, održavanje koncerata, promocija i manifestacija; za postavljanje objekata namenjenih za iznajmljivanje sportskih i rekreativnih bicikala i drugih rekvizita za sport i rekreaciju; korišćenje posebno obeleženog prostora za teretno vozilo za snabdevanje i druga zauzeća javnih površina.

Na površinama javne namene mogu se postaviti i drugi objekti i uređaji, pod uslovima i na način predviđen odlukama i drugim propisima Grada kojima se bliže reguliše zauzeće javne površine radi postavljanja privremenih objekata.

Član 71

Objekti i uređaji iz člana 70. stav 2. ovog člana ne mogu se postavljati na sledećim javnim površinama:

- u zoni raskrsnice,

- u zoni širine pešačkog prolaza na rastojanju od 2 m,

- u zoni stajališta gradskog saobraćaja na rastojanju od 3 m,

- u širini pešačkog i kolskog prilaza objektima,

- na kolovozu,

- na javnim parkiralištima,

- na javnoj zelenoj površini,

- na trasi protivpožarnog puta i

- na drugim javnim površinama u zavisnosti od objekta.

Navedene uslove bliže definiše Gradska Uprava nadležna za poslove saobraćaja za svaki pojedinačni slučaj, a u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Član 72

Objekti i uređaji iz člana 70. stav 2. ove Odluke mogu se postavljati na javnim površinama na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana se donosi ako su ispunjeni uslovi propisani ovom Odlukom, Pravilnikom o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama (u daljem tekstu: Pravilnik) i ako je mišljenje Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja pozitivno.

Pravilnik iz stava 2. ovog člana donosi Gradsko veće na predlog Gradske uprave nadležne za komunalne poslove i isti sadrži: tehničke i druge uslove (izgled, tip, lokaciju i drugo) u zavisnosti od objekata koji se mogu postaviti.

Odobrenje, odnosno rešenje iz stava 1. ovog člana, Gradska uprava nadležna za komunalne poslove dostavlja bez odlaganja Gradskoj upravi nadležnoj za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Na osnovu odobrenja iz stava 1. ovog člana, imalac odobrenja je dužan da plati naknadu, u skladu sa odlukom kojom se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara i rešenjem koje donosi Gradska uprava nadležna za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda.

Član 73

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz člana 72. ove Odluke dužan je da uz zahtev za zauzeće javne površine za privremeno postavljanje objekta i uređaja iz člana 70. stav 2. priloži sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o osnivanju radnje za obavljanje odgovarajuće delatnosti, odnosno rešenje Agencije za privredne registre,

2. druge dokaze, u zavisnosti od posebnih uslova utvrđenih u ovoj odluci i Pravilniku, za postavljanje konkretnog objekta ili uređaja na javnoj površini,

3. ugovor o održavanju čistoće, zaključen sa nadležnim javnim komunalnim preduzećem, osim za reklamne oznake, slobodnostojeće i zidne vitrine.

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa izjavom podnosioca, koja je sastavni deo zahteva, a u zavisnosti od vrste zauzeća javne površine iz člana 70. stav 2.

Dokaz o uplati lokalne administrativne takse podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana dužan je da priloži pri izdavanju odobrenja za privremeno korišćenje prostora na javnoj površini.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se najranije u roku od 30 dana od dana traženog početka korišćenja javne površine, osim za postavljanje letnje bašte tipa "A".

Član 74

Odobrenje iz člana 72. ove Odluke se izdaje najduže na period do godinu dana, odnosno do 31. decembra tekuće godine.

Član 75

U slučaju da je u roku utvrđenom u članu 73. stav 3. ove Odluke podneto više zahteva, osim za letnje bašte tipa "A", prednost za dobijanje odobrenja ima podnosilac zahteva koji je prvi podneo zahtev.

Ukoliko se za istu lokaciju podnesu istog dana dva ili više zahteva, osim za lokaciju za letnju baštu tipa "A", koji ispunjavaju uslove propisane ovom Odlukom i Pravilnikom, sprovešće se skraćeni postupak javnog nadmetanja u skladu sa odredbama ove Odluke.

Postupak iz stava 2. ovog člana sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koju rešenjem obrazuje načelnik Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Komisija iz stava 3. ovog člana o svom radu sačinjava zapisnik i utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača za lokacije koje su bile predmet javnog nadmetanja.

Član 76

Postupak iz člana 75. ove Odluke se pokreće na zahtev službenog lica nadležnog za rešavanje po zahtevima za zauzeće javne površine, koje u roku od 3 dana od od dana prijema zahteva, obaveštava Komisiju iz člana 75. stav 3. ove Odluke o podnetim zahtevima.

Komisija u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o podnetim zahtevima, od strane službenog lica iz stava 1. ovog člana, obaveštava podnosioce zahteva o danu, mestu i vremenu javnog nadmetanja.

Učesnik u postupku može da licitira samo jednu lokaciju, odnosno, lokaciju za koju je podneo zahtev.

Na visinu početnog licitacionog iznosa, visinu licitacionog koraka i izlicitirani iznos za zauzeće javne površine u skraćenom postupku javnog nadmetanja primenjuju se odredbe članova 84., 85. i 88. ove Odluke.

Komisija, po sprovedenom skraćenom postupku javnog nadmetanja, zapisnikom iz člana 75. stav 4. ove Odluke utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača i isti dostavlja službenom licu nadležnom za rešavanje po zahtevima za zauzeće javne površine, radi donošenja rešenja.

U slučaju da se na zakazano javno nadmetanje ne odazove neko od podnosilaca zahteva, odnosno, javi samo jedan podnosilac zahteva, javno nadmetanje će se priznati pod uslovom da učesnik ponudi iznos koji je za 10% veći od početnog licitacionog iznosa.

Član 77

Objekti i uređaji postavljeni na javnoj površini ukloniće se prinudnim putem na osnovu akta nadležnog organa, u sledećim slučajevima:

1. ako je objekat postavljen bez odobrenja,

2. ako objekti i uređaji nisu postavljeni u skladu sa uslovima navedenim u odobrenju,

3. ako se objekat koristi suprotno utvrđenoj nameni.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, postupak po službenoj dužnosti pokreće Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove.

1. Privremeni montažno demontažni objekti-kiosci

Član 77a

Privremeni montažno demontažni objekti - kiosci postavljaju se na javnoj površini na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom, na lokacijama koje su utvrđene Planom lokacija koji donosi Gradsko veće na predlog JP Direkcija za urbanizam - Kragujevac.

Odobrenje za postavljanje objekata iz stava 1. ovog člana, površine do 10,50m2 izdaje Gradska uprava nadležna za komunalne poslove.

1.1. Letnja bašta

Član 78

Letnja bašta, u daljem tekstu: bašta, je otvoreni montažno-demontažni objekat koji se postavlja na javnoj površini ispred, bočno ili u zaleđu ugostiteljskog objekta, poslastičarnice i objekta u kojem se vrši proizvodnja i prodaja peciva i kolača i to: bašta tipa "A" i bašta tipa "B".

Bašta tipa "A" je bašta koja se postavlja na javnoj površini u Ekstra zoni, po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, u skladu sa tehničkim uslovima propisanih Pravilnikom, a na osnovu Plana lokacija za postavljanje bašti tipa "A", (u daljem tekstu: Plan), koji čini sastavni deo Pravilnika.

Bašta tipa "B" je bašta koja se postavlja izvan lokacija utvrđenih Planom iz stava 2. ovog člana, po postupku i na način propisan ovom Odlukom i u skladu sa tehničkim uslovima propisanih Pravilnikom.

Bašte tipa "A" i tipa "B" se ne mogu postavljati na javnoj površini ispred kioska, kao i na javnoj površini ispred kioska koji su postavljeni na individualnim parcelama.

Kiosk, u smislu stava 4. ovog člana, je objekat za pružanje šalterskih usluga ili privremeni objekat ili objekat čija je bruto površina do 6 m2.

Član 79

Letnja bašta sadrži stolove i stolice.

Za zaštitu od sunca u letnjoj bašti se mogu postaviti suncobrani ili tenda.

Po isteku roka za koji je odobreno postavljanje letnje bašte, vlasnik je dužan da istu ukloni.

Izuzetno po isteku roka odobrenja za postavljanje letnje bašte, može se odobriti nastavak korišćenja javne površine za platformu, koja je kao element letnje bašte, bila postavljena na javnoj površini, na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove, u skladu sa uslovima utvrđenim Pravilnikom.

Član 80

Zabranjeno je zatvaranje strana bašte i formiranje objekta.

Zabranjeno je organizovanje muzičkog programa u bašti koje podrazumeva i postavljanje zvučnika.

U letnjoj bašti ne mogu da se postave baštenski roštilj i mangalo.

Član 81

Letnje bašte mogu se postavljati tokom cele godine, ako to dozvoljavaju vremenski uslovi.

Postupak za postavljanje bašte tipa A (licitacija) utvrđuje se Pravilnikom o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama koji donosi Gradsko veće.

Čl. 82-110

(Brisano)

1.2. Tende i nadstrešnice

Član 111

Tenda je slobodnostojeća konstrukcija sa odgovarajućim zastorom sa namenom za zaštitu od sunca.

Odobrenje za postavljanje tende može se izdati samo uz odobrenje za postavljanje letnje bašte, i ista se uklanja sa uklanjanjem letnje bašte.

Član 112

Nadstrešnica je konstrukcija sa odgovarajućim zastorom koja se postavlja na fasadu zgrade, iznad izloga i ulaznih vrata u poslovni prostor, sa namenom za zaštitu od sunca, na osnovu odobrenja Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Član 113

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje nadstrešnice dužan je da dostavi:

1. dokaz da je vlasnik objekta, odnosno da ima pravo korišćenja poslovnog objekta ili njegovog dela na koji se postavlja nadstrešnica,

2. saglasnost vlasnika objekta, odnosno skupštine zgrade na koju se postavlja nadstrešnica.

Član 114

Druge vrste slobodnostojećih tendi ne mogu da se postavljaju na javnim površinama kao samostalni objekti.

1.3. Izložbeni pultovi za prodaju neprehrambenih proizvoda

Član 115

Izložbeni pult je tipski otvoreni, lako pokretni objekat, čija je bruto površine do 2m2, postavljen uz poslovni objekat ili sa namenom za izlaganje neprehrambene robe koja se u poslovnom objektu prodaje.

Izložbeni pult iz stava 1. ovog člana ne može se postaviti ispred kioska, odnosno montažnog objekta.

Član 116

Nije dozvoljeno zatvarati izložbeni pult tako da dobija izgled kioska.

1.4. Pultovi za izlaganje i prodaju knjiga, časopisa, drugih publikacija, kaseta, diskova i dr.

Član 117

Pult za izlaganje i prodaju knjiga, časopisa, drugih publikacija, kaseta, diskova i dr. (u daljem tekstu: prodajni pult) je montažna konstrukcija koja može da se postavi na javnoj površini van Ekstra zone i zauzima najviše 2 m2.

Nije dozvoljeno zatvarati prodajni pult tako da dobije izgled kioska.

1.5. Pultovi za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta

Član 118

Prodajni pult za izlaganje i prodaju cveća, čestitki i drugih ukrasnih predmeta može da se postavi na javnoj površini u sajamske dane povodom obeležavanja državnih, verskih i drugih praznika, i to:

1. božićnih i novogodišnjih praznika u periodu od 15. decembra tekuće godine do 15. januara naredne godine,

2. 8. marta u periodu od 1. do 9. marta tekuće godine,

3. uskršnjih praznika u trajanju od 5 dana pre nastupanja praznika i za vreme praznika,

4. i drugih praznika i sajamskih manifestacija.

Zahtev za postavljanje prodajnog pulta iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije u roku od 15 dana od dana traženog početka korišćenja javne površine.

U slučaju da je u roku utvrđenom u stavu 2. ovog člana podneto više zahteva, prednost za dobijanje odobrenja ima podnosilac zahteva koji je prvi podneo zahtev.

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove, zahteve koji nisu podneti u rokovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana, odbaciće zaključkom.

Član 119

Na osnovu rešenja Gradskog veća, "Gradsko sajmište - Šumadija sajam DOO" može organizovati postavljanje objekata iz člana 117. i 118. ove Odluke u Ekstra zoni, saglasno odredbama ove Odluke i Pravilniku.

1.6. Slobodnostojeće ili zidne vitrine za izlaganje robe

Član 120

Slobodnostojeće ili zidne vitrine su objekti napravljeni od odgovarajućeg materijala, koji se postavljaju na javnim površinama sa namenom za izlaganje i reklamiranje robe van poslovnih prostorija.

Slobodnostojeće vitrine se mogu odobriti samo za poslovne objekte koji nemaju izlog prema ulici.

Slobodnostojeće vitrine se ne mogu odobriti za poslovni prostor u tržnom centru.

Član 121

Vitrina se mora održavati u čistom i ispravnom stanju i urediti tako da ima zadovoljavajući estetski izgled.

U vitrini se ne mogu isticati reklame, obaveštenja ili izborni plakati političkih stranaka i pojedinaca.

Po isteku roka na koji je odobrenje za postavljanje vitrine izdato vlasnik je dužan da istu ukloni.

Član 122

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje zidne vitrine mora da dostavi dokaz o vlasništvu na objektu, odnosno saglasnost suvlasnika ili skupštine zgrade na koju se vitrina postavlja.

Ukoliko je objekat obuhvaćen režimom zaštite graditeljskog nasleđa podnosilac zahteva je dužan da dostavi i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

1.7. Reklamne oznake

Član 123

Reklamne oznake su objekti koji se na javnu površinu postavljaju radi reklamiranja firme, odnosno proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, površine do 9m2, osim reklamnih oznaka koje se postavljaju na prilaznim putevima Grada.

Reklamna oznaka u smislu stava 1. ovog člana je i putokazna tabla, pokretna reklamna tabla, reklamni natpis na fasadi zgrade, transparent postavljen između zgrada, na zgradi ili posebno postavljenim stubovima.

Transparent se može postaviti za reklamiranje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija u gradu.

Reklamne oznake su i objekti koji se postavljaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti postavljanja reklamnih panoa.

Reklamne oznake iz stava 1, 2, 3. i 4. ovog člana mogu se postaviti ukoliko su ispunjeni uslovi utvrđeni ovom Odlukom i Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti postavljanja reklamnih panoa.

Član 124

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamne oznake dužan je da dostavi:

1. dokaz da je vlasnik objekta, odnosno da ima pravo korišćenja poslovnog objekta ili njegovog dela na koji se postavlja reklamna oznaka,

2. saglasnost vlasnika objekta, odnosno skupštine zgrade na koju se postavlja reklamna oznaka,

3. dokaz da je regulisao plaćanje utrošene električne energije, ukoliko se zahtev podnosi za postavljanje osvetljene reklamne oznake.

1.8. Rashladni uređaji za prodaju industrijskog sladoleda, kremova i osvežavajućih bezalkoholnih napitaka

Član 125

Rashladni uređaji za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda i kremova mogu se postaviti na javnoj površini ispred poslovne prostorije u kojoj se delatnost obavlja.

Na javnoj površini u "Ekstra zoni", uz poslovni objekat u kojem se delatnost obavlja, može se postaviti samo jedan rashladni uređaj.

Rashladni uređaj iz stava 1. ovog člana može se postaviti i na zahtev fizičkog lica koje vrši prodaju po ugovoru zaključenim sa proizvođačem, i koji dostavlja uz zahtev za izdavanje odobrenja.

Imalac odobrenja dužan je da pored uređaja postavi korpu za smeće.

1.9. Specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe

Član 126

Specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe su vozila koja ispunjavaju uslove za prodaju robe saglasno propisima kojima je regulisan ovakav način prodaje i ukupne površine su do 6m2.

Vozilo iz stava 1. ovog člana u toku radnog vremena po pravilu menja mesto zadržavanja i prodaje, a po isteku radnog vremena se uklanja.

Prodaja robe iz vozila iz stava 1. ovog člana može se vršiti tokom cele godine.

1.10. Pokretni uređaj za pripremu hrane

Član 127

Pokretni uređaj za pripremu hrane je uređaj za prženje kokica, pečenje kestenja, kuvanje ili pečenje kukuruza, šećerne vune i drugi uređaj za pripremu hrane koji se postavlja na javnoj površini, u skladu sa programom lokacija na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom i aktom Gradskog veća o pokretanju postupka.

Pokretni uređaj iz stava 1. ovog člana može se postaviti tokom cele godine ili u sajamske dane, na osnovu odobrenja gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

1.11. Montažne ograde, stubići i žardinjere

Član 128

Montažne ograde, stubići i žardinjere su objekti koji se postavljaju radi zaštite javne površine, i namene za koju se javna površina koristi.

Objekte iz stava 1. ovog člana postavlja preduzeće u čijoj nadležnosti je njihovo održavanje, na osnovu Programa održavanja komunalne infrastrukture, koji donosi Gradsko veće, na predlog Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

1.12. Objekti za izvođenje zabavnih programa

Član 129

Objekti za izvođenje zabavnih programa su: dečiji zabavni park, cirkus, luna park, aparati za zabavu, dečiji automobili i slično.

Dečiji zabavni park i luna park se mogu postaviti na javnoj površini u skladu sa Programom lokacija za postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa, a po postupku propisanom ovom odlukom.

Cirkus, aparati za zabavu i drugi slični objekti se mogu postaviti na javnoj površini u skladu sa Programom lokacija za postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa.

Dečiji automobili su sredstva za dečiju zabavu na akumulator ili pedale.

Dečiji automobili se mogu postaviti na javnu površinu u skladu sa Programom lokacija koji donosi Gradsko veće, na predlog Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Izdavanje javne površine za postavljanje dečijih automobila sprovodi se u postupku javnog nadmetanja (licitacija) shodnom primenom odredaba ove odluke, koje se odnose na sprovođenje postupka licitacije za postavljanje bašte tipa "A".

Podnosilac zahteva za postavljanje objekta za izvođenje zabavnih programa iz stava 1. ovog člana dužan je da uz zahtev dostavi dokaz o bezbednosti opreme i uređaja koji su sastavni deo objekta za izvođenje zabavnih programa.

Oprema i uređaji iz stava 4. ovog člana bliže su uređeni Pravilnikom.

Član 130

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja dužan je da odredi ukupnu površinu koju zauzima objekat odnosno svaki aparat za zabavu, njihov broj i vrstu.

1.13. Drugi objekti, uređaji i ostala zauzeća javnih površina

Član 131

Drugi objekti i uređaji koji nisu navedeni u ovoj Odluci, kao i ostala zauzeća javnih površina, mogu se odobriti rešenjem Gradske uprave nadležne za komunalne poslove uz prethodnu saglasnost člana Gradskog veća za oblast komunalne privrede.

IV NADZOR

Član 132

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove Odluke i akata donetih na osnovu ove Odluke, kao i komunalno milicijske poslove vrši Gradska uprava nadležna za poslove inspekcijskog nadzora.

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, pored zakonskih ovlašćenja, ima pravo i dužnost da proverava da li:

1. se javna površina i neizgrađeno građevinsko zemljište koriste u skladu sa njihovom namenom, odnosno u skladu sa odlukom i drugim propisima (član 6. stav 4. i član 7. i 8.);

2. se parterno uređenje vrši saglasno rešenju nadležne uprave (član 10. stav 4.);

3. su komunalni i drugi objekti u opštoj upotrebi postavljeni na mestima koja su za to određena planskim aktom, odnosno odobrenjem nadležnog organa i da li se održavaju u urednom i ispravnom stanju (član 11.- 14.);

4. su otvori na kolovozu, trotoaru i drugim mestima pokriveni odgovarajućim zatvaračima i da li su isti postavljeni u skladu sa ovom odlukom (član 15.-18.);

5. se spoljni delovi zgrade održavaju u urednom i čistom stanju i da li se poštuju mere zabrane (član 20. i 22.);

6. se posude sa biljnim zasadima drže na prozorima, terasama, lođama i balkonima u skladu sa ovom odlukom (član 23.);

7. je klima uređaj postavljen u skladu sa članom 24. ove odluke;

8. se površine oko zgrade i ograde održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju i da li su iz dvorišta objekata koji su priključeni na kanalizacionu mrežu uklonjeni poljski WC-i (član 25. i 26.);

9. se objekti za plakatiranje postavljaju na osnovu i u skladu sa odobrenjem i da li su plakate uklonjene u skladu sa odredbama ove odluke (član 28. i 29.);

10. se osvetljavanje objekata obavlja u skladu sa odredbama ove odluke i da li su vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija postavili firme u skladu sa članom 32. i 35. ove Odluke;

11. su pravna i fizička lica, odnosno vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih objekata postavili table sa kućnim brojevima (član 37. stav 2.);

12. se uklanjanje snega i leda obavlja u skladu sa odredbama ove odluke (član 38.-43.);

13. se javne zelene površine koriste u svrhe za koje su namenjene i da li se poštuju mere zabrane i da li se ostale zelene površine održavaju u skladu sa odredbama ove odluke (član 46., 48. i 51.);

14. je na javnoj površini odložen građevinski materijal, postavljene građevinske ograde, građevinske skele, građevinske mašine ogrev i drugi materijal, suprotno odredbama ove odluke, odnosno izdatom odobrenju (članovi 55., 56. i 58.);

15. je za ostavljanje ogreva i drugog materijal na javnoj površini pribavljeno odobrenja nadležnog organa i da li je isti obezbeđen i javna površina očišćena nakon njegovog uklanjanja (član 59. stav 1. i 2. Odluke);

16. se raskopavanje javne površine i dovođenje raskopane površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje vrši u skladu sa odredbama ove Odluke (od člana 60.- 69. Odluke);

17. da li su objekti i uređaji postavljeni na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležne uprave i u skladu sa uslovima i merama zabrane propisanim odredbama ove Odluke, kao i da li se objekti i uređaji koriste u skladu sa svojom utvrđenom namenom;

Komunalni inspektor može preduzeti i druge potrebne mere u skladu sa ovom Odlukom i drugim aktima, donetim u skladu sa ovom Odlukom.

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćen je da izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu.

Član 133

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da rešenjem:

1. naloži vlasnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora koji se staraju o delu javne površine koja je u funkciji obavljanja delatnosti da urede i održavaju površine u granicama dodeljenog građevinskog zemljišta kao i da se staraju o delu javne površine koja je u funkciji obavljanja delatnosti (član 6. stav 4.);

2. naloži čišćenje javne površine, uklanjanje objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog organa, stvari i drugih predmeta koji ometaju korišćenje javne površine (član 7. stav 2. tačke 1.-5.);

3. naloži uklanjanje vozila koja suprotno zabrani iz ove Odluke, kretanjem zaustavljanjem, ostavljanjem i parkiranjem na javnoj zelenoj površini, oko objekata javne namene i zelenoj površini u javnom korišćenju ometaju njeno namensko korišćenje (član 7. stav 2. tačka 6.);

4. naloži uklanjanje vozila koja su suprotno zabranama iz ove Odluke zaustavljena, parkirana ili ostavljena na javnim površinama iz člana 7. stav 2. tačka 7. i 8. ove odluke;

5. naloži uklanjanje ostavljenih neregistrovanih, havarisanih ili odbačenih vozila, priključnih vozila, priključne opreme, agregata, čamaca i poljoprivrednih mašina, kamp opreme, kamp kućice i kamp vozila sa javne površine (član 7. stav 2. tačka 9.);

6. naredi uklanjanje parterne opreme postavljene ispred ili između zgrada u naseljima, na trgovima i na drugim javnim i javnim zelenim površinama suprotno članovima 9. i 10. ove Odluke;

7. naloži uklanjanje komunalnih i drugih objekata postavljenih bez odobrenja nadležnog organa (član 11.);

8. noloži da se komunalni i drugi objekti postavljeni na javnoj površini na osnovu odobrenja nadležnog organa održavaju u urednom i čistom stanju (član 12. stav 2.);

9. naloži da se tereni za sport i rekreaciju, plaže, kupališta i dr. i javni sanitarni i higijenski objekti održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju i da se na vidnom mestu istaknu higijenska i tehnička uputstva o radu (član 13. i 14.);

10. naloži da se ulični i drugi otvori pokriju odgovarajućim zatvaračima, dotrajali zamene i da se za vreme izvođenja radova preduzmu mere obezbeđenja, a po završetku radova javna površina dovede u čisto i uredno stanje (član 15.-18.);

11. naloži da se spoljni delovi zgrade održavaju u urednom stanju (član 20.);

12. naloži da se sa prozora, terasa, lođa i balkona uklone stvari i predmeti koji narušavaju izgled zgrade, oštećuju zgradu i ugrožavaju bezbednost građana (član 22. i 23.);

13. naloži da se klima uređaj postavi u skladu sa članom 24. ove Odluke;

14. naloži da se površine oko zgrade, dvorišta stambenih i poslovnih zgrada i ograde održavaju u ispravnom, urednom i čistom stanju (član 25. i 26.);

15. naloži uklanjanje objekata za plakatiranje koji su postavljeni bez odobrenja nadležnog organa (član 28. stav 1.), uklanjanje nakon isteka roka iz člana 29. ove Odluke i dovođenje površine u prvobitno stanje.

16. naloži da se osvetljavanje objekata obavlja u skladu sa odredbama ove Odluke (član 32.);

17. naloži vlasnicima, odnosno korisnicima poslovnih prostorija da istaknu firme i da ih održavaju u ispravnom stanju (član 35.);

18. naloži pravnim i fizičkim licima, odnosno vlasnicima ili korisnicima poslovnih i stambenih objekata da postave table sa kućnim brojevima (član 37.);

19. naloži da se uklanjanje snega i leda obavlja u skladu sa odredbama ove odluke (član 42. i 43.);

20. naloži organizatoru manifestacije da zelenu javnu površinu koju koristi sa odobrenjem nadležnog organa dovede u uredno stanje, a u slučaju oštećenja vrati u prvobitno stanje (član 48.);

21. naloži da se sa zelene javne površine uklone objekti i uređaji postavljeni bez odobrenja nadležnog organa, da se zelena javna površina koja se koristi u svrhe za koje nije namenjena vrati u prvobitno stanje (član 51.);

22. naloži korisniku zemljišta da ukloni osušeno ili bolesno stablo ili grane koje prelaze na javnu površinu (član 52.);

23. naloži uklanjanje građevinskog materijala, ograde gradilišta, građevinskih skela postavljenih na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa ili suprotno odobrenju (član 55. stav 1.);

24. naloži da se deponovan građevinski materijal i zemlja na javnoj površini osigura od rasturanja i čišćenje javne površine za vreme trajanja zauzeća i po isteku roka za zauzeće (član 55. stav 4.);

25. naloži izvođaču radova da preduzme mere iz člana 55. stav 6. ove Odluke;

26. naloži uklanjanje građevinskih mašina postavljenih na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa ili suprotno odobrenju (član 56.);

27. naloži uklanjanje ili smeštanje u kontejnere otpadnog materijala, šuta i sl. (član 58.);

28. naloži uklanjanje ogreva i drugog materijala ostavljenog na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa (član 59. stav 1. Odluke);

29. naloži da se ogrev i drugi materijal ostavljen na javnoj površini na osnovu odobrenju nadležnog organa, uredi, a po prestanku odobrenja javnu površinu dovede u prvobitno stanje (član 59. stav 2. Odluke);

30. naloži da se pribavi odobrenje za raskopavanje javne površine koja je raskopana bez odobrenja nadležnog organa i da se ista vrati u prvobitno i tehnički ispravno stanje u skladu sa odobrenjem (član 60. stav 2. Odluke);

30a) naloži da se za radove hitnih intervencija podnese zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine i da istu vrati u prvobitno i tehnički ispravno stanje u skladu sa odobrenjem (član 60. stav 4. Odluke);

30b) naloži da se pribavi odobrenje za razliku u površinama ako je prilikom raskopavanja javne površine došlo do raskopavanja javne površine u većem obimu od odobrenog i da istu vrati u prvobitno i tehnički ispravno stanje u skladu sa odobrenjem (član 60. stav 5. Odluke);

30v) naloži investitoru ili izvođaču radova da obezbedi gradilište, prolaz pešacima i isto obeleži odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, ukoliko to nije urađeno (član 60. stav 6. Odluke);

30g) naloži investitoru ili izvođaču radova da sav preostali materijal i opremu ukloni po završetku radova, ukoliko to nije urađeno (član 60. stav 7. Odluke);

31. naloži podnosiocu zahteva da zatraži produženje roka od Gradske uprave nadležne za komunalne poslove ukoliko nije završio radove u odobrenom roku (član 63. stav 3. Odluke);

32. naloži investitoru radova koji nije u mogućnosti da izvrši postavljanje završnog sloja u roku od 8 dana od završetka radova da zatraži produženje roka i (član 65. stav 2. Odluke);

32a naloži investitoru radova da odmah, bez odlaganja, dovede raskopanu javnu površinu u stanje koje je neophodno za bezbedno odvijanje saobraćaja i istu održava kamenim materijalom (član 65. stav 4);

32b naloži investitoru radova da obezbedi dnevni nadzor nad održavanjem raskopane javne površine uz obavezno obaveštavanje Upravljača puta o preduzetim mera (član 65. stav 5);

32v naloži investitoru radova da postavi završni sloj na raskopanoj javnoj površini odmah po sticanju uslova za njeno vraćanje u prvobitno i tehnički ispravno stanje (član 65. st. 5. i 6);

33. naloži otklanjanje nedostataka radi vraćanja oštećene javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje ukoliko u garantnom roku dođe do oštećenja na mestu gde je vršeno raskopavanje javne površine (član 66. stav 2. Odluke);

34. naloži investitoru ili izvođaču radova otklanjanje nedostataka prilikom vraćanja u prvobitno i tehnički ispravno stanje raskopane javne površine, na osnovu obaveštenja ovlašćenog lica iz stava 3. ovog člana (član 68a) stav 5. Odluke);

35. naloži investitoru ili izvođaču radova da dovede u prvobitno i tehnički ispravno stanje javnu površinu koju je oštetio radovima koji ne predstavljaju radove na raskopavanju javne površine, prema utvrđenom predmeru radova ovlašćenog lica Gradske uprave nadležne za komunalne poslove i Upravljača puta (član 69. Odluke).

Član 134

U slučajevima iz člana 77. ove Odluke, kada se vlasnik, odnosno korisnik ne nalazi na licu mesta, inspektor će, bez saslušanja, doneti rešenje kojim nalaže da se objekat, odnosno uređaj i drugi predmet i instalacije, uklone u određenom roku, koji se može odrediti i na minute, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana, nalepljuje se na objekat, odnosno uređaj, uz naznačenje dana i sata kada je nalepljeno, a kasnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Žalba protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje.

Kada korisnik, odnosno vlasnik ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor će u skladu sa donetim zaključkom o dozvoli izvršenja, sprovesti prinudno izvršenje.

Smeštaj i čuvanje prinudno uklonjenih objekata, uređaja, instalacija i drugih predmeta obezbeđuje Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove, po sprovedenom posebnom postupku.

Preuzimanje objekata, uređaja, instalacija i drugih predmeta uklonjenih sa javne površine, vrši se o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

Član 135

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne preuzme prinudno uklonjen objekat, uređaj, instalacije i druge predmete u roku koji ne može biti kraći od 120 dana niti duži od 180 dana od dana prinudnog uklanjanja, isti će se prodati na javnoj licitaciji, a sredstva ostvarena od takve prodaje koriste se za podmirenje troškova uklanjanja i čuvanja, a ukoliko nisu dovoljna, razlika se naplaćuje od vlasnika, odnosno korisnika, po postupku propisanom za prinudnu naplatu javnih prihoda.

Ukoliko se objekti, uređaji, instalacije i drugi predmeti koji su uklonjeni sa javne površine ne preuzmu u roku iz stava 1. ovog člana imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinsko pravni odnosi.

Kada vlasnik, odnosno korisnik ne preuzme lako kvarljivu robu zatečenu na, ili u objektu, odnosno uređaju, koji je prinudno uklonjen u roku utvrđenom u rešenju komunalnog inspektora, Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove će ih predati preduzeću registrovanom za njihov promet, a na osnovu zaključenog ugovora.

Cenovnik za utvrđivanje troškova prinudnog uklanjanja i čuvanja objekta, uređaja, instalacija i drugih predmeta, donosi Gradsko veće na predlog Gradske uprave iz stava 2. ovog člana.

Gradska uprava iz stava 2. ovog člana ne snosi odgovornost za oštećenje robe i drugih predmeta koji se nalaze na, ili u objektu, odnosno uređaju koji se uklanja, kao ni rizik od njihove eventualne propasti.

Član 136

Komunalno-milicijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog odredbama ove Odluke i kontrolu primene Odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji, u daljem tekstu: zakon i drugim propisima, vrši komunalna milicija.

U vršenju komunalno-milicijskih poslova, komunalni milicionar prisustvom na mestu održavanja reda sprečava narušavanje komunalnog reda propisanog ovom Odlukom i primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom uspostavlja narušeni komunalni red.

Član 137

Kada komunalni milicionar utvrdi povredu komunalnog reda propisanog ovom Odlukom, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je i da:

- izda prekršajni nalog za prekršaje propisane ovom Odlukom i

- obavesti drugi nadležan organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 138

Radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, komunalni milicionar je ovlašćen na preduzimanje mera uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila.

Mere i ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar preduzima, prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, kada zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i ove odluke, odnosno kada na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila, zatekne odbačeno vozilo.

Komunalni milicionar, kada uoči nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, izdaće vozaču usmeno naređenje da odmah ukloni vozilo pod pretnjom prinudnog izvršenja, a kada vozač nije prisutan na licu mesta donosi rešenje u pisanoj formi, kojim nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta.

Rešenje iz stava 3. ovog člana, komunalni milicionar postavlja na vjetrobranskom staklu vozila ili drugom vidnom mestu i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

U slučaju kada komunalni milicionar uoči odbačeno vozilo, postupiće u skladu sa odredbama st. 3. i 4. ovog člana, koje se odnose na nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, a kada vozač nije zatečen na licu mesta.

Ukoliko vozač, odnosno vlasnik odbačenog vozila u ostavljenom roku propisanim zakonom ne ukloni, odnosno ne premesti vozilo, komunalni milicionar izdaće nalog o uklanjanju vozila.

Uklanjanje vozila na teritoriji grada obavlja vršilac komunalne delatnosti ovlašćen za organizaciju funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta. Komunalni milicionar izdaje vršiocu komunalne delatnosti nalog za postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (blokiranje vozila) u slučaju kada uoči nepropisno parkirano vozilo koje se iz tehničkih razloga ne može ukloniti, a koje ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućavaju bezbedno odvijanje saobraćaja.

Ukoliko komunalni milicionar otkrije prekršaj putem video nadzora ili foto-zapisa može, kada za to postoje uslovi, da u elektronskoj formi donese rešenje, odnosno izda nalog, u skladu sa zakonom.

Na sadržinu rešenja, odnosno naloga, na utvrđivanje mesta nepropisnog parkiranja, odnosno zaustavljanja vozila, na postupak uklanjanja, premeštanja i blokiranja vozila, kao i na štetu nastalu na vozilu za vreme uklanjanja vozila shodno se primenjuju odredbe odluke kojom se bliže uređuje način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja javnih parkirališta.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba Gradskom veću grada Kragujevca u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 139

(Brisan)

V KAZNENE ODREDBE

Član 140

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice, za sledeće prekršaje ako:

1. izvrši parterno uređenje javne površine bez rešenja nadležnog organa (član 10. Odluke);

2. postavi komunalne i druge objekte u opštoj upotrebi bez odobrenja nadležnog organa (član 11. stav 1. Odluke);

3. ne postavljene komunalne i druge objekte ne održava u urednom i ispravnom stanju (član 12. stav 2. Odluke);

4. terene za sport i rekreaciju, plaže, kupališta i dr. ne održava u skladu sa odredbama člana 13. Odluke;

5. ne održava red i čistoću u javnim sanitarnim i higijenskim objektima (člana 14. stav 3. Odluke);

6. otvori na javnim površinama nisu pokriveni zatvaračima (član 15. stav 1. Odluke);

7. dotrajale i uništene zatvarače ne zameni (član 16. stav 1. Odluke);

8. ne obezbedi otvor za vreme izvođenja radova u istom (član 17. Odluke);

9. oštećuje i uklanja zatvarače sa otvora iz člana 15. ove Odluke (član 18. Odluke);

10. se ne stara o urednom stanju spoljnih delova zgrade (član 21. Odluke);

11. postavi klima uređaj suprotno odredbama člana 24. Odluke;

12. površine oko zgrade, ograde i dvorišta ne održava u skladu sa odredbama člana 25. stav 1., 3., 4. i 5. Odluke;

13. ograde prema javnim površinama, zelenilo i dr. elemente uređenja oko zgrade ne održava u skladu sa članom 26. stav 2. i 3. Odluke;

14. natpise, oglase i dr. ne ističe na objektima za plakatiranje (član 27. Odluke);

15. objekte za plakatiranje postavi bez odobrenja (član 28. stav 1. Odluke);

16. ne ukloni plakate odmah po prestanku svrhe isticanja i ne dovedu površine i objekte u prvobitno stanje (član 29. Odluke);

17. objekte, izloge i vitrine ne osvetli od trenutka uključenja do isključenja javne rasvete i na način iz člana 32. Odluke;

18. ne istakne i ne postavi firmu na poslovnim prostorijama na način i u skladu sa odredbama člana 35. Odluke;

19. ne postavi tablu sa kućnim brojem (član 37. stav 2. Odluke);

20. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

21. ne održava ostale zelene površine u skladu sa članom 46. Odluke;

22. javnu zelenu površinu ne koristi u svrhe za koje je namenjena i istu posle manifestacije ne dovede u prvobitno stanje (član 48. stav 1. i 3. Odluke);

23. ne pribavi odobrenje za vraćanje uređene zelene površine koja je oštećena izvođenjem radova (član 50. Odluke);

24. neovlašćeno vrši radove i postavlja objekte na javnim zelenim površinama (član 51. stav 1. tačka 1., 13., 14. i 15. Odluke);

25. privremeno koristi javnu površinu za deponovanje građevinskog materijala i dr. bez odobrenja i suprotno odredbama člana 55. Odluke;

26. javnu površinu koristi za postavljanje građevinskih mašina bez odobrenja (član 56. stav 1. Odluke);

27. koristi javnu površinu za ostavljanje ogreva i drugog materijala bez odobrenja (član 59. Odluke);

28. izvodi radove na raskopavanju i dovođenju javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje bez odobrenja ili u većem obimu od odobrenog ili izvodi radove hitnih intervencija bez odobrenja ili ne ukloni preostali materijal po završetku radova (član 60. stav 2,4, 5, 6. i 7. Odluke);

29. raskopava javnu površinu suprotno odredbama člana 61. stav 1. Odluke;

30. za radove na raskopavanju koji se ne mogu završiti u odobrenom roku ne zatraži produženje roka (član 63. stav 3. Odluke);

31. ne postavi završni sloj po završetku radova na raskopavanju javne površine (člana 65. stav 1. i 3, 4, 5, 6. i 7. Odluke);

32. postupi suprotno odredbama člana 68. stav 5. Odluke;

33. ako postupi suprotno odredbama člana 68a) stav 1. i stav 6. Odluke;

34. ne obavesti nadležni organ o danu početka izvođenja radova iz člana 68b) Odluke;

35. oštećenu javnu površinu ne vrati u prvobitno stanje (član 69. stav 1. Odluke);

36. bez odobrenja postavi objekte i uređaje iz člana 70. stav 2. Odluke (član 72. stav 1. Odluke);

37. ne ukloni letnju baštu po isteku roka iz odobrenja (79. stav 3. Odluke);

38. izvrši zatvaranje stranica bašte i time formira objekat (član 80. stav 1. Odluke);

39. postavi na javnoj površini slobodno stojeće tende kao samostalne objekte (član 114. Odluke);

40. izložbeni pult postavi ispred kioska ili montažnog objekta (član 115. stav 2. Odluke);

41. izložbeni pult zatvori tako da dobije izgled kioska (član 116. Odluke);

42. prodajni pult zatvori tako da dobije izgled kioska (član 117. stav 2. Odluke);

43. istakne u vitrini reklame i sl. plakate (član 121. stav 2. Odluke);

44. postavi u "Ekstra zoni" više od jednog rashladnog uređaja uz poslovni objekat i Odluke);

45. postavi druge objekte i uređaje i izvrši ostala zauzeća javnih površina bez odobrenja u skladu sa odredbama člana 131. Odluke i

46. ne postupi po rešenju donetom u postupku inspekcijskog nadzora.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se preduzetnik.

Član 140a

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom, u fiksnom iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako ne održava kišnu kanalizaciju u vreme otapanja snega i leda u skladu sa članom 41. stav 2. Odluke.

Član 141

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice, za sledeće prekršaje ako:

1. izvrši parterno uređenje javne površine bez rešenja nadležnog organa (član 10. Odluke);

2. postavljene komunalne i druge objekte ne održava u urednom i ispravnom stanju (član 12. stav 2. Odluke);

3. ako terene za sport i rekreaciju, plaže, kupališta i dr. ne održava u skladu sa odredbama člana 13. Odluke;

4. otvori na javnim površinama nisu pokriveni zatvaračima (član 15. stav 1. Odluke);

5. dotrajale i uništene zatvarače ne zameni (član 16. stav 1. Odluke);

6. ne obezbedi otvor za vreme izvođenja radova u istom (član 17. Odluke);

7. oštećuje i uklanja zatvarače sa otvora iz člana 15. ove Odluke (član 18. Odluke);

8. se ne stara o urednom stanju spoljnih delova zgrade (član 21. Odluke);

9. površine oko zgrade, ograde i dvorišta ne održava u skladu sa odredbama člana 25. stav 1., 3., 4. i 5. Odluke;

10. ograde prema javnim površinama, zelenilo i dr. elemente uređenja oko zgrade ne održava u skladu sa članom 26. stav 2. i 3. Odluke;

11. natpise, oglase i dr. ne ističe na objektima za plakatiranje (član 27. Odluke);

12. objekte za plakatiranje postavi bez odobrenja (član 28. stav 1. Odluke);

13. ne ukloni plakate odmah po prestanku svrhe isticanja i ne dovedu površine i objekte u prvobitno stanje (član 29. Odluke);

14. ne postavi tablu sa kućnim brojem (član 37. stav 2. Odluke);

15. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

16. ne održava ostale zelene površine u skladu sa članom 46. Odluke;

17. javnu zelenu površinu ne koristi u svrhe za koje je namenjena i istu posle manifestacije ne dovede u prvobitno stanje (član 48. stav 1. i 3. Odluke);

18. ne pribavi odobrenje za vraćanje uređene zelene površine koja je oštećena izvođenjem radova (član 50. Odluke);

19. neovlašćeno vrši radove i postavlja objekte na javnim zelenim površinama (član 51. stav 1. tačka 1., 13., 14. i 15. Odluke);

20. privremeno koristi javnu površinu za deponovanje građevinskog materijala i dr. bez odobrenja i suprotno odredbama člana 55. Odluke;

21. javnu površinu koristi za postavljanje građevinskih mašina bez odobrenja (član 56. stav 1. Odluke);

22. koristi javnu površinu za ostavljanje ogreva i drugog materijala bez odobrenja (član 59. Odluke);

23. izvodi radove na raskopavanju i dovođenju javne površine u prvobitno i tehnički ispravno stanje bez odobrenja ili u većem obimu od odobrenog ili izvodi radove hitnih intervencija bez odobrenja, ili ne ukloni preostali materijal po završetku radova (član 60. stav 2, 4, 5, 6. i 7. Odluke);

24. Raskopava javnu površinu suprotno odredbama člana 61. stav 1. Odluke;

25. za radove na raskopavanju koji se ne mogu završiti u odobrenom roku ne zatraži produženje roka (član 63. stav 3. Odluke);

26. ne postavi završni sloj po završetku radova na raskopavanju javne površine (člana 65. stav 1. i 3, 4, 5, 6. i 7. Odluke);

27. postupi suprotno odredbama člana 68. stav 5. Odluke;

28. Ako postupi suprotno odredbama člana 68a) stav 1. i stav 6. Odluke;

29. ne obavesti nadležni organ o danu početka izvođenja radova iz člana 68b) Odluke;

30. oštećenu javnu površinu ne vrati u prvobitno stanje (član 69. stav 1. Odluke);

31. bez odobrenja postavi objekte i uređaje iz člana 70. stav 2. Odluke (član 72. stav 1. Odluke);

32. postavi na javnoj površini slobodno stojeće tende kao samostalne objekte (član 114. Odluke);

33. pokretni uređaj za pripremu hrane postavi bez odobrenja nadležnog organa (član 127. stav 2. Odluke);

34. postavi druge objekte i uređaje i izvrši ostala zauzeća javnih površina bez odobrenja u skladu sa odredbama člana 131. Odluke;

35. ne postupi po rešenju donetom u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 142

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 kazniće se pravno lice, u fiksnom iznosu od 10.000 odgovorno lice u pravnom licu, a u fiksnom iznosu od 20.000 preduzetnik za sledeće prekršaje ako:

1. javnu površinu koristi suprotno odredbama člana 7. stav 2. Odluke;

2. neizgrađeno građevinsko zemljište ne drži u urednom i čistom stanju (član 8. stav 1. Odluke);

3. gaji biljne zasade i postavi posude na prozorima, terasama zgrade i sl. suprotno odredbama člana 23. stav 2. Odluke;

4. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

5. neovlašćeno vrši radnje i postavlja objekte na javnim zelenim površinama iz člana 51. stav 1. tačka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 16. Odluke;

6. pri izvođenju građevinskih radova ne ukloni otpadni materijal i sl. (član 58. Odluke);

7. organizuje muzički program ili postavi zvučnike u letnjoj bašti (član 80. stav 2. i 3. Odluke);

8. vitrinu ne održava u čistom i ispravnom stanju (član 121. stav 1. Odluke);

9. pokretni uređaj za pripremu hrane postavi bez odobrenja nadležnog organa (član 127. stav 2. Odluke).

Član 143

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 kazniće se fizičko lice za sledeće prekršaje ako:

1. postupi suprotno odredbama člana 7. stav 2. Odluke;

2. neizgrađeno građevinsko zemljište ne drži u urednom i čistom stanju (član 8. stav 1. Odluke);

3. na spoljnim delovima zgrade u "Ekstra zoni" vrši radnje suprotno odredbama člana 22. Odluke;

4. gaji biljne zasade i postavi posude na prozorima, terasama zgrade i sl. suprotno odredbama člana 23. stav 2. Odluke;

5. klima uređaj postavi tako da se izlivanjem kondenzata ugrožava, zgrada, susedne zgrade i javna površina (član 24. Odluke);

6. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

7. neovlašćeno vrši radnje i postavlja objekte na javnim zelenim površinama iz člana 51.stav 1. tačka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 16. Odluke;

8. pri izvođenju građevinskih radova ne ukloni otpadni materijal i sl. (član 58. Odluke).

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 144

Obavezuje se Gradsko veće, da na predlog Gradske uprave nadležne za inspekcijske poslove, donese Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnoj površini iz člana 72. ove Odluke, najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 145

Do donošenja Pravilnika iz člana 72. ove Odluke, primenjuju se odredbe Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnoj površini ("Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, 10/09, 20/09, 6/10, 8/10, 9/10, 10/10, 18/10, 35/10, 6/11, 8/11, 10/11, 20/11, 9/12 i 11/13) osim članova 2., 3a., 3b. i članova od 8. do 33 g.

Član 146

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove Odluke, okončaće se po odredbama Odluke o uređenju grada ("Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, 35/08, 35/09, 29/10 i 16/11).

Član 147

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o uređenju grada ("Službeni list grada Kragujevca", broj 20/05, 35/08, 35/09, 29/10 i 16/11).

Član 148

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o dopuni
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2014)

Član 2

Ovlašćuje se Odbor za organizaciju i normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2015)

Član 2

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 3

Ova odluka se primenjuje na sve zahteve koji nisu okončani do stupanja na snagu ove odluke, osim za zahteve za koje je Gradska uprava nadležna za komunalne poslove izvršila obračun naknade za vraćanje raskopane javne površine u prvobitno stanje na koje se primenjuju odredbe Odluke koje su bile na snazi u momentu podnošenja zahteva.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 44/2015 i 3/2016)

Član 12

Na zahteve koji nisu okončani do stupanja na snagu ove Odluke, a za koje je Gradska uprava nadležna za komunalne poslove izvršila obračun naknade za vraćanje raskopane javne površine u prvobitno ili tehnički ispravno stanje, primenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu, koje su bile na snazi u momentu podnošenja zahteva.

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove dužna je da, u skladu sa odredbama ove Odluke, zaključi Ugovor o dovođenju raskopanih javnih površina u prvobitno ili tehnički ispravno stanje sa preduzećima iz člana 64. Odluke, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke, uz saglasnost Gradskog veća.

Član 13

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca", a primenjivaće se od 1. marta 2016. godine, osim članova 68, 68a), 68b) i 68v) koji će se primenjivati od 1. oktobra 2016. godine.

 

Samostalni članovi Odluke o dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)

Član 4

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2017)

Član 28

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 29

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2018)

Član 3

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018)

Član 15

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Službeni list grada Kragujevca", br. 34/2018)

Član 7

Obveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade iz člana 72. stav 5. Odluke plati do 15 u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 8

Pravno lice koje je do dana stupanja na snagu ove odluke, bez odobrenja postavilo poštanske sandučiće i bankomate, obavezno je da podnese zahtev za izdavanje odobrenja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev u propisanom roku ili isti bude odbačen, dužno je da privremeni objekat, ukloni u roku od osam dana od dana isteka roka, odnosno od dana pravosnažnosti rešenja kojim je zahtev odbijen, a korišćenu površinu dovede u uredno stanje.

Ako lice iz stava 1. ovog člana objekat ne ukloni u roku iz stava 2. ovog člana, komunalni inspektor naložiće uklanjanje objekta, o trošku pravnog lica.

Član 9

Nalaže se nadležnim Gradskim upravama da dostave Gradskom veću, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke, akte iz člana 70. stav 3. Odluke.

Član 10

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 11

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2019)

Član 14

Pravna i fizička lica (preduzetnici) koja su, nakon isteka Ugovora o privremenom zakupu građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog montažnog objekta (kioska) zaključenog sa JP "Putevi" Kragujevac, odnosno njegovim pravnim prethodnikom, nastavila da koriste istu javnu površinu u 2019.godini, obavezna su da plate naknadu za korišćenje javne površine za postavljeni kiosk u 2019.godini u visini koju rešenjem utvrdi Gradska uprava nadležna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda u skladu sa Odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca, a na osnovu zapisnika komunalnog inspektora i zahteva korisnika.

Član 15

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o komunalnom redu.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".