Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020, 67/2020 - dr. odluka, 137/2020, 137/2020 - dr. odluka, 59/2021, 59/2021 - dr. odluka, 60/2021 - ispr., 67/2022, 67/2022 - dr. odluka, 48/2023 i 100/2023)


1. Ovom odlukom propisuju se način, forma i rokovi izveštavanja banke o pojedinačnim pokazateljima njenog poslovanja u vezi sa upravljanjem rizicima, kao i sadržina i oblik izveštaja o poslovanju koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije u vezi s primenom člana 51. Zakona o bankama.

2. Banka je dužna da izrađuje sledeće izveštaje:

1) Pregled najvećih akcionara banke - na Obrascu AKC (Prilog 1);

2) Pregled ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke - na Obrascu UB (Prilog 2);

3) Pregled ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru - na Obrascu UFS (Prilog 3);

4) Izveštaj o velikim izloženostima banke - na Obrascu VI-LI (Prilog 4);

5) Velika izloženost prema grupi povezanih lica - na Obrascu VI-GPL (Prilog 5);

6) Izveštaj o restrukturiranim potraživanjima - na Obrascu IRP (Prilog 6);

6a) Izveštaj o strukturi restrukturiranih potraživanja - na Obrascu FBE (Prilog 6a);

7) izveštaje o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke - na obrascima KA 1-5 (Prilog 7);

8) izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke - na obrascima NPL 1-5 (Prilog 8);

8a) Izveštaj o problematičnim potraživanjima banke - na Obrascu NPE (Prilog 8a);

9) Izveštaj o tokovima gotovine banke - na Obrascu TG (Prilog 9);

10) Bilans stanja banke - na Obrascu BS (Prilog 10);

11) Bilans uspeha banke - na Obrascu BU (Prilog 11);

11a) Izveštaj o ostalom rezultatu banke - na Obrascu OCI (Prilog 11a);

12) Osnovni podaci o banci - na Obrascu OP (Prilog 12);

13) Izveštaj o primljenim i odobrenim zahtevima za odobravanje kredita, kao i o produženim i prevremeno otplaćenim kreditima - na Obrascu POPP (Prilog 13);

13a) Izveštaj o promeni očekivanih kreditnih gubitaka finansijskih sredstava - na Obrascu POKG (Prilog 13a);

13b) Izveštaj o promeni nivoa obezvređenja finansijskih sredstava - na Obrascu PNO (Prilog 13b);

14) Pregled najvećih deponenata banke - na Obrascu DEP (Prilog 14);

15) Dnevni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke - na Obrascu LIK (Prilog 15);

15a) Izveštaje za potrebe obračuna pokazatelja pokrića likvidnom aktivom - na obrascima PPLA 1-4 (Prilog 15a);

tač. 16) 17) (brisane)

18) Dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke - na Obrascu DEV (Prilog 18);

19) Dnevni izveštaj o planiranim transakcijama i projekcijama likvidnih sredstava - na Obrascu LIKPROJ (Prilog 19);

20) Izveštaj o novoj emisiji akcija banke - na Obrascu EA (Prilog 20);

21) Izveštaj o povećanju i smanjenju akcionarskog kapitala banke - na Obrascu AK (Prilog 21);

22) Konsolidovani bilans stanja bankarske grupe - na Obrascu KBS (Prilog 22);

23) Konsolidovani bilans uspeha bankarske grupe - na Obrascu KBU (Prilog 23);

23a) Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu bankarske grupe - na Obrascu KOCI (Prilog 23a);

24) Izveštaje o odnosu osnovnog kapitala i iznosa izloženosti banke - pokazatelju leveridža - na obrascima LR 1-3 (Prilog 24);

25) Izveštaj o stepenu kreditne zaduženosti - na Obrascu DTI (Prilog 25);

26) Izveštaj o dnevnom stanju potraživanja i obaveza - na Obrascu DPO (Prilog 26);

27) Izveštaj o učešću kredita u dinarima indeksiranih deviznom klauzulom i kredita u stranoj valuti u ukupnim novoodobrenim kreditima odobrenim dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora - na Obrascu FH 1 (Prilog 27);

28) Izveštaj o promeni stanja kredita u dinarima indeksiranih deviznom klauzulom i kredita u stranoj valuti odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora - na Obrascu FH 2 (Prilog 28);

29) Izveštaj o promeni stanja kredita u dinarima indeksiranih deviznom klauzulom i kredita u stranoj valuti odobrenih dužnicima iz nefinansijskog i nedržavnog sektora - kumulativno - na Obrascu FH 3 (Prilog 29);

30) Izveštaj o elementima koji obezbeđuju stabilno finansiranje za potrebe obračuna pokazatelja neto stabilnih izvora finansiranja - na Obrascu EOSF (Prilog 30);

31) Izveštaj o elementima koji zahtevaju stabilno finansiranje za potrebe obračuna pokazatelja neto stabilnih izvora finansiranja - na Obrascu EZSF (Prilog 31);

32) Izveštaj o obračunu pokazatelja neto stabilnih izvora finansiranja - na Obrascu NSIF (Prilog 32).

3. Sadržina obrazaca iz tačke 2. ove odluke utvrđena je u prilozima od 1 do 15a i u prilozima od 18 do 32, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

4. Banka je dužna da podatke u izveštajima iz tačke 2. ove odluke prikaže tačno i potpuno, u skladu s propisima.

5. Banka je dužna da izveštaje iz ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije u vidu elektronske poruke, u formatu i na način koji su propisani posebnim uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

6. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke, osim izveštaja iz odredbe pod 6a) te tačke, kao i izveštaje iz odredaba pod 24), 25), 27), 28), 29), 30), 31) i 32) te tačke, dostavlja tromesečno, i to:

- izveštaj za prvo tromesečje, sa stanjem na dan 31. marta tekuće godine - najkasnije 20. aprila tekuće godine;

- izveštaj za drugo tromesečje, sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine - najkasnije 20. jula tekuće godine;

- izveštaj za treće tromesečje, sa stanjem na dan 30. septembra tekuće godine - najkasnije 20. oktobra tekuće godine;

- izveštaj za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

7. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredba pod 6a), odredbe od 8) do 11a) i odredbe pod 13a), 13b) i 15a) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu, a izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine dužna je da dostavi i nakon zatvaranja poslovnih knjiga, i to najkasnije 5. marta naredne godine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka je dužna da izveštaje iz tog stava sa stanjem na dan 31. januara tekuće godine - dostavi najkasnije 12. marta te godine.

Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 12) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu.

8. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 13) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije u roku od pet radnih dana od dana za koji se izveštaj sastavlja.

9. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 14) ove odluke dostavlja nedeljno, i to najkasnije prvog radnog dana u nedelji za poslednji radni dan u prethodnoj nedelji, kao i mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu.

10. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 15) i 26) ove odluke dostavlja svakog radnog dana, za stanje na kraju prethodnog radnog dana.

Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 26) ove odluke dostavi i u rokovima iz tačke 7. st. 1. i 2. ove odluke, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, a nakon dostavljanja izveštaja iz tih odredaba.

11. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 18) ove odluke dostavlja svakog radnog dana za stanje na kraju prethodnog radnog dana i dva puta u toku radnog dana s poslednjim raspoloživim stanjem pre tog dostavljanja.

Banka je dužna da, nakon obračuna kapitala i evidentiranja svih poslovnih promena, izveštaj iz stava 1. ove tačke dostavlja tromesečno, sa stanjem na poslednji dan svakog tromesečja, u rokovima iz tačke 6. ove odluke.

12. Banka je dužna da izveštaj iz tačke 2. odredba pod 19) ove odluke dostavlja svakog radnog dana s podacima dostupnim za taj dan.

13. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 20) i 21) ove odluke dostavlja sa stanjem na dan izvršene promene, i to najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana kad je promena izvršena.

14. Najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije dužno je da sačinjava i Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 2), 4), 5), 15a),18), 22), 23), 23a), 24), 30), 31) i 32) ove odluke za tu bankarsku grupu, sa stanjem na dan 31. decembra, najkasnije 31. maja tekuće godine, odnosno sa stanjem na dan 30. juna, najkasnije 30. septembra tekuće godine.

14a. Rokovi za dostavljanje izveštaja propisani ovom odlukom mogu se produžiti za dane državnih praznika, o čemu Narodna banka Srbije obaveštava banke.

Rokovi za dostavljanje izveštaja propisani ovom odlukom mogu se produžiti u slučaju više sile, o čijem je nastupanju banka dužna da blagovremeno obavesti Narodnu banku Srbije.

15. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o izveštavanju banaka ("Službeni glasnik RS", br. 45/11, 94/11 i 87/12), osim tačke 2. odredbe od 17) do 20) i tačke 10. te odluke koje prestaju da važe danom stupanja na snagu ove odluke.

16. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. decembra 2014. godine, osim tačke 2. odredbe od 15) do 19) i tač. od 10. do 12. ove odluke koje počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu ove odluke.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 111/2015)

5. Banka je dužna da izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine, odnosno 31. januara 2016. godine dostavi najkasnije 20. januara 2016. godine, odnosno 20. februara 2016. godine na obrascima odštampanim uz Odluku, a nakon zatvaranja poslovnih knjiga dužna je da te izveštaje sa stanjem na iste datume dostavi najkasnije 5. marta 2016. godine, odnosno 12. marta 2016. godine - na obrascima odštampanim uz ovu odluku.

6. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 31. decembra 2015. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 61/2016)

5. Sadržina obrazaca iz tačke 1. ove odluke utvrđena je u prilozima 6a i 8a, koji su odštampani uz ovu odluku.

6. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije najkasnije 20. oktobra 2016. godine dostave izveštaje propisane ovom odlukom, prema stanju na dan 30. septembra 2016. godine, a u skladu sa odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

Cilj dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke je provera sposobnosti banaka i njihova odgovarajuća priprema za sprovođenje odredaba odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 69/2016)

3. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije prvi put dostave izveštaj iz tačke 1. ove odluke na obrascu NPL 5 sa stanjem na dan 30. juna i 30. septembra 2016. godine, najkasnije 20. oktobra 2016. godine.

Cilj dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine je provera ispunjenosti uslova za umanjenje potrebne rezerve za procenjene gubitke u skladu sa odredbama odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. septembra 2016. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 103/2016)

8. Sadržina obrazaca iz tačke 1. st. 2. i 3. ove odluke utvrđena je u prilozima 15a i 24, koji su odštampani uz ovu odluku.

9. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaje iz tačke 1. ove odluke sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, najkasnije 20. aprila 2017. godine, radi provere sposobnosti banaka za dostavljanje izveštaja u skladu sa odredbama ove odluke i njihove odgovarajuće pripreme za to izveštavanje.

Obaveza dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaje iz stava 1. ove tačke sa stanjem na dan 30. juna 2017. godine, najkasnije 20. jula 2017. godine.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. juna 2017. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)

6. Prilozi 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 22 i 23, koji su odštampani uz Odluku, zamenjuju se novim prilozima 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 22 i 23, koji su odštampani uz ovu odluku.

Sadržina obrazaca OCI, POKG, PNO i KOCI iz tačke 1. ove odluke utvrđena je u prilozima 11a, 13a, 13b i 23a, koji su odštampani uz ovu odluku.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 46/2018)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

5. Sadržina obrasca DTI iz tačke 1. ove odluke utvrđena je u Prilogu 25, koji je odštampan uz ovu odluku.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 27/2020, 67/2020 - dr. odluka, 137/2020 - dr. odluka, 59/2021 - dr. odluka i 67/2022 – dr. odluka)

7. Izveštaje na obrascima UKD i DDR u skladu sa Odlukom banka poslednji put dostavlja zaključno sa stanjem na dan 30. oktobra 2020. godine.

8. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaj na obrascu DPO sa stanjem na dan 30. septembra 2020. godine, najkasnije 20. oktobra 2020. godine, radi provere sposobnosti banaka za dostavljanje tog izveštaja u skladu sa odredbama ove odluke i njihove odgovarajuće pripreme za to izveštavanje.

9. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije prvi put dostavi izveštaj na obrascu DPO sa stanjem na dan 2. novembra 2020. godine, najkasnije 3. novembra 2020. godine.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije prvi put dostavi izveštaje na obrascima FH 1, FH 2 i FH 3 sa stanjem na dan 30. septembra 2023. godine, najkasnije 20. oktobra 2023. godine.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 2. novembra 2020. godine, osim tačke 3. ove odluke, koja se primenjuje od 30. septembra 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. marta 2021. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 137/2020)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. septembra 2021. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 59/2021)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. septembra 2022. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 67/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. septembra 2023. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o izveštavanju banaka

("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)

7. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaje iz tačke 1. ove odluke sa stanjem na dan 31. marta 2024. godine, i to najkasnije 20. aprila 2024. godine, radi provere sposobnosti banaka za dostavljanje tih izveštaja u skladu sa odredbama ove odluke i njihove odgovarajuće pripreme za to izveštavanje.

Obaveza dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije.

8. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije prvi put dostavi izveštaje iz tačke 1. ove odluke sa stanjem na dan 30. juna 2024. godine, i to najkasnije 20. jula 2024. godine.

9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 30. juna 2024. godine.

 

 

Prilog 1

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac AKC
PREGLED NAJVEĆIH AKCIONARA BANKE

sa stanjem na dan __________________20__. godine

Redni broj

Oznaka povezanosti

Vrsta lica akcionara

Matični broj i naziv akcionara

Iznos u hiljadama dinara

Procenat učešća (%)

Neto dužnik

Obične akcije

Prioritetne kumulativne akcije

Ostale prioritetne akcije

UKUPNO

Obične akcije

Prioritetne kumulativne akcije

Ostale prioritetne akcije

DA

NE

1

2

3

4

5

6

7

8=5 + 6 + 7

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali (zbirno):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. U pregled se unosi 15 najvećih akcionara banke prema visini učešća u upravljačkim akcijama banke.

 

2. U kolonu "Oznaka povezanosti" upisuje se oznaka međusobne povezanosti akcionara banke

 

3. U kolonu "Vrsta lica akcionara" upisuje se šifra "1" ako je akcionar banke domaće pravno lice, šifra "2" ako je akcionar banke strano lice, šifra "3" ako je akcionar banke domaće fizičko lice i šifra "9" u ostalim slučajevima.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 2

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UB
PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA KOJA NISU LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU

I U OSNOVNA SREDSTVA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

 

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv lica

Iznos ulaganja u hiljadama dinara

% učešća banke u kapitalu pravnog lica

% ulaganja u kapitalu banke

Bruto knjigovodstvena vrednost

Ispravka vrednosti

Neto knjigovodstvena vrednost

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7

8 = 6 / kapital banke *100

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru:

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u osnovna sredstva:

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke:

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Pod pojmom ukupna ulaganja banke u osnovna sredstva podrazumevaju se osnovna sredstva banke iz bilansa stanja banke.
2. U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je lice van finansijskog sektora domaće pravno lice i šifra "2" ako je lice van finansijskog sektora strano pravno lice.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 3

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UFS
PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv lica

Iznos ulaganja u hiljadama dinara

% učešća banke u kapitalu pravnog lica

% ulaganja u kapitalu banke

Bruto knjigovodstvena vrednost

Ispravka vrednosti

Neto
knjigovodstvena vrednost

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7

8 = 6 / kapital banke *100

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru:

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 

U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je lice u finansijskom sektoru domaće pravno lice i šifra "2" ako je lice u finansijskom sektoru strano pravno lice.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 4

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac VI-LI
IZVEŠTAJ O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(iznos u hiljadama dinara)

R.br.

IDENTIFIKOVANJE DUŽNIKA

IZLOŽENOST PRE PRIMENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA

INSTRUMENTI KREDITNE ZAŠTITE

IZLOŽENOST NAKON PRIMENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA I UMANJENJA

Naziv/ime dužnika (MB/JMBG)

Vrsta lica

Oznaka dužnika

Oznaka povezanosti

Povezanost s bankom

Bruto izloženost

Specifična prilagođavanja za kreditni rizik, dodatna prilagođavanja vrednosti i potrebna rezerva za procenjene gubitke

Neto izloženost*

 

Učešće u kapitalu pre tehnika ublažavanja kreditnog rizika (u %)

Učešće u kapitalu pre tehnika ublažavanja kreditnog rizika - za bankarsku knjigu (u %)

Instrumenti nematerijalne kreditne zaštite

Instrumenti materijalne kreditne zaštite

Umanjenje po osnovu izloženosti obezbeđenih hipotekama na nepokretnostima

Neto izloženost nakon primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Izuzeća od limita izloženosti

Izloženost nakon primene umanjenja

Učešće izloženosti u kapitalu (%)

Učešće izloženosti u kapitalu - za bankarsku knjigu (%)

 

od čega: bilansne pozicije

od čega: finansijski derivati

od čega: vanbilansne stavke

od čega: indirektna izloženost

 

od čega: u bankarskoj knjizi

 

od čega: u bankarskoj knjizi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Banka koja primenjuje IRB pristup za izračunavanje aktive ponderisane kreditnim rizikom a koja nema velikih izloženosti ili ih ima manje od 20 - u koloni 12, na konsolidovanoj osnovi, dostavlja podatke o svojih 20 najvećih izloženosti (neto izloženost pre primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika).

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 5

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac VI-GPL
VELIKA IZLOŽENOST PREMA GRUPI POVEZANIH LICA

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

 

 

 

 

 

 

 

(iznos u hiljadama dinara)

 

R. br.

Naziv/ime dužnika (MB/JMBG)

Vrsta lica

Oznaka dužnika

Oznaka povezanosti

Povezanost s bankom

Izloženost pre primene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Izloženost nakon primene umanjenja

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 6

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac IRP
IZVEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM POTRAŽIVANJIMA

sa stanjem na dan _____ 20 ___. godine

 

 

 

 

 

 

 

(u hiljadama dinara)

 

R. br.

Naziv / ime dužnika
(matični broj / JMBG)

Restrukturir. potraživanje

Bruto
knjigov. vrednost

Kategorija klasifikacije

Obračunata rezerva za procenjene gubitke

Ispravka vrednosti

Potrebna rezerva za procenjene gubitke

Datum restrukturiranja

Način restrukturiranja*

Maksimalan broj dana docnje u poslednjih 12 meseci

Učešće u bilansnoj aktivi koja se klasifikuje (%)

Produžen rok otplate glavnice i/ili kamate

Promenjena visina kamatne stope

Otpisan deo iznosa restruktur. potraživanja

Ostalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

Pokriveno prvokl. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokriveno adekv. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepokriveno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Pokriveno prvokl. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokriveno adekv. sred.
obezbeđenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepokriveno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. U izveštaj uneti najviše prvih 100 restrukturiranih dužnika prema bruto iznosu restrukturiranog potraživanja, a sve ostale dužnike prikazati zbirno.
2. Ako je ispravka vrednosti na nivou dužnika u koloni 4 veća od obračunate rezerve za procenjene gubitke u koloni 3 - u kolonu 5 upisuje se nula.
3. U kolone od 7 do 10 upisuje se "DA" za svaki način restrukturiranja koji banka primenjuje.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

______________________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 6a

Prilog 6a možete pogledati OVDE

Prilog 7

Prilog 7 možete pogledati OVDE

Prilog 8

Prilog 8 možete pogledati OVDE