Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018 i 8/2019)

 

Prilog 8a

Prilog 8a možete pogledati OVDE

Prilog 9

Prilog 9 možete pogledati OVDE

Prilog 10

Prilog 10 možete pogledati OVDE

Prilog 11

Prilog 11 možete pogledati OVDE

Prilog 11a

Prilog 11a možete pogledati OVDE

Prilog 12

Obrazac OP
OSNOVNI PODACI O BANCI

 

Poslovno ime i sedište

 

 

 

Adresa

 

 

 

Telefoni sedišta

 

 

 

Telefaks

 

 

 

Internet adresa

 

 

 

I-mejl adresa

 

 

 

SWIFT adresa

 

 

 

Matični broj

 

 

 

Broj žiro-računa

 

 

 

Spoljni revizor koji je vršio poslednju reviziju finansijskih izveštaja banke

 

 

 

Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)

 

 

 

Telefon predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

Telefaks predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

I-mejl adresa predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Akcionar koga
predstavlja

Adresa člana
upravnog odbora

Adresa punomoćnika člana
upravnog odbora za primanje pismena

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Adresa člana
izvršnog odbora

Adresa punomoćnika člana izvršnog
odbora za primanje pismena

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Ako član Upravnog odbora nije akcionar, odnosno predstavnik akcionara, u kolonu "Akcionar koga predstavlja" upisuju se poslovno ime i sedište firme u kojoj je član Upravnog odbora zaposlen.
Ako nije zaposlen, upisuje se matični (lični) broj tog lica.
2. U kolonu "adresa člana upravnog odbora", tj. "adresa člana izvršnog odbora" unose se podaci o adresi prebivališta, odnosno boravišta članova ovih odbora, uključujući podatke o mestu, poštanskom broju i državi prebivališta, odnosno boravišta.
3. Kolona "adresa punomoćnika člana upravnog odbora za primanje pismena", odnosno "adresa punomoćnika člana izvršnog odbora za primanje pismena" popunjava se samo ako je član odbora imenovao punomoćnika za primanje pismena.

   

 

ORGANIZACIONI OBLICI BANKE

Redni br.

Šifra org. oblika

 

 

Naziv org. oblika

Podaci o organizacionom obliku

Broj org.
delova

Broj zaposlenih

Ulica i broj

Šifra opštine

Šifra mesta

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

Poslovne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

2.

Filijale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

3.

Ekspoziture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

4.

Šalteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

5

Agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

6

Menjačnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

UKUPNO ZA BANKU:

 

 

 

Napomene:

 

 

1. U kolonu "Šifra org. oblika" upisuje se odgovarajuća šifra koja označava jedan od sledećih organizacionog oblika: poslovna jedinica (uključujući i centralu), filijala, ekspozitura, šalter, agencija ili menjačnica.

 

 

2. Kolona "Broj org. delova" se popunjava samo za rubriku "Ukupno za organizacioni oblik" tako što se upisuje ukupan broj organizacionih delova u okviru svakog (odgovarajućeg) organizacionog oblika.

 

 

 

 

PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni br.

Godine starosti

 

 

Do 30 godina

31 - 40 godina

41 - 50 godina

51 - 60 godina

Preko 60 godina

UKUPNO

Stručna
sprema

 

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

I - NK

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

II - PK

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

III - KV, SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IV - SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

V - VKV

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

VI/1 - VŠS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

VII/1 - VS

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VII/2 - magistar, specijalista

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

VIII - doktor nauka

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 13

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac POPP
IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Broj primljenih zahteva za odobrenje kredita u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj zahteva za kredite koji su odobreni i realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj prethodno odobrenih zahteva za kredite koji su realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita koji su odobreni, realizovani, dospeli i naplaćeni unutar izveštajnog meseca

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani

Iznos u hiljadama dinara

Broj podnetih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Broj odobrenih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Javna privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: mikro privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mala privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srednja privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. U izveštaju se prikazuju svi krediti i plasmani privredi i stanovništvu, uključujući i dozvoljena prekoračenja po tekućim računima, kreditne linije i kreditne kartice, kod kojih se pod odobrenim zahtevom podrazumeva odobreni iznos okvirnog kredita.

2. Kod kredita indeksiranih u stranim valutama, iznosi se preračunavaju u dinare prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan sastavljanja izveštaja.

3. Pod refinansiranim kreditima podrazumevaju se svi krediti koje je odobrila banka koja sastavlja izveštaj radi refinansiranja postojećih obaveza dužnika
prema toj banci ili drugim bankama.

4. Kod kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

5. Kod zahteva za prevremenu otplatu kredita, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 13a

Prilog 13a možete pogledati OVDE

 

Prilog 13b

Prilog 13b možete pogledati OVDE

 

Prilog 14

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEP
PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv deponenta

Transakcioni depoziti

Depoziti po viđenju

Kratkoročni depoziti

Dugoročni depoziti

Ukupni
depoziti

% učešća u ukupnim depozitima banke

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 + 5 + 6 + 7

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali deponenti (zbirno)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

 

1. U izveštaju se prikazuje 50 najvećih deponenata banke.

 

2. U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je deponent banke domaće pravno lice, šifra "2" ako je deponent banke strano lice, šifra "3" ako je deponent banke domaće fizičko lice i šifra "9" ako deponent banke nije ništa od navedenog.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 15

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LIK
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE

na dan___________ 20__. godine

A. POKAZATELJ LIKVIDNOSTI

1.

Pokazatelj likvidnosti (A / B)

 

2.

Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1

 

1Pozicije iz dela B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI.

B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Naziv pozicije

Iznos

1

2

3

1.

Likvidna potraživanja prvog reda (zbir pozicija od 1.1. do 1.7)

 

1.1.

Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali

 

1.2.

Sredstva na računima kod banaka s raspoloživim kreditnim rejtingom izabrane agencije za rejting kome odgovara nivo kreditnog kvaliteta 3 ili bolji, utvrđen u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke (investicioni rang)

 

1.3.

Depoziti kod Narodne banke Srbije

 

1.4.

Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije

 

1.5.

Neopozive kreditne linije odobrene banci

 

1.6.

Akcije i dužničke hartije od vrednosti kotirane na berzi

 

1.7.

90% fer vrednosti hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac Republika Srbija i čija je minimalna ročnost tri meseca, odnosno 90 dana, a koje je banka klasifikovala kao hartije od vrednosti kojima se trguje ili hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

2.

Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

A.

UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2)

 

3.

Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (zbir pozicija od 3.1. do 3.5)

 

3.1.

40% depozita po viđenju primljenih od banaka

 

3.2.

20% depozita po viđenju ostalih deponenata

 

3.3.

10% štednih uloga

 

3.4.

5% garancija i drugih vrsta jemstava

 

3.5.

20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija

 

4.

Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

B.

UKUPNO OBAVEZE (3 + 4)

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 15a

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PPLA-1
IZVEŠTAJ O LIKVIDNOJ AKTIVI ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

sa stanjem na dan___________ godine

(u hiljadama dinara)

 

 

Zbirno u svim valutama

Šifra valute

 

 

Iznos/Tržišna vrednost

Propisani korektivni faktori

Primenjeni korektivni faktori

Korigovan iznos/ tržišna vrednost

Iznos/Tržišna vrednost

Propisani korektivni faktori

Primenjeni korektivni faktori

Korigovan iznos/ tržišna vrednost

Redni br.

Naziv

1

2

3

4

5

6

7

8

I

UKUPNA LIKVIDNA AKTIVA

               

1.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA

               

1.1.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA OSIM POKRIVENIH OBVEZNICA IZRAZITO VISOKOG KVALITETA

               

1.1.1.

Novčanice i kovani novac

 

0%

     

0%

   

1.1.2.

Rezerve kod Narodne banke Srbije

               

1.1.2.1.

Od toga iznos izdvojene dinarske obavezne rezerve iznad obračunatog iznosa dinarske obavezne rezerve banke

 

0%

     

0%

   

1.1.2.2.

Od toga iznos izdvojene devizne obavezne rezerve iznad obračunatog iznosa devizne obavezne rezerve banke

 

0%

     

0%

   

1.1.2.3.

Od toga iznos depozita viškova likvidnih sredstava kod Narodne banke Srbije

 

0%

     

0%

   

1.1.3.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema centralnim bankama

 

0%

     

0%

   

1.1.3.1.

od toga obezbeđeno garancijama centralnih banaka

 

0%

     

0%

   

1.1.4.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.4.1.

od toga obezbeđeno garancijama Republike Srbije

 

0%

     

0%

   

1.1.5.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.5.1.

od toga obezbeđeno garancijama teritorijalnih autonomija i jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.6.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema javnim administrativnim telima u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.6.1

od toga obezbeđeno garancijama javnih administrativnih tela u Republici Srbiji

 

0%

     

0%

   

1.1.7.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema javnim administrativnim telima u državama članicama Evropske unije kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.7.1

od toga obezbeđeno garancijama javnih administrativnih tela u državama članicama Evropske unije kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.8.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.8.1.

od toga obezbeđeno garancijama država kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.9.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave u državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.9.1.

od toga obezbeđeno garancijama teritorijalnih autonomija i jedinica lokalne samouprave u državama kojima odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.10.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državi ili prema centralnoj banci države koja nije članica Evropske unije, kojoj nije dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 1

 

0%

     

0%

   

1.1.11.

Aktiva koja je izdata od strane banaka osnovanih od strane države članice Evropske unije, ili teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave iz države članice Evropske unije koja ima zakonsku obavezu da štiti ekonomsku osnovu i finansijsku stabilnost banke, kao i od banaka koje odobravaju promotivne kredite

 

0%

     

0%

   

1.1.12.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema međunarodnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama

 

0%

     

0%

   

1.1.13.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - novčanice i kovani novac i aktiva koja predstavlja izloženost prema centralnim bankama

 

0%

     

0%

   

1.1.14.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - ostala likvidna aktiva prvog reda, osim pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

 

5%

     

5%

   

1.2.

LIKVIDNA AKTIVA PRVOG REDA U VIDU POKRIVENIH OBVEZNICA IZRAZITO VISOKOG KVALITETA

               

1.2.1.

Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

 

7%

     

7%

   

1.2.2.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - pokrivene obveznice izrazito visokog kvaliteta

 

12%

     

12%

   

2.

LIKVIDNA AKTIVA DRUGOG REDA

               

2.1.

Likvidna aktiva drugog A reda

               

2.1.1.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave i javnim administrativnim telima iz Republike Srbije kojima se dodeljuje ponder kreditnog rizika 20%

 

15%

     

15%

   

2.1.2.

Aktiva koja predstavlja izloženost prema državama, teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave, javnim administrativnim telima iz drugih država ili prema centralnim bankama država koje nisu članice Evropske unije, kojima se dodeljuje ponder kreditnog rizika 20%

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.3.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta izdatih od strane banaka osnovanih u Republici Srbiji

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.4.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta izdatih od strane banaka osnovanih u državama članicama Evropske unije

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.5.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica izdatih od strane banaka osnovanih u državama koje nisu članice Evropske unije

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.6.

Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava

 

15%

 

   

15%

 

 

2.1.7.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - likvidna aktiva drugog A reda

 

20%

 

   

20%

 

 

2.2.

Likvidna aktiva drugog B reda

 

 

 

   

 

 

 

2.2.1.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom - stambeni krediti obezbeđeni hipotekom prvog reda

 

25%

 

   

25%

 

 

2.2.2.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom - auto krediti i ugovori o lizingu automobila

 

25%

     

25%

   

2.2.3.

Izloženosti u vidu pokrivenih obveznica visokog kvaliteta

 

30%

     

30%

   

2.2.4.

Izloženosti po osnovu hartija od vrednosti obezbeđenih imovinom (komercijalni krediti, ugovori o lizingu i kreditne linije odobrene privrednim društvima, kao i krediti i kreditne linije odobrene fizičkim licima)

 

35%

     

35%

   

2.2.5.

Dužničke hartije od vrednosti privrednih društava

 

50%

     

50%

   

2.2.6.

Akcije

 

50%

     

50%

   

2.2.7.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - sekjuritizovane pozicije obezbeđene aktivom u vidu stambenih kredita, auto-kredita i ugovora o lizingu automobila

 

30%

     

30%

   

2.2.8.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - pokrivene obveznice visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu drugog B reda

 

35%

     

35%

   

2.2.9.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - sekjuritizovane pozicije obezbeđene aktivom u vidu komercijalnih kredita, ugovora o lizingu i kreditnih linija odobrenih privrednim društvima, kao i kredita i kreditnih linija odobrenih fizičkim licima

 

40%

     

40%

   

2.2.10.

Ulaganja u otvorene investicione fondove - likvidna aktiva drugog B reda u vidu dužničkih hartija od vrednosti privrednih društava i akcija

 

55%

 

   

55%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3 a)

Prilagođavanje likvidne aktive za neto odlive u slučaju prevremenog zatvaranja pozicije zaštite

               

3 b)

Prilagođavanje likvidne aktive za neto prilive u slučaju prevremenog zatvaranja pozicije zaštite

               

3 v)

Likvidna aktiva koja nije podobna zbog valutne neusklađenosti

               

3 g)

Likvidna aktiva koja nije podobna zbog drugih operativnih uslova

               

3 d)

Sredstva na računima u drugim bankama

               

3 đ)

od toga iznos sredstava na računima kod banaka sa kreditnim rejtingom investicionog ranga

               

 

 

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

Prilog 15a

Obrazac PPLA-2
IZVEŠTAJ O ODLIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

Prilog 15a

Obrazac PPLA-3
IZVEŠTAJ O PRILIVIMA LIKVIDNIH SREDSTAVA ZA POTREBE OBRAČUNA POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

Prilog 15a

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac PPLA-4
IZVEŠTAJ O OBRAČUNU POKAZATELJA POKRIĆA LIKVIDNOM AKTIVOM

sa stanjem na dan _____ godine

(u hiljadama dinara)

   

Zbirno u svim valutama

Šifra valute

 

 

Vrednost/ Procenat

Vrednost/ Procenat

Broj

Naziv

1

2

1.1.

OBRAČUN POKAZATELJA

 

 

1.1.1.

Zaštitni sloj likvidnosti

   

1.1.2.

Neto odlivi likvidnih sredstava

   

1.1.3.

Pokazatelj pokrića likvidnom aktivom (%)

   

1.2.

Zaštitni sloj likvidnosti

   

1.2.1.

Neprilagođen iznos likvidne aktive prvog reda, bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.2.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.3.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.4.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.5.

Likvidna vrednost date likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.6.

Odlivi gotovine u obezbeđenim transakcijama u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.7.

Prilivi gotovine u obezbeđenim transakcijama u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.8.

Prilagođeni iznos likvidne aktive prvog reda bez pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta pre primene ograničenja (a)

   

1.2.9.

Neprilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta

   

1.2.10.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu prvog reda

   

1.2.11.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.12.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta koje zadovoljavaju uslove za uključivanje u likvidnu aktivu prvog reda

   

1.2.13.

Likvidna vrednost date likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.14.

Prilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta pre primene ograničenja (b)

   

1.2.15.

Prilagođen iznos likvidne aktive prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta nakon primene ograničenja (b")

   

1.2.16.

Likvidna aktiva prvog reda u vidu pokrivenih obveznica izrazito visokog kvaliteta- "višak likvidne aktive"

   

1.2.17.

Neprilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.18.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.19.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive drugog A reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.20.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog A reda

   

1.2.21.

Likvidna vrednost date likvidne aktive drugog A reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.22.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda pre primene ograničenja (c)

   

1.2.23.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog A reda nakon primene ograničenja (c")

   

1.2.24.

Likvidna aktiva drugog A reda "višak likvidne aktive"

   

1.2.25.

Neprilagođen iznos likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.26.

Odlivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.27.

Likvidna vrednost primljene likvidne aktive drugog B reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.28.

Prilivi likvidnih sredstava u narednih 30 kalendarskih dana u vidu sredstava obezbeđenja u obliku likvidne aktive drugog B reda

   

1.2.29.

Likvidna vrednost date likvidne aktive drugog B reda u svop ugovorima koji podrazumevaju razmenu sredstava obezbeđenja koja nisu gotovina (collateral swaps) i koji dospevaju u narednih 30 kalendarskih dana

   

1.2.30.

Prilagođen iznos likvidne aktive drugog B reda pre primene ograničenja (d)

   

1.2.31.

Prilagođena vrednost likvidne aktive drugog B reda nakon primene ograničenja (d")

   

1.2.32.

Likvidna aktiva drugog B reda "višak likvidne aktive"

   

1.2.33.

Višak likvidne aktive

   

1.2.34.

ZAŠTITNI SLOJ LIKVIDNOSTI

   

1.3

Neto odlivi likvidnih sredstava

   

1.3.1

Ukupni odlivi likvidnih sredstava

   

1.3.2

Prilivi likvidnih sredstava izuzeti pri obračunu ograničenja

   

1.3.3

Prilivi likvidnih sredstava na koje se primenjuje ograničenje od 75%

   

1.3.4

Prilivi izuzeti pri obračunu ograničenja, koji se uključuju u obračun neto odliva likvidnih sredstava

   

1.3.5

Prilivi na koje se primenjuje ograničenje od 75%, koji se uključuju u obračun neto odliva likvidnih sredstava

   

1.4.

NETO ODLIVI LIKVIDNIH SREDSTAVA

   

 

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

 

Prilog 16

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac UKD
IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

Uzeti krediti i depoziti

Krediti/ depoziti

Banka

Vrsta lica

Pripadnost
bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Šifra valute indeksacije

Sredstvo
obezbeđenja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

 

 

Plasirani krediti i depoziti

Krediti/ depoziti

Banka

Vrsta lica

Pripadnost
bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Šifra valute indeksacije

Sredstvo
obezbeđenja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Pod bankom se podrazumevaju sve aktivne (lica u stečaju se ne prikazuju) domaće i strane banke, kao i međunarodne finansijske institucije.

2. U kolonu "Pripadnost bankarskoj grupi kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj" upisuje se šifra "1" ako banka pripada bankarskoj grupi kojoj pripada i banka koja sastavlja izveštaj, a šifra "0" ako ne pripada.

3. Krediti obuhvataju i subordinirane kredite, s tim da se u koloni "Napomena" navodi da je reč o subordiniranom kreditu.

4. Depoziti obuhvataju sve depozite date bankama i primljene od banaka, uključujući i opozive depozite i novčana sredstva na tekućim računima kod poslovnih banka.

5. U izveštaju se prikazuje stanje preostalog iznosa depozita, odnosno kredita.

6. Kod depozita koji nemaju utvrđen rok dospeća, u kolonu "Datum dospeća" upisuje se datum sastavljanja izveštaja.

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 17

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DDR
IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Banka

Bankarska grupa kojoj pripada banka koja sastavlja izveštaj

Iznos u hiljadama dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 18

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEV
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

R. br.

Pozicija

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

...

Ukupno

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Neto spot pozicija (1.1 - 1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Opcije (3.1 - 3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pozicija u zlatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pokazatelj deviznog rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.

2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona 9) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 9), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća.

3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem I. Obrasca KAP ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 19

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LIKPROJ
DNEVNI IZVEŠTAJ O PLANIRANIM TRANSAKCIJAMA I PROJEKCIJAMA LIKVIDNIH SREDSTAVA

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

A. Planirani dnevni prilivi i odlivi

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Osnov

Planirani prilivi

Planirani odlivi

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Planirana kupoprodaja deviza s klijentima banke

(u hiljadama dinara)

 

Spot planirana kupoprodaja deviza za dinare

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Forvard planirana kupoprodaja deviza za dinare

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Projekcija devizne pozicije banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

1.

Neto spot pozicija

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

3.

Pozicija u opcijama

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

7.

Kupovina deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7a.

Prodaja deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7b.

Ostalo

 

 

 

 

 

8.

Ciljana neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

G. Projekcija likvidnih sredstava banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

RSD

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

1. (2 + 3)

Primarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

2.

Žiro račun

 

 

 

 

 

 

3.

Izdvojena devizna OR

 

 

 

 

 

 

4. (5 + 6)

Sekundarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

5.

Repo-plasmani

 

 

 

 

 

 

6. (7 + 8)

Hartije od vrednosti RS

 

 

 

 

 

 

7.

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

 

8.

Devizne HOV

 

 

 

 

 

 

9. (1 + 4)

Core likvidnost (primarna + sekundarna likvidnost)

 

 

 

 

 

 

10. (11 + 14 + 15 + 16)

Rezerve (baferi) likvidnosti

 

 

 

 

 

 

11. (12 + 13)

Blagajne

 

 

 

 

 

 

12.

Dinarska blagajna

 

 

 

 

 

 

13.

Devizna blagajna

 

 

 

 

 

 

14.

Deponovani viškovi likvidnih sredstava

 

 

 

 

 

 

15.

Devizni računi u inostranstvu

 

 

 

 

 

 

16. (17 + 18)

Plasmani bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

17.

Krediti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

18.

Depoziti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Planirani prilivi i odlivi/kupoprodaja deviza popunjavaju se za 20 najvećih klijenata, s tim što se za klijente koji spadaju u 20 najvećih planiranih priliva/kupovina deviza popunjava i njihov planirani odliv/prodaja deviza i obrnuto - za klijente koji se nalaze u prvih 20 po iznosu planiranih odliva/prodaje deviza popunjava se i za njih planirani priliv/kupovina deviza.

2. U koloni "Osnov" u prvom delu izveštaja upisuje se šifra "1" ako je planirani priliv/odliv po osnovu kredita, šifra "2" ako je po osnovu depozita i šifra "3" ako je Ostalo.

3. Banka izveštaje popunjava po svim materijalno značajnim valutama prema internoj metodologiji, zatim posebno RSD indeksirano u EUR i CHF, dok se preostale valute (kao i RSD indeksirano u ostalim valutama) zbirno prikazuju pod kategorijom Ostale valute.

4. Interno iz drugog dela izveštaja odnosi se na iznos deviza koji bi banka pribavila u svojim izvorima, a eksterno na iznos koji bi pribavila iz spoljnih izvora.

5. Osnov za obračun neto otvorene devizne pozicije iz trećeg dela izveštaja su planirani priliv i odliv po klijentu i planirana kupoprodaja deviza iz prvog i drugog dela izveštaja; ciljana neto otvorena devizna pozicija je pozicija koju banka želi da dostigne na kraju radnog dana u skladu sa svojim internim limitima i prilikama u okruženju. Ostalo iz tog dela izveštaja podrazumeva usklađivanje neto otvorene devizne pozicije na druge načine, van međubankarskog deviznog tržišta.

6. Ceo izveštaj se popunjava na osnovu projekcija za taj radni dan.

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 20

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac EA
IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Rešenje organa nadležnog za odobravanje emisije

Uplaćeni iznos

Napomena

Broj

Datum

Odobreni iznos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 21

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac AK
IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Prethodno stanje akcionarskog kapitala

Povećanje akcionarskog kapitala

Smanjenje akcionarskog kapitala

Stanje nakon povećanja/smanjenja

Napomena

Po osnovu
nove emisije

Po osnovu
raspodele
dobiti

Ostalo

Ukupno

Po osnovu povlačenja,
odnosno poništaja sopstvenih
akcija

Po osnovu amortizovanja
akcija

Po osnovu
pokrića
gubitka

Ostalo

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 22

Prilog 22 možete pogledati OVDE

Prilog 23

Prilog 23 možete pogledati OVDE

 

Prilog 23a

Prilog 23a možete pogledati OVDE

 

Prilog 24

________________________________________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LR1
IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LEVERIDŽA

sa stanjem na dan __________________20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrste izloženosti

Iznos izloženosti

1

2

3

1.

Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

2.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

3.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja, kada se za obračun uvećanja koristi jednostavni metod za finansijska sredstva obezbeđenja u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

4.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u kojima banka vrši ulogu posrednika

 

5.

(-) Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

6.

Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

7.

(-) Primljena varijabilna margina u gotovini od druge ugovorne strane koja se može koristiti za smanjenje tekuće izloženosti po osnovu derivata

 

8.

(-) Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

9.

Potencijalne izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

10.

(-) Potencijalna izloženost po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

11.

Izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod originalne izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

12.

(-) Izloženosti po osnovu derivata obračunata metodom originalne izloženosti u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

13.

Hipotetička vrednost prodatih kreditnih derivata (pružena kreditna zaštita)

 

14.

(-) Hipotetička vrednost kupljenih kreditnih derivata koja se može netirati sa hipotetičkom vrednošću prodatih kreditnih derivata

 

15.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju niskog rizika (sa faktorom konverzije od 10%)

 

16.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju umerenog rizika (sa faktorom konverzije od 20%)

 

17.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju srednjeg rizika (sa faktorom konverzije od 50%)

 

18.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju visokog rizika (sa faktorom konverzije od 100%)

 

19.

Ostale izloženosti

 

20.

Vrednost pruženih sredstava obezbeđenja za koju je umanjen iznos izloženosti po osnovu derivata

 

21.

(-) Iznos potraživanja za varijabilnu marginu koja je u gotovini data drugoj ugovornoj strani u transakciji sa derivatima

 

22.

(-) Izloženosti po osnovu inicijalne margine u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

23.

Vrednost hartija od vrednosti koje su pozajmljene u repo transakcijama, transakcijama kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, po osnovu ugovora o davanju u zajam hartija od vrednosti ili transakcijama sa dugim rokom izmirenja koje su prestale da se priznaju u bilansu jer se transakcija vodi kao prodaja

 

24.

(-) Izloženosti prema licima unutar grupe kojoj banka pripada

 

25.

(-) Izloženosti prema javnim administrativnim telima u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

26.

(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od osnovnog akcijskog kapitala ili dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

27.

Ukupan iznos izloženosti za potrebe obračuna pokazatelja leveridža

 

28.

Osnovni kapital u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

29.

POKAZATELJ LEVERIDŽA

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

Obrazac LR2
PREGLED IZNOSA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE ULAZE U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA PO PONDERIMA RIZIKA

sa stanjem na dan ______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

 

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (Standardizovani pristup)

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (IRB pristup)

Iznos izloženosti po osnovu vanbilansnih stavki pre primene faktora konverzije

1

2

3

4

5

1.

Ukupan iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki iz bankarske knjige, kao i izloženosti iz knjige trgovanja po osnovu rizika druge ugovorne strane (pregled izloženosti po ponderima rizika):

   

 

1.1.

=0%

 

 

 

1.2.

> 0 i ≤ 12%

 

 

 

1.3.

>12 i ≤ 20%

 

 

 

1.4.

>20 i ≤ 50%

 

 

 

1.5.

>50 i ≤ 75%

 

 

 

1.6.

>75 i ≤ 100%

 

 

 

1.7.

> 100 i ≤ 425%

 

 

 

1.8.

> 425 i ≤ 1250%

 

 

 

1.9.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

2

Iznos izloženosti za vanbilansne stavke raspoređene u kategoriju niskog rizika (faktor konverzije od 0%)

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

Obrazac LR3
PREGLED VRSTA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE SE UKLJUČUJU U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA

sa stanjem na dan _______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta vanbilansne izloženosti

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

1

2

3

4

1.

Vanbilansne stavke

 

 

1.1.

Finansiranje trgovine

 

 

1.1.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

2.

Derivati i repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koji su predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

3.

Derivati koji nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

4.

Repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koje nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

5.

Iznos izloženosti nastao kao rezultat dodatnog obračuna za kreditne derivate (pozicija 13. obrazac LR1 - pozicija 14. obrazac LR1)

 

 

6.

Ostale izloženosti iz knjige trgovanja

   

 

   

Redni broj

Ostale izloženosti iz bankarske knjige

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

Standardizovani pristup

IRB pristup

Standardizovani pristup

IRB pristup

1

2

3

4

5

6

1.

Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica

 

 

 

 

2.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama i izloženosti koje imaju tretman kao izloženosti prema tim licima

 

 

 

 

2.1.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama

 

 

 

 

2.2.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

2.3.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

2.4.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

2.5.

Izloženosti prema međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

3.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i javnim administrativnim telima koje nemaju tretman kao izloženosti prema državama

 

 

 

 

3.1.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

3.2.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

3.3.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

4.

Izloženosti prema bankama

 

 

 

 

5.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na nepokretnostima

 

 

 

 

5.1.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na stambenim nepokretnostima

 

 

 

 

6.

Izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

6.1.

Izloženosti prema malim i srednjim preduzećima iz klase izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

7.

Izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.1.

Izloženosti prema licima u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.

Izloženosti prema licima koja nisu lica u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.1.

Izloženost prema malim i srednjim preduzećima

 

 

 

 

7.2.2.

Izloženost prema ostalim privrednim društvima

 

 

 

 

8.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

 

9.

Ostale izloženosti

 

 

 

 

9.1.

od čega izloženosti po osnovu sekjuritizovanih pozicija

 

 

 

 

10.

Izloženosti po osnovu finansiranja trgovine

 

 

 

 

10.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

 

Prilog 25

Prilog 25 možete pogledati OVDE