Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA

("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019, 27/2020, 67/2020, 67/2020 - dr. odluka, 137/2020, 137/2020 - dr. odluka, 59/2021, 59/2021 - dr. odluka, 60/2021 - ispr., 67/2022, 67/2022 - dr. odluka, 48/2023 i 100/2023)


Prilog 8a

Prilog 8a možete pogledati OVDE

Prilog 9

Prilog 9 možete pogledati OVDE

Prilog 10

Prilog 10 možete pogledati OVDE

Prilog 11

Prilog 11 možete pogledati OVDE

Prilog 11a

Prilog 11a možete pogledati OVDE

Prilog 12

Obrazac OP
OSNOVNI PODACI O BANCI

 

Poslovno ime i sedište

 

 

 

Adresa

 

 

 

Telefoni sedišta

 

 

 

Telefaks

 

 

 

Internet adresa

 

 

 

I-mejl adresa

 

 

 

SWIFT adresa

 

 

 

Matični broj

 

 

 

Broj žiro-računa

 

 

 

Spoljni revizor koji je vršio poslednju reviziju finansijskih izveštaja banke

 

 

 

Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)

 

 

 

Telefon predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

Telefaks predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

I-mejl adresa predsednika Izvršnog odbora

 

 

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Akcionar koga
predstavlja

Adresa člana
upravnog odbora

Adresa punomoćnika člana
upravnog odbora za primanje pismena

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA BANKE

Redni br.

Ime i prezime

Adresa člana
izvršnog odbora

Adresa punomoćnika člana izvršnog
odbora za primanje pismena

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Ako član Upravnog odbora nije akcionar, odnosno predstavnik akcionara, u kolonu "Akcionar koga predstavlja" upisuju se poslovno ime i sedište firme u kojoj je član Upravnog odbora zaposlen.
Ako nije zaposlen, upisuje se matični (lični) broj tog lica.
2. U kolonu "adresa člana upravnog odbora", tj. "adresa člana izvršnog odbora" unose se podaci o adresi prebivališta, odnosno boravišta članova ovih odbora, uključujući podatke o mestu, poštanskom broju i državi prebivališta, odnosno boravišta.
3. Kolona "adresa punomoćnika člana upravnog odbora za primanje pismena", odnosno "adresa punomoćnika člana izvršnog odbora za primanje pismena" popunjava se samo ako je član odbora imenovao punomoćnika za primanje pismena.

   

 

ORGANIZACIONI OBLICI BANKE

Redni br.

Šifra org. oblika

 

 

Naziv org. oblika

Podaci o organizacionom obliku

Broj org.
delova

Broj zaposlenih

Ulica i broj

Šifra opštine

Šifra mesta

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

Poslovne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

2.

Filijale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

3.

Ekspoziture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

4.

Šalteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

5

Agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

6

Menjačnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za organizacioni oblik:

 

 

UKUPNO ZA BANKU:

 

 

 

Napomene:

 

 

1. U kolonu "Šifra org. oblika" upisuje se odgovarajuća šifra koja označava jedan od sledećih organizacionog oblika: poslovna jedinica (uključujući i centralu), filijala, ekspozitura, šalter, agencija ili menjačnica.

 

 

2. Kolona "Broj org. delova" se popunjava samo za rubriku "Ukupno za organizacioni oblik" tako što se upisuje ukupan broj organizacionih delova u okviru svakog (odgovarajućeg) organizacionog oblika.

 

 

 

 

PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni br.

Godine starosti

 

 

Do 30 godina

31 - 40 godina

41 - 50 godina

51 - 60 godina

Preko 60 godina

UKUPNO

Stručna
sprema

 

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

1.

I - NK

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

II - PK

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

III - KV, SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

IV - SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

V - VKV

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

VI/1 - VŠS

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

VII/1 - VS

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VII/2 - magistar, specijalista

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

VIII - doktor nauka

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 13

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac POPP
IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA

sa stanjem na dan ____________20__. godine

 

Broj primljenih zahteva za odobrenje kredita u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj zahteva za kredite koji su odobreni i realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj prethodno odobrenih zahteva za kredite koji su realizovani u izveštajnom mesecu

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita koji su odobreni, realizovani, dospeli i naplaćeni unutar izveštajnog meseca

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani

Iznos u hiljadama dinara

Broj podnetih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Broj odobrenih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Javna privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga: mikro privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mala privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srednja privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika privredna društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. U izveštaju se prikazuju svi krediti i plasmani privredi i stanovništvu, uključujući i dozvoljena prekoračenja po tekućim računima, kreditne linije i kreditne kartice, kod kojih se pod odobrenim zahtevom podrazumeva odobreni iznos okvirnog kredita.

2. Kod kredita indeksiranih u stranim valutama, iznosi se preračunavaju u dinare prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan sastavljanja izveštaja.

3. Pod refinansiranim kreditima podrazumevaju se svi krediti koje je odobrila banka koja sastavlja izveštaj radi refinansiranja postojećih obaveza dužnika
prema toj banci ili drugim bankama.

4. Kod kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

5. Kod zahteva za prevremenu otplatu kredita, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

Prilog 13a

Prilog 13a možete pogledati OVDE

 

Prilog 13b

Prilog 13b možete pogledati OVDE

 

Prilog 14

 

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEP
PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta lica

Matični broj i naziv deponenta

Transakcioni depoziti

Depoziti po viđenju

Kratkoročni depoziti

Dugoročni depoziti

Ukupni
depoziti

% učešća u ukupnim depozitima banke

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 + 5 + 6 + 7

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali deponenti (zbirno)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

 

1. U izveštaju se prikazuje 50 najvećih deponenata banke.

 

2. U kolonu "Vrsta lica" upisuje se šifra "1" ako je deponent banke domaće pravno lice, šifra "2" ako je deponent banke strano lice, šifra "3" ako je deponent banke domaće fizičko lice i šifra "9" ako deponent banke nije ništa od navedenog.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 15

Prilog 15 možete pogledati OVDE

Prilog 15a

Prilog 15a možete pogledati OVDE

Prilog 16

(Brisan)

Prilog 17

(Brisan)

Prilog 18

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac DEV
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

R. br.

Pozicija

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

...

Ukupno

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Neto spot pozicija (1.1 - 1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Opcije (3.1 - 3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pozicija u zlatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Pokazatelj deviznog rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.

2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona 9) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 9), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća.

3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem I. Obrasca KAP ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 19

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LIKPROJ
DNEVNI IZVEŠTAJ O PLANIRANIM TRANSAKCIJAMA I PROJEKCIJAMA LIKVIDNIH SREDSTAVA

sa stanjem na dan___________ 20__. godine

A. Planirani dnevni prilivi i odlivi

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Osnov

Planirani prilivi

Planirani odlivi

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

RSD

RSD indeksirani u EUR

RSD indeksirani u CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Planirana kupoprodaja deviza s klijentima banke

(u hiljadama dinara)

 

Spot planirana kupoprodaja deviza za dinare

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Naziv / ime klijenta
(matični broj / JMBG)

Forvard planirana kupoprodaja deviza za dinare

Planirana kupovina deviza za dinare

Planirana prodaja deviza za dinare

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski
franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno valute

RSD

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Interno

Eksterno

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Projekcija devizne pozicije banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

1.

Neto spot pozicija

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

3.

Pozicija u opcijama

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

4.

Duga devizna pozicija

 

 

 

 

 

5.

Kratka devizna pozicija

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

7.

Kupovina deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7a.

Prodaja deviza na međubankarskom deviznom tržištu za RSD radi zatvaranja devizne pozicije

 

 

 

 

 

7b.

Ostalo

 

 

 

 

 

8.

Ciljana neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

G. Projekcija likvidnih sredstava banke

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Naziv pozicije

EUR

USD

CHF

RSD

Ostale valute

Ukupno

1

2

3

4

5

6

1. (2 + 3)

Primarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

2.

Žiro račun

 

 

 

 

 

 

3.

Izdvojena devizna OR

 

 

 

 

 

 

4. (5 + 6)

Sekundarna likvidnost

 

 

 

 

 

 

5.

Repo-plasmani

 

 

 

 

 

 

6. (7 + 8)

Hartije od vrednosti RS

 

 

 

 

 

 

7.

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

 

8.

Devizne HOV

 

 

 

 

 

 

9. (1 + 4)

Core likvidnost (primarna + sekundarna likvidnost)

 

 

 

 

 

 

10. (11 + 14 + 15 + 16)

Rezerve (baferi) likvidnosti

 

 

 

 

 

 

11. (12 + 13)

Blagajne

 

 

 

 

 

 

12.

Dinarska blagajna

 

 

 

 

 

 

13.

Devizna blagajna

 

 

 

 

 

 

14.

Deponovani viškovi likvidnih sredstava

 

 

 

 

 

 

15.

Devizni računi u inostranstvu

 

 

 

 

 

 

16. (17 + 18)

Plasmani bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

17.

Krediti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

18.

Depoziti bankama do 30 dana

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1. Planirani prilivi i odlivi/kupoprodaja deviza popunjavaju se za 20 najvećih klijenata, s tim što se za klijente koji spadaju u 20 najvećih planiranih priliva/kupovina deviza popunjava i njihov planirani odliv/prodaja deviza i obrnuto - za klijente koji se nalaze u prvih 20 po iznosu planiranih odliva/prodaje deviza popunjava se i za njih planirani priliv/kupovina deviza.

2. U koloni "Osnov" u prvom delu izveštaja upisuje se šifra "1" ako je planirani priliv/odliv po osnovu kredita, šifra "2" ako je po osnovu depozita i šifra "3" ako je Ostalo.

3. Banka izveštaje popunjava po svim materijalno značajnim valutama prema internoj metodologiji, zatim posebno RSD indeksirano u EUR i CHF, dok se preostale valute (kao i RSD indeksirano u ostalim valutama) zbirno prikazuju pod kategorijom Ostale valute.

4. Interno iz drugog dela izveštaja odnosi se na iznos deviza koji bi banka pribavila u svojim izvorima, a eksterno na iznos koji bi pribavila iz spoljnih izvora.

5. Osnov za obračun neto otvorene devizne pozicije iz trećeg dela izveštaja su planirani priliv i odliv po klijentu i planirana kupoprodaja deviza iz prvog i drugog dela izveštaja; ciljana neto otvorena devizna pozicija je pozicija koju banka želi da dostigne na kraju radnog dana u skladu sa svojim internim limitima i prilikama u okruženju. Ostalo iz tog dela izveštaja podrazumeva usklađivanje neto otvorene devizne pozicije na druge načine, van međubankarskog deviznog tržišta.

6. Ceo izveštaj se popunjava na osnovu projekcija za taj radni dan.

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 20

__________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac EA
IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Rešenje organa nadležnog za odobravanje emisije

Uplaćeni iznos

Napomena

Broj

Datum

Odobreni iznos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 21

_________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac AK
IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE

 

 

(u hiljadama dinara)

 

Redni broj

Prethodno stanje akcionarskog kapitala

Povećanje akcionarskog kapitala

Smanjenje akcionarskog kapitala

Stanje nakon povećanja/smanjenja

Napomena

Po osnovu
nove emisije

Po osnovu
raspodele
dobiti

Ostalo

Ukupno

Po osnovu povlačenja,
odnosno poništaja sopstvenih
akcija

Po osnovu amortizovanja
akcija

Po osnovu
pokrića
gubitka

Ostalo

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _____________________________,______20__. godine

 

Izveštaj sačinio-la

_________________________________

 

 

__________________________

Telefon za kontakte:

 

 

(potpis)

Imejl adresa:

 

 

 

 

 

Prilog 22

Prilog 22 možete pogledati OVDE

Prilog 23

Prilog 23 možete pogledati OVDE

 

Prilog 23a

Prilog 23a možete pogledati OVDE

 

Prilog 24

________________________________________________________
(poslovno ime i sedište banke)

Obrazac LR1
IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LEVERIDŽA

sa stanjem na dan __________________20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrste izloženosti

Iznos izloženosti

1

2

3

1.

Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

2.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja

 

3.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja, kada se za obračun uvećanja koristi jednostavni metod za finansijska sredstva obezbeđenja u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

4.

Uvećanje za izloženost riziku druge ugovorne strane po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u kojima banka vrši ulogu posrednika

 

5.

(-) Izloženosti po osnovu repo i reverse repo transakcija, transakcija kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovora o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcija sa dugim rokom izmirenja u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

6.

Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

7.

(-) Primljena varijabilna margina u gotovini od druge ugovorne strane koja se može koristiti za smanjenje tekuće izloženosti po osnovu derivata

 

8.

(-) Tekuće izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

9.

Potencijalne izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod tekuće izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

10.

(-) Potencijalna izloženost po osnovu derivata u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

11.

Izloženosti po osnovu derivata u slučaju kada banka koristi metod originalne izloženosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

12.

(-) Izloženosti po osnovu derivata obračunata metodom originalne izloženosti u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

13.

Hipotetička vrednost prodatih kreditnih derivata (pružena kreditna zaštita)

 

14.

(-) Hipotetička vrednost kupljenih kreditnih derivata koja se može netirati sa hipotetičkom vrednošću prodatih kreditnih derivata

 

15.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju niskog rizika (sa faktorom konverzije od 10%)

 

16.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju umerenog rizika (sa faktorom konverzije od 20%)

 

17.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju srednjeg rizika (sa faktorom konverzije od 50%)

 

18.

Vanbilansne izloženosti raspoređene u kategoriju visokog rizika (sa faktorom konverzije od 100%)

 

19.

Ostale izloženosti

 

20.

Vrednost pruženih sredstava obezbeđenja za koju je umanjen iznos izloženosti po osnovu derivata

 

21.

(-) Iznos potraživanja za varijabilnu marginu koja je u gotovini data drugoj ugovornoj strani u transakciji sa derivatima

 

22.

(-) Izloženosti po osnovu inicijalne margine u slučaju kada je banka u ulozi posrednika između klijenta i SSR lica, a uslovi transakcije povezane sa SSR licem definišu da banka nije u obavezi da nadoknadi klijentu gubitke nastale usled promene vrednosti transakcije u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza SSR lica

 

23.

Vrednost hartija od vrednosti koje su pozajmljene u repo transakcijama, transakcijama kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, po osnovu ugovora o davanju u zajam hartija od vrednosti ili transakcijama sa dugim rokom izmirenja koje su prestale da se priznaju u bilansu jer se transakcija vodi kao prodaja

 

24.

(-) Izloženosti prema licima unutar grupe kojoj banka pripada

 

25.

(-) Izloženosti prema javnim administrativnim telima u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

26.

(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od osnovnog akcijskog kapitala ili dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

27.

Ukupan iznos izloženosti za potrebe obračuna pokazatelja leveridža

 

28.

Osnovni kapital u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

29.

POKAZATELJ LEVERIDŽA

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

Obrazac LR2
PREGLED IZNOSA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE ULAZE U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA PO PONDERIMA RIZIKA

sa stanjem na dan ______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

 

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (Standardizovani pristup)

Iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki (IRB pristup)

Iznos izloženosti po osnovu vanbilansnih stavki pre primene faktora konverzije

1

2

3

4

5

1.

Ukupan iznos izloženosti po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki iz bankarske knjige, kao i izloženosti iz knjige trgovanja po osnovu rizika druge ugovorne strane (pregled izloženosti po ponderima rizika):

   

 

1.1.

=0%

 

 

 

1.2.

> 0 i ≤ 12%

 

 

 

1.3.

>12 i ≤ 20%

 

 

 

1.4.

>20 i ≤ 50%

 

 

 

1.5.

>50 i ≤ 75%

 

 

 

1.6.

>75 i ≤ 100%

 

 

 

1.7.

> 100 i ≤ 425%

 

 

 

1.8.

> 425 i ≤ 1250%

 

 

 

1.9.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

2

Iznos izloženosti za vanbilansne stavke raspoređene u kategoriju niskog rizika (faktor konverzije od 0%)

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

Prilog 24

_____________________________

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

Obrazac LR3
PREGLED VRSTA IZLOŽENOSTI BANKE KOJE SE UKLJUČUJU U OBRAČUN POKAZATELJA LEVERIDŽA

sa stanjem na dan _______ godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Vrsta vanbilansne izloženosti

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

1

2

3

4

1.

Vanbilansne stavke

 

 

1.1.

Finansiranje trgovine

 

 

1.1.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

2.

Derivati i repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koji su predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

3.

Derivati koji nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

4.

Repo i reverse repo transakcije, transakcije kreditiranja trgovine hartijama od vrednosti, ugovori o uzimanju i davanju u zajam hartija od vrednosti ili robe i transakcije sa dugim rokom izmirenja, koje nisu predmet ugovora o netiranju između različitih kategorija proizvoda

 

 

5.

Iznos izloženosti nastao kao rezultat dodatnog obračuna za kreditne derivate (pozicija 13. obrazac LR1 - pozicija 14. obrazac LR1)

 

 

6.

Ostale izloženosti iz knjige trgovanja

   

 

   

Redni broj

Ostale izloženosti iz bankarske knjige

Iznos izloženosti koje ulaze u obračun pokazatelja leveridža

Iznos rizikom ponderisane aktive

Standardizovani pristup

IRB pristup

Standardizovani pristup

IRB pristup

1

2

3

4

5

6

1.

Izloženosti po osnovu pokrivenih obveznica

 

 

 

 

2.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama i izloženosti koje imaju tretman kao izloženosti prema tim licima

 

 

 

 

2.1.

Izloženosti prema državama i centralnim bankama

 

 

 

 

2.2.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

2.3.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

2.4.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

2.5.

Izloženosti prema međunarodnim organizacijama

 

 

 

 

3.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama, jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i javnim administrativnim telima koje nemaju tretman kao izloženosti prema državama

 

 

 

 

3.1.

Izloženosti prema teritorijalnim autonomijama i jedinicama lokalne samouprave

 

 

 

 

3.2.

Izloženosti prema javnim administrativnim telima

 

 

 

 

3.3.

Izloženosti prema međunarodnim razvojnim bankama

 

 

 

 

4.

Izloženosti prema bankama

 

 

 

 

5.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na nepokretnostima

 

 

 

 

5.1.

Izloženosti obezbeđene hipotekama na stambenim nepokretnostima

 

 

 

 

6.

Izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

6.1.

Izloženosti prema malim i srednjim preduzećima iz klase izloženosti prema fizičkim licima

 

 

 

 

7.

Izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.1.

Izloženosti prema licima u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.

Izloženosti prema licima koja nisu lica u finansijskom sektoru iz klase izloženosti prema privrednim društvima

 

 

 

 

7.2.1.

Izloženost prema malim i srednjim preduzećima

 

 

 

 

7.2.2.

Izloženost prema ostalim privrednim društvima

 

 

 

 

8.

Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

 

 

 

 

9.

Ostale izloženosti

 

 

 

 

9.1.

od čega izloženosti po osnovu sekjuritizovanih pozicija

 

 

 

 

10.

Izloženosti po osnovu finansiranja trgovine

 

 

 

 

10.1.

U okviru zvaničnog aranžmana za osiguranje kreditiranja izvoza

 

 

 

 

Napomena:

1. Pokazatelj leveridža predstavlja odnos osnovnog kapitala, koji se dobija kao zbir osnovnog akcijskog kapitala i dodatnog osnovnog kapitala u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, i iznosa izloženosti banke i iskazuje se u procentima.

U ____________, __.__.20__. godine

 

 

 

 

Izveštaj sačinio:

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(i-mejl adresa)

 

________________________

 

(telefon za kontakte)

 

 

Prilog 25

Prilog 25 možete pogledati OVDE

Prilog 26

Prilog 26 možete pogledati OVDE

Prilog 27

Prilog 27 možete pogledati OVDE

Prilog 28

Prilog 28 možete pogledati OVDE

Prilog 29

Prilog 29 možete pogledati OVDE

Prilog 30

Prilog 30 možete pogledati OVDE

Prilog 31

Prilog 31 možete pogledati OVDE

Prilog 32

Prilog 32 možete pogledati OVDE