Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA NAKNADE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE

("Sl. list grada Loznice", br. 3/2018)

 

Član 1

Odlukom o utvrđivanju visine iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriterijumi i iznos naknade koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji grada Loznice dužni izdvajati u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Član 2

U izdvajanju za naknadu za upravljanje, u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice, vlasnici posebnih delova učestvuju srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova zgrade.

Član 3

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.

Iznos naknade koju vlasnici posebnih delova plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

2) ukupan broj posebnih i samostalnih delova zgrade;

3) namena posebnog dela zgrade.

Član 4

Koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova u slučaju postavljenja prinudno postavljenog profesionalnog upravnika za grad Loznicu određuje se u visini 8.

Prosečna neto zarada u gradu Loznici za prethodnu godinu (2017. godinu) prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 34.930 dinara.

Stan i poslovni prostor

Član 5

Visina iznosa naknade za upravljanje za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade, utvrđuje se na sledeći način:

Cu =

Cz x Kjls x Kpd

 

1.000

 

gde je:

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje zgradom za stan i poslovni prostor;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8;

Kpd - koeficijent posebnog dela zgrade, koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade, gde je Kpd = 0,5 (za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova), Kpd = 0,6 (za zgrade od 8 do 30 posebnih delova), Kpd = 0,7 (za zgrade preko 30 posebnih delova).

Član 6

Utvrđuje se minimalan iznos mesečne naknade u apsolutnom iznosu na ime troškova prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice koja se plaća za stan i poslovni prostor, kao posebni deo zgrade za tekuću godinu i to:

- za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova - 140 dinara;

- za zgrade od 8 do 30 posebnih delova - 168 dinara;

- za zgrade preko 30 posebnih delova - 196 dinara.

Garaža, garažni boks ili garažno mesto

Član 7

Visina iznosa naknade za upravljanje za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao posebni deo zgrade, utvrđuje se na sledeći način:

Cu =

Cz x Kjls x Kg

 

1.000

 

gde je:

Cu - iznos mesečne naknade za upravljanje zgradom za garažu, garažni boks ili garažno mesto;

Cz - prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

Kjls - koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 8;

Kg - koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu i garažni boks Kg = 0,1, a za garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg = 0,2.

Član 8

Utvrđuje se minimalan iznos naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice koja se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto, kao posebni deo zgrade za tekuću godinu i to:

- za garažu i garažni boks - 28 dinara;

- za garažno mesto u zajedničkoj garaži - 56 dinara.

Usklađivanje visine iznosa

Član 9

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice usklađuje se godišnje za visinu prosečne neto zarade u gradu Loznici za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Ovlašćuje se Gradsko veće grada Loznice da po objavljivanju i na osnovu prosečne neto zarade u gradu Loznici, za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, uskladi minimalne iznose izdvajanja u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice i usklađene iznose objavi u "Službenom listu grada Loznice" za svaku kalendarsku godinu počev od 2019. godine.

Završne odredbe

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Loznice".