Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020, 129/2021, 142/2022 i 92/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se, u skladu sa evropskim standardima i međunarodnim dokumentima u oblasti elektronskih medija, rad javnih medijskih servisa i to Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" i Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine", njihova delatnost i načela na kojima se zasniva obavljanje delatnosti, javni interes koji ostvaruju, javnost rada, način izbora organa i njihova nadležnost, donošenje akata, kao i obezbeđivanje sredstva za rad i način njihovog finansiranja.

2. Javni medijski servis

Član 2

Javni medijski servis je nezavisan i samostalan pravni subjekt koji, obavljanjem svoje osnovne delatnosti, omogućava ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i pruža opšte i sveobuhvatne medijske usluge koje podrazumevaju informativne, obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje namenjene svim delovima društva.

Javni medijski servis iz stava 1. ovog člana čine republički i pokrajinski javni medijski servis.

Republički javni medijski servis je Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" (u daljem tekstu: RTS), sa sedištem u Beogradu.

Pokrajinski javni medijski servis je Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" (u daljem tekstu: RTV), sa sedištem u Novom Sadu.

RTS i RTV sarađuju u obavljanju svoje osnovne delatnosti.

3. Delatnost javnog medijskog servisa

Član 3

Osnovna delatnost javnog medijskog servisa u funkciji je ostvarivanja javnog interesa definisanog ovim zakonom, a podrazumeva proizvodnju, kupovinu, obradu i objavljivanje radio, televizijskih i multimedijalnih sadržaja, naročito informativnih, obrazovnih, kulturno-umetničkih, dečjih, zabavnih, sportskih, verskih i drugih koji su od javnog interesa za građane, a koji za cilj imaju ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, razmenu ideja i mišljenja, negovanje vrednosti demokratskog društva, unapređivanje političke, polne, međunacionalne i verske tolerancije i razumevanja, kao i očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina, kao i pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga i objavljivanje elektronskih izdanja kao usluga od javnog interesa.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana javni medijski servis može obavljati i komercijalnu delatnost, kojom se ne sme ugroziti obavljanje osnovne delatnosti, kao što je:

1) ustupanje prava na javno saopštavanje radijskih, televizijskih ili drugih medijskih sadržaja;

2) objavljivanja oglasnih poruka ili drugog oblika audio-vizuelne komercijalne komunikacije (npr. sponzorstvo, plasiranje proizvoda i dr.);

3) pružanje interaktivnih usluga koje su u vezi sa medijskim uslugama ili drugih interaktivnih usluga;

4) organizovanje javnog izvođenja muzičkih sadržaja i drugih priredbi koje nisu sastavni deo usluga javnog medijskog servisa;

5) proizvodnja, davanje u zakup i prodaja fonograma i videograma;

6) pružanje tehničkih usluga i iznajmljivanje proizvodnih i drugih kapaciteta;

7) druge komercijalne delatnosti koje služe obavljanju osnovne delatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz tu delatnost (pružanje intelektualnih usluga, izdavačka delatnost i sl.).

4. Osnovna načela rada javnog medijskog servisa

Član 4

Rad javnog medijskog servisa zasniva se na sledećim načelima:

1) istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisanje;

2) nezavisnost uređivačke politike;

3) nezavisnost od izvora finansiranja;

4) zabrana svakog oblika cenzure i nezakonitog uticaja na rad javnog medijskog servisa, redakcije i novinara;

5) primena međunarodno priznatih normi i principa, a naročito poštovanje ljudskih prava i sloboda i demokratskih vrednosti;

6) poštovanje profesionalnih standarda i kodeksa.

5. Institucionalna autonomija

Član 5

U obavljanju osnovne delatnosti javni medijski servis ima institucionalnu autonomiju i uređivačku nezavisnost a naročito u pogledu:

1) utvrđivanja koncepcije i određivanja programskih sadržaja, u skladu sa zakonom;

2) uređivanja programske šeme;

3) organizacije delatnosti;

4) izbora rukovodilaca, glavnih i odgovornih urednika i zapošljavanja;

5) nabavke i prodaje robe i usluga;

6) upravljanja finansijskim sredstvima, u skladu sa zakonom;

7) pripreme i izvršavanja finansijskog plana;

8) pregovaranja, odnosno pripreme i potpisivanja pravnih akata koji se odnose na poslovanje ustanova;

9) izbora zastupnika u pravnim poslovima i u drugim pravnim stvarima.

6. Odnos javnog medijskog servisa prema javnosti

Član 6

U svom delovanju javni medijski servis ostvaruje javni interes, uvažava zahteve javnosti i za svoje delovanje odgovara javnosti.

Odgovornost javnog medijskog servisa prema javnosti kao i uticaj javnosti na njegovo delovanje ostvaruje se posebno:

- javnošću postupka imenovanja organa javnog medijskog servisa;

- učešćem javnosti u unapređivanju radijskog i televizijskog programa;

- obavezom javnog medijskog servisa da pravovremeno i istinito obaveštava javnost o obavljanju svoje delatnosti, o uslovima i načinu pružanja svojih usluga i o drugim pitanjima koja se tiču obavljanja delatnosti za koje je osnovan;

- objavljivanjem plana rada, finansijskog plana i izveštaja o radu i poslovanju;

- podnošenjem izveštaja o radu i poslovanju javnog medijskog servisa Narodnoj skupštini i Savetu Regulatora;

- blagovremenim ispunjavanjem obaveza propisanim zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

II JAVNI INTERES KOJI OSTVARUJE JAVNI MEDIJSKI SERVIS

Član 7

Javni interes, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast javnog informisanja, koji javni medijski servis ostvaruje kroz svoje programske sadržaje, je:

1) istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i omogućavanje slobodnog formiranja i izražavanja mišljenja slušalaca i gledalaca na teritoriji Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

2) poštovanje i predstavljanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednosti i institucija i unapređivanje kulture javnog dijaloga;

3) poštovanje privatnosti, dostojanstva, ugleda, časti i drugih osnovnih prava i sloboda čoveka;

4) poštovanje i podsticanje pluralizma političkih, verskih i drugih ideja i omogućavanje javnosti da bude upoznata sa tim idejama, ne služeći interesima pojedinih političkih stranaka i verskih zajednica, kao ni bilo kom drugom pojedinačnom političkom, ekonomskom, verskom i sličnom stanovištu ili interesu;

5) zadovoljavanje potreba u informisanju svih delova društva bez diskriminacije, vodeći računa naročito o društveno osetljivim grupama kao što su deca, omladina i stari, manjinske grupe, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženi i dr.;

6) zadovoljavanje potreba građana za programskim sadržajima koji obezbeđuju očuvanje i izražavanje kulturnog identiteta kako srpskog naroda tako i nacionalnih manjina, vodeći računa da nacionalne manjine prate određene programske celine i na svom maternjem jeziku i pismu;

7) nepristrasno obrađivanje političkih, istorijskih, privrednih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, ekoloških i drugih pitanja, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih stanovišta;

8) besplatno i jednako predstavljanje političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju potvrđene izborne liste za republičke, pokrajinske ili lokalne izbore, u vreme izborne kampanje;

9) afirmisanje nacionalnih kulturnih vrednosti srpskog naroda i nacionalnih manjina koji žive u Republici Srbiji, kao i zbližavanja i prožimanja njihovih kultura;

10) razvoj medijske pismenosti stanovništva;

11) proizvodnja domaćeg dokumentarnog i igranog programa;

12) blagovremeno obaveštavanje o aktuelnim zbivanjima u svetu i o naučnim, kulturnim i ostalim civilizacijskim dostignućima;

13) unapređivanje opšteg obrazovanja, zdravstvenog obrazovanja i obrazovanja u vezi sa zaštitom životne sredine;

14) razvijanje kulture i umetničkog stvaralaštva;

15) negovanje humanih, moralnih, umetničkih i kreativnih vrednosti;

16) zadovoljavanje zabavnih, rekreativnih, sportskih i drugih potreba građana;

17) informisanje naših građana u inostranstvu, kao i pripadnika srpskog narod koji živi van teritorije Republike Srbije;

18) predstavljanje kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva u zemlji i inostranstvu;

19) informisanje inostrane javnosti o događajima i pojavama u Republici Srbiji.

Javni medijski servisi dužni su da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima.

Javnim medijskim servisima se posebno preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.

Član 8

U ostvarivanju javnog interesa iz člana 7. ovog zakona javni medijski servis dužan je da:

1) uvažava jezičke i govorne standarde, kako većinskog stanovništva tako, u odgovarajućoj srazmeri, i nacionalnih manjina na području na kome se program emituje kao i jezičke i govorne standarde gluvih i nagluvih osoba;

2) na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou koristi sve svoje raspoložive kapacitete uključujući i dopisničku mrežu u cilju ostvarivanja prava svih građana na ravnopravno informisanje;

3) obezbedi korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i objavljivanju programa i u predviđenom vremenu realizuju planove prelaska na nove digitalne tehnologije;

4) sarađuje sa drugim javnim medijskim servisom i razmenjuje programske sadržaje koji su od interesa za građane Republike Srbije;

5) obezbeđuje čuvanje radijskih i televizijskih zapisa kao kulturnog nasleđa od nacionalnog interesa.

Upotreba jezika i pisma

Član 9

Javni medijski servis dužan je da u programima koristi srpski jezik, ćirilično pismo i znakovni jezik kao oblik komunikacije gluvih i nagluvih osoba.

Upotreba srpskog jezika nije obavezna u programu namenjenom pripadnicima nacionalnih manjina, ali se ovi programi mogu titlovati na srpski jezik.

Upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma nije obavezna ni:

1) ako se objavljuju filmovi i druga audio-vizuelna i radijska dela u izvornom obliku;

2) ako se objavljuju muzička dela s tekstom koji je pisan na stranom jeziku;

3) ako su programi namenjeni učenju stranog jezika;

4) ako su programi namenjeni stranim državljanima ili građanima Republike Srbije koji žive van njene teritorije, koji te programe ne mogu pratiti na srpskom jeziku;

5) ako se u programu, radi verodostojnosti informacije, objavljuju dokument, ime ili izjava u izvornom obliku.

Evropska nezavisna produkcija

Član 10

Javni medijski servis obezbeđuje najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta, za audio-vizuelna dela evropske nezavisne produkcije, izuzimajući vreme namenjeno za vesti, sportske događaje, igre, reklame, teletekst i televizijsku prodaju.

Udeo iz stava 1. ovog člana dostiže se postepeno, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast elektronskih medija, uvažavajući obavezu javnog medijskog servisa da obezbedi ostvarivanja javnog interesa kroz informativne, obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje.

Programski sadržaji stariji od pet godina mogu činiti najviše polovinu udela iz stava 1. ovog člana.

Programski sadržaji nezavisnih produkcija iz stava 1. ovog člana biraju se na osnovu javnog konkursa.

Postupak i kriterijumi za odabir programskih sadržaja iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuje opštim aktom javnog medijskog servisa.

Kriterijumi za odabir programskih sadržaja iz stava 1. ovog člana moraju biti nediskriminatorni i u skladu sa programskim obavezama propisanim ovim zakonom.

Oglašavanje

Član 11

Oglašavanje u programima javnog medijskog servisa se uređuje zakonom koji reguliše oblast elektronskih medija i oblast oglašavanja.

Javni medijski servis ima pravo da odbije objavljivanje oglasnih poruka zbog sadržaja koji je suprotan programskim obavezama utvrđenim zakonom, drugim propisima i pravilima kojima se uređuje oglašavanje.

III USTANOVE JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

1. Status, programi i nove medijske usluge

Status

Član 12

RTS i RTV imaju status pravnog lica.

Programi

Član 13

RTS pruža medijske usluge na najmanje dva televizijska i najmanje tri radijska programa na teritoriji Republike Srbije.

RTV pruža medijske usluge na najmanje dva televizijska i najmanje tri radijska programa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

RTS i RTV pruža medijske usluge kao elektronsko izdanje na internetu.

Najmanje jedan televizijski i jedan radijski program javnog servisa mora pružati opšte medijske usluge.

Nove medijske usluge

Član 14

Javni medijski servis može započeti pružanje nove medijske usluge radija ili televizije ili audio, odnosno audio-vizuelne medijske usluge na zahtev, ako je njen ukupan uticaj na tržište opravdan dodatnom vrednošću u smislu ispunjavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba društva i programskih obaveza predviđenih odredbama člana 7. ovog zakona.

Novom medijskom uslugom, u smislu ovoga zakona, smatra se usluga koja se bitno razlikuje od usluga koje ustanova javnog medijskog servisa već pruža u pogledu sadržaja, pristupa ili grupe korisnika kojima je namenjena.

Postojeća medijska usluga smatraće se novom medijskom uslugom ako je tako izmenjena da ispunjava merila iz stava 2. ovog člana.

Generalni direktor javnog medijskog servisa utvrđuje predlog za uvođenje nove medijske usluge koji sadrži jasan i potpun opis nove medijske usluge i obrazloženje opravdanosti njenog uvođenja, tehničkih uslova, označenje grupe korisnika kojima je namenjena, opis načina finansiranja i ocenu mogućeg uticaja na konkurenciju na relevantnom tržištu elektronskih medija.

Predlog za uvođenje nove medijske usluge dostavlja se na mišljenje Regulatoru u vezi sa mogućim uticajem nove medijske usluge na konkurenciju na relevantnom tržištu.

Regulator analizira mogući uticaj nove medijske usluge na relevantno tržište u saradnji sa organom nadležnim za zaštitu konkurencije.

Regulator dostavlja mišljenje javnom medijskom servisu sa izveštajem o analizi u roku od 90 dana od dana dostavljanja predloga.

Javni medijski servis organizuje i sprovodi javnu raspravu o predlogu za uvođenje nove medijske usluge koja ne može trajati kraće od 30 dana.

Nakon sprovedene javne rasprave, Upravni odbor javnog medijskog servisa donosi odluku o uvođenju nove medijske usluge.

Član 15

Javni medijski servis pruža medijske usluge preko operatora elektronske komunikacione mreže za terestričko emitovanje kao i preko drugih operatora koji pružaju uslugu distribucije medijskih sadržaja.

Uslovi distribucije iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom.

Javni medijski servis ima pravo da mu operator elektronske komunikacione mreže za terestričko emitovanje obezbedi kvalitetan prijem analognog signala za najmanje 90% stanovništva odnosno digitalnog signala za najmanje 95% stanovništva na području na kome se pruža usluga javnog medijskog servisa kao i da mu obezbedi kapacitete multipleksa za emitovanje i distribuciju programa, tehničke uslove za emitovanje u standardnoj i visokoj rezoluciji slike i tehničku podršku za druga tehničko-tehnološka, programska i servisna unapređenja uz plaćanje usluga operatoru elektronske komunikacione mreže za distribuciju i emitovanje programa, u skladu sa ugovorom iz stava 2. ovog člana.

Javni medijski servis stiče pravo pružanja medijskih usluga iz stava 1. ovog člana neposredno na osnovu ovog zakona i nije dužan da pribavi dozvolu za pružanje medijskih usluga u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast elektronskih medija.

2. Organi javnog medijskog servisa

Član 16

Organi javnog medijskog servisa su Upravni odbor, generalni direktor i Programski savet.

2.1 Upravni odbor

Član 17

Organ upravljanja javnog medijskog servisa je Upravni odbor koji ima devet članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Savet Regulatora dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Savet Regulatora raspisuje javni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora šest meseci pre isteka mandata članova Upravnog odbora u skladu sa kriterijumima propisanim ovim zakonom.

Članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanova javnog medijskog servisa (stručnjaci iz oblasti medija, kulture, menadžmenta, prava i finansija).

Za članove Upravnog odbora RTV-a Savet Regulatora imenuje lica koja žive i rade na području Autonomne pokrajine Vojvodine.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti nosioci javnih funkcija i funkcija u političkoj stranci, zaposleni kod pružaoca medijske usluge, kao ni lica čije bi članstvo u Upravnom odboru moglo da dovede do sukoba interesa u skladu sa propisom koji reguliše sprečavanje sukoba interesa pri obavljanju javne funkcije.

Članovi Upravnog odbora ne smeju obavljati usluge i druge poslove za ustanovu javnog medijskog servisa.

Mandat članova Upravnog odbora je pet godina.

Jedno lice može biti imenovano za člana Upravnog odbora najviše dva puta.

U svom radu članovi Upravnog odbora su samostalni i staraju se o doslednoj primeni zakona.

Regulator bliže uređuje postupak imenovanja članova Upravnog odbora.

Član 18

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu.

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova, osim ako je ovim zakonom i Statutom predviđeno da se pojedine odluke donose dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.

Uslove za rad Upravnog odbora obezbeđuje javni medijski servis.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini prosečne neto zarade u javnom medijskom servisu.

Član 19

U delokrug rada Upravnog odbora spadaju sledeći poslovi:

1) usvaja Statut javnog medijskog servisa, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova;

2) usvaja strategiju razvoja javnog medijskog servisa, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova;

3) utvrđuje programsku koncepciju javnog medijskog servisa, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova;

4) usvaja plan rada;

5) usvaja finansijski plan;

6) usvaja plan nabavki i plan poslovanja;

7) donosi odluku o usklađivanju visine takse;

8) imenuje i razrešava generalnog direktora javnog medijskog servisa, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, a obrazloženu odluku o imenovanju donosi nakon sprovedenog javnog konkursa i čini je dostupnom javnosti;

9) imenuje i razrešava glavne i odgovorne urednike, kao i direktore programa, ako su oni predviđeni Statutom, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, a obrazloženu odluku o imenovanju donosi na predlog generalnog direktora nakon sprovedenog javnog konkursa i čini je dostupnom javnosti;

10) daje saglasnost na akt generalnog direktora o sistematizaciji poslova i zadataka i organizaciji rada javnog medijskog servisa;

11) donosi investicione planove;

12) kontroliše finansijsko poslovanje i imenuje internog revizora, na predlog generalnog direktora;

13) vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja delatnosti;

14) razmatra predloge i preporuke Programskog saveta;

15) usvaja izveštaj o radu i poslovanju javnog medijskog servisa i dostavlja ga Narodnoj skupštini, Savetu Regulatoru i obaveštava javnost;

16) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Upravni odbori RTS i RTV donose zajedničku odluku o sadržaju i formi jedinstvenog obrasca za naplatu takse i jedinstvenog obrasca o oslobađanju plaćanja takse.

Prestanak mandata člana Upravnog odbora

Član 20

Mandat člana Upravnog odbora prestaje:

1) protekom vremena na koje je imenovan;

2) podnošenjem ostavke u pismenoj formi regulatornom telu nadležnom za oblast elektronskih medija;

3) razrešenjem iz razloga predviđenih ovim zakonom;

4) smrću.

Savet Regulatora bez odlaganja pokreće postupak za imenovanje novog člana Upravnog odbora u slučaju iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana.

Razrešenje člana Upravnog odbora

Član 21

Savet Regulatora donosi odluku o razrešenju člana Upravnog odbora:

1) ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nesposoban za obavljanje dužnosti člana Upravnog odbora u periodu dužem od šest meseci;

2) ako utvrdi da u postupku imenovanja nije dao tačne podatke o sebi;

3) ako neopravdano nije prisustvovao na tri sednice Upravnog odbora u toku jedne godine;

4) ako postane nosilac javne ili političke funkcije, ili ako se zaposli kod pružaoca medijskih usluga;

5) ako je postupao protivno odredbama zakona, Statuta i drugih propisa koji uređuju obavljanje delatnosti ustanove javnog medijskog servisa;

6) ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora, sa obrazloženjem, donosi Savet Regulatora, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Saveta.

U postupku razrešenja članu Upravnog odbora daje se mogućnost da se izjasni o razlozima za razrešenje.

Član 22

Sednicama Upravnog odbora prisustvuju, bez prava odlučivanja, generalni direktor, i druga lica na poziv Upravnog odbora.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da na zahtev Upravnog odbora daju informacije, objašnjenja i stručna obrazloženja o pitanjima koja su na dnevnom redu.

2.2. Generalni direktor

Ovlašćenja

Član 23

Generalni direktor javnog medijskog servisa:

1) zastupa i predstavlja javni medijski servis;

2) organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove;

3) predlaže Upravnom odboru strategiju razvoja i plan rada;

4) izrađuje i predlaže Upravnom odboru, zajedno sa glavnim i odgovornim urednicima, direktorima programa i urednicima organizacionih celina programsku koncepciju kojom se ostvaruje javni interes i odgovara za njeno ostvarivanje;

5) predlaže Upravnom odboru uvođenje nove medijske usluge;

6) obezbeđuje zakonitost rada i poslovanja;

7) odgovara za sprovođenje odluke Upravnog odbora i podnosi Upravnom odboru izveštaje o radu i poslovanju;

8) razmatra preporuke Programskog saveta;

9) predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje glavnih i odgovornih urednika, kao i direktore programa, ako su direktori programa predviđeni Statutom;

10) pribavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine o kandidatima za odgovornog urednika programa na jeziku nacionalne manjine pre podnošenja predloga za njegovo imenovanje Upravnom odboru;

11) donosi akte o sistematizaciji poslova i zadataka i organizaciji rada javnog medijskog servisa na koja saglasnost daje Upravni odbor;

12) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Imenovanje i trajanje mandata

Član 24

Odluku o imenovanju generalnog direktora, sa obrazloženjem, donosi Upravni odbor, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Mandat generalnog direktora je pet godina i isto lice može biti imenovano za generalnog direktora najviše dva puta.

Uslovi za imenovanje

Član 25

Za generalnog direktora može biti imenovano lice iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanove javnog medijskog servisa.

Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje ne može biti član Upravnog odbora, izuzev zaposlenih kod pružalaca medijskih usluga.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i državljanin je Republike Srbije, ima visoku stručnu spremu i 10 godina iskustva na rukovodećim poslovima.

Kandidati za generalnog direktora prilikom konkurisanja dužni su da pored dokaza o ispunjavanju uslova dostave program rada i upravljanja ustanovom javnog medijskog servisa za predstojeći period.

Prestanak mandata generalnog direktora

Član 26

Mandat generalnog direktora prestaje:

1) protekom vremena na koje je imenovan;

2) podnošenjem ostavke u pismenoj formi Upravnom odboru;

3) razrešenjem iz razloga predviđenih ovim zakonom;

4) smrću.

Upravni odbor bez odlaganja imenuje vršioca dužnosti i pokreće postupak za imenovanje novog generalnog direktora u slučaju iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana.

Razrešenje generalnog direktora

Član 27

Upravni odbor donosi odluku o razrešenju generalnog direktora ako:

1) je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nesposoban za obavljanje funkcije generalnog direktora u periodu dužem od šest meseci;

2) utvrdi da u postupku imenovanja nije dao tačne podatke o sebi;

3) postupa protivno odredbama zakona, statuta i drugih propisa koji uređuju obavljanje delatnosti ustanove javnog medijskog servisa,

4) je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Odluku o razrešenju generalnog direktora, sa obrazloženjem, donosi Upravni odbor, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova.

U postupku razrešenja generalnom direktoru daje se mogućnost da se izjasni o razlozima za razrešenje.

2.3. Programski savet

Član 28

Programski savet je savetodavni organ.

Programski savet ima 15 članova koje bira Upravni odbor iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije.

Članovi Programskog saveta ne mogu biti nosioci javnih i političkih funkcija.

Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani.

Član 29

Članove Programskog saveta RTS-a bira Upravni odbor RTS-a, na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za oblast javnog informisanja.

Članove Programskog saveta RTV-a bira Upravni odbor RTV-a, na predlog odbora Skupštine Autonomne Pokrajne Vojvodine nadležnog za oblast javnog informisanja.

Nadležni odbor skupštine za oblast javnog informisanja predlaže upravnom odboru listu od 30 kandidata za članove Programskog saveta koja odražava teritorijalnu, nacionalnu, versku, polnu i drugu strukturu stanovništva.

Lista kandidata iz stava 3. ovog člana utvrđuje se na osnovu javnog konkursa za izbor članova Programskog saveta.

Javni konkurs iz stava 3. ovog člana raspisuje nadležni odbor skupštine šest meseci pre isteka mandata članovima Programskog saveta koji obavljaju funkciju.

Nadležni odbor skupštine za oblast javnog informisanja utvrđuje listu svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove iz člana 28. st. 2. i 3. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa.

Pravila o sprovođenju konkursa iz stava 5. ovog člana, propisuje se aktom skupštine.

Član 30

Programski savet stara se o zadovoljenju interesa slušalaca i gledalaca u pogledu programskog sadržaja.

Programski savet razmatra ostvarivanje programske koncepcije i razmatra kvalitet programskog sadržaja javnog medijskog servisa i u vezi sa tim daje preporuke i predloge generalnom direktoru i Upravnom odboru.

Programski savet, najmanje jednom godišnje, organizuje javnu raspravu o programskom sadržaju javnog medijskog servisa u trajanju od 15 dana, a izveštaj o održanoj javnoj raspravi, zajedno sa preporukama za njegovo unapređivanje koje su izražene u toku javne rasprave, podnosi generalnom direktoru i Upravnom odboru.

Programski savet prati sprovođenje programskih načela i obaveza utvrđenih zakonom, a u slučaju njihovog nepoštovanja pisanim putem obaveštava Upravni odbor, generalnog direktora i odgovorne urednike.

Član 31

Način rada i sredstva za rad Programskog saveta bliže se uređuje Statutom javnog medijskog servisa.

Na pitanja vezana za prestanak mandata člana Programskog saveta shodno se primenjuju odredbe koje se odnose na prestanak mandata generalnog direktora.

3. Statut javnog medijskog servisa

Član 32

Statut javnog medijskog servisa donosi upravni odbor i na njega saglasnost daje Savet Regulatora.

Statutom se bliže uređuje unutrašnja organizacija, način rada javnog medijskog servisa i njegovih organa, donošenje opštih akata, ovlašćenja u raspolaganju sredstvima kojima posluje, postupak imenovanja generalnog direktora, glavnih i odgovornih urednika i direktora medija i druga pitanja značajna za njegov rad i funkcionisanje.

Statut se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA

1. Sredstva za rad javnog medijskog servisa

Član 33

Sredstva za rad javnog medijskog servisa čine nepokretne i pokretne stvari (dalje: sredstva) pribavljena od osnivača, stečena kupovinom, pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Sredstva koja javni medijski servis koristi su u svojini Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na pitanja sticanja, opterećivanja ili otuđivanja sredstava javnog medijskog servisa primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javna svojina.

Član 34

Javni medijski servis odgovara za obaveze celokupnim svojim sredstvima.

2. Finansiranje delatnosti javnog medijskog servisa

Član 35

Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa.

Način i uslovi obezbeđivanja sredstava za finansiranje delatnosti iz stava 1. ovog člana ne smeju uticati na uređivačku nezavisnost i institucionalnu autonomiju javnog medijskog servisa.

3. Izvori finansiranja

Član 36

Javni medijski servis finansira se iz:

1) takse za javni medijski servis;

2) iz sredstava budžeta;

3) neto koristi od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenog u okviru osnovne delatnosti;

4) komercijalnih prihoda;

5) ostalih prihoda.

Prihodi iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) predstavljaju državnu pomoć u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

3.1 Taksa za javni medijski servis

Član 37

Osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse, u skladu sa ovim zakonom.

Visina takse je jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije i ne može iznositi više od 500,00 dinara.

Odluku o utvrđivanju visine takse utvrđenu stavom 2. ovog člana, donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički, na osnovu analize neto troškova obavljanja osnovne delatnost javnog medijskog servisa iz člana 3. stav 1. ovog zakona, uzimajući u obzir neto-korist od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenih u okviru osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Visina takse usklađuje se, jednom godišnje, na osnovu indeksa rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Odluku o usklađivanju visine takse donosi Upravni odbor RTS-a u roku od 15 dana od dana objavljivanja Indeksa potrošačkih cena za mesec septembar u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odluka o usklađivanju visine takse iz stava 6. ovog člana primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Odluka o usklađivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obveznik plaćanja takse

Član 38

Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru.

Evidencija o obveznicima plaćanja takse

Član 39

Javni medijski servis vodi evidenciju obveznika plaćanja takse sa svim ličnim i drugim potrebnim podacima, i to za:

1) fizička lica:

- ime i prezime obveznika;

- jedinstveni matični broj;

- celokupni podaci o adresi stanovanja (naziv naselja, opština, mesto, PTT broj, pak, poštanski rejon, naziv ulice, kućni broj, dopunski kućni broj, ulaz, sprat, broj stana);

- datum evidentiranja obveznika;

- datum izvršenih promena podataka;

- specifična obeležja (vlasnik, korisnik, osnov oslobađanja, oblik plaćanja mesečno ili unapred, iznos zaduženja, kontakt telefon i/ili i-mejl adresa);

- ED broj.

2) pravno lice:

- pun naziv;

- matični broj;

- PIB;

- broj poslovnog računa;

- sedište;

- celokupna adresa;

- odgovorno lice;

- lice za kontakt;

- kontakt telefon ili i-mejl adresa;

- specifična obeležja (vlasnik, korisnik, osnov oslobađanja, oblik plaćanja mesečno ili unapred, iznos zaduženja, kontakt telefon i/ili i-mejl adresa)

- ED broj.

Član 40

Podaci iz člana 39. ovog zakona prikupljaju se neposredno, na osnovu pisanog zahteva, od obveznika, od privrednih društava za distribuciju električne energije, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, organa poreske uprave Republike Srbije, registra privrednih subjekata, Republičkog katastra nepokretnosti i javnih komunalnih preduzeća.

Jedinstvenom evidencijom podataka o obveznicima zajedno rukuju RTS i RTV, a na osnovu odluka o Pravilniku o rukovanju podacima koje u istovetnom tekstu donose upravni odbori RTS i RTV.

Način prikupljanja podataka iz stava 1. ovog člana, koji obrađuju organi javne vlasti, propisuje se posebnim aktom koji donosi Vlada.

Obveznik plaćanja takse u obavezi je da javnom servisu prijavi promenu podataka iz člana 39. u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Javni medijski servis podatke prikupljene iz stava 1. ovog člana može upotrebljavati samo u svrhu zakonom propisane obaveze vođenja evidencije obveznika, obračuna i naplate takse.

Na prikupljanje i druge radnje obrade podataka sadržanih u evidenciji, iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Način plaćanja takse

Član 41

Taksa se uplaćuje na evidencioni račun kod Uprave za trezor.

Sadržinu i formu obrasca na osnovu kojeg se taksa uplaćuje utvrđuju zajedničkom odlukom RTS i RTV.

Javni medijski servis svakom obvezniku, do kraja tekuće kalendarske godine, dostavlja dvanaest obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu.

RTV dostavlja obrazac iz stava 2. ovog člana obvezniku koji je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se nalazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina.

RTS dostavlja obrazac iz stava 2. ovog člana obvezniku koji je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru koji se nalazi van teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Obveznik plaća taksu na mesečnom nivou i to do petog u mesecu za prethodni mesec.

Sredstva prikupljena po osnovu takse uplaćuju se na podračun RTS i RTV otvorenog kod Uprave za trezor.

Sredstva uplaćena na području Republike Srbije van teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodina su prihod RTS.

Sredstva naplaćena na području teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina raspoređuju se tako da 70% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTV a 30% uplaćenih sredstava se raspoređuje RTS.

Za neizvršenje obaveze plaćanja takse, RTS i RTV pokreću postupak naplate u skladu sa zakonom.

Na dospele a neizmirene obaveze obračunava se kamata, u skladu sa zakonom.

Oslobađanje od obaveze plaćanja takse

Član 42

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, vlasnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

1) osoba sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja;

2) osoba sa invaliditetom sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

3) lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;

4) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;

5) penzioner sa minimalnom penzijom;

6) fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi.

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

1) ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

2) diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu za oslobađanje od plaćanja takse sa potrebnom dokumentacijom.

Rešenje o oslobađanju obaveze plaćanja takse iz stava 3. ovog člana donosi javni medijski servis u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obrazac za oslobađanje od plaćanja takse jedinstven je i njegovu sadržinu i formu utvrđuju zajedničkom odlukom RTS i RTV.

Potrebna dokumentacija za lica iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana jeste rešenje nadležnog organa.

Potrebna dokumentacija za lica iz stava 1. tačka 5. ovog člana jeste dokaz o visini penzije, dokaz o broju članova domaćinstva i dokaz o statusu hranioca domaćinstva.

Potrebna dokumentacija za lica iz stava 1. tačka 6. ovog člana jeste dokaz o vlasništvu na nepokretnosti, dokaz da niko ne koristi objekat i dokaz o potrošnji električne energije.

Potrebna dokumentacija za ustanove i diplomatsko konzularna predstavništva iz stava 2. tač. 1)-2) ovog člana je izvod iz javnog registra.

Svaka izmena statusa po kome je ostvareno pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse mora se prijaviti javnom medijskom servisu u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

3.2 Finansiranje iz sredstava budžeta

Član 43

Deo sredstava za finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa može se obezbediti i iz budžeta Republike Srbije i budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodina, i to za projekte:

1) proizvodnje, emitovanja i distribucije programa za inostranstvo, programa namenjenih dijaspori, kao i programa namenjenog stanovništvu na teritoriji AP Kosova i Metohije;

2) namenjene razvoju novih tehnologija, digitalizacije arhiva, digitalizacije tehnološke opreme, razvoja novih distributivnih servisa u skladu sa mogućnostima koje donosi digitalizacija;

3) druge projekte od posebnog društvenog značaja u skladu sa zakonom kojim se reguliše javno informisanje.

Odluku o predlogu projekta donosi upravni odbor javnog medijskog servisa do 1. marta tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ga republičkom, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove javnog informisanja.

Predlog projekata koje javni medijski servis namerava da realizuje u narednoj godini mora sadržati precizan iznos nedostajućih finansijskih sredstava koji će se finansirati iz budžeta, a koji ne sme da prelazi neto troškove realizacije predviđenog projekta, i koji je sačinjen na osnovu projekcije naplate takse i projekcije ostvarivanja komercijalnih prihoda.

Nakon donošenja akta o budžetu organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, odnosno pokrajinskom nivou zaključuje ugovor sa javnim medijskim servisom.

3.3 Neto-korist

Član 44

Prihodom javnog medijskog servisa smatra se i neto-korist od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenih u okviru osnovne delatnosti (u daljem tekstu: neto-korist).

Unakrsno objedinjavanje

Član 45

Sredstva naplaćena od takse i neto-koristi koriste se isključivo za finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa i ne mogu se koristiti za finansiranje komercijalne delatnosti (unakrsno subvencionisanje).

Ako javni medijski servis postupi suprotno zabrani unakrsnog subvencionisanja iz stava 1. ovog člana, Savet Regulatora, na osnovu informacija dobijenih u postupku kontrole koji vrši nad njegovim radom, iz izveštaja Državne revizorske institucije, nezavisnog ovlašćenog revizora ili internog revizora, rešenjem nalaže povraćaj iznosa korišćenog suprotno zabrani unakrsnog subvencionisanja uplatom na poseban za tu namenu otvoren podračun Regulatora.

Uplaćena sredstva iz stava 2. ovog člana, Savet Regulatora vratiće javnom medijskom servisu za finansiranje osnovne delatnosti u sledećoj godini.

Javni medijski servis može zadržati naplaćenu taksu preko iznosa neto troškova obavljanja osnovne delatnosti u iznosu do 10% godišnjim finansijskim planom proračunatih troškova obavljanja osnovne delatnosti, a sredstva iznad toga, dužan je da uplati na poseban za tu namenu otvoren podračun Regulatora.

Uplaćena sredstva iz stava 4. ovog člana, Savet Regulatora vratiće javnom medijskom servisu za finansiranje osnovne delatnosti u sledećoj godini.

Ukupni godišnji iznos takse planiran za sledeću godinu, umanjiće se za sredstva iz st. 2. i 4. ovoga člana.

3.4 Komercijalni prihodi

Član 46

Komercijalni prihod javni medijski servis ostvaruje obavljanjem komercijalne delatnosti iz člana 3. stav 2. ovog zakona, osim izuzetno u slučajevima iz člana 44. ovog zakona.

Javni medijski servis koristi komercijalne prihode za održavanje i razvoj komercijalne delatnosti izričito navedene i u članu 3. stav 2. ovog zakona a može da ih upotrebi i za sufinansiranje svoje osnovne delatnosti, u skladu sa usvojenim programom rada i finansijskim planom.

Javni medijski servis obavlja komercijalnu delatnost poštujući propise o zaštiti konkurencije, a posebno ne pruža komercijalne usluge, uključujući i usluge objavljivanja oglasnih poruka ili drugog oblika audio-vizuelne komercijalne komunikacije, po cenama koje su niže od tržišnih, niti pri kupovini prava za prenose sportskih događaja nudi cenu koja je iznad tržišne.

Sredstva pribavljena obavljanjem komercijalne delatnosti ne smeju ugrožavati obavljanje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa niti uticati na njegovu nezavisnost.

U slučaju kupovine isključivih prava na emitovanje radijskih, televizijskih ili drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja, uključujući i prenose sportskih događaja, javni medijski servis je dužan da neiskorišćena prava blagovremeno i na nediskriminatoran način ustupi drugim pružaocima odgovarajućih medijskih usluga.

Pravila o ustupanju neiskorišćenih prava na sadržaje iz stava 5. ovog člana, propisuje Savet Regulatora.

Ako Savet Regulatora na osnovu informacija dobijenih u postupku kontrole koju vrši nad radom javnog medijskog servisa utvrdi povrede obaveza iz st. 2. i 5. ovog člana, podneće telu nadležnom za zaštitu konkurencije, inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije.

3.5 Ostali prihodi

Član 47

Javni medijski servis može pribavljati sredstva i iz fondova međunarodnih organizacija.

Sredstva pribavljena kao "ostali prihodi" ne smeju ugrožavati obavljanje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa niti uticati na njegovu nezavisnost.

4. Rashodi javnog medijskog servisa

Član 48

Rashodi javnog medijskog servisa dele se na osnovne, komercijalne i zajedničke rashode.

Osnovni rashodi javnog medijskog servisa su troškovi koji nastaju ili su povezani s obavljanjem osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, a komercijalni rashodi javnog medijskog servisa su troškovi koji nastaju ili su povezani s obavljanjem komercijalne i drugih delatnosti koje ne spadaju u osnovne delatnosti javnog medijskog servisa.

Zajednički rashodi javnog medijskog servisa dele se na osnovne ili komercijalne prema srazmeri koja se utvrđuje Statutom javnog medijskog servisa i opštim aktom o finansijskom poslovanju javnog medijskog servisa.

Metodologija praćenja prihoda i rashoda

Član 49

Javni medijski servis dužan je da izradi metodologiju praćenja direktnih i indirektnih prihoda i rashoda koji se odnose na obavljanje osnovne i komercijalne delatnosti javnog medijskog servisa, koja omogućava da se u poslovnim knjigama direktni i indirektni prihodi, rashodi i poslovni rezultati koji se odnose na obavljanje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, računovodstveno razdvajaju od direktnih i indirektnih prihoda, rashoda i poslovnih rezultata koji se odnose na obavljanje komercijalne delatnosti javnog medijskog servisa.

Način računovodstvenog razdvajanja iz stava 1. ovog člana, javni medijski servis bliže uređuje opštim aktom o finansijskom poslovanju.

Interni revizor javnog medijskog servisa redovno prati primenu odredaba ovoga člana i o tome izveštava Upravni odbor.

V REVIZIJA

Član 50

Svi obračuni prihoda i rashoda i finansijski izveštaji javnog medijskog servisa podležu periodičnoj i godišnjoj reviziji internog revizora i godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora.

VI IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU

Član 51

RTS i RTV jednom godišnje podnose Narodnoj skupštini, radi razmatranja i odlučivanja, a Savetu Regulatora radi informisanja, Izveštaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu, sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora.

Izveštaj o radu i poslovanju iz stava 1. ovog člana sastavlja se na način da jasno razdvoji osnovnu delatnost javnog medijskog servisa od komercijalne delatnosti, kao i izvore finansiranja tih delatnosti.

VII PRIMENA ODREDABA DRUGOG ZAKONA

Član 52

Na pitanja koja se odnose na javni medijski servis a koja nisu regulisana odredbama ovog zakona, primenjuju se odredbe zakona kojim se reguliše oblast javnog informisanja i elektronskih medija.

VIII NADZOR

Član 53

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove javnog informisanja.

IX KAZNENE ODREDBE

Član 54

Novčanom kaznom u visini od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ne prijavi promenu podataka u skladu sa članom 40. stav 4. ovog zakona.

Novčanom kaznom u visini od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje ne prijavi promenu podataka u skladu sa članom 40. stav 4. ovog zakona.

Član 55

Novčanom kaznom u visini od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ne prijavi promenu podataka u skladu sa članom 42. stav 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom u visini od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje ne prijavi promenu podataka u skladu sa članom 42. stav 11. ovog zakona.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56

Danom stupanja na snagu ovog zakona Radiodifuzna ustanova Srbije, odnosno Radiodifuzna ustanova Vojvodine, osnovane Zakonom o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09), nastavljaju sa radom kao Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije", odnosno kao Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine".

Danom stupanja na snagu ovog zakona lice imenovano ili izabrano na osnovu odredbi Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09), nastavlja da obavlja svoju funkciju do isteka mandata na koji je izabrano, odnosno imenovano.

Lice iz stava 2. ovog člana ne može biti ponovo imenovano ako je već imenovano, odnosno izabrano onoliko puta koliko prema ovom zakonu može biti najviše puta imenovano na odgovarajuću funkciju.

Danom stupanja na snagu ovog zakona zaposleni u Radiodifuznoj ustanovi Srbije, odnosno Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine nastavljaju sa radom kao zaposleni u Javnoj medijskoj ustanovi "Radio televizija Srbije", odnosno kao zaposleni u Javnoj medijskoj ustanovi "Radio televizija Vojvodine" na poslovima na kojima su radili.

Član 57

RTS i RTV su dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoja akta sa odredbama ovog zakona.

Član 58

RTS i RTV su dužni da do 1. oktobra 2015. godine formiraju jedinstvenu evidenciju obveznika plaćanja takse i donesu odluku o sadržaju i formi jedinstvenog obrasca za naplatu takse i jedinstvenog obrasca za oslobađanje od takse.

Član 59

Narodna skupština će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti akt kojim se propisuju pravila o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta predviđenog članom 29. ovog zakona.

Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti akt o načinu prikupljanja podataka obveznika plaćanja takse predviđenog članom 40. ovog zakona.

Regulator će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti akt kojim će bliže urediti postupak imenovanja članova Upravnog odbora javnih medijskih servisa predviđenog članom 17. ovog zakona.

Član 60

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona rešiti pitanje raspolaganja nepokretnostima i sredstvima emisione infrastrukture koja koristi RTV na osnovu deobnog bilansa sa RTS objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 25/06 a nisu obuhvaćena Odlukom Vlade o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom ("Službeni glasnik RS", broj 84/09).

Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze preuzima u roku iz stava 1. ovog člana, zaposlene Radio televizije Vojvodine, koji obavljaju poslove upravljanja, organizovanja, održavanja i razvoja emisione tehnike i veza.

Član 61

Odredbe čl. 37-42. ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2016. godine.

Član 62

Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2018. godine Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine", delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za obavljanje osnovne delatnosti.

Budžetska sredstva za rad Javne medijske ustanove "Radio televizija Srbije" i Javne medijske ustanove "Radio televizija Vojvodine", opredeljuju se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja.

Vlada uredbom bliže uređuje način prenosa sredstava.

Vlada donosi uredbu iz stava 3. ovog člana najkasnije 15 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srbije.

Član 62a

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine", do 31. decembra 2021. godine, delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Način prenosa sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 62b

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" do 31. decembra 2022. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 62v

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" do 31. decembra 2023. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana, uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 62g

Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" do 31. decembra 2024. godine delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način prenošenja sredstava iz stava 1. ovog člana uređuje Vlada posebnim aktom.

Član 63

Danom na stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 76-94. Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09).

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 161/2020)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni i dopunama
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o javnim medijskim servisima

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".