Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn, 95/2018 i 38/2019 - usklađeni din. izn.)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

II OBVEZNIK TAKSE

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika - fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika - fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26[s1]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27[s1]

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28[s1]

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29[s1]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18[s2]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19[s2]

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70[s3]

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71[s3]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72[s3]

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73[s3]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24[s5]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25[s5]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

Član 77[s6]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78[s6]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 79[s6]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS", broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", br. 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15 i 47/17 - autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80[s6]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 2[s7]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI*

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

320

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

3) (brisana)

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

 

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.600

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

13.020

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.440

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

1) fizičkom licu

1.750

2) pravnom licu

4.780

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

480

NAPOMENA:

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.440

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.750

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

650

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

650

Za žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku

1.960

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.780

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

550

NAPOMENA:

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

27.850

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

320

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.670

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

420

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

420

NAPOMENA:

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

420

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

230

NAPOMENA:

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

370

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

420

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

550

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

280

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

280

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.600

2) po zahtevu za upis promena u registar

780

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.600

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

780

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

16.100

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

13.420

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

13.420

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

13.420

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.560

NAPOMENA:

 

(Brisana)

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

477.200

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.390

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.390

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.390

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

840

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

840

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.600

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.600

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.600

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.400

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

550

2) po zahtevu za upis promena u registar

550

3) po zahtevu za brisanje iz registra

550

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

420

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

277.700

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

277.700

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

124.960

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

15.000

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

28.780

Tarifni broj 30.

Stranom državljaninu za izdavanje:

 

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

3.060

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

3.060

Tarifni broj 31.

(Brisan)

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:

1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.590

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.670

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.670

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.190

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.430

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.720

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.670

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

33.270

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

37.280

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

33.270

11) rešenja kojim se odobrava bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja

33.270

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

37.280

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.590

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.590

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.590

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

33.270

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za:

1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.350

2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja

840

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:

1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.590

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.670

3) konvertibilno oružje

2.670

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.590

5) osnovne delove za oružje

1.190

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.430

7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista

840

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.

Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);

5.590

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).

2.670

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.

Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.

 

Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

530

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 35.**

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.110

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.840

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.840

NAPOMENA:

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

Tarifni broj 36.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.920

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

8.330

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.180

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.830

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

17.420

6) privremeni boravak do tri meseca

11.670

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

17.470

8) privremeni boravak preko jedne godine

27.650

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

12.720

2) (brisana)

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.950

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.990

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.630

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

430

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

620

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.920

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

17.420

Za izdavanje granične dozvole

580

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

24.830

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

15.920

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

15.920

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

12.400

NAPOMENA:

 

Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.

 

Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.

 

Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

 

Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

750

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

18.940

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

9.460

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

750

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

2.090

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

33.680

NAPOMENA:

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

280

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

280

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

280

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

280

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

280

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

280

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

280

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

750

Za izdavanje vozačke dozvole

480

Za izdavanje probne vozačke dozvole

480

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

980

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

980

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.510

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

480

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

530

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

480

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

280

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

280

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

2.060

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

770

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

2.060

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

6.050

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

90.940

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.970

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

90.440

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.290

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

13.020

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

103.380

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

90.440

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

650

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.290

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

45.760

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

56.650

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

45.760

NAPOMENA:
Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

81.700

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.720

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

54.470

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

27.230

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.720

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.440

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

27.230

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

8.180

 

 

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

970

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

13.020

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.780

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

13.660

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

8.330

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

29.160

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.930

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

25.190

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

50.360

(4) preko 5.000 m2

95.430

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.930

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

25.190

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

50.360

(4) preko 5.000 m2

95.430

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

25.190

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

846.970

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara

583.150

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

291.590

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

22.440

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.510

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.400

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

10.420

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

22.090

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

41.760

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

41.760

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

26.030

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

13.020

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

33.330

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

17.270

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) (brisana)

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

27.750

3) (brisana)

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

9.720

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.840

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.840

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

33.310

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.110

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

840

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.550

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.310

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.790

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.780

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

550

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

420

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 50.

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

 

1) izvršenim uplatama

5.540

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.540

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.540

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

23.850

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

23.850

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.940

NAPOMENA:

 

Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

8.340

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.390

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.620

Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.230

Za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku)

54.670

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

19.780

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

9.890

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.730

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

38.880

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

4.070

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

480

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.990

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.210

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.210

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.210

XA SPISI I RADNJE U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

16.690

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

5.950

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:

1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

36.520

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

17.220

Za zahtev za upis u imenik, i to za:

1) upis u imenik organizatora stručne obuke

36.520

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

36.520

Tarifni br. 62. i 63.

(Brisano)

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

7.380

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.200

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

7.300

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.680

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

6.430

NAPOMENA:

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 4. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

9.990

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

9.990

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

4.180

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

4.180

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

4.220

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

25.270

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.630

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.220

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

25.270

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

25.270

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.630

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

25.270

7) proizvodnju stočne hrane

12.630

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

12.630

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

11.060

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

11.060

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

710

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

710

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

7.580

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.180

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.230

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.540

NAPOMENA:

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

15.000

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

25.270

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.630

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.630

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

550

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

550

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

7.560

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

6.310

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

10.540

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.940

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

15.920

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.940

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja

4.220

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

25.270

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.630

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.220

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

25.270

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

25.270

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.630

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

25.270

7) proizvodnju stočne hrane

12.630

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

4.220

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

780

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

4.220

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.470

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.470

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.360

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.960

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

526.140

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.720

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

9.540

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.620

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.620

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.520

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.520

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.620

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

25.030

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

12.520

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.620

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

8.330

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.620

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

4.180

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.620

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

12.520

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.620

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

12.520

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.620

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

6.270

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.620

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

12.020

13) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.770

14) za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

5.920

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

410

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.960

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.940

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

11.130

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

11.130

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.940

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.960

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.940

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.960

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.940

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.960

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

6.360

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

11.130

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

11.130

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

11.130

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

4.220

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

19.080

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

12.720

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.940

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.940

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.940

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

5.000

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

5.000

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

47.740

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

31.830

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

47.740

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

31.830

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

47.740

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.390

Za ispravu o homologaciji

2.390

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.390

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.390

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.290

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.290

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.290

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.290

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.290

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.120

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.450

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.790

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.120

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.450

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.790

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.940

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

780

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.940

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.940

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

780

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.940

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.960

Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

36.520

Za prijavu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda

7.940

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

6.360

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.780

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.920

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.190

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.190

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

31.830

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.780

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.780

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.940

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.940

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

15.920

NAPOMENA:

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.390

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.920

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.190

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.190

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.390

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.390

NAPOMENA:

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

780

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 110.

Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

15.920

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta

7.940

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.780

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

11.130

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

13.520

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.920

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.080

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

22.250

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

25.450

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

28.640

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

31.830

9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

38.220

10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

44.580

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

50.950

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

57.310

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

63.670

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

70.050

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

76.410

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

82.770

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

89.140

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

95.500

NAPOMENA:

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

11.130

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

13.520

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.920

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.080

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

22.250

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

22.250

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

22.250

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

22.250

NAPOMENA:

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:

1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

93.900

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

114.770

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

135.640

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

156.510

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

177.370

 

 

NAPOMENA:

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije poluprovodničkog proizvoda

15.920

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 115.

Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog dizajna za period od pet godina, i to za:

 

1) prvi dizajn

15.920

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

11.130

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se petogodišnja taksa, i to za:

 

1) prvi dizajn

9.540

2) drugi i svaki sledeći dizajn

6.360

NAPOMENA:

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

31.830

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.780

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.780

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

39.780

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.780

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.780

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

15.920

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

15.920

NAPOMENA:

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.390

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

31.830

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.780

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.780

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

1) pravno lice

31.830

2) fizičko lice

15.920

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) pravno lice

15.920

2) fizičko lice

7.940

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.430

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.600

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.600

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.960

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.910

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

480

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.960

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta

3.970

Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

3.970

Za zahtev za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata

3.190

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.600

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.390

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

3.190

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.600

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

31.830

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

31.830

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

31.830

Za predlog za poništaj prava na topografiju

31.830

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

31.830

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

3.190

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije

4.780

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.780

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

3.190

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.390

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.600

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.040

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

780

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.940

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.940

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

3.190

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

3.190

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

3.190

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

3.190

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.940

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.270

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.270

Tarifni broj 131.

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

127.260

Za zahtev za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

127.260

Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

21.860

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

3.190

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

3.190

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

23.850

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.940

NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

390

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

210

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:

(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.080

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.560

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PS/YU broja patentnog dokumenta

470

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.180

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:

1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

16.180

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.740

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

12.940

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

18.360

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:

1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

16.790

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.600

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

20.560

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

11.900

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.080

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

530

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:

1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.080

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

310

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.080

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.130

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.130

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.800

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

59.780

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

63.140

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

19.930

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

19.930

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

19.930

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

4.980

2) za produžetak istražnog prava

21.030

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

126.270

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

121.530

3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

14.940

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

59.730

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

39.850

3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

29.880

4) za ispiranje plemenitih metala

8.330

4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

8.010

5) za izvođenje rudarskih radova

105.210

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

62.420

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

79.700

5v) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

101.260

5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova

101.260

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

39.850

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

79.700

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

42.090

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

84.170

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

16.650

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

55.650

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

254.490

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

127.260

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

127.260

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

110.480

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

37.450

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

36.030

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

36.030

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

37.450

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

36.030

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 10 l/sekundi

31.870

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

47.780

(3) preko 100 l/sekundi

63.680

2) mineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

47.780

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

63.680

(3) preko 10 l/sekundi

95.520

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

59.780

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

59.780

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.310

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

31.830

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

31.870

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.780

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

12.490

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

124.850

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

12.490

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

124.850

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

12.490

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

37.480

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.080

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

25.800

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.500

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.250

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.490

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.670

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.250

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.490

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.670

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.250

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.080

Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.910

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.910

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

410

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

410

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

820

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

820

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

840

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.670

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

16.650

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

16.650

Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.170

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.430

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

5.830

Za licencu za prevoz putnika

1.050

Za izvod licence za prevoz putnika

1.050

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.590

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.050

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

31.300

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.050

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.660

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

630

Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

15.650

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

15.650

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

7.090

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

7.090

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.810

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

22.960

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

22.960

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.960

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.960

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.520

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.520

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

5.980

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

22.960

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.520

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

22.960

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.810

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.430

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.570

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.570

 

 

NAPOMENA:

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

  

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Tarifni broj 145.

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.300

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.670

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.540

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.670

NAPOMENA:

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 146.

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

10.430

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

2.170

Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence

5.830

Za licencu za prevoz tereta

1.050

Za izvod licence za prevoz tereta

1.050

Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence

1.050

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence

3.590

Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače

1.770

Za potvrdu za vozača

1.050

Za zahtev za upis u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe:

1) ako se zahtev odnosi na jedno teretno vozilo

1.050

2) ako se zahtev odnosi na više teretnih vozila, po vozilu

1.050

Tarifni broj 146a

Za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana

2.080

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole

1.250

2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli

310

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne vremenske dozvole

4.180

2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli

4.180

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne BSEC dozvole

1.570

2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli

1.570

3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole

31.300

4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

31.300

5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole

4.180

6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

4.180

Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu

31.300

Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu

52.170

Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to:

1) za bilateralni prevoz tereta

35.480

2) za tranzitni prevoz tereta

8.350

 

 

NAPOMENA:

Taksu iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova

 

Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda

15.920

Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima

7.940

Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:

 

1) do tri naloga za izvršenje

11.130

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.190

Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:

 

1) do tri naloga

11.130

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.190

Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu

3.190

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.

 

Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

 

XVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 148.

Za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare za transport lica

57.390

Za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare za transport lica

40.370

Za izdavanje odobrenja za rad nove žičare za transport lica

20.340

Za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

20.340

Za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

62.600

Za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela:

1) za ispitivanje tipa po modulu SB

122.290

2) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SD

22.230

3) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SF

22.230

4) za ispitivanje projekta po prvom delu modula SH1

122.290

5) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po drugom delu modula SH1

22.230

6) kod primene modula SG

144.500

Za izdavanje sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi:

1) za ispitivanje tipa po modulu CB

103.300

2) za usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda po modulu CF

18.780

3) kod primene ostalih modula, odnosno kombinacija modula

122.070

Za izdavanje sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi

90.770

Za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema:

1) za podsistem "infrastruktura"

72.510

2) za podsistem "energija"

58.430

3) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - pružni deo"

46.950

4) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - deo na vozilima"

40.690

5) za podsistem "železnička vozila"

38.090

Za izdavanje dozvole za tip vozila

90.250

Za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

103.300

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

241.020

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola za pojedine funkcije:

1) za funkciju razvoja održavanja

99.120

2) za funkciju upravljanja održavanjem kolskog parka

84.510

3) za funkciju izvršenja održavanja

141.900

Za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

100

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo A:

1) za izdavanje sertifikata

190.420

2) za obnavljanje sertifikata

93.380

3) za revidiranje sertifikata

1.720

4) za ažuriranje sertifikata

38.090

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika manji od 200 miliona putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

92.340

2) za obnavljanje sertifikata

47.990

3) za revidiranje sertifikata

840

4) za ažuriranje sertifikata

19.830

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika od 200 miliona ili više putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

129.900

2) za obnavljanje sertifikata

64.680

3) za revidiranje sertifikata

1.140

4) za ažuriranje sertifikata

26.610

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe manji od 500 miliona netotonskih km/god:

 

1) za izdavanje sertifikata

106.420

2) za obnavljanje sertifikata

54.780

3) za revidiranje sertifikata

940

4) za ažuriranje sertifikata

22.430

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe od 500 miliona ili više netotonskih km/god:

 

1) za izdavanje sertifikata

147.640

2) za obnavljanje sertifikata

75.640

3) za revidiranje sertifikata

1.360

4) za ažuriranje sertifikata

30.780

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B samo za manevrisanje:

 

1) za izdavanje sertifikata

65.740

2) za obnavljanje sertifikata

36.520

3) za revidiranje sertifikata

530

4) za ažuriranje sertifikata

15.120

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz:

 

1) za izdavanje sertifikata

161.720

2) za obnavljanje sertifikata

78.780

3) za revidiranje sertifikata

1.360

4) za ažuriranje sertifikata

31.300

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom:

 

1) za izdavanje sertifikata

271.800

2) za obnavljanje sertifikata

125.200

3) za revidiranje sertifikata

2.400

4) za ažuriranje sertifikata

52.690

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice:

 

1) za izdavanje sertifikata

161.720

2) za obnavljanje sertifikata

78.780

3) za revidiranje sertifikata

1.360

4) za ažuriranje sertifikata

31.300

Za izdavanje sertifikata za održavanje donjeg i gornjeg stroja železničkih pruga

93.380

Za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema "energija"

93.380

Za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

82.940

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

70.950

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničkih vozila

91.820

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

1.730

XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje upisa plovila u upisnik brodova, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i tehničke plovne objekte sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i tehničke plovne objekte bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti, odnosno pomorskih brodova u upisnike pomorskih brodova

49.970

2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća tela i plutajuće objekte koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe

2.510

3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovila, izuzev plovila iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja

9.990

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja

1.040

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

840

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

2.730

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

5.320

Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, MMSI broj, kapetanija upisa i pozivni znak broda:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

6.660

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

13.340

Tarifni broj 151.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:

 

1) do 5.000 NT

66.640

2) preko 5.000 do 15.000 NT

83.300

3) preko 15.000 do 30.000 NT

111.080

4) preko 30.000 do 50.000 NT

222.170

5) preko 50.000 NT

249.920

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 Kw

69.430

2) preko 500 Kw do 1.000 Kw

99.980

3) preko 1.000 Kw

138.860

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 TN

33.310

2) preko 500 TN do 1.000 TN

49.970

3) preko 1.000 do 2.000 TN

166.620

4) preko 2.000 TN

222.170

Tarifni broj 153.

Za zahtev za:

1) izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista pomorskog broda i pomorske jahte

2.430

2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.190

3) izdavanje knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

840

4) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno za zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

620

5) izdavanje brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

2.430

6) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

1.190

7) obavljanje osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta, odnosno vršenje tehničkog nadzora za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

810

8) polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

1.190

9) polaganje stručnog ispita za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

810

10) izdavanje dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

1.040

11) izdavanje duplikata, odnosno zamenu dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

810

12) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova, odnosno trajnog zapisa o brodu

2.240

13) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovila

1.420

14) izdavanje identifikacione karte pomorca

1.670

15) izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca

2.080

16) overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca

1.040

17) izdavanje dozvole za agenta i agenta posrednika, odnosno svedočanstva o osposobljenosti i upis u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika

2.080

18) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

2.080

19) izdavanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta

2.080

20) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadžera

2.080

21) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

2.080

22) zamenu table na trupu sa osnovnim podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

6.900

23) zamenu para ploča na trupu sa osnovnim podatkom iz svedočanstva o baždarenju

12.180

24) izdavanje tehničke dokumentacije u elektronskom obliku (CD)

4.060

25) izdavanje ADN sertifikata o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker

6.900

26) izdavanje privremenog ADN sertifikata, odnosno produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod

4.060

Tarifni broj 153a

Za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela:

1) za redovni pregled čamca dužine do 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

530

2) za redovni pregled čamca dužine do 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

730

3) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

1.360

4) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

1.980

5) za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 kW

210

6) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 2,95 kW do 7,35 kW

410

7) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 7,36 kW do 22,05 kW

630

8) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 22,06 kW do 96,60 kW

1.360

9) za pregled pogonskog uređaja čamca snage preko 96,60 kW

2.300

10) za pregled skutera snage pogonskog uređaja do 73,50 kW

4.690

11) za pregled skutera snage pogonskog uređaja od 73,51 do 96,60 kW

6.260

12) za pregled skutera snage pogonskog uređaja preko 96,60 kW

7.520

13) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

180

14) za osnovni i vanredni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

210

15) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine do 30 m2

1.570

16) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine od 30 m2 do 100 m2

2.610

17) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine preko 100 m2

4.180

Za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu

10.430

 

 

NAPOMENA:

Taksa za vršenje osnovnog i vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu uvećava se 20% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Taksa za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenih za sport i razonodu plaća se 50% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 153b

Za polaganja stručnog ispita za:

1) sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

4.180

2) sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

4.180

3) upravljača čamca kategorije A

4.730

4) upravljača čamca kategorije B

6.590

5) zapovednika vrste A

14.490

6) zapovednika vrste B

10.300

7) zapovednika vrste C

10.300

8) krmara

9.050

9) vođu palube

8.440

10) mornara

8.440

11) rukovaoca tehničkog plovnog objekta

14.490

12) mašinistu

13.870

13) mašinovođu

9.670

14) upravljanje putničkim plovilom

8.440

15) rukovanje radio-telefonskim uređajem

7.210

16) upravljanje plovilom uz pomoć radara

7.210

17) postupanje u slučaju opasnosti na brodu

7.210

18) voditelja jahte

13.870

 

 

NAPOMENA:

Za polaganje popravnog ispita plaća se 50% od propisane takse za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita iz ovog tarifnog broja.