Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021 - usklađeni din. izn. i 138/2022)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, a koja se za vršenje javnih ovlašćenja finansiraju iz budžetskih sredstava;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

II OBVEZNIK TAKSE

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje koji se isplaćuju u funkciji ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, spise i radnje u postupcima za sprovođenje pravila i mera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje je sastavio, potvrdio ili overio javni beležnik, odnosno izvršnih odluka koje je doneo javni beležnik u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika - fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika - fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26[s1]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27[s1]

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28[s1]

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29[s1]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18[s2]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19[s2]

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70[s3]

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71[s3]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72[s3]

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73[s3]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24[s5]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25[s5]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

Član 77[s6]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78[s6]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 79[s6]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS", broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", br. 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15 i 47/17 - autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80[s6]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 2[s7]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 70[s8]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2020. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2020. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 71[s8]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 13. stav 3. Zakona o lobiranju ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), u delu kojim je propisano da naknadu za sprovođenje obuke za lobistu propisuje direktor Agencije za borbu protiv korupcije;

2) člana 4. stav 1. Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge ("Službeni glasnik RS", broj 51/19);

3) članovi 27. i 28. Pravilnika o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca ("Službeni glasnik RS", broj 102/15);

4) člana 13a st. 2, 4. i 5. Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju ("Službeni glasnik RS", br. 98/09, 100/12, 65/14 i 11/18).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije ("Službeni glasnik RS", br. 68/10, 72/10 i 50/13);

2) Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 50/13);

3) Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);

4) Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14);

5) Odluka o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ("Službeni glasnik RS", br. 113/13 i 30/14);

6) Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu ("Službeni list SRJ", br. 62/97 i 55/98);

7) Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola ("Službeni glasnik RS", broj 113/13);

8) Odluka o visini naknade za izvršene fitosanitarne preglede ("Službeni glasnik RS", broj 113/13);

9) Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS", broj 98/13);

10) Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova ("Službeni glasnik RS", br. 28/14 i 105/14).

Član 72[s8]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 57. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)

Član 44[s9]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 45[s9]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2021. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2021. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 46[s9]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 6. Pravilnika o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 4/11);

2) člana 6. Pravilnika o načinu upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja ("Službeni glasnik RS", broj 4/11).

Član 47[s9]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)

Član 40[s10]

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 41[s10]

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2023. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2023. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 42[s10]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 90/15);

2) Pravilnik o visini i načinu obračuna i naplate takse za izdavanje akata o uslovima zaštite prirode ("Službeni glasnik RS", br. 73/11 i 106/13).

Član 43[s10]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI*

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

330

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

3) (brisana)

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

 

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta;
10) za zahtev za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem;
11) za zahtev za izdavanje licence, ovlašćenja i drugih akata po Zakonu o privatnom obezbeđenju i Zakonu o detektivskoj delatnosti;
12) za zahtev za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja;
13) za zahtev za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga elektronskim putem;
14) za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije elektronskim putem.

 

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.660

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

13.470

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.490

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

1) fizičkom licu

1.810

2) pravnom licu

4.940

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

490

NAPOMENA:

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.490

Za žalbu protiv rešenja carinskog organa donetog u upravnom postupku

1.810

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

670

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

670

Za žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku

2.030

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.880

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

570

NAPOMENA:

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija, kada izveštavaju o temama od javnog značaja.

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

28.800

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

330

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta;
5) izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije;
6) izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz registra matičnih knjiga putem sredstava elektronske komunikacije.

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.730

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

430

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

430

NAPOMENA:

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

430

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

240

NAPOMENA:

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

380

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

430

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

570

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

290

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

290

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.660

2) po zahtevu za upis promena u registar

800

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.660

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

800

NAPOMENA:

 

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog tarifnog broja:

 

1) za rešenje po zahtevu za brisanje iz registra javnih skladišta za poljoprivredne proizvode

560

2) za zahtev za brisanje objekata iz registra odobrenih objekata za obavljanje delatnosti klanja životinja, obrade, prerade i skladištenja proizvoda životinjskog porekla, higijene hrane za životinje, sakupljanja, prerade i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i objekata za punjenje i pakovanje meda i brisanje iz registra objekata koji obavljaju veterinarsku delatnost, proizvodnju i promet lekova na veliko i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

560

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

16.650

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

13.880

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

13.880

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

13.880

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.610

NAPOMENA:

 

(Brisana)

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

270.430

2) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

137.390

3) rešenje po zahtevu za upis šeme elektronske identifikacije osnovnog nivoa pouzdanosti u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

68.800

4) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis šeme elektronske identifikacije u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.490

5) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.490

6) rešenje o brisanju iz registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

2.490

NAPOMENA:

Ukoliko zahtev iz tačke 1) ovog tarifnog broja podnose pružaoci kvalifikovanih usluga od poverenja upisani u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, u tom slučaju ne primenjuje se taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, već taksa iz Tarifnog broja 19. tačka 1) ove tarife.

Tarifni broj 23a

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovane usluge od poverenja, odnosno za upis pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja i/ili kvalifikovane usluge od poverenja u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

270.430

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.490

3) rešenje o upisu promene podataka u registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.490

4) rešenje o brisanju pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja iz registra pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

2.490

NAPOMENA:

Taksa za rešenje po zahtevu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja plaća se do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja.

 

Taksa iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja nakon akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti iznosi

2.490

Tarifni broj 23b

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.490

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.490

3) rešenje o upisu promene podataka u registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.490

4) rešenje o brisanju kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata iz registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

2.490

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar, evidenciju ili imenik nosilaca pravosudnih profesija

870

Za rešenje po zahtevu za upis u registar, evidenciju ili imenik nosilaca pravosudnih profesija

870

Tarifni broj 26.

(Brisan)

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

570

2) po zahtevu za upis promena u registar

570

3) po zahtevu za brisanje iz registra

570

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

430

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

287.190

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

287.190

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

129.230

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

15.510

Tarifni broj 29.

(Brisan)

Tarifni broj 30.

Za zahtev za izdavanje stranom državljaninu ili srpskom državljaninu koji živi u inostranstvu:

 

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

3.170

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

3.170

NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 31.

(Brisan)

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:


1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.780

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.770

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.770

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.230

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.780

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.780

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.770

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

34.410

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

38.550

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

34.410

11) rešenja kojim se odobrava bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja

34.410

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

38.550

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.780

13a) rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme

5.810

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.780

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.780

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

34.410

17) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C usled oštećenja, gubitka ili krađe

330

 

 

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe izvođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem.
Građani koji su posedovali oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15) za oružje koje se u postupku registracije može svrstati u oružje iz C kategorije ili poseduju više komada oružja evidentiranog u Registar starog oružja prilikom podnošenja zahteva za prijavu oružja iz kategorije C, plaćaju samo jednu taksu predviđenu stavom 1. tačka 6) ovog tarifnog broja.


Tarifni broj 33.

Za zahtev za:


1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.640

2) izdavanje dozvole za nošenje oružja zbog gubitka, krađe, oštećenja ili uništenja dozvole za nošenje oružja

870

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:


1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.780

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.770

3) konvertibilno oružje

2.770

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.780

5) osnovne delove za oružje

1.230

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.780

7) izdavanje oružnog lista zbog gubitka, krađe, oštećenja, uništenja ili isteka roka važenja oružnog lista

870

Za izdavanje:

 

1) oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler-čip

940

2) dozvole za nošenje oružja

940

3) kolekcionarske dozvole

940

4) oružnog lista na papirnom obrascu

130

5) kolekcionarske dozvole usled oštećenja, gubitka ili krađe

940

 

 

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe izvođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem.


Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15), plaćaju jednu taksu za zahtev:


1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima

2.910

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa neolučenim cevima

1.380

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste cevi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.


Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati shodno rokovima propisanim članom 50. stav 1. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 20/15 i 10/19).

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za troškove tehničke izrade oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler - čip, dozvole za nošenje oružja, odnosno kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučaju odbijanja zahteva za izdavanje oružnog lista u koji je ugrađen mikrokontroler - čip, dozvole za nošenje oružja, kolekcionarske dozvole i oružnog lista na papirnom obrascu.

Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

540

 

 

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.


Tarifni broj 35.**

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

6.040

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

6.040

NAPOMENA:

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

Tarifni broj 36.**

(Prestao da važi)

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.980

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

8.610

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.330

4) (brisana)

 

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

18.010

6) privremeni boravak do tri meseca

12.070

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

18.060

8) (brisana)

 

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

13.160

2) (brisana)

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

7.190

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

7.230

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.790

1a) izdavanje obrasca - nalepnice vize

380

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

440

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

640

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.980

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

18.010

Za žalbu na odluku o odbijanju ulaska stranca, na odbijanje zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu, na odluku o poništenju ili ukidanju vize, odnosno odluku o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize

12.470

Za izdavanje graničnog odobrenja

610

Za izdavanje dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, odnosno privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza

150

Za odobrenje za kretanje člana posade koji nema vizu

150

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

25.680

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

16.470

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

16.470

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

12.820

NAPOMENA:

 

Za svaku radnju propisanu ovim tarifnim brojem plaća se odgovarajuća taksa.
Za izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca, plaća se propisana taksa, a od 1. novembra 2019. godine za izdavanje biometrijske lične karte za stranca, odnosno biometrijske privremene lične karte za stranca plaća se propisana taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji, kao stipendisti vlade, borave u Republici Srbiji po osnovu školovanja ili studiranja.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze na poziv organa ili organizacija Republike Srbije, radi obavljanja aktivnosti vezanih za naučno - tehničku i kulturno-prosvetnu saradnju.
Strani državljani, koji su u braku ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije, plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Taksu za izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana, ne plaćaju strani državljani koji na poziv državnih organa i organizacija dolaze u Republiku Srbiju radi održavanja bilateralnih ili multilateralnih sastanaka, odnosno strani državljani koji u Republiku Srbiju dolaze organizovano, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju sveštenici i verski službenici, koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju pretpostavljenom žrtvom trgovine ljudima, ili žrtvom trgovine ljudima.
Taksu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani kojima se odobrava, odnosno produžava privremeni boravak, iz razloga što nisu mogli prinudno da se udalje iz Republike Srbije u vremenskom trajanju od godinu dana ili više, koji sarađuju sa policijom ili pravosudnim organima, ili iz razloga neophodnog prisustva u krivičnom postupku ili učešća u istrazi kao svedok ili oštećeni, maloletni stranci koji su napušteni, a žrtve su organizovanog kriminala, ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljskog staranja ili bez pratnje, odnosno strani državljani koji u Republici Srbiji obavljaju humanitarne aktivnosti.
Taksu za izdavanje putnog lista za strance ne plaćaju strani državljani kojima se putni list za strance izdaje kao putni dokument kojim u okviru sporazuma o readmisiji sa drugim državama Republika Srbija stranog državljanina prinudno udaljava sa teritorije Republike Srbije.

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

770

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

19.580

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

9.790

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

770

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

34.830

NAPOMENA:

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.
Za zahtev i rešenje za prijem u državljanstvo Republike Srbije stranca, čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju ne plaća se taksa.

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

290

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

290

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

290

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

290

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

290

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

290

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

290

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

770

Za izdavanje vozačke dozvole

1.140

Za izdavanje probne vozačke dozvole

1.140

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

1.630

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

1.630

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

9.220

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

490

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

540

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

500

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

290

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

290

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

290

Za saobraćajnu dozvolu

680

Za potvrdu o privremenoj registraciji

2.400

Za registracionu nalepnicu za unutrašnju upotrebu

210

Za registracionu nalepnicu za spoljašnju upotrebu

210

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)

1.140

Za registarske tablice za vozila kojim se obavlja auto - taksi prevoz - sa oznakom "TX" (par)

1.140

Za registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (par)

82.300

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila (komad)

1.140

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila po izboru (komad)

82.300

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle (komad)

800

Za registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad)

800

Za registarske tablice za motokultivatore (par)

580

Za registarske tablice za traktore i radne mašine (par)

580

Za registarske tablice za priključna vozila (komad)

580

Za registarske tablice za priključno vozilo za traktor (komad)

580

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (par)

1.140

Za dopunsku elipsoidnu registarsku tablicu za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "CMD", "CD" i "CC" (komad)

1.140

Za registarsku tablicu za priključna vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misije stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

1.140

Za registarsku tablicu za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

800

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila diplomatsko - konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom "A" (komad)

1.140

Za registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom "RP" (par)

1.140

Za registarske tablice za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom "RP" (komad)

800

Za registarske tablice za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom "RP" (komad)

580

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za privremeno registrovane teške četvorocikle, odnosno putnička vozila sa oznakom "RP" (komad)

1.140

Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (par)

1.140

Za registarske tablice za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

800

Za registarsku tablicu za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

580

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom "RPE" (komad)

1.140

Za crvenu registarsku tablicu za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)

1.140

Za crvenu registarsku tablicu za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad)

580

Za kartonske tablice za privremeno označavanje vozila "Proba" (za upotrebu po jednom danu)

1.350

Za metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par)

1.140

Za izdavanje tablica "L" za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad

430

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

6.290

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

94.510

NAPOMENA:

 

Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice propisana taksa uvećava se za

2.080

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

93.530

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.340

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

13.470

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

106.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

93.530

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

670

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.340

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

47.560

2) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite, redarske službe, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

58.870

3) za dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

47.560

4) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 2) ili iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

67.500

5) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1) i 3) ovog tarifnog broja

56.520

6) za dobijanje ovlašćenja iz tač. 1)-3) ovog tarifnog broja

77.890

7) za promenu podataka u izdatom ovlašćenju, koje zahteva sprovođenje postupka ponovnog utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje ovlašćenja

11.230

NAPOMENA:
Za ponovno dobijanje ovlašćenja za obavljanje obuke lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja iz tač. 1)-6) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, naplaćuje se taksa u visini od 30% takse propisane tač. 1)-6) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

84.490

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili redarske službe

2.820

3) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tačke 1) ovog tarifnog broja, koja zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

11.230

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.
Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

56.330

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

28.160

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.820

4) za promenu podataka u izdatom rešenju iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

11.230

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.
Taksa za izdavanje licence fizičkom licu obuhvata troškove vršenja bezbednosne provere.

5.440

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

28.300

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

8.500

Za ponovno polaganje stručnog ispita za detektiva

4.120

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

8.500

Za ponovno polaganje stručnog ispita za privatno obezbeđenje

4.120

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za redara i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

1.040

Za ponovno polaganje stručnog ispita za redara

520

Za promenu podataka u rešenju koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

11.230

 

 

Tarifni broj 43d

Za izdavanje legitimacije službenika privatnog obezbeđenja (FTO)

630

Za izdavanje detektivske legitimacije

630

Za izdavanje duplikata licence, ovlašćenja i drugih akata po zakonu kojim se uređuje privatno obezbeđenje i zakonu kojim se uređuje detektivska delatnost

530

Tarifni broj 43đ

Za prijavu za polaganje ispita pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice

330

Tarifni broj 44.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

7.790

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.880

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

8.610

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

30.150

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m2

12.340

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

26.050

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

52.080

(4) preko 5.000 m2

98.690

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m2

12.340

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

26.050

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

52.080

(4) preko 5.000 m2

98.690

4) po zahtevu za davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno tehnički prijem instalacija i uređaja

26.050

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

875.910

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

603.080

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

301.550

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

23.200

NAPOMENA:

.

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.600

Tarifni broj 46a

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

13.470

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

34.470

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

17.860

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) (brisana)

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

28.700

3) (brisana)

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

10.050

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

6.040

6) za pojedinačni transport eksplozivnih materija

6.070

6a) za višekratni transport eksplozivnih materija

9.800

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

34.450

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.150

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

870

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.640

11) za promenu podataka u rešenju iz tačke 7) ovog tarifnog broja koje zahteva ponovno utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja

11.230

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.420

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.850

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.880

Tarifni broj 47a

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova zaštite od eksplozivnih ostataka rata (EOR)

5.410

Za saglasnost na procenu rizika od katastrofa, odnosno na plan zaštite i spasavanja

13.530

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za obavljanje poslova izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

29.720

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu koja izrađuju sopstvene procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja za obavljanje poslova izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

10.390

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za izradu plana zaštite od udesa

29.720

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu koja izrađuju sopstveni plan zaštite od udesa, za izradu plana zaštite od udesa

10.390

Za rešenje o davanju ovlašćenja privrednom društvu i drugom pravnom licu za organizovanje i sprovođenje obuke za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

29.720

Za saglasnost za projektnu dokumentaciju za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje

13.130

Tarifni broj 47b

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara

51.970

Za rešenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara

31.180

Tarifni broj 48.

Za uverenje o podacima iz kaznene evidencije radi ostvarivanja prava građana

570

Tarifni broj 49.

Za izvod sa podacima iz kaznene evidencije o fizičkom licu, a po zahtevu pravnog lica

430

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako pojedinačno fizičko lice za koje se izdaje izvod sa podacima iz kaznene evidencije.

 

Tarifni broj 49a

Za davanje podataka fizičkim licima iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

520

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se po pojedinačnom zahtevu za davanje, odnosno dostavljanje podataka iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, osim za podatke iz tarifnog br. 48. i 49. ove tarife.

 

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 50.

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

 

1) izvršenim uplatama

5.730

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.730

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.730

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

24.660

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

24.660

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

8.210

NAPOMENA:

 

Shodno članu 11. Priloga A. Konvencije o privremenom uvozu, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 11. Priloga A, Konvencije o privremenom uvozu, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 10. stav 2. Priloga A. Konvencije o privremenom uvozu).

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

8.620

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.470

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.740

Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.270

Za davanje saglasnosti za obavljanje granične carinske kontrole van carinskog područja graničnog prelaza izlaskom ovlašćenog carinskog službenika

6.360

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

32.240

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

20.230

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.830

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

40.210

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

4.200

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

490

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

2.060

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.250

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.250

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.250

XA SPISI I RADNJE U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

17.260

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

6.160

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:


1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

37.770

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

17.800

Za zahtev za upis u imenik, i to za:


1) upis u imenik organizatora stručne obuke

37.770

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

37.770

Tarifni br. 62. i 63.

(Brisano)

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

7.630

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.240

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.800

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

6.650

NAPOMENA:

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 4. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 64a

Za pregled i uzorkovanje u postupku kontrole proizvodnje, unutrašnjeg prometa i primene sredstava za zaštitu bilja

2.180

Za pregled i uzorkovanje vagonskih, kamionskih, kontejnerskih i brodskih pošiljki do 10 tona, kao i za avionske i denčane pošiljke do tri koleta u postupku kontrole uvoza, i to sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci i pretkoncentrata za proizvodnju sredstva za zaštitu bilja

1.820

Za pregled, uzorkovanje, ispitivanje, super analizu uzoraka i potvrdno ispitivanje uzoraka uzetih u postupku kontrole bilja, biljnih proizvoda, propisanih objekata, zemljišta, vode za navodnjavanje, hrane i hrane za životinje na ostatke sredstava za zaštitu bilja

3.170

Za proveru ispunjenosti uslova radi izdavanja sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse

8.170

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi registracije

24.120

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi produženja važenja roka registracije

37.140

Za procenu sredstva za zaštitu bilja radi izmene, odnosno dopune rešenja o registraciji

24.120

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, kada izmena nema uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu

4.460

Za priznavanje registracije

105.060

Za procenu radi primene sredstava za zaštitu bilja za male useve i manje značajne namene

24.120

Za procenu sredstva za zaštitu bilja u postupku preispitivanja registracije sredstva za zaštitu bilja

11.660

Za procenu sredstava za zaštitu bilja radi izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj

5.490

Za procenu podataka radi izdavanja rešenja o odobrenju ograničene i kontrolisane primene neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja ili registrovanog sredstva za zaštitu bilja za primene koje nisu navedene u rešenju o registraciji

18.520

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.510

Za proveru ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja

8.510

Za proveru, pregled i uzorkovanje sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe radi izdavanja rešenja o odobrenju njihove primene

2.180

NAPOMENA:

 

Ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom, taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se 100%.

 

Iznos iz stava 2. ovog tarifnog broja se za svaku narednu tonu ili koleto uvećava po toni, odnosno koletu za

140

Iznos iz stava 5. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih - hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka i procenu efikasnosti i dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

41.570

2) za procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ekotoksikoloških podataka, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini i procenu ostataka i izloženosti potrošača sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

31.180

3) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda za sredstvo za zaštitu bilja koje se dodaje za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

20.790

4) za procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

10.390

5) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaki naredni usev uvećava se po proceni za

20.790

Iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja uvećava se u zavisnosti od vrste procene koja se vrši i od broja aktivnih supstanci u sredstvu koje se registruje, i to:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, procenu efikasnosti i dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za

20.790

2) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za

10.390

3) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaki navedeni usev uvećava se po proceni za

10.370

Ukupan iznos takse iz stava 6. ovog tarifnog broja zavisi od vrste procena koje su izvršene za svako konkretno sredstvo za zaštitu bilja.

 

Iznos takse iz stava 7. ovog tarifnog broja uvećava se u zavisnosti od vrste procene koja se vrši:

 

1) za procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda, procena toksikoloških podataka, procena izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procena ostataka i izloženosti potrošača, procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procena ekotoksikoloških podataka, uvećava se po proceni za

10.390

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka za svaki navedeni usev uvećava se za

20.790

Iznos takse iz stava 9. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ekotoksikoloških podataka uvećava se za

10.390

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.790

Iznos takse iz stava 10. ovog tarifnog broja uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ostataka i izloženosti potrošača uvećava se za

10.390

2) za procenu efikasnosti i dodatnih podataka uvećava se za

20.790

Iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja za jednu aktivnu supstancu uvećava se zavisno od vrste procene koja se vrši, i to:

 

1) za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance uvećava se za

41.570

2) za procenu toksikoloških podataka, odnosno za procenu ekotoksikoloških podataka uvećava se po proceni za

10.390

3) za procenu usklađenosti sa dobrom poljoprivrednom praksom uvećava se za

20.790

Za svaku narednu aktivnu supstancu u sredstvu za zaštitu bilja iznos takse iz stava 11. ovog tarifnog broja uvećava se za iznos iz stava 9. tač. 1) i 2) ove napomene.

 

Tarifni broj 64b

Za proveru ispunjenosti uslova za upis u registar:

 

1) prometa sredstava za zaštitu bilja na malo

4.050

2) prometa sredstava za zaštitu bilja na veliko

5.080

3) pružaoca savetodavnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

5.430

4) pružaoca operativnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

8.170

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

8.170

Za štampanje markica za obeležavanje uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja

60

Tarifni broj 64v

Za obuku i polaganje stručnih ispita koji se sprovode u oblasti sredstava za zaštitu bilja

5.490

Za obuku i proveru znanja radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika koji koristi sredstva za zaštitu bilja

2.740

Tarifni broj 64g

Po zahtevu za izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza, izvoza i reeksporta, i to za:

 

1) proveru dokumentacije po pošiljci

340

2) proveru identiteta po pošiljci

340

3) proveru zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u zavisnosti od vrste pošiljke, i to:

 

(1) za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima do 10 tona

690

(2) za brodske pošiljke, po pošiljci težine do 10 tona

690

(3) za denčane i avionske pošiljke do tri koleta

690

(4) za poštanske pošiljke do 10 kilograma

340

(5) za pošiljke do 10 kilograma koje putnici i osoblje prevoznih sredstava nose sa sobom

340

(6) za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) do 11 metara kubnih, odnosno do 11 prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta po pošiljci

690

(7) za pregled ostatka tovara biljnog porekla posle čišćenja broda, odnosno šlepa, po jednom brodu, odnosno šlepu

690

NAPOMENA:

 

Za fitosanitarne preglede pošiljki prilikom uvoza, izvoza i reeksporta plaća se taksa za proveru dokumentacije, proveru identiteta i proveru zdravstvenog stanja pošiljke.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne sadrži iznos laboratorijskog testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

 

Kada se u međunarodnom prometu fitosanitarni pregled obavlja na mestu utovara, visina takse za izvršeni fitosanitarni pregled pošiljaka u međunarodnom prometu uvećava se za

1.030

Visina takse za izvršeni fitosanitarni pregled i kontrolu sortnosti i kvaliteta semena, rasada i sadnog materijala prilikom uvoza uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za praznu ambalažu biljnog porekla koja se vraća u Republiku Srbiju, a služila je za otpremanje pošiljaka bilja, plaća se 50% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za fitosanitarni pregled ambalaže i robe prilikom uvoza i u međunarodnom prometu koja ne podleže obaveznom fitosanitarnom pregledu plaća se taksa za fitosanitarni pregled pošiljaka iz ovog tarifnog broja.

 

Za izvršeni fitosanitarni pregled pošiljke koja sadrži veći broj vrsta bilja taksa se plaća prema vrsti bilja koja je najviše zastupljena u pošiljci i visini takse utvrđenoj za tu vrstu bilja, a za ostale vrste bilja taksa se uvećava za svaku vrstu, za najviše do 20 vrsta prilikom izvoza, osim za male poštanske pošiljke iz tačke 3) podtačka (7) ovog tarifnog broja

340

Visina takse za fitosanitarni pregled pošiljaka koji se vrši u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika uvećava se za 100% od visine takse utvrđene u ovom tarifnom broju.

 

Za svaki čas čekanja fitosanitarnog inspektora zbog neblagovremene pripreme pošiljaka za pregled prilikom uvoza i u međunarodnom prometu, nakon upućenog poziva za pregled pošiljke

2.060

Za pošiljke namenjene potrebama specijalizovanih organizacija Ujedinjenih nacija, kao i potrebama humanitarnih organizacija, taksa za pregled prilikom uvoza i u međunarodnom prometu ne naplaćuje se.

 

Za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima preko 10 tona, iznos iz tačke 3) podtačka (1) ovog tarifnog broja uvećava se za svaku sledeću tonu, odnosno započetu tonu za

60

Za brodske pošiljke preko 10 tona, iznos iz tačke 3) podtačka (2) ovog tarifnog broja uvećava se po toni za

60

Za denčane i avionske pošiljke preko tri koleta, iznos iz tačke 3) podtačka (3) ovog tarifnog broja uvećava se po koletu za

60

Za poštanske pošiljke preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3) podtačka (4) ovog tarifnog broja uvećava se po kilogramu za

60

Za pošiljke koje putnici i osoblje prevoznih sredstava nose sa sobom preko 10 kilograma, iznos iz tačke 3) podtačka (5) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih započetih 10 kilograma za

60

Za pošiljke drveta (trupce, rezanu građu, jamsko drvo, razne vrste prerađevina od drveta i sl.) preko 11 metara kubnih, odnosno preko 11 prostornih metara pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta iznos iz tačke 3) podtačka (6) ovog tarifnog broja uvećava se po kubnom metru, odnosno po prostornom metru pošiljke celuloznog i ogrevnog drveta za

60

Tarifni broj 64d

Za izdavanje fitosertifikata

690

Za izdavanje fitosertifikata za reeksport

690

Za izdavanje biljnog pasoša

690

Tarifni broj 64đ

Za izvršen fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji, doradi, preradi, skladištenju i prometu radi izdavanja biljnog pasoša

2.740

Za izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u fitoregistar

2.740

Za utvrđivanje uslova radi upisa u registar pružalaca usluga

2.740

Tarifni broj 64e

Za dozvolu za izdavanje biljnog pasoša

2.740

Za korišćenje oznake ISPM 15

2.740

Za obuku u vezi sa izdavanjem biljnog pasoša i izdavanje uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša

5.830

Tarifni broj 64ž

Za podnetu prijavu za zdravstveni pregled matičnjaka vrba i topola i objekata za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog šumskog semena za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

3.110

2) objekte udaljene od 101 do 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

4.150

3) objekte udaljene od 201 do 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

5.190

4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

6.220

Tarifni broj 64z

Za podnetu prijavu za zdravstveni pregled objekata za proizvodnju sadnog materijala šumskog i ukrasnog drveća i žbunja za tekuću godinu, i to za:

 

1) objekte udaljene do 100 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

10.390

2) objekte udaljene od 101 do 200 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

13.510

3) objekte udaljene od 201 do 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

15.580

4) objekte udaljene preko 300 km od Beograda, odnosno za područje AP Vojvodine od Novog Sada

17.620

Tarifni broj 64i

Za izvršene službene kontrole hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla pri uvozu, i to:

 

1) za zahtev za službenu kontrolu pošiljke hrane biljnog porekla, mešovite hrane i hrane za životinje biljnog porekla (pregled i uzorkovanje pošiljke)

1.560

2) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: senf; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa pirinčem; kikiriki buter; nadev od maka; pšenični gluten; bombonski proizvodi (draže bombone sa jezgrom lešnika, cerealija, suvog grožđa); uljano seme (suncokreta, uljane repice i lana) namenjeno za proizvodnju ulja; fini pekarski proizvodi od kikirikija (uključujući snek proizvode); jezgra kajsije, breskve, nektarine, šljive; pinjoli; semenke maka, susama i bundeve; sirovi kikiriki sa i bez ljuske; sirovi pistaći u ljusci; uljano seme soje namenjeno za proizvodnju ulja; skrob od krompira i njegovi proizvodi; niskoalkoholna pića, osim pića sa voćnim sokom od jabuke i kruške; voćni destilati, osim voćnih destilata od jabuke i kruške; višnje u etanolu; rogač; namaz od leblebija - humus

10.370

3) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: šećer za ljudsku upotrebu, prašak za pecivo i puding, pekarski kvasac, etil alkohol, sirće, sirćetna kiselina prehrambenog kvaliteta; belančevinasti proizvodi od povrća i njihove mešavine za prehrambenu industriju

5.540

4) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: pečurke i proizvodi od pečuraka; margarin i drugi masni namazi; fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od krompira i pirinča; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi bez dodataka; mlečna čokolada bez punjenja; mlečna čokolada sa punjenjem, osim punjenja sa persipan, marcipan i nugat masom; brezina voda i javorov sirup

7.180

5) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: rezano voće i povrće; klice (spremne za konzumiranje); majonez i srodni proizvodi; bambusovi izdanci; belančevinasti proizvodi i njihove mešavine za prehrambenu industriju, osim pšeničnog glutena i belančevina od povrća; bombone sa voćnim punjenjem; ostali bombonski proizvodi; alkoholna pića; prehrambeni i poljoprivredni proizvodi na drugom mestu nepomenuti

11.410

6) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: sirovo ulje; osvežavajuća bezalkoholna pića; vino; jestivo kukuruzno ulje; zaslađeni kesten pirei; voćni sokovi, uključujući i rekonstituisane, osim nepasterizovanih voćnih sokova spremnih za konzumiranje; voćni nektari i srodni proizvodi, uključujući i rekonstituisane; voćni sokovi u prahu (dehidrirani voćni sokovi); nepasterizovani voćni sokovi spremni za konzumiranje; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa jezgrastim i orašastim plodovima, suvim voćem (osim suvog grožđa) i kikirikijem; mlečna čokolada sa punjenjem od persipan, marcipan i nugat mase; pirinač, oljuštena zrna; voćna vina, osim vina od jabuke i kruške; šira; niskoalkoholna pića od jabuke i kruške; voćni destilati od jabuke i kruške; supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi (zaprška, smeše za prehrambene proizvode i slični proizvodi)

12.970

7) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sledećih grupa proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode), osim onih od kukuruza, pirinča, kikirikija i krompira; začini; čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi i krem proizvodi sa suvim grožđem; skrob i proizvodi od skroba od pšenice i kukuruza; voćna vina od jabuke i kruške

16.600

8) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: fini pekarski proizvodi (uključujući snek proizvode) od kukuruza, hrana za životinje biljnog porekla

20.220

9) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za sledeće grupe proizvoda: voće i povrće osim semenki maka, bundeve i susama i rogača i bez sirovog kikirikija sa i bez ljuske i pistaća u ljusci; pivo; surogati kafe od žitarica i ekstrati surogata kafe od žitarica i njihovi proizvodi sa i bez dodatnog mleka i šećera; žita neprerađena (žitarice koje nisu bile podvrgnute nikakvoj mehaničkoj ni toplotnoj obradi osim sušenja, čišćenja i razvrstavanja), osim pirinča; mlinski proizvodi, uključujući proizvode od pirinča; pekarski proizvodi, gotovi proizvodi od žita (žita za doručak), testa i testenine; hmelj i proizvodi od hmelja; sirova kafa i sirova kafa bez kofeina; proizvodi od kafe sa i bez dodatnog mleka i šećera (pržena kafa i ekstrakti kafe, kapućino i ostali proizvodi); čaj, biljni čaj i njihovi proizvodi; polugotova jela i list vinove loze u svim oblicima; biljna vlakna (inulinska i ostala vlakna); kora od pomorandže; zrna kakaa; šećerna repa

26.450

10) za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta za grupe proizvoda: maslinovo ulje, jestivo i ulje od komine masline, jestivo; proizvodi od voća i povrća, uključujući čips od voća i povrća; voćni džemovi; ekstra džemovi; želei; ekstra želei; marmelada; pekmezi; namazi od voća i povrća; paste od voća i povrća; termostabilni filovi od voća i povrća za prehrambenu industriju; proizvodi od kokosa (kokosovo brašno, kokosovo mleko, kokosova voda, kokosov - palmin šećer, kopra (osušeno jezgro kokosa); proizvodi od soje (smrznute mahune od soje, ljuspice i komadići soje, tofu, pasta od soje, napici od soje)

31.810

11) za laboratorijsko ispitivanje porekla etanola u rakijama voća

33.240

NAPOMENA:

 

Iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se za vagonske, kamionske, kontejnerske i avionske pošiljke do 20 tona, za brodske pošiljke do 100 tona i denčane pošiljke do pet koleta, a za svaku narednu tonu ili koleto iznos se uvećava po toni, odnosno koletu, za 60 dinara, a najviše 4.000 dinara.

 

Ako se pregled i uzorkovanje obavlja u toku noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana), nedeljom i u dane državnih praznika, iznos takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja se uvećava 100%.

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova u objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost

10.380

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

4.330

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) uzgoj i držanje životinja (farme)

4.390

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

26.270

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

13.130

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.390

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta i sabirni centri)

26.270

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

26.270

5) sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

13.130

6) proizvodnju i promet hrane za životinje

13.130

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje, laboratorijama i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

13.070

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

11.440

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

11.440

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

730

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

730

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

7.840

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.330

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.300

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.760

NAPOMENA:

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

15.510

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

26.130

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

13.070

4) po zahtevu za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti veterinarskih apoteka i upis u registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

13.070

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

570

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

570

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

7.820

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

6.530

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

10.900

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

8.210

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

16.470

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

8.210

Tarifni broj 77.

Za rešenja po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

4.390

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, jaja za priplod i reproduktivni materijal

810

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.520

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.520

Tarifni broj 78a

Za kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja i zdravstveni pregled useva i objekta za proizvodnju semena po zahtevu, za svaki započeti hektar, i to za:

 

1) strna žita

750

2) semenski kukuruz

3.110

3) semenski suncokret

1.710

4) šećernu repu

3.930

5) lucerku

1.090

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

870

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.500

8) krompir

7.480

Tarifni broj 78b

Po zahtevu za izdavanje uverenja o priznavanju semenskog useva, za svaki započeti hektar priznatog semenskog useva, i to za:

 

1) strna žita

750

2) semenski kukuruz

3.110

3) semenski suncokret

1.710

4) šećernu repu

3.930

5) lucerku

1.090

6) soju, uljanu repicu, grašak, detelinu i ostalo krmno bilje

870

7) duvan, povrće, lekovito i aromatično i ostalo bilje

2.500

8) krompir

7.480

Tarifni broj 78v

Za podnošenje prijave za proizvodnju sadnog materijala voćaka i vinove loze i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala, i to za:

 

1) voćne sadnice

250

2) lozne kalemove

90

3) podloge (sejance i mladice)

30

4) matična stabla voćaka

460

5) matična stabla čokota (za lozne podloge i vioke)

150

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

90

7) matične zasade kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje

1.870

8) matične zasade maline

6.860

9) matične zasade jagode

5.140

10) kontejnersku proizvodnju

220

NAPOMENA:

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1)-3) i 10) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakoj prijavi i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 5) i 6) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po svakoj prijavi za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za podnošenje prijave za proizvodnju i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tač. 8) i 9) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78g

Po zahtevu za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćaka i vinove loze, i to za:

 

1) voćne sadnice

750

2) lozne kalemove

280

3) podloge (sejanice i mladice)

90

4) matična stabla voćaka

1.400

5) matična stabla čokota (za lozne podloge i vioke)

460

6) matične žbunove voćne vegetativne podloge

280

7) matične zasade kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje

5.610

8) matične zasade maline

20.580

9) matične zasade jagode

15.430

10) kontejnersku proizvodnju

660

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćnih sadnica, podloga, loznih kalemova i za kontejnersku proizvodnju, iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznose iz tač. 1)-3) i 10) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala voćaka iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 6,7% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 4) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih stabala čokota (za lozne podloge i vioke) i matičnih žbunova (voćne vegetativne podloge) iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 100 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 5) i 6) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala matičnih zasada kupine, ribizle, borovnice, izdanke leske i oblačinske višnje, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 25% za svaki započeti hektar u odnosu na iznos iz tačke 7) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje sertifikata o proizvodnji sadnog materijala maline i jagode, iskazana je po zahtevu za površinu do 1 hektara, a za površinu preko iznos se uvećava 10% za svaki započeti hektar u odnosu na iznose iz tač. 8) i 9) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78d

Po zahtevu za vršenje kontrole sadnog materijala ruža i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnog materijala ruža, i to za:

 

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

410

2) sadnice ruža

120

3) sejanice ruža

30

NAPOMENA:

 

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Taksa po zahtevu za vršenje kontrole proizvodnje i zdravstveni pregled objekta za proizvodnju sadnica ruža i kontrolu proizvodnje sejanaca iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78đ

Po zahtevu za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala ruža, i to za:

 

1) matične žbunove ruža za proizvodnju semena

830

2) sadnice ruža

370

3) sejanice ruža

90

NAPOMENA:

 

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala matičnih žbunova ruža za proizvodnju semena iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 10 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 10% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

Taksa za izdavanje uverenja o proizvodnji reprodukcionog sadnog materijala sadnica ruža i sejanaca ruža iskazana je po svakom zahtevu i za količinu do 1.000 komada, a za svaki komad preko iznos se uvećava za 0,1% po svakom komadu, u odnosu na iznos iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 78e

Za podnošenje prijave za kontrolu proizvodnje semena i sadnog materijala šumskog drveća po zahtevu za jedan objekat za tekuću godinu, do 100 km udaljenosti od Beograda ili Novog Sada, i to za:

 

1) matične zasade vrbe i topole i šumsko seme

1.560

2) sadni materijal vrbe i topole

10.390

3) sadni materijal ostalog šumskog drveća

5.190

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja uvećava se za svaki objekat na udaljenosti većoj od 100 km od Beograda ili Novog Sada za 5 dinara po svakom kilometru.

 

Tarifni broj 78ž

Za razvrstavanja sredstava za ishranu bilja u određenu vrstu i tip u postupku upisa u registar sredstava za ishranu bilja i obnovu upisa u registar sredstava za ishranu bilja

20.680

Za izmene i dopune rešenja o upisu u registar sredstava za ishranu bilja

5.490

Za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje prometa sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta:

 

1) na malo

3.710

2) na veliko

4.400

3) za uvoz

3.710

Za pregled i uzorkovanja u postupku kontrole proizvodnje, prometa i primene sredstava za ishranu bilja

2.180

Za pregled pošiljki sredstava za ishranu bilja i sirovina za proizvodnju sredstva za ishranu bilja prilikom uvoza

1.820

NAPOMENA:

 

Iznosi taksi iz ovog tarifnog broja su utvrđeni za vagonske, kamionske, kontejnerske i brodske pošiljke do 10 tona i za avionske i denčane pošiljke do tri koleta. Za svaku narednu tonu ili koleto dodaje se iznos od 60 dinara po toni, odnosno koletu.

 

Ukupan iznos posle obračuna tonaže pošiljke se uvećava 100% ako se pregled i uzorkovanje odvijaju državnim praznicima, tokom noći (od 22 časa do 6 časova idućeg dana) i nedeljom.

 

Tarifni broj 78z

Za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte

7.280

Za zahtev za upis prenosa prava u registar prenesenih prava oplemenjivača, odnosno za upis ugovora o licenci u registar ugovora o licenci

2.910

Za zahtev za izdavanje obavezne licence

5.190

Za zahtev za produženje trajanja obavezne licence

5.190

Za zahtev za oglašavanje prava oplemenjivača ništavim

5.190

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjuje se za 50%.

 

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari ili promenu namene šume i šumskog zemljišta u svojini sopstvenika u površini do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma i šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju

3.080

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

7.200

Tarifni broj 91b

Za zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta u slučajevima: kada je to utvrđeno planom razvoja šumske oblasti; ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom vlade; radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za te namene manja od 15 ha.

7.800

Tarifni broj 91v

Za zahtev za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća

5.130

Tarifni broj 91g

Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi

5.130

Tarifni broj 91d

Za zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan

17.440

Tarifni broj 91đ

Za zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije

16.420

Tarifni broj 91e

Za zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, i to:

 

1) za zahtev za davanje saglasnosti na osnovu gazdovanja šumama

41.040

2) za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma

20.520

3) za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama

20.520

Tarifni broj 91ž

Za zahtev za davanje saglasnosti na planska dokumenta u oblasti lovstva, i to:

 

1) za davanje prethodne saglasnosti na lovnu osnovu, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

24.620

2) za davanje prethodne saglasnosti na izmenu i dopunu (reviziju) lovne osnove, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači

15.900

Tarifni broj 91z

Za zahtev za davanje saglasnosti na akte korisnika lovišta

3.080

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI TRGOVINE I PRIVREDE

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

544.120

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

13.220

Za rešenje po zahtevu za izvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

1.610

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

13.220

Za rešenje po zahtevu za uvoz robe male vrednosti do 200 EUR, u dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe

1.610

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

13.220

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za uvoz robe

13.220

Za potvrdu o krajnjem korisniku pri uvozu robe (sportskog i lovačkog oružja, delova i municije i reprodukcionog materijala za njihovu proizvodnju, eksplozivnih materijala i pirotehničkih sredstava)

8.250

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.710

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.710

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.950

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.950

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.710

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

25.890

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

12.950

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

3.110

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

15.580

3) za korišćenje kapaciteta direkcije nadležne za mere i dragocene metale u vezi sa poslovima overavanja od strane ovlašćenih tela godišnje

5.190

4) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

3.110

5) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

5.190

6) za zahtev za izmenu rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

3.110

7) za rešenje o izmeni rešenja za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

5.190

8) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona

3.110

9) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine i imenovanje nosioca nacionalnog etalona

15.580

10) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.730

11) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila - dopunski i ponovni ispit

5.720

Za sprovođenje overavanja merila i druge radnje koje obavlja direkcija nadležna za mere i dragocene metale u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za sprovođenje overavanja merila dužine:

 

(1) za merila dužine opšte namene:

 

- merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima

410

- merne trake sa ili bez viska

830

(2) za mašine za merenje dužine žice i kabla

1.240

(3) za automatska merila nivoa tečnosti

2.600

2) Za sprovođenje overavanja merila zapremine tečnosti i gasa:

 

(1) za merila zapremine tečnosti:

 

- ugostiteljske posude i merne boce (100 kom.)

520

- cisterne do 20 m3 zapremine

6.240

- cisterne preko 20 m3 zapremine

8.320

- rezervoari do 5 m3 zapremine

10.390

- rezervoari od 6 m3 do 50 m3 zapremine

20.790

- rezervoari od 51 m3 do 100 m3 zapremine

41.570

- rezervoari od 101 m3 do 500 m3 zapremine

62.360

- rezervoari od 501 m3 do 1.000 m3 zapremine

93.540

- rezervoari preko 1.000 m3

145.500

- mlekomeri

830

- laktofrizi

3.110

(2) za vodomere za hladnu vodu

 

- do 10 m3/h

310

- od 11 m3/h do 50 m3/h

410

- od 51 m3/h do 100 m3/h

630

- od 101 m3/h do 200 m3/h

1.040

- od 201 m3/h do 500 m3/h

2.600

- preko 500 m3/h

3.640

(3) za vodomere za toplu vodu

 

- do 10 m3/h

460

- od 11 m3/h do 50 m3/h

630

- od 51 m3/h do 100 m3/h

940

- od 101 m3/h do 200 m3/h

1.560

- od 201 m3/h do 500 m3/h

3.950

- preko 500 m3/h

5.510

(4) za merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

 

- uređaji za točenje goriva koji nije tečni naftni gas - sprave, po točionom mestu

1.770

- uređaji za točenje tečnog naftnog gasa pod pritiskom, po točionom mestu

4.990

- merni sistemi na cevovodima

10.390

- merni sistemi za mleko

8.320

- merni sistemi za pivo i druga penušava pića

8.320

- merni sistemi za utovar/istovar brodova i železničkih i drumskih cisterni

15.580

- merni sistemi na drumskim cisternama za tečnosti niske viskoznosti (manje od 20 mPa•s)

8.320

- merni sistemi za dopunu vazduhoplova gorivom

10.390

- merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi jednakoj ili više od - 10 °C

10.390

- merni sistemi koji obično pripadaju klasi 0,3 ili 0,5, ali se koriste za tečnosti: čija je temperatura niža od - 10 °C ili viša od 50 °C, čija je dinamička viskoznost viša od 1.000 mPa•s i čiji zapreminski maksimalni protok nije veći od 20 l/h

10.390

- merni sistemi za tečni ugljen-dioskid

8.320

- merni sistemi za tečne gasove pod pritiskom merene na temperaturi nižoj od - 10 °C (osim kriogenih tečnosti)

10.390

- merni sistemi za kriogene tečnosti (temperature niže od - 153 °C)

12.470

- merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila po točionom mestu

4.990

(5) za merila za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

 

- protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja

8.830

- protočna merila zapremine za razne tečnosti sa neposrednim merenjem zapremine

8.320

(6) merni sistemi za statičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

8.320

(7) za gasomere

 

- gasomeri sa mehovima do 10 m3/h

520

- gasomeri sa mehovima preko 10 m3/h

1.040

- gasomeri sa rotacionim klipovima do G - 160

2.080

- gasomeri sa rotacionim klipovima preko G - 160

3.110

- gasomeri sa turbinom do G - 160

2.080

- gasomeri sa turbinom od G - 250 do G - 650

3.110

- gasomeri sa turbinom od G - 1.000 do G - 2.500

5.190

- gasomeri sa turbinom od G - 4.000 do G - 6.500

10.390

- ultrazvučni gasomeri do 10 m3/h

3.110

- uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi

1.040

- uređaji za konverziju zapremine prema temperaturi i pritisku

2.080

(8) za merne blende

8.320

3) za sprovođenje overavanja merila mase:

 

(1) za tegove:

 

- klase tačnosti M2

120

- klase tačnosti M1 do 50 kg

190

- klase tačnosti M1 preko 50 kg

830

- klase tačnosti F2

370

(2) za neautomatske vage:

 

- klase tačnosti (I)

2.500

- klase tačnosti (II)

1.770

- klase tačnosti (III) i (IIII) do 20 kg

1.140

- klase tačnosti (III) i (IIII) od 21 kg do 500 kg

1.770

- klase tačnosti (III) i (IIII) od 501 kg do 5.000 kg

3.540

- klase tačnosti (III) i (IIII) od 5.001 kg do 20.000 kg

6.020

- klase tačnosti (III) i (IIII) od 20.001 kg do 50.000 kg

8.930

- klase tačnosti (III) i (IIII) preko 50.000 kg

17.980

(3) za automatske vage

 

- za pojedinačno merenje

6.750

- dozirne do 50 kg

4.470

- dozirne od 51 kg do 500 kg

6.750

- dozirne preko 500 kg

9.350

- sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja do 50 kg

4.470

- sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja od 51 kg do 500 kg

6.750

- sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja preko 500 kg

9.350

- sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja (vage na traci)

11.020

- za merenje mase šinskih vozila u pokretu

17.980

- za merenje mase drumskih vozila u pokretu

17.980

4) za sprovođenje overavanja merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila

6.240

5) za sprovođenje overavanja merila pritiska:

 

(1) manometri za merenje krvnog pritiska - mehanički

630

(2) manometri za merenje krvnog pritiska - elektronski

630

(3) manometri za merenje pritiska u pneumaticima

630

6) za sprovođenje overavanja merila gustine

 

(1) areometri

1.040

(2) areometri specijalne namene

1.040

(3) elektronska merila gustine tečnosti

3.010

7) za sprovođenje overavanja merila koncentracije (sadržaja)

 

(1) alkoholometri

1.040

(2) refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga

3.540

(3) etilometri

680

(4) analizatori izduvnih gasova

1.350

(5) vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica

4.470

(6) analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu

4.470

8) za sprovođenje overavanja merila temperature:

 

(1) medicinski termometri - stakleni

260

(2) medicinski termometri - električni

410

9) za sprovođenje overavanja merila električnih veličina:

 

(1) strujni merni transformatori nazivni napon do 3,6 kV

600

(2) strujni merni transformatori nazivni napon preko 3,6 kV po opsegu

1.670

(3) naponski merni transformatori po opsegu

1.670

(4) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - monofazno brojilo

210

(5) indukciona brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - trofazno brojilo

310

(6) indukciona brojila klase tačnosti B, 0,5 i 1 - trofazno brojilo

830

(7) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - monofazno brojilo

210

(8) elektronska brojila klase tačnosti A, 2 i 3 - trofazno brojilo

440

(9) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 - monofazno brojilo

360

(10) elektronska brojila klase tačnosti B i 1 - trofazno brojilo

520

(11) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S - monofazno brojilo

520

(12) elektronska brojila klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S - trofazno brojilo

1.140

(13) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti C, 0,2 S i 0,5 S i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

2.080

(14) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti B i 1 i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

940

(15) elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu, i to aktivne električne energije klase tačnosti A i 2, i reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

520

10) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti jonizujućih zračenja

 

(1) dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja

4.150

(2) detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine

4.150

11) za sprovođenje overavanja merila iz oblasti fotometrije i radiometrije:

 

(1) uređaji za proveru velikog i oborenog svetala na vozilu (regloskopi)

5.190

(2) opacimetri

5.190

12) za sprovođenje overavanja merila specijalnih namena

 

(1) taksimetri

1.040

(2) merila brzine vozila u saobraćaju

13.510

(3) merila toplotne energije u kompletu

4.150

(4) merila toplotne energije - kombinovano merilo - senzor protoka

2.080

(5) merila toplotne energije - kombinovano merilo - računska jedinica

1.040

(6) merila toplotne energije - kombinovano merilo - par temperaturnih senzora

1.040

Za sprovođenje sertifikovanja referentnih materijala - rastvor etanola u vodi, u bocama zapremine 1 l

1.460

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale na godišnjem nivou

5.190

Za glasilo direkcije nadležne za mere i dragocene metale po svakom broju

1.750

Za žigove u obliku nalepnice po komadu

120

Za korišćenje žigova za ovlašćena tela po komadu na godišnjem nivou

5.190

Za sprovođenje: metrološke ekspertize, ispitivanja i odobrenja tipa merila, ocene usaglašenosti za merila i neautomatske vage, ispitivanja, vanredna ispitivanja, odnosno ocena usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda, vanrednog pregleda merila u upotrebi, overavanja na osnovu rezultata iz uverenja o etaloniranju izdatih od strane akreditovanih laboratorija, etaloniranja, ispitivanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja, etaloniranja referentnih materijala, utvrđivanja ispunjenosti uslova proizvođača merila za ocenjivanje usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje, utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije, overavanja drugih vrsta merila koja nisu navedena u ovom tarifnom broju, distribucije vremena, obuka i pružanja stručne pomoći, drugih poslova iz oblasti metrologije, taksa se plaća po započetom punom času

1.750

NAPOMENA:

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja umanjuju se za:

 

1) 20% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije nisu manje od 200 komada;

 

2) 30% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.

 

Takse iz stava 2. ovog tarifnog broja uvećavaju se:

 

1) 100% ako podnosilac zahteva traži da direkcija nadležna za mere i dragocene metale izda uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima koje on naznači;

 

2) za vreme čekanja državnog službenika direkcije nadležne za mere i dragocene metale ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik direkcije izađe po pozivu na mesto overavanja merila, po satu čekanja

1.750

3) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 500 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

520

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.680 dinara, a overavanje se vrši van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, u sedištu direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno u sedištu područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

1.750

5) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 5.000 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale, van sedišta direkcije nadležne za mere i dragocene metale, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

5.190

6) 50% iznosa takse za overavanje merila koja imaju periodično overavanje u slučaju prvog overavanja;

 

7) 100% ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važnosti žiga, odnosno uverenja o overavanju merila, ili je žig uklonjen bez znanja direkcije;

 

8) 2.800 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije propisano obavezno izdavanje uverenja.

 

Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja direkcija vrše van sedišta direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice direkcije, taksa za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

 

U slučaju da je konačni iznos takse veći od procenjenog, podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla.

 

Tarifni broj 96.

Za zahtev za sertifikovanje da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

420

Za sertifikat po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

4.090

Za sertifikat po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

8.210

Tarifni broj 97.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje plaćanja odnosno naplate u robi odnosno uslugama (kompenzacioni poslovi sa inostranstvom)

11.560

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

11.510

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

19.830

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) - za pravno lice i preduzetnika

13.220

Za izdavanje međunarodnog uvoznog sertifikata, sertifikata krajnjeg korisnika i drugih sertifikata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

8.250

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

5.190

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.190

Za mišljenje o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne trgovine - za pravno lice i preduzetnika

8.210

Za mišljenje o identifikaciji robe - potrebi kontrole spoljne trgovine - za fizičko lice

1.590

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) - za fizička lica

1.590

Za izvod iz registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.190

Za potvrdu o upisu u registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova spoljne trgovine u oblasti naoružanja i vojne opreme

5.190

Za rešenje o saglasnosti za izvoz tehnologije

12.690

Za rešenje o opozivu tajnosti podataka iz dozvole

5.190

Za rešenje o izmeni dozvole

5.190

Za izdavanje duplikata ili prepisa dozvole, rešenja ili sertifikata

5.190

Za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

12.690

Za izdavanje potvrde i drugih sertifikata po osnovu uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

5.190

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

49.370

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

32.920

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

49.370

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

32.920

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

49.370

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.470

Za ispravu o homologaciji

2.470

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.470

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.470

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.340

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.340

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.340

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast predmeta od dragocenih metala:

 

1) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

7.480

2) za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala i rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika

1.560

3) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika

12.470

4) za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.560

5) za ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata:

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

50

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

10

6) za ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

10

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 g

20

(3) za svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za svaki gram mase

10

7) za ispitivanje i žigosanje predmeta od platine

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

20

8) za ispitivanje i žigosanje predmeta od paladijuma

 

(1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

80

(2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

20

9) XRF ispitivanje sastava i finoće, za svaki pojedinačni predmet, odnosno uzorak, bez obzira na masu

360

10) za označavanje predmeta međunarodnim žigom

100

11) za označavanje predmeta drugim dodatnim oznakama

20

12) za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala

1.750

13) za izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće

1.240

14) za vršenje kvantitativne hemijske analize zlata, vršenje kvantitativne hemijske analize srebra, vršenje kvantitativne hemijske analize platine, vršenje kvantitativne hemijske analize paladijuma, ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala, ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen, veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta od dragocenih metala koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača, izdavanje izveštaja o ispitivanju, po započetom času

1.750

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala umanjuje se za:

 

1) 20% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika;

 

2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka, i to za predmete od dragocenih metala iz iste serije koja nije manja od 200 komada;

 

3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za žigosanje ispitanih predmeta od dragocenih metala.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se može umanjiti samo po jednom osnovu.

 

Taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala uvećava se:

 

1) za 100% za predmete za koje je prilikom vršenja nadzora naloženo otklanjanje nepravilnosti;

 

2) za 50% za predmete za koje se izdaje uverenje o potvrđivanju stepena finoće;

 

3) ako zaposleni u direkciji nadležnoj za mere i dragocene metale koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme, a ispitivanje i žigosanje se obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, taksa iz ovog tarifnog broja se uvećava po broju časova čekanja za

1.750

4) ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova ispitivanja i žigosanja manja od 500 dinara, a obavlja se u službenim prostorijama direkcije nadležne za mere i dragocene metale, taksa se plaća u iznosu od

520

Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala vrše van službenih prostorija direkcije nadležne za mere i dragocene metale taksa se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika.

 

Ako je predmet izrađen od delova različitih dragocenih metala, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta se plaća prema njegovoj ukupnoj masi u skladu sa stavom 1. tač. 5)-8) ovog tarifnog broja, i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.

 

Ako je u predmet od dragocenog metala ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, taksa za sprovođenje ispitivanja i žigosanja tog predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj masi.

 

Svaki započeti gram mase svakog predmeta smatra se kao ceo gram.

 

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, takse iz ovog tarifnog broja plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

 

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.230

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.630

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

11.150

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.230

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.630

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

11.150

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

8.210

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

800

Za prijavu za priznanje malog patenta

8.210

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

8.210

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

800

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

8.210

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

4.090

Za zahtev za upis evropskog patenta u registar patenata

8.210

Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

37.770

Za prijavu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda

8.210

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

6.580

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.940

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

16.470

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.300

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.300

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

32.920

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.940

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.940

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

8.210

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

8.210

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

16.470

NAPOMENA:

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno međunarodne prijave patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Za prijavu za priznanje patenta i prijavu za priznanje malog patenta iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja, podnetu elektronskim putem, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Ako podnosilac prijave iz stava 1. ove napomene uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku elektronskim putem, taksa iz stava 1. ove napomene umanjuje se za 50%.
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta fizičko lice, i prijavu podnese elektronskim putem, taksa iz stava 3. ove napomene umanjuje se za 50%.
Za prijavu za priznanje prava na dizajn, prijavu za priznanje žiga i prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije iz st. 9-11. ovog tarifnog broja, podnete elektronskim putem, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 25% od propisane takse.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, i prijavu podnese elektronskim putem, taksa iz stava 3. ove napomene umanjuje se za 25%.

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.470

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

16.470

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.300

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.300

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.470

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.470

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.
Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 25%.

 

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

800

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 110.

Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

16.470

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta

8.210

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.940

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

11.510

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

13.980

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

16.470

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.730

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

23.010

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

26.320

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

29.620

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

32.920

9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

39.530

10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

46.110

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

52.700

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

59.260

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

65.840

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

72.440

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

79.020

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

85.600

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

92.180

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

98.760

NAPOMENA:

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

11.510

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

13.980

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

16.470

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.730

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

23.010

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

23.010

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

23.010

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

23.010

NAPOMENA:

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:


1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

97.100

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

118.690

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

140.270

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

161.860

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

183.430

 

 

NAPOMENA:


Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.


Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije poluprovodničkog proizvoda

16.470

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 115.

Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog dizajna za period od pet godina, i to za:

 

1) prvi dizajn

16.470

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

11.510

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se petogodišnja taksa, i to za:

 

1) prvi dizajn

9.870

2) drugi i svaki sledeći dizajn

6.580

NAPOMENA:

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

32.920

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.940

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.940

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

41.140

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.940

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.940

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

16.470

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

16.470

NAPOMENA:

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.470

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

32.920

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.940

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.940

NAPOMENA:
Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

 

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

1) pravno lice

32.920

2) fizičko lice

16.470

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) pravno lice

16.470

2) fizičko lice

8.210

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.780

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.660

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.660

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

4.090

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.970

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

490

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

4.090

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta

4.100

Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

4.100

Za zahtev za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata

3.300

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.660

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.470

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

3.300

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.660

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

32.920

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

32.920

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

32.920

Za predlog za poništaj prava na topografiju

32.920

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

32.920

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

3.300

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije

4.940

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.940

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

3.300

NAPOMENA:
Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

 

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.470

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.660

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

 

Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.080

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

800

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

8.210

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

8.210

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

3.300

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

3.300

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

3.300

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

3.300

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

8.210

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.320

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.320

Tarifni broj 131.

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

131.600

Za zahtev za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

131.600

Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

42.700

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

3.300

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

3.300

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

24.660

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

8.210

NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

400

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

220

Za izradu patentnog spisa u elektronskoj formi

7.000

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:


1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:


(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.150

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.650

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PS/YU broja patentnog dokumenta

480

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.330

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:


1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

16.740

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

11.100

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

13.380

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

18.990

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:


1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

17.360

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.930

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

21.260

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

12.310

 

 

NAPOMENA:


Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.


Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.150

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

540

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:


1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.150

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

320

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.150

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.240

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.240

Tarifni broj 134m

Za prigovor na prijavu žiga

19.230

   

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.970

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

61.820

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

65.300

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

20.610

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

20.610

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

20.610

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

5.150

1d) za odobrenje za istraživanje geotermalnih resursa

34.290

1đ) za odobrenje za inženjerskogeološka - geotehnička istraživanja

34.290

2) za produžetak istražnog prava

21.750

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala/proširenje granica odobrenog eksploatacionog polja

130.590

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje/proširenje eksploatacionog polja

125.680

3b) (brisana)

 

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

61.770

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

41.210

3d) (brisana)

 

4) za ručno ispiranje plemenitih metala i sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

8.610

4a) (brisana)

 

5) za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

108.800

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

64.550

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata

82.430

tač. 5v)-5đ) (brisane)

 

6) (brisana)

 

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

87.050

7a) za izdavanje odobrenja za probni rad rudarskih objekata

39.180

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

17.220

9) (brisana)

 

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

263.190

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

131.600

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

131.600

13) (brisana)

 

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja na osnovu kojih se vrši eksploatacija (odobrenje za eksploataciono polje, odobrenje za eksploataciju nemetaličnih sirovina za građevinske materijale, odobrenje za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata, odobrenje za upotrebu i korišćenje rudarskih objekata, odobrenje za upravljanje rudarskim otpadom)

57.290

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

37.260

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

37.260

14v) za izdavanje odobrenja za upravljanje rudarskim otpadom

97.960

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

57.290

15a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

57.290

17) za izdavanje odobrenja za prenos potvrde o rezervama mineralnih sirovina i resursa i/ili drugih geoloških resursa

57.290

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za smanjenje eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3) ovog tarifnog broja, a u slučaju smanjenja eksploatacionog polja definisanog odobrenjem za eksploataciono polje plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 3a) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

29.380

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

44.090

(3) preko 50 l/sekundi

58.780

2) termomineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

48.980

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

58.780

(3) preko 10 l/sekundi

78.670

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

53.880

(2) preko 5 l/sekundi do 50 l/sekundi

58.780

(3) preko 50 l/sekundi

78.370

2) termomineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

58.780

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

63.670

(3) preko 10 l/sekundi

78.370

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

34.290

Tarifni broj 135g

Za zahtev za odobrenje eksploatacionog prostora i količinu rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

34.290

Tarifni broj 135d

Za zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploatacioni prostor

24.490

Tarifni broj 135đ

Za zahtev za prenos odobrenja eksploatacionog prostora i količine rezervi i/ili resursa podzemnih voda i geotermalnih resursa

38.190

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.530

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

32.920

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

32.960

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.940

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

12.910

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

129.120

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

12.910

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

129.120

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

12.910

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

38.760

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.150

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

26.680

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.580

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.300

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.910

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.730

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.300

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.910

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.730

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.300

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.150

Tarifni broj 142.

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

420

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova energetskog savetnika

420

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

840

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog savetnika

840

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

870

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.730

Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.240

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.780

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

6.020

Za licencu za prevoz putnika

1.090

Za izvod licence za prevoz putnika

1.090

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.710

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.090

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

32.370

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.090

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.720

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

650

Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

16.180

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

16.180

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

7.330

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

7.330

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.910

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

23.750

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

23.750

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

23.750

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

23.750

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.780

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.780

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

6.190

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

23.750

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.780

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

23.750

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.910

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.780

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.620

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.620

 

 

NAPOMENA:


Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.


Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

  

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Tarifni broj 145.

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.410

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.730

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.730

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.730

NAPOMENA:

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 146.

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

10.780

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

2.240

Za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju

1.550

Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence

6.020

Za licencu za prevoz tereta

1.090

Za izvod licence za prevoz tereta

1.090

Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence

1.090

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence

3.710

Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače

1.830

Za potvrdu za vozača

1.090

Za zahtev za upis u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe:


1) ako se zahtev odnosi na jedno teretno vozilo

1.090

2) ako se zahtev odnosi na više teretnih vozila, po vozilu

1.090

Tarifni broj 146a

Za utvrđivanje pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola, odnosno revizije pojedinačnog plana

1.150

Za utvrđivanje pojedinačnog plana vremenskih dozvola

500

Za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola

500

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to:

 

1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole

1.300

2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli

320

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to:


1) o dodeli jedne vremenske dozvole

4.330

2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli

4.330

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to:


1) o dodeli jedne BSEC dozvole

1.620

2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli

1.620

3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole

32.370

4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

32.370

5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole

4.330

6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

4.330

Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu

32.370

Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu

53.950

Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to:


1) za bilateralni prevoz tereta

36.690

2) za tranzitni prevoz tereta

8.640

 

 

NAPOMENA:


Taksu iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe.


Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova

 

Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda

16.470

Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:

 

1) do tri naloga za izvršenje

11.510

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.300

Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:

 

1) do tri naloga

11.510

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.300

Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu

3.300

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.

 

Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

 

XVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 148.

Za podnošenje zahteva za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnih radnika žičare za transport lica, do deset kandidata

59.640

Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog obučavanja, stručnog usavršavanja, odnosno podobuke

52.700

Za izdavanje ovlašćenja za poslove stručnog pregleda žičara za transport lica

58.950

Za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare za transport lica

41.750

Za izdavanje odobrenja za rad nove žičare za transport lica

21.030

Za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

21.030

Za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

64.740

Za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela:


1) za ispitivanje tipa po modulu SB

126.460

2) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SD

22.990

3) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SF

22.990

4) za ispitivanje projekta po prvom delu modula SH1

126.460

5) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po drugom delu modula SH1

22.990

6) kod primene modula SG

149.440

Za izdavanje sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi:


1) za ispitivanje tipa po modulu CB

106.830

2) za usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda po modulu CF

19.420

3) kod primene ostalih modula, odnosno kombinacija modula

126.240

Za izdavanje sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi

93.870

Za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema:


1) za podsistem "infrastruktura"

74.990

2) za podsistem "energija"

60.430

3) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - pružni deo"

48.550

4) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - deo na vozilima"

42.080

5) za podsistem "železnička vozila"

39.390

Za izdavanje dozvole za tip vozila

93.330

Za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

106.830

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

249.260

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola za pojedine funkcije:


1) za funkciju razvoja održavanja

102.500

2) za funkciju upravljanja održavanjem kolskog parka

87.400

3) za funkciju izvršenja održavanja

146.750

Za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

100

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo A:


1) za izdavanje sertifikata

196.920

2) za obnavljanje sertifikata

96.570

3) za revidiranje sertifikata

1.780

4) za ažuriranje sertifikata

39.390

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika manji od 200 miliona putničkih km/god:


1) za izdavanje sertifikata

95.490

2) za obnavljanje sertifikata

49.630

3) za revidiranje sertifikata

870

4) za ažuriranje sertifikata

20.510

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika od 200 miliona ili više putničkih km/god:


1) za izdavanje sertifikata

134.340

2) za obnavljanje sertifikata

66.890

3) za revidiranje sertifikata

1.180

4) za ažuriranje sertifikata

27.520

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe manji od 500 miliona netotonskih km/god:

 

1) za izdavanje sertifikata

110.060

2) za obnavljanje sertifikata

56.650

3) za revidiranje sertifikata

980

4) za ažuriranje sertifikata

23.190

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe od 500 miliona ili više netotonskih km/god:

 

1) za izdavanje sertifikata

152.690

2) za obnavljanje sertifikata

78.220

3) za revidiranje sertifikata

1.410

4) za ažuriranje sertifikata

31.830

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B samo za manevrisanje:

 

1) za izdavanje sertifikata

67.980

2) za obnavljanje sertifikata

37.770

3) za revidiranje sertifikata

540

4) za ažuriranje sertifikata

15.640

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz:

 

1) za izdavanje sertifikata

167.250

2) za obnavljanje sertifikata

81.470

3) za revidiranje sertifikata

1.410

4) za ažuriranje sertifikata

32.370

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom:

 

1) za izdavanje sertifikata

281.090

2) za obnavljanje sertifikata

129.480

3) za revidiranje sertifikata

2.480

4) za ažuriranje sertifikata

54.490

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice:

 

1) za izdavanje sertifikata

167.250

2) za obnavljanje sertifikata

81.470

3) za revidiranje sertifikata

1.410

4) za ažuriranje sertifikata

32.370

Za izdavanje sertifikata za održavanje donjeg i gornjeg stroja železničkih pruga

96.570

Za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema "energija"

96.570

Za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

85.780

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

73.380

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničkih vozila

94.960

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

1.790

Za izdavanje sertifikata o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika

102.370

Za izdavanje sertifikata za centre stručnog osposobljavanja

120.980

Za izdavanje sertifikata za ispitivača za polaganje ispita za mašinovođe

7.050

XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje upisa plovila u upisnik brodova, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i tehničke plovne objekte sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i tehničke plovne objekte bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti, odnosno pomorskih brodova u upisnike pomorskih brodova

51.680

2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća tela i plutajuće objekte koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe

2.600

3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovila, izuzev plovila iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja

10.330

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja

1.080

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

870

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

2.830

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

5.660

Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, MMSI broj, kapetanija upisa i pozivni znak broda:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

6.890

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

13.800

Tarifni broj 151.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:

 

1) do 5.000 NT

68.920

2) preko 5.000 do 15.000 NT

86.150

3) preko 15.000 do 30.000 NT

114.880

4) preko 30.000 do 50.000 NT

229.760

5) preko 50.000 NT

258.460

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 Kw

71.810

2) preko 500 Kw do 1.000 Kw

103.400

3) preko 1.000 Kw

143.600

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 TN

34.450

2) preko 500 TN do 1.000 TN

51.680

3) preko 1.000 do 2.000 TN

172.310

4) preko 2.000 TN

229.760

Tarifni broj 153.

Za zahtev za:


1) izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista pomorskog broda i pomorske jahte

2.510

2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.230

3) izdavanje knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

870

4) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno za zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

640

5) izdavanje brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

2.510

6) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

1.230

7) obavljanje osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta, odnosno vršenje tehničkog nadzora za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

830

8) polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

1.230

9) polaganje stručnog ispita za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

830

10) izdavanje dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

1.080

11) izdavanje duplikata, odnosno zamenu dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

830

12) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova, odnosno trajnog zapisa o brodu

2.310

13) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovila

1.470

14) izdavanje identifikacione karte pomorca

1.730

15) izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca

2.150

16) overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca

1.080

17) izdavanje dozvole za agenta i agenta posrednika, odnosno svedočanstva o osposobljenosti i upis u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika

2.150

18) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

2.150

19) izdavanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta

2.150

20) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadžera

2.150

21) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

2.150

22) zamenu table na trupu sa osnovnim podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

7.130

23) zamenu para ploča na trupu sa osnovnim podatkom iz svedočanstva o baždarenju

12.590

24) izdavanje tehničke dokumentacije u elektronskom obliku (CD)

4.190

25) izdavanje ADN sertifikata o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker

7.130

26) izdavanje privremenog ADN sertifikata, odnosno produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod

4.190

Tarifni broj 153a

Za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela namenjenog za sport i razonodu:


1) za redovni pregled čamca dužine do 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

540

2) za redovni pregled čamca dužine do 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

750

3) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

1.410

4) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

2.050

5) za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 kW

220

6) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 2,95 kW do 7,35 kW

420

7) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 7,36 kW do 22,05 kW

650

8) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 22,06 kW do 96,60 kW

1.410

9) za pregled pogonskog uređaja čamca snage preko 96,60 kW

2.370

10) za pregled skutera snage pogonskog uređaja do 73,50 kW

4.850

11) za pregled skutera snage pogonskog uređaja od 73,51 do 96,60 kW

6.480

12) za pregled skutera snage pogonskog uređaja preko 96,60 kW

7.780

13) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

190

14) za osnovni i vanredni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

220

15) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine do 30 m2

1.620

16) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine od 30 m2 do 100 m2

2.700

17) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine preko 100 m2

4.330

Za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu

10.780

 

 

NAPOMENA:


Taksa za vršenje osnovnog i vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu uvećava se 20% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.


Taksa za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenih za sport i razonodu plaća se 50% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.


Tarifni broj 153b

Za polaganja stručnog ispita za:


1) sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

4.330

2) sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

4.330

3) upravljača čamca kategorije A

4.890

4) upravljača čamca kategorije B

6.820

5) zapovednika vrste A

14.990

6) zapovednika vrste B

10.650

7) zapovednika vrste C

10.650

8) krmara

9.350

9) vođu palube

8.730

10) mornara

8.730

11) rukovaoca tehničkog plovnog objekta

14.990

12) mašinistu

14.340

13) mašinovođu

10.000

14) upravljanje putničkim plovilom

8.730

15) rukovanje radio-telefonskim uređajem

7.450

16) upravljanje plovilom uz pomoć radara

7.450

17) postupanje u slučaju opasnosti na brodu

7.450

18) voditelja jahte

14.340

 

 

NAPOMENA:


Za polaganje popravnog ispita plaća se 50% od propisane takse za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita iz ovog tarifnog broja.