Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 i 92/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se vrste podsticaja, način korišćenja podsticaja, Registar podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) jedinica mere jeste propisana jedinica za ostvarivanje prava na podsticaje (broj hektara, litara, grla, kilograma/tona i sl.);

2) kontrolna organizacija jeste organizacija ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo) u skladu sa posebnim propisom, koja vrši kontrolu i sertifikaciju proizvodnje;

3) livada je poljoprivredno zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja, prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasejanog), koje nije uključeno u plodored useva na poljoprivrednom gazdinstvu pet ili više godina, a koje se održava košenjem u skladu sa uslovima dobre poljoprivredne prakse;

4) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice - poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.), i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5) obradivo poljoprivredno zemljište jesu njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade;

6) organska proizvodnja jeste proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja se zasniva na primeni metoda organske proizvodnje u svim fazama proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja;

7) pašnjak je poljoprivredno zemljište na kojem rastu prirodne trave, a koje se održava napasanjem stoke u skladu sa uslovima dobre poljoprivredne prakse;

8) podsticaji jesu sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva obezbeđena iz drugih izvora koji se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa ovim zakonom u funkciji ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja;

9) poljoprivredna proizvodnja jeste proces proizvodnje biljnih i stočarskih proizvoda, uzgoj ribe, gajenje živine, pčela, odnosno drugi oblici poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, staklenička, plastenička proizvodnja, gajenje začinskog i lekovitog bilja i drugo), koja se obavlja na poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugom zemljištu ili građevinskoj celini koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije;

10) poljoprivrednik je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno preradom poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugim nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.);

11) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.);

12) porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice - poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva (bez obzira na srodstvo) obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.);

13) poljoprivredno zemljište jesu njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunastim rastinjem i drugo), koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može racionalno da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju;

14) ruralni razvoj jeste razvojna politika kojom upravlja država i koja predstavlja skup mera koje doprinose unapređenju kvaliteta života ljudi koji žive u ruralnim oblastima;

15) član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste punoletni član istog gazdinstva, koji se stalno ili povremeno bavi radom na gazdinstvu i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, na osnovu izjave da je član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno maloletni član istog gazdinstva na osnovu izjave roditelja, odnosno zakonskog staratelja.

II VRSTE I KORIŠĆENJE PODSTICAJA

Vrste podsticaja

Član 3

Vrste podsticaja jesu:

1) direktna plaćanja;

2) podsticaji merama ruralnog razvoja;

3) posebni podsticaji;

4) kreditna podrška.

Podsticaji iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana mogu se utvrditi pod različitim uslovima i u različitom obimu, u zavisnosti od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno područjima određenih upravnih okruga.

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi su područja kod kojih zbog prirodnih, socijalnih ili zakonskih ograničenja ne postoje uslovi za intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) propisuje područja iz stava 3. ovog člana za period od tri godine.

Obim, namena i raspodela po vrsti podsticaja

Član 4

Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu obim sredstava, vrste i maksimalne iznose po vrsti podsticaja, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Obim sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u okvirima budžeta ministarstva.

Budžet ministarstva ne može biti manji od 5% budžeta Republike Srbije za određenu godinu, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Maksimalni iznosi po vrsti podsticaja iz stava 1. ovog člana određuju se u zavisnosti od raspoloživih sredstava opredeljenih zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, obima tih sredstava po vrsti podsticaja, broja korisnika i jedinice mere u zavisnosti od vrste podsticaja, kao i od toga da li se radi o područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno područjima određenih upravnih okruga.

Maksimalni iznos premije za mleko može da se odredi i u zavisnosti od kvaliteta mleka utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet mleka.

Maksimalni iznos podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave može da se odredi i u zavisnosti od proizvedene količine mleka po grlu u periodu laktacije, a u skladu sa podacima pravnog lica ovlašćenog za poslove selekcije - odgajivačke organizacije.

Preuzimanje obaveza za podsticaje mora biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno ukupan iznos obaveza za podsticaje koje ministarstvo preuzima u skladu sa aktom Vlade za tekuću godinu, ne sme biti veći od raspoložive aproprijacije koja je ministarstvu odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.

Pravo na podsticaje

Član 5

Pravo na podsticaje, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, imaju poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom koji se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), jedinice lokalne samouprave, kao i druga lica i organizacije (u daljem tekstu: korisnik podsticaja).

Porodično poljoprivredno gazdinstvo

Član 6

Porodično poljoprivredno gazdinstvo može biti:

1) komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo;

2) nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste ono poljoprivredno gazdinstvo koje je tržišno usmereno i koje može pod uslovima utvrđenim ovim zakonom ostvariti pravo na podsticaje.

Nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste ono poljoprivredno gazdinstvo koje nije tržišno usmereno.

Svojstvo nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije, odnosno obnove registracije u Registru.

Ministar bliže propisuje vrste podsticaja koje ostvaruju nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva, u skladu sa ovim zakonom.

Elektronsko postupanje

Član 7

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se i vodi elektronski, putem softverskog rešenja eAgrar.

Softversko rešenje eAgrar uspostavlja i njime upravlja Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), a organ državne uprave nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave pruža tehničku podršku u uspostavljanju i vođenju softverskog rešenja eAgrar.

Ministar bliže propisuje elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi, a strankama rešenja u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i način obezbeđenja podrške korisnicima podsticaja u vezi sa elektronskim postupanjem.

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7a

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja koji se podnosi Upravi.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se i na drugi način (po prijavi na konkurs, podnošenjem zahteva banci za odobrenje kreditne podrške i dr.) u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, odnosno prijave putem softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Prilikom prijema zahteva, odnosno prijave kojima se pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje Uprava:

1) obaveštava korisnika usluge elektronske uprave o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje i o obavezi nadležnog organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija;

2) omogućava korisniku usluge elektronske uprave da izjavi da će podatke o ličnosti iz službenih evidencija pribaviti sam;

3) obaveštava o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe vođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, a koji se odnose na treće lice (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodice i sl.), kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu pristanka tog lica, u skladu sa zakonom.

Kroz softversko rešenje eAgrar automatski se dodeljuje broj za svaki započet postupak i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, nadležni organ, odnosno imaoci javnih ovlašćenja mogu u postupcima koje sprovode u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.

Zahteve, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje koji nisu podneti putem softverskog rešenja eAgrar u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja direktor Uprave odbacuje rešenjem.

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje i njihova forma

Član 7b

Razmena dokumenata i podnesaka u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.

Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Ako se u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Digitalizaciju dokumenta u skladu sa stavom 4. ovog člana za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i:

1) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni savetodavac);

2) poljoprivredni, fitosanitarni i veterinarski inspektor - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

3) lice sa licencom odgovornog projektanta, upisano u odgovarajući strukovni registar - za tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

4) odgajivačka organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo - za dokumenta u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja;

5) advokat upisan u imenik advokata pod uslovom da taj advokat svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje i podnesak u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje uz koji se taj akt, odnosno dokument dostavlja;

6) organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nadležni organ, kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku u skladu sa ovim zakonom, dužno je da izvorni dokument u papirnom obliku čuva u skladu sa zakonom.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana ne primenjuju se ako je posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja propisano da se pojedini podnesci i dokumenta u postupku mogu podneti u drugoj formi.

Tok postupka i rešenje o ostvarivanju prava na podsticaje

Član 7v

O ostvarivanju prava na podsticaje u postupku iz čl. 7-7g ovog zakona, odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u obliku elektronskog dokumenta u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na podsticaje nastupi smrt fizičkog lica koje je pokrenulo postupak ili pravno lice koje je pokrenulo postupak prestane da postoji, postupak se obustavlja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, postupak za ostvarivanje prava na podsticaje nastavlja se ako novi nosilac istog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u roku od 30 dana od dana smrti fizičkog lica koje je pokrenulo postupak, Upravi dostavi pisanu izjavu da preuzima postupak za ostvarivanje prava na podsticaje.

Broj poljoprivrednog gazdinstva korisnika podsticaja iz Registra, kao i ostvareni iznos podsticaja po vrsti podsticaja, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva, odnosno Uprave.

Primena drugih zakona

Član 7g

Na postupak za ostvarivanje prava na podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U postupku za ostvarivanje prava na podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje elektronska uprava, kao i zakona kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Isplata podsticaja

Član 8

Podsticaji se isplaćuju na namenski račun korisnika podsticaja otvoren kod poslovne banke i to do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Ako se pravo na podsticaje ostvaruje na osnovu zahteva korisnika podsticaja, isplata se vrši po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva.

Podnosioci nepotpunih zahteva pozvaće se da dopune dokumentaciju i biće isplaćeni po dopuni istih, ako u trenutku dopune zahteva bude raspoloživih sredstava.

Prinudno izvršenje

Član 9

Sredstva ostvarena po osnovu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Obaveze korisnika podsticaja

Član 10

Korisnik podsticaja dužan je da:

1) se pridržava propisa kojima se uređuju standardi kvaliteta životne sredine, zaštita javnog zdravlja, zaštita zdravlja životinja i biljaka, zaštita dobrobiti životinja i zaštita poljoprivrednog zemljišta;

2) postupa na način i pod uslovima predviđenim posebnim propisom koji bliže uređuje pojedine vrste podsticaja;

3) daje tačne podatke i dokumentaciju za ostvarivanje prava na podsticaje;

4) namenski koristi podsticajna sredstva kao i da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom;

5) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje pet godina od dana njihove naplate;

6) vrati isplaćena novčana sredstva ako se ne pridržava obaveza iz tač. 2)-4) ovog člana;

7) vrati neosnovano isplaćena sredstva usled administrativne greške;

8) vrati višak novčanih sredstava u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6)-8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava.

Korisnik podsticaja dužan je da plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja u slučaju nepridržavanja obaveze iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana, odnosno počev od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana u slučaju iz stava 1. tač. 7) i 8) ovog člana.

Ukoliko korisnik podsticaja ne vrati novčana sredstva iz stava 1. tač. 6)-8) ovog člana najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza korisnika podsticaja da izvrši povraćaj novčanih sredstava, ministarstvo ima pravo da izvrši umanjenje narednih isplata prema korisniku do iznosa utvrđenog rešenjem iz stava 2. ovog člana uvećanog za zateznu kamatu u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana.

Korisnik koji je ostvario pravo na podsticaje za biljnu proizvodnju za poljoprivredno zemljište koje je obrađivalo drugo lice u svoje ime i za svoj račun dužan je da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja, za ukupan iznos koji je ostvario po osnovu prava na podsticaje za biljnu proizvodnju za tu kalendarsku godinu.

Registar podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Član 11

Ministarstvo vodi Registar podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Registar podsticaja) u koji se upisuju podaci o vrsti i visini ostvarenih podsticaja iz člana 3. ovog zakona po korisniku podsticaja.

Podaci iz Registra podsticaja su javni i koriste se u cilju sprovođenja mera za podsticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za potrebe vođenja statistike i analitike u ministarstvu.

Registar podsticaja se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima ministarstva.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra podsticaja.

Zelena knjiga

Član 12

Ministarstvo, do 30. juna tekuće godine, objavljuje Godišnji izveštaj o stanju u poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljem tekstu: Zelena knjiga).

Zelena knjiga sadrži ocenu stanja i ekonomskog položaja poljoprivrede, kao i efekte realizacije mera, realizovanih tokom prethodne godine, u skladu sa ovim zakonom.

Zelena knjiga se zasniva na detaljnom praćenju stanja u poljoprivredi i agroekonomskim stručnim analizama.

Zelena knjiga je javni izveštaj i objavljuje se na sajtu ministarstva.

Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave

Član 13

Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave mogu da utvrđuju mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje teritorije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, osim direktnih plaćanja, a koja se ne odnose na regrese za troškove skladištenja u javnim skladištima i regrese za reproduktivni materijal i to samo za veštačko osemenjavanje, kao i mere politike ruralnog razvoja za područje teritorije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Organi iz stava 1. ovog člana mogu da osnivaju pravna lica za podršku za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Sredstva za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i koriste se u skladu sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Program podrške iz stava 3. ovog člana donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost ministarstva.

Podrška sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave ne može biti u suprotnosti sa nacionalnim programima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Organi iz stava 1. ovog člana podnose ministarstvu izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu programa podrške iz stava 3. ovog člana, kao i obrazac izveštaja iz stava 6. ovog člana.

III DIREKTNA PLAĆANJA

Vrste direktnih plaćanja

Član 14

Direktna plaćanja obuhvataju:

1) premije;

2) podsticaje za proizvodnju;

3) regrese.

4) (brisana)

Premije su novčani iznosi koji se isplaćuju poljoprivrednim proizvođačima za isporučene poljoprivredne proizvode.

Podsticaji za proizvodnju su novčani iznosi koji se isplaćuju po jedinici mere za posejan usev, višegodišnji zasad, odnosno stoku odgovarajuće vrste.

Regresi su novčani iznosi koji se u određenom procentu ili apsolutnom iznosu isplaćuju za kupljenu količinu inputa za poljoprivrednu proizvodnju (gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal) i troškove skladištenja u javnim skladištima.

1. Premije

Premija za mleko

Član 15

Premija za mleko isplaćuje se kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučeno u prethodnom kvartalu.

Pravo na korišćenje premije za mleko ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je:

1) upisano u Registar;

2) prijavilo vrstu i broj životinja;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza);

4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Premija za mleko ostvaruje se u minimalnom iznosu od 15 dinara po litru mleka.

Ministar bliže propisuje uslove, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Član 16

Ako korisnik premije za mleko ostvaruje pravo na premiju preko pravnog lica ili preduzetnika, to pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisniku premije za mleko na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

2. Podsticaji za proizvodnju

Vrste podsticaja za proizvodnju

Član 17

Podsticaji za proizvodnju mogu biti:

1) podsticaji za biljnu proizvodnju, i to:

(1) osnovni podsticaji,

(2) proizvodno vezani podsticaji;

2) podsticaji u stočarstvu, i to za:

(1) kvalitetne priplodne mlečne krave,

(2) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave),

(3) krave za uzgoj teladi za tov,

(4) žensku telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelki,

(5) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze),

(6) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače),

(7) tov junadi,

(8) tov jagnjadi,

(9) tov jaradi,

(10) tov svinja,

(11) košnice pčela,

(12) roditeljske kokoške teškog tipa,

(13) roditeljske kokoške lakog tipa,

(14) roditeljske ćurke,

(15) kvalitetne priplodne matice riba šarana,

(16) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,

(17) proizvodnju konzumne ribe.

a) Podsticaji za biljnu proizvodnju

Osnovni podsticaji

Član 18

Osnovni podsticaji ostvaruju se po površini biljne proizvodnje, i to u minimalnom iznosu od 12.000 dinara po hektaru.

Pravo na korišćenje osnovnih podsticaja ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je upisano u Registar i da je prijavilo površine pod odgovarajućom kulturom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaje iz stava 1. ovog člana lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje za zasejane, odnosno zasađene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 100 ha koje obrađuje u svoje ime i za svoj račun.

Lice iz stava 2. ovog člana ne može da ostvari pravo na korišćenje osnovnih podsticaja za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korišćenje, osim za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje podnosi se jedanput godišnje.

Ministar bliže propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje, kao i obrasce zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Proizvodno vezani podsticaji

Član 19

Proizvodno vezani podsticaji ostvaruju se po površini biljne proizvodnje uz minimalno ostvareni prinos po hektaru za određenu vrstu biljne proizvodnje i određene kulture poljoprivrednih proizvoda.

Pravo na korišćenje proizvodno vezanih podsticaja ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je upisano u Registar i da je prijavilo površine pod odgovarajućom kulturom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaje iz stava 1. ovog člana lice iz stava 2. ovog člana ostvaruje za zasejane, odnosno zasađene površine pod odgovarajućom kulturom do najviše 100 ha koje obrađuje u svoje ime i za svoj račun.

Lice iz stava 2. ovog člana ne može da ostvari pravo na korišćenje osnovnih podsticaja za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korišćenje.

Zahtev za ostvarivanje prava na proizvodno vezane podsticaje podnosi se jedanput godišnje.

Ministar bliže propisuje za koju vrstu biljne proizvodnje, za koje kulture i pod kojim uslovima se mogu ostvariti proizvodno vezani podsticaji, visinu podsticaja, kao i način ostvarivanja prava na proizvodno vezane podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 19a

Radi ostvarivanja prava na podsticaje za biljnu proizvodnju lice koje obrađuje poljoprivredno zemljište koje nije u njegovom vlasništvu može ministarstvu prijaviti katastarske parcele koje obrađuje, a koje nisu upisane u njegovom poljoprivrednom gazdinstvu.

Vlada bliže propisuje način prijavljivanja obrađivanja zemljišta iz stava 1. ovog člana radi ostvarivanja prava na podsticaje za biljnu proizvodnju.

b) Podsticaji u stočarstvu

Član 20

Pravo na korišćenje podsticaja u stočarstvu ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je:

1) upisano u Registar;

2) u Registru prijavilo gajenje odgovarajuće vrste životinja, odnosno podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla, odnosno košnica pčela u Centralnoj bazi, osim za živinu i ribe;

4) vlasnik grla, odnosno košnica pčela koje je prijavio u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla, odnosno košnica pčela član njegovog poljoprivrednog gazdinstva;

5) prijavilo površine pod ribnjacima ukoliko ostvaruje podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 2) podtač. (15), (16) i (17).

Lice iz stava 1. ovog člana za korišćenje podsticaja u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla iz člana 17. tačka 2) podtač. (1), (2), (4), (5), (6), (12), (13), (14), (15) i (16) ovog zakona pored uslova iz stava 1. ovog člana mora da ispuni uslov da su ta grla prijavljena na njegovom poljoprivrednom gazdinstvu pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije - odgajivačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Ministar bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu, kao i obrasce zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Kvalitetne priplodne mlečne krave

Član 21

Podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave utvrđuju se u minimalnom iznosu od 20.000 dinara po grlu.

Pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se jednom u toku godine za isto grlo.

Kvalitetne priplodne tovne krave

Član 21a

Podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave utvrđuju se u minimalnom iznosu od 20.000 dinara po grlu.

Pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se jednom u toku godine za isto grlo.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ne može se ostvariti i pravo na podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave za ista grla.

Krave za uzgoj teladi za tov

Član 21b

Podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov utvrđuju se u minimalnom iznosu od 5.000 dinara po grlu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se po kravi koja pripada stadu za uzgoj teladi, osim za krave iz člana 17. tačka 2) podtač. (1) i (2) ovog zakona i autohtone rase krava za koje se ostvaruju podsticaji u skladu sa ovim zakonom.

Ženska telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelki

Član 22

Podsticaji za žensku telad od kvalitetnih priplodnih krava prvotelki isplaćuju se u minimalnom iznosu od 25.000 dinara po grlu.

Korisnik podsticaja dužan je da kvalitetnu priplodnu kravu prvotelku iz stava 1. ovog člana drži na svom poljoprivrednom gazdinstvu i odgaja žensko tele pod uslovima i u roku utvrđenim posebnim propisom.

Kvalitetne priplodne ovce i koze

Član 23

Podsticaji za kvalitetne priplodne ovce i koze utvrđuju se u minimalnom iznosu od 4.000 dinara po grlu.

Kvalitetne priplodne krmače

Član 24

Podsticaji za kvalitetne priplodne krmače utvrđuju se u minimalnom iznosu od 4.000 dinara po grlu.

Tov junadi

Član 25

Podsticaji za tov junadi utvrđuju se u minimalnom iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa provelo u vlasništvu lica iz člana 20. stav 1. ovog zakona najmanje 120 dana, nakon čega je predato klanici ili je namenjeno izvozu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se jedanput za period trajanja tova.

Tov jagnjadi

Član 26

Podsticaji za tov jagnjadi utvrđuju se u minimalnom iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je grlo namenjeno za proizvodnju mesa predato klanici ili je namenjeno izvozu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se jedanput za period trajanja tova i to posle završetka tova, za najmanje 10 grla u tovu čija je prosečna telesna masa ispod 50 kg po grlu.

Tov jaradi

Član 26a

Podsticaji za tov jaradi utvrđuju se u minimalnom iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je grlo namenjeno za proizvodnju mesa predato klanici ili je namenjeno izvozu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se jedanput za period trajanja tova i to posle završetka tova, za najmanje pet grla u tovu čija je prosečna telesna masa ispod 30 kg po grlu.

Tov svinja

Član 27

Podsticaji za tov svinja utvrđuju se u minimalnom iznosu od 1.000 dinara po grlu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa predato klanici ili je namenjeno izvozu.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana ostvaruju se jedanput za period trajanja tova i to posle završetka tova, za najmanje 10 grla u tovu čija je prosečna telesna masa iznad 90 kg po grlu.

Košnice pčela

Član 28

Podsticaji za košnice pčela ostvaruju se u minimalnom iznosu od 500 dinara po košnici.

Podsticaji u živinarstvu

Član 29

Podsticaji za roditeljske kokoške teškog tipa utvrđuju se u minimalnom iznosu od 60 dinara po grlu.

Podsticaji za roditeljske kokoške lakog tipa utvrđuju se u minimalnom iznosu od 100 dinara po grlu.

Podsticaji za roditeljske ćurke utvrđuju se u minimalnom iznosu od 300 dinara po grlu.

Podsticaji u ribarstvu

Član 30

Podsticaji za kvalitetne priplodne matice riba šarana utvrđuju se u minimalnom iznosu od 500 dinara po grlu.

Podsticaji za kvalitetne priplodne matice riba pastrmke utvrđuju se u minimalnom iznosu od 300 dinara po grlu.

Podsticaji za proizvodnju konzumne ribe ostvaruju se u minimalnom iznosu od sedam dinara po kilogramu proizvedene konzumne ribe.

3. Regresi

Član 31

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar.

Regresi se isplaćuju za kupljeno gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal, kao i za troškove skladištenja u javnim skladištima.

Regresi za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme isplaćuju se u iznosu do 6.000 dinara po hektaru za istu površinu za koju može da ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona.

Regresi za troškove skladištenja u javnim skladištima isplaćuju se u minimalnom iznosu od 40% od troškova skladištenja.

Ministar bliže propisuje uslove, način i obrasce zahteva za ostvarivanje prava na regrese.

Član 32

(Brisano)

4. Umanjenje isplata direktnih plaćanja

Član 33

Korisnik podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu može ostvariti ukupan iznos od 10.000.000 dinara, koji se ne umanjuje.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 10.000.000 dinara, a manji je od 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 10.000.000 dinara za 10%.

Ako iznos sredstava iz stava 1. ovog člana prelazi 20.000.000 dinara, vrši se umanjenje isplate iznosa koji prelazi 20.000.000 dinara za 20%.

Direktor Uprave donosi rešenje o umanjenju isplata direktnih plaćanja u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana.

Ako je korisniku podsticaja po osnovu direktnih plaćanja za jednu kalendarsku godinu isplaćeno više od iznosa dobijenog obračunom iz st. 2. i 3. ovog člana, višak sredstava se umanjuje od isplate direktnih plaćanja za narednu kalendarsku godinu, a ako to nije moguće ili nije dovoljno, korisnik podsticaja je dužan da vrati višak novčanih sredstava u roku od 60 dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana.

IV PODSTICAJI ZA MERE RURALNOG RAZVOJA

Vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja

Član 34

Podsticaji za mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti;

2) očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa;

3) diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima;

4) pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja;

5) unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja.

Podsticaji iz stava 1. tačka 1) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju unapređenja tržišnog poslovanja, dostizanja standarda kvaliteta i unapređenja konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaji iz stava 1. tačka 2) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine i prirodnih resursa.

Podsticaji iz stava 1. tačka 3) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju diversifikacije prihoda i unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Podsticaji iz stava 1. tačka 4) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju omogućavanja lokalnim učesnicima ruralnog razvoja da dugoročno poboljšaju potencijale svojih lokalnih sredina kroz izradu i podršku u sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja na određenoj teritoriji.

Podsticaji iz stava 1. tačka 5) ovog člana su vrsta podsticaja koji se sprovode u cilju razvoja tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i u cilju podrške pružanju saveta poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Ministar bliže propisuje vrste podsticaja za mere ruralnog razvoja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje za mere ruralnog razvoja, obrasce zahteva, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalne iznose podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Minimalni iznos podsticaja za mere ruralnog razvoja

Član 35

Podsticaji za mere ruralnog razvoja sprovode se kao naknada dela troškova u određenom procentu od vrednosti pojedine vrste mere i utvrđuju se u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine vrste mere, odnosno 45% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Izuzetno od stava 1. ovog člana podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 34. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji se odnose na životinjske genetičke resurse i podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine utvrđuju se po jedinici mere.

1. Podsticaji za unapređenje konkurentnosti

Član 36

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti obuhvataju podsticaje za:

1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva;

2) uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede;

3) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva;

4) upravljanje rizicima.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.

Pravo na podsticaje iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

2. Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa

Član 37

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa obuhvataju podsticaje za:

1) održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

2) održivo korišćenje šumskih resursa;

3) organsku proizvodnju;

4) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa;

5) očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti;

6) podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine.

Pravo na podsticaje iz stava 1. ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar.

Organska proizvodnja

Član 38

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju plaćanja za podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme, koji se ostvaruju za površine pod organskom biljnom proizvodnjom, i to u iznosima uvećanim za minimalno 40% u odnosu na iznose podsticaja za biljnu proizvodnju i regresa za gorivo i/ili đubrivo i/ili seme.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za iste površine i za istu meru.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju plaćanja za premiju za mleko i podsticaje u stočarstvu iz člana 17. tačka 2) ovog zakona i to u iznosima uvećanim za minimalno 40%.

Ako je ostvareno pravo na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ne može se ostvariti pravo na direktna plaćanja za isto grlo i za istu meru.

Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, pod uslovom da ima proizvodnju koja se nalazi u periodu konverzije, ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije ili ima sertifikovanu organsku biljnu odnosno stočarsku proizvodnju, ili su obuhvaćeni grupnom sertifikacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

3. Podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima

Član 39

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima obuhvataju podršku za:

1) investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;

2) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima;

3) podršku mladima u ruralnim područjima;

4) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima jedinica lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su upisani u Registar, kao i pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

4. Podsticaji za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja

Član 40

Podsticaji za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja obuhvataju podsticaje za:

1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja;

2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. ovog člana ima pravno lice koje je upisano u Registar, kao i jedinica lokalne samouprave i udruženje.

5. Podsticaji za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

Član 40a

Podsticaji za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja obuhvataju podršku za:

1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost, akreditovani fakultet, preduzetnik i pravno lice koji ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Pravo na korišćenje podsticaja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i pravno lice ovlašćeno za obuku i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

V POSEBNI PODSTICAJI

1. Vrste posebnih podsticaja

Član 41

Posebni podsticaji obuhvataju:

1) podsticaje za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi;

2) podsticaje za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima;

3) (brisana)

4) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu;

5) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

6) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju.

Podsticaji za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi su plaćanja za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka o kretanjima cena odabranih poljoprivrednih proizvoda.

Podsticaji za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima su plaćanja za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju definisanih računovodstvenih i ekonomskih podataka sa odabranih poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu su podsticaji za: kontrolu produktivnosti priplodnih i kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; odabiranje i proizvodnju priplodnih i kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; odabiranje i korišćenje kvalitetnih muških i ženskih priplodnih domaćih životinja za proizvodnju; ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo kvalitetnih priplodnih domaćih životinja; kontrolisano razmnožavanje domaćih životinja; vođenje matične evidencije domaćih životinja; proizvodnju i uvođenje u proizvodnju drugih rasa i novonastalih rasa i hibrida domaćih životinja; druge odgajivačke i zootehničke mere.

Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju su plaćanja koja se odobravaju za organizovanje, odnosno učešće na naučno-stručnim skupovima, seminarima, radionicama, predavanjima, privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i drugih biljnih vrsta, proizvodnju sadnog materijala, kao i za nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju proizvodnje i sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i drugih biljnih sorti.

2. Pravo na korišćenje posebnih podsticaja

Član 42

Pravo na korišćenje podsticaja za marketing-informacione sisteme u poljoprivredi i podsticaja za uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima imaju preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi, kao i naučnoistraživačka organizacija i akreditovan fakultet.

Pravo na korišćenje podsticaja za mere za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu ima odgajivačka organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima koja obavlja poslove u stočarstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Pravo na korišćenje podsticaja za sprovođenje promotivnih aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, pod uslovom da su upisani u Registar, pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, jedinica lokalne samouprave, obrazovna i naučnoistraživačka ustanova.

Pravo na korišćenje podsticaja za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje proizvodnja sadnog materijala, pod uslovom da je upisano u Registar.

Ministar bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava na posebne podsticaje.

Va KREDITNA PODRŠKA

Član 42a

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Pravo na korišćenje kreditne podrške ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar.

Ministar bliže propisuje uslove i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

VI NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 43

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo preko inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: poljoprivredni inspektor).

Uslovi za obavljanje poslova poljoprivrednog inspektora

Član 44

Poslove poljoprivrednog inspektora može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke ili tehnološko inženjerstvo na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije i specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti poljoprivrede ili tehnološkog inženjerstva prehrambenog smera sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 45

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost da:

1) vrši pregled poljoprivrednog zemljišta, zasada, stoke, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, uređaja, robe i poslovne dokumentacije korisnika podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla;

2) po nalogu Uprave vrši uvid u isprave na osnovu kojih su korisnici podsticaja ostvarili pravo na podsticaje;

3) po nalogu Uprave proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje kod lica koja su podnela zahtev ili na drugi način pokrenula postupak za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i kod lica koja su ostvarila pravo na podsticaje;

4) preduzme druge mere i radnje, u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 46

U vršenju poslova iz člana 45. ovog zakona poljoprivredni inspektor ovlašćen je da:

1) naloži rešenjem izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;

2) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

3) donese meru obezbeđenja u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja ili za druge javne interese;

4) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

5) pokrene inicijativu kod ovlašćenog organa za obustavljanje od izvršenja, odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg akta organa ili organizacije koja vrši poslove državne uprave, odnosno za obustavljanje od izvršenja opšteg akta preduzeća, ustanove i druge organizacije ako nisu u skladu sa Ustavom i zakonom;

6) pokrene inicijativu kod Uprave za vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu;

7) preduzima druge mere i radnje, u skladu sa zakonom.

Na rešenje poljoprivrednog inspektora iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana njegovog donošenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Obaveze lica nad čijim radom se vrši nadzor

Član 47

Pravna i fizička lica i preduzetnici nad čijim radom se vrši inspekcijski nadzor dužna su da poljoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke i informacije.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poljoprivrednom inspektoru, kao i drugim ovlašćenim licima u skladu sa zakonom, na njegov zahtev u određenom roku dostave ili pripreme podatke i materijale koji su potrebni za vršenje poslova inspekcijskog nadzora.

Oduzimanje dokumentacije i predmeta

Član 48

Poljoprivredni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora može da privremeno oduzme dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu da posluže kao dokaz.

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda.

VII KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 49

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do pet godina.

Prekršaj pravnog lica

Član 50

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje:

1) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

2) sredstva ostvarena po osnovu premije za mleko ne isplati korisniku premije za mleko na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava (član 16);

3) (brisana)

4) ne postupi po rešenju poljoprivrednog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Prekršaj preduzetnika

Član 51

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji:

1) nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

3) sredstva ostvarena po osnovu premije za mleko ne isplati korisniku premije za mleko na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava (član 16);

4) (brisana)

5) ne postupi po rešenju poljoprivrednog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Prekršaj fizičkog lica

Član 52

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje:

1) nenamenski koristi sredstva podsticaja, otuđi i omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku određenom u skladu sa posebnim propisom (član 10. stav 1. tačka 4);

2) postupi suprotno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

3) (brisana)

4) ne postupi po rešenju poljoprivrednog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

VIII PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 53

Izuzetno, u 2013. godini obim sredstava iz člana 4. stav 2. ovog zakona može biti manji od 5% budžeta Republike Srbije u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Član 54

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 41/09) koje se odnose na podsticaje, korišćenje podsticaja, kao i odredbe člana 37. stav 1. tač. 2) i 3), čl. 41. i 43. tog zakona.

Član 55

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014)

Član 17[s1]

Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 18[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Član 17[s2]

Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 18[s2]

Izuzetno, u 2016. godini u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na biljnu proizvodnju uzimaju se podaci iz Registra na dan 31. decembra 2015. godine.

Član 19[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

Član 21[s3]

Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Izuzetno, u 2017. i 2018. godini svojstvo nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije, odnosno prilikom promene podataka u Registru.

Član 22[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

Član 15[s4]

Zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Izuzetno, u 2023. godini podsticaji za osnovnu biljnu proizvodnju i regres za gorivo isplaćuju se na osnovu posebnog propisa.

Član 16[s4]

Do uspostavljanja softverskog rešenja eAgrar, zahtevi, odnosno prijave za ostvarivanje prava na podsticaje mogu se podnositi i u papirnoj formi, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na pojedine vrste podsticaja.

Član 17[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 8. ovog zakona koji se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 9[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.