Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023)

 

Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata (u daljem tekstu: katastar infrastrukture), osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Pojmovi

Član 2****

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "AGROS" predstavlja mrežu permanentnih stanica globalnog pozicionog sistema za teritoriju Republike Srbije;

2) "bonitiranje zemljišta" jeste klasifikacija plodnog zemljišta na osnovu njegovih prirodnih osobina, bez obzira na način njegovog korišćenja;

3) "geografska imena" jesu imena naseljenih mesta i fizičko-geografskih objekata (planina, reka, jezera, itd.);

4) "geodetska belega" jeste belega za podzemno, odnosno nadzemno obeležavanje tačaka državne referentne mreže i granica katastarske opštine;

5) "geodetska metrologija" jesu činjenice koje se odnose na fizičke veličine dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, njihove jedinice, sredstva, metode, način i rezultate merenja, greške merenja i drugo;

6) "geodetska organizacija" jeste privredno društvo, drugo pravno lice i radnja - preduzetnik koji su registrovani kod nadležnog organa za izvođenje geodetskih radova i koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom;

7) "geodetski instrumenti" jesu merila kojima se obavljaju geodetski radovi propisani ovim zakonom i koriste se za merenje dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže;

8)**** (prestala da važi)

9) "daljinska detekcija" jeste metod prikupljanja informacija putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom;

10) "digitalni model terena" jeste trodimenzionalni prikaz matematički definisanog modela reljefa Republike Srbije;

11) "digitalni ortofoto" jeste digitalna slika teritorije Republike Srbije u ortogonalnoj projekciji, dobijena iz digitalnog aerofotogrametrijskog snimka, satelitskog snimka ili snimka dobijenog ostalim metodama snimanja iz daljinske detekcije;

12) "državni referentni sistem" jeste koordinatni sistem koga čini skup numeričkih vrednosti konstanti, neophodnih da se definišu položaji i druga svojstva tačaka u prostoru Republike Srbije;

13) "katastarski plan" jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije;

14) "katastarski plan infrastrukturnih i podzemnih objekata" jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnih i podzemnih objekata u ravni državne projekcije;

15) "katastarsko klasiranje zemljišta" jeste utvrđivanje katastarske kulture i klase za parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta u okviru jedne katastarske opštine u odnosu na katastarski srez;

16) "izvod iz baze podataka katastra infrastrukture" jeste osnovni dokument o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima;

17) "izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti" jeste osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima;

18)**** (prestala da važi)

19) "osnovni topografski model" predstavlja apstrakciju prostora Republike Srbije i čine ga definisani topografski objekti sa pripadajućim opisom svojstava i međusobnih odnosa (atributi i relacije), obuhvatom prikupljanja, pravilima kreiranja i načinom prikaza, a izrađuje se na osnovama i principima geografskog informacionog sistema;

20) "SREF" čine materijalizovane tačke referentne mreže na teritoriji Republike Srbije;

21) "tehnička dokumentacija" jeste skup projekata koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije geodetskih radova, razrade uslova i načina izvođenja radova;

22) "topografski objekti" su prirodni i izgrađeni objekti na zemljinoj površini, klasifikovani u odgovarajuće teme, prostorno geometrijski određeni u državnom referentnom sistemu i opisani atributima;

23) "web servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju proširivih, slabo povezanih i platformski nezavisnih aplikacija, koji podržavaju međuoperativnost različitih sistema i omogućavaju aplikacijama da razmenjuju poruke korišćenjem standardnih protokola.

Državni premer

Član 3

Državni premer jesu stručni poslovi u oblastima:

1) katastarskog premera;

2) premera u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom (u daljem tekstu: komasacioni premer);

3) premera infrastrukturnih i podzemnih objekata;

4) topografskog premera;

5) premera državne granice.

Katastar nepokretnosti

Član 4

(1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

(2) Nepokretnosti koje se, u smislu ovog zakona, upisuju u katastar nepokretnosti, jesu:

1) zemljište (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, vodnog i drugog zemljišta);

2) nadzemni građevinski objekti (u daljem tekstu: objekti);

3) posebni delovi objekata koji čine građevinsku celinu (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto i drugi prostor).

(3) Objekti, u smislu ovog zakona, jesu: zgrade svih vrsta, privredni objekti, objekti kulture, sporta i rekreacije i drugi građevinski objekti.

Program i plan radova

Član 5

(1) Poslovi državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, praćenja i obezbeđivanja ažurnosti katastra nepokretnosti, osnovnih geodetskih radova, adresnog registra, procene vrednosti nepokretnosti, osnivanja katastra infrastrukture, topografsko-kartografske delatnosti, geodetsko-katastarskog informacionog sistema i Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova.

(2) Srednjoročni program radova donosi Vlada na predlog Republičkog geodetskog zavoda, a godišnji plan radova Republički geodetski zavod.

(3) Programom i planom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vrsta i obim radova, kao i izvori i obim sredstava za njihovu realizaciju.

(4) Realizacija programa i plana radova finansira se sredstvima iz budžeta Republike Srbije, kao i sredstvima od poklona (donacija), lokalne samouprave i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica.

(5) Kada se sredstva iz stava 4. ovog člana obezbeđuju od poklona (donacija), lokalne samouprave i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, ugovorom se određuju radovi koji će se finansirati iz tih sredstava.

(6) Srednjoročni program radova objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(7) Godišnji plan radova objavljuje se na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda.

Opšti interes

Član 6

Državni premer, katastar nepokretnosti, katastar infrastrukture, osnovni geodetski radovi, adresni registar, topografsko-kartografska delatnost, procena vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka jesu od opšteg interesa za Republiku Srbiju.

Primena propisa

Član 7

Na pojedina pitanja upisa stvarnih prava koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje svojina i druga stvarna prava, a na pojedina pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Glava II

STRUČNI POSLOVI I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Zajednička odredba

Član 8

(1) Za stručne poslove (u daljem tekstu: geodetski radovi) i poslove državne uprave iz člana 1. ovog zakona nadležan je Republički geodetski zavod.

(2) Geodetske radove iz stava 1. ovog člana može da obavlja i geodetska organizacija, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

(3) Geodetske radove, izradu topografskih karata razmere 1:25000 i sitnijih razmera, kao i vođenje posebnih evidencija o nepokretnostima, koji se obavljaju, izrađuju i služe za vojne potrebe vrši organ nadležan za poslove odbrane, u skladu sa posebnim propisima.

1. REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Sedište Republičkog geodetskog zavoda

Član 9

(1) Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod) obavlja u sedištu i van sedišta.

(2) Sedište Zavoda je u Beogradu.

Delokrug Zavoda

Član 10

Delokrug Zavoda su geodetski radovi i poslovi državne uprave koji se odnose na:

1) osnovne geodetske radove;

2) katastarski i komasacioni premer;

3) osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti;

4) premer infrastrukturnih i podzemnih objekata, osnivanje i održavanje katastra infrastrukture;

5) stručni nadzor nad geodetskim radovima i katastarskim klasiranjem, bonitiranjem i komasacionom procenom zemljišta;

6) izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije;

7) izdavanje i oduzimanje geodetske licence;

8) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera i održavanja katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture;

9) adresni registar;

10) održavanje registra prostornih jedinica;

11) premer državne granice i vođenje registra državne granice;

12) katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;

13) (brisana)

14) procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;

15) daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;

15a) vođenje Registra cena nepokretnosti;

15b) izrada i objavljivanje periodičnih izveštaja o tržištu nepokretnosti i izveštaja o RGZ indeksu cena nepokretnosti;

15v) uspostavljanje i vođenje posebne evidencije o utvrđenim promenama na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti;

16) izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;

17) vođenje Registra geografskih imena;

18) osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;

19) vođenje arhiva dokumentacije državnog premera, katastra nepokretnosti, katastrа infrastrukture i topografsko-kartografske delatnosti;

20) učešće u osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;

21) inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, osim ako su u sastavu ministarstva nadležnog za poslove odbrane;

22) oblast geomagnetizma i aeronomije;

23) pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.

Na državne službenike u Zavodu (u daljem tekstu: katastarski službenici) primenjuju se propisi o državnoj upravi i propisi o radnim odnosima u državnim organima, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Zvanja katastarskih službenika su:

1) sa srednjom stručnom spremom: mlađi katastarski referent, katastarski referent i viši katastarski referent;

2) sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine: mlađi katastarski saradnik, katastarski saradnik i viši katastarski saradnik;

3) sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu: mlađi katastarski savetnik, katastarski savetnik, samostalni katastarski savetnik i viši katastarski savetnik.

Katastarski službenici sa odgovarajućim obrazovanjem, stiču zvanje mlađeg katastarskog referenta, mlađeg katastarskog saradnika i mlađeg katastarskog savetnika po završenom pripravničkom stažu i položenom državnom stručnom ispitu.

Razvrstavanje radnih mesta u zvanja prema složenosti i prirodi poslova, kao i opis poslova radnih mesta uređuje se aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu.

Čl. 10a-10v*

(Prestali da važe odlukom US)

Upravni poslovi

Član 11

(1) U postupku osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, u prvom stepenu rešava komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, koju obrazuje Zavod.

(2) U postupku održavanja katastra nepokretnosti i osnivanja i održavanja katastrа infrastrukture, u prvom stepenu rešava uža unutrašnja jedinica Zavoda obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine - služba za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba).

(3) U postupcima iz st. 1. i 2. ovog člana u drugom stepenu rešava Zavod.

2. GEODETSKA ORGANIZACIJA

Obavljanje geodetskih radova

Član 12

Geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija su:

1) izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

2) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

3) izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastrа infrastrukture;

4) izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat;

5) izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;

6) realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;

7) katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasaciona procena zemljišta.

Licenca za rad i uslovi za izdavanje

Član 13

(1) Geodetska organizacija može da izvodi geodetske radove iz člana 12. ovog zakona, na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, ako joj je izdata licenca za rad.

(2) Licencu iz stava 1. ovog člana, za pojedine vrste geodetskih radova, Zavod izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

(3) Licenca se izdaje geodetskoj organizaciji, ako:

1) je registrovana kod nadležnog organa Republike Srbije za izvođenje geodetskih radova;

2) ima ovim zakonom propisani broj zaposlenih geodetske struke sa odgovarajućim geodetskim licencama ili zaposlenih geodetske struke kojima se ne izdaje geodetska licenca u skladu sa ovim zakonom;

3) ima radne prostorije i poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu.

(4) Pravnom licu koje je korisnik budžetskih sredstava i javnom preduzeću, može se izdati licenca za rad za radove iz člana 12. ovog zakona, koje mogu da obavljaju samo za svoje potrebe.

(5) Visokoškolskoj ustanovi koja realizuje studijski program u naučnoj, odnosno stručnoj oblasti Geodetsko inženjerstvo može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka 1) ovog zakona.

(6) Geodetska organizacija registrovana u inostranstvu može u Republici Srbiji izvoditi samo geodetske radove iz člana 12. tačka 2) ovog zakona, ako je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova, a po ispunjenosti uslova propisanih odredbama ovog zakona.

Geodetska licenca

Član 14

(1) Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

(2) Geodetska licenca drugog reda omogućuje obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastrа infrastrukture, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

(3) Lice sa geodetskom licencom prvog reda može obavljati i poslove za koje je ovim zakonom predviđena geodetska licenca drugog reda.

(4) Geodetsku licencu prvog i drugog reda Zavod izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

(5) Licu kome je izdata geodetska licenca izdaje se pečat.

(6) Lice sa geodetskom licencom može koristiti pečat, ako je zaposleno u geodetskoj organizaciji sa punim radnim vremenom.

(7) (Brisan)

Uslovi za izdavanje geodetske licence

Član 15

Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje pet godina u geodetskoj struci od čega najmanje dve godine sa tim obrazovanjem.

Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa osnovnim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine u geodetskoj struci od čega najmanje jednom godinom sa tim obrazovanjem.

Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje jedne godine sa tim obrazovanjem.

Legitimacija za identifikaciju

Član 16

(1) Licu geodetske struke i licu poljoprivredne struke zaposlenom, odnosno angažovanom u geodetskoj organizaciji, Zavod izdaje legitimaciju za identifikaciju (u daljem tekstu: legitimacija), koja, pored ostalog, sadrži ime, prezime i jedinstveni matični broj građana.

(2) Lice kome je izdata legitimacija dužno je da legitimaciju koristi prilikom:

1) predstavljanja imaocima prava na nepokretnosti prilikom ulaska na parcele i u objekte radi obavljanja geodetskih radova na terenu;

2) predstavljanja ovlašćenom licu koje vrši inspekcijski nadzor.

(3) Zaposleni u geodetskoj organizaciji kome je prestao radni odnos u toj geodetskoj organizaciji, dužan je da Zavodu vrati legitimaciju.

Uslovi za izvođenje geodetskih radova

Član 17

Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedan sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih lica geodetske struke, od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova na izradi geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno sa geodetskom licencom drugog reda.

Za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastrа infrastrukture i realizaciji projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa najmanje završenom srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine sa tim obrazovanjem.

Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jedno zaposleno lice poljoprivredne struke sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master strukovnim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta.

Za izvođenje radova geodetska organizacija ne sme da angažuje lice koje ne ispunjava uslove za te radove propisane odredbama st. 1-6. ovog člana.

Za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posedovati ovlašćenje Zavoda za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rešenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima (građevinarstvo, arhitektura, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, mašinstvo i brodogradnja i dr.), geodetska organizacija izvodi u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, odnosno propisima kojima se uređuje izvođenje radova u određenoj inženjersko-tehničkoj oblasti.

Dužnosti geodetske organizacije

Član 18

(1) Geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za rad, dužna je da:

1) geodetske radove izvodi na osnovu podataka preuzetih iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema;

2) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

3) pre početka izvođenja radova, prijavi Službi radove predviđene ovim zakonom;

4) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja inspekcijskog i stručnog nadzora;

5) Zavodu prijavi promenu poslovnog imena, odnosno naziva, pravne forme, sedišta, adrese poslovnog prostora van sedišta, promenu broja zaposlenih lica, geodetskih instrumenata i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promene;

6) dostavi Službi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku utvrđenom ovim zakonom, odnosno ugovorenom roku;

7) istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama, koji su usaglašeni sa zakonom, i da ga se pridržava;

8) (brisana)

9) obezbedi odgovarajući dokument o ispravnosti geodetskog instrumenta kojim izvodi geodetske radove;

10) licu koje vrši stručni ili inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i Zavodu kada vrši pregled i prijem radova, stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova;

11) po zahtevu inspektora sačini i dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

(2) Pored dužnosti iz stava 1. ovog člana, geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastrа infrastrukture dužna je da:

1) vodi evidenciju primljenih zahteva stranaka;

2) u postupku održavanja katastra nepokretnosti prihvati zahtev stranke za obavljanje geodetskih radova na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde ima sedište ili poslovni prostor van sedišta, odnosno ne sme da odbije zahtev bez opravdanog razloga;

3) obavesti Zavod o sprečenosti za izvođenje radova koja traje duže od jednog meseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga sprečenosti za rad;

4) o svom trošku izvrši ponovni uviđaj na terenu i utvrdi činjenično stanje u slučaju kad se u postupku po pravnom leku ili po nalogu inspektora oceni da te činjenice nisu pravilno utvrđene.

(3) U slučaju promene iz stava 1. tačka 5) ovog člana ili promene za koju je Zavod saznao na drugi način, a koja je od uticaja na ispunjenost uslova za rad geodetske organizacije, odnosno za izvođenje određene vrste geodetskih radova, Zavod donosi rešenje o promeni.

(4) Opravdanim razlogom, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se bolest ili druga sprečenost za rad zaposlenog u geodetskoj organizaciji i odsustvovanje sa posla zaposlenog u geodetskoj organizaciji u skladu sa zakonom.

(5) Za štetu koju zaposleni u geodetskoj organizaciji prouzrokuje trećem licu prilikom obavljanja geodetskih radova odgovara geodetska organizacija u skladu sa zakonom.

(6) Podaci o ličnosti koje sadrži evidencija iz stava 2. tačka 1) ovog člana su: ime, prezime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj građana.

Dužnosti lica koje izvodi geodetske radove

Član 19

Za geodetske radove koje izvodi geodetska organizacija, odgovorno je lice sa geodetskom licencom, odnosno lice geodetske struke koje izvodi radove u geodetskoj organizaciji koja nema zaposlene sa geodetskom licencom.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da:

1) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

1a) u elaboratu geodetskih radova verodostojno prikaže faktičko stanje na terenu utvrđeno uviđajem na licu mesta, po podnetom zahtevu;

2) potpiše i overi svojim pečatom, odnosno pečatom geodetske organizacije elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima ili potpiše i overi elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima, kao i ako potpiše i overi elaborat i zapisnik koje je izradilo lice koje nije zaposleno, odnosno angažovano u toj geodetskoj organizaciji, Zavod će rešenjem oduzeti geodetsku licencu, pečat i legitimaciju i zabraniti izvođenje geodetskih radova.

Geodetska licenca, pečat i legitimacija oduzimaju se i izvođenje geodetskih radova zabranjuje:

1) na tri meseca, ako lice sa geodetskom licencom ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

2) na tri godine, ako je lice sa geodetskom licencom overilo svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima.

Licu geodetske struke zaposlenom u geodetskoj organizaciji koje izvodi geodetske radove, a kome se ne izdaje geodetska licenca, zabraniće se izvođenje geodetskih radova, shodno odredbama st. 3. i 4. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta odgovorno je lice poljoprivredne struke koje izvodi te radove.

Licu poljoprivredne struke iz stava 6. ovog člana zabraniće se izvođenje radova, shodno odredbama st. 3. i 4. ovog člana.

Prestanak važenja licence za rad

Član 20

(1) Licenca za rad prestaje da važi na zahtev geodetske organizacije i oduzimanjem.

(2) O prestanku važenja licence iz stava 1. ovog člana odlučuje Zavod rešenjem.

(3) Zavod će oduzeti licencu geodetskoj organizaciji, ako geodetska organizacija:

1) bude brisana iz registra nadležnog organa;

2) ne ispunjava propisane uslove za rad u skladu sa ovim zakonom;

2a) dostavi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima, ili je elaborat izradilo lice koje nije zaposleno, odnosno angažovano u toj geodetskoj organizaciji;

3) posle izrečene zabrane izvođenja određene vrste geodetskih radova rešenjem inspektora koje je postalo konačno, nastavlja da izvodi te radove;

4) posle izrečene zabrane izvođenja radova, u periodu od tri godine od dana izricanja te zabrane, ponovo dobije zabranu izvođenja radova rešenjem inspektora koje je postalo konačno.

(4) Svim zaposlenima u geodetskoj organizaciji kojoj je licenca prestala da važi ili je oduzeta, prestaju da važe legitimacije danom prestanka važenja licence, odnosno danom konačnosti rešenja o oduzimanju licence.

Osporavanje rešenja o licencama

Član 21

Protiv rešenja o licencama donetih u skladu sa odredbama ovog zakona, može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Registar licenci

Član 22

O izdatim licencama za rad geodetskih organizacija, geodetskim licencama i licima zaposlenim u geodetskim organizacijama kojima se ne izdaje geodetska licenca, kao i o oduzimanju licenci i zabrani izvođenja geodetskih radova, Zavod vodi registar koji je javno dostupan na internet stranici Zavoda.

Podaci o ličnosti koje sadrži registar iz stava 1. ovog člana su ime, ime jednog roditelja, prezime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj građana.

Glava III

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTOVANJE), IZVOĐENJE I STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GEODETSKIH RADOVA

Vrste tehničke dokumentacije

Član 23

Tehnička dokumentacija obuhvata idejni projekat i glavni projekat.

Idejni projekat

Član 24

(1) Idejni projekat jeste projekat kojim se određuje lokacija geodetskih radova, tehničko-tehnološka koncepcija izvođenja radova, obim, dinamika i orijentaciona vrednost radova.

(2) Idejni projekat izrađuje Zavod ili geodetska organizacija po zahtevu investitora, na osnovu projektnog zadatka, u oblastima za koje se izrađuje glavni projekat.

Glavni projekat

Član 25

(1) Glavni projekat se izrađuje za potrebe izvođenja geodetskih radova naročito u sledećim oblastima:

1) osnovnih geodetskih radova;

2) katastarskog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti;

3) premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i osnivanja katastrа infrastrukture;

4) topografskog premera i topografsko-kartografske delatnosti;

5) komasacionog premera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom;

6) izrade geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima.

(2) Glavni projekat izrađuje Zavod ili geodetska organizacija na osnovu projektnog zadatka koji obezbeđuje i overava investitor.

(3) Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana, geodetske podloge za radove manjeg obima i složenosti, izrađuju se na osnovu projektnog zadatka, koji obezbeđuje i overava investitor.

Sadržina glavnog projekta

Član 26

Glavni projekat za izvođenje geodetskih radova naročito sadrži:

1) opšte podatke o predmetu projekta i pratećoj dokumentaciji;

2) projektni zadatak za izradu glavnog projekta;

3) osnove za izradu projekta;

4) tehnički izveštaj o izvršenim prethodnim radovima;

5) projektno rešenje geodetskih radova;

6) organizaciju radova;

7) predmer i predračun radova;

8) grafičke priloge i tabele.

Stručna i tehnička kontrola projekata

Član 27

(1) Idejni projekat podleže stručnoj kontroli revizione komisije koju obrazuje Zavod.

(2) Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli.

(3) Tehničku kontrolu glavnog projekta za izvođenje geodetskih radova iz člana 25. ovog zakona, vrši Zavod ili geodetska organizacija koju odredi investitor i koja ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. ovog zakona.

(4) Tehničku kontrolu glavnog projekta ne može da vrši geodetska organizacija koja je izradila ili učestvovala u izradi glavnog projekta.

(5) Troškove stručne i tehničke kontrole snosi investitor.

Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta i dužnosti izvođača radova

Član 28

(1) Geodetske radove za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta izvodi Zavod ili geodetska organizacija.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, premer infrastrukturnih i podzemnih objekata i izradu geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima izvodi geodetska organizacija.

(3) Izvođač radova dužan je da:

1) radove izvodi prema tehničkoj dokumentaciji i u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova;

2) vodi dnevnik radova;

3) obavesti stručni nadzor o eventualnim nedostacima uočenim u tehničkoj dokumentaciji i o drugim okolnostima koje su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije;

4) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku vršenja stručnog nadzora.

Stručni nadzor

Član 29

(1) Stručni nadzor je nadzor nad izvođenjem radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta i obuhvata:

1) kontrolu da li se izvođenje radova vrši prema tehničkoj dokumentaciji;

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova;

3) primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(2) Stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova u osnovnim geodetskim radovima, katastarskom premeru, u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom, osnivanju i obnovi katastra nepokretnosti, premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i osnivanja katastrа infrastrukture i topografskom premeru i topografsko-kartografskoj delatnosti, vrši Zavod.

(3) Stručni nadzor nad radovima iz člana 25. stav 1. tačka 6) ovog zakona vrši geodetska organizacija koju bira investitor.

(4) Geodetska organizacija ne može da vrši stručni nadzor nad radovima koje ona izvodi.

Glava IV

OSNOVNI GEODETSKI RADOVI

Član 30

Osnovni geodetski radovi jesu radovi koji obuhvataju državni geodetski datum, državnu projekciju i referentne mreže kojima se realizuje osnovni geodetski referentni sistem stalnih geodetskih tačaka.

Državni referentni sistem

Član 31

(1) U državnom referentnom sistemu vrši se horizontalno i vertikalno pozicioniranje parcela, objekata, infrastrukturnih i podzemnih objekata, terena, topografskih objekata i objektnih celina, kao i određivanje zemljinog spoljašnjeg gravitacionog polja i geodinamička istraživanja.

(2) U okviru državnog referentnog sistema određuju se:

1) prostorni (trodimenzionalni) referentni sistem;

2) horizontalni (dvodimenzionalni) referentni sistem;

3) vertikalni (jednodimenzionalni) referentni sistem;

4) gravimetrijski referentni sistem;

5) astronomski referentni sistem.

Prostorni referentni sistem

Član 32

Prostorni referentni sistem za Republiku Srbiju je terestrički trodimenzionalni koordinatni sistem koji se po definiciji koordinatnog početka, orijentaciji koordinatnih osa, razmere, jedinice dužine i vremenske evolucije, podudara sa Evropskim terestričkim referentnim sistemom - European Terrestrial Reference System 1989, (u daljem tekstu: ETRS 89).

Horizontalni referentni sistem

Član 33

Horizontalni referentni sistem predstavlja dvodimenzionalni koordinatni podskup prostornog referentnog sistema u kome se položaj tačaka izražava dvodimenzionalnim, krivolinijskim koordinatama, odnosno geodetskom dužinom i širinom u odnosu na referentni dvoosni obrtni elipsoid geodetskog referentnog sistema GRS 80 (Geodetic Reference System 1980) koji se određuje za matematički model Zemlje u Republici Srbiji.

Državna projekcija

Član 34

Položaj tačaka u horizontalnom referentnom sistemu izražava se dvodimenzionalnim, pravolinijskim koordinatama u ravni konformne Univerzalne transverzalne merkatorove projekcije - Universal Transverse Mercator, (u daljem tekstu: UTM), na elipsoid GRS 80.

Vertikalni referentni sistem

Član 35

(1) Vertikalni referentni sistem predstavlja jednodimenzionalni koordinatni podskup prostornog referentnog sistema unutar kojeg se definišu referentne površi u odnosu na koje se izražavaju visine tačaka.

(2) Položaj tačaka u vertikalnom referentnom geodetskom sistemu Republike Srbije izražavaju se elipsoidnim ili fizički definisanim visinama.

(3) Referentna površ elipsoidnih visina jeste nivoski elipsoid referentnog sistema GRS 80.

(4) Referentne površi fizički definisanih visina jesu kvazigeoid i geoid.

Gravimetrijski referentni sistem

Član 36

(1) Gravimetrijski referentni sistem predstavlja sistem u kojem se vrše gravimetrijska određivanja apsolutnog i relativnog ubrzanja sile zemljine teže.

(2) Gravimetrijski referentni sistem u Republici Srbiji čini sistem od najmanje šest tačaka na kojima je poznata vrednost ubrzanja teže određena primenom preciznih gravimetrijskih instrumenata.

Astronomski referentni sistem

Član 37

Astronomski referentni sistem je inercijalni trodimenzionalni koordinatni sistem koji se po definiciji koordinatnog početka, orijentaciji koordinatnih osa, razmeri, jedinici dužine i vremena, vremenskoj evoluciji i fundamentalnim konstantama podudara sa međunarodnim inercijalnim referentnim sistemom ICRS (International Celestial Reference System).

Materijalizacija referentnih sistema

Član 38

(1) Prostorni referentni, horizontalni referentni, vertikalni referentni sistem, referentni sistem gravimetrijskih određivanja i astronomski referentni sistem materijalizuju se odgovarajućim referentnim okvirima Republike Srbije, odnosno skupom materijalizovanih tačaka i trodimenzionalnim, odnosno dvodimenzionalnim pravolinijskim ili krivolinijskim koordinatama, odnosno njihovim visinama, vrednostima apsolutnog ubrzanja sile zemljine teže, odnosno skupom ekstraterestričkih objekata i njihovih ekvatorskih koordinata koje se odnose na određenu vremensku epohu.

(2) Prostorni i horizontalni referentni sistemi iz stava 1. ovog člana definisani su referentnom mrežom Republike Srbije - SREF i mrežom permanentnih stanica Republike Srbije - AGROS.

Baza podataka osnovnih geodetskih radova

Član 39

Podaci dobijeni u osnovnim geodetskim radovima vode se u bazi podataka osnovnih geodetskih radova, koja naročito sadrži referentne sisteme iz člana 31. stav 2. ovog zakona i referentne površi iz člana 35. st. 3. i 4. ovog zakona.

Glava V

DRŽAVNI PREMER

 

1. KATASTARSKI PREMER

Katastarski premer

Član 40

(1) Katastarski premer jeste geodetsko merenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima.

(2) Geodetsko merenje vrši se geodetskim metodama za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti u državnom referentnom sistemu.

(3) Podaci dobijeni geodetskim merenjem i prikupljanjem podataka iz stava 1. ovog člana čine elaborat premera.

(4) Katastarski premer vrši se u cilju osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti.

1.1. Katastarske teritorijalne jedinice

Vrste katastarskih teritorijalnih jedinica

Član 41

Katastarske teritorijalne jedinice jesu katastarska parcela, katastarska opština i katastarski srez.

Katastarska parcela

Član 42

(1) Katastarska parcela (u daljem tekstu: parcela) je osnovna katastarska teritorijalna jedinica i predstavlja deo zemljišta u katastarskoj opštini određen granicom (međom) i označen jedinstvenim brojem, na kome postoji pravo svojine.

(2) Granica parcele se definiše graničnim tačkama koje su određene koordinatama propisane klase tačnosti i označene međnim belegama na terenu.

Katastarska opština

Član 43

(1) Katastarska opština jeste teritorijalna jedinica koja, po pravilu, obuhvata područje jednog naseljenog mesta, za koju se zakonom utvrđuje naziv i koja predstavlja osnovnu jedinicu za koju se vrši katastarski premer i osniva, obnavlja i održava katastar nepokretnosti.

(2) O promeni granice katastarske opštine odlučuje Vlada na predlog Zavoda, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi ta katastarska opština, odnosno susednih jedinica lokalne samouprave, kada promena granice katastarske opštine menja granicu jedinice lokalne samouprave.

(3) U slučaju kad se promenom granice katastarske opštine istovremeno menja i granica jedinice lokalne samouprave, promena granice katastarske opštine vrši se u skladu sa Ustavom i zakonom.

(4) Odluka o promeni granice katastarske opštine objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(5) Obeležavanje granica katastarske opštine vrši se postavljanjem geodetskih belega.

Katastarski srez

Član 44

(1) Katastarski srez jeste teritorijalna jedinica za katastarsko klasiranje zemljišta.

(2) Katastarski srez osniva, ukida, menja i njegov naziv utvrđuje Zavod.

(3) Odluka o osnivanju, ukidanju, promeni granice i naziva katastarskog sreza objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

1.2. Sadržaj katastarskog premera

Sadržaj katastarskog premera

Član 45

(1) Katastarski premer vrši se u katastarskoj opštini ili njenom delu, i sadrži:

1) postavljanje dopunskih geodetskih referentnih tačaka za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti i određivanje njihovih koordinata;

2) identifikaciju i obeležavanje granice katastarske opštine;

3) obeležavanje granica katastarske parcele;

4) geodetsko merenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima prema faktičkom stanju;

5) prikupljanje podataka o imaocu prava na nepokretnosti;

6) katastarsko klasiranje zemljišta;

(2) U postupku katastarskog premera može se vršiti i bonitiranje zemljišta.

(3) Pre početka katastarskog premera Zavod je dužan da:

1) u najmanje jednom mediju dostupnom na čitavoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Zavoda, obavesti o vršenju katastarskog premera i objavi poziv imaocima prava da učestvuju u postupku katastarskog premera;

2) pojedinačno pozove sve imaoce prava na zemljištu upisane u katastar zemljišta, zemljišnu knjigu i knjigu tapija, odnosno katastar nepokretnosti da izvrše obeležavanje graničnih tačaka parcela.

Pristup nepokretnosti

Član 46

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je da licima koja rade na poslovima državnog premera i katastra nepokretnosti dozvoli pristup nepokretnosti, postavljanje geodetske belege i prikupljanje podataka o nepokretnosti.

(2) Geodetske belege ne smeju se uništavati, oštećivati, niti neovlašćeno pomerati ili izmeštati.

Geodetske referentne tačke

Član 47

(1) Geodetske referentne tačke za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti su tačke mreže permanentnih stanica i referentne mreže.

(2) U postupku katastarskog premera može se vršiti dopuna referentne mreže.

Identifikacija i obeležavanje granice katastarske opštine

Član 48

U postupku katastarskog premera vrši se identifikacija i obeležavanje granice katastarske opštine na osnovu podataka postojećeg premera.

Obeležavanje granica katastarske parcele

Član 49

(1) Imalac prava na području na kome se vrši katastarski premer, dužan je da pre početka premera, na propisan način i o svom trošku obeleži međnim belegama granične tačke parcele.

(2) Ako imalac prava na parceli ne obeleži granične tačke parcele ili je granica sporna, obeležavanje će se izvršiti o trošku imaoca prava na parceli, na osnovu podataka katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili raspoloživih isprava.

(3) U postupku obeležavanja parcele sačinjava se zapisnik.

Geodetsko merenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima

Član 50

(1) Geodetsko merenje granice katastarske opštine i nepokretnosti vrši se u skladu sa propisanim klasama tačnosti.

(2) U postupku katastarskog premera prikupljaju se, odnosno preuzimaju podaci o:

1) prostornim jedinicama;

2) parcelama;

3) objektima;

4) posebnim delovima objekta.

(3) Podaci o objektu i posebnom delu objekta prikupljaju se prema faktičkom stanju ili preuzimaju iz postojećih evidencija i tehničke dokumentacije.

(4) Kada se podaci o posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju, površina i struktura se utvrđuju prema važećem standardu u oblasti izgradnje objekata.

Prikupljanje podataka o imaocu prava na nepokretnosti

Član 51

(1) U postupku katastarskog premera prikupljaju se podaci o imaocu prava na nepokretnosti u skladu sa faktičkim stanjem.

(2) Ako se ne mogu prikupiti podaci o imaocu prava na nepokretnosti na način iz stava 1. ovog člana, koristiće se podaci o imaocu prava koje sadrže postojeći katastar zemljišta, zemljišna knjiga, odnosno knjiga tapija, ili katastar nepokretnosti.

Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta

Član 52

(1) Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje postojeće kulture na zemljištu i služi za utvrđivanje katastarskog prihoda.

(2) Parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta svrstavaju se u sledeće katastarske kulture: njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, ribnjak, pašnjak, šuma, trstik i močvara.

(3) Teritorijalna jedinica za bonitiranje zemljišta jeste teritorija Republike Srbije.

(4) Prirodne osobine zemljišta utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem zemljišnih uzoraka u ovlašćenoj pedološkoj laboratoriji.

2. KOMASACIONI PREMER

Komasacioni premer

Član 53

(1) Komasacioni premer jesu geodetski radovi koji se izvode u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom.

(2) Geodetski radovi iz stava 1. ovog člana izvode se u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na katastarski premer i zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

(3) Podaci komasacionog premera čine elaborat premera i koriste se za osnivanje, odnosno obnovu katastra nepokretnosti.

3. PREMER INFRASTRUKTURNIH I PODZEMNIH OBJEKATA

Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata

Član 54

(1) Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata, jeste geodetsko merenje i prikupljanje podataka o infrastrukturnim i podzemnim objektima.

(2) Infrastrukturni objekti su podzemni i nadzemni objekti saobraćajne infrastrukture (kopneni, vodni i vazdušni saobraćaj), podzemnih i nadzemnih instalacija (infrastrukturnih i podzemnih objekata), elektronskih komunikacionih mreža i sredstava, sa pripadajućim uređajima i postrojenjima.

(3) U pripadajuće uređaje i postrojenja iz stava 2. ovog člana spadaju uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu, i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a ne mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi infrastrukturnog objekta).

(4) Uređaji koji su izgrađeni na infrastrukturnom objektu i koji omogućavaju njegovo funkcionisanje i celishodno korišćenje, a mogu se odvojiti od infrastrukturnog objekta bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar infrastrukture.

(5) Podzemni objekat je samostalan objekat izgrađen u potpunosti pod zemljom. Objekat koji je izgrađen i delimično iznad zemlje predstavlja podzemni objekat ako se njegova funkcionalna namena ostvaruje pod zemljom.

(6) Premer infrastrukturnih i podzemnih objekata finansiraju imaoci prava na infrastrukturnim i podzemnim objektima, lokalna samouprava ili druga zainteresovana pravna i fizička lica.

(7) Podaci prikupljeni u postupku premera čine elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i služe za osnivanje katastra infrastrukture.

4. TOPOGRAFSKI PREMER

Topografski premer

Član 55

(1) Topografski premer jeste geodetsko merenje topografskih objekata i terena propisanom klasom tačnosti, prikupljanje podataka o njihovim kvalitativnim i kvantitativnim osobinama i podataka o geografskim i drugim imenima.

(2) Elaborat topografskog premera jeste skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije topografskog premera.

(3) Na osnovu elaborata topografskog premera i podataka iz drugih izvora formira se osnovni topografski model i izrađuje osnovna državna karta i ostale karte, digitalni ortofoto i digitalni model terena prostora Republike Srbije.

5. PREMER DRŽAVNE GRANICE

Premer, elaborat i registar državne granice

Član 56

(1) Premer državne granice jeste označavanje graničnih tačaka, geodetsko merenje graničnih tačaka i prikupljanje podataka o državnoj granici.

(2) Državna granica, u smislu ovog zakona, je linija preseka zamišljene vertikalne ravni i površi Zemlje, koja odvaja prostor Republike Srbije od susednih država.

(3) Podaci dobijeni geodetskim merenjem i prikupljanjem podataka iz stava 1. ovog člana čine elaborat o državnoj granici.

(4) Poslove premera, izradu elaborata o državnoj granici, vođenje registra državne granice i pripremu dokumenata o državnoj granici obavlja Zavod.

(5) Poslovi iz stava 4. ovog člana obavljaju se u skladu sa ovim zakonom, propisima kojima je uređena državna granica i međunarodnim ugovorima zaključenim sa susednim državama.

(6) Nadležni organi dužni su da zaposlenima u Zavodu omoguće kretanje u graničnoj zoni za obavljanje poslova premera državne granice.

6. METROLOŠKO OBEZBEĐENJE GEODETSKIH RADOVA I STANDARDIZACIJA

Metrološko obezbeđenje geodetskih radova

Član 57

(1) U cilju metrološkog obezbeđenja geodetskih radova, saglasno zakonu kojim je uređena oblast metrologije, a na osnovu državnih primarnih etalona jedinica dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, uspostavljaju se sekundarni i radni etaloni.

(2) Pre upotrebe geodetskih instrumenata u državnom premeru i održavanju katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture obavezno se utvrđuju njihova metrološka svojstva.

(3) Geodetski instrumenti podležu prvom pregledu merila, periodičnim i vanrednim pregledima merila, u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, što se dokazuje potvrdom ovlašćene laboratorije ili ispitivanjem na posebnim test poligonima Zavoda.

Standardizacija

Član 58

Radi obezbeđenja jedinstvene tehničko-tehnološke osnove za tipizaciju i unifikaciju geodetskih radova, koriste se srpski i usvojeni međunarodni geodetski standardi, kojima se postiže potreban nivo kvaliteta geodetskih radova.

Glava VI

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 

1. NAČELA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Čl. 59-61*****

(Prestalo da važi)

Načelo javnosti

Član 62

(1) Podaci katastra nepokretnosti su javni i svako može tražiti da izvrši uvid u te podatke, pod uslovima određenim ovim zakonom.

(2) Niko se ne može pozivati na to da mu podaci upisani u katastru nepokretnosti nisu bili ili nisu mogli biti poznati, niti to može dokazivati.

Načelo pouzdanja

Član 63

Podaci o nepokretnostima upisani u katastar nepokretnosti su istiniti i pouzdani i niko ne može snositi štetne posledice zbog tog pouzdanja.

Načelo zakonitosti

Član 64

U postupku upisa u katastar nepokretnosti proverava se da li su ispunjeni uslovi za upis propisani ovim zakonom i drugim propisima.

Čl. 65 i 66*****

(Prestalo da važi)

2. SASTAV I SADRŽINA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Sastav katastra nepokretnosti

Član 67

Katastar nepokretnosti sastoji se od:

1) elaborata premera;

2) zbirke isprava;

3) baze podataka katastra nepokretnosti.

Elaborat premera

Član 68

(1) Elaborat premera jeste skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije katastarskog, komasacionog premera ili postojećeg premera, na osnovu kojih se osniva ili obnavlja katastar nepokretnosti.

(2) Elaborat premera čuva se trajno.

Zbirka isprava

Član 69

(1) Zbirka isprava jeste skup isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa na nepokretnostima.

(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Baza podataka katastra nepokretnosti

Član 70

(1) Baza podataka katastra nepokretnosti, jeste skup geoprostornih i drugih podataka o nepokretnostima, stvarnim pravima i određenim obligacionim pravima na njima, i naročito sadrži podatke o:

1) parcelama;

2) objektima;

3) posebnim delovima objekata;

4) imaocima prava na nepokretnostima.

(2) U bazi podataka katastra nepokretnosti vode se podaci adresnog registra i registra prostornih jedinica.

(3) O imaocima prava na nepokretnostima vode se podaci o:

1) imenu, imenu jednog roditelja i prezimenu za fizičko lice, odnosno nazivu pravnog lica;

2) prebivalištu i adresi za fizička lica, odnosno sedištu i adresi za pravna lica;

3) jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno matičnom broju pravnog lica.

Katastarski plan

Član 71

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se katastarski plan u digitalnom ili analognom obliku, za jednu ili više parcela.

(2) Katastarski plan iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmeri.

Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti

Član 72

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se izvod u propisanom obliku i sadržaju, za:

1) nepokretnost;

2) imaoca prava.

(2) Izvod iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke koji se odnose na jednu nepokretnost.

(3) Izvod iz stava 1. tačka 2) sadrži podatke koji se odnose na sve nepokretnosti koje pripadaju istom imaocu prava.

(4) U izvodu iz baze podataka katastra nepokretnosti sadržani su podaci o imaocu prava iz člana 70. stav 3. ovog zakona.

3. UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Čl. 73-82b*****

(Prestalo da važi)

3.2. Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbeležbe i zabeležbe

Član 83

(1) Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbeležbe i zabeležbe u katastar nepokretnosti su postojanje:

1) upisane nepokretnosti;

2) upisanog prethodnika;

3) isprave za upis.

(2) Opšti uslovi uvek moraju biti ispunjeni, osim ako je zakonom drukčije određen uslov i osnov upisa.

Upisana nepokretnost

Član 84

U trenutku podnošenja zahteva za upis, nepokretnost mora biti upisana u katastru nepokretnosti ili može biti upisana istovremeno sa upisom stvarnog prava.

Upisani prethodnik

Član 85

(1) Upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni su samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

(2) Upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

(3) Kad se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

Isprava za upis

Član 86

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu privatne ili javne isprave, koja je po sadržini i formi podobna za upis.

(2) Isprava za upis mora naročito da sadrži:

1) mesto i datum sastavljanja, odnosno overe;

2) označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

3) prezime, ime i ime jednog roditelja, odnosno naziv, prebivalište, odnosno boravište, ili sedište i jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj upisanog prethodnika i lica u čiju korist se upis zahteva;

(3) Izuzetno od stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana, za upis zabeležbe koja se odnosi na ličnost imaoca prava isprava za upis ne mora da sadrži podatke o označenju nepokretnosti, a za upis zabeležbe koja se odnosi na samu nepokretnost isprava ne mora da sadrži podatke o upisanom prethodniku.

(4) Isprava za upis mora biti priložena u originalu ili overenoj kopiji ili u drugom obliku propisanom zakonom, a ako je isprava na stranom jeziku uz nju treba dostaviti i overen prevod.

(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za upis zabeležbe prvenstvenog reda ne mora da postoji posebna isprava za upis.

(6) Izuzetno od stava 2. ovog člana:

1) isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa i podatke o upisanom prethodniku i licu u čiju korist se zahteva upis, na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju;

2) isprava o univerzalnom pravnom sledbeništvu pravnog lica upisanog u katastar nepokretnosti ne mora da sadrži označenje nepokretnosti, ako je pravni sledbenik jedno lice;

3) podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenom u skladu sa zakonom mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora.

4) podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o kupoprodaji stana sačinjenom u skladu sa zakonom mogu odstupati od podataka iz naknadno izdate građevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, u kom slučaju se upisuje površina iz naknadno izdate građevinske i upotrebne dozvole.

Privatna isprava

Član 87

(1) Privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora:

1) biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom;

2) sadržavati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena.

(2) Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

(3) U slučaju da izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu nastaloj pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, upis će se izvršiti ako se ustanovi da nema drugih smetnji za upis.

Javna isprava

Član 88

(1) Javna isprava je isprava koju je u propisanom obliku izdao sud, nadležni državni i drugi organ u granicama svojih ovlašćenja, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala, odnosno sačinila, u vršenju javnih ovlašćenja, druga organizacija ili lice.

(2) Javne isprave su i javnobeležničke isprave i odluke koje su sačinili, izdali, doneli ili potvrdili javni beležnici.

(3) Javna isprava da bi bila podobna za upis mora biti pravnosnažna, odnosno izvršna.

(4) Strana javna isprava, odnosno isprava koja se u državi sastavljanja smatra javnom ispravom, smatra se podobnom za upis, ako je priznata u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Ostale isprave za upis

Član 88a

Upis u katastar nepokretnosti, osim upisa prava, vrši se i na osnovu odgovarajućih potvrda i uverenja koje izdaju nadležni organi, odnosno vršioci javnih ovlašćenja, elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova, nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka i tužbe podnete nadležnom sudu kojima se dokazuju činjenice koje su od uticaja na podatke katastra nepokretnosti.

 

3.3. Zabrana upisa u katastar nepokretnosti

Član 89

(1) Upis u katastar nepokretnosti neće se dozvoliti kad je zakonom, odlukom suda ili drugog nadležnog organa, određena zabrana upisa na određenoj nepokretnosti.

(2) Upis u katastar nepokretnosti neće se dozvoliti i u slučaju kad bi se takvim upisom izvršila povreda prinudnih propisa.

4. OSNIVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Način osnivanja katastra nepokretnosti

Član 90

(1) Katastar nepokretnosti osniva se u katastarskim opštinama u kojima je na snazi katastar zemljišta, odnosno zemljišna knjiga, knjiga tapija i intabulaciona knjiga.

(2) Katastar nepokretnosti osniva se za celu katastarsku opštinu.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana katastar nepokretnosti može da se osniva za deo katastarske opštine, a najmanje za jednu parcelu, na osnovu odluke Zavoda.

(4) Katastar nepokretnosti osniva se prema podacima:

1) katastra zemljišta, zemljišne knjige i knjige tapija, odnosno intabulacione knjige i podacima komasacije koja nije provedena u katastru zemljišta, odnosno zemljišnoj knjizi (u daljem tekstu: neprovedena komasacija);

2) katastarskog ili komasacionog premera.

(5) U katastarskim opštinama u kojima je na snazi katastar zemljišta, katastar nepokretnosti osniva se i prema podacima knjige prodatih društvenih stanova sa hipotekom formirane u skladu sa Zakonom o premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik SRS", broj 28/90 i "Službeni glasnik RS", broj 13/90).

(6) Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima od strane komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

(7) Na osnovu podataka iz stava 4. ovog člana formira se baza podataka katastra nepokretnosti.

Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premera

Član 91

(1) Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premera može se vršiti:

1) ako je postojeći premer katastra zemljišta u stereografskoj ili Zoldnerovoj projekciji;

2) radi unapređenja tačnosti ili ažurnosti postojećeg premera.

(2) Odluku o katastarskom premeru i osnivanju katastra nepokretnosti donosi Zavod.

Preuzimanje zemljišne knjige, knjige tapija, intabulacione knjige i dostavljanje podataka

Član 92

(1) Nadležni sudovi dužni su da na zahtev Zavoda predaju zemljišnu knjigu, knjigu tapija i intabulacionu knjigu, odnosno njihove delove, najkasnije do dana početka osnivanja katastra nepokretnosti.

(2) Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se provoditi promene u katastru zemljišta, zemljišnoj knjizi, knjizi tapija, intabulacionoj knjizi i izdavati tapije i provoditi promene u knjizi prodatih društvenih stanova sa hipotekom, a nerešeni i novi zahtevi za upis promena dostavljaju se Zavodu i rešavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

(3) U postupku osnivanja katastra nepokretnosti imaoci prava na nepokretnosti, državni i drugi organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni su da na zahtev Zavoda, dostave podatke o nepokretnostima koje imaju u svojim evidencijama.

Javni oglas

Član 93

(1) Osnivanje katastra nepokretnosti objavljuje se javnim oglasom u katastarskoj opštini u kojoj se osniva katastar nepokretnosti i na internet stranici Zavoda, najkasnije 30 dana pre početka osnivanja katastra nepokretnosti.

(2) Javni oglas iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv jedinice lokalne samouprave i katastarske opštine;

2) opis granica područja katastarske opštine ili njenog dela za koju se vrši osnivanje katastra nepokretnosti;

3) javni poziv licima koja smatraju da imaju pravni interes da učestvuju u postupku osnivanja katastra nepokretnosti;

4) datum početka i završetka (rok) osnivanja katastra nepokretnosti.

Komisija za izlaganje

Član 94

(1) Postupak izlaganja obavlja komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima (u daljem tekstu: komisija za izlaganje) koju obrazuje Zavod.

(2) Komisija za izlaganje iz stava 1. ovog člana sastoji se od predsednika i dva člana, kojima se imenuju zamenici.

(3) Za predsednika komisije za izlaganje imenuje se lice pravne struke sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i sa položenim pravosudnim ispitom, a za članove jedno lice geodetske struke sa najmanje osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i položenim državnim stručnim ispitom i jedno lice iz reda građana sa područja katastarske opštine za koju se vrši osnivanje katastra nepokretnosti.

4.1. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastra zemljišta, zemljišne knjige, knjige tapija, odnosno intabulacione knjige i neprovedene komasacije

Upis nepokretnosti

Član 95

(1) U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima prema podacima katastra zemljišta, podacima zemljišne knjige, knjige tapija, odnosno intabulacione knjige, knjige prodatih društvenih stanova sa hipotekom, neprovedene komasacije i naknadno prikupljenim podacima o nepokretnostima.

(2) Upis podataka o nepokretnostima, prema podacima katastra zemljišta, vrši se u katastarskim opštinama u kojima ne postoji zemljišna knjiga ili knjiga tapija.

4.1.1. Upis prava svojine prema podacima katastra zemljišta

Upis prava svojine na parceli

Član 96

(1) Za imaoca prava svojine na parceli upisuje se prema stanju poslednjeg upisa u katastru zemljišta:

1) lice koje je u katastru zemljišta upisano do 6. aprila 1941. godine;

2) lice koje je u katastru zemljišta upisano posle 6. aprila 1941. godine, ako je taj upis izvršen na osnovu isprave koja je u vreme upisa bila podobna za sticanje prava svojine na parceli;

3) lice koje nije upisano na osnovu isprave u smislu tačke 2) ovog stava, a upisano je u katastar zemljišta u postupku prvog premera, koji je izrađen posle 6. aprila 1941. godine.

(2) Ako se primenom odredaba stava 1. ovog člana ne može upisati imalac prava svojine na parceli, lice koje je poslednje upisano u katastru zemljišta upisaće se kao držalac parcele, ako je parcela u njegovom posedu.

(3) Ako nema lica iz stava 2. ovog člana, kao držalac upisaće se lice koje nije upisano u katastru zemljišta, ako se utvrdi da je parcela u njegovom posedu.

(4) Odredbe ovog člana o upisu prava svojine shodno se primenjuju i na upis prava korišćenja na parceli u državnoj, odnosno javnoj svojini.

(5) Odredbe stava 3. ovog člana neće se primenjivati na parceli u državnoj, odnosno javnoj svojini bez obzira na posed parcele.

Upis prava svojine na objektu

Član 97

(1) Za imaoca prava svojine na objektu upisuje se jedno od sledećih lica:

1) graditelj koji ima pravo svojine, odnosno graditelji koji imaju pravo susvojine ili zajedničke svojine na parceli;

2) graditelj koji je imalac drugog odgovarajućeg stvarnog prava na parceli ako je za objekat izdata građevinska dozvola ili je objekat izgrađen u vreme kad građevinska dozvola nije bila uslov za gradnju;

3) graditelj kome je izdata građevinska i upotrebna dozvola.

(2) Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, kao imalac prava svojine na objektu upisuje se suvlasnik ili zajedničar na parceli, koji je od svih ostalih stekao pravo koje ga ovlašćuje da na parceli izgradi objekat.

(3) Ako se primenom odredbi st. 1. i 2. ovog člana ne može upisati imalac prava svojine na objektu, graditelj objekta ili držalac parcele upisuje se za držaoca objekta.

(4) Za držaoca objekta upisuje se i lice kome je izdata građevinska dozvola za gradnju objekta privremenog karaktera.

Upis prava svojine na posebnom delu objekta

Član 98

(1) Za imaoca prava svojine na posebnom delu objekta upisuje se jedno od sledećih lica:

1) lice koje je imalac prava svojine na objektu;

2) lice koje ima ispravu za upis prava svojine ako svoje pravo izvodi od imaoca prava svojine na objektu.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za imaoca prava svojine na posebnom delu objekta upisuje se lice koje priloži ugovor o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, sačinjen u skladu sa zakonom.

(3) Ako se primenom odredaba st. 1. i 2. ovog člana ne može upisati imalac prava svojine na posebnom delu objekta, lice u posedu posebnog dela objekta upisuje se kao držalac, ako ima ispravu koja vodi sticanju svojine na posebnom delu objekta.

4.1.2. Upis prava svojine prema podacima zemljišne knjige, knjige tapija i intabulacione knjige

Član 99

(1) U katastarskim opštinama u kojima, pored katastra zemljišta, postoji i zemljišna knjiga, knjiga tapija, odnosno intabulaciona knjiga za imaoca prava svojine na parceli, objektu i posebnom delu objekta upisuje se jedno od sledećih lica:

1) lice koje je poslednje upisano u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi tapija;

2) lice koje ima osnov za upis prava svojine, ako to pravo izvodi od lica iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za imaoca prava svojine posebnog dela objekta upisuje se lice koje priloži ugovor o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjen u skladu sa zakonom.

(3) Ako nema lica koje se može upisati za imaoca prava svojine, kao držalac na objektu ili posebnom delu objekta upisuje se lice koje ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, ako je u posedu objekta, odnosno posebnog dela objekta i ako ima ispravu koja vodi sticanju prava svojine.

(4) Na objektima ili posebnim delovima objekata koji nisu upisani u zemljišnu knjigu, upis prava svojine vrši se shodnom primenom odredaba čl. 97. i 98. ovog zakona.

(5) Na nepokretnostima koje nisu upisane u knjigu tapija, a upisane su u katastar zemljišta, upis prava vrši se shodno odredbama čl. 96, 97. i 98. ovog zakona.

(6) U katastarskim opštinama u kojima postoji intabulaciona knjiga, podaci o teretima iz te knjige upisuju se u katastar nepokretnosti na nepokretnostima na kojima je upisano pravo prema odredbama ovog člana i čl. 96, 97. i 98. ovog zakona.

4.1.3. Nesaglasnost podataka

Član 100

(1) U slučaju nesaglasnih podataka katastra zemljišta, zemljišne knjige, knjige tapija odnosno intabulacione knjige, upis prava svojine izvršiće se u skladu sa odredbama člana 99. ovog zakona, a ostali podaci o nepokretnosti shodno podacima katastra zemljišta.

(2) Ako je u katastru zemljišta na osnovu isprave ili u obnovi premera kasnije izvršen upis u odnosu na upis u zemljišnoj knjizi, knjizi tapija odnosno intabulacionoj knjizi, upis prava svojine izvršiće se shodno čl. 96, 97. i 98. ovog zakona.

(3) Ne smatra se nesaglasnošću razlika u površini parcela i objekata nastala u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, ako je u propisanim granicama.

4.1.4. Upis nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima prema podacima neprovedene komasacije

Član 101

Upis nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima prema podacima neprovedene komasacije vrši se na osnovu rešenja o raspodeli komasacione mase.

4.2. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premera

Utvrđivanje podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima

Član 102

(1) Kada u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o parceli i stvarnim pravima na parceli koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni.

(2) Kada u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o objektu i posebnom delu objekta koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni.

(3) Stvarna prava na objektu i posebnom delu objekta konačno se utvrđuju shodnom primenom odredaba čl. 97, 98. i 99. ovog zakona.

(4) Tereti i ograničenja upisani u zemljišnoj, odnosno u intabulacionoj knjizi preuzimaju se i upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti.

(5) Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu smatraće se da je saglasno sa podacima privremeno upisanim u bazu podataka katastra nepokretnosti, i ti podaci utvrđuju se kao konačni.

Otklanjanje nesaglasnosti

Član 103

(1) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o nepokretnostima proveravaju se i otklanjaju eventualne greške u prikupljanju podataka o nepokretnostima, ispravljaju podaci privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti i konačno utvrđuju podaci.

(2) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o stvarnim pravima na nepokretnostima, ti podaci se upoređuju sa podacima iz katastra zemljišta, zemljišne knjige, knjige tapija i intabulacione knjige i utvrđivanje stvarnih prava vrši shodnom primenom odredaba čl. 96. do 99. ovog zakona.

4.3. Zapisnik i potvrđivanje katastra nepokretnosti

Zapisnik i prigovor na zapisnik

Član 104

(1) U postupku izlaganja vodi se zapisnik u koji se upisuju podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

(2) Na zapisnik iz stava 1. ovog člana učesnici u postupku mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana uručenja zapisnika.

(3) Na podatke privremeno upisane u bazu podataka katastra nepokretnosti, lica koja nisu učestvovala u postupku izlaganja, odnosno imaoci pravnog interesa, mogu podneti prigovor najkasnije do završetka osnivanja.

(4) Prigovor iz st. 2. i 3. ovog člana podnosi se komisiji za izlaganje koja je dužna da razmotri prigovor i donese rešenje u roku od osam dana.

Pravo na žalbu, odricanje i povlačenje žalbe

Član 105

(1) Protiv rešenja komisije za izlaganje može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

(2) Stranka se može odreći prava na žalbu, a do donošenja drugostepenog rešenja može povući izjavljenu žalbu, izjavama koje se ne mogu opozvati.

(3) Žalba i izjava podnose se preko komisije za izlaganje koja je donela prvostepeno rešenje.

Upis u katastar nepokretnosti

Član 106

(1) Podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima upisani u zapisniku koji nisu osporeni u postupku izlaganja, upisuju se u katastar nepokretnosti bez donošenja rešenja o upisu.

(2) Podaci koji su osporeni upisuju se u katastar nepokretnosti danom donošenja rešenja po prigovoru, uz upis po službenoj dužnosti zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje nije konačno.

(3) Podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima upisuju se u katastar nepokretnosti i na osnovu drugostepenog rešenja ili na osnovu sudske odluke iz upravnog spora.

(4) Ako drugostepeno rešenje, odnosno sudska odluka iz stava 3. ovog člana nisu doneti do dana završetka osnivanja katastra nepokretnosti, po drugostepenom rešenju, odnosno sudskoj odluci postupiće se u održavanju katastra nepokretnosti.

(5) Zabeležba radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno briše se po službenoj dužnosti danom konačnosti tog rešenja.

Završetak postupka izlaganja i nedozvoljenost povraćaja u pređašnje stanje i ponavljanja postupka

Član 107

(1) Postupak izlaganja smatra se završenim istekom roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

(2) Ako postupak izlaganja nije završen u određenom roku, odrediće se novi rok završetka osnivanja katastra nepokretnosti i objaviti javnim oglasom.

(3) Posle završetka postupka izlaganja nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje i ponavljanje postupka, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen opšti upravni postupak.

Potvrđivanje katastra nepokretnosti

Član 108

(1) Kad Zavod utvrdi da je u skladu sa ovim zakonom sproveden i završen postupak izlaganja i da katastar nepokretnosti ima propisan sastav i sadržinu, potvrđuje ga rešenjem, koje se objavljuje na internet stranici Zavoda.

(2) Katastar nepokretnosti primenjuje se od dana donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana.

5. OBNOVA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Obnova katastra nepokretnosti

Član 109

(1) Obnova katastra nepokretnosti jeste ponovno osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog ili komasacionog premera u katastarskoj opštini ili delu katastarske opštine u kojoj postoji katastar nepokretnosti.

(2) Obnova katastra nepokretnosti vrši se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima od strane komisije za izlaganje, shodnom primenom odredaba ovog zakona o osnivanju katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premera, u pogledu nadležnosti, postupka izlaganja i utvrđivanja podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima i potvrđivanja katastra nepokretnosti.

(3) U postupku obnove katastra nepokretnosti preuzimaju se tereti i ograničenja koji su već upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti.

Razlozi za obnovu katastra nepokretnosti

Član 110

(1) Obnova katastra nepokretnosti vrši se:

1) ako je postojeći premer katastra nepokretnosti u stereografskoj ili Zoldnerovoj projekciji;

2) u cilju unapređenja tačnosti postojećeg premera;

3) ako su podaci katastra nepokretnosti uništeni ili neupotrebljivi.

(2) Odluku o katastarskom premeru i obnovi katastra nepokretnosti donosi Zavod.

6. ADRESNI REGISTAR I REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Adresni registar

Član 111******

(1) Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu.

(2) Adresni registar iz stava 1. ovog člana vodi i održava Služba.

(3) Adresni registar obuhvata utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za građevinske parcele i vođenje podataka o kućnim brojevima, ulicama i trgovima u okviru naseljenog mesta.

Registar prostornih jedinica

Član 112

Registar prostornih jedinica jeste osnovni i javni registar o granicama prostornih jedinica, nazivima i matičnim brojevima prostornih jedinica utvrđenih u skladu sa zakonom.

7. ODRŽAVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

7.1. Zajedničke odredbe

Održavanje katastra nepokretnosti

Član 113

Održavanje katastra nepokretnosti jeste prikupljanje, utvrđivanje i provođenje nastalih promena na nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, koje su od uticaja na podatke katastra nepokretnosti nastale posle potvrđivanja katastra nepokretnosti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Promene u postupku održavanja katastra nepokretnosti

Član 114

(1) Promene u postupku održavanja, u smislu ovog zakona, jesu promene na nepokretnostima i stvarnim pravima na njima nastale:

1) deobom, spajanjem parcela, promenom granica parcela ili realizacijom projekta parcelacije;

2) izgradnjom, rekonstrukcijom, dogradnjom, uklanjanjem objekta i formiranjem posebnih delova objekta;

3) rekonstrukcijom i dogradnjom posebnog dela objekta, deobom ili spajanjem posebnih delova objekata;

4) promenom načina korišćenja objekta i posebnog dela objekta;

5) promenom vrste i načina korišćenja zemljišta;

6) utvrđivanjem i promenom kućnog broja kao i promenom naziva ulice i trga;

7) promenom granica, naziva i matičnih brojeva prostornih jedinica;

8) promenom lestvice katastarskog prihoda;

9) promenom vrednosti nepokretnosti;

10) promenom koja se odnosi na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava ili držaoca nepokretnosti;

11) promenom ličnih, statusnih i drugih podataka o imaocu prava na nepokretnosti.

(2) Izgrađenim objektom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat koji je stavljen pod krov ili je stavljen u funkciju za koju je namenjen.

(3) Ne smatra se promenom razlika u površini parcela i objekata nastala u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, ako je u propisanim granicama, kao i u postupku prelaska na prostorni referentni sistem ETRS 89 i UTM projekciju.

(4) O razlici u površini iz stava 3. ovog člana imaoci prava obaveštavaju se putem obaveštenja na internet stranici Zavoda.

(5) Ako razlika površina iz stava 3. ovog člana nije u propisanim granicama, donosi se rešenje shodno članu 137. ovog zakona.

(6) Promena naziva ulice i trga, kao i promene iz stava 1. tač. 7) do 9) ovog člana, provode se u bazi podataka bez donošenja rešenja.

Nadležnost za prikupljanje podataka o nastalim promenama

Član 115

(1) Prikupljanje podataka o nastalim promenama na nepokretnostima i izvođenje radova na terenu iz člana 114. tač. 1) do 5) ovog zakona, kao i obnavljanje granica parcele i identifikaciju parcele, obavlja geodetska organizacija.

(2) Poslove iz stava 1. ovog člana obavlja i Zavod:

1) ako na teritoriji jedinice lokalne samouprave nije registrovana geodetska organizacija;

2) ako je na teritoriji jedinice lokalne samouprave registrovana geodetska organizacija, na izričit zahtev stranke i pod uslovom da je katastar nepokretnosti osnovan u svim katastarskim opštinama za koje je nadležna Služba;

3) u postupku po službenoj dužnosti.

(3) Imalac prava na nepokretnosti dužan je da licima zaposlenim u geodetskoj organizaciji ili Zavodu, koja rade na poslovima iz stava 1. ovog člana, dozvoli pristup nepokretnosti i obavljanje tih poslova.

Unapređenje kvaliteta podataka premera

Član 116

(1) U postupku održavanja katastra nepokretnosti unapređuje se, na propisan način, kvalitet podataka postojećeg premera za određenu nepokretnost.

(2) Prilikom unapređenja kvaliteta podataka može se promeniti oblik i površina nepokretnosti u propisanim vrednostima.

(3) Ako je granica između dve katastarske opštine utvrđena sredinom zajedničke parcele (put, reka i sl.) vrši se po službenoj dužnosti deoba te parcele na dve parcele po dužini i po principu jednakosti površina.

Podnošenje zahteva za provođenje promene na nepokretnosti

Član 117

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je da u roku od 30 dana od nastanka promene podnese zahtev za provođenje promene Službi.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je kod nadležnog organa pokrenut postupak za izdavanje upotrebne dozvole, promena iz člana 114. stav 1. tačka 2) ovog zakona prijavljuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

(3) Uz zahtev iz stava 1. ovog člana imalac prava dužan je da dostavi ispravu za upis koja je osnov za upis promene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promene na nepokretnostima.

(4) Za promene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promenama, imalac prava dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu, kada radove izvodi geodetska organizacija.

(5) Zahtev i izjava iz stava 4. ovog člana podnose se na propisanom obrascu.

(6) Troškove utvrđivanja i provođenja promena snosi podnosilac zahteva.

Dostavljanje, pregled i prijem elaborata

Član 118

(1) Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, dostavi Službi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole u objedinjenoj proceduri, elaborat geodetskih radova dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

(3) Kad se radovi izvode na osnovu ugovora o izvođenju geodetskih radova, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

(4) Služba vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(5) Ako elaborat nema nedostataka, Služba overava i prima elaborat.

(6) Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana nedostatke otkloni.

(7) Ako se elaborat geodetskih radova ne dostavi u ostavljenom roku zahtev se odbacuje, a ako nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku zahtev se odbija.

Praćenje nastalih promena na nepokretnostima

Član 119

(1) U cilju obezbeđenja ažurnosti katastra nepokretnosti Zavod po službenoj dužnosti prati promene na nepokretnostima.

(2) Praćenje se vrši upoređenjem podataka katastra nepokretnosti sa podacima dobijenim periodičnim snimanjem teritorije Republike Srbije iz vazduha ili podacima dobijenim drugim metodama i postupcima.

(3) Državni organ koji vodi evidenciju o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da na zahtev Zavoda dostavi podatke o jedinstvenom matičnom broju građana, imenu, imenu roditelja, prezimenu, adresi prebivališta i mestu rođenja lica.

(4) Organizacija koja vodi registar privrednih subjekata, dužna je da na zahtev Zavoda dostavi podatke o registrovanom privrednom subjektu.

(5) Podaci iz st. 3. i 4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku putem WEB servisa.

Oštećenje, uništenje i izmeštanje geodetskih belega

Član 120

(1) Kad se na nepokretnosti izvode građevinski ili drugi radovi koji mogu oštetiti ili uništiti geodetske belege ili smanjiti mogućnost njihovog korišćenja, investitor, odnosno izvođač radova, dužan je da najmanje 15 dana pre otpočinjanja radova, o tome obavesti Zavod.

(2) Ako usled izvođenja radova iz stava 1. ovog člana postojeću geodetsku belegu treba izmestiti ili uništiti ili ako se usled tih radova smanji mogućnost njenog korišćenja, investitor snosi sve troškove postavljanja geodetske belege i određivanja koordinate tačke.

(3) Imalac prava na nepokretnosti na čijoj se nepokretnosti nalaze geodetske belege, dužan je da o svakom oštećenju, uništenju, pomeranju ili izmeštanju belega, obavesti Zavod u roku od 15 dana od dana saznanja.

Čl. 121-137*****

(Prestalo da važi)

Glava VII

KATASTAR INFRASTRUKTURE

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Katastar infrastrukture

Član 138

(1) Katastar infrastrukture jeste osnovni registar o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima.

(2) Katastar infrastrukture se osniva na osnovu podataka dobijenih geodetskim merenjem infrastrukturnih i podzemnih objekata i tehničke dokumentacije o infrastrukturnim i podzemnim objektima.

(3) U cilju osnivanja katastrа infrastrukture državni organi, privredna društva, preduzeća i druga pravna lica dužni su da omoguće korišćenje dokumentacije o infrastrukturnim i podzemnim objektima kojom raspolažu.

Sastav katastrа infrastrukture

Član 139

Katastar infrastrukture sastoji se od:

1) elaborata premera infrastrukturnih i podzemnih objekata;

2) zbirke isprava;

3) baze podataka katastrа infrastrukture.

Elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata

Član 140

(1) Elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata jeste skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i dokumentacije o infrastrukturnim i podzemnim objektima kojom raspolažu državni organi, privredna društva, preduzeća i druge organizacije, na osnovu kojih se osniva katastаr infrastrukture.

(2) Elaborat premera infrastrukturnih i podzemnih objekata čuva se trajno.

Zbirka isprava

Član 141

(1) Zbirka isprava jeste skup isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa na infrastrukturnim i podzemnim objektima.

(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Baza podataka katastra infrastrukture

Član 142

(1) Baza podataka katastra infrastrukture jeste skup geoprostornih i drugih podataka o infrastrukturnim i podzemnim objektima, stvarnim pravima na njima i imaocima stvarnih prava, i naročito sadrži sledeće tematske celine:

1) saobraćaj (kopneni, vodni i vazdušni saobraćaj);

2) podzemne i nadzemne instalacije (infrastrukturni i podzemni objekti);

3) elektronske komunikacione mreže i sredstva;

4) podzemni objekti.

(2) Klasifikacija infrastrukturnih i podzemnih objekata iz stava 1. ovog člana utvrdiće se katalogom šifara i naziva za katastar infrastrukture, koji donosi direktor Zavoda.

Katastarski plan infrastrukturnih i podzemnih objekata

Član 143

(1) Katastarski plan infrastrukturnih i podzemnih objekata jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnih i podzemnih objekata u ravni državne projekcije, i izdaje se na osnovu baze podataka katastrа infrastrukture i katastra nepokretnosti u digitalnom ili analognom obliku.

(2) Katastarski plan iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmeri.

Izvod iz baze podataka katastra infrastrukture

Član 144

Izvod iz baze podataka katastra infrastrukture sadrži podatke o infrastrukturnim i podzemnim objektima i stvarnim pravima na njima i izdaje se iz baze podataka katastra infrastrukture i katastra nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju.

2. OSNIVANJE I ODRŽAVANJE KATASTRA INFRASTRUKTURE

Član 145*****

(Prestalo da važi)

Provođenje promena u katastru infrastrukture

Član 146

(1) Održavanje katastrа infrastrukture jeste provođenje promena u katastru infrastrukture nastalih izgradnjom, rekonstrukcijom i uklanjanjem postojećeg infrastrukturnog i podzemnog objekta ili prestankom korišćenja postojećeg infrastrukturnog i podzemnog objekta, kao i provođenje promena koje se odnose na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava ili držaoca infrastrukturnog i podzemnog objekta.

(2) Prikupljanje podataka o nastalim promenama na infrastrukturnim i podzemnim objektima i izvođenje geodetskih radova na terenu obavlja geodetska organizacija.

(3) U postupku provođenja promena u katastru infrastrukture može se, na propisan način, unaprediti kvalitet podataka postojećeg premera za određeni infrastrukturni i podzemni objekat.

Podnošenje zahteva za provođenje promene na infrastrukturnim i podzemnim objektima

Član 147

(1) Investitor, odnosno imalac prava na infrastrukturnom i podzemnom objektu dužan je da podnese zahtev za provođenje promene na infrastrukturnom i podzemnom objektu, najkasnije sedam dana pre početka izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturnog i podzemnog objekta, odnosno u roku od sedam dana od dana uklanjanja ili prestanka korišćenja infrastrukturnog i podzemnog objekta, osim kada elaborat geodetskih radova dostavlja po službenoj dužnosti nadležni organ shodno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata.

(2) Uz zahtev iz stava 1. ovog člana imalac prava dužan je da dostavi ispravu za upis koja je osnov za upis promene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promene na infrastrukturnim i podzemnim objektima.

(3) Za promene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promenama, imalac prava dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu.

(4) Podzemni vodovi ne smeju se zatrpati pre nego što se izvrši geodetsko merenje i prikupljanje podataka o vodovima.

(5) Zahtev i izjava iz stava 3. ovog člana podnose se na propisanom obrascu.

Dostavljanje, pregled i prijem elaborata

Član 148

(1) Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, dostavi Službi elaborat geodetskih radova.

(2) Kad se radovi izvode na osnovu ugovora, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

(3) Služba vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(4) Ako elaborat nema nedostataka Služba overava i prima elaborat, o čemu izdaje potvrdu geodetskoj organizaciji.

(5) Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku nedostatke otkloni.

(6) Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, Služba rešenjem odbija provođenje promene.

(7) Protiv rešenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja imaocu prava na infrastrukturnom i podzemnom objektu.

Glava VIII

PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Procena vrednosti nepokretnosti

Član 149

(1) Procena vrednosti nepokretnosti jeste utvrđivanje najpribližnije tržišne vrednosti nepokretnosti u određenom periodu.

(2) Tržišna vrednost nepokretnosti, u smislu ovog zakona, je vrednost određena postupcima i metodama masovne procene vrednosti nepokretnosti.

(3) Masovnu procenu vrednosti nepokretnosti obavlja Zavod.

Masovna procena vrednosti nepokretnosti

Član 150

Masovna procena vrednosti nepokretnosti obuhvata prikupljanje podataka, obradu podataka i razvoj i održavanje modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti.

Modeli za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti

Član 151

(1) Modele za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti za različite vrste nepokretnosti razvija i održava Zavod na osnovu Registra cena nepokretnosti, baza podatka Zavoda i drugih dostupnih podataka.

(2) Zavod određuje modele za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog člana najmanje svake treće godine.

(3) Podatak o procenjenoj vrednosti nepokretnosti, sa datumom određivanja, deo je Geodetsko katastarskog informacionog sistema.

(4) Za potrebe praćenja promena nivoa cena i opštih tržišnih kretanja, na osnovu modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti, Zavod izračunava i objavljuje RGZ indeks cena nepokretnosti za određene segmente tržišta.

Registar cena nepokretnosti

Član 152

(1) Registar cena nepokretnosti je deo Geodetsko katastarskog informacionog sistema i sadrži struktuirane podatke iz ugovora o prometu nepokretnosti i ugovora o zakupu nepokretnosti, iz baza podataka Geodetsko katastarskog informacionog sistema u momentu prometa, kao i dodatne podatke o tim nepokretnostima.

(2) Pristup određenim setovima podataka iz Registra cena nepokretnosti Zavod obezbeđuje putem aplikacije za javni uvid i putem WEB servisa registrovanim korisnicima (elektronskog šaltera i registra cena), a u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje postupak, način i metodologija za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti.

(3) Podaci iz registra cena nepokretnosti čuvaju se u bazi podataka deset godina od dana unosa podataka u registar, a nakon isteka tog roka trajno se čuvaju u digitalnom arhivu Zavoda.

(4) Javni beležnik je dužan da za potrebe iz stava 1. ovog člana unese u registar cena nepokretnosti podatke iz ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu i druge podatke o nepokretnosti propisane podzakonskim aktom, kao i da dostavi skenirane ugovore.

(5) Unos podataka i dostava ugovora iz stava 4. ovog člana vrši se putem internet aplikacije koju obezbeđuje Zavod.

Glava IX

TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKA DELATNOST

Topografsko-kartografska baza podataka

Član 153

(1) Topografsko-kartografska baza podataka jeste podsistem geodetsko-katastarskog informacionog sistema, koji se u informatičkom smislu izrađuje i održava u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje geodetsko-katastarski informacioni sistem.

(2) Topografsko-kartografska baza podataka formira se za teritoriju Republike Srbije iz podataka topografskog premera i drugih izvora i namenjena je za izradu topografsko- kartografskih proizvoda.

(3) Topografsko-kartografska baza podataka naročito sadrži:

1) digitalni model terena;

2) digitalni ortofoto;

3) osnovni topografski model.

(4) Za potrebe ažuriranja topografsko-kartografske baze podataka iz stava 1. ovog člana, vrši se periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije i prikupljanje podataka drugim metodama i postupcima.

(5) Periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije, Zavod sprovodi najmanje jednom u tri godine.

Osnovni topografski model

Član 153a

(1) Osnovni topografski model jeste skup podataka koji čine topografski podaci u vektorskom obliku prikupljeni u skladu sa odgovarajućim modelom podataka i predstavlja obavezan sadržaj topografsko-kartografske baze podataka.

(2) Osnovni topografski model naročito sadrži sledeće tematske celine:

1) objekti;

2) saobraćajna mreža;

3) hidrografija;

4) zemljišni pokrivač;

5) reljef.

Osnovna državna karta i ostale karte

Član 154

(1) Na osnovu podataka topografsko-kartografske baze podataka Zavod izrađuje osnovnu državnu kartu razmere 1:5000 i 1:10000.

(2) Pored karte iz stava 1. ovog člana, Zavod izrađuje i topografske, tematske i pregledne karte u sitnijim razmerama i ortofotokarte kao osnovu za planiranje, tematsku obradu, grafičko prikazivanje, vođenje statistike i za druge potrebe.

(3) Karte iz st. 1. i 2. ovog člana prikazuju se u digitalnom i analognom obliku u sistemu neprekidnog niza listova karata za teritoriju Republike Srbije, odnosno za izabrano područje.

Digitalni ortofoto i digitalni model terena

Član 155

Digitalni ortofoto i digitalni model terena izrađuju se za potrebe geodetsko-katastarskog informacionog sistema i nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, kao i za potrebe formiranja osnovnog topografskog modela i izrade osnovne državne karte i ostalih karata.

Izdavanje kartografskih publikacija

Član 156

(1) Kartografske publikacije, u smislu ovog zakona, jesu osnovna državna karta, digitalni ortofoto, digitalni model terena, snimci iz vazduha, topografske, pregledne, tematske i druge karte i planovi teritorije Republike Srbije ili njenog dela, atlasi, albumi i katalozi karata svih vrsta i izdanja, pregledni listovi karata i planova, digitalni podaci i baze podataka o prostoru.

(2) Organ nadležan za poslove odbrane dužan je da Zavodu dostavi granice područja od posebnog značaja za odbranu zemlje koja se ne mogu prikazivati na kartografskim publikacijama.

(3) Kartografske publikacije iz stava 1. ovog člana izdaju se i mogu se staviti u promet uz prethodno pribavljenu saglasnost Zavoda.

(4) U postupku izdavanja saglasnosti Zavod proverava izvor podataka korišćenih za izradu kartografske publikacije, primenu propisa i adekvatnost prikaza područja od posebnog značaja za odbranu zemlje na kartografskoj publikaciji.

(5) Organ nadležan za poslove odbrane izdaje kartografske publikacije bez saglasnosti Zavoda.

Registar geografskih imena

Član 156a

(1) Registar geografskih imena je osnovni i javni registar o geografskim imenima naseljenih mesta i fizičko-geografskih objekata sa podacima o njihovom geoprostornom položaju, klasifikaciji i ostalim atributima.

(2) Registar geografskih imena vodi se u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i dokumentima u oblasti geografskih imena.

(3) Upis geografskog imena u registar vrši se na osnovu zakona, statuta jedinice lokalne samouprave, akta nadležnog organa, odnosno organizacije, drugog registra koji sadrži i geografska imena, karte, plana i drugih relevantnih dokumenata.

(4) Komisija za standardizaciju geografskih imena sprovodi postupak standardizacije geografskih imena upisanih u registar geografskih imena, o čemu izveštava Vladu i Savet NIGP-a.

(5) Svi subjekti u Republici Srbiji koji u svom radu koriste geografska imena dužni su da koriste standardizovana imena iz registra geografskih imena.

(6) Registar geografskih imena javno je dostupan i objavljuje se na internet stranici Zavoda.

Komisija za standardizaciju geografskih imena

Član 156b

(1) Komisija za standardizaciju geografskih imena je stručno telo ovlašćeno da u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima u oblasti geografskih imena, standardizuje geografska imena i njihovu upotrebu na području Republike Srbije i da predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama u oblasti geografskih imena.

(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana obrazuje Vlada na predlog Zavoda.

(3) Za članove komisije iz stava 1. ovog člana Zavod predlaže zaposlene u Zavodu i druge istaknute stručnjake u oblasti standardizacije i upotrebe geografskih imena.

(4) Komisija iz stava 1. ovog člana ima pečat, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih organa.

(5) Zavod obezbeđuje radni prostor i opremu za rad komisije iz stava 1. ovog člana i pruža joj stručnu i administrativno-tehničku podršku.

Glava X

GEODETSKO-KATASTARSKI INFORMACIONI SISTEM

Sadržina geodetsko-katastarskog informacionog sistema

Član 157

Geodetsko-katastarski informacioni sistem sastoji se od podsistema koji sadrže podatke i servise podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti, adresnog registra, registra prostornih jedinica, registra geografskih imena, katastrа infrastrukture i topografsko-kartografskih podataka, kao i drugih podataka u skladu sa članom 10. ovog zakona.

Principi i razvoj geodetsko-katastarskog informacionog sistema

Član 158

Geodetsko-katastarski informacioni sistem obezbeđuje prikupljanje, upravljanje, održavanje, pristup i korišćenje podsistema iz člana 157. ovog zakona, na principima:

1) vođenja podataka na jednom referentnom mestu i omogućavanja pristupa i razmene na različitim nivoima u okviru Zavoda;

2) vođenja kao metapodataka informacija o podacima i servisima koje opisuju i omogućavaju njihovo pronalaženje;

3) definisanja podataka i servisa poštujući nacionalne i međunarodne standarde;

4) omogućavanja korisnicima izvan Zavoda pristup jasno prikazanim podacima preko web servisa;

5) omogućavanja izdavanja dokumenata u elektronskom ili drugom obliku;

6) obezbeđenja usluga elektronskog poslovnog prometa za korišćenje podataka i servisa koji zahtevaju plaćanje takse;

7) obezbeđivanja mera zaštite informacionog sistema u svim fazama funkcionisanja.

Čl. 159-167****

(Prestalo da važi)

Glava XII

GEODETSKI RADOVI U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA

Inženjersko-tehničke oblasti

Član 168

Inženjersko-tehničke oblasti, u smislu ovog zakona, jesu: prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, saobraćaj, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, mašinstvo, geologija i dr.

Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima

Član 169

(1) Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima, u smislu ovog zakona, jesu izrada tehničke dokumentacije, izvođenje i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.

(2) Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inženjersko-tehničkoj oblasti.

(3) Izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima jeste:

1) izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;

2) geodetsko merenje u toku realizacije projekta;

3) geodetsko merenje izvedenog stanja;

4) geodetsko merenje u cilju osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe.

Geodetske podloge

Član 170

(1) Geodetske podloge iz člana 169. stav 3. tačka 1) ovog zakona su:

1) digitalni topografski planovi;

2) digitalni ortofoto;

3) digitalni model terena;

4) digitalne podloge zahtevanog sadržaja.

(2) Pored geodetskih podloga iz stava 1. ovog člana, za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima, koriste se i izvodi iz baze podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema (katastarski plan, katastarski plan infrastrukturnih i podzemnih objekata, osnovna državna karta i ostale karte i dr.).

Uslovi i nadležnosti

Član 171

(1) Izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz člana 169. stav 3. tačka 1) ovog zakona obavlja geodetska organizacija.

(2) Izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na osnovu tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova iz člana 169. stav 3. tač. 2) do 4) ovog zakona obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i radnja koje je registrovano kod nadležnog organa za tu vrstu radova i ima najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije.

Glava XIII

ČUVANJE, UVID I IZDAVANJE PODATAKA I TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAVODA

Čuvanje podataka

Član 172

Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti, katastrа infrastrukture, topografsko-kartografske baze, kao i dokumentaciju u analognom obliku, čuva Zavod.

Član 173*****

(Prestalo da važi)

Taksa za pružanje usluga Zavoda

Član 174***

Za usluge koje pruža Zavod, plaća se taksa.

Pod uslugom Zavoda smatra se obavljanje terenskih i kancelarijskih poslova iz delokruga Zavoda, uključujući izdavanje i omogućavanje uvida u geodetsko-katastarske podatke.

Član 175***

(Prestalo da važi)

Glava XIV

INSPEKCIJSKI NADZOR

Nadležnost i ovlašćenje

Član 176

(1) Inspekcijski nadzor je nadzor nad radom geodetske organizacije i pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija.

(2) Inspekcijski nadzor vrši Zavod preko inspektora.

(3) U vršenju inspekcijskog nadzora nad radom geodetske organizacije inspektor proverava da li:

1) geodetska organizacija, koja izvodi geodetske radove ispunjava propisane uslove;

2) lice koje izvodi radove, ispunjava propisane uslove;

3) su izvršeni radovi u skladu sa zakonom i propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;

4) geodetska organizacija vodi dnevnik radova na propisan način;

5) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku.

(4) Nadzor se obavlja u prostorijama Zavoda, geodetske organizacije ili na terenu u toku izvođenja geodetskih radova.

(5) U vršenju inspekcijskog nadzora nad pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, inspektor proverava:

1) teritoriju predstavljanja;

2) razmer, odnosno nivo geoinformacija;

3) projekciju i druge matematičke elemente;

4) kartografske izvore i način njihovog sticanja.

(6) Nadzor se obavlja u prostorijama pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija.

Ovlašćenja inspektora

Član 177

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora nad radom geodetske organizacije inspektor je ovlašćen da:

1) zapisnikom konstatuje utvrđeno činjenično stanje;

2) ako utvrdi nepravilnosti, istim zapisnikom naloži preduzimanje mera za njihovo otklanjanje u određenom roku;

3) ako u određenom roku nije postupljeno po naloženim merama, zabrani izvođenje određene vrste geodetskih radova, na period od tri meseca;

4) ako geodetska organizacija ponovi nepravilnosti iz tačke 2) ovog stava u roku od jedne godine od prvobitno naloženih mera za otklanjanje nepravilnosti, za utvrđenu nepravilnost geodetskoj organizaciji zabrani izvođenje geodetskih radova, na period od jednog meseca.

(2) Za zabranu izvođenja radova iz stava 1. ovog člana inspektor donosi rešenje.

(3) U vršenju inspekcijskog nadzora nad pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, inspektor je ovlašćen da:

1) obustavi izdavanje i stavljanje u promet kartografske publikacije i odredi rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti;

2) zabrani izdavanje i stavljanje u promet kartografske publikacije;

3) preduzme druge mere utvrđene zakonom.

(4) Za obustavu i zabranu izdavanja i stavljanja u promet kartografskih publikacija inspektor donosi rešenje.

(5) Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Zavodu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

(6) Žalba izjavljena protiv rešenja inspektora ne zadržava izvršenje rešenja.

(7) Protiv rešenja Zavoda donetog po žalbi iz stava 5. ovog člana, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Dužnosti inspektora

Član 178

(1) Kad u postupku vršenja nadzora inspektor utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, dužan je da Zavodu predloži oduzimanje licence za rad geodetske organizacije i geodetsku licencu odgovornom licu, odnosno licu koje izvodi geodetske radove u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona.

(2) Inspektor pokreće prekršajni postupak za radnje koje su ovim zakonom propisane kao prekršaj.

Lice koje vrši inspekcijski nadzor

Član 179

Poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru nad radom geodetske organizacije može da obavlja lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci.

Poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru nad izdavanjem kartografskih publikacija, može da obavlja lice geodetske ili geografske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova),specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci.

Glava XV

SUDSKA ZAŠTITA

Upravni spor

Član 180

(1) Protiv drugostepenih rešenja donetih u skladu sa odredbama ovog zakona može se voditi upravni spor.

(2) Kada se upravni spor vodi protiv drugostepenog rešenja donetog u postupku osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastrа infrastrukture, kao i njihovog održavanja, Zavod po službenoj dužnosti na nepokretnosti, odnosno infrastrukturnom i podzemnom objektu upisuje zabeležbu radi činjenja vidljivim da je upravni spor pokrenut.

Glava XVI

OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 181******

(2) Direktor Zavoda propisuje:

1) sadržinu i način rada kod izrade i kontrole tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i vršenje stručnog nadzora;

1a) način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora;

2) sadržinu i način vođenja dnevnika radova;

3) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije;

4) dobijanje i prestanak važenja licence za rad geodetske organizacije, geodetske licence, vođenje evidencije o licencama, sadržaj i oblik pečata, geodetske licence i legitimacije za identifikaciju;

5) tehničke normative, metode i način rada kod izvođenja osnovnih geodetskih radova;

6) tehničke normative, metode i način rada koji se primenjuju u katastarskom premeru;

7) način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta;

8) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja, obnove i održavanja katastra nepokretnosti;

9) (brisana)

10) tehničke normative, metode i način rada kod premera, osnivanja i održavanja katastrа infrastrukture;

11) sadržaj, formiranje i održavanje geodetsko-katastarskog informacionog sistema;

12) način čuvanja, uvida i izdavanja podataka, kao i način, uslove i kriterijume korišćenja sredstava za rad i primanja zaposlenih i opremanje Zavoda;

12a)*** (prestala da važi);

13) tehničke normative, metode i način rada kod topografskog premera, sadržinu, oblik i razmeru topografsko-kartografskih proizvoda i postupak izdavanja kartografskih publikacija;

14) tehničke normative, metode i način rada kod premera državne granice, sadržaj i način vođenja registra državne granice;

15) bliže kriterijume, postupak, način i metodologiju za procenu vrednosti nepokretnosti;

16) način izrade i sadržinu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;

16a) postupak, metode i način rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije;

17) druge tehničke normative, metode i način rada u oblasti državnog premera i katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture.

Glava XVII

KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 182

(1) Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, ako:

1) ne obavlja geodetske radove na osnovu podataka preuzetih iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema (član 18. stav 1. tačka 1));

2) ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima (član 18. stav 1. tačka 2)).

(2) Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik-osnivač geodetske organizacije koja nema svojstvo pravnog lica.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji, novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Član 183

(1) Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, ako:

1) izvodi geodetske radove, a ne ispunjava propisane uslove za rad ili radove izvodi lice koje za te radove ne ispunjava propisane uslove (član 13. i član 17. stav 7);

2) ne prijavi početak izvođenja radova [član 18. stav 1. tačka 3)];

3) ne otkloni u određenom roku utvrđene nepravilnosti u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja nadzora [član 18. stav 1. tačka 4)];

4) ne prijavi Zavodu promenu poslovnog imena, odnosno naziva, pravne forme, sedišta, adrese poslovnog prostora van sedišta, promenu broja zaposlenih lica, geodetskih instrumenata i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promene [član 18. stav 1. tačka 5)];

5) ne dostavi elaborat o izvršenim radovima, odnosno zapisnik o izvršenom uviđaju u postupku održavanja katastarskog premera, održavanja premera infrastrukturnih i podzemnih objekata i osnivanja katastra nepokretnosti u utvrđenom roku [član 18. stav 1. tačka 6)];

6) ne istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama i ne pridržava ga se [član 18. stav 1. tačka 7)];

7) (brisana)

8) koristi geodetski instrument za izvođenje geodetskih radova bez dokumenta o njegovoj ispravnosti [član 18. stav 1. tačka 9)];

8a) licu koje vrši stručni ili inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i Zavodu kada vrši pregled i prijem radova, ne stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i ne omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova [član 18. stav 1. tačka 10)];

8b) po zahtevu inspektora ne sačini i ne dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva [član 18. stav 1. tačka 11)];

9) ne vodi evidenciju primljenih zahteva stranaka [član 18. stav 2. tačka 1)];

10) odbije zahtev stranke bez opravdanog razloga [član 18. stav 2. tačka 2)];

11) ne obavesti Zavod o sprečenosti obavljanja poslova koja traje duže od jednog meseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga sprečenosti [član 18. stav 2. tačka 3)].

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji koja ima svojstvo pravnog lica, novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

(3) Novčanom kaznom od 30.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik-osnivač geodetske organizacije koja nema svojstvo pravnog lica.

(4) Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje izda ili stavi u promet kartografsku publikaciju bez prethodno pribavljene saglasnosti Zavoda (član 156. stav 3).

(5) Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Član 184

(1) Pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 250.000 dinara, ako:

1) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima državnog premera i katastra nepokretnosti (član 46. stav 1. i član 115. stav 3);

2) ne obeleži na propisan način vidnim i trajnim međnim belegama granične tačke parcele (član 49. stav 1);

3) ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na nepokretnosti (član 117. stav 1);

4) ne obavesti u propisanom roku Zavod o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti geodetsku belegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 120. stav 1);

5) ne obavesti u propisanom roku Zavod o svakom oštećenju, uništenju, pomeranju ili izmeštanju geodetsku belega (član 120. stav 3);

6) ne omogući korišćenje dokumentacije o infrastrukturnim i podzemnim objektima kojom raspolaže (član 138. stav 3);

7) ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na infrastrukturnom i podzemnom objektu (član 147. stav 1);

8) podzemne vodove zatrpa pre nego što se izvrši njihovo geodetsko merenje (član 147. stav 4);

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.

(3) Preduzetnik - osnivač radnje kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

Član 185*****

Fizičko lice - imalac prava na nepokretnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, ako:

1) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima državnog premera i katastra nepokretnosti (član 46. stav 1. i član 115. stav 3);

2) ne obeleži na propisan način vidnim i trajnim međnim belegama granične tačke parcele (član 49. stav 1);

3) ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na nepokretnosti (član 117. stav 1);

4) ne obavesti u propisanom roku Zavod o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti belegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 120. stav 1);

5) ne obavesti u propisanom roku Zavod o svakom oštećenju, uništenju, pomeranju ili izmeštanju belega (član 120. stav 3).

Član 186

Fizičko lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, ako za potrebe geodetske organizacije obavlja geodetske radove, a nije zaposleno u geodetskoj organizaciji.

Glava XVIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Završetak započetih postupaka

Član 187

(1) Postupak izrade ili obrazovanja katastra nepokretnosti koji je započet za deo ili za celu katastarsku opštinu, a nije završen do dana stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05).

(2) Obnove premera koje nisu stupile na snagu i neprovedene komasacije za koje nije otpočeo postupak izrade katastra nepokretnosti na delu ili celoj katastarskoj opštini iz stava 1. ovog člana, mogu se smatrati katastarskim, odnosno komasacionim premerom i koristiti za osnivanje katastra nepokretnosti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Upis podataka o stvarnim pravima na nepokretnostima i načinu korišćenja zemljišta

Član 188

(1) Upisi podataka o stvarnim pravima na nepokretnostima i načinu korišćenja zemljišta, utvrđeni u postupku osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti, vršiće se nezavisno od toga da li postoji dokaz da su izmirene obaveze u pogledu naknade zbog promene namene poljoprivrednog zemljišta.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, komisija za izlaganje obavestiće državni organ nadležan za poslove poljoprivrede.

Prestanak važenja katastra zemljišta, zemljišne knjige, knjige tapija, intabulacione knjige, knjige prodatih društvenih stanova sa hipotekom

Član 189

U katastarskoj opštini ili njenom delu za koju je osnovan katastar nepokretnosti u skladu sa odredbama ovog zakona, danom početka njegove primene, prestaje da važi katastar zemljišta, kao i zemljišna knjiga, knjiga tapija, intabulaciona knjiga i knjiga prodatih društvenih stanova sa hipotekom, ako ove knjige postoje u vreme osnivanja katastra nepokretnosti u toj katastarskoj opštini.

Usklađivanje ovlašćenja za projektovanje, rukovođenje, stručni nadzor i izvođenje radova

Član 190

Usklađivanje ovlašćenja za projektovanje, rukovođenje i stručni nadzor koja je izdao Zavod po propisima koji su bili na snazi do dana početka primene ovog zakona, izvršiće Zavod i izdati odgovarajuću licencu i pečat prema odredbama ovog zakona.

Korišćenje postojećeg premera i katastra zemljišta

Član 191

Do dana osnivanja katastra nepokretnosti koristiće se i održavati postojeći premer i katastar zemljišta shodno Zakonu o premeru i katastru zemljišta ("Službeni glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84).

Prelazak na geodetsko-katastarski informacioni sistem

Član 192

(1) Do dana osnivanja geodetsko-katastarskog informacionog sistema način prikupljanja, obrada i korišćenje podataka o nepokretnostima i pravima na njima, podataka o infrastrukturnim i podzemnim objektima, uređenju zemljišta, dokumentacionim fondovima (geodetske mreže, planovi i karte i sl.) i drugih podataka iz oblasti geodetske delatnosti od interesa za Republiku Srbiju, obezbediće se u postojećem geodetskom informacionom sistemu, a čuvanje, korišćenje i izdavanje geodetsko katastarskih podataka u analognom obliku, vršiće se u skladu sa Uredbom o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture ("Službeni glasnik RS", broj 42/03).

(2) Katastarski planovi, katastarski planovi infrastrukturnih i podzemnih objekata i karte u analognom obliku koristiće se do dana formiranja baza podataka za to područje.

Prelazak na novi prostorni referentni sistem

Član 193

(1) Prelazak na ETRS 89 u Republici Srbiji počeće najkasnije 1. januara 2011. godine.

(2) Do prelaska na ETRS 89 i UTM projekciju, položaj tačaka se izražava dvodimenzionalnim koordinatama u postojećim projekcijama (Gaus-Krigerova, stereografska i Zoldnerova projekcija).

Prelazak na novi gravimetrijski referentni sistem

Član 194

Do primene referentnog sistema iz člana 36. ovog zakona koristiće se sistem međunarodne gravimetrijske standardne mreže IGSN 71 (International Gravity Standardization Network1971).

Rok za usklađivanje poslovanja geodetske organizacije

Član 195

(1) Geodetska organizacija koja je registrovana do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužna je da uskladi svoje poslovanje sa uslovima propisanim ovim zakonom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u protivnom Zavod će joj poništiti rešenje o ispunjenosti uslova za rad i brisaće je iz evidencije geodetskih organizacija.

(2) Ovlašćenja za snimanje iz vazduha za potrebe premera zemljišta, izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona, moraju se usaglasiti sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za imenovanje članova Saveta NIGP-a i osnivanje NIGP-a

Član 196

(1) Članove Saveta NIGP-a Vlada će imenovati najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Osnivanje NIGP-a počeće najkasnije u roku od šest meseci od dana imenovanja članova Saveta NIGP-a.

Prestanak Privrednog društva za kartografiju "Geokarta"

Član 197

(1) Privredno društvo za kartografiju "Geokarta" d.o.o. Beograd prestaje 30. septembra 2009. godine.

(2) 1. oktobra 2009. godine Zavod će preuzeti zaposlene i postavljena lica iz Privrednog društva za kartografiju "Geokarta" d.o.o. Beograd, kao i prava, obaveze, poslovni prostor, opremu, sredstva za rad, predmete, arhivu i drugi registraturni materijal, novčana i druga sredstva, sa bilansnim stanjem na dan 30. septembra 2009. godine.

Podzakonska akta

Član 198

(1) Podzakonska akta iz člana 181. tač. 3), 4), 8), 9), 11), 12) i 14) ovog zakona doneće se u roku od jedne godine, a ostala podzakonska akta iz člana 181. ovog zakona u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Zavod će uskladiti pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama člana 197. ovog zakona do 30. septembra 2009. godine, a sa ostalim odredbama ovog zakona - do 31. decembra 2010. godine.

(3) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak važenja zakona i podzakonskih akata i odložena primena pojedinih odredaba

Član 199

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), osim odredaba čl. 67. stav 1. i 105. stav 3, koje prestaju da važe danom početka primene člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 75. stav 1. Zakona o odbrani ("Službeni list SRJ", br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02) u delu koji se odnosi na davanje ovlašćenja za potrebe premera zemljišta.

(3) Odredba člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

(4) Odredbe člana 72. ovog zakona primenjivaće se od 1. juna 2010. godine.

(5) Odredbe čl. 149. do 152. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2011. godine.

(6) Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) neće se primenjivati na Republički geodetski zavod.

(7) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 4. do 13. Uredbe o postupku za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha teritorije Savezne Republike Jugoslavije i za izdavanje kartografskih i drugih publikacija ("Službeni list SRJ", broj 54/94).

Stupanje na snagu zakona

Član 200

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o državnom premeru i katastru

("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)

Član 29[s1]

Geodetskoj organizaciji koja je uskladila svoje poslovanje shodno članu 195. Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10), Zavod će po službenoj dužnosti dopuniti rešenje o licenci za rad za obavljanje geodetskih radova iz člana 3. ovog zakona, za koje ispunjava uslove.

Geodetskoj organizaciji koja nije uskladila svoje poslovanje shodno članu 195. Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10) i za koju je doneto rešenje o poništavanju, odnosno ukidanju rešenja o ispunjenosti uslova za rad, Zavod će po službenoj dužnosti doneti rešenje o poništavanju toga rešenja i naložiti da se u roku od tri meseca od dana donošenja rešenja registruje u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Ako se geodetska organizacija iz stava 2. ovog člana ne registruje u navedenom roku od tri meseca, Zavod će doneti rešenje da geodetska organizacija ne ispunjava uslove za rad i brisaće je iz registra geodetskih organizacija.

Član 30[s1]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe tarifni br. 216, 217. i 218. Tarife republičkih administrativnih taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04 - dr. propis, 42/05 - dr. propis, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06 - dr. propis, 47/07 - dr. propis, 54/08 - dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 - dr. propis, 50/11, 70/11 - dr. propis, 55/12 - dr. propis, 93/12 i 47/13 - dr. propis).

Do donošenja podzakonskog akta o visini takse za usluge koje pruža Zavod shodno članu 19. ovog zakona, primenjivaće se Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 15/10 i 9/11).

Član 31[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o državnom premeru i katastru

("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

Član 78[s2]

(1) Prvostepeni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama ovog zakona.

(2) Započeti postupci stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom koje je ugovorila geodetska organizacija pre stupanja na snagu ovog zakona, završiće se u skladu sa ugovorom.

(3) Elektronsko kancelarijsko poslovanje Zavoda u pogledu zahteva, rešenja, isprava i drugih akata u elektronskom obliku biće uspostavljeno najkasnije 1. marta 2016. godine, izuzev sprovođenja objedinjene procedure u elektronskom obliku, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, čija primena počinje 1. januara 2016. godine.

(4) Do uspostavljanja elektronskog kancelarijskog poslovanja i odgovarajuće internet aplikacije, dostavljanje zahteva i rešenja donetih u skladu sa odredbama ovog zakona, vrši se u papirnoj formi.

Član 79[s2]

(1) Zavod će devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona preuzeti nerešene predmete i državne službenike iz odgovarajuće unutrašnje jedinice ministarstva u čijoj je nadležnosti bio drugostepeni postupak u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastrа vodova.

(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 28. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15 i 54/15), u delu koji se odnosi na nadležnost Zavoda za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova.

Član 80[s2]

(1) Podzakonska akta iz člana 74. ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Zavod će uskladiti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama člana 3. ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 81[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 3. koja počinje da se primenjuje devedesetog dana od dana stupanja na snagu zakona, i odredbe člana 77. stav 2, koja počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o državnom premeru i katastru

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 21[s3]

Informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata Republički geodetski zavod je dužan da uspostavi najkasnije do 1. jula 2025. godine.

Infrastrukturne i podzemne objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod će, kada se uspostavi informacioni sistem za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, po službenoj dužnosti brisati iz katastra nepokretnosti, izmeniti način korišćenja zemljišta (kultura) i upisati u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, bez donošenja rešenja.

Vlasnici infrastrukturnih i podzemnih objekata, kao i objekata u njihovoj funkciji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova dužni su da angažuju ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši premer tih objekata i da podnesu zahtev za upis u katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata, u roku od tri godine od dana osnivanja katastra infrastrukturnih i podzemnih objekata.

Član 22[s3]

Podzakonski akti uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primenjivati podzakonski akti koji su doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Katalog šifara i naziva za katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata iz člana 10. ovog zakona, direktor Republičkog geodetskog zavoda doneće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".