Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI

("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019)

 

Član 1

Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo; pravila o obračunavanju carine; sistem naziva robe koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Srbije, odnosno izvozi, iznosi ili šalje iz carinskog područja Republike Srbije razvrstani po odeljcima i glavama Carinske tarife; sistem numeričkog označavanja robe (tarifni brojevi, tarifni podbrojevi i tarifne oznake) u Carinskoj tarifi, kao i pravila o svrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve, tarifne podbrojeve i tarifne oznake Carinske tarife.

Član 2

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije, carina se obračunava i naplaćuje primenom stope carine određene u koloni 4 Carinske tarife, na carinsku vrednost robe (metod ad valorem).

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, na robu za koju je u koloni 4 Carinske tarife pored stope carine predviđena i specifična carina u minimalnom i maksimalnom iznosu, u slučajevima kada je carina obračunata metodom ad valorem manja od specifične carine, primenjuje se minimalna specifična carina, a kada je carina obračunata metodom ad valorem veća od maksimalne specifične carine, primenjuje se maksimalna specifična carina.

Naplata specifične carine iskazane u evrima vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu važećem na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Stope predviđene u Carinskoj tarifi primenjuju se na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje klauzula najvećeg povlašćenja ili koje tu klauzulu primenjuju na robu poreklom iz Republike Srbije.

Na uvoz robe poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, primenjuju se stope carine predviđene tim sporazumima.

Na robu iz ostalih zemalja primenjuju se stope predviđene u Carinskoj tarifi, uvećane za 70%.

Član 3

Carinsku tarifu čini nomenklatura roba i stope, odnosno iznos carine propisane za pojedine robe navedene u toj nomenklaturi.

Nomenklatura, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) naimenovanja odeljaka, glava, razdela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim numeričkim oznakama;

2) napomene uz odeljke i glave, napomene za tarifne podbrojeve i dodatne napomene;

3) osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Pod pojmom "tarifni broj" podrazumeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom, kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva - redni broj tarifnog broja u toj glavi.

Pod pojmom "tarifni međupodbroj" podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom pošto se dalje raščlanjava na tarifne podbrojeve.

Pod pojmom "tarifni podbroj" podrazumeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje šest cifara.

Numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi nazivaju se tarifne oznake.

Tarifni stav obuhvata: tarifnu oznaku sa deset cifara, naimenovanje tarifnog podbroja, jedinicu mere i stopu, odnosno iznos carine propisanu za robu iz tog tarifnog podbroja.

Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature iz stava 8. ovog člana vrši se u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena, uključujući i napomene za tarifne stavove i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Propisom iz stava 8. ovog člana ne mogu se menjati stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom.

Član 3a****

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/87 i 14/91 i "Službeni list SRJ", broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju objavljene u "Službenom listu Evropske unije" ("Official Journal of the European Union") obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donete i koje budu donete, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 4

Nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se delovi uvoze sukcesivno, preko jedne carinarnice ili više carinarnica, mogu se, na zahtev carinskog obveznika, svrstati u tarifni stav sastavljenog proizvoda, uz primenu stope carine za sastavljen proizvod.

Carinjenje proizvoda iz stava 1. ovog člana vrši se na način koji propiše ministar nadležan za poslove finansija.

Član 4a*

U Carinskoj tarifi, u tarifnoj oznaci: "2402 20 90 00" u koloni 4 broj: "15" zamenjuje se brojem: "57,6", a ispod tog broja dodaju se reči: "min 5,15 € max 7,57 €/1000 kom.

Član 4b**

U Carinskoj tarifi, u tarifnoj oznaci: "0105 11 19 00" u koloni 4 broj: "20" zamenjuje se brojem: "1", a u tarifnoj oznaci: "0105 11 91 00" u koloni 4 broj: "1" zamenjuje se brojem: "20".

U Glavi 84 u dodatnim napomenama tačka 2. menja se i glasi:

"2. U tar. brojevima 8407, 8408 i 8433 naimenovanja tar. podbrojeva "za industrijsku montažu" odnose se samo na proizvode obuhvaćene tim naimenovanjima i namenjene su isključivo serijskoj montaži novih vozila ili kombajna u fabrikama koje proizvode ili sklapaju vozila, odnosno kombajne (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima). Ova naimenovanja ne obuhvataju proizvode iste vrste ako su namenjeni za pojedinačnu montažu vozila ili kombajna ili za zamenu sklopova, podsklopova i delova na ranije proizvedenim vozilima ili kombajnima."

Reči:

 

 

 

"8433 51 00 00

- - kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke

KD

10",

zamenjuju se rečima:

 

 

 

"8433 51

- - kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke:

 

 

8433 51 00 10

- - - za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju

KD

1

8433 51 00 90

- - - ostali

KD

10".

U tar. oznakama: "8517 11 00 00, 8517 12 00 90, 8517 18 00 00 i 8517 69 10 00" u koloni 4 broj: "15" zamenjuje se brojem: "5".

U Glavi 87 u napomeni za tarifne stavove u tački 1. posle reči: "U tar. brojevima", dodaje se tarifni broj: "8701;".

Reči:

 

 

 

"8701 90 20 00

- - - - preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

 

 

"

- - - - preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:

 

 

8701 90 20 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 20 90

- - - - - ostali

KD

15".

U tar. oznakama: "8703 21 10 90, 8703 21 90 00, 8703 22 10 90, 8703 22 90 00, 8703 23 19 90, 8703 23 90 00, 8703 24 10 90, 8703 24 90 00, 8703 31 10 90, 8703 31 90 00, 8703 32 19 90, 8703 32 90 00, 8703 33 19 90 i 8703 33 90 00" u koloni 4 broj: "20" zamenjuje se brojem: "12,5".

Član 4v

U Carinskoj tarifi, u Glavi 87, reči:

"8701 90 11 00

- - - - do 18 kW

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

" - - - - ne preko 18 kW:

 

 

8701 90 11 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),
u nesastavljenom stanju

KD

1

 

 

 

 

8701 90 11 90

- - - - - ostali

KD

15",

reči:

"8701 90 25 00

- - - - preko 37 kW do 59 kW

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

" - - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW:

 

 

8701 90 25 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),
u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 25 90

- - - - - ostali

KD

15",

reči:

"8701 90 31 00

- - - - preko 59 kW do 75 kW

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

" - - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW:

 

 

8701 90 31 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),
u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 31 90

- - - - - ostali

KD

15",

reči:

 

 

 

"8701 90 35 00

- - - - preko 75 kW do 90 kW

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

" - - - - preko 75 kW, ali ne preko 90 kW:

 

 

8701 90 35 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),
u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 35 90

- - - - - ostali

KD

15" i

reči:

"8701 90 39 00

- - - - preko 90 kW

KD

15",

zamenjuju se rečima:

 

" - - - - preko 90 kW:

 

 

8701 90 39 10

- - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

 

 

 

u nesastavljenom stanju

KD

1

8701 90 39 90

- - - - - ostali

KD

15".

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Carinskoj tarifi ("Službeni list SRJ", broj 23/01).

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Carinskoj tarifi

("Sl. glasnik RS", br. 61/2007)

Član 6

Ako to proizlazi iz obaveza preuzetih međunarodnim ugovorima, Vlada može za 2007. godinu uredbom uskladiti nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 4a koji stupa na snagu 1. januara 2008. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o Carinskoj tarifi

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 5[s1]***

(Prestao da važi)

Član 6[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o Carinskoj tarifi

("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Član 3[s2]

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi član 282. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 95/18).

Član 4[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.

 

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMENJIVANJE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu (u daljem tekstu: Tarifa) vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odeljaka, glava i razdela dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odeljke i glave.

2.(a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materija svrstavaju se primenom osnovnog pravila 3.

3. Proizvodi koji bi se primenom pravila 2. pod (a) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

(a) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje proizvoda.

(b) Mešavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti.

(v) Ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3. pod (a) ili 3. pod (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom pravila 1. do 3. svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba pravila 1. do 4. za sledeće proizvode primenjivaće se i ova pravila:

(a) Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

(b) Shodno odredbama pravila 5. pod (a) materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima ako je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i "mutatis mutandis" prema prethodnim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, ako nije drukčije propisano.