Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu
("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RSˮ, broj 111/14), u članu 3. stav 1. tačka 3) reč: „nepristupanjaˮ zamenjuje se rečju: „propuštanjaˮ, a reč: „zadovoljavajućegˮ zamenjuje se rečju: „uverljivogˮ.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) bilo koje kombinacije od tri propuštena doping testa i/ili propusta pri popunjavanju obrasca o lokaciji sportiste, u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od Svetske antidoping agencije, unutar perioda od 12 meseci, od strane sportiste koji je uključen u registrovanu test grupu;”.

U tački 6) posle reči: „sredstavaˮ dodaju se reči: „od strane sportiste ili osoba koje pomažu sportistiˮ.

U tački 8) reč: „propisivanjaˮ zamenjuje se rečju: „primeneˮ, a reči: „propisivanja doping sredstavaˮ zamenjuju se rečima: „primene bilo kog doping sredstva na sportisti na takmičenju, ili davanja ili pokušaja davanja ili primene ili pokušaja primene bilo kom sportisti izvan takmičenja bilo kog doping sredstva koje je zabranjeno izvan takmičenjaˮ.

U tački 9) reč: „saučesništvaˮ zamenjuje se rečju: „asistiranjaˮ, a reč: „učestvovanjaˮ zamenjuje se rečima: „namernog saučesništva ili pokušaja saučesništvaˮ.

U tački 10) posle reči: „udruživanjaˮ dodaju se zapeta i reči: „u profesionalnom ili sa sportom povezanom svojstvu,ˮ.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11) koja glasi:

„11) postupanja sportiste ili drugog lica koje predstavlja pretnju ili služi zastrašivanju drugog lica s namerom njegovog odvraćanja od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili ima za cilj da se stavi u nepovoljan položaj lice koje je u dobroj veri pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu.ˮ.

U stavu 2. reči „tač. 1), 2), 6), 7), 8) i 9)ˮ brišu se, a posle reči: „upotrebuˮ dodaju se reči: „i drugih izuzetaka utvrđenih Svetskim antidoping kodeksom.ˮ.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Da bi postojala povreda antidoping pravila iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana nije neophodno da u postupanju sportiste postoji namera, nepažnja, propust ili svesno korišćenje doping sredstva.ˮ.

Član 2.

U članu 4. stav 1. posle reči: „granski sportski savezˮ dodaju se reči: „i nacionalni sportski savez za oblast sportaˮ.

U stavu 2. reči: „ličnih podatakaˮ zamenjuju se rečima: „podataka o ličnostiˮ, reči: „posebno osetljivih podatakaˮ zamenjuju se rečima: „posebne vrste podataka o ličnostiˮ, a reči: „lične podatkeˮ zamenjuju se rečima: „podatke o ličnostiˮ.

U stavu 4. reči: „potrebna izričita saglasnostˮ zamenjuju se rečima: „potreban izričiti pristanakˮ.

Član 3.

U članu 6. stav 1. posle reči: „kontroleˮ dodaju se zapeta i reči: „da objave identitet osoba koje pomažu sportisti na zahtev Antidoping agencije ili druge ovlašćene antidoping organizacije, u skladu sa članom 3. stav 3. i članom 4. stav 2. ovog zakona, i da su upoznati i postupaju u skladu sa antidoping pravilima Antidoping agencije i drugih ovlašćenih antidoping organizacijaˮ.

Član 4.

U članu 7. stav 1. reči: „nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbijiˮ zamenjuju se rečima: „druga ovlašćena antidoping organizacija u skladu sa Svetskim antidoping kodeksomˮ.

U stavu 3. posle reči: „testiranje,ˮ dodaju se reči: „utvrđivanje registrovane test grupe,ˮ, a reči: „vođenje rezultataˮ zamenjuju se rečima: „upravljanje rezultatimaˮ.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

„Doping kontrola ili analiza doping uzoraka i povezanih analitičkih podatka ili informacija prikupljenih na doping kontroli može se preduzeti od strane ovlašćene organizacije iz člana 4. stav 1. i člana 9. stav 1. ovog zakona u bilo koje legitimne antidoping svrhe.

Antidoping agencija može da prikupi uzorke, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, od svakog sportiste takmičara ili sportiste rekreativca nad kojim ima nadležnosti u skladu sa ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom, uključujući i sportiste kojima traje izrečena mera zabrane takmičenja, u skladu sa međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.ˮ

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 1) posle reči: „zakonomˮ dodaju se reči: „i pravilima Antidoping agencije iz stava 7. ovog članaˮ, a posle reči: „poštenoˮ dodaje se zapeta i reči: „stručno, operativno nezavisnoˮ.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) da sportskim pravilima obezbedi da svako lice koje je član saveza ili je na drugi način u nadležnosti saveza da poštuje, primenjuje, podržava i sprovodi mere na sprečavanju dopinga u sportu utvrđene u skladu sa ovim zakonom, a kada utvrdi da određeno lice nije ispunilo takvu obavezu, da preduzme odgovarajuće mere, koje moraju da uključuju i mogućnosti isključenja iz određenih budućih sportskih događaja ili svih sportskih događaja koji se odvijaju u određenom vremenskom periodu;ˮ.

U tački 9) posle reči: „liceˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno odgovarajućeg sportskog stručnjakaˮ.

Tačka 17) menja se i glasi:

„17) da izvan sportskih takmičenja i na sportskim takmičenjima u ingerenciji saveza organizuje tokom godine doping kontrole i da snosi troškove njihovog sprovođenja, u skladu sa ovim zakonom i godišnjim planom doping kontrole utvrđenim od strane Antidoping agencije;ˮ.

Posle tačke 18) dodaju se tač. 19)–23) koje glase:

„19) da prijave Antidoping agenciji i nadležnom međunarodnom sportskom savezu svaku informaciju koja ukazuje na povredu ili je u vezi sa povredom antidoping pravila i da sarađuje sa Antidoping agencijom i drugom ovlašćenom antidoping organizacijom u sprovođenju istrage;

20) da zahtevaju od svojih članova da prijave sve informacije koje ukazuju ili se odnose na povrede antidoping pravila i da učestvuju u istragama koje sprovodi Antidoping agencija ili bilo koja druga ovlašćena antidoping organizacija koja ima nadležnost za sprovođenje istrage;

21) da usvoji pravila za zaštitu lica iz člana 3. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

22) da o svakoj odluci koju donesu u procesu upravljanja rezultatima obaveste Antidoping agenciju i sportiste, odnosno druga lica na koja se odluka odnosi;

23) da poštuju i primenjuju mere koje donese Antidoping agencija u skladu sa stavom 8. ovog člana.ˮ.

U stavu 2. reč: „Nacionalniˮ zamenjuje se rečima: „Nadležni nacionalniˮ.

U stavu 3. reči: „Odredbe stava 1. tač. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 13), 17)ˮ zamenjuju se rečima: „Odredbe stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 12), 13), 16), 19), 20, 21) i 23)ˮ.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

„Antidoping agencija donosi pravila o usaglašavanju antidoping aktivnosti Antidoping agencije i nadležnih nacionalnih sportskih saveza utvrđenih u stavu 1. ovog člana sa Svetskim antidoping kodeksom i ovim zakonom.

Kada Antidoping agencija utvrdi da nadležni nacionalni sportski savez ili druga organizacija u oblasti sporta iz stava 3. ovog člana nije uskladila svoja pravila sa Svetskim antidoping kodeksom i ovim zakonom ili ih nije primenila ili ih se ne pridržava, može protiv te organizacije preduzeti mere utvrđene ovim zakonom, Svetskim antidoping kodeksom i pravilima iz stava 7. ovog člana.ˮ.

Član 6.

U članu 12. posle reči: „Nadležniˮ dodaje se reč: „nacionalniˮ.

Član 7.

U članu 16. stav 1. posle reči: „pravilaˮ dodaju se zapeta i reči: „kršenja izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i nepoštovanja obaveza utvrđenih ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom,ˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

„Disciplinske mere iz stava 1. ovog člana izriču se u skladu sa ovim zakonom, sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza i pravilima Antidoping agencije iz člana 10. stav 7. ovog zakona.ˮ.

Član 8.

U članu 21. stav 1. tačka 10) posle reči: „agencijeˮ brišu se zapeta i reči: „kao i odluke zbog povrede antidoping pravila, sa prevodom na srpski jezik, nadležnih međunarodnih antidoping organizacija koje se odnose na državljane Republike Srbijeˮ.

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) obavlja druge poslove i preduzima druge mere koje se odnose na sprečavanje dopinga u sportu, a koji su u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom u nadležnosti nacionalne antidoping organizacije”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Sportske delatnosti iz stava 1. ovog člana obavljaju se u skladu sa zakonom i Svetskim antidoping kodeksom.ˮ.

Član 9.

U članu 24. stav 1. tačka 3) reč: „četiriˮ zamenjuje se rečju: „triˮ.

U tački 4) reč: „triˮ zamenjuje se rečju: „dvaˮ.

U tački 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se nova tačka 6) koja glasi:

„6) dva lica koja imenuje Paraolimpijski komitet Srbije.ˮ

U stavu 3. posle reči: „vrhunski sportski stručnjaciˮ dodaju se reči: „i obavljanje delatnosti Antidoping agencijeˮ.

Član 10.

U članu 25. stav 1. tačka 10) briše se.

Član 11.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Odgovornost za povredu antidoping pravila, kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i za nepoštovanje obaveza utvrđenih od strane ovlašćene antidoping organizacije u skladu sa ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom utvrđuju Antidoping odbor pri Antidoping agenciji (u daljem tekstu: Antidoping odbor) i nadležni nacionalni sportski savez, ako ovim zakonom ili Svetskim antidoping kodeksom nije drugačije utvrđeno.

Spor u vezi utvrđivanja odgovornosti iz stava 1. ovog člana može biti predmet i međunarodne sportske arbitraže u slučajevima utvrđenim Svetskim antidoping kodeksom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Sporazumom Antidoping agencije, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije konačno rešavanje spora u vezi utvrđivanja odgovornosti iz stava 1. ovog člana može biti povereno jedinstvenom stalnom sportskom arbitražnom sudu za arbitražno rešavanje sporova u sportu iz člana 53. stav 7. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/16).

Antidoping odbor je stručno radno telo obrazovano pri Antidoping agenciji za odlučivanje, na nepristrasan i pravičan način, po žalbama na prvostepene odluke disciplinskih organa nadležnih nacionalnih sportskih saveza o povredama antidoping pravila, kao i za prvostepeno odlučivanje o povredama antidoping pravila, kršenju izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i nepoštovanju obaveza utvrđenih Svetskim antidoping kodeksom, u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom.

Antidoping odbor je operativno i institucionalno nezavisan u donošenju odluka od organa Antidoping agencije ili bilo koje treće strane.

Antidoping odbor ima predsednika i osam članova, koji se imenuju na obnovljivi mandat od četiri godine, iz reda istaknutih stručnjaka u oblastima iz člana 24. stav 3. ovog zakona.

Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije imenuju po tri člana Antidoping odbora, od kojih su obavezno po jedan diplomirani pravnik i doktor medicine koji imaju najmanje tri godine relevantnog iskustva u struci.

Članovi Antidoping odbora biraju predsednika Antidoping odbora iz svojih redova, većinom od ukupnog broja članova Antidoping odbora.

Organizacija i rad Antidoping odbora bliže se reguliše opštim aktom koji usvaja Upravni odbor Antidoping agencije na predlog Antidoping odbora.

Statutom i finansijskim planom Antidoping agencije obezbeđuje se finansijska nezavisnost Antidoping odbora u obavljanju poslova u nadležnosti Antidoping odbora.

Antidoping odbor odlučuje, u pojedinačnim slučajevima iz stava 1. ovog člana, preko Prvostepenog i Žalbenog veća za antidoping prekršaje, sastavljenog od tri člana.

Članove Prvostepenog i Žalbenog veća za antidoping prekršaje imenuje predsednik Antidoping odbora, od kojih jedan član mora da bude diplomirani pravnik, a jedan član doktor medicine.

Za člana veća iz stava 11. ovog člana ne može biti imenovano lice koje je zaposleno u Antidoping agenciji ili nadležnom nacionalnom sportskom savezu, ili je član njihovih organa ili radnih tela ili je učestovalo u bilo kojoj prethodnoj fazi doping kontrole ili je u bilo kom drugom sukobu interesa.ˮ.

Član 12.

Član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti iz člana 26. stav 1. ovog zakona vodi se u skladu sa ovim zakonom, Svetskim antidoping kodeksom, međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije i pravilima ovlašćenih antidoping organizacija iz člana 10. stav 7. ovog zakona.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se prijavom, odnosno žalbom koju mogu da podnesu:

1) direktor Antidoping agencije;

2) nadležni međunarodni sportski savez;

3) Svetska antidoping agencija;

4) sportska organizacija kojoj sportista ili drugo lice pripada;

5) organizator sportskog takmičenja na kome je izvršena doping kontrola;

6) nadležni nacionalni sportski savez;

7) vlasnik dopingovane životinje;

8) sportista ili drugo lice za koje postoji sumnja da je izvršilo povredu antidoping pravila, odnosno na koje se odnosi odluka na koju se ulaže žalba;

9) druga strana u sporu u kome je doneta odluka;

10) Međunarodni olimpijski komitet ili Međunarodni paraolimpijski komitet u slučaju kada odluka može da ima dejstvo u vezi sa Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama, uključujući odluke koje utiču na pravo učešća na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama;

11) nacionalna antidoping organizacija, prema državljanstvu, prebivalištu, boravištu ili sportskoj licenci lica.

Prijava se podnosi protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je načinilo povredu antidoping pravila.

Žalba na prvostepenu odluku u postupku utvrđivanja odgovornosti zbog povrede antidoping pravila podnosi se Antidoping odboru u roku od 21 dan od dana dostavljanja odluke.

U postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila moraju se poštovati prava i principi utvrđeni u članu 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila vodi se bez odugovlačenja i uz što manje troškova, s tim da je postupak u vezi sa određenim sportskim takmičenjem hitan.

Postupak po žalbi pred Antidoping odborom uključuje sva pitanja od značaja za predmet razmatranja i nije ograničen na pitanja ili razloge sadržane u prvostepenoj odluci ili u podnetoj žalbi.

U postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila nema mirovanja postupka.

Postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila vodi se na srpskom jeziku, s tim da sportista ili drugo lice koje je osumnjičeno za povredu antidoping pravila ima pravo na ovlašćenog prevodioca, o sopstvenom trošku.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se voditi i ako bilo koja strana ili njen predstavnik ili punomoćnik odbije da učestvuje u postupku ili propusti da prisustvuje pretresu nakon što su primili, u razumnom roku, obaveštenja o pokretanju postupka, odnosno održavanju pretresa.

Troškove postupka snosi lice koje je učinilo povredu antidoping pravila, odnosno strana koja je pokrenula postupak u kome nije utvrđena povreda antidoping pravila.

Nikakvi postupci ne mogu biti pokretani protiv sportiste ili drugog lica zbog povreda antidoping pravila ukoliko je prošlo više od deset godina od datuma kada je povreda počinjena, osim ukoliko su obavešteni o povredi antidoping pravila u skladu sa stavom 1. ovog člana, ili je obaveštavanje pokušano na razumno prihvatljiv način, pre isteka tog roka.”.

Član 13.

U članu 29. stav 1. posle reči: „komiteta Srbijeˮ dodaju se zapeta i reči: „ili predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbijeˮ.

Član 14.

U članu 37. stav 2. menja se i glasi:

„Protiv rešenja sportskog inspektora može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove sporta u roku od 15 dana od dana dostave pisanog rešenja.ˮ.

Član 15.

U članu 38. stav 2. reč: „maloletnikˮ menja se rečima: „maloletnom licuˮ.

Član 16.

U članu 40. stav 1. broj: „1.000.000ˮ zamenjuje se brojem: „2.000.000ˮ, a reči: „nacionalna sportska asocijacijaˮ zamenjuju se rečima: „nadležni nacionalni sportski savezˮ.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) ako preduzme bilo koji postupak radi zastrašivanja ili kažnjavanja drugog lica kako bi se odvratilo od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili kako bi se kaznilo jer je pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu (član 3. stav 1. tačka 11);ˮ.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) ako ne postupi po merama izrečenim od strane antidoping agencije (član 10. stav 8.);ˮ.

Član 17.

U članu 41. tačka 2) reči: „ne pristupi bez ubedljivog opravdanja davanjuˮ zamenjuju se rečima: „propusti bez uverljivog opravdanja davanjeˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) ako kao sportista iz registrovane test grupe tri puta propusti doping test i/ili napravi propust pri popunjavanju obrasca o lokaciji sportiste, u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od Svetske antidoping agencije, unutar perioda od 12 meseci (član 3. stav 1. tačka 4) i član 13. stav 3);ˮ.

U tački 5) posle reči: „udružiˮ dodaju se zapeta i reči: „u profesionalnom ili sa sportom povezanom svojstvu,ˮ.

Član 18.

U članu 42. tačka 2) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) ako na bilo koji način preti ili zastrašuje drugo lice s namerom njegovog odvraćanja od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili postupa sa ciljem da se stavi u nepovoljan položaj lice koje je u dobroj veri pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu (član 3. stav 1. tačka 11).ˮ.

Član 19.

Postojeće organizacije u oblasti sporta dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Antidoping agencija doneće akte za koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o sprečavanju dopinga u sportu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print