Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU

("Sl. glasnik RS", br. 111/2014 i 47/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti za sprečavanje dopinga u sportu.

Član 2

Zabranjen je doping u sportu.

Doping u sportu, u smislu ovog zakona, jeste postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila utvrđenih članom 3. ovog zakona.

Član 3

Povreda antidoping pravila postoji u slučajevima:

1) prisustva zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste;

2) korišćenja ili pokušaja korišćenja (primena, unošenje, ubrizgavanje ili konzumiranje na bilo koji način) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda (u daljem tekstu: doping sredstva);

3) odbijanja, ili propuštanja bez uverljivog opravdanja, davanja uzorka posle obaveštenja o doping kontroli ili izbegavanja davanja uzorka na drugi način;

4) bilo koje kombinacije od tri propuštena doping testa i/ili propusta pri popunjavanju obrasca o lokaciji sportiste, u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od Svetske antidoping agencije, unutar perioda od 12 meseci, od strane sportiste koji je uključen u registrovanu test grupu;

5) ometanja ili pokušaja ometanja bilo kojeg dela doping kontrole;

6) nedozvoljenog posedovanja doping sredstava od strane sportiste ili osoba koje pomažu sportisti;

7) neovlašćene prodaje, transporta, slanja, isporuke ili distribucije zabranjene doping supstance ili zabranjenog doping metoda (bilo fizički, elektronski ili nekim drugim načinom) od strane sportiste, osoba koje pomažu sportisti ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu koje je u ingerenciji neke organizacije u oblasti sporta, ili pokušaj takvog postupanja;

8) davanja ili pokušaja davanja ili primene ili pokušaja primene bilo kog doping sredstva na sportisti na takmičenju, ili davanja ili pokušaja davanja ili primene ili pokušaja primene bilo kom sportisti izvan takmičenja bilo kog doping sredstva koje je zabranjeno izvan takmičenja;

9) asistiranja, podsticanja, pomaganja, podržavanja, prikrivanja, stvaranja uslova ili bilo kog drugog vida namernog saučesništva ili pokušaja saučesništva u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila ili u kršenju izrečene mere zbog povrede antidoping pravila;

10) udruživanja, u profesionalnom ili sa sportom povezanom svojstvu, sportiste ili druge osobe koja je u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije sa osobom koja pomaže sportisti kojoj traje izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ili je u krivičnom, prekršajnom ili drugom postupku kažnjena zbog dela koje predstavlja povredu antidoping pravila u smislu ovog zakona, ukoliko joj kazna još uvek traje ili je prošlo manje od šest godina od izricanja takve kazne ili sa osobom koja je posrednik ili predstavnik takve osobe;

11) postupanja sportiste ili drugog lica koje predstavlja pretnju ili služi zastrašivanju drugog lica s namerom njegovog odvraćanja od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili ima za cilj da se stavi u nepovoljan položaj lice koje je u dobroj veri pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu.

Povreda antidoping pravila iz stava 1. ovog člana ne postoji u slučajevima odobrenih izuzetaka za terapeutsku upotrebu i drugih izuzetaka utvrđenih Svetskim antidoping kodeksom.

Pod osobama koje pomažu sportisti u smislu ovog zakona podrazumevaju se vaspitači, treneri, menadžeri, agenti, osoblje tima, zvaničnici, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i drugo osoblje koje radi sa ili vrši tretman sportista koji učestvuju ili se pripremaju za sportsko takmičenje.

Da bi postojala povreda antidoping pravila iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana nije neophodno da u postupanju sportiste postoji namera, nepažnja, propust ili svesno korišćenje doping sredstva.

Član 4

Pod ovlašćenom antidoping organizacijom, u smislu ovog zakona, podrazumeva se Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija), Svetska antidoping agencija i nadležni međunarodni i nacionalni sportski savez (Međunarodni olimpijski komitet, Međunarodni paraolimpijski komitet, međunarodni sportski savez, Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Sportski savez Srbije, nacionalni granski sportski savez i nacionalni sportski savez za oblast sporta).

Ovlašćena antidoping organizacija iz stava 1. ovog člana u skladu sa zakonom, prikuplja, čuva i vrši druge radnje obrade podataka o ličnosti sportiste i drugog lica u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije (ime i prezime, pol, datum rođenja, državljanstvo, broj ličnog dokumenta koji služi kao identifikacija sportiste prilikom doping kontrole, adresu prebivališta i boravišta, kontakt telefon, adresu elektronske pošte, granu sporta i sportsku disciplinu kojom se lice bavi, naziv sportskog kluba u kome se obavljaju sportske aktivnosti, fotografiju sportiste), uključujući i obradu posebne vrste podataka o ličnosti (zdravstveno stanje sportiste, korišćena medicinska sredstva), i drugim ovlašćenim antidoping organizacijama prenosi podatke o ličnosti sportiste i drugog lica u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije koji su neophodni za sprovođenje doping kontrole, odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu i sankcionisanje sportiste i drugog lica zbog povrede antidoping pravila u skladu sa ovim zakonom.

Antidoping agencija i nadležni nacionalni sportski savez može, u skladu sa zakonom, činiti dostupnim podatke iz stava 2. ovog člana ovlašćenoj stranoj antidoping organizaciji ukoliko je to potrebno za:

1) odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu;

2) planiranje, koordinaciju u sprovođenju doping kontrole sportiste;

3) obaveštavanje o rezultatima sprovedene doping kontrole i utvrđivanje odgovornosti zbog povrede antidoping pravila.

U slučaju iz stava 3. tačka 1) ovog člana, mogu se dostavljati samo podaci koji su nužni za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu u skladu sa članom 15. ovog zakona, s tim da je za dostavljanje podataka potreban izričiti pristanak sportiste.

U slučaju iz stava 3. tačka 2) ovog člana, mogu se dostavljati samo podaci koji su potrebni za identifikovanje sportiste i za sprovođenje doping kontrole u skladu sa međunarodnim standardima utvrđenim od strane Svetske antidoping agencije.

Antidoping agencija i nadležni nacionalni sportski savez obavezni su da se u slučajevima iz stava 3. ovog člana staraju o tome da podaci o ličnosti ne budu dostavljeni neovlašćenom licu, kao i da uskrate dostavljanje tih podataka ukoliko organizacija kojoj se podaci dostavljaju ne garantuje odgovarajuću zaštitu podataka.

Zaštita podataka o ličnosti i privatnosti u oblasti sprečavanja dopinga u sportu ostvaruje se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrada podataka o zdravstvenom stanju sportiste i korišćenim medicinskim sredstvima nije uslovljena pristankom sportiste. Ako sportista iz registrovane test grupe iz člana 13. stav 1. ovog zakona obavesti nadležnu antidoping organizaciju iz člana 13. stav 3. ovog zakona da je dostupan za doping kontrolu izvan takmičenja u svom stanu, to se smatra njegovim dobrovoljnim pristankom da mu se kontrola izvrši u stanu na način koji obezbeđuje poštovanje njegove privatnosti. Antidoping agencija i nadležni nacionalni sportski savez mogu objaviti identitet sportiste ili drugog lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede antidoping pravila tek posle obaveštavanja sportiste ili drugog lica o povredi koja mu se stavlja na teret, kao i obaveštavanja Svetske antidoping agencije i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Antidoping agencija objavljuje na svom veb sajtu identitet sportiste ili drugog lica, osim ukoliko je u pitanju maloletno lice, za koje je prvostepenom ili konačnom odlukom utvrđeno da je počinilo povredu antidoping pravila, s tim da je ta informacija javno dostupna dok traje vremenski period kazne, odnosno 30 dana ukoliko je vremenski period kazne manji od 30 dana. Uz ime i prezime kažnjenog lica objavljuju se i podaci o grani sporta kojom se lice bavi, povredi antidoping pravila, zabranjenoj supstanci ili metodu koji je korišćen i izrečenim merama.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se deset godina.

Član 5

Obaveze utvrđene ovim zakonom primenjuju se na sve organizacije u oblasti sporta koje imaju svoje sedište na teritoriji Republike Srbije ili obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Proizvodnja i promet zabranjenih doping supstanci koje u sebi sadrže opojne droge vrši se u skladu sa zakonom.

Obaveze utvrđene ovim zakonom shodno se primenjuju i na doping životinja koje učestvuju u sportskim takmičenjima.

II MERE ZA SPREČAVANJE DOPINGA U SPORTU

Član 6

Sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti, u smislu zakona kojim je uređena oblast sporta, dužni su da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole, da objave identitet osoba koje pomažu sportisti na zahtev Antidoping agencije ili druge ovlašćene antidoping organizacije, u skladu sa članom 3. stav 3. i članom 4. stav 2. ovog zakona, i da su upoznati i postupaju u skladu sa antidoping pravilima Antidoping agencije i drugih ovlašćenih antidoping organizacija.

Sportisti koji odbije, ne pristupi, izbegne ili onemogući doping testiranje, izreći će se mera zbog povrede antidoping pravila kao da je na doping testu bio pozitivan, a u slučaju takvog pokušaja, može mu se mera izreći i ako doping test bude negativan.

Sportista je dužan da obavesti lekara koji ga leči o svojoj zabrani da koristi doping sredstva i da se uveri da bilo kakva dobijena medicinska terapija ne sadrži doping sredstva.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje sportskih stručnjaka u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta obavezno obuhvata i sadržaje vezane za sprečavanje dopinga u sportu.

Član 7

Antidoping agencija uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja, osim one koju sprovodi druga ovlašćena antidoping organizacija u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom.

Pravila Antidoping agencije moraju biti u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/91), Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu ("Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 38/09), Svetskim antidoping kodeksom i međunarodnim standardima za doping testiranje odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Doping kontrola je postupak koji uključuje planiranje rasporeda testova, izbor sportista za testiranje, utvrđivanje registrovane test grupe, prikupljanje i rukovanje uzorcima, laboratorijsku analizu, upravljanje rezultatima, pretrese i žalbe.

Doping kontrola organizuje se i sprovodi tako da je isključena svaka mogućnost zamene uzoraka ili manipulacije bilo kakve vrste.

Doping kontrola može se organizovati kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja, najavljeno i nenajavljeno.

Doping kontrola sprovodi se uzimanjem uzoraka urina i krvi ili primenom druge autorizovane tehnike za detektovanje zabranjenih supstanci i metoda.

Doping kontrola ili analiza doping uzoraka i povezanih analitičkih podatka ili informacija prikupljenih na doping kontroli može se preduzeti od strane ovlašćene organizacije iz člana 4. stav 1. i člana 9. stav 1. ovog zakona u bilo koje legitimne antidoping svrhe.

Antidoping agencija može da prikupi uzorke, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, od svakog sportiste takmičara ili sportiste rekreativca nad kojim ima nadležnosti u skladu sa ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom, uključujući i sportiste kojima traje izrečena mera zabrane takmičenja, u skladu sa međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Član 8

Doping kontrola može se sprovoditi samo od strane ovlašćenih i kvalifikovanih kontrolora, odnosno od strane lica koja poseduju legitimaciju izdatu od strane Antidoping agencije ili koju je ta agencija priznala kao ekvivalentnu.

Član 9

Antidoping agencija određuje organizaciju u kojoj će se obaviti analiza doping uzoraka sportista, odnosno životinja koje učestvuju na takmičenjima.

Organizacija u kojoj se sprovodi doping analiza mora posedovati važeću homologaciju izdatu od strane ovlašćenog međunarodnog organa ili organizacije (Svetske antidoping agencije), a u postupku doping kontrole uzete uzorke mora skladištiti, njima rukovati i analizirati ih u skladu s odredbama ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Izbor organizacije iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim su uređene javne nabavke.

Član 10

Nadležni nacionalni sportski savez iz člana 4. ovog zakona dužan je:

1) da sportskim pravilima utvrdi disciplinske mere i uredi postupak njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila, u skladu sa ovim zakonom i pravilima Antidoping agencije iz stava 7. ovog člana, i da obezbedi da se u postupku izricanja mera licima odgovornim za doping poštuje njihova ličnost i pravo na odgovarajuću pravnu zaštitu (poštovanje privatnosti, pravovremeni pretres, jemčenje prava na pravno izjašnjenje, pošteno, stručno, operativno nezavisno i nepristrastno telo za pretres, pravo na zastupnika o ličnom trošku, uvid u spise, podnošenje dokaza, standarde u pogledu dokazivanja dopinga, blagovremeno informisanje, pravovremena, pismena i obrazložena odluka, pravo na žalbu i dr.);

2) da obezbedi, u okvirima nadležnosti saveza, da sportistima, sportskim stručnjacima i drugim osobama za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće disciplinske mere, u skladu s ovim zakonom i pravilima nadležne antidoping organizacije;

3) da ne prizna sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista;

4) da ne dozvoli učešće na sportskoj priredbi sportisti, sportskom stručnjaku i drugom licu u ingerenciji nacionalnog sportskog saveza kome je izrečena mera zbog dopinga, ili je izrečena, u skladu sa ovim zakonom, kazna zbog učinjenog krivičnog dela ili prekršaja;

5) da donese program antidoping delovanja i dostavi ga Antidoping agenciji u roku od 15 dana;

6) da obezbedi stalno individualno medicinsko praćenje kategorisanih sportista i u tom cilju donese potrebne akte i preduzme konkretne mere;

7) da sportskim pravilima i u saradnji sa antidoping agencijom obezbedi da se članovi saveza, a posebno sportski stručnjaci i registrovani sportisti svih uzrasnih kategorija neprekidno, a najmanje jedanput godišnje, obaveštavaju i edukuju o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posledicama po zdravlje upotrebe doping sredstava;

8) da sportskim pravilima obezbedi da svako lice koje je član saveza ili je na drugi način u nadležnosti saveza da poštuje, primenjuje, podržava i sprovodi mere na sprečavanju dopinga u sportu utvrđene u skladu sa ovim zakonom, a kada utvrdi da određeno lice nije ispunilo takvu obavezu, da preduzme odgovarajuće mere, koje moraju da uključuju i mogućnosti isključenja iz određenih budućih sportskih događaja ili svih sportskih događaja koji se odvijaju u određenom vremenskom periodu;

9) da odredi odgovorno lice, odnosno odgovarajućeg sportskog stručnjaka za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga;

10) da najmanje 21 dan pre održavanja takmičenja koje organizuje, ili koje je pod njegovom kontrolom, prijavi takmičenje Antidoping agenciji, kao i da najkasnije do kraja tekuće godine dostavi Antidoping agenciji kalendar takmičenja za narednu godinu;

11) da najmanje jedanput u šest meseci obavesti Antidoping agenciju o planovima treninga i priprema vrhunskih sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija;

12) da uskrati u potpunosti finansiranje sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica koja ne poštuju važeća antidoping pravila;

13) da kontroliše antidoping programe svojih članica, kao i sprovođenje tih programa;

14) da na kraju godine obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta i Antidoping agenciju o merama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine;

15) da u sportu u kome se takmiče životinje utvrdi i sprovede antidoping pravila za životinje koje učestvuju u tom sportu, u skladu sa pravilima Antidoping agencije i nadležnog međunarodnog sportskog saveza;

16) da ne dozvoli obavljanje bilo koje sportske aktivnosti i sportske delatnosti ili bilo koje funkcije u okvirima nadležnosti saveza licu kome je, u skladu sa ovim zakonom, izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ili krivična ili prekršajna kazna, za vreme trajanja izrečene mere, odnosno kazne;

17) da izvan sportskih takmičenja i na sportskim takmičenjima u ingerenciji saveza organizuje tokom godine doping kontrole i da snosi troškove njihovog sprovođenja, u skladu sa ovim zakonom i godišnjim planom doping kontrole utvrđenim od strane Antidoping agencije;

18) da promoviše jačanje vrednosti sportske etike, fer pleja i zdravlja sportista;

19) da prijave Antidoping agenciji i nadležnom međunarodnom sportskom savezu svaku informaciju koja ukazuje na povredu ili je u vezi sa povredom antidoping pravila i da sarađuje sa Antidoping agencijom i drugom ovlašćenom antidoping organizacijom u sprovođenju istrage;

20) da zahtevaju od svojih članova da prijave sve informacije koje ukazuju ili se odnose na povrede antidoping pravila i da učestvuju u istragama koje sprovodi Antidoping agencija ili bilo koja druga ovlašćena antidoping organizacija koja ima nadležnost za sprovođenje istrage;

21) da usvoji pravila za zaštitu lica iz člana 3. stav 1. tačka 11) ovog zakona;

22) da o svakoj odluci koju donesu u procesu upravljanja rezultatima obaveste Antidoping agenciju i sportiste, odnosno druga lica na koja se odluka odnosi;

23) da poštuju i primenjuju mere koje donese Antidoping agencija u skladu sa stavom 8. ovog člana.

Nadležni nacionalni sportski savez koji ne poštuje sve obaveze iz stava 1. ovog člana ne može dobijati sredstva iz javnih prihoda.

Odredbe stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 12), 13), 16), 19), 20, 21) i 23) i stava 2. ovog člana shodno se primenjuju i na druge sportske saveze, sportska društva, sportske organizacije i stručna sportska udruženja.

Sportska pravila nacionalnih sportskih saveza iz stava 1. tačka 1) ovog člana moraju biti u skladu sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnih međunarodnih sportskih saveza.

Antidoping agencija odlučuje po žalbi na meru iz stava 1. tačka 2) ovog člana koju je izrekao nacionalni sportski savez, osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže.

U slučaju da nadležni nacionalni sportski savez ne izrekne mere iz stava 1. tačka 2) ovog člana u roku od četiri meseca od podnošenja prijave za učinjenu povredu antidoping pravila, odgovornost lica koje je učinilo povredu antidoping pravila utvrđuje Antidoping agencija.

Antidoping agencija donosi pravila o usaglašavanju antidoping aktivnosti Antidoping agencije i nadležnih nacionalnih sportskih saveza utvrđenih u stavu 1. ovog člana sa Svetskim antidoping kodeksom i ovim zakonom.

Kada Antidoping agencija utvrdi da nadležni nacionalni sportski savez ili druga organizacija u oblasti sporta iz stava 3. ovog člana nije uskladila svoja pravila sa Svetskim antidoping kodeksom i ovim zakonom ili ih nije primenila ili ih se ne pridržava, može protiv te organizacije preduzeti mere utvrđene ovim zakonom, Svetskim antidoping kodeksom i pravilima iz stava 7. ovog člana.

Član 11

Nadležni nacionalni sportski savez dužan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu sportskih pravila kojima su utvrđene mere za sprečavanje dopinga u sportu iz člana 10. stav 1. ovog zakona, odnosno njihovih izmena i dopuna, dostavi primerak tih pravila ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji.

Član 12

Nadležni nacionalni sportski savez, organizacija ligaškog sportskog takmičenja, organizator sportskog takmičenja i sportska organizacija, odnosno sportista učesnik sportskog takmičenja može predložiti Antidoping agenciji da sprovede doping kontrolu na određenim takmičenjima ili doping kontrolu izvan takmičenja određenih timova, trening grupa ili pojedinih sportista, uz snošenje troškova sprovođenja doping kontrole.

Član 13

Kontroli izvan takmičenja podležu sportisti koji su u statusu olimpijskog kandidata, vrhunski i drugi kategorisani sportisti, sportisti međunarodnog ranga, sportisti koji žele da nastave sportsku karijeru nakon isteka mere zabrane učešća na takmičenjima zbog dopinga, kao i druge kategorije sportista koje odredi Antidoping agencija (registrovana test grupa).

Kontrola izvan takmičenja sprovodi se:

1) na osnovu periodičnog plana kontrole;

2) na osnovu posebne odluke Antidoping agencije;

3) na zahtev ministarstva nadležnog za poslove sporta;

4) na obrazloženi predlog sportiste, njegove sportske organizacije ili nadležnog nacionalnog sportskog saveza, uz snošenje troškova sprovođenja doping kontrole;

Sportisti koji podležu kontroli izvan takmičenja u skladu sa stavom 1. ovog člana, dužni su da Antidoping agenciju i ovlašćeno lice u nadležnom nacionalnom sportskom savezu redovno obaveštavaju o svakoj promeni mesta boravišta i vremenu i mestu održavanja treninga, u skladu sa pravilima Antidoping agencije iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Svi učesnici u doping kontroli dužni su da dobijene informacije iz stava 3. ovog člana čuvaju kao poverljive i mogu ih koristiti isključivo u svrhe planiranja, koordiniranja i sprovođenja testiranja.

Član 14

Lekar koji prilikom pregleda sportiste u cilju izdavanja sportsko medicinskog izveštaja, odnosno utvrđivanja opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje sportskih aktivnosti i učešće na takmičenjima, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, posumnja da je sportista koristio doping sredstva, dužan je da o tome obavesti Antidoping agenciju.

Lekar koji sportisti propiše sredstvo koje sadrži zabranjene doping supstance u cilju lečenja dužan je da o tome obavesti sportistu ako mu je on saopštio da se bavi sportskim aktivnostima.

Član 15

Sportista može zatražiti od Antidoping agencije da ga oslobodi zabrane upotrebe doping sredstava, u slučaju kada postoji jasna i nužna medicinska potreba.

Antidoping agencija utvrđuje pravila za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu, u skladu sa međunarodnim standardima za proces odobravanja izuzetaka za terapeutsku upotrebu odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

O odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu Antidoping agencija donosi odluku, u skladu sa međunarodnim standardima iz stava 2. ovog člana.

Član 16

Disciplinske mere koje se izriču zbog povrede antidoping pravila, kršenja izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i nepoštovanja obaveza utvrđenih ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom, jesu:

1) diskvalifikacija sportskih rezultata;

2) privremena suspenzija;

3) zabrana učešća na takmičenjima;

4) zabrana obavljanja poslova u oblasti sporta;

5) druge mere utvrđene Svetskim antidoping kodeksom i sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza.

Disciplinske mere iz stava 1. ovog člana izriču se u skladu sa ovim zakonom, sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza i pravilima Antidoping agencije iz člana 10. stav 7. ovog zakona.

Mere iz stava 1. tač. 3)-5) ovog člana neće biti izrečene ako lice koje je optuženo za povredu antidoping pravila dokaže da nije krivo, odnosno da kod njega nije bilo namere ili nepažnje.

Član 17

Nijedno lice kome je izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ne može, za vreme trajanja mere, učestvovati u bilo kom svojstvu i u bilo kom sportu, na sportskim priredbama ili u aktivnostima (izuzev u ovlašćenim programima antidoping obrazovanja i rehabilitacije) u ingerenciji ovlašćenih antidoping organizacija, kao i onih koje organizuju ili dozvoljavaju organizacije u oblasti sporta u Republici Srbiji, osim ako je pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnih međunarodnih sportskih saveza drugačije određeno.

Zabrana iz stava 1. ovog člana obuhvata i zabranu obavljanja bilo kakvog posla, odnosno funkcije ili članstva u organima i radnim telima organizacija u oblasti sporta u Republici Srbiji.

Član 18

Lica za koja se utvrdi da su odgovorna za doping odgovaraju za štetu koja nastane za druga lica prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 19

Sportista ili sportski stručnjak za koga se utvrdi da je odgovoran za doping gubi za vreme trajanja izrečene mere status koji ima na osnovu propisa kojim se uređuje nacionalna kategorizacija sportista, odnosno nacionalna kategorizacija sportskih stručnjaka.

III ANTIDOPING AGENCIJA

Član 20

Antidoping agencija posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Sredstva za rad Antidoping agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 21

Antidoping agencija obavlja sportske delatnosti u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu, a posebno:

1) preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje;

2) objašnjava šta se pod određenim pojmom vezanim za problem dopinga u sportu podrazumeva;

3) stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za doping kontrolu;

4) ostvaruje uvid u organizovanje i sprovođenje doping kontrole na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji;

5) utvrđuje godišnji plan doping kontrole koju sprovodi;

6) izdaje službeni bilten;

7) ostvaruje međunarodnu stručnu saradnju na pitanjima koja su vezana za sprečavanje dopinga u sportu i zaključuje sporazume o testiranju;

8) ostvaruje saradnju sa zainteresovanim nadležnim državnim organima i organizacijama u oblasti sporta u vezi sa sprečavanjem dopinga u sportu i oštećenjem zdravlja sportista upotrebom dopinga;

9) organizuje obrazovne i druge kampanje protiv dopinga u sportu;

10) informiše javnost o aktivnostima koje se preduzimaju protiv dopinga u sportu, uključujući i organizovanje internet prezentacije (sajta) na kojoj se objavljuju opšta akta i odluke organa Antidoping agencije;

11) daje preporuke i savete za preduzimanje mera od strane državnih organa i organizacija u oblasti sporta u cilju sprečavanja dopinga u sportu;

12) organizuje istraživanja, savetovanja, seminare, okrugle stolove i izdaje publikacije o pitanjima vezanim za borbu protiv dopinga u sportu;

13) prati i prikuplja informacije u vezi sa zakonskim i drugim merama koje se u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;

14) prati i prikuplja informacije o merama koje državni organi i organizacije u oblasti sporta preduzimaju u borbi protiv dopinga u sportu;

15) utvrđuje izgled markice sa znakom "DOPING FREE" koji se stavlja na testirane proizvode koji sadrže dodatke za ishranu i postupak za izdavanje markice, kao povereni posao;

16) obavlja druge poslove i preduzima druge mere koje se odnose na sprečavanje dopinga u sportu, a koji su u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom u nadležnosti nacionalne antidoping organizacije.

Nabavka dobara za doping kontrolu iz stava 1. tačka 3) ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim su uređene javne nabavke.

Za javne usluge doping kontrole, vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i izdavanje markice za znakom "DOPING FREE" korisnik usluga plaća taksu Antidoping agenciji, u skladu sa zakonom.

Sportske delatnosti iz stava 1. ovog člana obavljaju se u skladu sa zakonom i Svetskim antidoping kodeksom.

Član 22

Antidoping agencija utvrđuje, najmanje jedanput godišnje, Listu zabranjenih doping sredstava za sportiste i Listu zabranjenih doping sredstava za životinje (referentne liste zabranjenih farmakoloških klasa doping supstanci i doping metoda), u skladu sa Evropskom konvencijom o sprečavanju dopinga u sportu, međunarodnim standardima za listu zabranjenih sredstava odobrenim od strane Svetske antidoping agencije i sportskim pravilima nadležnih međunarodnih sportskih saveza za sport u kome učestvuju životinje.

Liste zabranjenih doping sredstava objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Antidoping agencija poslove iz stava 1. ovog člana obavlja kao poverene poslove.

Član 23

Organi Antidoping agencije jesu: upravni odbor i direktor.

Članovi upravnog odbora i direktor, kao i članovi Antidoping odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 24

Upravni odbor Antidoping agencije ima 15 članova, i to:

1) pet lica koja imenuje ministar nadležan za poslove sporta;

2) dva lica koje imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja;

3) tri lica koja imenuje Olimpijski komitet Srbije;

4) dva lica koja imenuje Sportski savez Srbije;

5) jedno lice koje imenuje Vrhovni kasacioni sud Srbije;

6) dva lica koja imenuje Paraolimpijski komitet Srbije.

Članovi upravnog odbora biraju predsednika iz svog sastava, u skladu sa statutom.

Članovi upravnog odbora imenuju se isključivo iz reda vrhunskih sportista i istaknutih stručnjaka iz profesija koje su od značaja za sprečavanje dopinga u sportu (eksperti sportske medicine, eksperti za toksikologiju i farmakologiju, pravni eksperti za problem dopinga i sportskog prava, eksperti za kliničku biohemiju, eksperti za biomehaniku, vrhunski sportski stručnjaci i obavljanje delatnosti Antidoping agencije).

Upravni odbor može da odlučuje ako je sednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 25

Upravni odbor:

1) donosi statut Antidoping agencije;

2) donosi program rada;

3) donosi godišnji program sprovođenja doping kontrole;

4) donosi finansijski plan;

5) donosi izveštaj o poslovanju;

6) donosi završni račun;

7) određuje organizacije u kojima će se sprovesti analiza doping uzoraka;

8) imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (doping kontrolore);

9) utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava za sportiste i Listu zabranjenih doping sredstava za životinje;

10) (brisana)

11) utvrđuje visinu taksi iz člana 21. stav 3. ovog zakona, u skladu sa zakonom;

12) donosi opšte akte;

13) donosi poslovnik o radu;

14) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

15) imenuje direktora Antidoping agencije;

16) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Odluke iz stava 1. tač. 1), 4) i 6) ovog člana donose se uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove sporta.

Član 26

Odgovornost za povredu antidoping pravila, kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i za nepoštovanje obaveza utvrđenih od strane ovlašćene antidoping organizacije u skladu sa ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom utvrđuju Antidoping odbor pri Antidoping agenciji (u daljem tekstu: Antidoping odbor) i nadležni nacionalni sportski savez, ako ovim zakonom ili Svetskim antidoping kodeksom nije drugačije utvrđeno.

Spor u vezi utvrđivanja odgovornosti iz stava 1. ovog člana može biti predmet i međunarodne sportske arbitraže u slučajevima utvrđenim Svetskim antidoping kodeksom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Sporazumom Antidoping agencije, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije konačno rešavanje spora u vezi utvrđivanja odgovornosti iz stava 1. ovog člana može biti povereno jedinstvenom stalnom sportskom arbitražnom sudu za arbitražno rešavanje sporova u sportu iz člana 53. stav 7. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 10/16).

Antidoping odbor je stručno radno telo obrazovano pri Antidoping agenciji za odlučivanje, na nepristrasan i pravičan način, po žalbama na prvostepene odluke disciplinskih organa nadležnih nacionalnih sportskih saveza o povredama antidoping pravila, kao i za prvostepeno odlučivanje o povredama antidoping pravila, kršenju izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila i nepoštovanju obaveza utvrđenih Svetskim antidoping kodeksom, u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i Svetskim antidoping kodeksom.

Antidoping odbor je operativno i institucionalno nezavisan u donošenju odluka od organa Antidoping agencije ili bilo koje treće strane.

Antidoping odbor ima predsednika i osam članova, koji se imenuju na obnovljivi mandat od četiri godine, iz reda istaknutih stručnjaka u oblastima iz člana 24. stav 3. ovog zakona.

Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije imenuju po tri člana Antidoping odbora, od kojih su obavezno po jedan diplomirani pravnik i doktor medicine koji imaju najmanje tri godine relevantnog iskustva u struci.

Članovi Antidoping odbora biraju predsednika Antidoping odbora iz svojih redova, većinom od ukupnog broja članova Antidoping odbora.

Organizacija i rad Antidoping odbora bliže se reguliše opštim aktom koji usvaja Upravni odbor Antidoping agencije na predlog Antidoping odbora.

Statutom i finansijskim planom Antidoping agencije obezbeđuje se finansijska nezavisnost Antidoping odbora u obavljanju poslova u nadležnosti Antidoping odbora.

Antidoping odbor odlučuje, u pojedinačnim slučajevima iz stava 1. ovog člana, preko Prvostepenog i Žalbenog veća za antidoping prekršaje, sastavljenog od tri člana.

Članove Prvostepenog i Žalbenog veća za antidoping prekršaje imenuje predsednik Antidoping odbora, od kojih jedan član mora da bude diplomirani pravnik, a jedan član doktor medicine.

Za člana veća iz stava 11. ovog člana ne može biti imenovano lice koje je zaposleno u Antidoping agenciji ili nadležnom nacionalnom sportskom savezu, ili je član njihovih organa ili radnih tela ili je učestvovalo u bilo kojoj prethodnoj fazi doping kontrole ili je u bilo kom drugom sukobu interesa.

Član 27

Postupak za utvrđivanje odgovornosti iz člana 26. stav 1. ovog zakona vodi se u skladu sa ovim zakonom, Svetskim antidoping kodeksom, međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije i pravilima ovlašćenih antidoping organizacija iz člana 10. stav 7. ovog zakona.

Postupak iz stava 1. ovog člana pokreće se prijavom, odnosno žalbom koju mogu da podnesu:

1) direktor Antidoping agencije;

2) nadležni međunarodni sportski savez;

3) Svetska antidoping agencija;

4) sportska organizacija kojoj sportista ili drugo lice pripada;

5) organizator sportskog takmičenja na kome je izvršena doping kontrola;

6) nadležni nacionalni sportski savez;

7) vlasnik dopingovane životinje;

8) sportista ili drugo lice za koje postoji sumnja da je izvršilo povredu antidoping pravila, odnosno na koje se odnosi odluka na koju se ulaže žalba;

9) druga strana u sporu u kome je doneta odluka;

10) Međunarodni olimpijski komitet ili Međunarodni paraolimpijski komitet u slučaju kada odluka može da ima dejstvo u vezi sa Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama, uključujući odluke koje utiču na pravo učešća na Olimpijskim igrama ili Paraolimpijskim igrama;

11) nacionalna antidoping organizacija, prema državljanstvu, prebivalištu, boravištu ili sportskoj licenci lica.

Prijava se podnosi protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je načinilo povredu antidoping pravila.

Žalba na prvostepenu odluku u postupku utvrđivanja odgovornosti zbog povrede antidoping pravila podnosi se Antidoping odboru u roku od 21 dan od dana dostavljanja odluke.

U postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila moraju se poštovati prava i principi utvrđeni u članu 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila vodi se bez odugovlačenja i uz što manje troškova, s tim da je postupak u vezi sa određenim sportskim takmičenjem hitan.

Postupak po žalbi pred Antidoping odborom uključuje sva pitanja od značaja za predmet razmatranja i nije ograničen na pitanja ili razloge sadržane u prvostepenoj odluci ili u podnetoj žalbi.

U postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila nema mirovanja postupka.

Postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila i za kršenje izrečenih mera zbog povrede antidoping pravila vodi se na srpskom jeziku, s tim da sportista ili drugo lice koje je osumnjičeno za povredu antidoping pravila ima pravo na ovlašćenog prevodioca, o sopstvenom trošku.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se voditi i ako bilo koja strana ili njen predstavnik ili punomoćnik odbije da učestvuje u postupku ili propusti da prisustvuje pretresu nakon što su primili, u razumnom roku, obaveštenja o pokretanju postupka, odnosno održavanju pretresa.

Troškove postupka snosi lice koje je učinilo povredu antidoping pravila, odnosno strana koja je pokrenula postupak u kome nije utvrđena povreda antidoping pravila.

Nikakvi postupci ne mogu biti pokretani protiv sportiste ili drugog lica zbog povreda antidoping pravila ukoliko je prošlo više od deset godina od datuma kada je povreda počinjena, osim ukoliko su obavešteni o povredi antidoping pravila u skladu sa stavom 1. ovog člana, ili je obaveštavanje pokušano na razumno prihvatljiv način, pre isteka tog roka.

Član 28

Direktora Antidoping agencije imenuje i razrešava upravni odbor.

Za direktora Antidoping agencije može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu i koje ispunjava uslove koji su utvrđeni članom 24. stav 3. ovog zakona za članove upravnog odbora.

Direktor:

1) zastupa Antidoping agenciju;

2) organizuje i rukovodi radom Antidoping agencije;

3) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

4) stara se o zakonitosti rada Antidoping agencije i odgovara za zakonitost rada;

5) predlaže program rada;

6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 29

Upravni odbor Antidoping agencije sastaje se najmanje dva puta godišnje, a obavezno se saziva kada to zahteva većina članova, ministar nadležan za poslove sporta, ministar nadležan za poslove zdravlja, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, ili predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije ili predsednik Sportskog saveza Srbije.

Upravni odbor posle svake sednice dostavlja izveštaj o usvojenim odlukama svakom organu odnosno organizaciji koji imaju svog predstavnika u Upravnom odboru, kao i nacionalnim sportskim savezima iz člana 4. ovog zakona.

Član 30

Upravni odbor može pozvati bilo koju zainteresovanu organizaciju u oblasti sporta da ima svog posmatrača na jednoj ili više sednica.

Član 31

Antidoping agencija nezavisna je u svom radu.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Antidoping agencija može angažovati druga pravna ili fizička lica, domaća ili strana.

Član 32

Antidoping agencija dužna je da obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta o sprovedenoj doping kontroli najkasnije tri dana posle njenog održavanja.

Član 33

Opšti akti Antidoping agencije jesu: statut, pravilnik i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Antidoping agencije.

Statut sadrži odredbe o:

1) delatnosti Antidoping agencije;

2) organima i njihovom delokrugu;

3) zastupanju;

4) pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

5) drugim pitanjima od značaja za rad Antidoping agencije.

Statut i opšti akti Antidoping agencije kojima se uređuje lista zabranjenih doping sredstava iz člana 22. stav 1. ovog zakona i uređuje postupak izdavanja markice iz člana 21. stav 1. tačka 15) ovog zakona, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije", bez naknade.

Član 34

Antidoping agencija najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaj o poslovanju ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

IV NADZOR

Član 35

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, nadzor nad obavljanjem poverenih poslova u skladu sa ovim zakonom i inspekcijski nadzor vrši ministarstvo nadležno za poslove sporta.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega, ministarstvo nadležno za poslove sporta vrši preko sportskih inspektora.

Organizacije i pojedinci (sportisti, sportski stručnjaci i dr.) u oblasti sporta dužni su da sportskom inspektoru omoguće obavljanje nadzora.

Član 36

Sportski inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) kontroliše da li organizacije i pojedinci u oblasti sporta preduzimaju aktivnosti radi sprečavanja dopinga u skladu sa zakonom i sportskim pravilima;

2) kontroliše da li se mere doping kontrole od strane ovlašćenih organizacija i lica preduzimaju u skladu sa zakonom;

3) kontroliše da li se sprovode nalozi doneti pri vršenju nadzora;

4) preduzme druge mere i radnje za koje je ovlašćen zakonom.

Član 37

U vršenju inspekcijskog nadzora, sportski inspektor je ovlašćen da:

1) utvrdi identitet lica koja koriste doping ili učestvuju u dopingu sportiste;

2) privremeno oduzme evidencije, dokumenta i druga sredstva od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja i privremeno oduzme zabranjene doping supstance;

3) zabrani licu kome je izrečena mera zbog povrede antidoping pravila učestvovanje na sportskoj priredbi ili u aktivnostima u oblasti sporta, u skladu sa ovim zakonom;

4) zabrani obavljanje poslova u organizaciji u oblasti sporta ili vršenje aktivnosti sa sportistima licu kome je izrečena mera zabrane obavljanja poslova u oblasti sporta zbog učešća u dopingovanju sportiste;

5) naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u određenom roku i da se u određenom roku izvrši propisana obaveza koja nije izvršena;

6) zatraži od Antidoping agencije sprovođenje doping kontrole u slučaju kada prilikom inspekcijskog nadzora posumnja da postoji slučaj korišćenja dopinga;

7) privremeno zabrani obavljanje aktivnosti i delatnosti organizaciji u oblasti sporta, do otklanjanja nedostataka koji su razlog zabrane - ukoliko: onemogućava inspektoru inspekcijski nadzor, ne donese zakonom propisane opšte akte (sportska pravila) vezane za doping ili oni nisu usaglašeni sa Svetskim antidoping kodeksom; ne sprovede nalog dat pri vršenju nadzora ili ne sprovede mere izrečene zbog povrede antidoping pravila;

8) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

9) preduzme i druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen.

Protiv rešenja sportskog inspektora može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove sporta u roku od 15 dana od dana dostave pisanog rešenja.

V KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

Omogućavanje upotrebe doping sredstava

Član 38

Ko sportisti u cilju dopinga u sportu da ili propiše ili izda ili na sportisti primeni doping sredstvo, ili navede, pomogne, ili na drugi način omogući sportisti da upotrebi doping sredstvo, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili prema više lica, ili je izazvalo naročito teške posledice, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Doping sredstva oduzeće se.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava

Član 39

Ko neovlašćeno u cilju dopinga u sportu proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju, ili radi prodaje kupuje, drži, ili prenosi, ili posreduje u prodaji ili kupovini doping sredstava, ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet doping sredstva, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

Ko neovlašćeno u cilju dopinga u sportu pravi, nabavlja, poseduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstancije za koje zna da su namenjene za proizvodnju ili pripremanje doping sredstava, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Doping sredstva i sredstva za njihovo spravljanje, oduzeće se.

2. Prekršaji

Član 40

Novčanom kaznom od 400.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj nadležni nacionalni sportski savez, sportska organizacija i drugo pravno lice:

1) ako ometa ili pokuša ometanje bilo kog dela doping kontrole (član 3. stav 1. tačka 5);

2) ako neovlašćeno prodaje, transportuje, šalje, isporučuje ili distribuira zabranjena doping sredstva (bilo fizički, elektronski ili nekim drugim načinom), neposredno ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu u oblasti sporta, ili pokuša takvo ponašanje (član 3. stav 1. tačka 7);

3) ako da ili pokuša davanje, ili propiše ili pokuša propisivanje doping sredstva sportisti (član 3. stav 1. tačka 8);

4) ako podstiče, pomaže, podržava, prikriva, stvara uslove ili na bilo koji drugi način učestvuje u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila ili u kršenju izrečene mere zabrane učestvovanja u sportu (član 3. stav 1. tačka 9);

4a) ako preduzme bilo koji postupak radi zastrašivanja ili kažnjavanja drugog lica kako bi se odvratilo od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili kako bi se kaznilo jer je pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu (član 3. stav 1. tačka 11);

5) ako ne dozvoli, odnosno ne omogući obavljanje doping kontrole (član 6. stav 1);

6) ako uzete uzorke ne skladišti, ili ako njima ne rukuje ili ih ne analizira u skladu s odredbama ovog zakona i odgovarajućim međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije (član 9);

7) ako u okviru svojih nadležnosti ne preduzme mere i aktivnosti utvrđene članom 10. st. 1. i 3. ovog zakona;

7a) ako ne postupi po merama izrečenim od strane antidoping agencije (član 10. stav 8.);

8) ako u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu sportskih pravila ne dostavi primerak tih pravila ministarstvu nadležnom za poslove sporta i Antidoping agenciji (član 11);

9) ako omogući licu kome je izrečena mera zbog povrede antidoping pravila učestvovanje na sportskoj priredbi ili u aktivnosti u oblasti sporta, ili obavljanje poslova, odnosno članstvo u nekom organu ili radnom telu suprotno odredbama člana 17. ovog zakona;

10) neovlašćeno stavi na proizvod markicu sa znakom "DOPING FREE" koju nije izdala Antidoping agencija (član 21. stav 1. tačka 15);

11) ako onemogući sportskom inspektoru obavljanje nadzora (član 35. stav 3);

12) ako ne postupi po nalogu sportskog inspektora (član 37);

13) ako ne uskladi svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u propisanom roku (član 43. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u nacionalnoj sportskoj asocijaciji, odnosno sportskoj organizaciji i drugom pravnom licu u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Član 41

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako kao sportista koristi doping sredstva (član 3. stav 1. tačka 2);

2) ako odbije ili propusti bez uverljivog opravdanja davanje uzorka posle obaveštenja ili izbegava davanje uzorka na drugi način (član 3. stav 1. tačka 3);

3) ako kao sportista iz registrovane test grupe tri puta propusti doping test i/ili napravi propust pri popunjavanju obrasca o lokaciji sportiste, u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje rezultatima odobrenim od Svetske antidoping agencije, unutar perioda od 12 meseci (član 3. stav 1. tačka 4) i član 13. stav 3);

4) ako ometa bilo koji deo doping kontrole (član 3. stav 1. tačka 5);

5) ako se udruži, u profesionalnom ili sa sportom povezanom svojstvu, sa osobom kojoj traje mera zabrane učestvovanja u sportu ili je u krivičnom, disciplinskom ili drugom postupku kažnjena zbog dela koje predstavlja povredu antidoping pravila u smislu ovog zakona, ukoliko joj kazna još uvek traje ili je prošlo manje od 6 godina od izricanja takve kazne ili sa osobom koja je posrednik ili predstavnik takve osobe (član 3. stav 1. tačka 10);

6) ako ne dozvoli, odnosno ako ne omogući obavljanje doping kontrole (član 6. stav 1);

7) ako vrši doping kontrolu iako nije za to ovlašćen (član 8);

8) ako ne obavesti Antidoping agenciju o mogućnosti da je sportista bio dopingovan (član 14. stav 1);

9) ako ne obavesti sportistu koji mu je saopštio da se bavi sportskim aktivnostima da mu je propisao u cilju lečenja sredstvo koje sadrži zabranjene doping supstance (član 14. stav 2);

10) ako učestvuje na sportskoj priredbi ili u aktivnosti u oblasti sporta, ili obavlja poslove, odnosno članstvo u nekom organu ili radnom telu organizacije u oblasti sporta suprotno odredbama člana 17. ovog zakona;

11) ako onemogući sportskom inspektoru obavljanje nadzora (član 35. stav 3);

12) ako ne postupi po nalogu sportskog inspektora (član 37).

Član 42

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako neovlašćeno transportuje, šalje, isporučuje ili distribuira zabranjena doping sredstva (bilo fizički, elektronski ili nekim drugim načinom), neposredno ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu u oblasti sporta, ili pokuša takvo ponašanje (član 3. stav 1. tačka 7);

2) ako na bilo koji način učestvuje u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila ili u kršenju izrečene mere zabrane učestvovanja u sportu (član 3. stav 1. tačka 9);

3) ako na bilo koji način preti ili zastrašuje drugo lice s namerom njegovog odvraćanja od saopštavanja informacija vezanih za doping i nepoštovanje antidoping pravila ili postupa sa ciljem da se stavi u nepovoljan položaj lice koje je u dobroj veri pružilo dokaze ili informacije koje se odnose na doping i nepoštovanje antidoping pravila, ovlašćenoj antidoping organizaciji ili nadležnom državnom organu (član 3. stav 1. tačka 11).

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Postojeće organizacije u oblasti sporta su dužne da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Antidoping agencija nastavlja sa radom, u skladu sa ovim zakonom.

Antidoping agencija doneće akte na koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44

Podzakonska akta, koja je kao povereni posao donela Antidoping agencija na osnovu ovlašćenja iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), prestaju da važe 1. januara 2015. godine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05).

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odredbe člana 3. stav 1. tač. 9) i 10) ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o sprečavanju dopinga u sportu

("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

Član 19

Postojeće organizacije u oblasti sporta dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Antidoping agencija doneće akte za koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".