Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na elektronske dodatke

Stručni komentar

PORESKI TRETMAN PRIHODA REZIDENTNIH FIZIČKIH LICA OSTVARENIH OD NEREZIDENATA

• Podnošenje Obrasca PP OPO •


Povod za pisanje ovog teksta je saopštenje objavljeno na internet stranici Poreske uprave, a koje se odnosi na samoinicijativno prijavljivanje prihoda fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva.

U predmetnom saopštenju koje je izdato 13.10.2020. godine se konstatuje da je Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa.

Pod nepoštovanjem poreskih propisa se pre svega misli na to da fizička lica koja su ostvarila određene prihode od nerezidentnih isplatioca nisu prijavljivala te prihode Poreskoj upravi, odnosno, nisu podnosila poreske prijave i obračunavala pripadajuće poreze i doprinose samooporezivanjem.

Poreska uprava je putem saopštenja pozvala navedena fizička lica da prijave tako ostvarene prihode i plate pripadajući porez i doprinose pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kako bi se izbegla eventualna prekršajna odgovornost.

S tim u vezi, u ovom tekstu bliže ćemo objasniti u kojim slučajevima se rezidentno fizičko lice smatra obveznikom plaćanja poreza i doprinosa za prihode koje ostvari od inostranog isplatioca, kao i način podnošenja poreske prijave samooporezivanjem po tom osnovu na Obrascu PP OPO. Na kraju ćemo kroz nekoliko praktičnih primera objasniti kako se popunjava navedena poreska prijava za različite vrste prihoda koje rezidentno fizičko lice ostvaruje od nerezidenata.

Fizičko lice kao obveznik plaćanja poreza i doprinosa

Prema odredbama člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: ZPDG), obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije (dalje: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (dalje: Republika) i u drugoj državi.

U skladu sa članom 7. stav 2. ZPDG, rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili

2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Nezavisno od uslova predviđenih u stavu 2. člana 7. ZPDG, rezident Republike je i fizičko lice koje je iz Republike upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za Republiku u međunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti u tom ili bilo kom drugom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno međunarodnoj organizaciji.

Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi (član 12. stav 1. ZPDG).

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 414-00-125/2009-04 od 30.9.2009. godine:

"... Fizičko lice koje je rezident Republike Srbije i ostvaruje prihod od davanja u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, a na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama Zakona ima pravo da mu se odobri poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, saglasno odredbi člana 12. Zakona."

Poreski kredit iz stava 1. člana 12. ZPDG ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi.

Primer:

- Ukoliko rezidentno fizičko lice ostvari prihod od nerezidentnog isplatioca, koji je pritom u svojoj zemlji platio porez po odbitku po stopi od 20%, i ukoliko se na tu istu vrstu prihoda u Republici Srbiji plaća porez po manjoj ili istoj stopi, fizičko lice u tom slučaju neće imati obavezu da plati porez, iz razlog što je porez plaćen u drugoj državi jednak porezu koji bi bio plaćen u Republici Srbiji.

- Ukoliko rezidentno fizičko lice ostvari prihod od nerezidentnog isplatioca, koji je pritom u svojoj zemlji platio porez po odbitku po stopi od 10%, i ukoliko se na tu istu vrstu prihoda u Republici Srbiji plaća porez po stopi od 20%, fizičko lice je u tom slučaju u obavezi da plati porez, a porez koji je plaćen u drugoj državi bi mu se priznao kao poreski kredit.

Pravo na poreski kredit se može koristiti nezavisno od toga da li Republika Srbija ima potpisan međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom isplatioca prihoda, što znači da rezidentno fizičko lice ima pravo na poreski kredit i u slučaju kada takav ugovor nije potpisan.

Da bi obveznik ostvario pravo na poreski kredit, potrebno je da poseduje potvrdu o plaćenom porezu u drugoj državi, izdatu od strane nadležnog poreskog organa te države.

Kao što je propisano odredbama člana 100a stav 1. tač. 2) i 3) ZPDG, samooporezivanjem utvrđuju se i plaćaju porezi na:

- prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac, i to:

(1) prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

(2) kamate;

(3) druge prihode iz člana 85. ovog zakona;

- prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, po osnovu prihoda od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari.

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sâm obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda (član 100a stav 2. ZPDG).

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza u skladu sa stavom 2. člana 100a ZPDG, obveznik poreza ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-1129/2016-04 od 20.3.2017. godine:

"... postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na zaradu i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice državljanina ili rezidenta Republike Srbije (lokalno angažovano osoblje) koje ne spada u kategoriju direktora, zamenika direktora ili funkcionera Banke, a po osnovu svog radnog angažovanja ostvaruje prihod od Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Fizičko lice je dužno da samo obračuna i plati (samooporezivanjem) porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i da nadležnom poreskom organu prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta podnese poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima, koja se podnosi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______ 20__. godine, koji je propisan Pravilnikom. 

Poreska prijava na Obrascu PP OPO podnosi se u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda."

Iz navedenog se može zaključiti da poresku prijavu PP OPO podnosi fizičko lice kao poreski obveznik kada ostvari:

1) prihod od drugog fizičkog lica:

• prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

• kamate;

• drugi prihodi iz člana 85. ZPDG;

• prihoda od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari

2) zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje:

• u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije;

• kod drugog isplatioca, ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, odnosno ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku (od isplatioca koji nije dužan da podnosi poresku prijavu za porez po odbitku - Obrazac PPP PD).

Kada se ispune uslovi u nekom od navedenih slučajeva, odnosno kada rezidentno fizičko lice ostvari neku vrstu prihoda gde isplatilac nema obavezu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, u tom slučaju je rezidentno fizičko lice u obavezi da sâmo obračuna i uplati pripadajući porez i doprinose, i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na Obrascu PP OPO.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-9/2020-04 od 20.1.2020. godine:

"... kada isplatilac prihoda nije pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik (već je, kao u konkretnom slučaju, isplatilac diplomatsko-konzularno predstavništvo strane države koje, saglasno Zakonu, nema obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku), porez na prihode od nepokretnosti utvrđuje se i plaća samooporezivanjem. U ovom slučaju obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu. 

Poreski obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika."

 

Porez na ostvarene prihode utvrđuje se i plaća na prihod koji je obveznik primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze. Prihod koji je obveznik primio predstavlja bruto prihod, što znači da se tako ostvaren prihod ne brutira odgovarajućim koeficijentom, već se iz tog prihoda plaća porez.

Poreska prijava sa obračunatim porezom za koji je članom 100a stav 1. tač. 2) i 3) i stavom 2. tog člana utvrđena obaveza samooporezivanja, podnosi se u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Fizičko lice koje sâmo obračunava i plaća porez na zarade, ima pravo na umanjenje poreske osnovice na zarade za neoporezivi iznos od 16.300 dinara mesečno (neoporezivi iznos važi od 1.1.2020. godine, a prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 16.300 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vršiće se počev u 2021. godini). Porez na zarade plaća se po stopi od 10%.

Treba još napomenuti i da je prihod rezidentnog fizičkog lica od nerezidentnog isplatioca koji je ostvaren i oporezovan u drugoj državi predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, saglasno tački 8. stav 2. člana 87. ZPDG, s tim da se predmetni prihodi umanjuju za porez plaćen u drugoj državi.

Iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-1140/2016-04 od 26.1.2017. godine:

"... prihod koji fizičko lice - rezident Republike Srbije, ostvari konkretno za rad na projektu koji se finansira iz sredstava Evropske komisije, po osnovu ugovora o delu zaključenog sa nerezidentnim pravnim licem (fondacija registrovana u Bosni i Hercegovini) kao isplatiocem prihoda, dužno je da samo obračuna i plati porez na dohodak građana na druge prihode (samooporezivanjem). 

Pored toga, ukazujemo da ugovorena naknada i drugi prihodi koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja (umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju), ako pojedinačno, odnosno zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo iznad neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona."

Prema odredbi člana 15. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon o doprinosima), osnovica doprinosa za domaće državljane koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, i za strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, odnosno kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom, kao i za poslodavce je zarada.

Obveznik doprinosa koji ostvaruje zaradu ili naknadu za privremene i povremene poslove kod nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili kod drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sâm obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona (po zbirnoj stopi od 36,55%, tj. PIO 25,5%, zdravstveno 10,3% i nezaposlenost 0,75%), na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana (član 51. stav 6. Zakona o doprinosima).

Opšta odredba u većini međunarodnih sporazuma o socijalnim doprinosima glasi da se obaveza osiguranja određuje prema pravnim propisima one države ugovornice u kojoj lice radi, odnosno obavlja delatnost, što važi i u slučaju kada se sedište poslodavca nalazi u drugoj državi ugovornici, ako odredbama tog sporazuma nije drugačije određeno.

Takođe, i posebnim odredbama sporazuma, koje se odnose na zaposlene u diplomatskoj misiji i konzularnom predstavništvu, uglavnom je uređeno da se na zaposlene u diplomatskoj misiji i konzularnom predstavništvu, kao i na zaposlene kao privatna kućna posluga kod članova ovih misija i predstavništava, koji nisu upućeni u drugu državu, primenjuju pravni propisi države ugovornice u kojoj su zaposleni, a diplomatska misija, odnosno konzularno predstavništvo, odnosno njihovi članovi koji ih zapošljavaju, dužni su da se pridržavaju pravnih propisa te države koji važe za poslodavca.

S tim u vezi, bez obzira da li Republika Srbija ima ili nema zaključen međunarodni sporazum o socijalnim doprinosima sa zemljom lica koje isplaćuje predmetnu zaradu, u oba slučaja postoji obaveza plaćanja doprinosa u Srbiji za rad koji rezidentno fizičko lice obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Iz navedenog, kada rezidentno fizičko lice po osnovu rada koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije ostvaruje zaradu od nerezidentnog isplatioca, koji po zakonu nije dužan da obračuna i plati doprinose po odbitku, postoji obaveza tog fizičkog lica da sâmo obračuna i plati pripadajuće poreze i doprinose po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

 

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO

U skladu sa odredbama člana 38. stav 7. tačka 7) podtačka (2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019 - dalje: ZPPPA), poreska prijava se podnosi u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (dalje: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za ostale poreske oblike, i to za poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika - od 1.3.2016. godine.

Izuzetno od stava 7. člana 38. poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u:

1) elektronskom obliku ili

2) pismenom obliku - neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta ili putem pošte.

Prema odredbi člana 2. stav 2. Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 20/2018 i 27/2019 - dalje: Pravilnik), poresku prijavu poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (dalje: Obrazac PP OPO).

Obrazac PP OPO sastoji se iz četiri dela, i to:

1) podaci o poreskoj prijavi;

2) podaci o poreskom obvezniku;

3) podaci o načinu ostvarivanja prihoda;

4) podaci o vrstama prihoda.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, a plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa se vrši najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave.

Ako fizičko lice koje podnosi poresku prijavu nije registrovano u sistemu Poreske uprave kao poreski obveznik prilikom elektronskog podnošenja Obrasca PP OPO se otvara opcija za registraciju fizičkog lica kao poreskog obveznika. Ukoliko se prijava podnosi neposredno pismenim putem, registraciju će obaviti Poreska uprava, po službenoj dužnosti. Elektronski je moguće Obrazac PP OPO podneti za dva ili više prihoda biranjem opcije "Novi prihod".

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza samooporezivanjem i pripadajućih doprinosa (BOP) na jedinstveni uplatni račun (840 - 4848 - 37) i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Plaćanje se može izvršiti na dva načina:

1) gotovinski ili

2) bezgotovinski.

Prilikom plaćanja u nalog za uplatu, između ostalog, upisuje se:

- u polje Svrha uplate - PP OPO i mesec i godina za koji je ostvaren prihod (npr. PP OPO 10/2020)

- u polje Primalac - Ministarstvo finansija, Poreska uprava

- u polje Šifra plaćanja - 154 (za gotovinske uplate), ili 254 (za bezgotivinske uplate)

- u polje Račun primaoca - 840 - 4848 - 37

- u polje Model - 97

- u polje Poziv na broj (odobrenja) - BOP dodeljen od strane Poreske uprave.

Primeri u slučajevima kada rezidentna fizička lica ostvaruju različite vrste prihoda od nerezidenata

U najvećem broju slučajeva u praksi, prihodi koje ostvaruju fizička lica od nerezidenata mogu biti sledeći:

- ostvarena zarada fizičkog lica od strane konzularnog predstavništva u Republici Srbiji;

- prihodi po osnovu izrade web sajta, programiranja i ostalih IT usluga;

- prihodi po osnovu pružanja arhitektonskih, projektantskih i dizajnerskih usluga;

- prihodi po osnovu prevođenja, držanja časova stranih jezika i online kurseva;

- prihodi ostvareni na društvenim mrežama ("jutjuberi", "influenseri");

- prihodi u vezi sa uslugama istraživanja tržišta, marketinškim i konsultantskim uslugama;

- prihodi po osnovu kamata i dividendi;

- prihodi po osnovu usluga zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari;

- prihodi po osnovu ostalih usluga.

U nastavku dajemo primere u slučaju kada fizička lica - rezidenti Republike Srbije imaju obavezu plaćanja poreskih obaveza po osnovu prihoda iz radnog odnosa, kao i po osnovu prihoda van radnog odnosa, sa načinom popunjavanja Obrasca PP OPO.

Radi pojednostavljenja, u većini primera ćemo koristiti dinarske iznose, gde su iznosi u stranoj valuti preračunati u dinare po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan kada je prihod ostvaren.

Prihodi iz radnog odnosa

Primer:

Nerezidentno pravno lice je 1.10.2020. za rad na teritoriji Republike Srbije isplatilo rezidentnom fizičkom licu zaradu u iznosu od 250.000 dinara.

U poreskoj prijavi PP OPO se iskazuju sledeći podaci:

1.1

Vrsta prijave

1

 

1.2

Obračunski period

9.2020.

 

1.3

Datum ostvarivanja prihoda

1.10.2020.

 

1.4

Datum dospelosti poreske obaveze

31.10.2020.

 

1.4a

Datum do kojeg je obračunata kamata

   

4.2

Šifra prihoda

1 01 130 00 0

 

4.6

Bruto prihod

250.000,00

 

4.7

Osnovica za porez

233.700,00

250.000,00 umanjen za neoporezivi iznos od 16.300,00

4.8

Porez

23.370,00

10% obračunati porez

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

 

4.10

Porez za uplatu

23.370,00

 

4.11

Osnovica doprinosa

250.000,00

 

4.12

Doprinosa za PIO

63.750,00

Stopa doprinosa za PIO 25,5%

4.13

Doprinos za zdravstvo

25.750,00

Stopa doprinosa za ZDR 10,3%

4.14

Doprinos za nezaposlenost

1.875,00

Stopa doprinosa za NZS 0,75%

 

Prihodi van radnog odnosa

U prihode van radnog odnosa se ubrajaju:

• Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

• Prihodi od kapitala;

• Prihodi od nepokretnosti;

• Ostali prihodi (npr. prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari);

• Drugi prihodi (npr. prihodi ostvareni po osnovu ugovora o delu).

Kod obračunavanja poreza i doprinosa primenjuju se normirani troškovi, stope poreza i stope doprinosa, važeće na datum kada je poreskom obvezniku isplaćen prihod, upisan u poreskoj prijavi PP OPO, u polje 1.3 Datum ostvarivanja prihoda.

Ako se na prihode van radnog odnosa plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kod njihovog obračunavanja i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

Na prihode van radnog odnosa ne plaća se doprinos za slučaj nezaposlenosti, pa se u polje 4.14 uvek upisuje iznos 0,00.

Ako se doprinosi ne plaćaju u polja 4.11 do 4.14 se upisuje 0,00.

Polja 4.3 - Broj dana, 4.4 - Broj sati i 4.5 - Fond sati se ne popunjavaju.

 

Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

Primer:

Prilikom isplate prihoda se mogu javiti dve situacije, da je primalac prihoda (dalje: PP) osiguran po drugom osnovu, ili da nije osiguran po drugom osnovu. U nastavku navodimo oba slučaja:

- PP osiguranom po drugom osnovu isplaćena je autorska naknada u iznosu od 60.000 dinara i

- PP koji nije osiguran po drugom osnovu isplaćena je autorska naknada u iznosu od 45.000 dinara.

- Normirani troškovi 43%.

- Porez se plaća po stopi od 20%.

R. br.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

1

Isplaćena naknada (bruto prihod)

60.000,00

45.000,00

2

Normirani trošak (43 % na r.b.1)

25.800,00

19.350,00

3

Osnovica za porez

34.200,00

25.650,00

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

   

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

4.2

Šifra prihoda

1 01 303 00 0

1 05 304 00 0

4.6

Bruto prihod

60.000,00

45.000,00

4.7

Osnovica za porez

34.200,00

25.650,00

4.8

Porez 20%

6.840,00

5.130,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

6.840,00

5.130,00

4.11

Osnovica doprinosa

34.200,00

25.650,00

4.12

Doprinosa za PIO 25,5%

8.721,00

6.540,75

4.13

Doprinos za zdravstvo 10,3%

0,00

2.641,95

4.14

Doprinos za slučaj nezaposlenosti

0,00

0,00

 

Prihodi od kapitala i prihodi od nepokretnosti

 

Na prihode od kapitala i prihode od nepokretnosti doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

Konverzija iznosa strane valute u dinar vrši se u skladu sa članom 32. ZPPPA.

Stopa poreza na prihoda od kapitala iznosi 15%.

Primer:

Rezidentno fizičko lice je ostvarilo prihod od kamata iz druge države u iznosu od 400 evra, na koji je platilo porez u drugoj državi u iznosu od 40 evra. Srednji kurs NBS na dan ostvarivanja prihoda iznosi 120 dinara za 1 Eur.

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

4.2

Šifra prihoda

1 11 401 00 0

4.6

Bruto prihod (ostvareni prihod) 400 eur x 120 din

48.000,00

4.7

Osnovica za porez

48.000,00

4.8

Porez 15%

7.200,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi 40 eur x 120 din

4.800,00

4.10

Porez za uplatu

2.400,00

 

Na prihode od nepokretnosti doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%.

Porez se plaća po stopi od 20%.

Primer:

Rezidentno fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost koja se nalazi u inostranstvu nerezidentnom fizičkom licu i po tom osnovu ostvaruje zakupninu u iznosu od 50.000 dinara. Iznos poreza koji je plaćen u inostranstvu iznosi 5.000 dinara.

U poresku prijavu PP OPO se unose sledeći podaci:

4.2

Šifra prihoda

1 11 405 00 0

 

4.6

Bruto prihod

50.000,00

 

4.7

Osnovica za porez

37.500,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%.

4.8

Porez

7.500,00

20%

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

5.000,00

 

4.10

Porez za uplatu

2.500,00

 

 

Porez na ostale prihode

 

Na ostale prihode doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Porez se plaća po stopi od 20%.

Primer:

Rezidentno fizičko lice izdaje u zakup dizalicu na gradilištu u inostranstvu nerezidentnom pravnom licu i po tom osnovu ostvaruje zakupninu u iznosu od 35.000 dinara.

U poresku prijavu PP OPO se unose sledeći podaci:

4.2

Šifra prihoda

1 11 501 00 0

 

4.6

Bruto prihod

35.000,00

 

4.7

Osnovica za porez

28.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

4.8

Porez

5.600,00

20%

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

 

4.10

Porez za uplatu

5.600,00

 

 

Drugi prihodi

 

Kada se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na druge prihode, ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

Primer:

Nerezidentno pravno lice je isplatilo naknadu po osnovu ugovora o delu (konsultantske usluge) fizičkom licu rezidentu Republike Srbije, i to:

- PP koji je osiguran po drugom osnovu u iznosu od 75.000 i

- PP koji nije osiguran po drugom osnovu u iznosu od 60.000 dinara.

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Stopa poreza 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici.

 

R. br.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

1

Isplaćena naknada poreskom obvezniku

75.000,00

60.000,00

2

Normirani trošak (20% na r. b. 1)

15.000,00

12.000,00

3

Osnovica za porez

60.000,00

48.000,00

U poreskoj prijavi PP OPO upisuju se sledeći podaci:

R. b.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

 4.2

Šifra prihoda

1 01 601 00 0

1 05 602 00 0

4.6

Bruto prihod

75.000,00

60.000,00

4.7

Osnovica za porez

60.000,00

48.000,00

4.8

Porez 20%

12.000,00

9.600,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

12.000,00

9.600,00

4.11

Osnovica doprinosa

60.000,00

48.000,00

4.12

PIO 25,5%

15.300,00

12.240,00

4.13

Zdravstvo 10,3%

0,00

4.944,00

4.14

Nezaposlenost

0,00

0,00