Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na elektronske dodatke

Stručni komentar

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA I GRUPA PRAVNIH LICA PO VELIČINI PREMA PODACIMA IZ POJEDINAČNIH, ODNOSNO KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU


Saglasno odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 - dalje: Zakon), pravna lica i preduzetnici, u smislu ovog zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, u zavisnosti od:

- prosečnog broja zaposlenih,

- poslovnog prihoda u poslovnoj godini i

- vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Takođe, počev od finansijskih izveštaja za 2019. g. članom 7. Zakona je propisano i razvrstavanje grupa pravnih lica za potrebe sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, što se primenjuje i na izveštaje za 2020. g.

Podsećamo da se počev od podataka prikazanih u finansijskim izveštajima za 2019. godinu preduzetnici takođe razvrstavaju po veličini u zavisnosti od kriterijuma i tako dobijeni podaci se koriste za narednu poslovnu godinu. Dakle, preduzetnici nisu po definiciji razvrstani kao mikro, već mogu biti kao malo, srednje ili eventualno veliko pravno lice, što zavisi od parametara za razvrstavanje.

 

Razvrstavanje pravnih lica

Kao što je navedeno, razvrstavanje pravnih lica po finansijskim izveštajima za 2020. godinu vrši se u skladu s odredbama člana 6. Zakona.

U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih deset;

2) poslovni prihod 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 2. ovog člana, ali ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 3. ovog člana, ali ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 4. ovog člana.

Nezavisno od navedenih kriterijuma za razvrstavanje, Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i faktoring društva u smislu Zakona smatraju se velikim pravnim licima.

Razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijumima vrši pravno lice, odnosno preduzetnik, samostalno na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Dakle, finansijski podaci iskazani u bilansu stanja i bilansu uspeha za 2020. godinu koriste se za potrebe razvrstavanja pravnih lica po veličini i primenjuju se na 2021. godinu.

Obaveštenje o razvrstavanju, u smislu ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik dužno je da, uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija), koja verifikuje dostavljeno obaveštenje o razvrstavanju.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik odbije da obaveštenje o razvrstavanju uskladi sa zahtevom Agencije, u narednoj poslovnoj godini se koriste podaci o veličini pravnog lica, odnosno preduzetnika utvrđeni od strane Agencije.

Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2020. godine koji je iznosio 117,5802 dinara.

Podsećamo da su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014) propisani obrasci za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu, dok su Pravilnikom o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014), propisani obrasci statističkog izveštaja.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca Bilans stanja, Bilans uspeha i Statističkog izveštaja i to:

R. b.

Kriterijumi (član 6. Zakona)

Obrasci

Pozicije iz finansijskog izveštaja

1.

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj

AOP 9005, kol. 3

2.

Poslovni prihod za tekuću godinu

Bilans uspeha

AOP 1001 kol. 5

3.

Vrednost poslovne imovine za tekuću godinu

Bilans stanja

AOP 0071 kol. 5

Prosečan broj zaposlenih izračunava se tako što se zbir ukupnog broja zaposlenih na kraju svakog meseca, uključujući i zaposlene u inostranstvu, podeli sa brojem meseci u poslovnoj godini.

Novoosnovana pravna lica, odnosno preduzetnici razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tekuću poslovnu godinu.

Za potrebe razvrstavanja obveznici koriste podatke iz svog finansijskog izveštaja za 2020. godinu po sledećoj šemi:

I) ako je obveznik poslovao cele kalendarske godine

 

Granične vrednosti u hiljadama dinara

MIKRO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

 

AOP 9005, kol. 3 <

10

Poslovni prihod

 

AOP 1001, kol. 5 <

82.306

Vrednost ukupne aktive

 

AOP 0071 kol. 5 <

41.153

MALO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

10

≤ AOP 9005, kol. 3 <

50

Poslovni prihod

82.306

≤ AOP 1001, kol. 5 <

940.642

Vrednost ukupne aktive

41.153

≤ AOP 0071 kol. 5 <

470.321

SREDNJE PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

50

≤ AOP 9005, kol. 3 ≤

250

Poslovni prihod

940.642

≤ AOP 1001, kol. 5 ≤

4.703.208

Vrednost ukupne aktive

470.321

≤ AOP 0071 kol. 5 ≤

2.351.604

VELIKO PRAVNO LICE

 

Prosečan broj zaposlenih

 

AOP 9005, kol. 3 >

250

Poslovni prihod

 

AOP 1001, kol. 5 >

4.703.208

Vrednost ukupne aktive

 

AOP 0071 kol. 5 >

2.351.604

II) ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci podaci se utvrđuju na sledeći način:

R. b.

Kriterijum (član 6. Zakona)

Obrazac

Pozicije iz finansijskog izveštaja

1.

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj

AOP 9005, kol. 3

2.

Poslovni prihod u periodu poslovanja

Bilans uspeha

AOP 1001 kol. 5 koriguje se prema broju meseci poslovanja sa AOP 9001, kol. 3 Statističkog izveštaja

3.

Poslovna imovina na dan 31.12.2020. godine

Bilans stanja

AOP 0071 kol. 5

Pravilnikom o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, u obrascu Statistički izveštaj nije propisano unošenje oznake za veličinu pravnog lica. Naime, Zahtev za registraciju je integrisan u Poseban informacioni sistem (PIS) Agencije. Ovaj obrazac je neophodno da popune sva pravna lica i preduzetnici koja podnose finansijske izveštaje za 2020. godinu. U obrascu Zahteva za registraciju popunjava se veličina pravnog lica, međutim sâm PIS prilikom unošenja podataka u obrasce Finansijskih izveštaja, odnosno Statistički izveštaj izračunava svakom obvezniku kojoj kategoriji pravnih lica pripada, a nakon unošenja svih neophodnih podataka. Verifikaciju obaveštenja o razvrstavanju, prema Zakonu, vrši Agencija.

Članom 57. stav 1. tačka 1) Zakona predviđena je novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup ako se pravno lice ne razvrsta u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica.

Razvrstavanje grupa pravnih lica po veličini

Kao što je navedeno članom 7. Zakona je uveden pojam grupe pravnih lica, čije se razvrstavanje po veličini koristi za potrebe utvrđivanja obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Naime, pored postojanja odnosa matično-zavisno pravno lice (bliže definisano odredbama čl. 31. i 32. Zakona), da bi matično pravno lice bilo obveznik sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, prema podacima za razvrstavanje grupe treba da bude svrstano u srednju ili veliku grupu. Dakle, od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja izuzete su male grupe pravnih lica, osim ako je najmanje jedan član grupe društvo od javnog interesa, kao i matično pravno lice koje je istovremeno zavisno pravno lice svom matičnom pravnom licu, uključujući i društvo od javnog interesa, osim ako je u pitanju društvo čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje u smislu propisa kojim se reguliše tržište kapitala ili bilo koje države članice. Uz navedene, čl. 31. i 32. Zakona, propisani su i drugi izuzeci od konsolidovanja.

Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice, samostalno na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za tekuću poslovnu godinu. Dakle, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu se utvrđuje na osnovu razvrstavanja po veličini grupe prema podacima iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, uz poštovanje odredbi čl. 31. i 32. Zakona.

Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti grupe utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2020. godine koji je iznosio 117,5802 dinara.

Male grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Srednje grupe pravnih lica su grupe koje nisu male grupe i koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Velike grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica prelaze granične vrednosti dva od tri kriterijuma iz stava 2. člana 7. Zakona.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca konsolidovanog Bilansa stanja i konsolidovanog Bilansa uspeha i Statističkih izveštaja svih pravnih lica u grupi i to:

R. b.

Kriterijumi (član 7. Zakona)

Obrasci

Pozicije iz finansijskog izveštaja

1.

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj (zbir svih pravnih lica u grupi)

AOP 9005, kol. 3

2.

Poslovni prihod za tekuću godinu

Konsolidovani bilans uspeha

AOP 1001 kol. 5

3.

Vrednost poslovne imovine za tekuću godinu

Konsolidovani bilans stanja

AOP 0071 kol. 5

Za potrebe razvrstavanja u grupe pravnih lica, matično pravno lice koristi podatke iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020. godinu po sledećoj šemi:

 

Granične vrednosti u hiljadama dinara

MALA GRUPA PRAVNIH LICA

 

Prosečan broj zaposlenih

 

≤ AOP 9005, kol. 3 <

50

Poslovni prihod

 

≤ AOP 1001, kol. 5 <

940.642

Vrednost ukupne aktive

 

≤ AOP 0071 kol. 5 <

470.321

SREDNJA GRUPA PRAVNIH LICA

 

Prosečan broj zaposlenih

50

≤ AOP 9005, kol. 3 ≤

250

Poslovni prihod

940.642

≤ AOP 1001, kol. 5 ≤

4.703.208

Vrednost ukupne aktive

470.321

≤ AOP 0071 kol. 5 ≤

2.351.604

VELIKA GRUPA PRAVNIH LICA

 

Prosečan broj zaposlenih

 

AOP 9005, kol. 3 >

250

Poslovni prihod

 

AOP 1001, kol. 5 >

4.703.208

Vrednost ukupne aktive

 

AOP 0071 kol. 5 >

2.351.604

Dakle, bez obzira da li matično pravno lice ima ili nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, treba da sastavi preliminarni izveštaj na bazi konsolidovanih podataka kako bi primenilo navedene kriterijume za razvrstavanje grupa pravnih lica i utvrdilo da li postoji obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja uz poštovanje izuzetaka od konsolidovanja propisanih čl. 31. i 32. Zakona.

dr Marina Protić