Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavna odredba Zakonika o krivičnom postupku


Ustavni sud doneo je Odluku Uz.134/2019 od 17.03.2021.godine kojom je utvrdio da je neustavna odredba čl.262.st.2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 i 27/2021 - odluka US - dalje: ZKP) u delu koji glasi: "Podaci o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu mogu se podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz st.1. ovog člana".

Advokatska komora Beograda podnela je inicijativu za ocenu ustavnosti smatrajući da je odredba čl.262.st.2.ZKP je u koliziji sa odredbom čl.265 koji propisuje da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda, odredbom čl.461 st.1 ZKP koja uređuje dostavljanje drugostepene presude strankama i odredbom čl. 224 st. 3 ZKP kojom se reguliše da rokovi počinju da teku nakon dostavljanja odluke stranci. AK Beograda smatra da je pravilno da se rok od jedne godine, računa od dana dostavljanja odluke strankama, a ne od dana kada je nastupila formalna pravnosnažnost presude. Ovo je naročito značajno, radi izbegavanja mogućih negativnih posledica koje ovakvo računanje rokova može proizvesti.

 Postavlja se pitanja na koji način i kada okrivljeni i branilac mogu saznati sadržaj odluke drugostepenog suda ako se drugostepena odluka ne saopštava javno toga dana kada se održavala sednica, već se preko prvostepenog suda dostavlja strankama u pisanoj formi. Propisivanjem rokova koji zavise od efikasnosti postupanja državnih organa dovodi se u pitanje ostvarenje prava na naknadu troškova i povređuje se pravo na pravično suđenje.

Propisujući rok iz čl.262.ZKP od dana pravnosnažnosti presude, a ne od dana njenog dostavljanja okrivljenom i njegovom braniocu, zakonodavac se nije pridržavao čl.18.st.2 i čl.20.st.1 Ustava, jer je pravo na pristup sudu učinio nepredvidivim i prepustio ga faktički volji Suda, u zavisnosti od njegove efikasnosti u izradi i dostavljanju pravnosnažne presude. Zakonodavac je na ovaj način uticao na suštinu prava na pristup Sudu, kao sastavnom delu prava na pravično suđenje iz Člana 32 stav 1 i čl.36. Ustava Republike Srbije, kao i Člana 6 Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Odlučujući o Inicijativi AK Beograda, Ustavni sud je u svojoj odluci od 17.03.2021. godine konstatovao:

 "Ustavni sud utvrđuje da se propisivanjem objektivnog roka u delu čl.262.st.2. Zakonika za podnošenje podataka o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu, vezivanjem početka toka roka za pravnosnažno okončanje krivičnog postupka, čijim jednogodišnjim istekom više nije moguće dostaviti podatke i zahtev, ugrožava ostvarivanje zajemčenih prava iz čl.32.st.1. i čl.36.Ustava".

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 30.03.2021.
Naslov: Redakcija