Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA: Advokatska komora Srbije smatra da nova Uredba nije u saglasnosti sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Stoga će podneti inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti ove Uredbe


Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019 - dalje: Uredba), uvedena je obaveza za sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju neku od delatnosti koje su razvrstane u Prilogu ove Uredbe, da najkasnije do 31.07.2020.godine podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave radi utvrđenja naknade koja se obračunava u skladu sa čl.3. Uredbe.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika, utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, a pod pretežnom delatnošću u smislu odredbe čl.2.st.2. Uredbe, smatra se delatnost koja je registrovana kod APR, kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđenje naknade.

U Prilogu Uredbe razvrstani su i "pravni poslovi" - šifra 69.10.

Advokatska komora Srbije obaveštava advokate o obavezi podnošenja prijave za 2019.godinu i za 2020.godinu, organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, najkasnije do 31.07.2020.godine, s tim što se prijava može podneti i elektronski-"prijava za utvrđivanje lokalne EKO naknade".

Navedenom Uredbom, izmenjena je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019 i 55/2019), po kojoj su obveznici plaćanja naknade bili samo pravna lica i preduzetnici koji utiču na životnu sredinu, a kriterijumi za određivanje aktivnosti su bili: emisija zagađujućih materija i proizvodnja, odnosno odlaganje opasnog otpada.

Advokatska komora Srbije smatra da nova Uredba nije u saglasnosti sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 - usklađeni din. iznosi), jer advokati ne obavljaju aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, pa prema čl.134.st.1.tač.1) ovog zakona ne mogu biti obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Stoga će Advokatska komora Srbije podneti inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti ove Uredbe, kao i zahtev Vladi Republike Srbije za izmenu iste.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 24.07.2020.
Naslov: Redakcija