Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU I IZNOSIMA NAKNADA

("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, koji nastaje obavljanjem aktivnosti i iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Član 2

Kriterijumi za određivanje stepena negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, u sedištu ili izdvojenim poslovnim jedinicama.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana u odgovarajućem registru u skladu sa zakonom odnosno delatnost čijim obavljanjem je obveznik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti obveznika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Delatnosti razvrstane prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu iz stava 3. ovog člana navedene su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U slučaju da obveznik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da se naknada utvrđuje za teritoriju gradske opštine, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća na svim teritorijama na kojima obavlja aktivnost koja utiče na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja pretežne delatnosti.

Član 3

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 2.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 500.000,00 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 200.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 1.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 250.000,00 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 100.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 500.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 125.000,00 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 50.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 5.000,00 dinara.

Razvrstavanje obveznika na velika pravna lica i preduzetnike, srednja pravna lica i preduzetnike, mala i mikro pravna lica i preduzetnike, u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Preduzetnik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod, iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća u iznosu propisanom za mikro pravna lica i preduzetnike.

Iznos naknade iz st. 1-3. ovog člana, utvrđuje se za kalendarsku godinu, srazmerno periodu obavljanja aktivnosti.

U slučaju da obveznik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da gradska opština utvrđuje naknadu, iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, iz st. 1-3. ovog člana, plaća tako što se ukupan iznos obračunate naknade utvrđen prema pretežnoj delatnosti deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave, uključujući i gradske opštine u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da se naknada utvrđuje za teritoriju gradske opštine, srazmerno periodu obavljanja aktivnosti.

Član 4

Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Službeni glasnik RS", br. 86/19 i 89/19).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Prilog

 

I. DELATNOST KOJE IMAJU VELIKI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR A

 

 

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

01

 

 

Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

 

 

01.4

 

Uzgoj životinja

 

 

 

01.46

Uzgoj svinja - preko 2000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine)
- preko 750 mesta za krmače

 

 

 

01.47

Uzgoj živine - preko 85.000 mesta za proizvodnju brojlera
- preko 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji

 

 

 

1.49

Uzgoj ostalih životinja - životinja sa plemenitim krznom kapaciteta preko 1.000 mesta za životinje sa plemenitim krznom

SEKTOR B

 

 

 

RUDARSTVO

 

05

 

 

Eksploatacija uglja

 

 

05.1

 

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

 

 

 

05.10

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

 

 

05.2

 

Eksploatacija lignita i mrkog uglja

 

 

 

05.20

Eksploatacija lignita i mrkog uglja

 

06

 

 

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

 

 

06.1

 

Eksploatacija sirove nafte

 

 

 

06.10

Eksploatacija sirove nafte

 

 

06.2

 

Eksploatacija prirodnog gasa

 

 

 

06.20

Eksploatacija prirodnog gasa

 

07

 

 

Eksploatacija ruda metala

 

 

07.1

 

Eksploatacija ruda gvožđa

 

 

 

07.10

Eksploatacija ruda gvožđa

 

 

07.2

 

Eksploatacija ostalih ruda metala

 

 

 

07.21

Eksploatacija ruda urana i torijuma

 

 

 

07.29

Eksploatacija ruda obojenih metala

 

08

 

 

Ostalo rudarstvo

 

 

08.1

 

Eksploatacija kamena, peska i gline

 

 

 

08.11

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena

 

 

 

08.12

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

 

 

08.9

 

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

 

 

 

08.91

Eksploatacija minerala

 

 

 

08.92

Eksploatacija treseta

 

 

 

08.93

Eksploatacija natrijum-hlorida

 

 

 

08.99

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

 

09

 

 

Uslužne delatnosti u rudarstvu

 

 

09.1

 

Uslužne delatnosti u vezi sa naftom i gasom

 

 

 

09.10

Uslužne delatnosti u vezi sa naftom i gasom

 

 

09.9

 

Uslužne delatnosti u vezi sa ostalim rudama

 

 

 

09.90

Uslužne delatnosti u vezi sa ostalim rudama

SEKTOR C

 

 

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

10

 

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

 

10.1

 

Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa - u klanicama kapaciteta većih od 50 t mesa na dan

 

 

 

10.11

Prerada i konzervisanje mesa

 

 

 

10.12

Prerada i konzervisanje živinskog mesa

 

 

 

10.13

Proizvodnja mesnih prerađevina

 

 

10.2

 

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan

 

 

 

10.20

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 

 

10.3

 

Prerada i konzervisanje voća i povrća - sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)

 

 

 

10.31

Prerada i konzervisanje krompira

 

 

 

10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

10.39

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

 

 

10.4

 

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti, sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan

 

 

 

10.41

Proizvodnja ulja i masti

 

 

 

10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

13

 

 

Proizvodnja tekstila

 

 

13.1

 

Priprema i predenje (pranje, beljenje bojenje itd.) tekstilnih vlakana - čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan

 

 

 

13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

13.2

 

Proizvodnja tkanina preko 10 tona na dan

 

 

 

13.20

Proizvodnja tkanina

 

 

13.3

 

Dovršavanje tekstila preko 10 tona na dan

 

 

 

13.30

Dovršavanje tekstila

 

15

 

 

Proizvodnja kože i predmeta od kože

 

 

15.1

 

Štavljenje i dorada kože, proizvodnja torbi i kaiševa - proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan

 

 

 

15.11

Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna

 

 

 

15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa

 

16

 

 

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

 

 

16.1

 

Rezanje i obrada drveta

 

 

 

16.10

Rezanje i obrada drveta

 

17

 

 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan

 

 

17.1

 

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

 

 

 

17.11

Proizvodnja vlakana celuloze

 

 

 

17.12

Proizvodnja papira i kartona

 

 

17.2

 

Proizvodnja predmeta od papira i kartona

 

 

 

17.21

Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže

 

 

 

17.22

Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu

 

 

 

17.23

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

 

 

 

17.24

Proizvodnja tapeta

 

 

 

17.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

 

19

 

 

Proizvodnja koksa i derivata nafte

 

 

19.1

 

Proizvodnja produkata koksovanja

 

 

 

19.10

Proizvodnja produkata koksovanja

 

 

19.2

 

Proizvodnja derivata nafte

 

 

 

19.20

Proizvodnja derivata nafte

 

20

 

 

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

 

 

20.1

 

Proizvodnja osnovnih hemikalija i plastičnih masa

 

 

 

20.11

Proizvodnja industrijskih gasova

 

 

 

20.12

Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

 

 

 

20.13

Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

 

 

 

20.14

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

 

 

 

20.15

Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

 

 

 

20.16

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

 

 

 

20.17

Proizvodnja sintetičkog kaučuka

 

 

20.2

 

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

 

 

 

20.20

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

 

 

20.3

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza

 

 

 

20.30

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza

 

 

20.4

 

Proizvodnja deterdženata, sapuna i toaletnih preparata

 

 

 

20.41

Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje

 

 

 

20.42

Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

 

 

20.5

 

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

 

 

 

20.51

Proizvodnja eksploziva

 

 

 

20.52

Proizvodnja sredstava za lepljenje

 

 

 

20.53

Proizvodnja eteričnih ulja

 

 

 

20.59

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

 

 

20.6

 

Proizvodnja veštačkih vlakana

 

 

 

20.60

Proizvodnja veštačkih vlakana

 

21

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceut. proizvoda i preparata

 

 

21.1

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

21.10

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

21.2

 

Proizvodnja farmaceutskih preparata

 

 

 

21.20

Proizvodnja farmaceutskih preparata

 

22

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

22.1

 

Proizvodnja proizvoda od gume

 

 

 

22.11

Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma

 

 

 

22.19

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 

 

22.2

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

 

 

22.21

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila

 

 

 

22.22

Proizvodnja ambalaže od plastike

 

 

 

22.23

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

 

 

 

22.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

 

23

 

 

Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

 

 

23.1

 

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla kapaciteta preko 20 t na dan

 

 

 

23.11

Proizvodnja ravnog stakla

 

 

 

23.12

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

 

 

 

23.13

Proizvodnja šupljeg stakla

 

 

 

23.14

Proizvodnja staklenih vlakana

 

 

 

23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla

 

 

23.2

 

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

23.20

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

23.3

 

Proizvodnja građevinskih materijala od gline
Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3 sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3

 

 

 

23.31

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

 

 

 

23.32

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

 

 

23.5

 

Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

 

 

 

23.51

Proizvodnja cementa

 

 

 

23.52

Proizvodnja kreča i gipsa

 

24

 

 

Proizvodnja osnovnih metala

 

 

24.1

 

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

 

 

 

24.10

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

 

 

24.2

 

Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga

 

 

 

24.20

Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga

 

 

24.3

 

Proizvodnja proizvoda primarne prerade čelika

 

 

 

24.31

Hladno valjanje šipki

 

 

 

24.32

Hladno valjanje pljosnatih proizvoda

 

 

 

24.33

Hladno oblikovanje profila

 

 

 

24.34

Hladno vučenje žice

 

 

24.4

 

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

 

 

 

24.41

Proizvodnja plemenitih metala

 

 

 

24.42

Proizvodnja aluminijuma

 

 

 

24.43

Proizvodnja olova, cinka i kalaja

 

 

 

24.44

Proizvodnja bakra

 

 

 

24.45

Proizvodnja ostalih obojenih metala

 

 

 

24.46

Proizvodnja nuklearnog goriva

 

 

24.5

 

Livenje metala

 

 

 

24.51

Livenje gvožđa - kapaciteta preko 20 t na dan

 

 

 

24.52

Livenje čelika - kapaciteta preko 20 t na dan

 

 

 

24.53

Livenje lakih metala

 

 

 

24.54

Livenje ostalih obojenih metala

 

25

 

 

Proizvodnja metalnih proizvoda

 

 

25.1

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija u bazenima kapaciteta preko 30m3

 

 

 

25.11

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova

 

 

 

25.12

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

 

 

25.5

 

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala

 

 

 

25.50

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala - kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kj po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 mW

SEKTOR D

 

 

 

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

 

35

 

 

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

 

 

35.1

 

Proizvodnja, prenos i distribucija elektr. energije

 

 

 

35.11

Proizvodnja električne energije

 

 

 

35.12

Prenos električne energije

 

 

 

35.13

Distribucija električne energije

 

 

 

35.14

Trgovina električnom energijom

 

 

35.2

 

Proizvodnja gasa i distribucija gasovodima

 

 

 

35.21

Proizvodnja gasa

 

 

 

35.22

Distribucija gasovitih goriva gasovodom

 

 

 

35.23

Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

 

II. DELATNOST KOJE IMAJU SREDNJI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR A

 

 

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

01

 

 

Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

 

 

01.1

 

Gajenje jednogodošnjih i dvogodišnjih biljaka (žita, povrća i dr.)

 

 

 

01.11

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

 

 

 

01.12

Gajenje pirinča

 

 

 

01.13

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

 

 

 

01.14

Gajenje šećerne trske

 

 

 

01.15

Gajenje duvana

 

 

 

01.16

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

 

 

 

01.19

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

 

 

01.2

 

Gajenje višegodišnjih biljaka (voća i dr.)

 

 

 

01.21

Gajenje grožđa

 

 

 

01.22

Gajenje tropskog i suptropskog voća

 

 

 

01.23

Gajenje agruma

 

 

 

01.24

Gajenje jabučastog i koštičavog voća

 

 

 

01.25

Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

 

 

 

01.26

Gajenje uljnih plodova

 

 

 

01.27

Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

 

 

 

01.28

Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

 

 

 

01.29

Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

 

 

01.3

 

Gajenje sadnog materijala

 

 

 

01.30

Gajenje sadnog materijala

 

 

01.4

 

Uzgoj životinja

 

 

 

01.41

Uzgoj muznih krava

 

 

 

01.42

Uzgoj drugih goveda i bivola kapaciteta 200 mesta za goveda i više

 

 

 

01.46

Uzgoj svinja - kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje od 450 do 750 mesta za krmače

 

 

 

01.47

Uzgoj živine - do 85.000 mesta za proizvodnju brojlera
- do 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji
- uključujući i lovnu perad

 

 

 

01.49

Uzgoj ostalih životinja - životinja sa plemenitim krznom kapaciteta do 1.000 mesta za životinje sa plemenitim krznom

 

 

01.5

 

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

 

 

 

01.50

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

 

 

01.6

 

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

 

 

 

01.61

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

 

 

 

01.62

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

 

 

 

01.63

Aktivnosti posle žetve

 

 

 

01.64

Dorada semena

 

 

01.7

 

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 

 

 

01.70

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 

02

 

 

Šumarstvo i seča drveća

 

 

02.2

 

Čista seča drveća - područje na kome se prostire je veće od 10 ha i više

 

 

 

02.20

Seča drveća

 

03

 

 

Ribarstvo i akvakulture

 

 

03.1

 

Ribolov

 

 

 

03.11

Morski ribolov

 

 

 

03.12

Slatkovodni ribolov

 

 

03.2

 

Akvakulture

 

 

 

03.22

Slatkovodne akvakulture - za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više
- za ciprinide površine 5 ha i veće

SEKTOR C

 

 

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

10

 

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

 

10.1

 

Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa u klanicama kapaciteta do 50 t mesa na dan

 

 

 

10.11

Prerada i konzervisanje mesa

 

 

 

10.12

Prerada i konzervisanje živinskog mesa

 

 

 

10.13

Proizvodnja mesnih prerađevina

 

 

10.2

 

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 75 t na dan

 

 

 

10.20

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 

 

10.3

 

Prerada i konzervisanje voća i povrća - sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)

 

 

 

10.31

Prerada i konzervisanje krompira

 

 

 

10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

10.39

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

 

 

10.4

 

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 300 t na dan

 

 

 

10.41

Proizvodnja ulja i masti

 

 

 

10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

 

10.5

 

Proizvodnja mlečnih proizvoda

 

 

 

10.51

Prerada mleka i proizvodnja sireva

 

 

 

10.52

Proizvodnja sladoleda

 

 

10.6

 

Proizvodnja mlinskih i skrobnih proizvoda

 

 

 

10.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda

 

 

 

10.62

Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

 

 

10.7

 

Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine

 

 

 

10.71

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

 

 

 

10.72

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

 

 

 

10.73

Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda

 

 

10.8

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

 

10.81

Proizvodnja šećera

 

 

 

10.82

Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda

 

 

 

10.83

Prerada čaja i kafe

 

 

 

10.84

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

 

 

 

10.85

Proizvodnja gotovih jela

 

 

 

10.86

Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane

 

 

 

10.89

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

10.9

 

Proizvodnja gotove hrane za životinje

 

 

 

10.91

Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

 

 

 

10.92

Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

 

11

 

 

Proizvodnja pića

 

 

11.0

 

Proizvodnja pića

 

 

 

11.01

Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

 

 

 

11.02

Proizvodnja vina od grožđa

 

 

 

11.03

Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

 

 

 

11.04

Proizvodnja nedestilovanih fermentisanih pića

 

 

 

11.05

Proizvodnja piva

 

 

 

11.06

Proizvodnja slada

 

 

 

11.07

Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode

 

12

 

 

Proizvodnja duvanskih proizvoda

 

 

12.0

 

Proizvodnja duvanskih proizvoda

 

 

 

12.00

Proizvodnja duvanskih proizvoda

 

13

 

 

Proizvodnja tekstila

 

 

13.1

 

Priprema i predenje tekstilnih vlakana - čiji je proizvodni kapacitet manji od 10 t na dan

 

 

 

13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

13.2

 

Proizvodnja tkanina do 10 tona na dan

 

 

 

13.20

Proizvodnja tkanina

 

 

13.3

 

Dovršavanje tekstila do 10 tona na dan

 

 

 

13.30

Dovršavanje tekstila

 

 

13.9

 

Proizvodnja ostalog tekstila

 

 

 

13.91

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

 

 

 

13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

 

 

 

13.93

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

 

 

 

13.94

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

 

 

 

13.95

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće

 

 

 

13.96

Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila

 

 

 

13.99

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

 

14

 

 

Proizvodnja odevnih predmeta

 

 

14.1

 

Proizvodnja odeće, osim krznene

 

 

 

14.11

Proizvodnja kožne odeće

 

 

 

14.12

Proizvodnja radne odeće

 

 

 

14.13

Proizvodnja ostale odeće

 

 

 

14.14

Proizvodnja rublja

 

 

 

14.19

Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

 

 

14.2

 

Proizvodnja proizvoda od krzna

 

 

 

14.20

Proizvodnja proizvoda od krzna

 

 

14.3

 

Proizvodnja pletene i kukičane odeće

 

 

 

14.31

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

 

 

 

14.39

Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

 

15

 

 

Proizvodnja kože i predmeta od kože

 

 

15.1

 

Štavljenje i dorada kože, proizvodnja torbi i kaiševa - proizvodnog kapaciteta do 12 t finalnih proizvoda na dan

 

 

 

15.11

Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna

 

 

 

15.12

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa

 

 

15.2

 

Proizvodnja obuće

 

 

 

15.20

Proizvodnja obuće

 

16

 

 

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

 

 

16.2

 

Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame

 

 

 

16.21

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

 

 

 

16.22

Proizvodnja parketa

 

 

 

16.23

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

 

 

 

16.24

Proizvodnja drvne ambalaže

 

17

 

 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira, sa proizvodnim kapacitetom do 20 t na dan

 

 

17.1

 

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

 

 

 

17.11

Proizvodnja vlakana celuloze

 

 

 

17.12

Proizvodnja papira i kartona

 

 

17.2

 

Proizvodnja predmeta od papira i kartona

 

 

 

17.21

Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže

 

 

 

17.22

Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu

 

 

 

17.23

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

 

 

 

17.24

Proizvodnja tapeta

 

 

 

17.29

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

 

18

 

 

Štampanje i umnožavanje audio i video-zapisa

 

 

18.1

 

Štampanje i štamparske usluge

 

 

 

18.11

Štampanje novina

 

 

 

18.12.

Ostalo štampanje

 

 

 

18.13

Usluge pripreme za štampu

 

 

 

18.14

Knjigovezačke i srodne usluge

 

 

18.2.

 

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

18.20

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

23

 

 

Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

 

 

23.1

 

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla kapaciteta do 20 t na dan

 

 

 

23.11

Proizvodnja ravnog stakla

 

 

 

23.12

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

 

 

 

23.13

Proizvodnja šupljeg stakla

 

 

 

23.14

Proizvodnja staklenih vlakana

 

 

 

23.19

Proizvodnja i obrada ostalog stakla

 

 

23.3

 

Proizvodnja građevinskih materijala od gline
Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem sa proizvodnim kapacitetom do 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći do 4 m3 sa gustinom punjenja po peći do 300 kg/m3

 

 

 

23.31

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

 

 

 

23.32

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

 

 

23.4

 

Proizvodnja keramičkih i porcelanskih proizvoda

 

 

 

23.41

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo

 

 

 

23.42

Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

 

 

 

23.43

Proizvodnja izolatora i izolac. pribora od keramike

 

 

 

23.44

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

 

 

 

23.49

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

 

 

23.6

 

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

 

23.61

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

 

 

 

23.62

Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

 

 

 

23.63

Proizvodnja svežeg betona

 

 

 

23.64

Proizvodnja maltera

 

 

 

23.65

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

 

 

 

23.69

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa

 

 

23.7

 

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

23.70

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

23.9

 

Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih proizvoda

 

 

 

23.91

Proizvodnja brusnih proizvoda

 

 

 

23.99

Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

 

 

 

24.51

Livenje gvožđa - kapaciteta do 20 t na dan

 

 

 

24.52

Livenje čelika - kapaciteta do 20 t na dan

 

25

 

 

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

 

 

25.1

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija u bazenima kapaciteta do 30 m3

 

 

 

25.11

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova

 

 

 

25.12

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

 

 

25.2

 

Proizvodnja metalnih cisterni i kontejnera

 

 

 

25.21

Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje

 

 

 

25.29

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera

 

 

25.3

 

Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje

 

 

 

25.30

Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje

 

 

25.4

 

Proizvodnja oružja i municije

 

 

 

25.40

Proizvodnja oružja i municije

 

 

25.5

 

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala

 

 

 

25.50

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala - kovačnice sa automatskim čekićima čija energija do 50 kj po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga ne prelazi 20 mw

 

 

25.6

 

Obrada i prevlačenje metala i mašinska obrada metala

 

 

 

25.61

Obrada i prevlačenje metala

 

 

 

25.62

Mašinska obrada metala

 

 

25.7

 

Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe

 

 

 

25.71

Proizvodnja sečiva

 

 

 

25.72

Proizvodnja brava i okova

 

 

 

25.73

Proizvodnja alata

 

 

25.9

 

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

 

 

 

25.91

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

 

 

 

25.92

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

 

 

 

25.93

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

 

 

 

25.94

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda

 

 

 

25.99

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

 

26

 

 

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizv.

 

 

26.1

 

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

 

 

 

26.11

Proizvodnja elektronskih elemenata

 

 

 

26.12

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

 

 

26.2

 

Proizvodnja računara i periferne opreme

 

 

 

26.20

Proizvodnja računara i periferne opreme

 

 

26.3

 

Proizvodnja komunikacione opreme

 

 

 

26.30

Proizvodnja komunikacione opreme

 

 

26.4

 

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

26.40

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

 

 

26.5

 

Proizvodnja mernih instrumenata i satova

 

 

 

26.51

Proizvodnja mernih instrumenata i aparata

 

 

 

26.52

Proizvodnja satova

 

 

26.6

 

Proizvodnja elektromedicinske opreme

 

 

 

26.60

Proizvodnja elektromedicinske opreme

 

 

26.7

 

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme

 

 

 

26.70

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme

 

 

26.8

 

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

 

 

 

26.80

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

 

27

 

 

Proizvodnja električne opreme

 

 

27.1

 

Proizvodnja elektromotora i opreme za distribuciju

 

 

 

27.11

Proizvodnja elektromot. generatora i transformatora

 

 

 

27.12

Proizvodnja opreme za distribuciju elektr. energije

 

 

27.2

 

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

27.20

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

27.3

 

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

 

 

 

27.31

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

 

 

 

27.32

Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr. kablova

 

 

 

27.33

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

 

 

27.4

 

Proizvodnja opreme za osvetljenje

 

 

 

27.40

Proizvodnja opreme za osvetljenje

 

 

27.5

 

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

 

 

 

27.51

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

 

 

 

27.52

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

 

 

27.9

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

27.90

Proizvodnja ostale električne opreme

 

28

 

 

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

 

 

28.1

 

Proizvodnja mašina opšte namene

 

 

 

28.11

Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila

 

 

 

28.12

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

 

 

 

28.13

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

 

 

 

28.14

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

 

 

 

28.15

Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata

 

 

28.2

 

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

 

 

 

28.21

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

 

 

 

28.22

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

 

 

 

28.23

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme

 

 

 

28.24

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

 

 

 

28.25

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme

 

 

 

28.29

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

 

 

28.3

 

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

28.30

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

28.4

 

Proizvodnja mašina za obradu metala i alat. mašina

 

 

 

28.41

Proizvodnja mašina za obradu metala

 

 

 

28.49

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

 

 

28.9

 

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

 

 

 

28.91

Proizvodnja mašina za metalurgiju

 

 

 

28.92

Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo

 

 

 

28.93

Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana

 

 

 

28.94

Proizvodnja mašina za industr. tekstila, odeće i kože

 

 

 

28.95

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

 

 

 

28.96

Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

 

 

 

28.99

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

 

29

 

 

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

 

 

29.1

 

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

29.10

Proizvodnja motornih vozila

 

 

29.2

 

Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice

 

 

 

29.20

Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice

 

 

29.3

 

Proizvodnja delova za motorna vozila i motore

 

 

 

29.31

Proizvodnja električne opreme za motorna vozila

 

 

 

29.32

Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila

 

30

 

 

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

 

 

30.1

 

Izgradnja brodova i čamaca

 

 

 

30.11

Izgradnja brodova i plovnih objekata

 

 

 

30.12

Izrada čamaca za sport i razonodu

 

 

30.2

 

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

 

 

 

30.20

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

 

 

30.3

 

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica

 

 

 

30.30

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica

 

 

30.4

 

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

 

 

 

30.40

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

 

 

30.9

 

Proizvodnja ostalih transportnih sredstava

 

 

 

30.91

Proizvodnja motocikala

 

 

 

30.92

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

 

 

 

30.99

Proizvodnja ostale transportne opreme

 

31

 

 

Proizvodnja nameštaja

 

 

31.0

 

Proizvodnja nameštaja

 

 

 

31.01

Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore

 

 

 

31.02

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

 

 

 

31.03

Proizvodnja madraca

 

 

 

31.09

Proizvodnja ostalog nameštaja

 

32

 

 

Ostale prerađivačke delatnosti

 

 

32.1

 

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

 

 

 

32.11

Kovanje novca

 

 

 

32.12

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

 

 

 

32.13

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

 

 

32.2

 

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 

 

 

32.20

Proizvodnja muzičkih instrumenata

 

 

32.3

 

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

32.30

Proizvodnja sportske opreme

 

 

32.4

 

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

32.40

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

32.5

 

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala

 

 

 

32.50

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala

 

 

32.9

 

Ostale prerađivačke delatnosti

 

 

 

32.91

Proizvodnja metli i četki

 

 

 

32.99

Proizvodnja ostalih predmeta

 

33

 

 

Popravka i montaža mašina i opreme

 

 

33.1

 

Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

 

 

 

33.11

Popravka metalnih proizvoda

 

 

 

33.12

Popravka mašina

 

 

 

33.13

Popravka elektronske i optičke opreme

 

 

 

33.14

Popravka električne opreme

 

 

 

33.15

Popravka i održavanje brodova i čamaca

 

 

 

33.16

Popravka i održavanje letelica

 

 

 

33.17

Popravka i održavanje druge transportne opreme

 

 

 

33.19

Popravka ostale opreme

 

 

33.2

 

Montaža industrijskih mašina i opreme

 

 

 

33.20

Montaža industrijskih mašina i opreme

SEKTOR D

 

 

 

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

 

35

 

 

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

 

 

35.3

 

Snabdevanje parom i klimatizacija

 

 

 

35.30

Snabdevanje parom i klimatizacija

SEKTOR E

 

 

 

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

 

36

 

 

Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

 

 

36.0

 

Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

 

 

 

36.00

Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

 

37

 

 

Uklanjanje otpadnih voda

 

 

37.0

 

Uklanjanje otpadnih voda

 

 

 

37.00

Uklanjanje otpadnih voda

 

38

 

 

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada

 

 

38.1

 

Sakupljanje otpada

 

 

 

38.11

Sakupljanje otpada koji nije opasan

 

 

 

38.12

Sakupljanje opasnog otpada

 

 

38.2

 

Tretman i odlaganje otpada

 

 

 

38.21

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

 

 

 

38.22

Tretman i odlaganje opasnog otpada

 

 

38.3

 

Ponovna upotreba materijala

 

 

 

38.31

Demontaža olupina

 

 

 

38.32

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

 

39

 

 

Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom

 

 

39.0

 

Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom

 

 

 

39.00

Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom

SEKTOR F

 

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

41

 

 

Izgradnja zgrada

 

 

41.1

 

Razrada građevinskih projekata

 

 

 

41.10

Razrada građevinskih projekata

 

 

41.2

 

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

41.20

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

 

42

 

 

Izgradnja ostalih građevina

 

 

42.1

 

Izgradnja puteva i železničkih pruga

 

 

 

42.11

Izgradnja puteva i autoputeva

 

 

 

42.12

Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

 

 

 

42.13

Izgradnja mostova i tunela

 

 

42.2

 

Izgradnja cevovoda, elektr. i komunikacionih vodova

 

 

 

42.21

Izgradnja cevovoda

 

 

 

42.22

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

 

 

42.9

 

Izgradnja ostalih građevina

 

 

 

42.91

Izgradnja hidrotehničkih objekata

 

 

 

42.99

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

 

43

 

 

Specijalizovani građevinski radovi

 

 

43.1

 

Rušenje i pripremanje gradilišta

 

 

 

43.11

Rušenje objekata

 

 

 

43.12

Pripremanje gradilišta

 

 

 

43.13

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

 

 

43.2

 

Instalacioni radovi u građevinarstvu

 

 

 

43.21

Postavljanje električnih instalacija

 

 

 

43.22

Postavljanje vodovodnih i klimatizacionih sistema

 

 

 

43.29

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

 

 

43.3

 

Završni građevinsko-zanatski radovi

 

 

 

43.31

Malterisanje

 

 

 

43.32

Ugradnja stolarije

 

 

 

43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

 

 

43.34

Bojenje i zastakljivanje

 

 

 

43.39

Ostali završni radovi

 

 

43.9

 

Ostali specifični građevinski radovi

 

 

 

43.91

Krovni radovi

 

 

 

43.99

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

SEKTOR H

 

 

 

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

 

49

 

 

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

 

 

49.4

 

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

 

 

 

49.41

Drumski prevoz tereta

 

 

 

49.42

Usluge preseljenja

 

III. DELATNOST KOJE IMAJU MALI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR A

 

 

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

01

 

 

Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

 

 

01.4

 

Uzgoj životinja

 

 

 

01.42

Uzgoj drugih goveda i bivola kapaciteta do 200 mesta

 

 

 

01.46

Uzgoj svinja - kapaciteta od 100 do 1000 mesta za svinje od 100 do 450 mesta za krmače

 

02

 

 

Šumarstvo i seča drveća

 

 

02.3

 

Sakupljanje šumskih plodova

 

 

02.4

 

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

SEKTOR G

 

 

 

TRGOVINA NA VELIKO I MALO I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA

 

45

 

 

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

 

 

45.1

 

Trgovina motornim vozilima

 

 

 

45.11

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

 

 

 

45.19

Trgovina ostalim motornim vozilima

 

 

45.2

 

Održavanje i popravka motornih vozila

 

 

 

45.20

Održavanje i popravka motornih vozila

 

 

45.3

 

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

45.31

Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila

 

 

 

45.32

Trgovina na malo delovima i opremom za vozila

 

 

45.4

 

Trgovina motociklima, delovima i popravka motocik.

 

 

 

45.40

Trgovina motociklima, delovima i popravka motocik.

 

46

 

 

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima

 

 

46.1

 

Trgovina na veliko za naknadu

 

 

 

46.11

Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina

 

 

 

46.12

Posredovanje u prodaji goriva, ruda i metala

 

 

 

46.13

Posredovanje u prodaji građevinskog materijala

 

 

 

46.14

Posredovanje u prodaji mašina i industrijske opreme

 

 

 

46.15

Posredovanje u prodaji nameštaja i metalne robe

 

 

 

46.16

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna i obuće

 

 

 

46.17

Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

 

 

 

46.18

Specijalizovano posredovanje u prodaji proizvoda

 

 

 

46.19

Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

 

 

46.2

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama

 

 

 

46.21

Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem

 

 

 

46.22

Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

 

 

 

46.23

Trgovina na veliko životinjama

 

 

 

46.24

Trgovina na veliko sirovom i dovršenom kožom

 

 

46.3

 

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

 

 

 

46.31

Trgovina na veliko voćem i povrćem

 

 

 

46.32

Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

 

 

 

46.33

Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima

 

 

 

46.34

Trgovina na veliko pićima

 

 

 

46.35

Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

 

 

 

46.36

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

 

 

 

46.37

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

 

 

 

46.38

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu

 

 

 

46.39

Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima

 

 

46.4

 

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

 

 

 

46.41

Trgovina na veliko tekstilom

 

 

 

46.42

Trgovina na veliko odećom i obućom

 

 

 

46.43

Trgovina na veliko elektr. aparatima za domaćinstvo

 

 

 

46.44

Trgovina na veliko porculanom i staklenom robom

 

 

 

46.45

Trgovina na veliko parfimerijskim proizvodima

 

 

 

46.46

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

 

 

 

46.47

Trgovina na veliko nameštajem i tepisima

 

 

 

46.48

Trgovina na veliko satovima i nakitom

 

 

 

46.49

Trgovina na veliko ostalim proizvodima

 

 

46.5

 

Trgovina na veliko informaciono-komunikac. opremom

 

 

 

46.51

Trgovina na veliko računarima i softverima

 

 

 

46.52

Trgovina na veliko elektronskim delovima i opremom

 

 

46.6

 

Trgovina na veliko ostalim mašinama i priborom

 

 

 

46.61

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama

 

 

 

46.62

Trgovina na veliko alatnim mašinama

 

 

 

46.63

Trgovina na veliko rudarskim i građ. mašinama

 

 

 

46.64

Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju

 

 

 

46.65

Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

 

 

 

46.66

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama

 

 

 

46.69

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

 

 

46.7

 

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

46.71

Trgovina na veliko čvrstim i tečnim gorivima

 

 

 

46.72

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

 

 

 

46.73

Trgovina na veliko drvetom i građ. materijalom

 

 

 

46.74

Trgovina na veliko metalnom robom

 

 

 

46.75

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

 

 

 

46.76

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

 

 

 

46.77

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

 

 

46.9

 

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

46.90

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

47

 

 

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima

 

 

47.1

 

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

 

 

 

47.11

Trgovina na malo u nespec. prodavn. pretežno hranom

 

 

 

47.19

Ostala trgovina na malo u nespecijaliz. prodavnicama

 

 

47.2

 

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom

 

 

 

47.21

Trgovina na malo voćem i povrćem

 

 

 

47.22

Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa

 

 

 

47.23

Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima

 

 

 

47.24

Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima

 

 

 

47.25

Trgovina na malo pićima

 

 

 

47.26

Trgovina na malo proizvodima od duvana

 

 

 

47.29

Ostala trgovina na malo hranom u spec. prodavnicama

 

 

47.3

 

Trgovina na malo motornim gorivima

 

 

 

47.30

Trgovina na malo motornim gorivima

 

 

47.4

 

Trgovina na malo informaciono-komunikac. opremom

 

 

 

47.41

Trgovina na malo računarima i softverom

 

 

 

47.42

Trgovina na malo telekomunikacionom opremom

 

 

 

47.43

Trgovina na malo audio i video opremom

 

 

47.5

 

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo

 

 

 

47.51

Trgovina na malo tekstilom u spec. prodavnicama

 

 

 

47.52

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom

 

 

 

47.53

Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama

 

 

 

47.54

Trgovina na malo elektr. aparatima za domaćinstvo

 

 

 

47.59

Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima

 

 

47.6

 

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju

 

 

 

47.61

Trgovina na malo knjigama u spec. prodavnicama

 

 

 

47.62

Trgovina na malo novinama i kancelar. materijalom

 

 

 

47.63

Trgovina na malo muzičkim i video zapisima

 

 

 

47.64

Trgovina na malo sportskom opremom

 

 

 

47.65

Trgovina na malo igrama i igračkama

 

 

47.7

 

Trgovina na malo ostalom robom u spec. prodavnicama

 

 

 

47.71

Trgovina na malo odećom u spec. prodavnicama

 

 

 

47.72

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože

 

 

 

47.73

Trgovina na malo farmaceutskim proizv. u apotekama

 

 

 

47.74

Trgovina na malo medicinskim i ortoped. pomagalima

 

 

 

47.75

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.

 

 

 

47.76

Trgovina na malo cvećem, sadnicama i semenjem

 

 

 

47.77

Trgovina na malo satovima i nakitom

 

 

 

47.78

Ostala trgovina na malo novim proizvodima

 

 

 

47.79

Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

 

 

47.8

 

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

 

 

 

47.81

Trgovina na malo hranom, pićima na pijacama

 

 

 

47.82

Trgovina na malo tekstilom i obućom na pijacama

 

 

 

47.89

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

 

 

47.9

 

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

 

 

 

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

 

 

 

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica i pijaca

 

 

 

 

 

SEKTOR H

 

 

 

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

 

49

 

 

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

 

 

49.1

 

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

 

 

 

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

 

 

49.2

 

Železnički prevoz tereta

 

 

 

49.20

Železnički prevoz tereta

 

 

49.3

 

Ostali kopneni prevoz putnika

 

 

 

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

 

 

 

49.32

Taksi prevoz

 

 

 

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

 

 

49.5

 

Cevovodni transport

 

 

 

49.50

Cevovodni transport

 

50

 

 

Vodni saobraćaj

 

 

50.1

 

Pomorski i priobalni prevoz putnika

 

 

 

50.10

Pomorski i priobalni prevoz putnika

 

 

50.2

 

Pomorski i priobalni prevoz tereta

 

 

 

50.20

Pomorski i priobalni prevoz tereta

 

 

50.3

 

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

 

 

50.4

 

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

 

 

 

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

 

51

 

 

Vazdušni saobraćaj

 

 

51.1

 

Vazdušni prevoz putnika

 

 

 

51.10

Vazdušni prevoz putnika

 

 

51.2

 

Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj

 

 

 

51.21

Vazdušni prevoz tereta

 

 

 

51.22

Vasionski saobraćaj

 

52

 

 

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

 

 

52.1

 

Skladištenje

 

 

 

52.10

Skladištenje

 

 

52.2

 

Prateće aktivnosti u saobraćaju

 

 

 

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

 

 

 

52.22

Uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju

 

 

 

52.23

Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

 

 

 

52.24

Manipulacija teretom

 

 

 

52.29

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

 

53

 

 

Poštanske aktivnosti

 

 

53.1

 

Poštanske aktivnosti javnog servisa

 

 

 

53.10

Poštanske aktivnosti javnog servisa

 

 

53.2

 

Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

 

 

 

53.20

Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

SEKTOR I

 

 

 

USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

 

55

 

 

Smeštaj

 

 

55.1

 

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

 

55.10

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

55.2

 

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

 

55.20

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

55.3

 

Delatnost kampova i auto-kampova

 

 

 

55.30

Delatnost kampova i auto-kampova

 

 

55.9

 

Ostali smeštaj

 

 

 

55.90

Ostali smeštaj

 

56

 

 

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

 

 

56.1

 

Delatnosti restorana i pokretnih ugostitelj. objekta

 

 

 

56.10

Delatnosti restorana i pokretnih ugostitelj. objekta

 

 

56.2

 

Ketering i usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

 

56.21

Ketering

 

 

 

56.29

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

56.3

 

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 

 

 

56.30

Usluge pripremanja i posluživanja pića

SEKTOR J

 

 

 

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

 

58

 

 

Izdavačke delatnosti

 

 

58.1

 

Izdavanje knjiga i časopisa

 

 

 

58.11

Izdavanje knjiga

 

 

 

58.12

Izdavanje imenika i adresara

 

 

 

58.13

Izdavanje novina

 

 

 

58.14

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

 

 

 

58.19

Ostala izdavačka delatnost

 

 

58.2

 

Izdavanje softvera

 

 

 

58.21

Izdavanje računarskih igara

 

 

 

58.29

Izdavanje ostalih softvera

 

59

 

 

Kinematografska, televizijska i muzička produkcija

 

 

59.1

 

Kinematografska i televizijska produkcija

 

 

 

59.11

Proizvodnja kinematografskih dela i TV programa

 

 

 

59.12

Delatnosti nakon snimanja kinematograf. dela i TV programa

 

 

 

59.13

Distribucija kinematografskih dela i TV programa

 

 

 

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

 

 

59.2

 

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

 

 

 

59.20

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

 

60

 

 

Programske aktivnosti i emitovanje

 

 

60.1

 

Emitovanje radio-programa

 

 

 

60.10

Emitovanje radio-programa

 

 

60.2

 

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

 

 

 

60.20

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

 

61

 

 

Telekomunikacije

 

 

61.1

 

Kablovske telekomunikacije

 

 

 

61.10

Kablovske telekomunikacije

 

 

61.2

 

Bežične telekomunikacije

 

 

 

61.20

Bežične telekomunikacije

 

 

61.3

 

Satelitske telekomunikacije

 

 

 

61.30

Satelitske telekomunikacije

 

 

61.9

 

Ostale telekomunikacione delatnosti

 

 

 

61.90

Ostale telekomunikacione delatnosti

 

62

 

 

Računarsko programiranje i konsultantske delatnosti

 

 

62.0

 

Računarsko programiranje i konsultantske delatnosti

 

 

 

62.01

Računarsko programiranje

 

 

 

62.02

Konsultantske delat. u informacionim tehnologijama

 

 

 

62.03

Upravljanje računarskom opremom

 

 

 

62.09

Ostale usluge informacione tehnologije

 

63

 

 

Informacione uslužne delatnosti

 

 

63.1

 

Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti

 

 

 

63.11

Obrada podataka, hosting i sl.

 

 

 

63.12

Veb portali

 

 

63.9

 

Ostale informacione uslužne delatnosti

 

 

 

63.91

Delatnosti novinskih agencija

 

 

 

63.99

Informacione uslužne delatnosti

SEKTOR K

 

 

 

FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA

 

64

 

 

Finansijske usluge, osim osiguranja i penz. fondova

 

 

64.1

 

Monetarno posredovanje

 

 

 

64.11

Centralna banka

 

 

 

64.19

Ostalo monetarno posredovanje

 

 

64.2

 

Delatnost holding kompanija

 

 

 

64.20

Delatnost holding kompanija

 

 

64.3

 

Poverenički fondovi i investicioni fondovi

 

 

 

64.30

Poverenički fondovi i investicioni fondovi

 

 

64.9

 

Ostale finans. usluge, osim osiguranja i penz. fondova

 

 

 

64.91

Finansijski lizing

 

 

 

64.92

Ostale usluge kreditiranja

 

 

 

64.99

Ostale finans. usluge, osim osiguranja i penz. fondova

 

65

 

 

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi

 

 

65.1

 

Osiguranje

 

 

 

65.11

Životno osiguranje

 

 

 

65.12

Neživotno osiguranje

 

 

65.2

 

Reosiguranje

 

 

 

65.20

Reosiguranje

 

 

65.3

 

Penzijski fondovi

 

 

 

65.30

Penzijski fondovi

 

66

 

 

Pomoćne delatnosti u finans. uslugama i osiguranju

 

 

66.1

 

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga

 

 

 

66.11

Finansijske i robne berze

 

 

 

66.12

Brokerski poslovi s hartijama i berzanskom robom

 

 

 

66.19

Ostale pomoćne delatnosti u finans. uslugama

 

 

66.2

 

Pomoćne delat. u osiguranju i penzijskim fondovima

 

 

 

66.21

Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta

 

 

 

66.22

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

 

 

 

66.29

Ostale pomoćne delat. u osiguranju i penz. fondovima

 

 

66.3

 

Upravljanje fondovima

 

 

 

66.30

Upravljanje fondovima

SEKTOR L

 

 

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

68

 

 

Poslovanje nekretninama

 

 

68.1

 

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

68.10

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

68.2

 

Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima

 

 

 

68.20

Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima

 

 

68.3

 

Poslovanje nekretninama za naknadu

 

 

 

68.31

Delatnost agencija za nekretnine

 

 

 

68.32

Upravljanje nekretninama za naknadu

SEKTOR M

 

 

 

STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

 

69

 

 

Pravni i računovodstveni poslovi

 

 

69.1

 

Pravni poslovi

 

 

 

69.10

Pravni poslovi

 

 

69.2

 

Računovodstveni, knjigov. i revizorski poslovi

 

 

 

69.20

Računovodstveni, knjigov. i revizorski poslovi

 

70

 

 

Upravljačke delatnosti i savetovanje

 

 

70.1

 

Upravljanje ekonomskim subjektom

 

 

 

70.10

Upravljanje ekonomskim subjektom

 

 

70.2

 

Menadžerski konsultantski poslovi

 

 

 

70.21

Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

 

 

 

70.22

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem

 

71

 

 

Arhitektonske i inženjerske delatnosti

 

 

71.1

 

Arhitektonske i inženjerske delatnosti i savetovanje

 

 

 

71.11

Arhitektonska delatnost

 

 

 

71.12

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 

 

71.2

 

Tehničko ispitivanje i analize

 

 

 

71.20

Tehničko ispitivanje i analize

 

72

 

 

Naučno istraživanje i razvoj

 

 

72.1

 

Istraživanje i razvoj u prirodnim i tehn. naukama

 

 

 

72.11

Istraživanje i razvoj u biotehnologiji

 

 

 

72.19

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama

 

 

72.2

 

Istraživanje i razvoj u društvenim i human. naukama

 

 

 

72.20

Istraživanje i razvoj u društvenim i human. naukama

 

73

 

 

Reklamiranje i istraživanje tržišta

 

 

73.1

 

Reklamiranje

 

 

 

73.11

Delatnost reklamnih agencija

 

 

 

73.12

Medijsko predstavljanje

 

 

73.2

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 

 

 

73.20

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 

74

 

 

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

 

74.1

 

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

 

 

 

74.10

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

 

 

74.2

 

Fotografske usluge

 

 

 

74.20

Fotografske usluge

 

 

74.3

 

Prevođenje i usluge tumača

 

 

 

74.30

Prevođenje i usluge tumača

 

 

74.9

 

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

 

 

74.90

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 

75

 

 

Veterinarska delatnost

 

 

75.0

 

Veterinarska delatnost

 

 

 

75.00

Veterinarska delatnost

SEKTOR N

 

 

 

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

 

77

 

 

Iznajmljivanje i lizing

 

 

77.1

 

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

 

 

 

77.11

Iznajmljivanje i lizing automobila i motornih vozila

 

 

 

77.12

Iznajmljivanje i lizing kamiona

 

 

77.2

 

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu

 

 

 

77.21

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

 

 

 

77.22

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

 

 

 

77.29

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta

 

 

77.3

 

Iznajmljivanje i lizing mašina i materijalnih dobara

 

 

 

77.31

Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina

 

 

 

77.32

Iznajmljivanje i lizing mašina za građevinarstvo

 

 

 

77.33

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina

 

 

 

77.34

Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

 

 

 

77.35

Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

 

 

 

77.39

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme

 

 

77.4

 

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda

 

 

 

77.40

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda

 

78

 

 

Delatnosti zapošljavanja

 

 

78.1

 

Delatnost agencija za zapošljavanje

 

 

 

78.10

Delatnost agencija za zapošljavanje

 

 

78.2

 

Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje

 

 

 

78.20

Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje

 

 

78.3

 

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

 

 

78.30

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

79

 

 

Delatnost putn. agencija, tur-operatora i rezervacije

 

 

79.1

 

Delatnost putničkih agencija i tur-operatora

 

 

 

79.11

Delatnost putničkih agencija

 

 

 

79.12

Delatnost tur-operatora

 

 

79.9

 

Ostale usluge rezervacije

 

 

 

79.90

Ostale usluge rezervacije

 

80

 

 

Zaštitne i istražne delatnosti

 

 

80.1

 

Delatnost privatnog obezbeđenja

 

 

 

80.10

Delatnost privatnog obezbeđenja

 

 

80.2

 

Usluge sistema obezbeđenja

 

 

 

80.20

Usluge sistema obezbeđenja

 

 

80.3

 

Istražne delatnosti

 

 

 

80.30

Istražne delatnosti

 

81

 

 

Usluge održavanja objekata i okoline

 

 

81.1

 

Usluge održavanja objekata

 

 

 

81.10

Usluge održavanja objekata

 

 

81.2

 

Usluge čišćenja

 

 

 

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

 

 

 

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

 

 

 

81.29

Usluge ostalog čišćenja

 

 

81.3

 

Usluge uređenja i održavanja okoline

 

 

 

81.30

Usluge uređenja i održavanja okoline

 

82

 

 

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

 

 

82.1

 

Kancelarijsko-administrativne delatnosti

 

 

 

82.11

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

 

 

 

82.19

Fotokopiranje i druga kancelarijska podrška

 

 

82.2

 

Delatnost pozivnih centara

 

 

 

82.20

Delatnost pozivnih centara

 

 

82.3

 

Organizovanje sastanaka i sajmova

 

 

 

82.30

Organizovanje sastanaka i sajmova

 

 

82.9

 

Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

 

 

 

82.91

Delatnost agencija za naplatu potraživanja

 

 

 

82.92

Usluge pakovanja

 

 

 

82.99

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

SEKTOR P

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

85

 

 

Obrazovanje

 

 

85.1

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

85.10

Predškolsko obrazovanje

 

 

85.2

 

Osnovno obrazovanje

 

 

 

85.20

Osnovno obrazovanje

 

 

85.3

 

Srednje obrazovanje

 

 

 

85.31

Srednje opšte obrazovanje

 

 

 

85.32

Srednje stručno obrazovanje

 

 

85.4

 

Visoko obrazovanje

 

 

 

85.41

Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko

 

 

 

85.42

Visoko obrazovanje

 

 

85.5

 

Ostalo obrazovanje

 

 

 

85.51

Sportsko i rekreativno obrazovanje

 

 

 

85.52

Umetničko obrazovanje

 

 

 

85.53

Delatnost škola za vozače

 

 

 

85.59

Ostalo obrazovanje

 

 

85.6

 

Pomoćne obrazovne delatnosti

 

 

 

85.60

Pomoćne obrazovne delatnosti

SEKTOR Q

 

 

 

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

 

86

 

 

Zdravstvene delatnosti

 

 

86.1

 

Delatnost bolnica

 

 

 

86.10

Delatnost bolnica

 

 

86.2

 

Medicinska i stomatološka praksa

 

 

 

86.21

Opšta medicinska praksa

 

 

 

86.22

Specijalistička medicinska praksa

 

 

 

86.23

Stomatološka praksa

 

 

86.9

 

Ostala zdravstvena zaštita

 

 

 

86.90

Ostala zdravstvena zaštita

 

87

 

 

Socijalna zaštita sa smeštajem

 

 

87.1

 

Delatnost smeštajnih ustanova s medicinskom negom

 

 

 

87.10

Delatnost smeštajnih ustanova s medicinskom negom

 

 

87.2

 

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama

 

 

 

87.20

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama

 

 

87.3

 

Rad ustanova za lica s posebnim potrebama

 

 

 

87.30

Rad ustanova za lica s posebnim potrebama

 

 

87.9

 

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

 

 

 

87.90

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

 

88

 

 

Socijalna zaštita bez smeštaja

 

 

88.1

 

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica

 

 

 

88.10

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica

 

 

88.9

 

Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

 

 

 

88.91

Delatnost dnevne brige o deci

 

 

 

88.99

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

SEKTOR R

 

 

 

UMETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

 

90

 

 

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

 

 

90.0

 

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

 

 

 

90.01

Izvođačka umetnost

 

 

 

90.02

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

 

 

 

90.03

Umetničko stvaralaštvo

 

 

 

90.04

Rad umetničkih ustanova

 

91

 

 

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja i galerija

 

 

91.0

 

Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki

 

 

 

91.01

Delatnost biblioteka i arhiva

 

 

 

91.02

Delatnost muzeja, galerija i zbirki

 

 

 

91.03

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara

 

 

 

91.04

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova

 

92

 

 

Kockanje i klađenje

 

 

92.0

 

Kockanje i klađenje

 

 

 

92.00

Kockanje i klađenje

 

93

 

 

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

93.1

 

Sportske delatnosti

 

 

 

93.11

Delatnost sportskih objekata

 

 

 

93.12

Delatnost sportskih klubova

 

 

 

93.13

Delatnost fitnes klubova

 

 

 

93.19

Ostale sportske delatnosti

 

 

93.2

 

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

 

93.21

Delatnost zabavnih i tematskih parkova

 

 

 

93.29

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

SEKTOR S

 

 

 

OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

 

94

 

 

Delatnost udruženja

 

 

94.1

 

Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija

 

 

 

94.11

Delatnost poslovnih udruženja i poslodavaca

 

 

 

94.12

Delatnost strukovnih udruženja

 

 

94.2

 

Delatnost sindikata

 

 

 

94.20

Delatnost sindikata

 

 

94.9

 

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 

 

 

94.91

Delatnost verskih organizacija

 

 

 

94.92

Delatnost političkih organizacija

 

 

 

94.99

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 

95

 

 

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu

 

 

95.1

 

Popravka računara i komunikacione opreme

 

 

 

95.11

Popravka računara i periferne opreme

 

 

 

95.12

Popravka komunikacione opreme

 

 

95.2

 

Popravka predmeta za ličnu upotrebu

 

 

 

95.21

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

 

 

 

95.22

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne opreme

 

 

 

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

 

 

 

95.24

Održavanje i popravka nameštaja

 

 

 

95.25

Popravka satova i nakita

 

 

 

95.29

Popravka ostalih ličnih predmeta

 

96

 

 

Ostale lične uslužne delatnosti

 

 

96.0

 

Ostale lične uslužne delatnosti

 

 

 

96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih proizvoda

 

 

 

96.02

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

 

 

 

96.03

Pogrebne i srodne delatnosti

 

 

 

96.04

Delatnost nege i održavanja tela

 

 

 

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

SEKTOR T

 

 

 

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA

 

97

 

 

Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

97.0

 

Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

97.00

Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

 

98

 

 

Domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sebe

 

 

98.1

 

Domaćinstava koja proizvode robu za sebe

 

 

 

98.10

Domaćinstava koja proizvode robu za sebe

 

 

98.2

 

Domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sebe

 

 

 

98.20

Domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sebe

SEKTOR U

 

 

 

DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA

 

99

 

 

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

 

99.0

 

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

 

 

99.00

Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela