Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Paragraf organizuje vebinar 3. septembra 2020. godine


Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) u primeni je od 1. marta 2020. godine. Zakon propisuje prava i obaveze agencije za zapošljavanje, poslodavca korisnika i ustupljenog zaposlenog. Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju", 3. septembra 2020. godine.

Cilj vebinara je da polaznicima pre svega ukaže na samu svrhu zbog koje je Zakon o agencijskom zapošljavanju donet a to je da lica angažovana putem agencija za privremeno zapošljavanje imaju jednake uslove rada i prava iz radnog odnosa u pogledu zarade, odsustva sa rada uz naknadu zarade, naknade troškova, radnog vremena, godišnjeg odmora, uvećane zarade za rad noću i prekovremeni rad, ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme, bezbednost i zdravlje na radu i kao i sva ostala zagarantovana prava koja imaju i zaposleni kod poslodavca korisnika, što do sada nije bilo uređeno nijednim propisom.

Na vebinaru će polaznici imati priliku da dobiju odgovore na sporna pitanja u vezi sa primenom ovog zakona kao što su - koje obavezne elemente treba da sadrži ugovor o radu koji ustupljeni zaposleni zaključuje sa agencijom kao i uput kojim se upućuje na rad kod poslodavca korisnika, u kojim rokovima je ustupljenim zaposlenim potrebno isplatiti zaradu, na koji maksimalni period mogu da se angažuju ustupljeni zaposleni na određeno vreme i kada se smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, u kojim slučajevima važi pretpostavka ustupanja u smislu da lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, regres i topli obrok kao jednaki uslovi rada garantovani ustupljenom zaposlenom, (ne)mogućnost angažovanja ustupljenog zaposlenog za obavljanje poslova na kojima je poslodavac utvrdio višak zaposlenih i ostala pitanja koja mogu izazvati dileme.

Vebinar je namenjen agencijama za privremeno zapošljavanje, pravnim službama privrednih društava i HR sektoru, računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama, kao i svim poslodavcima koji imaju potrebu da radno angažuju lica na ovaj način.

Teme vebinara:

  • Agencijsko zapošljavanje - pojam i definicije agencije za privremeno zapošljavanje, ustupljenog zaposlenog i poslodavca korisnika
  • Uslovi za rad agencije - izdavanje dozvole za rad i polaganje stručnog ispita
  • Uslovi za ustupanje zaposlenih - zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika, zabrane i ograničenja zaključenja ugovora o ustupanju, trajanje ustupanja i primena pravila o pretpostavci ustupanja
  • Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
  • Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom u smislu dostavljanja uputa, isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova, otkaz ugovora o radu zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika
  • Obaveze poslodavca korisnika da zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu za tu svrhu instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlja na radu kao i svojim zaposlenima
  • Bezbednost i zdravlje na radu ustupljenog zaposlenog
  • Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu i profesionalnom bolešću
  • Kaznene odredbe

Predavač je Bojan Urdarević - Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, potpredsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog i službeničkog prava.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju".

Izvor: Redakcija, 27.07.2020.