Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Obaveštenje u vezi sa Registrom ponuđača i obavezom usklađivanja sa odredbama novog Zakona


Članom 128. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: novi ZJN) propisano je da je organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata dužna da omogući privrednim subjektima upis u Registar ponuđača u skladu sa ovim zakonom, dok je stavom 9. istog člana propisano da se ponuđač briše iz registra ponuđača na osnovu zahteva ponuđača za brisanje ili po službenoj dužnosti ako prestane da ispunjava neki od zakonom propisanih uslova.

Članom 128. stav 4. novog ZJN propisano je da svaki privredni subjekt može da podnese zahtev za upis u registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) novog ZJN.

Članom 247. stav 1. novog ZJN propisano je da se zakon primenjuje od 1. jula 2020. godine, osim odredaba člana 128. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine.

S tim u vezi, Agencija za privredne registre, kao organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata, je na svojoj internet stranici objavila Obaveštenje i uputstvo registrovanim ponuđačima o obavezi usklađivanja sa novim Zakonom o javnim nabavkama, koje se odnosi na pravna lica.

Navedenim Obaveštenjem je predviđeno da su pravna lica, koja su registrovana u Registru ponuđača shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u cilju zadržavanja statusa registrovanog ponuđača ali u skladu sa odredbama novog ZJN, u obavezi da u periodu od 1. marta do 1. jula 2020. godine, podnesu dokaze o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) ZJN. Takođe je predviđeno da će pravna lica registrovana u Registru ponuđača, koja do 1. jula 2020. godine, ne dostave tražena dokumenta, biti brisana iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 9. novog ZJN. S tim u vezi, napominjemo da će se u postupcima javnih nabavki pokrenutim do 1. jula 2020. godine, status registrovanog ponuđača dokazivati potvrdom registratora Registra ponuđača da je ponuđač registrovan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), s obzirom da je članom 239. novog ZJN, propisano da će se postupci javnih nabavki koji su započeti pre početka primene novog ZJN okončati po propisima po kojima su započeti.

Ukazujemo da pravna lica koja tražene dokumente ne dostave do 1. jula 2020. godine i koja budu izbrisana iz Registra ponuđača, ispunjenost osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) novog ZJN, u postupcima javnih nabavki pokrenutim nakon navedenog datuma, mogu dokazivati ili dostavljanjem dokaza naručiocu u svakom pojedinačnom postupku javne nabavke ili ponovnim upisom u Registar ponuđača u skladu sa članom 9. Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020 - dalje: Pravilnik).

Prijava za registraciju ponovnog upisa ponuđača u Registar ponuđača shodno odredbama člana 9. Pravilnika, može se podneti u bilo kom momentu nakon 1. jula 2020. godine, odnosno kada ponuđač proceni da je efikasnije i ekonomičnije da ispunjenost osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) novog ZJN dokazuje upisom u Registar ponuđača, a ne dostavljanjem dokaza naručiocu u svakom pojedinačnom postupku javne nabavke.

Ujedno podsećamo da shodno odredbama novog ZJN, svi ponuđači ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke, među kojima su i osnovi za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) novog ZJN, dokazuju dostavljanjem izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, propisane članom 118. ZJN, dok obavezu dostavljanja dokaza ima samo ponuđač koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Izvor: Vebsajt Uprava za javne nabavke, 24.06.2020.
Naslov: Redakcija