Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Ministarstvo privrede sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.

U toku trajanja javne rasprave komentare i predloge na tekst Nacrta zakona dostavili su advokati Gordana Pavlović i Milivoje Pavlović, Privredna komora Srbije - Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost, Advokatska kancelarija Mikijelj, Janković i Bogdanović i privredna društva Eko-dim & AT&TC Propokan Pro Group.

Advokati Gordana Pavlović i Milivoje Pavlović predložili su da se član 8. Nacrta zakona kojim se dodaju čl. 114a, 114b i 114v i član 9. Nacrta zakona, kojim se vrše izmene člana 121. Zakona o patentima, preformulišu na način da više odgovaraju tekstu Direktive i drugim propisima Evropske unije, kako bi bili jasniji za primenu.

Navedene sugestije su formalno-pravne prirode i nakon pažljivog razmatranja prihvaćene su sugestije koje se odnose na sledeće odredbe Nacrta zakona: član 114a stav 1. tačka 1) podtač. (1), (2) i (3) i tačka 2) istog stava, član 114b stav 2. tačka 3) i stav 3 istog člana, član 114v stav 1. tač. 1) i 2), dok izmene koje se odnose na član 9. Nacrta zakona, kojim se vrše izmene člana 121. Zakona o patentima, nisu prihvaćene iz razloga što iste nisu u skladu sa propisima Evropske unije sa kojima se Nacrt zakona usklađuje.

Privredna komora Srbije-Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost podnela je predlog za izmenu člana 125. stav 2. važećeg Zakona o patentima, tako da se predmetnim stavom bliže propiše mehanizam postupanja po službenoj dužnosti, odnosno da se bliže propiše: kako Zavod postupa u slučaju iz stava 1. tačka 4) koji predviđa da sertifikat prestaje da važi: "4) ako proizvod za koji je priznat sertifikat više ne može biti u prometu zbog prestanka važenja dozvole iz bilo kog razloga.ˮ Privredna komora Srbije predložila je da se način postupanja po službenoj dužnosti definiše ili da nosilac sertifikata ima obavezu da dostavi Zavodu kao nadležnom organu informaciju o prestanku važenja dozvole ili da relevantni organ koji izdaje sertifikat ima takvu obavezu ili da sam ZIS ima obavezu praćenja važnosti. Dalje je navedeno u predlogu da u toj situaciji ne bismo imali na snazi izdate sertifikate za lekove koji nisu registrovani.

Imajući u vidu da član 125. Zakona nije predmet izmena, odnosno dopuna ovog Nacrta zakona, navedena primedba nije mogla biti uzeta u razmatranje.

Advokatska kancelarija Mikijelj Janković i Bogdanović dala je predlog za dopunu člana 16. Nacrta zakona, kojim se vrše izmene člana 168a Zakona o patentima, tako da se član 168a dopuni novim stavom 2. koji glasi: "Pored podataka iz stava 1. ovog člana u Registar zastupnika se upisuje i podatak da li zastupnik pruža uslugu u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku upravu."

Predlog je prihvaćen, s tim što je predložena odredba ugrađena u član 1. Nacrta zakona.

Privredna društva Eko-dim & AT&TC Propokan Pro Group dostavila su predlog za dopunu Zakona o patentima, i to konkretno za dopunu glave XIX Zakona o patentima koja se odnosi na kaznene odredbe. Tačnije, predloženo je da se u glavi XIX doda minimum dva člana zakona kojim bi se propisali privredni prestupi za kršenje prava na patent i mali patent, kao i inspekcijski nadzor nad poštovanjem patentnog prava, odnosno za sprečavanje kršenja prava na patent i mali patent.

Imajući u vidu da je inspekcijski nadzor, kao i privredni prestup za povredu patenta ili malog patenta propisan Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 104/09 - dr. zakoni), predlog nije prihvaćen.

Nakon završene javne rasprave, a imajući u vidu da su se primedbe i sugestije uglavnom odnosile na preciziranje predloženih odredaba Nacrta zakona, može se zaključiti da je Nacrt zakona dobio podršku svih zainteresovanih strana.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 17.03.2021.
Naslov: Redakcija