Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Primena platnih razreda se odlaže za 2025. godinu


Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru primenjivaće se od 1. januara 2025. godine umesto od 2022. godine, piše u Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koje je Vlada utvrdila i poslala Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje.

Zakon je donet još 2016. godine, a njegova primena se stalno odlaže.

U obrazloženju najnovijeg odlaganja navodi se da se zakon oslanja na finansijske analize iz 2015. i ranijih godina, a da je od tada došlo do promene fiskalne politike i su, kroz proces fiskalne konsolidacije, stvoreni uslovi za rast plata u javnom sektoru.

Ove promene su uticale na potrebu ponovnog razmatranja ključnih postavki u sistemskom zakonu.

Sprovođenje sveobuhvatne finansijske analize je u prethodnom periodu bilo otežano zbog ograničenih mogućnosti postojećeg informacionog sistema za obračun plata.

Implementacija Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru bi trebalo da omogući obračun zarada kroz sistem sa automatskim kontrolama unosa podataka. Ovaj sistem će u sebi sadržati podatke o platama preko 450 hiljada zaposlenih u javnom sektoru.

Obrazlaže se i da je analitički proces i proces komunikacije reforme plata sa svim delovima javnog sektora bio usporen usled epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom.

Planirano je da se potpuna implementacija sistema za obračun plata u javnom sektoru sprovede do 2024. godine.

Fiskalni savet je u mišljenju na Revidiranu Fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, napisao da se ponovo izbegava postavljanje čvrstog roka za završetak reforme sistema zarada.

"Zbog neuređenog sistema plata i zaposlenosti u opštoj državi, godišnje povećanje plata u javnom sektoru već dužni niz godina svodi se na ad-hok odluke Vlade umesto na objektivne ekonomske parametre", piše u mišljenju Fiskalnog saveta.

Takođe, mnoga važna pitanja su i dalje otvorena, piše Fiskalni savet i ističe da nema reči o visini osnovice, nije poznato kada će biti izvršeno i objavljeno vrednovanje radnih mesta, nije pomenuto kada se može očekivati regulativa za nosioce javnih funkcija, da li će u zajednički sistem platnih razreda biti uključeni i vojsa i policija i slično.

Savet podseća i da je u strategiji za 2015. godinu isticano da je proces uvođenja centralnog registra "pri kraju", a da je sada uvođenje centralnog registra najavljeno za 2023. godinu.

Podsetimo, Zakon o sistemu plata u javnom sektoru predviđa da se sve plate računaju tako što se jedinstvena osnovica množi sa koeficijentom za određeni platni razred u koje su raspoređena sva radna mesta u javnom sektoru.

S obzirom na to da je odložena primena Zakona, u skladu sa tim su pomereni i rokovi u okviru Zakona o zaposlenima u javnim službama, Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Katarina Baletić, 22.11.2021.
Naslov: Redakcija