Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), u članu 39. stav 2. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”.

Član 2.

U članu 40. reči: “2022. godine” zamenjuju se rečima: “2025. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba da se utvrdi nov rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora. Navedena potreba uslovljena je, pre svega, protekom vremena od donošenja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i posebnih zakona kojima se uređuju plate u pojedinim delovima javnog sektora, koji su zasnovani na finansijskim analizama iz 2015. godine i ranijih godina. Kako je u prethodnih šest godina od usvajanja sistemskog zakona došlo do promene fiskalne politike i kroz proces fiskalne konsolidacije su stvoreni uslovi za rast plata u javnom sektoru (od postepenog “odmrzavanja plata” do njihovog nejednakog rasta, naročito u situaciji pandemije koja je opravdano uticala na rast plata u zdravstvu, ali i zbog povećanja minimalne cene rada koja ima značajan uticaj na odnose koji se uspostavljaju novim sistemom), te promene su uticale na potrebu ponovnog razmatranja ključnih postavki u sistemskom zakonu, kako bi se uvažile nastale promene u platama i očekivani reformski procesi odvijali u skladu sa budžetskim mogućnostima i projekcijama rasta plata u narednom periodu. U narednom periodu neophodno je sprovesti detaljnije analize svih usvojenih zakona u delu njihovih ključnih postavki koje kreiraju finansijske i makroekonomske aspekte novog sistema i njihovu održivost, a zatim u skladu sa navedenim analizama, opredeliti se prema ključnim efektima koje donosi reforma plata, kao što su odnosi plata unutar jednog dela javnog sektora i međusektorski odnosi, nagrađivanje prema rezultatima rada/kompetentnosti, prelazni režim do uspostvljanja punog odnosa koeficijenata postavljenih sistemskim zakonom u odnosu na zatečene plate i dr.

Sprovođenje sveobuhvatne finansijske analize, bilo je u prethodnom periodu otežano zbog ograničenih mogućnosti postojećeg informacionog sistema za obračun plata. Ministarstvo finansija od 2019. godine aktivno radi na planiranju i uspostavljanju novog jedinstvenog i sveobuhvatnog informacionog sistema koji će biti izvor podataka za detaljne analize finansijskih i fiskalnih efekata predstojeće reforme. Implementacija Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru omogućiće obračun zarada kroz sistem sa automatskim kontrolama unosa podataka, multidimenziono izveštavanje svih relevantnih organa o podacima vezanim za troškove zarada zaposlenih u realnom vremenu, precizno planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta za zarade zaposlenih u javnom sektoru, kao i kontrolu troškova zapošljavanja i organizacionih promena. Ovaj informacioni sistem sadržaće u sebi podatke o platama i elementima plata preko 450 hiljada zaposlenih u javnom sektoru, obračunske podatke o njihovom prisustvu na radu i zaradama, kao i veliki broj operativnih budžetskih podataka Republike Srbije.

Uspostavljanje sistema jedinstvenog obračuna zarada je preduslov za implemetaciju reformskog procesa i omogućiće da se u predstojećem periodu sprovede detaljnija procena fiskalnog uticaja uključivanja svih zaposlenih u javnom sektoru u novi sistem plata, kao i planiranje i utvrđivanje troškova rada zaposlenih prema novom sistemu plata na način da udeo mase zarada opšte države u BDP bude u skladu sa principima odgovornog fiskalnog upravljanja.

Takođe, analitički proces i proces komunikacije reforme plata sa svim delovima javnog sektora bio je usporen usled epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom virusa KOVID-19 na teritoriji Republike Srbije tokom prethodne dve godine, a koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podstistema javnog sektora i preusmerila ključne aktivnosti države na otklanjanje posledica izazvanih pandemijom. Naime, puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva nesmetanu komunikaciju i intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, uz održive projekcije efekata reforme, koje je bilo teško planirati zbog negativnih posledica pandemije i potrebe njihovog urgentnog ublažavanja realokacijom budžetskih sredstava.

S obzirom da je planirano da se potpuna implementacija sistema za obračun plata u javnom sektoru sprovede do 2024. godine, predlaže se odlaganje stupanja na snagu Zakona i reforme plata do 2025. godine do postizanja pune finkcionalnosti Centralnog informacionog sistema za obračun zarada, ostavljanjem odgovarajućeg vremenskog perioda u kojem će moći na osnovu pouzdane procene finansijskih efekata, da se ostvari nesmetana komunikacija o reformskim aktivnostima sa svim delovima javnog sektora.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 39. stav 2. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru redefinisanjem roka u kojem će se uskladiti posebni zakoni kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u pojedinim delovima javnog sektora, tako što se kao novi rok za usklađivanje određuje 2025. godina.

Članom 2. menja se član 40. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru odlaganjem početka primena zakona za 2025. godinu.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene pre 1. januara 2022. godine, s obzirom da nisu stvoreni uslovi za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Navedenim se izbegavaju štetne posledice za rad javnog sektora i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.11.2021.