Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Primena Zakona počinje 1. jula 2020. godine


Novi Zakon o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), čiji početak primene je zakazan za 1. jul, za razliku od trenutno važećeg ne sadrži posebno naslovljenu odredbu negativnih referenci.

Suštinski, ovo znači da više nema posebnog člana naslovljenog kao "negativne reference" koji je do sada postojao, već da ona postoji kao jedna od zakonskih mogućnosti za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, navodi Institut za javne nabavke.

"Naime, ono što sada poznajemo kao negativnu referencu regulisano je članom 112. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i predviđa situaciju kada naručilac u konkursnoj dokumentaciji predvidi da će isključiti privrednog subjekta ako utvrdi da privredni subjekt u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda nije ispunjavao obaveze iz ranije zaključenih ugovora o javnoj nabavci ili ranije zaključenog koncesionog ugovora, čija je posledica bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbeđenja, naknada štete ili dr.", podseća Institut.

Po novom Zakonu, ova mogućnost će i dalje postojati i dalje kao mogućnost, ali, samo ukoliko je naručilac tako predvideo konkursnom dokumentacijom, a ukoliko ove odredbe u konkursnoj dokumentaciji nema, naručilac neće moći naknadno da je primenjuje.

Prema poslednjem objavljenom biltenu Republičke komisije za zaštitu prava, i dalje nema mnogo odluka kojima je komisija razmatrala nepravilnost postupanja naručilaca prilikom primene odredbi zakona o negativnim referencama.

Kako u samoj komisiji kažu, ovaj institut se ne primenjuje mnogo među naručiocima, pa ponuđači i nemaju prilike da osporavaju ovakvo postupanje.

Komisija je u neku ruku zauzela stav da su razlozi neprimenjivanja ovih odredbi od strane naručilaca psihološke prirode, odnosno, da kod naručilaca postoje određene neprijatnosti i odsustvo želje da se "zameraju ponuđačima".

"Iz iskustva Instituta za javne nabavke navedeno možemo potvrditi uz dopunu da službenici za javne nabavke kod naručilaca jako često ističu da je prikupljanje dokaza u ovu svrhu još jedan posao koji moraju dodatno uraditi, da im stvara administrativno opterećenje, te da globalno neće postići ništa, upravo iz razloga što je postojanje negativne reference mogućnost naručioca da odbije ponudu, ne i njegova obaveza", navodi Institut za javne nabavke.

Međutim, pred komisijom se sporadično javljaju primeri kada je naručilac dodelio negativnu referencu, na osnovu dokaza drugih naručilaca i tako odbio ponudu.

Institut podseća naručioce da se dokazima drugih naručilaca mogu služiti samo pod sledećim uslovima:

- ako je reč o razlogu koji je nastao u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,

- kada je dokaz za tu okolnost pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa,

- kada je reč o istovrsnom predmetu javne nabavke.

U relativno skorijoj praksi, Republička komisija je donela par odluka kojima je potvrdila odluku naručioca o odbijanju ponude zbog negativne reference. Tako je potvrđena odluka naručioca koji je sprovodio javnu nabavku hrane – pilećeg mesa, kada je utvrđeno da naručilac poseduje drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, u vidu faktura i računa iz kojih se nesumnjivo može utvrditi kašnjenje u isporuci iz prethodno zaključenog ugovora o javnoj nabavci, navodi Institut za javne nabavke.

Izvor: Vebsajt Blic, T.K., 22.06.2020.
Naslov: Redakcija