Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Neustavno isključenje javnosti sa suđenja po dva osnova


Ustavni sud Srbije utvrdio je da nisu ustavne pojedine odredbe Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 i 27/2021 - odluka US - dalje: ZKP) koje se tiču isključenja javnosti sa suđenja (glavnog pretresa).

U pitanju je tačka 5. iz člana 363. ZKP-a koja predviđa da sud javnost sa suđenja (glavnog pretresa) može isključiti radi zaštite "drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu".

Od donošenja Zakonika ova tačka je u stručnoj javnosti izazivala polemike, jer je davala velika diskreciona ovlašćenja sudu prilikom odlučivanja o isključenju javnosti, mada, koliko je poznato, nije nikada primenjena.

Da nije u saglasnosti sa Ustavom, Ustavni sud je utvrdio i za ceo član 366. ZKP, koji se tiče posebnog slučaja za isključenje javnosti.

Član 366. glasi: "Javni tužilac može predložiti sudu da se javnost isključi sa glavnog pretresa prilikom ispitivanja okrivljenog saradnika ili osuđenog saradnika.

Pre donošenja odluke o predlogu javnog tužioca, predsednik veća će zatražiti od optuženog i njegovog branioca da se izjasne o predlogu za isključenje javnosti".

Pravilo je da su suđenja javna, a da se javnost može isključiti samo kada je to propisano zakonom.

To znači da sud može od početka do kraja suđenja da "po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili za jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite:

1. interesa nacionalne bezbednosti,

2. javnog reda i morala,

3. interesa maloletnika i

4. privatnosti učesnika u postupku.

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 i 27/2021 - odluka US)

Isključenje javnosti

Član 363

Od otvaranja zasedanja, pa do završetka glavnog pretresa, veće može, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili za jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite:

5) drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu.

Poseban slučaj isključenja javnosti

Član 366

Javni tužilac može predložiti sudu da se javnost isključi sa glavnog pretresa prilikom ispitivanja okrivljenog saradnika ili osuđenog saradnika.

Pre donošenja odluke o predlogu javnog tužioca, predsednik veća će zatražiti od optuženog i njegovog branioca da se izjasne o predlogu za isključenje javnosti.

Izvor: Vebsajt RTV, 20.05.2021.
Naslov: Redakcija