Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Od 24. decembra 2021. godine obustava rada advokata


Skupština Advokatske komore Beograda, na vanrednoj sednici održanoj dana 21.12.2021.godine, a povodom problema u advokaturi koji se tiču aktuelnih promena Zakona o parničnom postupku, kao i dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova obrade kredita, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 11.,16. i 17. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018) i pravila 36.4. Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012 i 159/2020 - odluka US), donela je:

ODLUKU

O OBUSTAVI RADA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

1. Organizuje se obustava rada advokata – članova Advokatske komore Beograda, počev od 24.12.2021. godine do ispunjenja sledećih zahteva:

- povlačenja iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u celosti, ispitivanja opravdanosti donošenja izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, ukoliko su izmene potrebne navesti razloge, te ukoliko postoje razlozi za izmene, formirati novu radnu grupu Ministarstva pravde RS u kojoj će advokatura biti adekvatno predstavljena uz učešće legalno izabranih predstavnika Advokatske komore Beograda, srazmerno broju advokata upisanih u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

- otklanjanja pravne nesigurnosti izazvane donošenjem dopunjenog stava Vrhovnog kasacionog suda od 16.09.2021. godine na način koji bi bio prihvatljiv za građane i advokaturu.

- da nadležni državni organ hitno donese odluku o zamrzavanju poreskih obaveza u odnosu na advokate, a prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 96/2019 - ispr. i 156/2020) i to na nivou 2021. godine, a u odnosu na novoupisane advokate da poresko opterećenje budu na nivou 2018.godine (pre donošenja Uredbe), sve dok se ne postigne dogovor između predstavnika advokature i države.

2. U danima obustave rada advokati – članovi Advokatske komore Beograda neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima na teritoriji cele Srbije, bez izuzetka.

3. Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

4. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta

5. Putem medija obavestiti građane o obustavi rada i posledicama

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 23.12.2021.
Naslov: Redakcija