Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNI KASACIONI SUD: Dopuna pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita


Na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine dopunjen je Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita (usvojen 22.05.2018. godine), tako da sada glasi:

PRAVNI STAV O DOZVOLjENOSTI UGOVARANjA TROŠKOVA KREDITA

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.

Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 16.09.2021.
Naslov: Redakcija