Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Doneta odluka o jednodnevnoj obustavi rada u petak, 24.09.2021. godine


Upravni odbor Advokatske komore Srbije je dana 23.09.2021., povodom objavljenih pravnih stavova Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova obrade kredita i osiguranja NKOSK, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 8., 9. i 33. stav 1 tačka 28. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), Pravila 36.4 Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012 i 159/2020 - odluka US), doneo je

O D L U K U

O OBUSTAVI RADA

  1. Organizuje se jednodnevna obustava rada advokata dana 24.09.2021. godine;
  2. Na dan obustave rada 24.09.2021. advokati Srbije neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima BEZ IZUZETKA;
  3. Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama;
  4. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta;
  5. Putem medija obavestiti građane o obustavi rada i posledicama, uz informaciju da jedinog krivca za obustavu mogu naći u VKS.

O b r a z l o ž e nj e:

Vrhovni kasacioni sud je dana 16.09.2021. na sednici Građanskog odeljenja usvojio i objavio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova.

Advokatska komora Srbije upozorava da doneti pravni stavovi predstavljaju poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

Nakon što je advokatura, u dva navrata, uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka, sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance.

Advokatska komora Srbije smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom nespornom praksom svih sudova u Republici Srbiji uključujući u Vrhovni kasacioni sud. Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

Advokatska komora Srbije ukazuje da dopuna stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana.

Advokatska komora Srbije smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Republici Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju.

Odluku dostaviti advokatima preko advokatskih komora u sastavu AKS, svim sudovima i tužilaštvima u Republici Srbiji, Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, sredstvima javnog informisanja.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 23.09.2021.
Naslov: Redakcija